Terplán Zénó - Németh Géza


A
MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET
KÖZLÖNYÉNEK
adatai

1867-1944 között

 

 

MISKOLCI EGYETEM, 1998

 


 

A
MAGYAR MÉRNÖK-EGYESÜLET KÖZLÖNYE
(1867-1871)

A
MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE
(1872-1944)

tartalomjegyzéke és névmutatója

 

Összeállította
Dr. h.c. mult. Dr. TERPLÁN ZÉNÓ
Professor Emeritus

NÉMETH GÉZA
Doctorandus

 

 

 

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS SZERKEZETE

Előszó

Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye (1867-1871)

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye (1872-1944)

Névmutató

 


 

ELŐSZÓ

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet (MMÉE) 1867-1944 között működött, 1871-ig Magyar Mérnök-Egyesület (MME) néven. Már az alapítás évében megindította Közlönyét, amelyből a megszűnésig 78 évfolyam jelent meg.

A második világháború befejezése után az MMÉE budapesti Reáltanoda u. 13/15 szám alatti székházában megalakult a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, majd ennek megszünte után a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, amely az MMÉE értékei örökösének is tekinti magát, annál azonban szélesebb szakterületet fog össze. Időközben a Reáltanoda utcabeli házba az MTA Matematikai Kutatóintézete került.

Az MMÉE (MME) Közlönyének 78 kötete óriási magyar kincs, amely 1867-től kezdetben szinte kizárólagosan, később egy-egy önállósodott szakterület kiadványával (pl. a Bányászati és Kohászati Lapokkal, az Építőipar-Építőművészettel, az Elektrotechnikával, a Magyar Kémikusok Lapjával, az Anyagvizsgálók Közlönyével és másokkal), 1919-től a Technika elnevezésű szakfolyóirattal párhuzamosan nem csak a hazai mérnökség legkiválóbbjainak hosszabb-rövidebb tanulmányait, vitáit, alkotásait foglalta össze, hanem számot adott Szemléiben a világ technikai újdonságairól, Egyleti közleményeiben pedig a hazai műszaki értelmiség szakmai rendezvényeiről, eseményeiről, személyi híreiről (köztük a megemlékezésekről), a megjelent szakkönyvekről.

Ez a kiadványunk erre a múltbeli szakirodalmi értékre kívánja felhívni a figyelmet olyan szerkesztéssel, amely megrövidíti a visszakeresést elsősorban adott szerző tanulmányain keresztül. Ha tehát bárki kiváncsi egy-egy műszaki kiválóság MMÉE Közlönybeli cikkeire, a névmutató és a sorszám segítségével pillanatok alatt megtalálja a forrásadatokat. A sorszámozás 1-től 1511-ig tart. Ez lényegesen kisebb szám, mint a füzetszámok összege, amely az időnkénti összevonások ellenére is meghaladja a kétezret.

Az MMÉE Közlönyének szerkesztősége esetenként hosszabb-rövidebb időn keresztül mellékleteket is kiadott (pl. 1882-1910 között a Heti Értesítőket, 1923-30-ban - megszakításokkal - a Heti Füzeteket, 1941-től a Havi Értekezéseket-Beszámolókat, ill. az Építészetet; továbbá olyanokat, mint a "Közlemények a technikai érdekeltség köréből", "Technika és Közgazdaság", "Tüzeléstechnika", a "Budapesti Mérnöki Kamara Közleményei" - utóbbiak rövid önállóság után a Közlöny-füzetekben kaptak rovatot). A felsorolt mellékletek tartalomjegyzékei nincsenek benne kiadványunkban, amelynek összeállításakor ezek nélkül is gondot okozott pl. a szerzők neveinek gyakran eltérő írása, az itt-ott előfordult névváltoztatás, az azonos nevűek megkülönböztetése stb. Az egységesítésre és rövidségre törekedve elhagytuk a dr.-címeket és ahol lehetett a nemesi vagy egyéb előneveket. A nagy számú Szemle-rovatot nem részleteztük. A Közlöny-füzetek átlapozása során feltűnt, hogy a történelmi háttér viszontagságai csak visszafogottan érezhetők, a gazdasági háttér változásai is csak az adott évek füzetszám-összevonásaiból következtethetők. Nagyon értékesek a nekrológok. Kiemelt helyet kaptak azok, akik az Egylet életében vezető szerepet töltöttek be, de a technikatörténészek számára hasznosak a Szemle-rovat rövidebb megemlékezései is.

Az MME Közlönye 1. számának Előszavában idézet olvasható az egyesület 1867. június 2-i választmányi határozatából: "A magyar mérnök-egyesület közlönye tágabb értelemben vett mérnöki szaklap fog lenni; mihez képest tartalmát kiválóan technikai kérdéseket tárgyaló értekezések, létesített munkák leírása, megbírálása, szakkönyvek bírálata és ismertetése, szóval a technika elméleti és főleg gyakorlati ágaira vonatkozó tudományos dolgozatok képezendik. Fölvétetnek, de csak második sorban: a technikai ügyekre vonatkozó rövid értesítések, jegyzetek, jelentések és hirdetések is... A beküldött értekezések s más nagyobb munkálatok fölvétele - vagy föl nem vétele - iránt hattagú bizottmány határoz, mely arról is gondoskodik egyszersmind, hogy a hat szakosztály érdekei a közlönyben egyarányosan legyenek képviselve...".

Élménytadó a jegyzőkönyv veretes szövege. Kiegészítésül megemlíthető, hogy az Egyesület (majd Egylet) első elnöke Hollán Ernő, és induláskor a szerkesztő "bizottmány" Bugát Ferenc, Herrich Károly, Hieronymi Károly, Kruspér István, Nagy László, Szkalnitzky Antal összetételű volt. Szakosztályait 1867-ben a következő elnevezésekkel különböztették meg: Út-, vasút- és hídépítészet; Vízépítészet; Gépészet és gyáripar; Földmérés és mezőgazdasági ipar; Bányászat; Középítészet - amelyek később elnevezésükben kissé módosultak vagy kiegészültek.

Az MMÉE Közlönye az első világháború előtti évtizedben érte el - gyakori megjelenésével, terjedelmével, változatosságával és színvonalával - a csúcsot. Ebben jelentős szerepe volt Edvi Illés Aladárnak, aki 1891-től több mint negyedszázadon át szerkesztette ezt a folyóiratot. Egyik életrajzírója a következőket emelte ki: "E megtisztelő megbízást Szily Kálmán, Ney Béla, Schwarczel (Lipthay) Sándor, Révész Sámuel, Ullmann Vilmos, Dobecky Sándor, Nendtwich Gusztáv és Cserháti Jenő nagynevű elődeinek súlyos öröksége után vette át... Célja a Közlöny szerkesztésével az, hogy a folyóiratot oly magas fokra emelje, ahol a külföldi legjelesebb folyóiratok állnak. Ezzel a hazai kultúrának, a magyar és iparügynek, de különösen az Egyletnek kívánt hasznos szolgálatot, becsületet és tiszteletet szerezni...".

Utóda, Feyér Gyula is 26 éven át (1917-43) szerkesztette a Közlönyt. Sokkal nehezebb gazdasági háttérrel biztosította a szakfolyóirat színvonalát. Féltő gonddal vigyázott elődeihez hasonlóan a Közlöny nyelvének magyarságára; élesztette folyamatosan a szakmai öntudatot; fáradozott az egyleti élet számára a mindenkori ifjabb kartársak megnyeréséért.

A Közlöny szerkesztő személyiségeinek emléke előtti főhajtás után illő hálánkat leróni azoknak, akik kiadványunk megjelentetését elősegítették, vagyis a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára; a miskolci Gépelemek Tanszéke több munkatársának - közülük is a munka kezdetekor Nagy Géza adjunktusnak, befejezésekor pedig Döbröczöni Ádám professzornak és Péter József docensnek. A kiadás nehéz feladatát örömünkre az ilyen kiadványok nagy pártfogója, Tóth László professzor oldotta meg.

Az MMÉE (MME) Közlönyének névsora az adott, több mint háromnegyed századnyi korszak hazai műszaki panteonja is. Közülük gyakran írt tanulmányt a Közlöny számára Zelovich Kornél professzor. Az MMÉE 60. évfordulóján (1927-ben) ő mondta az ünnepi beszédet "A tudományos technika magyar úttörői" címen. Egyik ott elhangzott mondata legyen ennek az előszónak a befejező gondolata:

"A szárnyas időnek fonalas rokkáján a jövő szövete a múltnak szálaiból készül; a múltat ismerve bízunk a jövőben!"

Miskolc, 1998 nyarán

 

A "MAGYAR MÉRNÖK-EGYESÜLET" ILL.
A "MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET" KÖZLÖNYÉNEK
TARTALOMJEGYZÉKE

1867 - 1944

Megjegyzés: Egy-egy füzet tartalomjegyzéke előtt a sorszám a névmutató használatát segíti; az ezt követő rövidített füzetmegnevezés, az évfolyam-, az év- és füzetszám pedig a forrásadat.


1. MME Közl. 1 (1867) 1

Előszó. 1-3. old. - Herrich Károly: Értekezés Vásárhelyi Pál felett. 5-15. old. - Bugát Ferenc: Folyóinkon működő hajógépek. 15-31. old. - Kruspér István: Egy a Stamfer-féle lejtmérő műszeren tett javításról. 32-36. old. - Péch Antal: A zúzóércek előkészítésénél eredő fogyatékokról I. 36-46. old. - Ismertetések. 46-65. old. - Magyarország vasúthálózata. 65-83. old. - Vegyesek. 83-90. old. - Az egyesület tárgyalásai. 90-96. old.


2. MME Közl. 1 (1867) 2

Lechner Gyula: Előadás a tisza-körösi hajózási és öntöző csatorna ügyében I. 97-115. old. - Pilch Ágoston: Vázlatok a párizsi világtárlat gépészeti osztályából I. 115-131. old. - Ismertetések. 131-161. old. - Az egyesület tárgyalásai. 161-166. old. - Műszók... 167-180. old.


3. MME Közl. 1 (1867) 3

Lechner Gyula: Előadás a tisza-körösi hajózási és öntöző csatorna ügyében II. 181-194. old. - Lechner Gyula: A földöntözés különböző nemei, tekintettel arra, hogy melyik hova illik leginkább. 194-197. old. - Pilch Ágoston: Vázlatok a párizsi világtárlat gépészeti osztályából II. 197-211. old. - Bielek Miksa: Az acél célszerű használatáról és alkalmazásáról a gépészetben. 211-228. old. - Szumrák Pál: Jegyzetek a Magyarhonban előforduló Trass-cementekről. 228-233. old. - Benkő Károly: A párizsi világtárlat épületei. 233-246. old. - Ismertetések. 247-252. old. - Vegyesek. 252-260. old. - Az egyesület tárgyalásai. 260-263. old. - Műszótári rovat. 264-267. old.


4. MME Közl. 2 (1868) 1

Az MME Közlönyének olvasóihoz. I-II. old. - Herrich Károly: Észrevételek Lechner Gyula ... előadására a tisza-körösi hajózási és öntözési csatorna ügyében. 1-9. old. - Pilch Ágoston: Vázlatok a párizsi világtárlat gépészeti osztályából III. 10-18. old. - Ybl Miklós: Felolvasás a pest-lipótvárosi főtemplom beomlásáról. 19-24. old. - Ambrozovits Béla: Új vasúti felszerkezetek. 25-28. old. - Faller Gusztáv: Régi vésett bányavájatok maradványairól. 29-32. old. - Benedek Pál: Értekezés Felső-Olaszországban vízműtani szempontból tett utazásról I. 33-50. old. - Mojsisovits Vilmos: Jelentés ... felső-olaszországi utazásról. 51-63. old. - Győri Lajos: Egy ... önműködő kenőszelence. 64. old. - Ismertetések. 65-69. old. - Vegyesek. 70-72. old. - Az egyesület tárgyalásai. 73-81. old.


5. MME Közl. 2 (1868) 2

Benedek Pál: Értekezés Felső-Olaszországban vízműtani szempontból tett utazásról II. 83-93. old. - Kerpely Antal: Villanyriasztó. 94-100. old. - Tóth Ágoston: A topográfia fejlődése. 101-112. old. - Bielek Miksa: A kürtők alakjáról és legcélszerűbb méreteiről mozdonyoknál. 113-118. old. - Herzog Ödön: Munkás-lakok. 119-125. old. - Ney Béla: Az építészet művészete. 126-187. old. - A közmunka és közl. magyar kir. miniszternek az ország közlekedési eszközeinek állapotáról és a vezetésére bízott minisztérium tevékenységéről ő felségéhez intézett felterjesztése I. 188-211. old. - A hazai régészeti leletek megőrzése tárgyában. 211-213. old. - Vegyesek. 213-215. old. - Az egyesület tárgyalásai. 216-229. old. - Műszótári rovat. 230-233. old.


6. MME Közl. 2 (1868) 3

Kruspér István: A ferde síkban mért hossznak a vízszintesre való áttéréséről. 235-243. old. - Ney Béla: Margit-szigeti építkezések I. 244-246. old. - Schwarz Mátyás: A folyók és csatornák emésztésének helyes kipuhatolása. 247-258. old. - Ismertetések. 259-266. old. - A vallás- és közoktatási m. kir. miniszternek a kir. műegyetemi szigorlatok és oklevelek tárgyában az 1867. évi 189. sz.-ában közzé tett rendeletének kiegészítése. 267-269. old. - A közmunka és közl. magyar kir. miniszternek az ország közlekedési eszközeinek állapotáról és a vezetésére bízott minisztérium tevékenységéről ő felségéhez intézett felterjesztése II. 270-283. old. - Vegyesek. 284-295. old. - Az egyesület tárgyalásai. 296-300. old. - Műszótári rovat. 301-304. old.


7. MME Közl. 2 (1868) 4

Kherndl Antal: A pest-lipótvárosi templom építés közben lebontott kupola-dolgáról. 307-310. old. - Stepán Miksa: A villámhárító, annak története, hatása és szerkezete. 311-322. old. - Schwarz Mátyás: A tüzelőanyag hévképességének meghatározása gyakorlati úton. 323-328. old. - Pribék Béla: Nézetek a hazánkban eredő víztömegek hasznosítása tárgyában. 329-333. old. - Dolecsko Mihály-Koczó Sándor: A magtárakról. 334-339. old. - Kherndl Antal: Vasviadukt a meckesheim-jagstfeldi vaspályán a hesseni nagyhercegségben. 340-343. old. - Böngészet néhai Beszédes Ferenc irományaiból. 344-357. old. - Ambrozovits Béla: Néhány szó az olcsó vasutak kérdéséhez. 358-363. old. - Bodoki Lajos: Észrevételek Schwarz Mátyásnak "A folyók és csatornák emésztésének helyes kipuhatolása" c. értekezésére. 364-372. old. - Vegyesek. 373-375. old. - Az egyesület tárgyalásai. 376-381. old.


8. MME Közl. 2 (1868) 5

Henszlman Imre: Az 1867-iki párizsi világkiállítás művészeti tárgyairól szóló jelentés bevezetése e kiállítás építészeti részébe. 383-390. old. - Kruspér István: A pest-városi határ felmérése. 391-402. old. - Bielek Miksa: A Richards-féle indicator-ról... 403-422. old. - Hönig Ferenc: Kőtörő gép. 423-429. old. - Aujeszky Lipót: A nagyvárad-kolozsvári vasútvonal vizeinek vegybontása a kazánkőre vonatkozólag. 430-442. old. - Henz Antal: Néhány szó a falkapcsokról. 443-444. old. - Ismertetések. 445-447. old. - Az egyesület tárgyalásai. 448-452. old. - Műszótári rovat. 453-454. old.


9. MME Közl. 2 (1868) 6

Micskey Imre: A Fejér megyei sárrét öntözésének keletkezése s jelenlegi gyakorlata. 455-459. old. - A Concordia-gőzmalom Pesten. 460-462. old. - Koczó Pál: Szabadalom. légszivattyú nélküli sűrítő. 463-464. old. - Mutatvány Kruspér István sajtó alatt levő "Földmértan"-ából. 465-479. old. - Thallmayer Győző: A kör területének közelítő átváltoztatása egy négyzet területére és fordítva. 480-482. old. - Kherndl Antal: Megjegyzések "Néhány szó a falkapcsokról" c. értekezés felett. 483-486. old. - Ismertetések. 487-538. old. - Az egyesület tárgyalásai. 539-542. old. - Műszótári rovat. 543-550. old.


10. MME Közl. 3 (1869) 1

Ambrozovits Béla: Az MME tagjaihoz. 1-5. old. - Hieronymi Károly: Az MME és Közlönyének jövőjéről. 6-11. old. - Hieronymi Károly: A zárgátakról I. 12-28. old. - Bielek Miksa: A gépipar haladása az utolsó évtizedben. 29-41. old. - Ambrozovits Béla: Az oravica-aninai (steierdorfi) vasút. 42-47. old. - A magy. kormány által adott vasúti engedélyek táblázatos kimutatása. 48-54. old. - Ismertetések. 55-67. old. - Könyvismertetés. 68-77. old. - Szakirodalmi szemle. 78-96. old. - Az egylet tárgyalásai. 97-104. old.


11. MME Közl. 3 (1869) 2

Schwarz Mátyás: Humphreys és Abbot elméletének bírálata a physikában és csatornákban folyó víz mozgásáról (feleletül Bodoki Lajosnak). 105-119. old. - L. J.: A Freistritz folyó szabályozása körében véghezvitt beton-építkezések. 120-132. old. - Hamar Leó: Villanyos vasúti dörzsfékező. 133-138. old. - Bielek Miksa: A csapágyakból visszanyert olaj tisztításáról. 139-144. old. - Vész Albert: Felvétel egy asztalállásból. 145-147. old. - Zofáhl Gusztáv: A bártfai nagy-templom. 148-150. old. - Molnár Pál: Beszédes József életrajza. 151-156. old. - Ismertetések. 157-180. old. - Könyvismertetés. 181-183. old. - Szakirodalmi szemle. 184-209. old. - Az egylet tárgyalásai. 210-253. old. - Vegyesek. 254-261. old. - Könyvészet. 261-263. old. - Figyelmeztetés. 263-267. old. - Jutalom-kitűzés. 267-268. old. - Előfizetőinkhez! 268. old.


12. MME Közl. 3 (1869) 3

Techet Ignác: A folyóvizek sebességének kiszámítására felállított nevezetesebb képletek rövid ismertetése. 269-279. old. - Szabó Imre: Szögmérő-találmány. 280-285. old. - Ismertetések. 286-298. old. - Szakirodalmi szemle. 299-303. old. - Az egylet tárgyalásai. 304-316. old. - Vegyesek. 317-324. old.


13. MME Közl. 3 (1869) 4

Hieronymi Károly: Mégegyszer az MME Közlönyéről. 325-330. old. - Kherndl Antal: Néhány szó a Larmanjat-féle vasúti rendszerről. 331-334. old. - Bielek Miksa: A vasúti kocsik tengelyágyairól s az ezeknél használt kenőszerekről. 335-345. old. - Hencz Antal: Ismét a falkapcsokról. 346-350. old. - Ismertetés. 351-354. old. - Az egylet tárgyalásai. 355-360. old. - Vegyesek. 360-362. old.


14. MME Közl. 3 (1869) 5

Bodoki Lajos: Megvilágítás a Humphreys és Abbot vízfolyási elmélet által közzétett bírálatnak. 363-380. old. - Herzog Ödön: A tok-légsúlymérő (Doren-barométer) és annak használata vaspályák vonalzásánál. 381-389. old. - Domaniczky István: Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. 390-395. old. - Ismertetések. 396-412. old. - Vegyesek. 412-422. old.


15. MME Közl. 3 (1869) 6

Lagler Gyula: Hajógépeknél alkalmazott vezény- és terjműtalálmány. 423-426. old. - Válkai Imre: Néhány megjegyzés a "Felvétel egy asztalállásból" c. cikkre. 427-435. old. - Hieronymi Károly: A dynamitról. 436-450. old. - Herzog Ödön: Néhány utólagos megjegyzés "A tok-légsúlymérő és annak használata vasútak vonalzásánál" c. cikkhez. 451. old. - Ráth Péter: Adatok Magyarország vasúthálózatához. 452-454. old. - Ismertetések. 455-473. old. - Könyvismertetés. 474-478. old. - Szakirodalmi szemle. 479-482. old. - Az egylet tárgyalásai. 483-487. old. - Vegyesek. 488-496. old. - Pályázat, szerkesztői üzenet. 496-497. old.


16. MME Közl. 4 (1870) 1

Ambrozovits Béla: Az MME tagjaihoz. 1-4. old. - Vidéky László: A vascölöpök beverése és becsavarása. 5-10. old. - Hencz Antal: Hogyan kellene az építészeti pályázatokat rendezni? 11-20. old. - Szemle a magyarországi és Magyarországot közelebbről érdeklő vállalatok körében. 21-24. old. - Ismertetések. 25-32. old. - Könyvismertetés. 33. old. - Szakirodalmi szemle. 34-38. old. - Vegyesek. 39-51. old. - Az egylet tárgyalásai. 52. old. (Megjegyzés: az 53-62. old.-ak hiányoznak.)


17. MME Közl. 4 (1870) 2

Wallandt Henrik: A szuezi csatorna. 63-72. old. - Stiny Lénárd: Szabadalmaztatott vasúti jelző-rendszer. 73-78. old. - Kruspér István: Egy mértani feladat. 79-83. old. - Zofáhl Gusztáv: Útijelentés: kórtermek szellőztetési rendszeréről. 84-90. old. - Siebreich Károly: A vasúti forgalomhoz szükséges víz megszerzési módjairól. 91-94. old. - Hollán Ernő beszéde az orosz gazdasági egyesületben a hazai vasútakról. 95-108. old. - Ismertetések. 109-118. old. - Könyvismertetés. 119-120. old. - Vegyesek. 121-124. old. - Az egylet tárgyalásai. 125-166. old.


18. MME Közl. 4 (1870) 3

Varga Ágoston: A felső tiszavölgy vízármentesítése. 167-173. old. - Nádory Nándor: A cs. k. haditengerészet számára Pólában épített nagy száraz-dokk. 174-191. old. - Nagy János: Az első erdélyi vasút piski-petrozsényi szárnyvonalának építési nehézségei. 192-197. old. - A fővárosi közmunkák. 198-202. old. - A vasúti és hajózási m. kir. főfelügyelőség hatásköréhez tartozó közlekedési vállalatok 1869. évi forgalmára vonatkozó statisztikai adatok. 203-212. old. - Ismertetések. 213-233. old. - Vegyesek. 234-241. old. - Az egylet tárgyalásai. 242-250. old.


19. MME Közl. 4 (1870) 4

Wohlfarth Henrik: A budai gőz-sikló. 251-254. old. - Techet Ignác: A hidak hordképességének megítélése I. 255-269. old. - Verner Ferenc: A vizek kincset rejtenek. 270-274. old. - Ismertetések. 275-284. old. - Könyvismertetés. 185-286. old. - Vegyesek. 287-290.. old. - Az egylet tárgyalásai. 291-301. old. - Pályázatok. 301-302. old.


20. MME Közl. 4 (1870) 5

Tóth Kálmán: New York állam csatornái 1870-ben. 303-315. old. - Techet Ignác: A hidak hordképességének megítélése II. 316-328. old. - Ismertetések. 329-334. old. - Vegyesek. 335-336. old. - Az egylet tárgyalásai. 337-345. old. - Pályázatok. 345. old.


21. MME Közl. 4 (1870) 6

Vidéky László: A víz rontó- és horderejéről. 347-359. old. - Ismertetések. 360-369. old. - Vegyesek. 370-378. old. - Az egylet tárgyalásai. 379-382. old.


22. MME Közl. 4 (1870) 7-8

Techet Ignác: A többnyugpontú tartókra ható külerők s azok nyugtani mozzanatainak meghatározása I. 383-397. old. - Pretsinszky Pál: Jegyzetek a csatornázás köréből. 398-403. old. - Ismertetések. 404-414. old. - Vegyesek. 415-421. old. - Az egylet tárgyalásai. 422-439. old. - Pályázatok. 440. old.


23. MME Közl. 4 (1870) 9

Micskey Imre: A vízi rendtartás és vízjogi törvények természeti alapjai s főbb vonásai I. 441-454. old. - Bielek Miksa: A gépipar haladása. 455-459. old. - Seefehlner Gyula: Városokban alkalmazott közúti vaspályák sínmetszeteiről. 460-470. old. - Ismertetések. 471-475. old. - Vegyesek. 476-479. old. - Pályázatok. 479. old.


24. MME Közl. 4 (1870) 10-11

Micskey Imre: A vízi rendtartás és vízjogi törvények természeti alapjai s főbb vonásai II. 481-498. old. - Nagy János: A sztánai nagy bemetszés és töltés a magyar keleti vasút nagyvárad-kolozsvári vonalrészén. 499-506. old. - Ismertetések. 507-516. old. - Vegyesek. 517-518. old. - Az egylet tárgyalásai. 519-520. old.


25. MME Közl. 4 (1870) 12

Ney Béla: Színházak. 521-529. old. - W. A.: Új vasúti villany-jelzőkészülék. 530-533. old. - Münczberger Máté: A Buda és Pest közt építendő vasúti híd alatti folyammederben eszközölt kém-fúrások. 534-536. old. - Y.: A városligeti sugárút építése. 537-543. old. - Ismertetések. 544-551. old. - Vegyesek. 552-555. old. - Az egylet tárgyalásai. 556-568. old.


26. MME Közl. 5 (1871) 1

Ambrozovits Béla: Olvasóinkhoz. 1-2. old. - Herrich Károly: Elmélkedés a vízjogi törvények felett. 3-16. old. - Tóth Károly: A munkák haladásának rajztani előállítása. 17-21. old. - Benkó Károly: Magánlak Zomborban. 22-23. old. - Néhány szó a kormány által megvásárolt magyar-svájci és magyar-belga gépgyárról. 24-31. old. - A városligeti sugárút kiépítéséhez. 32-36. old. - Ismertetések. 37-46. old. - Könyvismertetés. 47-53. old. - Vegyesek. 54-55. old.


27. MME Közl. 5 (1871) 2

Erdey Benedek: A magy. kir. vasútépítészeti igazgatóság által vasúti fahidakra nézve kiadott szabványtervekről. 57-67. old. - A csicsói templom. 68-69. old. - L. J.: A buda-pesti dunaszabályozás. 70-77. old. - Ismertetések. 78-89. old. - Könyvismertetés. 90-92. old. - Vegyesek. 93-96. old.


28. MME Közl. 5 (1871) 3

Ney Béla: Magyar építészeti styl. 97-113. old. - Ismertetések. 114-125. old. - Vegyesek. 126-131. old. - Az egylet tárgyalásai. 132-144. old.


29. MME Közl. 5 (1871) 4

Margit-szigeti nyaraló. 145-146. old. - T. J.: Észrevételek Erdey Benedek "A magy. kir. vasútépítészeti igazgatóság által vasúti fahidakra nézve kiadott szabványtervekről" c. cikkére. 147-153. old. - Ismertetések. 154-166. old. - Vegyesek. 167-173. old. - Az egylet tárgyalásai. 174-176. old


30. MME Közl. 5 (1871) 5

Wimmer Vilmos: A miskolc-bánrévei másodrendű vasútnak leírása. 177-180. old. - Andrássy Gyula: A Duna jégviszonyainak alakulása és fejlődése Buda és Pest közt 1870/71-ben. 181-188. old. - Ismertetések. 189-201. old. - Az egylet tárgyalásai. 202-216. old.


31. MME Közl. 5 (1871) 6

Seefehlner Gyula: A többnyugpontú vasrácstartókról I. 217-224. old. - Ney Béla: Az ágostai hitvallásnak szécsényi kápolnájuk és községi könyvtáruk tervvázlata. 225-226. old. - Ismertetések. 227-251. old. - Vegyesek. 252-258. old. - Az egylet tárgyalásai. 259-262. old.


32. MME Közl. 5 (1871) 7

Bielek Miksa: A Seiss-féle manométer-ellenőrzési szivattyúról és egy nagyobb nyomásra számított légsürmérőről. 263-265. old. - Freund Leó: A földmunka köbtartalmának kiszámításáról. 266-270. old. - Erdey Benedek: Még egyszer a fahidaknak a magy. kir. vasútépítészeti igazgatóság által kiadott szabványterveiről. 271-278. old. - Ismertetések. 279-291. old. - Vegyesek. 292-298. old. - Az egylet tárgyalásai. 299-302. old.


33. MME Közl. 5 (1871) 8

Vidéky László: Útépítészeti elmélkedések. 303-318. old. - L. J.: A Budán kísérletképp épített faburkolatú közút. 319-322. old. - Ismertetések. 323-333. old. - Vegyesek. 334-342. old.


34. MME Közl. 5 (1871) 9

Bizottsági jelentés a forgalmi eszközökre nézve a m. kir. vasútépítészeti igazgatóság részéről kiadott szabványterveket illetőleg. 343-359. old. - Seefehlner Gyula: A többnyugpontú vasrácstartókról II. 360-375. old. - Bielek Miksa: A vagontetők befödése horganylemezzel. 376-381. old. - Ney Béla: Mit értünk az épületművek emlékszerűsége ... alatt? 382-383. old. - Ismertetések. 384-399. old. - Vegyesek. 400-414. old.


35. MME Közl. 5 (1871) 10-11

Ambrozovits Béla: Célszerű volna-e a magy. államvasutakat bérbe adni vagy azok kezelését magánvállalkozókra bízni I? 415-425. old. - Jadszkó Pál: Vízirányos rétegek helyrajzi felvétele, távolságmérő és háromszögtani logari számolórúd segélyével. 426-430. old. - Kruspér István: Pest város felmérésének megvizsgálása. 431-435. old. - Bielek Miksa: A Zeh-féle rostélyról. 436-438. old. - Ybl Miklós: A "Margit-fürdő" I. 439. old. - Ismertetések. 440-443. old. - Vegyesek. 444-447. old. - Az egylet tárgyalásai. 448-454. old.


36. MME Közl. 5 (1871) 12

Ambrozovits Béla: Célszerű volna-e a magyar államvasutakat bérbe adni vagy azok kezelését magánvállalkozókra bízni II? 455-466. old. - Tóth Kálmán: Szakértői nyilatkozat Pest városa vízvezetékének ügyében. 467-471. old. - Ybl Miklós: A "Margit-fürdő" II. 472-473. old. - Ismertetések. 474-475. old. - Vegyesek. 476-489. old. - Az egylet tárgyalásai. 490-494. old.


37. MMÉE Közl. 6 (1872) 1

Az MMÉE tagjaihoz. 1-2. old. - Bielek Miksa: Közlemények a gépipar teréről. 3-7. old. - Schumacher Pál: Egy új lejtmérő műszer. 8-13. old. - Ismertetések. 14-26. old. - Könyvismertetés. 27-31. old. - Vegyesek. 32-37. old. - Az egylet tárgyalásai. 38-40. old.


38. MMÉE Közl. 6 (1872) 2

Ney Béla: A 19. század építészetének általános jellemzése. 41-46. old. - Schumacher Pál: Tengerparti felmérés az Egyesült Államokban. 47-49. old. - Ismertetések. 50-62. old. - Vegyesek. 63-70. old. - Az egylet tárgyalásai. 71-82. old. - Meghívás az első m. közgazdasági gyűlésre. 83-84. old.


39. MMÉE Közl. 6 (1872) 3

Wohlfahrt Ernő: A természetes fény mint munkaerő. 85-97. old. - Ismertetések. 98-111. old. - Vegyesek. 112-119. old. - Az egylet tárgyalásai. 120-125. old. - A házépítési bizottmány jelentése. 126-128. old.


40. MMÉE Közl. 6 (1872) 4

Pinkász Sándor: A gőzgép jelzett munkája. 129-135. old. - Horváth Samu: Útijegyzetek az amerikai vaspályák építése- és üzletszereiről. 136-148. old. - Vegyesek. 149-159. old. - Az egylet tárgyalásai. 160-174. old.


41. MMÉE Közl. 6 (1872) 5

Vidéky László: Az aszfalt termelése, műszaki kezelése és alkalmazása az építészetben I. 175-187. old. - Vidéky László: A párizsi csatorna-vizek értékesítéséről. 188-191. old. - V.: Néhány szó a hazai gépgyáripar érdekében. 192-199. old. - Ismertetések. 200-211. old. - Vegyesek. 212-218. old. - Az egylet tárgyalásai. 219-224. old.


42. MMÉE Közl. 6 (1872) 6

Vidéky László: Az aszfalt termelése, műszaki kezelése és alkalmazása az építészetben II. 225-235. old. - Seefehlner Gyula: Adalékok a vashidak önsúlyának kiszámításához. 236-243. old. - Horváth Lajos: Westinghouse légnyomású dörzsféke. 244-253. old. - Vegyesek. 254-261. old. - Az egylet tárgyalásai. 262-268. old.


43. MMÉE Közl. 6 (1872) 7

Metzner Antal: A közmunka szabályozásáról, illetőleg: a közutak létesítésének és fenntartásának módjáról és eszközéről. 269-285. old. - Meiszner Sándor: A földszín felvétele vasúti nyomjelzés céljából I. 286-295. old. - Ismertetések. 296-299. old. - Vegyesek. 300-310. old. - Kérelem az MMÉE megbízásából szerkesztendő műszaki szótár érdekében. 310-313. old. - Az egylet tárgyalásai. 314-316. old


44. MMÉE Közl. 6 (1872) 8

Bielek Miksa: A gőzsugárszivattyúk fokonkénti fejlődéséről és tökéletesítéséről. 317-329. old. - Meiszner Sándor: A földszín felvétele vasúti nyomjelzés céljából II. 330-346. old. - Ismertetések. 347-358. old. - Vegyesek. 359-364. old.


45. MMÉE Közl. 6 (1872) 9

Herrmann Emil: A szállító bányagépek, a forgó-, vízemelő és fúrógépek lendkerekének meghatározása szerkesztés útján I. 365-373. old. - Ismertetések. 374-387. old. - Vegyesek. 388-398. old. - Felhívás a hazai közönséghez. 398-400. old.


46. MMÉE Közl. 6 (1872) 10

Herrmann Emil: A szállító bányagépek, a forgó-, vízemelő és fúvógépek lendkerekének meghatározása szerkesztés útján II. 401-418. old. - Ismertetések. 419-426. old. - Vegyesek. 427-434. old. - Az egylet tárgyalásai. 435-440. old.


47. MMÉE Közl. 6 (1872) 11

Herrmann Emil: A szállító bányagépek, a forgó-, vízemelő és fúvógépek lendkerekének meghatározása szerkesztés útján III. 441-449. old. - Formanek Gyula: a photogeometriáról. 450-452. old. - Ismertetések. 453-458. old. - Vegyesek. 459-465. old. - Az egylet tárgyalásai. 466-472. old.


48. MMÉE Közl. 6 (1872) 12

Herrich Károly: A Buda és Pest közti dunaszabályozásról. 473-496. old. - Ismertetések. 497-499. old. - Vegyesek. 500-507. old. - Az egylet tárgyalásai. 508-530. old.


49. MMÉE Közl. 7 (1873) 1

Horváth Ignác: Bajorországi technikai közép-, azaz ipartanodái I. l-17. old. - Egan Aladár: Az Egan-féle szab. új rugórendszer. 18-20. old. - Ismertetések. 21-26. old. - Vegyesek. 27-33. old. - Az egylet tárgyalásai. 34-36. old.


50. MMÉE Közl. 7 (1873) 2

Wohlfahrt Ernő: A photogeometriai műszer. 37-44. old. - Bende Andor: Új táv-, magasság- és lejtmérő műszer. 45-49. old. - Virág Lajos: A Bende Andor-féle műszer bírálata. 50-52. old. - Ismertetések. 53-61. old. - Vegyesek. 62-72. old. - Az egylet tárgyalásai. 73-88. old.


51. MMÉE Közl. 7 (1873) 3

Verderber István: A nemzetiségi ügy a vasútügyhöz és iparhoz, gyakorlati szempontból. 89-99. old. - Hein J.: A Dr. Meidinger-féle szabadalmazott kályha. 100-102. old. - Ismertetések. 103-115. old. - Vegyesek. 116-124. old. - Az egylet tárgyalásai. 125-132. old.


52. MMÉE Közl. 7 (1873) 4

Meiszner Ernő: A felső-szabolcsi tiszai társulat által Bercelnél épített zsilip. 133-135. old. - Bende Andor: Válasz Virág Lajosnak "A Bende Andor-féle műszer bírálata" c. cikkéhez. 136-137. old. - Herzog Ödön: A selmeci keskenyvágányú bányavasút. 138-145. old. - Ismertetések. 146-153. old. - Vegyesek. 154-159. old. - Az egylet tárgyalásai. 160-168. old.


53. MMÉE Közl. 7 (1873) 5

Klimm Mihály: A Gileppe-völgyzár Belgiumban. 169-171. old. - Bielek Miksa: A Le Chatelier-féle készülékről mozdonyoknál. 172-177. old. - Ismertetések. 178-201. old. - Vegyesek. 202-208. old. - Az egylet tárgyalásai. 209-214. old.


54. MMÉE Közl. 7 (1873) 6-7

Bodoky Lajos: Az Al-Duna hajózási akadályai. 215-228. old. - A magyar korona közlekedési eszközei. 228-232. old. - Ismertetések. 233-262. old. - Könyvismertetés. 263-264. old. - Vegyesek. 265-273. old. - Az egylet tárgyalásai. 274-303. old.


55. MMÉE Közl. 7 (1873) 8

Ney Béla: A Waldstein-féle pályadíj ügye. 305-310. old. - Horváth Ignác: A budapesti m. k. műegyetem erőműszaki munkatervének műszerei és készülékei. 311-325. old. - Ismertetés. 326-331. old. - Vegyesek. 332-340. old. - Az egylet tárgyalásai. 341. old. - Lauka József: Kérelem a magyar műszaki szótár ügyében. 342-344. old.


56. MMÉE Közl. 7 (1873) 9

Herrmann Emil: Adatok a telített vízgőznek erőműtanához I. 347-352. old. - Schuller Antal: A Hohenegger-féle vasúti állomási védjelző. 353-358. old. - Ismertetések. 359-365. old. - Könyvismertetés. 366-373. old. - Vegyesek. 374-380. old. - Az egylet tárgyalásai. 381-386. old.


57. MMÉE Közl. 7 (1873) 10

Herrmann Emil: Adatok a telített vízgőznek erőműtanához II. 387-392. old. - D. M.: A budapesti Margit-híd ismertetése. 393-399. old. - Horváth Ignác: Bajorország ipartanodáiról I. 400-404. old. - Ismertetés. 405-414. old. - Könyvismertetés. 415-416. old. - Vegyesek. 417-419. old. - Az egylet tárgyalásai. 420-426. old.


58. MMÉE Közl. 7 (1873) 11

Herrmann Emil: Adatok a telített vízgőznek erőműtanához III. 427-437. old. - Horváth Ignác: Bajorország ipartanodáiról II. 438-445. old. - Ismertetések. 446-450. old. - Vegyesek. 451-458. old.


59. MMÉE Közl. 7 (1873) 12

Punczmann Gyula: A sgraffito-díszítésről és alkalmazásáról az építészetben. 459-465. old. - Glück Bernát: Acélgyártás Belgiumban. 466-477. old. - Vidéky László: A Liernur-féle csatornázási rendszer. 478-482. old. - Ismertetések. 483-487. old. - Vegyesek. 488-493. old. - Az egylet tárgyalásai. 494-498. old.


60. MMÉE Közl. 8 (1874) 1

Hieronymi Károly: Az állami közmunka-ügyek igazgatásáról. 1-18. old. - Szarvasy György: A Tarac-híd alapozása. 19-27. old. - Ismertetések. 28-32. old. - Vegyesek. 33-43. old. - Az egylet tárgyalásai. 44-48. old. - Lauka József: Kérelem a magyar műszaki szótár ügyében. 49-52. old.


61. MMÉE Közl. 8 (1874) 2

A fővár. közmunkatanács műszaki osztályának igazgatója által a főváros csatornázására nézve készített javaslat feletti vélemény adására az egylet részéről kiküldött bizottság jelentése. 53-79. old. - Könyvismertetés. 80-85. old. - Vegyesek. 86-87. old. - Az egylet tárgyalásai. 88-92. old.


62. MMÉE Közl 8 (1874) 3

S. Fekete Zsigmond: Észrevételek a javaslatba hozott bánsági vízszabályozások tervezetéhez I. 93-102. old. - Pivány Ignác: A mozdony-léghajózásról. 103-114. old. - Ismertetések. 115-127. old. - Vegyesek. 128-129. old. - Az egylet tárgyalásai. 130-132. old.


63. MMÉE Közl. 8 (1874) 4

S. Fekete Zsigmond: Észrevételek a javaslatba hozott bánsági vízszabályozások tervezéséhez II. 133-146. old. - Éltető Elek: Az építési anyagok szállítása. 147-152. old. - Ismertetések. 153-162. old. - Vegyesek. 163-169. old. - Az egylet tárgyalásai. 170-176. old.


64. MMÉE Közl. 8 (1874) 5

Zsilla Vilmos: A vasút-felszerkezeti tárgyak az 1873-iki bécsi közkiállításon. 177-193. old. - Éltető Elek: Az új mérték-rendszer. 194-199 old. - Vegyesek. 200-207. old. - Az egylet tárgyalásai. 208-216. old.


65. MMÉE Közl. 8 (1874) 6

Maurer Vilmos: Az összetett tartók szerkesztésének erőműtani alapelveiről. 217-226. old. - Kunváry Fülöp: Az Amsterdam-északtengeri csatorna és az amsterdami part- és vasúti újabb építkezések I. 227-243. old. - Ismertetések. 244-247. old. - Vegyesek. 248-256. old. - Az egylet tárgyalásai. 257-280.


66. MMÉE Közl. 8 (1874) 7

Schober Albert: A fogaskerék-rendszer alkalmazásáról a munkács-stryi vasútnál. 281-284. old. - Kunváry Fülöp: Az Amsterdam-északtengeri csatorna és az amsterdami part- és vasúti újabb építkezések II. - Válasz Fekete Zsigmondnak Képessy József részéről. 285-312. old. - Ismertetések. 313-315. old. - Vegyesek. 316-321. old. - Az egylet tárgyalásai. 322-325. old.


67. MMÉE Közl. 8 (1974) 8

Schober Albert: A lupkowi alagút. 327-334. old. - Herzog Ödön: A selmeci bányavasút. 335-341. old. - Ismertetések. 242-359. old. - Vegyesek. 360-366. old


68. MMÉE Közl. 8 (1874) 9

Herrmann Emil: A telített vízgőznek állapotbeli változásai I. 367-376. old. - Czekelius Aurél: Az építési kövek szilárdsági viszonyairól. 377-388. old. - Balogh Mihály: A badeni nagyhercegség közlekedési eszközei és ezek kezelése I. 389-401. old. - Ismertetések. 402-406. old. - Vegyesek. 407-412. old.


69. MMÉE Közl. 8 (1874) 10

Herrmann Emil: A telített vízgőznek állapotbeli változásai II. 413-424. old. - Linczboth Ignác: A fiúméi kikötői munkálatok. 425-428. old. - Balogh Mihály: A badeni nagyhercegség közlekedési eszközei és ezek kezelése II. 429-443. old. - Ismertetések. 444-450. old. - Könyvismertetés. 451-453. old. - Vegyesek. 454-459. old. - Táblázat "A telített vízgőznek állapotváltozásai" c. cikkhez. 460-461. old.


70. MMÉE Közl. 8 (1874) 11

Herrmann Emil: A telített vízgőznek állapotbeli változásai III. 463-475. old. - Éltető Elek: A koppenhágai Keresztély-kikötő felett épített új (csapó-) híd. 476-482. old. - Ismertetések. 483-488. old. - Vegyesek. 489-495. old. - Az egylet tárgyalásai. 496-507. old.


71. MMÉE Közl. 8 (1874) 12

Nekrológ Reitter Ferenc felett. 509-510. old. - Fekete Zsigmond: Felelet Képessy József válaszára. 511-534. old. - Ismertetések. 535-549. old. - Vegyesek. 550-556. old. - Az egylet tárgyalásai. 557-560. old.


72. MMÉE Közl. 9 (1875) 1

Cathry Szalesz: A fogaskerekű vasútakról általában és a Riggenbach rendszere szerint Budapest mellett a Sváb-hegyen épült vasút ismertetése. 1-24. old. - Klimm Mihály: Új kikötők Hamburgban. 25-30. old. - Ismertetések. 31-38. old. - Könyvismertetés. 39-44. old. - Vegyesek. 45-47. old. - Az egylet tárgyalásai. 48. old.


73. MMÉE Közl. 9 (1875) 2

Seefehlner Gyula: A budapesti összekötő vasút dunahídjának vasszerkezete. 49-72. old. - Ismertetések. 73-81. old. - Vegyesek. 82-88. old.


74. MMÉE Közl. 9 (1875) 3

Szabó Gyula: A vasútüzlet önköltségének előzetes meghatározása. 89-113. old. - Képessy József: Végszó a Béga-csatorna átalakítására. 114-122. old. - Ismertetések. 123-125. old. - Vegyesek. 126-129. old. - Az egylet tárgyalásai. 130-144. old.


75. MMÉE Közl. 9 (1875) 4

Ney Gyula: A budapesti fővámpalota. 145-151. old. - Glück Bernát: A vasgyártásról. 152-165. old. - Speidl Bódog: Pohl Ottó új szerkezetű vasúti kitérője. 166-172. old. - Ismertetések. 173-181. old. - Vegyesek. 182-183. old. - Az egylet tárgyalásai. 184-198. old.


76. MMÉE Közl. 9 (1875) 5

Bodoky Lajos: Az alföldi folyók szabályozására nézve ajánlott különböző módozatokról I. 199-211. old. - Éltető Elek: A kőfúrógépek a bécsi közkiállításon I. 212-222. old. - Ismertetések. 223-225. old. - Vegyesek. 226-235. old. - Az egylet tárgyalásai. 236-238. old.


77. MMÉE Közl. 9 (1875) 6-7

Herrich Károly: Emlékbeszéd Temesi Reitter Ferenc alelnök fölött (elhangzott az egylet 1875. évi május 24-én tartott közgyűlésén). 239-253. old. - Bodoky Lajos: Az alföldi folyók szabályozására nézve ajánlott különféle módozatokról II. 254-269. old. - Éltető Elek: A kőfúrógépek a bécsi közkiállításon II. 270-281. old. - Ismertetések. 282-296. old. - Vegyesek. 297-306. old. - Az egylet tárgyalásai. 307-320. old.


78. MMÉE Közl. 9 (1875) 8

Könyves Tóth Mihály: Az alagutakról általában és az alagút-falazateltorzításának okairól I. 321-341. old. - Platzer Antal: Michel Angelo Bounarotti mint építész és mérnök I. 342-346. old. - Ismertetések. 347-356. old. - Vegyesek. 357-360. old.


79. MMÉE Közl. 9 (1875) 9

Könyves Tóth Mihály: Az alagutakról általában és az alagút-falazateltorzításának okairól II. 361-378. old. - Platzer Antal: Michel Angelo Bounarotti mint építész és mérnök II. 379-386. old. - Ismétlések. 387-400. old. - Vegyesek. 401-404. old.


80. MMÉE Közl. 9 (1875) 10

Horváth Farkas: A szobafűtés elmélete. 405-418. old. - Könyves Tóth Mihály: Az alagutakról általában és az alagút-falazateltorzításának okairól III. 419-433. old. - Platzer Antal: Michel Angelo Bounarotti mint építész és mérnök III. 433-443. old. - Ismertetések. 444-452. old. - Vegyesek. 453-456. old.


81. MMÉE Közl. 9 (1875) 11

Éltető Elek: Az utak hengerezése. 457-465. old. - Ullrich Antal: A Resica-Szekuli keskenyvágányú vasút leírása. 466-474. old. - Ismertetések. 475-489. old. - Vegyesek. 490-495. old. - Az egylet tárgyalásai. 496-500. old.


82. MMÉE Közl. 9 (1875) 12

Settel Jakab: A Prochaska-féle szabadalmazott cserépkályha. 501-509. old. - Wagner Fr. Károly: A sínkapocs-csavarok megerősítésének új módja. 510-511. old. - Gulácsy Béla: A Gotthard-alagút munkálatai. 512-521. old. - Könyvismertetés. 522-529. old. - Vegyesek. 530-531. old. - Az egylet tárgyalásai. 532-540. old.


83. MMÉE Közl. 10 (1876) 1

Seefehlner Gyula: A közép-európai vasipar és a vashidak az 1873-iki bécsi közkiállításon I. 1-19. old. - Wimmer Vilmos: Leírása néhány Svájcban épült keskenyvágányú vaspályának. 20-25. old. - Ismertetések. 26-36. old. - Vegyesek. 37-39. old. - Pályázati hirdetés. 40-44. old.


84. MMÉE Közl. 10 (1876) 2-3

Seefehlner Gyula: A közép-európai vasipar és a vashidak az 1873-iki bécsi közkiállításon II. 45-67. old. - Ybl Miklós: A dalműház és a Lipót-templom tervei. 68. old. - Az MMÉE javaslata a méter-mértéknek az építési gyakorlatban leendő alkalmazása tárgyában. 69-80. old. - Herrich Károly: Vélemény Wex Gusztávnak "A források, folyók és folyamok vizeinek fogyásáról" írt műve fölött. 81-114. old. - Ismertetések. 115-131. old. - Vegyesek. 132-140. old.


85. MMÉE Közl. 10 (1876) 4

Hegedűs Károly: Magyarország nagyobb vasművei I. 141-151. old. - Bodoky Lajos: A budapesti dunaszabályozásról I. 152-163. old. - Ismertetések. 164-173. old. - Vegyesek. 174-178. old. - Az egylet tárgyalásai. 179-188. old.


86. MMÉE Közl. 10 (1876) 5

Hegedűs Károly: Magyarország nagyobb vasművei II. 189-203. old. - Bodoky Lajos: A budapesti dunaszabályozásról II. 204-225. old. - Ismertetések. 226-233. old. - Vegyesek. 234-236. old.


87. MMÉE Közl. 10 (1876) 6

Szabó József: A kőzettan jelen állapota és a gyakorlat. 237-249. old. - Hegedűs Károly: Magyarország nagyobb vasművei III. 250-264. old. - Ismertetések. 265- 275. old. - Vegyesek. 276-284. old. - Az egylet tárgyalásai. 285-288. old.


88. MMÉE Közl. 10 (1876) 7

Szumrák Pál: Az artézi kutakról, különösen tekintettel a hazai ilynemű kutakra. 289-305. old. - Hencz Antal: A keszthelyi Balaton-fürdő. 306-308. old. - Ismertetések. 309-314. old. - Vegyesek. 315-320. old. - Az egylet tárgyalásai. 321-332. old.


89. MMÉE Közl. 10 (1876) 8-9

Schwarz Mátyás: A hajók köbözése. 333-362. old. - Műbírálati jegyzőkönyv és észleletek a Margit-híd hordképességéről. 363-389. old. - Vegyesek. 390-401. old. - Az egylet tárgyalásai. 402-416. old.


90. MMÉE Közl. 10 (1876) 10

Pünkösti Ferenc: A martinschizzai kőbányának berendezése és az ottani anyagtermelés. 417-429. old. - Seefehlner Gyula-Angyal Dénes: A lipcse-drezdai vasút Elba-hídjáról Riesa mellett. 430-435. old. - P. Á.: A szegedi kiállításról. 436-440. old. - Ismertetések. 441-448. old. - Vegyesek. 449-458. old.


91. MMÉE Közl. 10 (1876) 11

Éltető Elek: Hídpallók vasból. 459-463. old. - Glück Bernát: A sínfej keménységének meghatározására szolgáló esési készülék és mérőeszköz. 464-465. old. - Hegedűs Károly: A vasúti kocsiknál alkalmazott fűtési rendszerek. 466-488. old. - Vegyesek. 489-495. old. - Az egylet tárgyalásai. 496-504. old.


92. MMÉE Közl. 10 (1876) 12

Herrmann Emil: Zeuner és Fliegner kísérletei az állandó gázok kifolyásáról. 505-525. old. - Ybl Miklós-Ney Béla: A kajdacsi emlékkápolna. 526. old. - Ismertetések. 527-535. old. - Vegyesek. 536-539. old. - Az egylet tárgyalásai.


93. MMÉE Közl. 11 (1877) 1

Schwarczel Sándor: A vasúti vasfelszerkezetek I. 1-16. old. - Bodoky Lajos: Christofle Albert Franciaország közmunka miniszterének emlékbeszéde de Tranquille fölött. 17-23. old. - Ismertetések. 24-27. old. - Könyvismertetés. 28-32. old. - Vegyesek. 33-36. old. - Az egylet tárgyalásai. 37-40. old.


94. MMÉE Közl. 11 (1877) 2

Schwarczel Sándor: A vasúti vasfelszerkezetek II. 41-58. old. - Gonda Béla: A baja-brezdáni csatorna. 59-61. old. - Ismertetések. 62-66. old. - Könyvismertetés. 67-69. old. - Vegyesek. 70-73. old. - Az egylet tárgyalásai. 74-80. old


95. MMÉE Közl. 11 (1877) 3

Biedermann Albert: Közép-ázsiai vasút. 81-92. old. - Pilch Ágoston: A gőzgépek megvizsgálásáról. 93-98. old. - Ismertetések. 99-103. old. - Könyvismertetés. 104-108. old. - Vegyesek. 109-111. old. - Az egylet tárgyalásai. 112-120. old.


96. MMÉE Közl. 11 (1877) 4

Kenessey Albert: Hajózásunk a verseny téren. 121-129. old. - Gonda Béla: A Torontál megyei tiszai zsilipek I. 130-143. old. - Ismertetések. 144-150. old. - Vegyesek. 151-156. old. - Az egylet tárgyalásai. 157-160. old.


97. MMÉE Közl. 11 (1877) 5

Seefehlner Gyula: A budapesti összekötő-vasút tervezete és építése I. 161-173. old. - Gonda Béla: A Torontál megyei tiszai zsilipek II. 174-189. old. - Vegyesek. 190-196. old. - Az egylet tárgyalásai. 197-208. old.


98. MMÉE Közl. 11 (1877) 6-7

Klimm Mihály: A Felső-Rajna szabályozásáról. 209-223. old. - Seefehlner Gyula: A budapesti összekötő-vasút tervezete és építése II. 224-240. old. - Bende Andor: Ajánlat a távjelzők vezetékeinek javítására. 241-242. old. - Herrmann Emil: Az injektor elmélete. 243-253. old. - Ismertetések. 254-263. old. - Könyvismertetés. 264-272. old. - Vegyesek. 273-276. old. - Az egylet tárgyalásai. 277-280. old.


99. MMÉE Közl. 11 (1877) 8

Zipernowsky Károly: Az anyag szilárdsági viszonyainak megítélése dynamikai igénybevételeknél az újabb kísérletek alapján I. 281-292. old. - Seefehlner Gyula: A "Hooghly-aid" Calcutta mellett. 293-295. old. - Ismertetések. 296-307. old. - Vegyesek. 308-314. old. - Az egylet tárgyalásai. 315-320. old.


100. MMÉE Közl. 11 (1877) 9

Speidl Bódog: A kereszttalpfa-rendszerű vasúti vágányok stabilitása és a nyomtáv biztosítása I. 321-336. old. - Schannen Ernő: Néhány szó a ábrázoló mértan alkalmazásának egy esetéről az építészetben. 337-340. old. - Zipernowsky Károly: Az anyag szilárdsági viszonyainak megítélése dynamikai igénybevételeknél az újabb kísérletek alapján II. 341-352. old. - Ismertetések. 353-356. old. - Vegyesek. 357-360. old.


101. MMÉE Közl. 11 (1877) 10

Halácsy Sándor: Budapest főváros pesti része általános szabályozásai háromszögtani kezelésének ismertetése. 361-368. old. - Speidl Bódog: A kereszttalpfa-rendszerű vasúti vágányok stabilitása és a nyomtáv biztosítása II. 369-385. old. - Ismertetések. 386-390. old. - Vegyesek. 391-393. old. - Az egylet tárgyalásai. 394-400. old.


102. MMÉE Közl. 11 (1877) 11

Devecis Ferenc: A Wittmann-féle mérőkerékkel tett kísérletek. 401-416. old. - Bahns Ferenc: Szénfelrakó készülék. 417-419. old. - Zipernowsky Károly: A vasúti kocsitengelyek törésének okairól. 420-430. old. - Ismertetések. 431-433. old. - Vegyesek. 434-436. old. - Az egylet tárgyalásai. 437-440. old.


103. MMÉE Közl. 11 (1877) 12

Zipernowsky Fülöp: Az ingó gőzgép köldökmozgásának elmélete. 441-449. old. - Horváth Farkas: A főváros telek- és házszámozási rendszere. 450-458. old. - Gl. B.: A sín-talplemeznek egy az eddiginél célszerűbb alakja. 459-461. old. - Ismertetések. 462-464. old. - Vegyesek. 465-466. old. - Az egylet tárgyalásai. 467-480. old


104. MMÉE Közl. 12 (1878) 1

Andrássy Gyula: A Ferenc-csatorna. 1-30. old. - Ismertetések. 31-35. old. - Vegyesek. 36-37. old. - Az egylet tárgyalásai. 38-40. old.


105. MMÉE Közl. 12 (1878) 2

Erdey Benedek: A sínek szilárdsági számításáról s a magyarországi főbb vasútak sínjeinek szilárdsági összehasonlításáról. 41-47. old. - Deutsch József: A kazánkő elhárítására szolgáló eszközökről. 48-55. old. - Ismertetések. 55-70. old. - Vegyesek. 71-77. old. - Az egylet tárgyalásai. 78-80. old.


106. MMÉE Közl. 12 (1878) 3

Gerster Béla: Az amerikai földszoros átmetszése érdekében végzett előmunkálatok. 81-97. old. - Schwarczel Sándor: A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre I. 98-114. old. - Ismertetések. 115-125. old. - Vegyesek. 126-127. old. - Az egylet tárgyalásai. 128. old.


107. MMÉE Közl. 12 (1878) 4

Schwarczel Sándor: A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre II. 129-150. old. - Ismertetések. 151-155. old. - Vegyesek. 156-160. old.


108. MMÉE Közl. 12 (1878) 5

Speidl Bódog: Vasúti vasfelépítmény. 161-171. old. - Schwarczel Sándor: A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre III. 172-178. old. - Az építészeti munkálatok díjszabása. 179-183. old. - Ismertetések. 184-189. old. - Vegyesek. 190-193. old. - Az egylet tárgyalásai. 194-200. old.


109. MMÉE Közl. 12 (1878) 6-7

Hajnal Antal: A fiúméi kikötő. 201-218. old. - Schwarczel Sándor: A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre IV. 219-235. old. - Basch Gyula: A budapesti közraktárak tervezete (amerikai "Elevátor"). 236-242. old. - Zipernowsky Károly: A Hock-féle hőléggép. 243-247. old. - Ismertetések. 248-252. old. - Újlaky P.: Láttani mérleg a képzőművészetben. 253-257. old. - Vegyesek. 258-268. old. - Az egylet tárgyalásai. 269-284. old.


110. MMÉE Közl. 12 (1878) 8

Kókán János: Budapest-környékének kőzetei tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. 285-294. old. - Schwarczel Sándor: A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre V. 295-312. old. - Hajnal Antal: A fiúméi kikötőnél előfordult süllyedésről. 313-317. old. - Vegyesek. 318-320. old.


111. MMÉE Közl. 12 (1878) 9

Seefehlner Gyula: Adalékok a vashidak nyugtani számításához. 321-344. old. - Fekete Zsigmond: Folyóvizek tükrének alakja. 345-351. old. - Ismertetések. 352-357. old. - Vegyesek. 358-360. old.


112. MMÉE Közl. 12 (1878) 10

Kozma György: Vázlatok az Északamerikai Egyesült Államok vasútairól. 361-371. old. - Mihályffy Antal: A Weickum-féle golyó-rendszer alkalmazása a Tarnóc melletti Vág-híd építésénél. 372-374. old. - Farbaky István-Herrmann Emil: A levegő adiabati kifolyása változó keresztszelvénnyel bíró rövid csövekből I. 375-391. old. - Ismertetések. 392-399. old. - Vegyesek. 400-404. old. - Az egylet tárgyalásai. 405-407. old.


113. MMÉE Közl. 12 (1878) 11

Farbaky István-Herrmann Emil: A levegő adiabati kifolyása változó keresztszelvénnyel bíró rövid csövekből II. 409-427. old. - Basch Gyula: A határőrvidéki vasútak építése. 428-433. old. - Kunváry Fülöp: Kunstaetter tökélyesbített hajókormánya. 434-439. old. - Ismertetések. 440-443. old. - Vegyesek. 444-448. old.


114. MMÉE Közl. 12 (1878) 12

Búcsúszó (Abrozovits Béla búcsúzik szerkesztői tisztségétől). 449-450. old. - Nagy János: A fogaskerekű vasútrendszer és az elsőrendű hegyipályák. 451-472. old. - Szumrák Pál: A brooklyni vízvezeték rövid leírása és némely berendezéseivel való összehasonlítása. 473-489. old. - Basch Gyula: A budapesti közraktárak tervezete II. 490-495. old. - Wéber Antal. Gróf Erdődy István nyaralója a Sugár úton. 496-497. old. - Ismertetések. 498-500. old. - Könyvismertetés. 501-505. old. - Vegyesek. 506-508. old.


115. MMÉE Közl. 13 (1879) 1

Elismerő irat Ambrozovits Bélához. 1-2. old. - Schwarzel Sándor: Szerkesztői beköszöntő. 3-4. old. - Kherndl Antal: A hídanyagoknál megengedhető legnagyobb igénybevétel megállapításáról. 5-30. old. - Wéber Antal: Az egyesült fővárosi takarékpénztár pesti háza. 31-34. old. - Bokody Lajos: A magyarországi folyószabályozásokról, ármentesítésekről és csatornázásokról I. 35-46. old. - Szemle. 47-82. old. - Vegyesek. 83-87. old. - Műkifejezések. 88-90. old. - Szakirodalmi értesítő. 91-98. old. -. Egyleti tárgyalások. 99-120. old. - Műszaki kirándulások. 120. old. - Levelezés. 120. old.


116. MMÉE Közl. 13 (1879) 2

Bodoky Lajos: A magyarországi folyószabályozásokról, ármentesítésekről és csatornázásokról II. 121-138. old. - Glück Náthán: Az újabb felépítményi vasszerkezetekről. 139-146. old. - Gonda Béla: Gazdasági mérnöki munkálatok Magyarországon 1878-ban. 147-152. old. - Schwarzel Sándor: A tachygraphometer. 153-176. old. - Szemle. 177-209. old. - Vegyesek. 210-214. old. - Műkifejezések. 215-223. old. - Szakirodalmi értesítő. 224-229. old. - Egyleti tárgyalások. 230-240. old.


117. MMÉE Közl. 13 (1879) 3

Herrich Károly: A tiszaszabályozás és a szegedi válság. 241-306. old. - Előterjesztés a budapesti dunarész szabályozásáról. 307-324. old.


118. MMÉE Közl. 13 (1879) 4

Schwarzel Sándor: Elhunyt Metzner Antal. 325-326. old. - Boros Béni: Az arad-kőrösvölgyi vasút ismertetése. 327-372. old. - Seefehlner Gyula: Úti vázlatok. 373-399. old. - Pilch Ágoston: A budapesti balparti vízmű gépei I. 400-408. old. - Bodoky Lajos: A magyarországi folyószabályozásokról, ármentesítésekről és csatornázásokról III. 409-426. old. - Szemle. 427-443. old. - Vegyesek. 444-451. old. - Műkifejezések. 452-460. old. - Szakirodalmi értesítő. 461-463. old. - Egyleti tárgyalások. 464-502. old.


119. MMÉE Közl. 13 (1879) 5

Hieronymi Károly: A technika és a technikusok Magyarországon. 503-514. old. - Berczik Gyula: A klasszikus kor lakóházáról és annak kiállításáról. 515-527. old. - Pilch Ágoston: A budapesti balparti vízmű gépei II. 528-537. old. - Szemle. 538-549. old. - Vegyesek. 550-560. old. - Műkifejezések. 561-569. old. - Szakirodalmi értesítő. 570-580. old. - Egyleti tárgyalások. 581-603. old.


120. MMÉE Közl. 14 (1880) 1

ifj. Perczel Mór: A brassó-tömösi vasút. 1-18. old. - Zsigmondy Béla: A talajfúrásról I. 19-33. old. - Szemle. 33-68. old. - Vegyesek. 69-84. old. - Műkifejezések. 85-96. old. - Egyleti tárgyalások. 97-132. old.


121. MMÉE Közl. 14 (1880) 2

Ullmann Vilmos: A többszörös rendszerű rácstartókban fellépő överők meghatározása. 133-155. old. - Zsigmondy Béla: A talajfúrásokról II. 156-172. old. - Gerster Béla: Az alföldi öntözéseknél. 173-180. old. - Szemle. 181-196. old. - Műkifejezések. 197-213. old. - Vegyesek. 213-214. old. - Szakirodalmi értesítő. 215-229. old. - Egyleti tárgyalások. 229-252. old.


122. MMÉE Közl. 14 (1880) 3

Kruspér István: A Pothenot-féle feladatról. 253-259. old. - Tetmajer Károly: A gépészeti iparos-szakoktatás kérdéséhez. 260-274. old. - Nádory Nándor: A fiúméi kikötő építésénél használt santorin-zömök leírása. 275-292. old. - Kherndl Antal: Hosszú nyomott rudak méretszámításáról az ismételt igénybevétel elméletének alapján. 293-295. old. - Szemle. 296-329. old. - Műkifejezések. 330-340. old. - Vegyesek. 341-345. old. - Szakirodalmi értesítő. 346-351. old. - Egyleti tárgyalások. 351-390. old. - Ambrozovits Béla: Felköszöntő Schwarzel Sándor egyleti titkárra (a Közl. melléklete).


123. MMÉE Közl. 14 (1880) 4

Tolnay Lajos: Vasúti politikánkról. 391-408. old. - Mokry Endre: A bánáti vizek szabályozásának történeti ismertetése. 409-440. old. - Zsák Hugó: A lánc- és kötélhajózásról. 441-447. old. - Ney Béla: A m. k. fővámház Budapesten. 448-450. old. - Bánki Donát A gázgépeknél használandó legcélszerűbb méretek és keverékek meghatározása. 451-469. old. - Szemle. 470-483. old. - Műkifejezések. 484-490. old. - Vegyesek. 491-502. old. - Egyleti tárgyalások. 503-510. old.


124. MMÉE Közl. 14 (1880) 5

Schwarzel Sándor: A vasútak valószínű bevételeinek előzetes meghatározásáról. 511-557. old. - Zipernowsky Károly: Az elektromos világítás történeti fejlődése. 558-575. old. - Szemle. 575-582. old. - Műkifejezések. 583-596. old. - Vegyesek. 597-607. old. - Szakirodalmi értesítő. 608-609. old. - Egyleti tárgyalások. 610-618. old.


125. MMÉE Közl. 15 (1881) 1

Klimm Mihály: A kapaszkodó hajózásról tekintettel a hazai viszonyokra. 1-27. old. - Berczik Gyula: A középkori lakóházról és annak kiállításáról. 28-47. old. - Klopsch Győző: Az Első Erdélyi vasút egyik csuszamlása. 48-58. old. - Hajnal Antal: A fiúméi kikötő építésének előrehaladása 1880-ban. 59-63. old. - Szemle. 63-82. old. - Műkifejezések. 83-91. old. - Vegyesek. 92-94. old. - Egyleti tárgyalások. 95-137. old. - Vegyesek. 138-140. old. - Schwarzel Sándor: Meghalt Lechner Gyula (oldalszám nélküli nekrológ).


126. MMÉE Közl. 15 (1881) 2

Hauszmann Alajos: Kórházépítési tanulmányok. 141-178. old. - Küpry Károly: Nyomtávolságot és sínmagasbítást mérő készülék. 179-180. old. - Szahlender Károly: Az Első Erdélyi vasút államosításának kérdéséhez. 181-197. old. - Szemle. 197-207. old. - Műkifejezések. 208-212. old. - Egyleti tárgyalások. 213-228. old.


127. MMÉE Közl. 15 (1881) 3

Krisch János: A halak tenyészéséről. 229-244. old. - Kovács Pál: A volt tiszavidéki vasút "Kaba" nevű lokomotívjának átalakításáról. 245-254. old. - Szemle. 254-257. old. - Szakirodalmi értesítő. 257-261. old. - Műkifejezések. 262-264. old. - Vegyesek. 265-268. old. - Egyleti tárgyalások. 268-296. old.


128. MMÉE Közl. 15 (1881) 4

Schwarzel Sándor: A vasúti pályaszín befolyásáról a szénfogyasztásra. 297-315. old. - Pollitzer Samu: Ausztráliai tanulmányok. 316-346. old. - Szemle. 347-374. old.


129. MMÉE Közl. 15 (1881) 5

Lóczy Lajos: A folyóknak mint geológiai tényezőknek munkája. 375-395. old. - ifj. Dolecskó Ferenc: A dynamit robbanószer tulajdonsága és az avval való bánásmód. 396-442. old. - Ságody István: A kassa-oderbergi vasút ismertetése. 443-449. old. - Szemle. 450-457. old. - Vegyesek. 458-481. old. - Egyleti tárgyalások. 482-492. old.


130. MMÉE Közl. 15 (1881) 6

Zsigmondy Vilmos: A rákosi Drasche-féle téglagyár. 493-501. old. - Dolecskó Mihály: Vízmérési tanulmányok. 502-519. old. - Gonda Béla: A vízfolyás legújabb elmélete. 520-549. old. - Katona Endre: Földünk búzája és lisztje. 550-557. old. - Egyleti tárgyalások. 558-571. old.


131. MMÉE Közl. 16 (1882) 1

Speidl Bódog: Vasúti felépítményi rendszerek. 1-25. old. - Meiszner Ernő: A Rábaszabályozó-társulat terveinek ismertetése. 26-49. old. - Miksche Nándor: Az Allan-Trick-féle lokomotív vezérmű-átalakítása. 50-57. old. - Szemle. 59-86. old.


132. MMÉE Közl. 16 (1882) 2

Micskey Imre: Vízépítési ügyeink kezelése s az ügyvitel nehézségei. 87-105. old. - Herrich Károly: A csatornák és vasútak harca. 106-134. old. - Bánki Donát: Új szerkezetű sebesség-szabályozó. 135-137. old. - Könyvismertetés. 138-141. old. - Szemle. 142-148. old.


133. MMÉE Közl. 16 (1882) 3

Zwick Adolf: + Culmann Károly. 149-153. old. - Zsigmondy Vilmos: A Herkulesfürdői hévforrások. 154-169. old. - Wolfsgruber István: A vasúti kocsik kéregöntetű kerekeiről. 170-186. old. - Eisenthal Ambrus: A földtömegek súlypontjának meghatározásáról. 187-198. old. - Miklós Ödön: A városok csatornázása a hygienia, mezőgazdaság és technika szempontjából. 199-222. old. - Szemle. 223-231. old.


134. MMÉE Közl. 16 (1882) 4

Búcsúzik Schwarzel Sándor. 232. old. - Ney Béla: Az olvasókhoz. 233-235. old. - Hajnal Antal: Fiúmé és kikötője. 236-271. old. - Wallandt Ernő: A Kulpa folyó szabályozása hajózási szempontból. 272-283. old. - Suján Ferenc: A károlyváros-fiumei vasút. 284-298. old.


135. MMÉE Közl. 16 (1882) 5

Száhlender Károly: A "Schifkorn" rendszerű hidakról. 299-314. old. - Hauszmann Alajos: Budapest főváros új közkórháza. 315. old. - Könyvismertetés. 316-321. old. - Szemle. 322-331. old. - Ney Béla: A m. k. József Műegyetem szervezeti szabályzata. 332-354. old.


136. MMÉE Közl. 16 (1882) 6

Mihályfi József: Budapest útburkolatairól. 355-371. old. - Belák János: Új szerkezetű vízsebességmérő. 372-374. old. - Szemle. 375-399. old. - Könyvismertetés. 400-404. old. - A Pantheon-pályázat bírálati jegyzőkönyve. 405-407. old.


137. MMÉE Közl. 17 (1883) 1

Klimm Mihály: Utijegyzetek a vízépítés köréből. 1-45. old. - Schwartz Mátyás: Szabadalmazott rajzoló műszer leírása és használata. 46-54. old. - Klimm Mihály: Hajók köbözése. 55-57. old. - Bánki Donát: Még egyszer "A víz mozgása csövekben" c. cikkről. 58-68. old.


138. MMÉE Közl. 17 (1883) 2

Nádory Nándor: Válasz a Wochenschrift des Öst. Ing.- u. Arch.-Vereins 1883-ik évi második számában megjelent "Egy tengerészeti tanulmány a fiúméi új kikötőről" c. cikkre. 69-80. old.


139. MMÉE Közl. 17 (1883) 3

Belák János: Vonalzó eszköz. 81-82. old. - Kovács Pál: A vasúti lokomotívok vonóerejének, a vonatok ellenállásának és megterhelésének kiszámításáról. 83-91. old. - Klimm Mihály: Futó darugépek a hamburgi kikötőben. 92-96. old. - Hochholzer Károly: Dr. Gmelin Ottó szabadalmazott kúpoló-kemencéje vízhűtéssel. 97-106. old. - Herrich Károly: Az 1882. európai vízáradások és a magyar folyószabályozások. 107-148. old. - Czigler Győző: Egy magyar pantheon. 149-150. old. - Bernauer Izidor: A világítógáz alkalmazása körül tett újabb haladásról. 151-164. old.


140. MMÉE Közl. 17 (1883) 4

Száhlender Károly: A vasúti vaskereszt alzatokról. 165-172. old. - Kádár Gusztáv: Budapest-zimonyi vasút cortanovcei tuneljének építéséről. 173-184. old. - Herrmann Emil: A szabályos sokszög keresztmetszetű prizma csavaró szilárdsága. 185-190.


141. MMÉE Közl. 17 (1883) 5

ifj. Dolecskó Ferenc: Albrecht főherceg bindtvölgyi keskeny-nyomó vasútja. 191-213. old. - Herrmann Emil: Az épszögű négyszögben támadó nyíró feszültségek. 214-218. old. - Jalsoviczky Géza: A Guhrauer és Wagner-féle közlőmű szabályozók számára. 219-221. old.


142. MMÉE Közl. 17 (1883) 6

Niedermayer Ádám: A hengermalomászatról, hengerekről és hengerszékekről. 223-247. old. - Kherndl Antal: A statikailag határozatlan reakciójú tartók elméletéhez I. 248-270. old.


143. MMÉE Közl. 18 (1884) 1

Fodor József: Budapest csatornázása. 1-38. old. - Kiss István: A margitai kő. 39-61. old. - Fügi Károly: Vonalzó eszköz. 62-64. old.


144. MMÉE Közl. 18 (1884) 2

Kherndl Antal: A statisztikailag határozatlan reakciójú tartók elméletéhez II. 65-79. old. - Herrich Károly: Wex Gusztáv udvari tanácsos "A patakok, folyók fogyatkozásáról" szóló második értekezésének ismertetése. 80-93. old. - Meiszner Sándor: Lejtők közvetítése vasútaknál. 94-103. old. - László Gyula: Adalékok az acél- és vassínek ismertetéséhez. 104-110. old.


145. MMÉE Közl. 18 (1884) 3

Stelczel Frigyes: Az Alföld-vasút drávahídjának pillérépítése. 111-128. old. - Tankó Sámuel: A középkori német kőfaragó-szövetkezetekről. 129-149. old. - Krammer Arnold: A "Compound"-lokomotívok. 150-161. old. - Kalmár Antal: Az elektromágneses és dynamoelektromos gépekről. 162-169. old.


146. MMÉE Közl. 18 (1884) 4

Marchart József: A kolozskara-virágosvölgyi vonalszakasz vízmentesítéséről. 171-186. old. - Kovács Pál: A Nepilly- és Graepel-féle füstemésztő készülékek megismertetése és az e szerkezetekkel megejtett kísérletek eredményéről. 187-196. old. - Malina Gyula: A Torontál megye belvízrendezéséről készített tervezet ismertetése. 197-235. old.


147. MMÉE Közl. 18 (1884) 5

Wallandt Ernő: Az aldunai zuhatagokon keresztül létesítendő hajóutak. 237-258. old. - Kugler Mihály: A vasúti kocsiknak alábúvás nélkül való be- és kikapcsolásáról. 259-265. old. - Maléter Zoltán: A m. kir. államvasutak budapesti állomásainak fejlődése. 266-282. old. - ifj. Dolecskó Ferenc: Kitérőszerkezet csúcssín és keresztező darab nélkül. 283-284. old.


148. MMÉE Közl. 18 (1884) 6

Kugler Mihály: A vasúti személykocsik fűtése. 285-312. old. - Péch József: Vízrajzi közlemények. 313-326. old. - Huszár József: A fiúméi kőolajkikötő építésének ismertetése. 327-335. old. - Szirmai Jakab: Az emberi test munkája. 336-346. old.


149. MMÉE Közl. 19 (1885) 1

Lovas Sándor: A Fen síkság kiszámítása. 1-12. old. - Miklós Ödön: A "Fairbanks"-mérlegekről. 13-27. old. - Bánki Donát: A Mechwart-féle frikciós tengelykapcsolás. 28-34. old.


150. MMÉE Közl. 19 (1885) 2

Kiss István: Északnyugati Európa építészete I. 35-85. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: Megjegyzések K. Tóth Mihálynak "Der Neubau des eingestürzten X-er Ringes im Tunnel zu Cortanovce" c. értekezésére. 86-100. old.


151. MMÉE Közl. 19 (1885) 3

Kiss István: Északnyugati Európa építészete II. 101-146. old. - Szoyka Lajos: A hydraulikus emelők elmélete és számítása. 147-162. old.


152. MMÉE Közl. 19 (1885) 4

Kerpely Antal: A vont és hengerelt kovácsvas-csövek gyártása. 163-173. old. - Gulácsy Béla: Milyen rendszert kövessünk a vasútak építési munkáinak kiadásánál? 174-191. old. - Zipernowsky Károly: Elektromos világítás izzólámpákkal központi állomásokból. 192-203. old.


153. MMÉE Közl. 19 (1885) 5

Grellneth Ede: Új lokomotívfordító korong. 205-211. old. - Kovács Ödön: Az összekötő vasút pesti oldalán létesített pályamagasítás ismertetése. 212-227. old. - Stiffson Emil: A központi váltó- és jelzőállító készülék rendszerének ismertetése. 228-238. old.


154. MMÉE Közl. 19 (1885) 6

Aigner Sándor: A budapesti Sugár út (Andrássy út) városligeti torkolatának építőművészeti rendezése. 239-240. old. - Gélyi Ármin: Az izzólámpák története. 241-254. old. - Schaffer Antal: A városi csatornarendszerek fejlődésének ismertetése. 255-281. old. - Ney Béla: A szerkesztő búcsúszava. 282-284. old.


155. MMÉE Közl. 20 (1886) 1

Elismerőirat Ney Bélához. I/II. old. - Szerkesztői beköszöntő. III/IV. old. - Fekete Zsigmond: Folyóvizeknél a hullámok terjedelme és hatása. 1-24. old. - Kolossváry Endre: A fék működése a vasúti járóműveknél I. 25-39. old. - Péch József: A folyók vízemésztésének kiszámításáról. 39-54. old. - Ferenczi Endre: A csuszamlásokról. 54-64. old. - Kordina Zsigmond: Új lokomotív-fúvócső központilag elkülönített kiömlő nyílásokkal. 64-68. old. - Bolla Mihály: A IV. kultúrmérnöki kerület munkálatai köréből. 68-77. old. - Kádár Gusztáv: Nagyobb méretű talpkövek aláöntése kén- és homokkeverékekkel. 77-78. old. - Lázár L. Pál: Visszapillantás a nemzetközi találmányok londoni kiállítására. 78-85. old. - Ismertetések. 85-91. old. - Szemle. 91-128. old.


156. MMÉE Közl. 20 (1886) 2

Kolossváry Endre: A fék működése a vasúti járóműveknél II. 129-148. old. - Kerényi Ödön: A vasúti járóművek kerekeiről, különösen azokról, amelyeket az amerikai vasútak használnak. 149-160. old. - Bánki Donát: Szabadalmazott erőmérő. 161-170. old. - Stoczek József: A tatai forrásvizek lehűlése a csatornafalakkal való érintkezés következtében. 170-176. old. - Szemle. 176-203. old. - Könyvismertetés. 203-204. old. - Rendeletek. 205-207. old. - Meghalt Heusinger von Waldegg (Cz.). 208. old.


157. MMÉE Közl. 20 (1886) 3

Bernauer Izidor: A budapesti új fiók-gázgyár. 209-216. old. - Lázár L. Pál: Visszapillantás az antwerpeni nemzetközi kiállításra. 216-224. old. - Novák Bertalan: A budapest-újszőnyi vasút építésének leírása. 224-236. old. - Bolla Mihály: Ismertetés a talajjavító munkálatok köréből. 236-239. old. - Hochholzer Károly: Kéregöntésű kormánysínek (Gulden Gyula szabadalma). 239-242. old. - Ismertetések. 243-249. old. - Szemle. 149-256. old.


158. MMÉE Közl. 20 (1886) 4

Gardos Károly: A fogaskerekek kopása I. 257-265. old. - Bánó László: Cornwall-féle gőzkazán hullámos lemezű fűtőcsővel. 265-273. old. - Belák János: Távolságmérőm. 273-281. old. - Kiss István: A ferde dongaboltozatok kőszerkezetei I. 281-290. old. - Déri Miksa: A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén I. 290-304. old.


159. MMÉE Közl. 20 (1886) 5

Gardos Károly: A fogaskerekek kopása II. 305-313. old. - Kiss István: A ferde dongaboltozatok kőszerkezetei II. 313-325. old. - Déri Miksa: A váltóáramok és azoknak szerepe az elektrotechnika terén II. 325-332. old. - Nagy Virgil: A milánói székesegyház. 333-336. old. - M. J.: Újabb részletek a budapesti utcaburkolatokról. 336-339. old. - Schaffer Antal: Újpest csatornázása I. 339-348. old. - Ismertetések. 348-352. old.


160. MMÉE Közl. 20 (1886) 6

Schaffer Antal: Újpest csatornázása II. 353-363. old. - Zipernowsky Károly: A központi elektromos világítás körül elért újabb eredmények. 363-376. old. - Szűts Béla: A marógép. 377-386. old. - Kolbenheyer Victor: Egyesületi ház a M. Mérnök- és Építészegylet és a K. M. Természettudományi Társulat számára. 387. old. - Péch József: Majolika emléklapot építményeink alapjaiba. 388-392. old. - A mezei vasútak jelentősége és azok szállítóképessége. 392-395. old. - Szemle. 395-400. old.


161. MMÉE Közl. 20 (1886) 7

Zielinski Szilárd: München város csatornázása. 401-417. old. - Pecz Kornél: A kazánromlások okainak, a Derveaux-féle kazánvíz-tisztítónak és a Schwartzkopf-féle kazánbiztosító készülék ismertetése. 417-436. old. - Kisfaludi Lipthay (Schwarczel) Sándor, a m. kir. József Műegyetem rektorának székfoglaló beszéde. 436-448. old. - Ismertetések. 448-450. old. Könyvismertetés. 450-457. old. - Szemle. 457-464. old.


162. MMÉE Közl. 20 (1886) 8

Erdey Benedek: A falazott boltozatok állóságának kellékeiről. 465-485. old. - Lázár L. Pál: A gőzkazánok az antwerpeni világkiállításon. 485-498. old. - Wágner Ödön: Egyesületi ház a M. Mérnök- és Építész-Egylet és a K. M. Természettudományi Társulat számára. 498-499. old. - Könyvismertetés. 499-520. old. - Szemle. 520-528. old.


163. MMÉE Közl. 20 (1886) 9

Totth Róbert: Turbinák elmélete. 529-538. old. - Kádár Gusztáv: A magy. kir. államvasutak főműhelye I. 539-555. old. - Lázár L. Pál: Gazdasági gépkísérletek I. 556-562. old. - Ismertetések. 563-569. old. - Szemle. 570-592. old.


164. MMÉE Közl. 20 (1886) 10

Ambrozovics Béla: A vasútakból eredő közgazdasági haszon és kiszámítása. 593-647. old. - Szabó Ince: A szélestalpú sínek megerősítése kereszttalpfákon. 647-662. old. - Ullmann Vilmos: Vashidak tartóssága és biztos fenntartása. 663-667. old. - Ullmann Vilmos: Cölöpök teherbírásának kiszámítására melyik képletet használjuk? 667-671. old. - Ismertetések. 672-679. old. - Szemle. 679-688. old. - Könyvismertetés. 688. old.


165. MMÉE Közl. 21 (1887) 1

Pecz Kornél: A "Joy"-féle vezérműnek szerkesztése és működése. 1-22. old. - Zipernowsky Károly: Az elektromos áram elosztása transzformátorok segítségével. 23-38. old. - Szemle. 39-49. old.


166. MMÉE Közl. 21 (1887) 2

Bánó László: Egy hajógép. 49-59. old. - Birly Béla: A Gouffre d'Enfer víztároló a Furens völgyében. 59-67. old. - Tauber József: Rowan rendszere helyiérdekű és lokomotívos közúti vasútak építésére és forgalmára alkalmazva. 67-74. old. - Birly Béla: A Neste-csatorna burkolatáról. 74-78. old. - Toperczer Kálmán: A Rhone folyó vízerejének kihasználása, és a Genfi tó vízszínének szabályozása Genfben. 78-80. old. - Ismertetések. 81-90. old. - Könyvismertetés. 90-96. old.


167. MMÉE Közl. 21 (1887) 3

Mihályfi József: A budapesti közúti vaspályák. 97-118. old. - Birly Béla: A víztartók I. 118-130. old. - Kiss László: Védőmű hófúvások ellen. 130- 132. old. - Ismertetések. 133-141. old. - Könyvismertetés. 141-144. old.


168. MMÉE Közl. 21 (1887) 4

Kovács Pál: A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe I. 145-162. old. - Acsády Jenő: A záhonyi Tisza-híd biztosítására épített partvédő sarkantyúk. 162-181. old. - Birly Béla: A víztartók II. 181-192. old. - Ismertetések. 193-205. old. - Különfélék. 205-206. old. - Könyvismertetés. 206-208. old.


169. MMÉE Közl. 21 (1887) 5

Kovács Pál: A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe II. 209-223. old. - Nagy Virgil: Betonfödémek. 223-233. old. - Éltető Elek: A záhonyi Tisza-híd. 233-243. old. - Birly Béla: Ócska vasúti sínekből és deszkából készült szádfal. 244-247. old. - Izsáky Ernő: Az Északi- és Keleti-tengert összekötő hajózó csatorna. 247-250. old. - Ismertetések. 250-253. old. - Különfélék. 253-256. old.


170. MMÉE Közl. 21 (1887) 6

Kovács Pál: A magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepe III. 257-268. old. - Birly Béla: A tordák és tordás patakok a Pyrénékben. 268-277. old. - Kovácsy János: A budapest-zimonyi vasút zimonyi szakaszán előfordult építési munkák leírása I. 277-290. old. - Ismertetések. 291-304.


171. MMÉE Közl. 21 (1887) 7

Schaffer Antal: Pozsony szab. kir. város nyilvános vízműve I. 305-316. old. - Kovácsy János: A budapest-zimonyi vasút zimonyi szakaszán előfordult építési munkák leírása II. 317-323. old. - Stankovics Miklós: A szabadka-zenta-óbecsei helyiérdekű vasút valószínű bevételeinek előzetes meghatározása. 323-332. old. - Krenner Vilmos: A hydraulikus és portlandi meszek szilárdsági próbáiról. 332-347. old. - Bernauer Izidor: Észrevételek Kovács Pál a magy. kir. államvasutak központi pályaházának elektromos világító telepét ismertető cikkére. 347-349. old. - Különfélék. 350-352. old.


172. MMÉE Közl. 21 (1887) 8

Schaffer Antal: Pozsony szab. kir. város nyilvános vízműve II. 353-366. old. - Meissner Alajos: A londoni munkásosztály lakóházai. 366-372. old. - Speidl Bódog: A Boszna-völgyi vasút I. 372-380. old. - Kovács Pál: Megjegyzések Bernauer Izidor ... észrevételeire. 380-382. old. - Különfélék. 382-384. old.


173. MMÉE Közl. 21 (1887) 9

Schaffer Antal: Pozsony szab. kir. város nyilvános vízműve III. 385-397. old. - Speidl Bódog: A Boszna-völgyi vasút II. 397-422. old. - Bernauer Izidor: Válasz Kovács Pál "Megjegyzései"-re. 422-424. old. - Ismertetések. 424-430. old. - Különfélék. 430-432. old.


174. MMÉE Közl. 21 (1887) 10

Lázár L. Pál: A kazánitató víz javítása különös tekintettel a lokomobilra. 433-442. old. - Péch József: A gátcsuszamlásokról. 442-458. old. - Szirmai Jakab: Petróleummal való világítás. 458-467. old. - Ismertetések. 467-488. old. - Különfélék. 489-494. old. - Könyvismertetés. 494-496. old.


175. MMÉE Közl. 21 (1887) 11

Kovács Pál: A m. kir. államvasutak hordozható elektromos világítása. 497-506. old. - Kádár Gusztáv: Kitűzés alagútban. 507-513. old. - Czakó Adolf: A csúszó lap egy tulajdonságáról a támasztott földtest egy speciális határolása esetén. 513-516. old. - Izsáky Ernő: Vízsebesség és vízmélység mérése légnyomás útján. 517-531. old. - Különfélék. 531-543. old. - Könyvismertetés. 543-544. old.


176. MMÉE Közl. 21 (1887) 12

Grossmann Vilmos: Igen hosszú alagutak építésmódja és hőmérsékleti viszonyai. 545-556. old. - Meissner József: Az elszászi "Mühlhausen" és a franciaországi "La Crousot" munkástelep. 556-562. old. - Stark Lipót: A mágneses ellenállás. 562-565. old. - Ismertetések. 565-573. old. - Szemle. 573-585. old. - Könyvismertetés. 586-592. old.


177. MMÉE Közl. 22 (1888) 1

Zielinski Szilárd: A párizsi 300 m magasságú torony erőtani ismertetése I. 1-12. old. - Bánó László: A gőzkazánokról szóló kormányrendelet taglalása I. 12-20. old. - Czakó Adolf: Bosznia és Hercegovina építésügye az okkupáció kezdetétől 1887-ig I. 20-29. old. - Acsády Jenő: Három nagy kőboltozatos híd építésének ismertetése. 29-43. old. - Különfélék. 43-45. old. - Könyvismertetés. 45-48. old.


178. MMÉE Közl. 22 (1888) 2

Zielinski Szilárd: A párizsi 300 m magasságú torony erőtani ismertetése II. 49-60. old. - Szilágyi F. Lajos: A tervezett negyedik Duna-hídról. 60-77. old. - Rupcic György: Tanulmány az alsó Tisza mentén építendő zsilipekről. 77-81. old. - Czakó Adolf: Bosznia és Hercegovina építésügye az okkupáció kezdetétől 1887-ig II. 81-89. old. - Különfélék: 89-96. old. - Könyvismertetés. 96. old.


179. MMÉE Közl. 22 (1888) 3

Zielinski Szilárd: A párizsi 300 m magasságú torony erőtani ismertetése III. 97-109. old. - Malina Gyula: Az Alföld közlekedési viszonyairól I. 110-125. old. - Gleviczky Sándor: Válasz Bánó Lászlónak "A gőzkazánokról szóló kormányrendelet taglalása" című értekezésére I. 126-133. old. - Tetmajer Károly: A kazánüzem állandó felügyeletéről. 133-140. old. - Cserháti Jenő: Az elektromos áram alkalmazása forrasztásra és hegesztésre. 140-144. old.


180. MMÉE Közl. 22 (1888) 4

Szűcs Béla: A Ganz és Társa-féle turbinák. 145-159. old. - Intódy Adolf: A telefon lényegéről és gyakorlati alkalmazásáról. 160-170. old. - Malina Gyula: Az Alföld közlekedési viszonyairól II. 170-183. old. - Bánó László: A gőzkazánokról szóló kormányrendelet taglalása II. 183-188. old. - Gleviczky Sándor: Válasz Bánó Lászlónak "A gőzkazánokról szóló kormányrendelet taglalása" című értekezésére II. 188-191. old. - Különfélék: 191-192. old.


181. MMÉE Közl. 22 (1888) 5

Pecz Samu: A protestáns templomok építéséről, kapcsolatban a debreceni kálvinista újtemplom részletes ismertetésével I. 193-205. old. - Zielinski Szilárd: A vágánykapcsolások számító módja I. 206-222. old. - Kruntorad Ede: Egy új neme az élő hósövénynek. 222-228. old. - Maurer Mór: A harmadik budapesti közúti Duna-híd építésének kérdése. 228-235. old. - Ismertetések. 235-239. old. - Könyvismertetés. 239-240. old.


182. MMÉE Közl. 22 (1888) 6

Pecz Samu: A protestáns templomok építéséről, kapcsolatban a debreceni kálvinista újtemplom részletes ismertetésével II. 241-251. old. - Zielinski Szilárd: A vágánykapcsolások számító módja II. 251-271. old. - Különfélék. 272. old.


183. MMÉE Közl. 22 (1888) 7

Borosjenői Kádár Gusztáv: A vasúti váltók állásának biztosítására szolgáló nyomósín-szerkezetekről. 273-286. old. - Rupcic György: A tiszai állami kotróraj és ezzel kapcsolatban a tiszai kotrások ismertetése. 287-303. old. - Kovách Lajos: Észrevételek Malina Gyula "Az Alföld közlekedési viszonyai" című cikkére. 304-316. old. - Szemle. 316-318. old. - Különfélék. 319-320. old.


184. MMÉE Közl. 22 (1888) 8

Bánki József: A munkács-beszkidi vasút egyik viaduktjáról. 321-342. old. - Cserháti Jenő: Kerékagyakra melegen felhúzott karikák célszerű keresztszelvényéről. 343-350. old. - Jaussner Hermann: Új egysínű vasútvonal-rendszer bányászati és erdészeti célokra. 350-362. old. - Szemle. 363-367. old. - Könyvismertetés. 367-368. old.


185. MMÉE Közl. 22 (1888) 9

Bodola Lajos: Az elsőrendű háromszögelési szögmérésekről. 369-387. old. - Grossmann Vilmos: A munkács-beszkidi vasút hegyi pályarészéről. 387-406. old. - Ismertetések. 406-414. old. - Szemle. 414-416. old.


186. MMÉE Közl. 22 (1888) 10

Totth Róbert: Folytatólagos rácstartók elmélete. 417-429. old. - Krenner Vilmos: A magyar királyi államvasutak virtuális hosszának kiszámítása. 429-450. old. - Popp József: A preluccai kőbánya berendezése, s az ottani anyagtermelés és -szállítás I. 451-461. old. - Szemle. 462-464. old. - Könyvismertetés. 464. old.


187. MMÉE Közl. 22 (1888) 11

Popp József: A preluccai kőbánya berendezése, s az ottani anyagtermelés és -szállítás II. 465-481. old. - Kovács Pál: A Dobbs-féle füstemésztő-készülék, tekintettel a tüzelőanyaggal való takarékosságra. 481-488. old. - Hollós József: Az elektromos légvezetékek szilárdságáról I. 488-508. old. - Könyvismertetés. 508-512. old.


188. MMÉE Közl. 22 (1888) 12

Popp József: A preluccai kőbánya berendezése, s az ottani anyagtermelés és -szállítás III. 513-535. old. - Hollós József: Az elektromos légvezetékek szilárdságáról II. 535-563. old. - Pecz Kornél: Megjegyzések a Közlöny 1887. évfolyamában megjelent "A Joy-féle vezérműnek szerkesztése és működése" c. cikkhez. 564-566. old. - Ismertetések. 566-570. old. - Különfélék. 571-586. old. - Könyvismertetés. 586-591. old.


189. MMÉE Közl. 23 (1889) 1

Szerkesztői beköszöntő. 1-2. old. - Nendtvich Gusztáv: A hydraulikus kötőanyagok és a hazai cementek és cementgyárak I. 3-19. old. - Korb Flóris Nándor: Az egyesületi aranyéremmel kitüntetett építészeti pályamű ismertetése. 19-28. old. - Ney Béla: Az egyetemes műszaki szótár ügye. 29-38. old. - Pucher József: Budapest vízügye. 39-56. old. - Gaul Károly: Pilch Ágost +. 56-60. old. - Szemle. 61-64. old.


190. MMÉE Közl. 23 (1889) 2

Bánó László: Csavarhajó tendem-géppel. 65-77. old. - Malina Gyula: Néhány szó a töltéseknek árvíz elleni védelméről I. 77-88. old. - Nendtvich Gusztáv: A hydraulikus kötőanyagok és a hazai cementek és cementgyárak II. 89-105. old. - Szemle. 105-128. old.


191. MMÉE Közl. 23 (1889) 3

Wein János: A főváros vízzel való ellátása. 129-149. old. - Nendtvich Gusztáv: A végleges vízművek tervezésére a fővárosi közmunkák tanácsa által hirdetett pályázat alkalmából beérkezett pályaművek. 150-252. old. - Szemle. 252-256. old.


192. MMÉE Közl. 23 (1889) 4

Cserháti Jenő: A kulisszás kormányművek egy sajátossága. 257-287. old. - Nendtvich Gusztáv: A hydraulikus kötőanyagok és a hazai cementek és cementgyárak III. 288-308. old. - Szemle. 308-327. old.


193. MMÉE Közl. 23 (1889) 5

Kovács Ödön: A mérnöki foglalkozás gyakorlásának törvény útján leendő szabályozása, kapcsolatban a mérnöki kamarákkal I. 327-350. old. - Könyvismertetés. 350-352. old.


194. MMÉE Közl. 23 (1889) 6-7

Borosjenői Kádár Gusztáv: A budapesti személypályaudvar, továbbá a Józsefváros, Ferencváros és Kőbánya állomások között levő pályaszínbeli vágánykeresztezések megszüntetésére irányuló tervezetek ismertetése I. 353-367. old. - Jalsoviczky Géza: A Molnár-féle hajókerék. 367-371. old. - Éltető Elek: A. Debauve "A közutak" c. könyvéről (a könyvet Szily Jenő fordította). 371-388. old. - Korda Dezső: A párizsi világkiállítás I. 388-396. old. - Kovács Ödön: A mérnöki foglalkozás gyakorlásának törvény útján leendő szabályozása, kapcsolatban a mérnöki kamarákkal II. 396-397. old. - Szemle. 397-399. old. - Edvi Illés Aladár: A vas története Közép- és Észak-Európában a népvándorlásig I. 399-416. old.


195. MMÉE Közl. 23 (1889) 8

Jalsoviczky Géza: Compound-rendszerű hajó-gőzgép. 417-438. old. - Korda Dezső: A párizsi világkiállítás II. 438-455. old. - Szemle. 456-457. old. - Edvi Illés Aladár: A vas története Közép- és Észak-Európában a népvándorlásig II. 458-472. old.


196. MMÉE Közl. 23 (1889) 9-10

Perényi Sándor: A gőzbeömlés szabályozása és befolyása a gőzfogyasztásra lokomotívoknál. 473-483. old. - Holl Gyula: Az eszenyi zsilip. 484-513. old. - A szegedi part roskadásának ismertetése. 513-529. old. - Totth Róbert: A vonóhorog grafikai méretszámítása. 529-535. old. - Korda Dezső: A párizsi világkiállítás III. 535-546. old. - Szemle. 546-548. old. - Könyvismertetés. 548-549. old. - Edvi Illés Aladár: A vas története Közép- és Észak-Európában a népvándorlásig III. 549-552. old.


197. MMÉE Közl. 23 (1889) 11

Korda Dezső: Összetett hengerek szilárdságának elmélete. 553-570. old. - László Sándor: A szénásfalvi közúti Garam-híd. 571-588. old. - Tomka Emil: Miként fejlesztik tovább a Temes-Bégavölgyi vízszabályozást? 588-610. old. - Boda Márton: Tanulmány a Siemens és Halske-féle blokkművekről I. 610-632. old.


198. MMÉE Közl. 23 (1889) 12

Cserháti Jenő: Lokomotívok a párizsi világkiállításon. 633-681. old. - Boda Márton: Tanulmány a Siemens és Halske-féle blokkművekről II. 681-705. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A budapesti személypályaudvar, továbbá a Józsefváros, Ferencváros és Kőbánya állomások között levő pályaszínbeli vágánykeresztezések megszűntetésére irányuló tervezetek ismertetése II. 705-734. old. - Meiszner Alajos: A diósgyőri vasgyár munkástelepe. 734. old. - Dobiczki Sándor: Végszó. 735. old.


199. MMÉE Közl. 24 (1890) 1

Nendtvich Gusztáv: Az olvasókhoz. 1-4. old. - Hollós József: Az elektrotechnikai fénymérésről I. 5-37. old. - Grittner Albert: Kenőolajok savtartalmának meghatározása. 37-41. old. - Korda Dezső: A párizsi közkiállítás. 42-55. old. - Giergl Kálmán: Zene- és színészeti akadémiával egybekapcsolt hangversenyépület. 55-66. old. - Vegyesek. 66-72. old. - Könyvismertetés. 72-80. old.


200. MMÉE Közl. 24 (1890) 2

Borosjenői Kádár Gusztáv: A vasúti felépítményről. 81-98. old. - Edvi Illés Aladár: A karbon alakja a vasban. 98-105. old. - Hollós József: Az elektrotechnikai fénymérésről II. 106-130. old. - Neszl Ede: Vaskeresztalzat. 131-135. old. - Szerdahelyi Ágost: A budapesti aszfaltutak. 135-138. old. - Könyvismertetés. 138-144. old.


201. MMÉE Közl. 24 (1890) 3

Kovács Pál: Az elektromos erőátvitelről. 145-170. old. - Zielinski Szilárd: Ajánlat az alsó Dunán Ó-Moldva és Turn-Severin közt levő hajózási akadályok elhárításának módszerére. 171-186. old. - Wohlfahrth Henrik: A faburkolat. 186-196. old. - Vegyesek. 197-200. old.


202. MMÉE Közl. 24 (1890) 4

Szilágyi F. Lajos: Tapasztalatok az útépítés terén. 201-221. old. - Zoltán Győző: A "Monier"-rendszer és a hazánkban e rendszer szerint létesített első műtárgy. 221-232. old. - Hollós József: Az elektrotechnikai fénymérésről III. 232-256. old.


203. MMÉE Közl. 24 (1890) 5

Zipernowsky Károly: Villamos vasút függőleges nyommal. 257-280. old. - Komor Arnold: A rózsahegyi közuti vágóhíd. 281-293. old. - Edvi Illés Aladár: A krómvas és a krómacél. 293-296. old. - Könyvismertetés. 297-304. old. - Vegyesek. 304. old.


204. MMÉE Közl. 24 (1890) 6

Herzog József-Stark Lipót: Az elektromos vezetékek számítása. 305-323. old. - Wachsmann Ferenc: Védekezés a hófúvások ellen I. 323-339. old. - Rupcic György: A szivornya. 339-348. old. - Könyvismertetés. 348-350. old. - Vegyesek. 350-352. old.


205. MMÉE Közl. 24 (1890) 7-8

Wachsmann Ferenc: Védekezés a hófúvások ellen II. 353-372. old. - Holló Mihály: A kompound lokomotívokról. 372-389. old. - Gállik István: A hídfők és hídoszlopok legcélszerűbb helyzetének meghatározása. 389-410. old. - Könyvismertetés. 410-438. old. - Vegyesek. 438-440. old. - Egyesületi közlemény. 441-443. old. - Lovas Sándor: A kelet-indiai öntözésekről I. 444-453. old. - Edvi Illés Aladár: A folyasztott vas használata a kazángyártásban külföldön. 453-463. old. - Fehérvári István: Nagyobb ipari helyiségek belső megvilágítása. 464-477. old. - Könyvismertetés. 478-486. old. - Vegyesek. 485-492. old.


206. MMÉE Közl. 24 (1890) 9-10

Tandor Ottó: Plébánia-templom pályaterve. 493-496. old. - Malina Gyula: A Tisza szabályozásáról I. 496-528. old. - Edvi Illés Aladár: A vas története Közép- és Észak-Európában a középkorban I. 529-542. old. - Lovas Sándor: A kelet-indiai öntözésekről II - 543-562. old. - Vegyesek. 563-564. old.


207. MMÉE Közl. 24 (1890) 11

Nagy Virgil: Egy római kath. plébánia-templom pályaterve. 565-567. old. - Malina Gyula: A Tisza szabályozásáról II. 568-618. old. - Edvi Illés Aladár: A vas története Közép- és Észak-Európában a középkorban II. 619-633. old. - Vegyesek. 633-640. old.


208. MMÉE Közl. 24 (1890)12

Herzog József-Stark Lipót: Az elektromos vezetékek számítása. 641-650. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: Váltók és váltóbiztosító berendezések az 1889. évi párizsi közkiállításon. 650-673. old. - Söpkéz Sándor: A dynamogépek számításáról. 674-697. old. - Szarvas Lipót: Submarin mérések. 698-705. old. - Vegyesek. 706-708. old.


209. MMÉE Közl. 25 (1891) 1

Hauszmann Alajos: Törvénykezési palota Budapesten. 1-6. old. - Halbrohr Adolf: Tengelyágyak szereléséről lokomotív-javítások alkalmakor. 3-18. old. - Takáts Győző: Monier- és gipszpalló-szerkezetek I. 18-28. old. - Kvassay Jenő-Péch József: Megjegyzések Malina Gyula "A Tisza szabályozásáról" című közleményére. 29-38. old. - Speidl Bódog: Kisfaludi Lipthay Sándor "Vasútépítéstan"-a. 38-52. old. - Vegyesek. 52-64. old.


210. MMÉE Közl. 25 (1891) 2

Tolnay Lajos: Ybl Miklós +. 65. old. - Takáts Győző: Monier- és gipszpalló-szerkezetek II. 66-81. old. - Pulszky Garibaldi: A pozsonyi állandó Duna-híd. 81-101. old. - Küntzl Alajos: Új homokszóró lokomotívok számára. 101-105. old. - Gállik István: Adalékok az átlósan rácsozott tartók elméletéhez. 105-110. old. - Malina Gyula: Válasz "A Tisza-szabályozásról" írt közleményre tett megjegyzésekre. 110-117. old. - Vegyesek. 117-120. old.


211. MMÉE Közl. 25 (1891) 3-4

Péch József: A Tisza mentén 1890-ben végrehajtott magasságmérésekről. 121-130. old. - Edvi Illés Aladár: Az elektrolízis munkája I. 130-154. old. - Huszka József: Hazai ornamentikánk eredete és nemzetisége. 154-167. old. - Nagy Dezső: Észrevételek a "Pozsonyi Duna-híd" című értekezésben megvizsgált cementek szakítási szilárdságára vonatkozólag közölt adatokra. 167-172. old. - Vegyesek. 172. old.


212. MMÉE Közl. 25 (1891) 5

Nendtvich Gusztáv +. 173. old. - Az 1891. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 174-177. old. - Edvi Illés Aladár: Az elektrolízis munkája II. 177-194. old. - Nagy Dezső: Hazánk portland-cementjei. 195-200. old. - Kordina Zsigmond: Anglia és Németország kompound-lokomotívjai. 201-225. old. - Vegyesek. 225-228. old.


213. MMÉE Közl. 25 (1891) 6

Hauszmann Alajos: A budapesti törvényhozási épület ismertetése. 229-230. old. - Szűts Béla: Az asslingi 2400 lóerős turbinatelep. 231-246. old. - Szilágyi F. Lajos: A fővárosi Dunaszakaszon tervezett hidakról. 246-257. old. - Szuka Géza: Az elektromos hegesztés és forrasztás. 258-272. old. - Pulszky Garibaldi: Válasz a "Pozsonyi állandó Duna-híd" című közleményre tett észrevételekre. 273-274. old. - Vegyesek. 275-276. old.


214. MMÉE Közl. 25 (1891) 7

Meissner Alajos: Délmagyarországi csángótelepek. 277-278. old. - Szanka Dezső: A Kék-Kálló ér vidéki belvízrendezéséről. 279-298. old. - Braun Jenő: Hatszáz lóerős kompound-gőzgép. 298-311. old. - Edvi Illés Aladár: Az elektrolízis munkája III. 312-329. old. - Nagy Dezső: Pótlékok a "Pozsonyi állandó Duna-híd" című értekezésben a megvizsgált cementek szakítási szilárdságáról közölt adatokra tett észrevételekhez. 321-323. old. - Szerkesztőségi felhívás. 323-324. old. - Apró közlemények. 324. old.


215. MMÉE Közl. 25 (1891) 8

Könyves Tóth Mihály: Az aldunai zuhatagok víz alatti szikláinak robbantása. 325-341. old. - Korda Dezső: Munkaelosztás sűrített levegővel Párizsban I. 342-372. old. - Totth Róbert: A rácstartók elméletéhez. 373-375. old. - Apró közlemények. 375-376. old.


216. MMÉE Közl. 25 (1891) 9

Edvi Illés Aladár: Az olvasókhoz. 377-380. old. - Kherndl Antal: A vonóláncos ívtartók grafikai elmélete I. 381-390. old. - Korda Dezső: Munkaelosztás sűrített levegővel Párizsban II. 391-398. old. - Zimmern János: Nyílt pályán törött sínek kengyelvasakkal való megerősítése. 399-400. old. - Timon Béla: A Tisza folyó vízemésztése. 401-405. old. - Péch József: Válasz Timon Béla "A Tisza folyó vízemésztése" című cikkére. 406-423. old. - Vegyesek. 424. old.


217. MMÉE Közl. 25 (1891) 10

Zipernowsky Károly: Nagysebességű elektromos vasútak. 425-434. old. - Kherndl Antal: A vonóláncos ívtartók grafikai elmélete II. 434-443. old. - Straub Sándor: Elektromos munkaátvitel 175 km-nyire I. 443-465. old. - Edvi Illés Aladár: A nyersvasgyártás története az új korban I. 466-476. old. - Könyvismertetés. 477-478. old. - Vegyesek. 478-480. old.


218. MMÉE Közl. 25 (1891) 11

Hová építsük az új városházát? 481-490. old. - Kherndl Antal: A vonóláncos ívtartók grafikai elmélete III. 490-504. old. - Bene György: A nemsovai vasúti híd építése. 504-517. old. - Edvi Illés Aladár: A nyersvasgyártás története az új korban II. 518-527. old. - Timon Béla: Még egy szó a Tisza folyó vízemésztéséről. 527-536. old. - Straub Sándor: Elektromos munkaátvitel II. 536-544. old.


219. MMÉE Közl. 25 (1891) 12

Szerkesztőségi felhívás. 545. old. - Dömötör Pál: A kalapácsok munkájáról. 546-554. old. - Bene György: A nemsovai vasúti híd II. 555-566. old. - Petrik Lajos: Cserépgyártásunk az agyagipari kiállításon. 566-570. old. - Sch. J.: Új cementbeton-vasszerkezet. 570-576. old. - Péch József: Még egy válasz Timon Béla "Még egy szó"-jára. 576-583. old. - Edvi Illés Aladár: A nyersvasgyártás története az új korban III. 583-599. old. - Vegyesek. 599-600. old.


220. MMÉE Közl. 26 (1892) 1

Vasúti mérnökök kiképzéséről. 1-2. old. - Nagy Virgil: Néhány spanyolországi műemlék I. 3-9. old. - Mueller H. Ottó: A villamgőzhajó kompound gőzgépe. 9-19. old. - Kánitz Lajos: A münchensteini híd beszakadása. 19-25. old. - Nagy J. Ignác: Nézős vonalzó szögmérővel. 25-26. old. - Könyvismertetés. 26-30. old. - Vegyesek. 31-32. old.


221. MMÉE Közl. 26 (1892) 2

Fittler Kamill: A milleniumi kiállítás. 33-35. old. - Sch. J.: A mérnöki "felsőbb szaktanfolyamokról". 35-37. old. - Nagy Virgil: Néhány spanyolországi műemlék II. 37-43. old. - Kordina Zsigmond: A magy. kir. államvasutak kompound Woolff gyorsvonatú lokomotívja. 43-50. old. - Schneider József: A szivornyákról. 50-60. old. - Cserháti Jenő: Vasúti vonatok elektromos világítása. 61-62. old. - Könyvismertetés. 62. old. - Vegyesek. 62-64. old.


222. MMÉE Közl. 26 (1892) 3

Az 1892. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 65-67. old. - Kovács Pál: Válasz a "Vasúti mérnökök kiképzéséről" szóló cikkelyre. 67-68. old. - A vasúti mérnökök gyakorlati oktatása. 68-69. old. - Palóczy Antal: Tervjavaslat a főváros belvárosának szabályozására. 69-71. old. - Szerdahelyi Ágost: Budapest belvárosának szabályozása. 72-74. old. - Meiszner Alajos: Fiúmé munkástelepei. 75-78. old. - Nagy J. Ignác: A budapesti közúti vaspályának Demerbe-rendszerű vasfelépítménye. 79-88. old. - Kanitz Lajos: Vasúti vágányigazító. 88-89. old. - Timon Béla: Zárószó a Tisza folyó vízemésztésének vitájában. 89-94. old. - Vegyesek. 95-96. old.


223. MMÉE Közl. 26 (1892) 4

Specialista mérnökök kiképzéséről. 97-100. old. - B. Gy.: Még néhány megjegyzés a "Vasúti mérnökök kiképzéséről" szóló cikkelyre. 100-101. old. - Bernauer Izidor: Budapest belvárosának rendezése. 101-104. old. - Kolbenheyer Victor: Kecskemétre tervezett új városháza. 104-106. old. - Cserháti Jenő: Vasútsebességmérők I. 106-112. old. - László Sándor: A puchói közúti Vág-híd I. 112-116. old. - Straub Sándor: Nagy frekvenciájú váltakozó áramok. 116-121. old. - Hirschfeld Sámuel: Még egyszer a Tisza folyó vízemésztése. 121-124. old. - Könyvismertetés. 124-128. old. - Vegyesek. 128. old.


224. MMÉE Közl. 26 (1892) 5

Madunitzi Mihalik János +. 129-130. old. - Steinhardt Antal-Lang Adolf: Kecskeméten építendő új városházának tervezete. 130-133. old. - Cserháti Jenő: Vonatsebességmérők II. 133-139. old. - Bánki Donát: A gázmotorok elmélete I. 139-146. old. - László Sándor: A puchói Vág-híd II. 146-150. old. - Amerikai toronyházak. 150-152. old. - Dumtsa Sándor: A tőzeg pörje fertőtlenítés. 153-155. old. - Apró közlemények. 155-156. - Könyvismertetés. 156-159. old. - Vegyesek. 160. old.


225. MMÉE Közl. 26 (1892) 6

Sch. J.: Még egy szó "A mérnökök speciális kiképzésé"-ről. 161-163. old. - Kovács Pál: Válasz a "Specialista mérnökök kiképzéséről" szóló cikkelyre. 163-165. old. - Pártos Gyula- Lechner Ödön: Kecskemét városházának új székháza. 165-167. old. - Benkó Károly: Az árelemzés I. 167-169. old. - Lechner Lajos: Budapest új vízművének előmunkálatai I. 169-175. old. - Cserháti Jenő: Vonatsebességmérők III. 176-181. old. - Bánki Donát: A gázmotorok elmélete II. 181-185. old. - László Sándor: A puchói közúti Vágó-híd III. 185-190. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A Szt. Lukács-fürdő nagy tavának beboltozása I. 190-193. old. - Hollós József: A villamos légvezetékek szigetelői I. 193-196. old. - Maurer Mór: A vasfajok, különös tekintettel a hídépítéshez használt vasfajok szilárdsági viszonyaira I. 196-198. old. - Vegyesek. 199-200. old.


226. MMÉE Közl. 26 (1892) 7

Huszka József: Nemzeti építészetünk múltja és jelene. 201-207. old. - Benkó Károly: Az árelemzés II. 207-211. old. - Lechner Lajos: Budapest új vízművének előmunkálatai II. 212-222. old. - Cserháti Jenő: Lokomotívkazán-robbanás a szamosvölgyi vasúton I. 223-224. old. - Bodányi Ödön: A doboj-tuzlai vasút I. 225-227. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A Szt. Lukács-fürdő nagy tavának beboltozása II. 228-232. old. - Kolbenheyer Gyula-Straub Sándor: A milleniumi kiállítás kérdéséhez. 232-239. old. - Hollós József: A villamos légvezetékek szigetelői II. 240-242. old. - Maurer Mór: A vasfajok, különös tekintettel a hídépítéshez használt vasfajok szilárdsági viszonyaira II. 243-247. old. - Vegyesek. 248. old.


227. MMÉE Közl. 26 (1892) 8

Gálócsy Árpád: A Bányászati és Erdészeti Akadémia új épületének felavatása és az Országos Magyar Bányászati és Erdészeti Egyesület megalakulása Selmecbányán. 249-255. old. - Az állami műszaki tisztviselők illetményeinek szabályozása. 256-259. old. - Bodányi Ödön: A doboj-tuzlai vasút II. 260-266. old. - Cserháti Jenő: Lokomotív kazánrobbanás a szamosvölgyi vasúton II. 266-270. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A Szt. Lukács-fürdő nagy tavának beboltozása III. 271-273. old. - Hollós József: A villamos légvezetékek szigetelői III. 274-278. old. - Maurer Mór: A vasfajok, különös tekintettel a hídépítéshez használt vasfajok szilárdsági viszonyaira III. 278-283. old. - Könyvismertetés. 284-286. old. - Vegyesek. 286-288. old.


228. MMÉE Közl. 26 (1892) 9

Fittler Kamill: Az új épület terének rendezése. 289-295. old. - Bodányi Ödön: A doboj-tuzlai vasút III. 295-302. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A Szt. Lukács-fürdő nagy tavának beboltozása IV. 302-305. old. - Hollós József: A villamos légvezetékek szigetelői IV. 305-308. old. - Maurer Mór: A vasfajok, különös tekintettel a hídépítéshez használt vasfajok szilárdsági viszonyaira IV. 308-316. old. - Könyvismertetés. 317-320. old. - Vegyesek. 320. old.


229. MMÉE Közl. 26 (1892) 10

Hauszmann Alajos: A "New York" életbiztosító társaság budapesti palotája. 321-325. old. - Péch József: A Tisza keresztszelvényeinek fölvételéről. 326-328. old. - Farkass Kálmán: A Beemster Polder. 328-331. old. - Bodányi Ödön: A keskeny-vágányú vasútak nemzetgazdasági jelentősége s ezzel kapcsolatban a mezőhegyesi gazdasági iparvasút és a Neufeld Károly-féle kőrösvölgyi erdőüzlet gurahonci erdei vasútja I. 331-338. old. - Maurer Mór: A vasfajok, különös tekintettel a hídépítéshez használt vasfajok szilárdsági viszonyaira V. 338-351. old. - Vegyesek. 352. old.


230. MMÉE Közl. 26 (1892) 11

Nagy Virgil: Lucca delta Robbia és iskolája. 353-359. old. - Meissner Alajos: Lakóházak és kis lakások Zürichben és környékén. 359-363. old. - Bodányi Ödön: A keskeny-vágányú vasútak nemzetgazdasági jelentősége s ezzel kapcsolatban a mezőhegyesi gazdasági iparvasút és a Neufeld Károly-féle kőrösvölgyi erdőüzlet gurahonci erdei vasútja II. 363-373. old. - Faragó Lipót: Önműködő szivornya. 374-375. old. - Edvi Illés Aladár: A vasöntés gyermekévei I. 375-379. old. - Földrengés Japánban. 380-383. old. - Vegyesek. 383-384. old.


231. MMÉE Közl. 26 (1892) 12

Kolbenheyer Gyula: Gyakorlati módszer távlati képek szerkesztésére. 385-393. old. - Bodányi Ödön: A keskeny-vágányú vasútak nemzetgazdasági jelentősége s ezzel kapcsolatban a mezőhegyesi gazdasági iparvasút és a Neufeld Károly-féle kőrösvölgyi erdőüzlet gurahonci erdei vasútja III. 393-399. old. - Holló Mihály: A novskai ciklontól fölborított vonat. 400-404. old. - Szuk Géza: A villamosság szerepe a bányászatban. 404-407. old. - Edvi Illés Aladár: A vasöntés gyermekévei II. 407-411. old. - Vegyesek. 411-412. old. - Mellékletben: A mérnöki munkák díjszabályzata.


232. MMÉE Közl. 27 (1893) 1

Péch József: Jelentékenyebb folyóink vízjárásának átnézete. 1-2. old. - Faragó Lipót: Magyarország hajózó útjai I. 2-7. old. - Gaul Károly: A bükkfa műszaki alkalmazása. 7-12. old. - Szerdahelyi Ágoston: A budapesti köztemetői vasút. 12-19. old. - Jankó János: A torockói vasbányászat és kohászat I. 19-25. old. - Sch. J.: Újabb eredmények csömöszölt betonból. 25-26. old. - Reisinger Sándor: A talajvizek elméletéről. 27-28. old. - Vegyesek. 28. old.


233. MMÉE Közl. 27 (1893) 2

Quittner Zsigmond: A New York életbiztosító-társaság. 29-32. old. - Faragó Lipót: Magyarország hajózó útjai II. 32-45. old. - Kánitz Lajos: Svájc magashegyi vasútai I. 45-48. old. - Mueller H. Ottó: A gőzgéptelepek segédszivattyúiról. 48-53. old. - Jankó János: A torockói vasbányászat és kohászat II. 53-56. old. - Vegyesek. 56. old.


234. MMÉE Közl. 27 (1893) 3

Az 1893. évi Hollán-pályadíjak odaítélésére kiküldött bizottság jelentése. 57-58. old. - Bodola Lajos: A prizmatikus tükörrendszerekről és a háromélű prizmákról, különös tekintettel a szögkitűzésre I. 58-66. old. - Sch. J.: Nagyobb vasbeton-szerkezetű födém. 67-70. old. - Kánitz Lajos: Svájc magashegyi vasútai II. 70-75. old. - Herzog József: Az áramelosztás zárt vezetékhálózatban. 76-79. old. - Meissner Alajos: Egyiptomi lakások. 79-82. old. - Jankó János: A torockói vasbányászat és kohászat III. 83-86. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága I. 86-95. old. - Könyvismertetés. 95-96. old. - Vegyesek. 96. old.


235. MMÉE Közl. 27 (1893) 4

Pecz Samu: A New York életbiztosító-társaság budapesti palotájának pályaterve. 97-99. old. - Bodola Lajos: A prizmatikus tükörrendszerekről és a háromélű prizmákról, különös tekintettel a szögkitűzésre II. 99-110. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: A köztemetői vasút áthidalása a magyar államvasutak ruttkai vonala alatt. 110-118. old. - Hoor Mór: Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása I. 118-123. old. - Szily Jenő: A vágánykopás és a vágányigazítás költségei I. 123-127. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága II. 127-135. old. - Gaul Károly: Észrevételek Maurer M. a hídépítési vasfajok szilárdsági viszonyai stb. című közleményére. 135-137. old. - Maurer Mór: Megjegyzések Gaul Károly észrevételére. 138. old. - Jankó János: A torockói vasbányászat és kohászat III. 139-144. old.


236. MMÉE Közl. 27 (1893) 5

Bodola Lajos: A prizmatikus tükörrendszerekről és a háromélű prizmákról, különös tekintettel a szögkitűzésre III. 145-150. old. - Schustler József: Az érsekújvári közúti Nyitra-híd építése. 150-156. old. - Hoor Mór: Az elektromos kondenzátor és gyakorlati alkalmazása II. 157-163. old. - Szily Jenő: A vágánykopás és a vágányigazítás költségei II. 163-170. old. - Beck Károly: A Thomas-folytvasról I. 171-177. old. - Muraközy Károly: Adalékok bányatermékeink feldolgozásához I. 177-180. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága III. 180-191. old. - Könyvismertetés. 191-192. old. - Vegyesek. 192. old.


237. MMÉE Közl. 27 (1893) 6

Freund Vilmos: A New York életbiztosító-társaság budapesti palotájának pályaterve. 193-194. old. - Józsa László: A mezőhegyesi élővízcsatorna I. 195-207. old. - Beck Károly: A Thomas-folytvasról II. 207-220. old. - Jalsoviczky Géza: Kompound gőzgép Guhrauer-féle szabadalmazott tolattyús vezérművel. 220-221. old. - Muraközy Károly: Adalékok bányatermékeink feldolgozásához II. 222-226. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága IV. 226-230. old. - Vegyesek. 231-232. old.


238. MMÉE Közl. 27 (1893) 7

Kiss István: A székelyföldi iparmúzeum. 233-238. old. - Józsa László: A mezőhegyesi élővízcsatorna II. 239-247. old. - Söpkéz Sándor: Az elektromos vasúti kocsik motorjairól és közlőműveiről I. 247-252. old. - Totth Róbert. A temesvári Ferencz József-híd I. 252-257. old. - Muraközy Károly: Adalékok bányatermékeink feldolgozásához III. 257-260. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága V. 260-262. old. - Könyvismertetés. 262-264. old.


239. MMÉE Közl. 27 (1893) 8

Steinhardt Antal-Lang Adolf: A New York életbiztosítási budapesti palotájának második díjjal kitüntetett pályaterve. 265-266. old. - Józsa László: A mezőhegyesi élővízcsatorna III. 267-277. old. - Totth Róbert: A temesvári Ferencz József-híd II. 278-283. old. - Söpkéz Sándor: Az elektromos vasúti kocsik motorjairól és közlőműveiről II. 283-289. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága VI. 289-296. old. - Vegyesek. 296. old.


240. MMÉE Közl. 27 (1893) 9

Kordina Zsigmond: Öt tengelyű I.h. osztályú hegyipálya-gyorsvonatú lokomotív. 297-299. old. - Totth Róbert: A temesvári Ferencz József-híd III. 300-312. old. - Meissner Alajos: Tokio munkáslakásai. 312-316. old. - Szuk Géza: Hordozható elektromos fúrógép. 316-317. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága VII. 318-324. old. - Könyvismertetés. 324-328. old. - Vegyesek. 328. old.


241. MMÉE Közl. 27 (1893) 10

Kiss István: A "Hungária csónakázó egyesület" csónakháza. 329. old. - Ambrozovics Béla: A magyar vasúti zónadíjszabás és elméletem I. 330-337. old. - Barcza Károly: A Shone-féle városi csatornázó rendszer. 337-342. old. - Bogdánfy Ödön: Az ártér emésztése. 342-344. old. - Bánó László: Az aprócsöves kazánok. 345-349. old. - Meissner Alajos: Olcsó munkáslakásokat építő társulat Havre-ban. 350-353. old. - Seefehlner Gyula: A vashidak előállítása, fenntartása és biztonsága VIII. 353-358. old. - Edvi Illés Aladár: Délmagyarország első vasgyárai I. 358-360. old. - Vegyesek. 360. old.


242. MMÉE Közl. 27 (1893) 11

Ambrozovics Béla: A magyar vasúti zónadíjszabás és elméletem II. 361-367. old. - Gonda Béla: A korinthusi csatorna I. 367-375. old. - Bánki Donát: Gáz- és petróleumkalapács. 376-378. old. - Mueller H. Ottó: Az aprócsöves kazánokról. 379-381. old. - Reichenberg Zsigmond: Még néhány szó az aprócsöves kazánokról. 381-382. old. - Edvi Illés Aladár: Délmagyarország első vasgyárai II. 383-390. old. - Könyvismertetés. 390-392. old. - Vegyesek. 392. old.


243. MMÉE Közl. 27 (1893) 12

Ulrich Keresztély: A New York életbiztosító társaság budapesti palotájának pályaterve. 393-396. old. - A Bukovics-féle New York-pályaterv. 396-398. old. - Kánitz Lajos: A bürgenstocki magashegyi vasút. 399-404. old. - Hollós József: Elektromágnesek drótátmérőjének megállapítása. 404-408. old. - Timon Béla: Hogyan folyik a víz a hullámtérben. 408-416. old. - Gerster Béla: A korinthusi csatornáról. 416. old. - Edvi Illés Aladár: Délmagyarország első vasgyárai III. 416-423. old. - Könyvismertetés. 423-424. old. - Vegyesek. 424. old.


244. MMÉE Közl. 28 (1894) 1

Halaváts Gyula: Az Alföld artézi kútjai. 1-9. old. - Martin Lajos: A repülőgépről. 9-15. old. - Bottenstein Gyula: Az amerikai vasútak. 15-19. old. - Bogdánfy Ödön: A folyó sodra. 19-21. old. - Neudeck Gyula: Tiberius útja az Aldunán I. 21-28. old. - Könyvismertetés. 29-30. old. - Vegyesek. 30-32. old.


245. MMÉE Közl. 28 (1894) 2

Víg Albert: A Zalatnán építendő állami kőipari és kőcsiszoló szakiskola. 33. old. - Egan Ede: A mechanikai hajóvontatás a francia és német hajózó csatornákon I. 33-41. old. - Jalsoviczky Géza: A gőzkazánok vizsgálata. 41-48. old. - Hoor Mór: A villámhárítókról I. 48-56. old. - Neudeck Gyula: Tiberius útja az Aldunán II. 57-66. old. - Vegyesek. 66-68. old.


246. MMÉE Közl. 28 (1894) 3

Az 1893. évi Hollán-pályadíjak odaítélésére kiküldött bizottság jelentése. 69-70. old. - Holl Gyula: Hazánk első Poirée-rendszerű duzzasztó műje. 70-81. old. - Egan Ede: A mechanikai hajóvonatatás a francia és német hajózó csatornákon II. 81-87. old. - Hönsch Vilmos: Wünsch betonkeverőgépe és nagyobb betonozáshoz való alkalmazása. 87-92. old. - Jámbor Gyula: Szabadalmi ügyünk reformjához I. 92-99. old. - Timon Béla: Mi a sodor? 100-101. old. - Bottenstein Gyula: Közlekedésügy a chicagoi-i kiállításon. 101-103. old. - Vegyesek. 103-104. old.


247. MMÉE Közl. 28 (1894) 4

Palóczi Antal: Budapest jövője. 105-109. old. - Huszka József: A székely faház. 110-117. old. - Bogdánfy Ödön: Árhullámok ábrázolása. 118-125. old. - Hoor Mór: A villámhárítókról II. 125-130. old. - Bánki Donát: A Ganz és Társa Gépgyár gázmotorai I. 131-135. old. - Jámbor Gyula: Szabadalmi ügyünk reformjához II. 135-140. old.


248. MMÉE Közl. 28 (1894) 5

Komor Marcell: A budapesti új mulató-épület. 141-152. old. - Bánki Donát: A Ganz és Társa Gépgyár gázmotorai II. 152-158. old. - Szilágyi H. Lajos: A budapesti Kőbányai út építése, kapcsolatban a mauthauseni-gránit és a kis-sebesi kvarcporfirkőbányák ismertetésével. 158-165. old. - L.-Sch.: A cementnek hajlítás útján való kipróbálására vonatkozó összehasonlító vizsgálatok. 165-169. old. - Heilman elektromos lokomotívja. 170-173. old. - Incze Kálmán: A közutak adminisztrációja és az állami közigazgatás. 173-179. old. - Vegyesek. 179-180.


249. MMÉE Közl. 28 (1894) 6

Kordina Zsigmond: A m. kir. államvasutak III.g. oszt. gyorstehervonat kompound lokomotívja. 181. old. - Bodányi Ödön: A borossebes-menyházai keskenyvágányú helyiérdekű vasútnak és ezzel kapcsolatban a lokomotívgyártás újabb haladásának ismertetése. 182-197. old. - Bíró Elek: A szarvas-szentandrási holtmeder rendeltetése és berendezése. 198-210. old. Vegyesek. 210-212. old.


250. MMÉE Közl. 28 (1894) 7

Hübner Jenő: A Balassagyarmaton építendő Mária Valéria Nógrád megyei közkórház. 213-216. old. - Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatokról I. 216-223. old. - Thiering Oszkár: Az abszolút mértékrendszer. 224-227. old. - Hollós József: Elektrotechnika a chicago-i világkiállításon és az Északamerikai Egyesült Államokban I. 227-235. old. - Sch. J.: A cementbeton ellenállása az időjárással szemben. 236-239. old. - Nagy J. Ignác: Földalatti vasút Párizsban. 239-240. old.


251. MMÉE Közl. 28 (1894) 8

Kiss István: Nagybecskerek r. t. városa által épített állami polgári és középkereskedelmi iskola. 241. old. - Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatokról II. 242-261. old. - Hollós József: Elektrotechnika a chicago-i világkiállításon és az Északamerikai Egyesült Államokban II. 261-266. old. - Meissner Alajos: Munkás lakóházak Lüttichben és környékén. 266-270. old. - Vegyesek. 270-272. old.


252. MMÉE Közl. 28 (1894) 9

Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatról III. 273-284. old. - Szűts Miklós: A gerendatartók rugalmas vonalának s a rugalmas vonal háromszögtani érintőjének egyenlete, s ezeknek alkalmazása a több támaszú gerendatartók reakcióinak meghatározására. 285-294. old. - Szűts Miklós: Valamely síkban fekvő párvonalas erők tehetetlenségi nyomatékának meghatározása valamely erők síkjában levő s velük párvonalas tengelyre nézve közvetlenül az erők tehetetlenségi sugara által. 294-298. old. - Thiering Oszkár: A logarléc néhány alkalmazásáról. 298-302. old. - Herrmann Antal: Építő áldozat. 302-308. old. - Vegyesek. 308. old.


253. MMÉE Közl. 28 (1894) 10

Schulek Frigyes: A budapesti főegyház környékének rendezése és Szent István király emlékének kérdése. 309-321. old. - Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatról IV. 321-332. old. - Szűts Miklós: Az állandó keresztmetszettel bíró egyszerű és több támaszpontú gerendatartók külső erőinek elmélete I. 333-342. old. - Rózsa Károly: A Langhein-féle kocsivivő. 243-344. old.


254. MMÉE Közl. 28 (1894) 11

Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatról V. 345-358. old. - Szűts Miklós: Az állandó keresztmetszettel bíró egyszerű és több támaszpontú gerendatartók külső erőinek elmélete II. 358-365. old. - Zsigmondy Árpád: Vízemelő bánya-gőzgépek I. 365-376. old. - Új rendszerű villamos-vasút. 376-378. old. - Könyvismertetés. 378-380. old. - Vegyesek. 380. old.


255. MMÉE Közl. 28 (1894) 12

Kherndl Antal: A székesfővárosi Duna-hidak terveire kiírt pályázatról VI. 381-382. old. - Szűts Miklós: Az állandó keresztmetszettel bíró egyszerű és több támaszpontú gerendatartók külső erőinek elmélete III. 383-404. old. - Zsigmondy Árpád: Vízemelő bánya-gőzgépek II. 404-413. old. - Szilágyi F. Lajos: Kritikai szemle több útburkolat felett. 413-419. old. - Vegyesek. 420. old.


256. MMÉE Közl. 29 (1895) 1

Tandor Ottó: Az ócsai templom restaurálása. 1-9. old. - Kherndl Antal: A többtámaszú gerendáknak és a többnyílású függőhidak merevítő gerendáinak grafikai elméletéről I. 9-15. old. - Jalsovszky Géza: Szétkapcsolható kompound gőzgép. 15-19. old. - Apró közlemények. 20-32. old. - Könyvismertetés. 32. old.


257. MMÉE Közl. 29 (1895) 2

A szerkesztőség az olvasókhoz. 33. old. - Az 1895. évi Hollán-páyadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 34-35. old. - Schulek Frigyes: A budavári főegyház környékének rendezése és a millénium. 35-40. old. - Gaul Károly: A gőzölés hatása a bükkfa némely tulajdonságaira. 40-47. old. - Cserháti Jenő: Hulló kalapács 200 kg-os ütőkossal. 47-50. old. - Herzog Ödön: A m. kir. államvasutak artézi kútjai I. 50-54. old. - Apróbb közlemények. 54-64. old. - Könyvismertetés. 64. old.


258. MMÉE Közl. 29 (1895) 3

Francsek Imre: Fürdőház. 65-69. old. - Fuchs Károly: Az ingás-szabályozókról I. 69-76. old. - Mihályfi József: Külföldi városok utcái. 77-88. old. - Herzog Ödön: A m. kir. államvasutak artézi kútjai II. 88-94. old. - Szemle. 94-108. old.


259. MMÉE Közl. 29 (1995) 4

Kherndl Antal: A többtámaszú gerendáknak és a többnyílású függőhidak merevítő gerendáinak grafikai elméletéről II. 109-120. old. - Fuchs Károly: Az ingás-szabályozókról II. 120-126. old. - Cholnoky Jenő: A kir. József Műegyetem vízmérő gyakorlatai. 126-129. old. - Szemle. 129-148. old


260. MMÉE Közl. 29 (1895) 5

Grünwald Mór-Kőrösi Albert: Az 1900. évi párizsi világkiállítás I. 149-162. old. - Kherndl Antal: A többtámaszú gerendák és a többnyílású függőhidak merevítő gerendáinak grafikai elméletéről III. 162-166. old. - Kenessey Béla: Ferde átbukások. 166-172. old. - Hoor Mór: Az elektromotorok alkalmazása I. 172-179. old. - Szemle. 179-192. old.


261. MMÉE Közl. 29 (1895) 6

Grünwald Mór-Kőrösi Albert: Az 1900. évi párizsi világkiállítás II. 193-202. old. - Beke József: A budapesti városligeti Nádor-szigetre vezető híd terveire rendezett pályázat. 203-206. old. - Hoor Mór: Az elektromotorok alkalmazása II. 206-209. old. - Timon Béla: Megváltoztatta-e a Kőrös-szabályozás Magyarország meteorológiai viszonyait? 210-217. old. - Edvi Illés Aladár: A pest-kőbányai próbavasút I. 217-223. old. - Szemle. 223-236. old. - Könyvismertetés. 236. old.


262. MMÉE Közl. 29 (1895) 7

Lipthay Sándor: Adalékok műegyetemünk történetéhez. 237-245. old. - Perényi Sándor: A vízemelő ejektorok és pulzométerek gőz- és szénfogyasztása I. 245-252. old. - Jancsó Jenő: Az északkeleti tengeri csatorna. 252-259. old. - Medgyes Ferenc: Az északkeleti csatorna villamos világítása. 259-264. old. - Edvi Illés Aladár: A pest-kőbányai próbavasút II. 264-270. old. - Szemle. 270-280. old.


263. MMÉE Közl. 29 (1895) 8

Pfaff Ferenc: A m. kir. államvasutak zágrábi felvételi épülete. 281-284. old. - Józsa László: A cukorgyári szennyvizek tisztítása I. 284-291. old. - Perényi Sándor: A vízemelő ejektorok és pulzométerek gőz- és szénfogyasztása II. 291-294. old. - Kaufmann Samu: A második magyar vasút. 294-300. old. - Meiszner Alajos: Észak-Amerikai kisebb lakóházak és munkáslakások. 300-304. old. - Szemle. 304-316. old.


264. MMÉE Közl. 29 (1895) 9

Nagy Virgil: A fővámtéri Duna-híd architektúrája. 317-324. old. - Meiszner Sándor: Egyszerű gerendatartókra ható nyomatékok és nyíróerők I. 324-329. old. - Józsa László: A cukorgyári szennyvizek tisztítása II. 330-341. old. - Schréder Gyula-Braunfeld Gyula: A kiválóbb francia vas- és acélgyárak I. 341-350. old. - Szemle. 350-360. old.


265. MMÉE Közl. 29 (1895) 10

Meiszner Sándor: Egyszerű gerendatartókra ható nyomatékok és nyíróerők II. 361-365. old. - Józsa László: A cukorgyári szennyvizek tisztítása III. 366-376. old. - Magyar Kir. Államvasutak Gépgyára: szabadalmazott amerikai rendszerű hóhányógép. 376-378. old. - Schréder Gyula-Braunfeld Gyula: A kiválóbb francia vas- és acélgyárak II. 378-388. old. - Szemle. 388-400. old.


266. MMÉE Közl. 29 (1895) 11

Borosjenői Kádár Gusztáv: A csúcssín elbillenését gátló szerkezetek. 401-408. old. - Józsa László: A cukorgyári szennyvizek tisztítása IV. 408-413. old. - Fuchs György: A diósgyőri M. Kir. Vas- és Acélgyár 4 ezer lóerős reverzáló gépe. 413-418. old. - Szemle. 418-436. old.


267. MMÉE Közl. 29 (1895) 12

Komor Marcell: Pécs városának új színháza. 437-444. old. - Kájlinger Mihály: A káposztásmegyeri végleges vízmű alagútja. 445-448. old. - Stark Lipót: Vörösréztárgyak készítése Elmore eljárása szerint. 449-451. old. - Kenessey Béla: A zsilipdeszkák grafikus kiszámítása. 451-455. old. - Nádory Nándor: A trieszti és fiumei kikötők 1895-ben. 455-461. old. - Edvi Illés Aladár: Magyarország első gőzgépei. 461-466. old. - Jalsovszky Géza: Frikart vezérművű kompound gőzgép Röck István budapesti gépgyárából. 466-467. old. - Szemle. 467-476. old.


268. MMÉE Közl. 30 (1896) 1

Rejtő Sándor: A vas mikroszkópikus vizsgálása. 1-13. old. - Borosjenői Kádár Gusztáv: Új hevederkötések. 13-16. old. - Landau Lajos: Egyiptom öntözései az angol foglalás óta. 16-23. old. - Jalsoviczky Géza: Kompound-gőzgép Dörfel- és Proell-féle szabadalmazott szellentyűs vezérművel. 23-25. old. - Szemle. 26-40. old.


269. MMÉE Közl. 30 (1896) 2

Fuchs Károly: A tengelyes szabályozókról. 41-45. old. - Kain Albert: A m.-sziget-kőrösmező-határszéli vasút határszéli alagútjának építéséről. 45-68. old. - Józsa László: A Proskowetz-féle cukorgyári szennyvíz tisztító eljárás és annak alkalmazása a sokolnitzi cukorgyárban. 69-74. old. - Szemle. 74-80. old.


270. MMÉE Közl. 30 (1896) 3

Az 1895. évi Hollán-pályadíjat odaítélő bizottság jelentése. 81-82. old. - Fuchs Károly: A cosinus-szabályozó ingája. 82-84. old. - Perl Ede: A m.-sziget-kőrösmező-határszéli vasút I. 84-115. old. - Hirschfeld Sámuel: A Vízrajzi Osztály Woltmann-szárny bemérő állomása és a Woltmann-szárny újabb alakja. 116-124. old. - Szemle. 124-132. old.


271. MMÉE Közl. 30 (1896) 4

Hoepfner Guidó: Színház. 133-135. old. - Wittenberg J.: Gyorsvonatok versenye és a lokomotívok egyensúlyozása I. 135-142. old. - Perl Ede: A m.-sziget-kőrösmező-határszéli vasút II. 142-160. old. - Szemle. 160-176. old.


272. MMÉE Közl. 30 (1896) 5

Hauszmann Alajos: A fiúméi kormányzó palotája. 177-180. old. - Wittenberg J.: Gyorsvonatok versenye és a lokomotívok egyensúlyozása II. 180-186. old. - Perl Ede: A m.-sziget-kőrösmező-határszéli vasút III. 187-211. old. - Szemle. 211-110. old.


273. MMÉE Közl. 30 (1896) 6

Lipthay Sándor: Bosznia és Hercegovina keskenyvágányú vasútai I. 221-225. old. - Bogdánffy Ödön: A légköri csapadék és a folyók vízállásai I. 226-234. old. - Abeles Zsigmond: A IIIe és IIIq oszt. lokomotívokkal megejtett víz- és szénfogyasztó próbák. 234-244. old. - Szemle. 244-256. old.


274. MMÉE Közl. 30 (1896) 7

Lipthay Sándor: Bosznia és Hercegovina keskenyvágányú vasútai II. 257-265. old. - Bogdánffy Ödön: A légköri csapadék és a folyók vízállásai II. 266-269. old. - Erdey Benedek: A földanyag oldalnyomása és a földanyagot támasztó, ill. egyensúlyban tartó falak állósága I. 270-279. old. - Szemle. 280-292. old.


275. MMÉE Közl. 30 (1896) 8

Rejtő Sándor: Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele I. 293-308. old. - Erdey Benedek: A földanyag oldalnyomása és a földanyagot támasztó, ill. egyensúlyban tartó falak állósága II. 308-314. old. - Wittenberg J.: A lokomotívok az ezredéves kiállításon. 314-325. old. - Az 1896. évi országos kiállítás színes szökőkútja. 325-329. old. - Szemle. 329-344. old.


276. MMÉE Közl. 30 (1896) 9

Rejtő Sándor: Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele II. 345-381. old. - Faragó Lipót: A vízépítészet, vízrendészet, folyamszabályozás és talajjavítás az ezredéves orsz. kiállításon. 381-395. old. - Kelényi Ödön: A magyar vasútaknak az ezredévi kiállításon bemutatott járművei. 395-405. old. - Szemle. 405-412. old.


277. MMÉE Közl. 30 (1896) 10

Rejtő Sándor: Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele III. 413-428. old. - Józsa László: A kultúrmérnökség kiállítása. 428-435. old. - Hirschfeld Sámuel: A vízrajzi osztály a vízépítészeti kiállításon: A) Vízsebességmérés és vízmércék. 435-440. old. - Bogdánffy Ödön: A vízrajzi osztály a vízépítészeti kiállításon: B) Vízjelzés és medernyilvántartás. 441-443. old. - Seefehlner Gyula: A hídépítés az ezredéves kiállításon. 444-464. old. - Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon I. 464-472. old. - Szemle. 473-476. old.


278. MMÉE Közl. 30 (1896) 11

Rupcic György: Drótkötélvontatás az Aldunán. 477-481. old. - Szesztay László: A Jungfrau-vasút. 481-490. old. - Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi ezredéves országos kiállításon II. 491-499. old. - Szemle. 500-508. old.


279. MMÉE Közl. 30 (1896) 12

id. Kerpely Antal: Vaskohászatunk a millénium idejében. 509-556. old. - Hoor Mór: Az elektrotechnika az 1896. évi évezredes országos kiállításon III. 557-561. old. - Szemle. 561-568. old.


280. MMÉE Közl. 31 (1897) 1

Siebreich Károly: Kelenföld jövője. 1-5. old. - Szesztay László: Alagút a Themze alatt. 5-11. old. - Bresztovszky Béla: A párizsi mechanikai kísérleti állomás. 12-16. old. - Schustler József: Városok vízellátása és csatornázása az ezredéves országos kiállításon I. 16-22. old. - Pecz Kornél: Lokomotívok a norinbergi országos kiállításon. 22-39. old. - Szemle. 39-48. old.


281. MMÉE Közl. 31 (1897) 2

Az 1896. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 49-50. old. - Ambrozovits Béla: Országok gazdasági erejének összeméréséről I. 50-56. old. - Hauszmann Alajos: A budapesti igazságügyi palota. 56-68. old. - Erdős Ferenc: Alföldünk zsilip-építészete I. 68-78. old. - Schustler József: Városok vízellátása és csatornázása az ezredéves országos kiállításon II. 78-88. old. - Szemle. 88-100. old.


282. MMÉE Közl. 31 (1897) 3

Ambrozovits Béla: Országok gazdasági erejének összeméréséről II. 101-106. old. - Herczog Ödön: A hevedersín. 107-111. old. - Erdős Ferenc: Alföldünk zsilip-építészete II. 111-123. old. - Schustler József: Városok vízellátása és csatornázása az évezredes országos kiállításon III. 124-129. old. - Fuchs György: A szarajevo-i villamostelep. 130-132. old. - Szarvas Leó: Mély kutak. 132-139. old. - Szemle. 139-152. old.


283. MMÉE Közl. 31 (1897) 4

Alpár Ignác: Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának épületei. 153-166. old. - Erdős Ferenc: Alföldünk zsilip-építészete III. 166-176. old. - Perl Ede: A woronienka-staniszlói vasút. 176-180. old. - Edvi Illés Aladár: A vasművesség az ezredéves országos kiállításon I. 180-191. old. - Szemle. 191-196. old.


284. MMÉE Közl. 31 (1897) 5

Rejtő Sándor: Az elméleti mechanikai technológia néhány alapvető tétele. 197-203. old. - Schustler József: Városok vízellátása és csatornázása az évezredes országos kiállításon IV. 203-209. old. - Szendi Béla: Renner-féle szab. úszó-dock folyami hajók számára. 209-223. old. - Stark Lipót: A váltakozó áramú világító berendezésekben használatos másodfeszültség nagysága. 223-224. old. - Edvi Illés Aladár: A vasművesség az ezredéves országos kiállításon II. 224-237. old. - Szemle. 238-244. old.


285. MMÉE Közl. 31 (1897) 6

Kherndl Antal: A többtámaszú ívek és merev függőtartók grafikai elméletéről. 245-255. old. - Pokorny Tódor: Földrajzi domború mű. 255-258. old. - Palóczi Antal: Miskolc rendezett tanácsú városának szabályozása. 259-263. old. - Gaul Károly: Bútoriparunk és a díszítőiparok az ezredéves országos kiállításon. 263-276. old. - Szemle. 276-288. old.


286. MMÉE Közl. 31 (1897) 7

Rupcic György: Részletek a Vaskapu szabályozásáról I. 289-306. old. - Halováts Gyula: Ötven év a gőzlokomotívval vontatott magyar vasútak történetéből I. 307-316. old. - Meissner Alajos: Lakóházak Korfu szigetén. 317-319. old. - Szemle. 319-328. old.


287. MMÉE Közl. 31 (1897) 8

Rupcic György: Részletek a Vaskapu szabályozásáról II. 329-335. old. - Halováts Gyula: Ötven év a gőzlokomotívval vontatott magyar vasútak történetéből II. 336-341. old. - Kain Albert: A székely vasútak csíkszereda-gyímesszorosi vonalrészének építése, különös tekintettel a lóvészi alagútra. 342-361. old. - Szemle. 361-368. old.


288. MMÉE Közl. 31 (1897) 9

Kain Albert: A székely vasútak csíkszereda-gyímesi vonalának néhány műtárgya. 369-380. old. - Schréder Gyula-Braunfeld Gyula: Angolország, Belgium és Németország kiválóbb vas- és acélgyárai I. 380-395. old. - Halováts Gyula: Ötven év a gőzlokomotívval vontatott magyar vasútak történetéből III. 396-402. old. - Szemle. 403-408. old.


289. MMÉE Közl. 31 (1897) 10

Kolossváry Ödön: Városi szennyvizek eltávolítása, tisztítása és értékesítése. 409-417. old. - Schréder Gyula-Braunfeld Gyula: Angolország, Belgium és Németország kiválóbb vas- és acélgyárai II. 417-431. old. - Halováts Gyula: Ötven év a gőzlokomotívval vontatott magyar vasútak történetéből IV. 432-439. old. - Meissner Alajos: Lakóházak Bombay-ban. 440-443. old. - Szemle. 443-448. old.


290. MMÉE Közl. 31 (1897) 11

Schréder Gyula-Braunfeld Gyula: Angolország, Belgium és Németország kiválóbb vas- és acélgyárai III. 449-457. old. - Cathry Ede: Az esztergomi Duna-híd építése. 458-471. old. - Hinsenkamp Ottó: A kalciumkarbid és az acetilén. 471-477. old. - Szemle. 477-488. old.


291. MMÉE Közl. 31 (1897) 12

Hoszpotzky Alajos: Vízműtani tapasztalatok és az eltávolított sziklák számbavétele az Aldunán. 489-501. old. - Mueller H. Ottó: A gőzkazánok és gőzgépek az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 502-531. old. - Szemle. 531-536. old.


292. MMÉE Közl. 32 (1898) 1

Raum Oszkár: A magyar korona országainak csapadékviszonyai. 1-9. old. - Bánki Donát: A Diesel-motor és a hőmotorok I. 9-13. old. - Fodor István: Az elektromosság fejlesztése közvetlenül a szénből. 13-18. old. - Meissner Alajos: Munkáslakások Párizsban és környékén. 19-21. old. - Szemle. 22-32. old.


293. MMÉE Közl. 32 (1898) 2

Malina Gyula: Újítás a vízszabályozás terén. 33-45. old. - Bánki Donát: A Diesel-motor és a hőmotorok II. 45-51. old. - Meissner Alajos: Munkáslakások Marseille-ben. 51-54. old. - Szemle. 55-64. old.


294. MMÉE Közl. 32 (1898) 3

Az 1897. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 65-66. old. - Huszka József: Magyar ornamentika I. 66-75. old. - Kossalka János: A betonszerkezetek elméletéről I. 75-83. old. - Erdős Ferenc: A Balaton szabályozása I. 83-87. old. - Katona Lajos: Az USA kiválóbb vas- és acélgyárai I. 87-100. old. - Szemle. 100-108. old.


295. MMÉE Közl. 32 (1898) 4

Huszka József: Magyar ornamentika II. 109-119. old. - Kossalka János: A betonszerkezetek elméletéről II. 119-134. old. - Erdős Ferenc: A Balaton szabályozása II. 134-143. old. - Katona Lajos: Az USA kiválóbb vas- és acélgyárai II. 143-148. old. - Bánki Donát: A Diesel-motor és a hőmotorok III. 148-153. old. - Szemle. 153-160. old.


296. MMÉE Közl. 32 (1898) 5

Huszka József: Magyar ornamentika III. 161-177. old. - Pompéry Elemér: A nagy szibériai vasút. 177-184. old. - Erdős Ferenc: A Balaton szabályozása III. 185-193. old. - Nádory Nándor: A vízálló habarcsok viselkedése a tengervízben. 194-202. old. - Katona Lajos: Az USA kiválóbb vas- és acélgyárai III. 203-210. old. - Szemle. 211-220. old.


297. MMÉE Közl. 32 (1898) 6

Pecz Samu: Budapest székesfőváros központi vásárcsarnoka. 221-231. old. - Landau Lajos: Öntözések az USA területén. 231-244. old. - Goldberger Ernő: A budapesti gyűjtőfogház elektromos világítása. 244-249. old. - Bánki Donát: A Diesel-motor és a hőmotorok IV. 250-258. old. - Mihályfi József: Budapest kövezetei és utcaburkolatai. 259-263. old. - Szemle. 263-272. old.


298. MMÉE Közl. 32 (1898) 7

Rejtő Sándor: A tárgy felszínén levő erővonalak keletkezésének módja és törvénye. 273-286. old. - Kolossváry Ödön: Városi szennyes vizek eltávolítása, tisztítása és értékesítése. 287-294. old. - Klemp Gusztáv: A berlini I. acetilén-szakkiállítás és a vele kapcsolatos kongresszus I. 295-302. old. - Szerdahelyi Ágoston: Budapest közlekedésügyének rendezése. 303-307. old. - Szemle. 308-312. old.


299. MMÉE Közl. 32 (1898) 8

Péch József: A vízjelző-szolgálat hazánkban. 313-318. old. - Perényi Sándor: A kutak vízbőségének megállapítása. 318-327. old. - Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthidalása. 327-338. old. - Klemp Gusztáv: A berlini I. acetilén-szakkiállítás és a vele kapcsolatos kongresszus II. 339-350. old. - id. Kerpely Antal: Adatok a vas történetéhez Magyarországon I. 351-356. old. - Szemle. 356-360. old.


300. MMÉE Közl. 32 (1898) 9

Répássy Miklós: Az öntözéshez szükséges vízmennyiség meghatározása. 361-371. old. - Wittenberg Ignác: Vonatellenállás és sebességmérő I. 371-383. old. - Bánki Donát: A Diesel-motor és a hőmotorok V. 383-384. old. - id. Kerpely Antal: Adatok a vas történetéhez Magyarországon II. 385-389. old. - Steller Antal: Észrevételek a központi fővasút tervezésére. 389-392. old. - Szerdahelyi Ágoston: Válasz az "Észrevételek a központi fővasút tervezésére" című cikkre. 392-393. old. - Schustler József: A szarajevo-i császárhíd. 393-395. old. - Szemle. 395-408. old.


301. MMÉE Közl. 32 (1898) 10

Szokolay Kornél: Műszaki tevékenység Bosnyákországban. 409-411. old. - Totth Róbert: A görgönye-székek méretszámításáról. 411-425. old. - Wittenberg Ignác: Vonatellenállás és sebességmérő II. 425-432. old. - id. Kerpely Antal: Adatok a vas történetéhez Magyarországon III. 432-438. old. - Szemle. 438-448. old.


302. MMÉE Közl. 32 (1898) 11

Kiss István: A budapesti m. kir. egyetem 1. szülészeti és nőgyógyászati klinikája. 449-452. old. - Zelovich Kornél: Épületek eltolása. 453-468. old. - Fuchs Károly: Az ingás szabályozók n görbéjének gyakorlati számítása és a Watt-szabályozó korrekciós emeltyűvel. 468-473. old. - Szemle. 474-484. old.


303. MMÉE Közl. 32 (1898) 12

Buday Dezső: A boronás rőzseponyvák mint iszapfogó és partbiztosító művek. 485-488. old. - Braun Jenő: 300 lóerőjű tandem-gőzgép Collmann-féle új szellentyűs vezérművei. 488-493. old. - id. Kerpely Antal: Adatok a vas történetéhez Magyarországon IV. 493-500. old. - Szemle. 500-512. old.


304. MMÉE Közl. 33 (1899) 1

Totth Róbert: A tokaji közúti Tisza-híd. 1-19. old. - Katona Lajos: Adatok az USA rugó-, cső- drót-, kerék- és kocsitengelygyártásáról. 19-30. old. - S.: A national competition pályanyertes műveinek kiállítása. 31-36. old. - Szemle. 42-48. old.


305. MMÉE Közl. 33 (1899) 2

Bogdánfy Ödön: A légköri csapadék és a Tisza vízjárása. 49-60. old. - Litschauer Lajos: A mélyfúrás technikája és üzeme I. 61-70. old. - Söpkéz Sándor: Az Auer- és Nernst-féle izzólámpások. 71-76. old. - Hoor Mór: Adatok Auer és Nernst elektromos lámpásairól. 76-79. old. - Szemle. 80-88. old.


306. MMÉE Közl. 33 (1899) 3

Az 1898. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 89-90. old. - Kiss István: A budapesti első gyermekmenhely-egylet új központi intézete. 90-93. old. - Szesztay László: A fotográfia a technikai tudományok szolgálatában. 94-100. old. - Litschauer Lajos: A mélyfúrás technikája és üzeme II. 101-114. old. - Hoor Mór: Újabb módszer váltakozó áramú indukciós motorok csuszamlásának meghatározására. 114-116. old. - Szemle. 115-124. old.


307. MMÉE Közl. 33 (1899) 4

H. Gaál Adorján: A budapest-lipótvárosi zsidó templom. 125-130. old. - Soulavy Ottokár: Vasútépítés és újraépítés csuszamló talajban. 130-136. old. - Egan Ede: A mechanikai hajóvontatás újabb rendszerei. 136-160. old. - Litschauer Lajos: A mélyfúrás technikája és üzeme III. 161-169. old. - Szemle. 170-172. old.


308. MMÉE Közl. 33 (1899) 5

Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet I. 173-176. old. - Brunnovszky Pál: A hernádvölgyi magyar vasipar részvénytársaság telepei. 176-193. old. - Rózsa Károly: Helyi érdekű vasútaink s az új kormányprogram. 193-196. old. - Cholnoky Jenő: Közlekedés a kínai alföldön. 196-207. old. - Szemle. 207-216. old.


309. MMÉE Közl. 33 (1899) 6

Alpár Ignác: Szomolány vára. 217-219. old. - Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet II. 219-224. old. - Rejtő Sándor: Szerkezeti anyagok mechanikai sajátságainak megállapítása szakító kísérletekkel. 224-257. old. - Szemle. 257-260. old.


310. MMÉE Közl. 33 (1899) 7

Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet III. 261-265. old. - Kossalka János: A mérnökök nevelése és az állami mérnökök helyzete Franciaországban. 266-271. old. - Józsa László: A balatonmenti területek lecsapolása tekintettel a Balaton-tó vízellátására. 271-279. old. - Erdős Ferenc: A Balaton szabályozása tekintettel a Sió-csatorna ... vízvezető képességére I. 279-287. old. - Szemle. 287-300. old.


311. MMÉE Közl. 33 (1899) 8

Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet IV. 301-305. old. - ifj. Gradl Sándor: Fotogrammetrikus felvétel egyszerű fotografikus kamarával és célszerű fotogramméter. 305-309. old. - Pecz Kornél: A lokomotívokon alkalmazott egynéhány újabb vezérmű elmélete. 310-317. old. - Szilágyi F. Lajos: Székesfővárosunk útburkolati kérdései. 317-324. old. - Erdős Ferenc: A Balaton szabályozása tekintettel a Sió-csatorna ... vízvezető képességére II. 325-337. old. - Szemle. 337-344. old.


312. MMÉE Közl. 33 (1899) 9

Ambrozovics Béla: Mi módon lehetne a vasúti személyzetnek a vasút jövedelmezősége iránt való érdeklődését fokozni? 345-350. old. - Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet V. 350-359. old. - Bíró Elek: Téglaburkolatok építése a körös-tisza-marosi ármentesítő és belvízszabályozó társulatnál. 359-363. old. - Gyárfás Győző: Háromszék vármegye természetes szénsaváramlatai és a szénsavipar. 363-369. old. - Schustler József: Cement- és betonpróbák. 369-378. old. - Szemle. 379-384. old.


313. MMÉE Közl. 33 (1899) 10

Divald Kornél: A felső-magyarországi renaissance-építészet VI. 385-397. old. - Gönczy Béla: A magy. kir. államvasutak munkáslakóházai. 397-407. old. - Cholnoky Jenő: A kínaiak hídépítéséről. 407-418. old. - Souvaly Ottokár: Csuszamlós talajon épített pálya javítása és vízmentesítése I. 418-429. old. - Szemle. 429-432. old.


314. MMÉE Közl. 33 (1899) 11

H. Gaál Adorján: A Szt.-Miklósról nevezett eperjesi plébániatemplom. 433-440. old. - Souvaly Ottokár: Csuszamlós talajon épített pálya javítása és vízmentesítése II. 440-453. old. - Buday Dezső: Új gátvédelem a nagy hullámverések ellen gördülő borítással. 454-457. old. - Katona Lajos: Acélöntészetről I. 457-468. old. - Szemle. 468-476. old.


315. MMÉE Közl. 33 (1899) 12

Hoszpotzky Alajos: A Vaskapu-csatornában végrehajtott hajóvontatási kísérletekről. 477-501. old. - Egan Ede: Hajóköbözésekre és hajókazánokra vonatkozó hatósági rendeletek egységes szabályozása. 501-503. old. - Katona Lajos: Acélöntészetről II. 503-510. old. - Rotter Lajos: A túlhevített gőz előnyei és a túlhevítők. 510-519. old. - Szemle. 519-524. old.


316. MMÉE Közl. 34 (1900) 1

Szuk Géza: Trieszt város központi elektromos telepe. 1-9. old. - Polifka János: A fa és telítése. 10-16. old. - Szemle. 17-20. old.


317. MMÉE Közl. 34 (1900) 2

Bolla Mihály: Magyarországi földöntözések vízszükségletének méréséről. 21-37. old. - Rónay Árpád: A Szepesség és a Székelyföld középvasipara. 38-40. old. - Szemle. 40-48. old.


318. MMÉE Közl. 34 (1900) 3

Seefehlner Gyula: A budapesti Eskü-téri Duna-híd lánctagjainak gyártása. 49-69. old. - Landau Lajos: Völgyzáró gátak kőhányásból vasbetéttel. 69-71. old. - Szemle. 72-76. old.


319. MMÉE Közl. 34 (1900) 4

Korda Dezső: A villamos kemence termékei. 77-81. old. - Haltenberger Samu: Buckingham telegráf és betünyomtató készülékeknek perforátorja. 81-88. old. - Bogdánfy Ödön: Az idei paksi jégtorlódás. 88-92. old. - Szemle. 92-96. old.


320. MMÉE Közl. 34 (1900) 5

Az 1899. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 97-98. old. - Gruber Jenő: A Vaskapu-csatornában végrehajtott vízszínrögzítések és vízsebességmérések. 98-126. old. - Gyáros Vilmos: A leicesteri villamos művek. 126-132. old. - Szemle. 132-136. old.


321. MMÉE Közl. 34 (1900) 6

Egan Ede: A Vaskapu-csatorna hajóvontató berendezése. 137-150. old. - Papp László: Területkiosztás. 150-155. old. - Szemle. 155-156. old.


322. MMÉE Közl. 34 (1900) 7-8

Hoszpotzky Alajos: Az Alduna szabályozása. 157-186. old. - Pompéry Elemér: Elektrogravure. 187-190. old. - Szemle. 191-196. old.


323. MMÉE Közl. 34 (1900) 9

Kossalka János: Újabban épült francia kőhidak különös tekintettel szerelésükre. 197-204. old. - Koromzay Frigyes: Az elektromágneses hullámok és a drót nélkül való telegráfozás. 205-213. old. - Szemle. 213-216. old.


324. MMÉE Közl. 34 (1900) 10

Hauszmann Alajos: A kir. vár építésének története I. 217-238. old. - Herzog József: Vezeték-faárbócok vaslábazattal. 239-242. old. - Szemle. 242-244. old.


325. MMÉE Közl. 34 (1900) 11

Hauszmann Alajos: A kir. vár építésének története II. 245-260. old. - Sztrókay István: Vasúti felépítmény mint elektromos áramvezető. 260-264. old. - Szemle. 264-268. old.


326. MMÉE Közl. 34 (1900) 12

Spitzer Ignác: A budapest-marcheggi vonalon levő Garamhíd régi vasszerkezetének kicserélése. 269-284. old. - Seefehlner E. Egon: Módszerek váltóáramok vizsgálatára kathodsugarakkal. 284-294. old. - Szemle. 295-296. old.


327. MMÉE Közl. 34 (1900) 13

Viczián Ede: Magyarország vízierőinek feltétele. 297-306. old. - ifj. Heim Sándor: III. Sándor hídja. 306-312. old. - Pompéry Elemér: A moszkva-irkutszki közvetlen gyorsvonat. 312-317. old. - Szemle. 317-320. old.


328. MMÉE Közl. 34 (1900) 14

Hajós Sámuel: Két újabb vízmérő műszer. 321-327. old. - Edvi Illés Aladár: A Brinell-féle szilárdsági kísérletek. 327-332. old. - Frieben Hugó: Az amerikai önműködő kocsikapcsoló. 333-337. old. - Szemle. 337-340. old.


329. MMÉE Közl. 34 (1900) 15

Siebreich Károly Az angol és skót városok egészségügyi fejlődése. 341-355. old. - Mueller H. Ottó: Budapest buda-újlaki vízműtelepének szivattyúgépe. 355-356. old. - Totth Róbert: A projektív geometria alaptételei a grafosztatikában. 356-366. old. - Edvi Illés Aladár: A Margit-híd szárnyhídjának felavatása. 366-370. old. - Szemle. 371-372. old.


330. MMÉE Közl. 34 (1900) 16

ifj. Heim Sándor-Edvi Illés Aladár: Az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás közlekedő eszközei. 373-388. old. - Mueller H. Ottó: 1200 lóerős compound-gőzgép szelepes vezérművel és kondenzációval. 388-389. old. - Szemle. 389-396. old


331. MMÉE Közl. 34 (1900) 17

Katona Lajos: Tervezet és javaslat hengermű-szerkezetek egyszerűsítésére I. 397-402. old. - Korda Dezső: Az oldatok elektromos disszociációja. 403-409. old. - Edvi Illés Aladár: Az északamerikai trustök. 409-415. old. - Szemle. 415-420. old.


332. MMÉE Közl. 34 (1900) 18

Frőde Vilmos: Felső-Magyarország középkori épületeinek kőfaragó jelei. 421-443. old. - Mueller H. Ottó: A szivattyú-szelepek I. 443-447. old. - Szemle. 448. old.


333. MMÉE Közl. 34 (1900) 19

Seefehlner E. Egon: Szinkronmotorok és váltóáramú generátorok gyakorlati elmélete. 449-459. old. - Edvi Illés Aladár: A vasművesség a párizsi világkiállításon. 460-478. old. - Szemle. 478-484. old.


334. MMÉE Közl. 34 (1900) 20

Hoor Mór: Újabb adatok a dielektromos testek fizikájához. 485-500. old. - Mueller H. Ottó: A szivattyú-szelepek II. 500-508. old. - Edvi Illés Aladár: A világ vasipara 1898-ban és Magyarország vasfogyasztása. 508-517. old. - Szemle. 517-524. old.


335. MMÉE Közl. 34 (1900) 21

Kandó Kálmán: Az elektromos vontatás nagyvasútakon nagyfeszültségű váltóárammal. 525-532. old. - Katona Lajos: Tervezet és javaslat hengermű-szerkezet egyszerűsítésére II. 532-538. old. - Just Ferenc: Landini sínszelvény rajzolója és néhány régebbi sínkopásmérő. 538-545. old. - Szemle. 546-552. old.


336. MMÉE Közl. 34 (1900) 22

Cserháti Jenő: Az elektromos és a gőzlokomotív-vontatás összehasonlítása. 553-561. old. - Sztrókay István: A lipótmező-hűvösvölgyi villamos vasút. 561-569. old. - Szemle. 569-580. old.


337. MMÉE Közl. 34 (1900) 23

Czigler Győző: A királyi József Műegyetem új épületei. 581-583. old. - Tóbiás Károly: A tömegsport kényszerített mozgása körpályán. 584-592. old. - Cserháti Jenő: Villamos automobil légvezetékkel. 593-597. old.


338. MMÉE Közl. 34 (1900) 24

Bartus Adolf: A folyók szabályozása. 598-602. - Szemle. 602-616. old.


339. MMÉE Közl. 35 (1901) 1

Palóczi Antal: Az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás I. 1-18. old. - Herzog József: Elektromos kábelek felmelegedése. 18-25. old. - Kain Albert: Az alagutak szellőztetése I. 25-30. old. - Szemle. 30-52. old. - Pályázat. 52. old.


340. MMÉE Közl. 35 (1901) 2

Kain Albert: Az alagutak szellőztetése II. 53-72. old. - Gönczy Béla: A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata I. 72-92. old. - Mueller H. Ottó: A szivattyú-szelepek III. 92-97. old. - ifj. Heim Sándor: Az 1900. évi kiállítás főkapuja. 98-105. old. - Szemle. 105-120. old.


341. MMÉE Közl. 35 (1901) 3

Palóczi Antal: Az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás II. 121-127. old. - Gönczy Béla: A magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózata II. 128-147. old. - Mueller H. Ottó: A szivattyú-szelepek IV. 147-150. old. - ifj. Heim Sándor: Az 1900. évi párizsi világkiállítás csarnokai. 151-156. old. - Szemle. 156-180. old. - Az 1900. évi Hollán pályadíjról... 180. old.


342. MMÉE Közl. 35 (1901) 4

Palóczi Antal: Az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállítás III. 181-206. old. - Kain Albert: A Simplon-alagút építése I. 206-221. old. - Fábry Frigyes: A pozsonyi téli kikötő. 221-227. old. - Virág József: A Pollák- és Virág-féle betűíró gyorstelegráf. 227-235. old. - Szemle. 235-248. old.


343. MMÉE Közl. 35 (1901) 5

Meller Simon: A modern művészi ipar. 249-280. old. - Kain Albert: A Simplon-alagút építése II. 280-295. old. - Seefehlner E. Egon: Elektromagnetikus gépek súlyökonómiája. 295-301. old. - Szemle. 301-316. old.


344. MMÉE Közl. 35 (1901) 6

Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete Zsigmond és Mátyás király s a Jagellók korában I. 317-331. old. - Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon I. 331-346. old. - Pirovits Aladár: A folyók öntisztító képességéről. 347-350. old. - Szemle. 350-368. old.


345. MMÉE Közl. 35 (1901) 7

Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete Zsigmond és Mátyás király s a Jagellók korában II. 369-380. old. - Hajós Sámuel: A vízsebességmérő szárnyak forgásegyenletéről. 381-394. old. - Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon II. 394-406. old. - Dalmady Ödön: Kisnyomású pneumatikus váltó- és jelzőállítás Amerikában. 406-412. old. - Szemle. 412-424. old.


346. MMÉE Közl. 35 (1901) 8

Mueller H. Ottó: A szivattyú-szelepek V. 425-435. old. - Polifka János: A m. kir. államvasutakon a bükkfatalpfákkal elért eredmények. 435-440. old. - Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon III. 440-454. old. - Gubányi Károly: Alagútépítés Kelet--Ázsiában. 454-459. old. - Szemle. 459-472. old.


347. MMÉE Közl. 35 (1901) 9

Zielinski Szilárd: Budapest forgalmi viszonyainak rendezése I. 473-507. old. - Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon IV. 507-525. old. - Schneider József: A szentesi nyári artézi fürdő és a derek-egyházi artézi vízvezeték. 525-529. old. - Szemle. 529-536. old.


348. MMÉE Közl. 35 (1901) 10

Zielinski Szilárd: Budapest forgalmi viszonyainak rendezése II. 537-565. old. - Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon V. 565-579. old. - Bartus Alfonz: A nagy folyók szabályozása kotrással. 579-583. old. - ifj. Heim Sándor: Schneider és társa pavilonja az 1900. évi párizsi világkiállításon. 584-592. old. - Szemle. 593-600. old.


349. MMÉE Közl. 35 (1901) 11

Wittenberg J.: Lokomotívok a párizsi kiállításon VI. 601-625. old. - Schick Emil: A kisvízszabályozás, tekintettel a felső Duna gázlóira. 626-641. old. - Bresztovszky Béla: A födémek próbaterheléséről. 641-650. old. - Szemle. 650-660. old.


350. MMÉE Közl. 35 (1901) 12

Hoszpotzky Alajos: Vízsebességmérés az Aldunán. 661-675. old. - Weltzl Károly: A Francis-rendszerű turbina. 676-683. old. - Szemle. 684-700. old.


351. MMÉE Közl. 36 (1902) 1

Hollós József: Kettős (duplex) üzem a magyar telegráf- és telefonintézetnél. 1-33. old. - Kájlinger Mihály: Budapest vízellátása az 1897-1900. évek alatt és ennek tanulságai I. 33-49. old. - Szemle. 50-60. old.


352. MMÉE Közl. 36 (1902) 2

Kájlinger Mihály: Budapest vízellátása az 1897-1900. évek alatt és ennek tulajdonságai II. 61-77. old. - Hoor Mór: Az elektromos, mágneses és mechanikai polarizáció tüneményei közötti kapcsolat és az ebből levezethető anyagvizsgálati módszerek. 77-91. old. - Szemle. 92-108. old.


353. MMÉE Közl. 36 (1902) 3

Az 1901. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 109-110. old. - Schaditsch Lajos: A budapesti m. kir. tudomány-egyetem II-ik számú sebészeti klinikája (néhai Kiss István tervezése). 110-115. old. - Hajós Sámuel: A víztömegmérés pontosságáról. 115-122. old. - Acsády Jenő: Közutaink közigazgatási és közgazdasági tekintetben. 122-135. old. - Pirovits Aladár: Hozzászólás a "Budapest vízellátása..." című cikkhez. 135-137. old. - Kájlinger Mihály: Válasz. 137-138. old. - Szemle. 138-152. old.


354. MMÉE Közl. 36 (1902) 4

J. F.: Az Erzsébet-emlékmű-pályázatnak 1902. évi eredménye. 153-163. old. - Malina Gyula: Mederszabályozás olcsó iszapoltogató művekkel és kotrással (magyar módszer). 164-176. old. - Ambrozovics Béla: A fogyasztói haszon. 176-187. old. - Szemle. 187-192. old.


355. MMÉE Közl. 36 (1902) 5

X.: Vidéki városban emelendő színház terve. 193. old. - Hollós József: Dinamó-üzem a központi telegráf-hivatalnál. 193-210. old. - Wessely, Viktor (Mészáros Antal fordítása): A Pothenot-féle feladat. 211-227. old. - Nagy Dezső: A hajlított rudak szilárdsága. 227-231. old. - Szemle. 231-236. old.


356. MMÉE Közl. 36 (1902) 6

Divald Kornél: A sárospataki vár I. 237-251. old. - Herzog József: A vezető-hálózatokban végbemenő elektromos áramelosztás alaptörvényei. 251-270. old. - Fekete Zsigmond: Mederszabályozás. 270-273. old. - Szemle. 273-280. old.


357. MMÉE Közl. 36 (1902) 7

Divald Kornél: A sárospataki vár II. 281-300. old. - Kain Albert: London földalatti vasútai I. 300-324. old. - Szemle. 324-328. old.


358. MMÉE Közl. 36 (1902) 8

Divald Kornél: A sárospataki vár III. 329-336. old. - Kenessey Béla: A városi szennyvizek gazdasági kihasználása. 336-342. old. - Kain Albert: London földalatti vasútai II. 342-361. old. - Meitner Elemér: Váltakozó mágneses mezőben forgó vezetőrendszer. 361-365. old. - Szemle. 365-372. old.


359. MMÉE Közl. 36 (1902) 9

ifj. Szily Kálmán: Húzó-kísérletek belső nyomásra igénybevett csövekkel. 373-383. old. - Katona Lajos: A vas és acél hengerléséhez szükséges erő meghatározása. 383-389. old. - Schustler József: A hazai portland- és románcementek szaporasága. 390-397. old. - Szemle. 397-412. old.


360. MMÉE Közl. 36 (1902) 10

Kain Albert: A berlini újabb városi vasutak I. 413-439. old. - E.: Közgazdasági állapotunk 1901-ben. 439-443. old. - Szemle. 443-460. old.


361. MMÉE Közl. 36 (1902) 11

Kain Albert: A berlini újabb városi vasutak II. 461-479. old. - Schimanek Emil: Hőmotorokkal végzett kísérletek I. 479-490. old. - Zielinski Szilárd: Megjegyzések Schustler Józsefnek "A hazai portland- és románcementek szaporasága" című közleményére. 490-494. old. - Szemle. 494-504. old.


362. MMÉE Közl. 36 (1902) 12

Schimanek Emil: Hőmotorokkal végzett kísérletek II. 505-512. old. - Tuzson János: A bükkfa korhadása és konzerválása. 513-518. old. - Filkorn József: A szén hőhatásának lehető teljes kihasználása a gázfejlesztőben és a másodolvasztóban. 518-529. old. - Schustler József: Válasz Zielinski Szilárdnak ... megjegyzéseire. 529-530. old. - Zielinski Szilárd: Megjegyzéseim Schustler József válaszára. 530-534. old. - Szemle. 535-544. old.


363. MMÉE Közl. 37 (1903) 1

Totth Róbert: A karánsebesi régi Temes-híd. 1-10. old. - Feyér Gyula: Hegyvidéki vizeink kihasználása mesterséges vízgyűjtő-medencékkel. 10-20. old. - Katona Endre-Varga Pál: Vasúti kocsik csapágya, hüvelyes csappal, olajfürdővel és önműködő utánkenéssel (szabadalmazott szerkezet). 20-27. old. - Szemle. 27-44. old.


364. MMÉE Közl. 37 (1903) 2

Zelovich Kornél: A Maderspach- és Hoffmann-féle íven függő hidak. 45-54. old. - Zipernowsky Károly: Módszerek az izzólámpákkal való világítás olcsóbbá tételére. 54-59. old. - Szász Gyula: Új elektromos csatorna-vontató rendszer. 59-71. old. - Láncos Milos: Szabálytalan és különböző jóságú részeket tartalmazó területek grafikus felosztása. 71-77. old. - Szemle. 77-84. old.


365. MMÉE Közl. 37 (1903) 3

Az 1902. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 85-87. old. - Hoszpotzky Alajos: Római nyomok az Al-Dunán (Vaskapu-csatorna és Traján-híd). 87-91. old. - Cserháti Jenő: A Valtellina-vasút elektromos berendezése. 92-110. old. - Farkas Ferenc: A magyar ipari baleset-statisztika. 111-115. old. - Szemle. 116-128. old.


366. MMÉE Közl. 37 (1903) 4

Weil Leó: Kéttámaszú gerendatartóval egybekötött gerenda-, ív- és függőtartók grafikai elmélete. 129-146. old. - Kolossváry Ödön: Alföldünk öntözésének fejlődése. 146-155. old. - Kájlinger Mihály: A budapesti víz, a kolera és a tífusz. 156-169. old. - Szemle. 169-176. old.


367. MMÉE Közl. 37 (1903) 5

Kovách Lajos: Közutaink. 177-201. old. - Sándor Lajos: A Teltow-csatorna. 201-210. old. - Bánó László: Vízcsöves kazán gázfűtéssel. 210-216. old. - Szemle. 217-228. old.


368. MMÉE Közl. 37 (1903) 6

Totth Róbert: Néhány szó a térbeli merev rendszerek mozgásáról. 229-231. old. - Hajós Sámuel: A víztömegmérés pontossága. 231-235. old. - Rejtő Sándor: A hengerüregek szélesedésének kiszámítása az erőközlés törvényeinek figyelembevételével. 236-241. old. - Balog Emil: A Jungfrau vasútja. 241-251. old. - Dalmady Ödön: A lokomotívok vízvételezésének gyorsítása a vízállomásokon Coda rendszere szerint. 251-259. old. - Szemle. 259-268. old.


369. MMÉE Közl. 37 (1903) 7

Gönczy Béla: A magyar királyi államvasutak istvántelki főműhelyének építése. 269-293. old. - Goldberger Ernő: Az új országház elektromos világítási berendezése. 294-302. old. - Pirovits Aladár: Észrevételem "A budapesti víz, a kolera és a tífusz" című cikkelyre. 303-307. old. - Kájlinger Mihály: Válasz az "észrevételek"-re. 307-309. old. - Pazár István: Vidéki városaink természetes fejlődése. 309-311. old. - Kájlinger Mihály: Válasz "Vidéki városaink természetes fejlődése" című cikkelyre. 311-313. old. - Szemle. 313-316. old.


370. MMÉE Közl. 37 (1903) 8

Forbát-Fischer Imre: A mannheimi kikötők. 317-338. old. - Hollós József: Az elektromos energia terjedése a vezetékeken. 339-348. old. - Tóbiás Károly: Adatok a szinkron-motorok számításához. 349-352. old. - Szemle. 352-360. old.


371. MMÉE Közl. 37 (1903) 9

Kain Albert: A pozsonyi alagút. 361-406. old. - Bánó László: Grisson-kerekek. 407-411. old. - Szemle. 412-416. old.


372. MMÉE Közl. 37 (1903) 10

Wallandt Ernő: Adatok a Vaskapu szabályozásának történetéhez. 417-433. old. - Böszörményi Jenő: Az 1902. évi párizsi automobilkiállítás újdonságai. 433-444. old. - Forbát-Fischer Imre: A majna-frankfurti új gabonasiló. 444-454. old. - Szemle. 455-464. old.


373. MMÉE Közl. 37 (1903) 11

Novák Gyula: Rácsrúdkiváltás vonórúd-szelvénnyel, szilárd állvány nélkül és egyéb munkálatok egy rácsos vasúti hídon. 465-506. old. - Fekete Zsigmond: Vízműtani új elvek. 506-514. old. - Szemle. 514-520. old.


374. MMÉE Közl. 37 (1903) 12

Ritter Mór: Új módszer a rácsos tartók deformációjának grafikai megoldására. 521-548. old. - Egan Ede: A kivándorlás üzeme és a fiume-newyorki vonal jelentősége. 548-557. old. - Szemle. 558-368. old.


375. MMÉE Közl. 38 (1904) 1

Kherndl Antal: A sztatikailag határozatlan reakciójú, csuklós tartók grafikai elméletéről. 1-13. old. - Fekete Zsigmond: Vízműtani új elvek. 14-29. old. - Szemle. 29-40. old.


376. MMÉE Közl. 38 (1904) 2

Kemény Lajos: Kassai építőmesterek I. 41-43. old. - Finály István: A völgyzárógátépítés fejlődése Vesztfáliában és a rajnai tartományban. 43-52. old. - Bánki Donát: Szivattyú-ventilek szerkesztése. 53-61. old. - Szemle. 62-76. old.


377. MMÉE Közl. 38 (1904) 3

Az 1903. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 77-78. old. - Kemény Lajos: Kassai építőmesterek II. 78-83. old. - Sármezey Endre: Motoros kocsik vasúti üzemben. 84-103. old. - Dolecskó Mihály: Gátszivárgások és gátcsuszamlások megakadályozásának természetes módja. 103-107. old. - Wittenberg Ignác: Gyorsvonatok az egyvágányú pályán. 108-128. old. - Szemle. 129-136. old.


378. MMÉE Közl. 38 (1904) 4

Rejtő Sándor: Szerkezeti anyagok mechanikai sajátságainak megállapítása nyíró igénybevételekkel. 137-155. old. - Kájlinger Mihály: Az újlaki rétegrendezés. 155-175. old. - Szemle. 175-184. old.


379. MMÉE Közl. 38 (1904) 5

Kossalka János: A szegedi vasúti Tisza-híd. 185-224. old. - Schwanda Gusztáv: Hideggőz-gépek. 224-233. old. - Szemle. 233-240. old.


380. MMÉE Közl. 38 (1904) 6

Kájlinger Mihály: A tífusz 1903-ban. 341-252. old. - Pazár István: Vízbeszerzés mélyfúrások útján. 252-258. old. - Szemle. 258-276. old.


381. MMÉE Közl. 38 (1904) 7

Gottlieb Ferenc: A budapesti Erzsébet-híd vasszerkezetének gyártása és szerelése. 277-312. old.


382. MMÉE Közl. 38 (1904) 8

Czakó Adolf: A tartók grafosztatikája. 313-319. old. - Pirovits Aladár: Újabb észrevételeim a Közlöny tífusz-cikkére. 320-326. old. - Kájlinger Mihály: Válasz. 326-327. old. - Kempelen Béla: A sakkgép. 328-331. old. - Szemle. 332-344. old.


383. MMÉE Közl. 38 (1904) 9

Meitner Elemér: A marókról és azok szerkesztéséről. 345-392. old. - Sajó Elemér: Kamarazsilipek kövezett kamarákkal. 393-410. old. - Szemle. 410-412. old.


384. MMÉE Közl. 38 (1904) 10

Palóczi Antal: A városi terek elrendezése és kiképzése. 413-428. old. - Kolossváry Ödön: A hazai öntözések fejlesztése céljából szükséges teendőkről. 429-440. old. - Szemle. 441-444. old.


385. MMÉE Közl. 38 (1904) 11

Totth Róbert: A szentpétervári hídpályázat. 445-461. old. - Cserháti Jenő: A Valtellina-vasúttal szerzett tapasztalatok. 462-472. old. - Szemle. 473-476. old.


386. MMÉE Közl. 38 (1904) 12

Schneider József: Az árvíz ellen való védekezés. 477-491. old. - Weil Leó: A nisi közúti híd vasszerkezete. 492-508. old.


387. MMÉE Közl. 39 (1905) 1

Bogdánffy Ödön: A hidak hidraulikája. 1-12. old. - Bartus Adolf: Sebességek rajzbeli táblázatai. 12., 14-15, 18-19. old. - Straub Sándor: Magyarország közcélokra szolgáló elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan világított helységei az 1905-ik év elején. 12-13, 16-17, 20. old. - Szemle. 20-32. old.


388. MMÉE Közl. 39 (1905) 2

Förk Ernő-Sándy Gyula: A trieszti zsinagóga pályaterve. 33-34. old. - Bánki Donát: Gőzturbinák szerkesztési alapelvei I. 35-43. old. - Groffits Gábor: Erőközpontok szerepe vízerőink értékesítésében. 43-52. old. - Új villamos lámpások - Bartók Ferenc: A tantal-lámpás. 52-56. old.; Fodor István: A Cooper-Hewitt-féle lámpás. 56-57. old. - Szemle. 57-64. old.


389. MMÉE Közl. 39 (1905) 3

Az 1904. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 65-66. old. - Bánki Donát: Gőzturbinák szerkesztési alapelvei II. 66-76. old. - Görgényi Adolf: A Bíró-patak völgyhíd-boltozatának vízmentesítése a magyar királyi államvasutak körösmező-woromienkai vonalán. 76-87. old. - Cserháti Jenő: Kísérletek a Valtellina-vasúton (a háromfázisú vontatás sajátosságai). 87-92. old. - Szemle. 93-95. old.


390. MMÉE Közl. 39 (1905) 4

Lipták Pál: Építészettörténeti múzeum. 97-98. old. - Cserháti Jenő: A Valtellina számára 1904-ben szállított elektromos lokomotívok. 99-116. old. - Hajós Sámuel: A hidrosztatikai szelvényrajzoló. 117-121. old. - Mueller Ottó H.: A Láng-féle szivattyúsgépek Budapest székesfőváros vízművének káposztásmegyeri szivattyútelepén. 121-129. old. - Szemle. 130-132. old.


391. MMÉE Közl. 39 (1905) 5

A balatonföldvári klubház. 133-135. old. - Novák Gyula: Vasúti rácsos hídszerkezetek erősbítése szilárd állvány nélkül. 136-148. old. - Létay Lajos: A Nílus asszuáni víztartója. 149-173. old. - Bartel János: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. megbízásából készült jelentés a vasanyagvizsgálatra vonatkozó Rejtő-féle javaslatok alapján végzett kísérletekről, valamint megjegyzések ezen javaslatokhoz. 173-199. old. - Szemle. 199-204. old.


392. MMÉE Közl. 39 (1905) 6

Soulavy Ottokár: Önműködő villamos szerkezetű vasúti biztosító berendezések. 205-228. old. - Göndör Gábor: Forrástanulmányokkal kapcsolatos vízvezetéki előmunkálatok. 229-238. old. - Rejtő Sándor: A vasanyag vizsgálata (Bartel János ... javaslatára vonatkozó megjegyzések). 239-242. old. - Szemle. 242-244. old.


393. MMÉE Közl. 39 (1905) 7

Kossalka János: A többtámaszú oszlopos tartó elmélete I. 245-270. old. - Kájlinger Mihály: Tanulmányok (I. A tífusz 1904-ben; II. Városok egészségének fejlődése). 270-296. old. - Szemle. 296-300. old.


394. MMÉE Közl. 39 (1905) 8

Kossalka János: A többtámaszú oszlopos tartó elmélete II. 301-330. old. - Incze Kálmán: Amerika közútügye. 330-352. old. - Szemle. 352. old.


395. MMÉE Közl. 39 (1905) 9

Malina Gyula: Az árvíz ellen való védekezés okszerűvé tétele (beszámoló a hullámverési kísérletekről). 353-377. old. - Holländer Aladár: Akciós gőzturbinák hatásfokának grafikus meghatározása. 377-382. old. - Forbát Imre: Várna városának vízellátása és csatornázása (nemzetközi pályázaton díjazott tervezet). 383-385. old. - Szemle. 385-392. old.


396. MMÉE Közl. 39 (1905) 10

Groffits Gábor: Csőgátak. 393-401. old. - Mueller H. Ottó: Az újabb szerkezetű duplex gőzszivattyúk. 401-408. old. - Kain Albert: A párizsi "Métropolitain" I. 409-445. old. - Szemle. 445-448. old.


397. MMÉE Közl. 39 (1905) 11

Kain Albert: A párizsi "Métropolitain" II. 449-486. old. - Kisfaludy Puha István: A mágneses tér hatása ferromágneses anyagok szívósságára. 486-488. old. - Söpkéz Sándor: Impressziók az amerikai vasútak köréből. 489-500. old.


398. MMÉE Közl. 39 (1905) 12

Förk Ernő-Sándy Gyula: A Tüköry-kastély Diósszentpálon. 501-505. old. - Sándor Ödön: A parallel rácsos tartókból készült vasfelszerkezetű hidak célszerű alakjának analitikai meghatározása. 506-524. old. - Pirovits Aladár: A tífusz és kolera keletkezésének oknyomozó ismertetése, különösen a talaj-elmélet szempontjából. 524-534. old. - Szemle. 534-540. old.


399. MMÉE Közl. 40 (1906) 1

Fábry Frigyes: Magyarország helyi érdekű víziútjai. 1-21. old. - Soulavy Ottokár: Vasúti középállomások mechanikus szerkezetű biztosító berendezései. 21-32. old. - Bartel János: A vasanyag vizsgálata. 33-38. old. - Szemle. 39-40. old.


400. MMÉE Közl. 40 (1906) 2

Kertész K. Róbert: Ceylon építészete. 41-61. old. - Gonda Béla: A magyar tengerészet és a fiumei kikötő. 61-104. old. - Kájlinger Mihály: Tífuszos apróságok. 105-111. old. - Szemle. 112. old.


401. MMÉE Közl. 40 (1906) 3-5

Fasching Antal: A magyar országos fölmérés újjászervezése alkalmával figyelembe veendő legcélszerűbb matematikai vetítési módok. 113-153. old. - Straub Sándor: Magyarország közcélra való elektromos áramfejlesztő telepei és elektromosan megvilágított helységei az 1906-ik év elején. 154-187. old. - Wittmann Ferenc: Az Auer-féle villamos osmium izzólámpa fajfogyasztására és tartományára vonatkozó adatok. 187-191. old. - Szemle. 191-192. old.


402. MMÉE Közl. 40 (1906) 6

Mihailich Győző: A csomópontok merev kötése okozta mellékfeszültségek grafikai meghatározása. 193-204. old. - Bánó László: Tartományok az északamerikai gyáripar köréből. 204-214. old. - Bánki Donát: A gőzturbinákról. 214-219. old. - Szemle. 219-220.


403. MMÉE Közl. 40 (1906) 7-8

Pazár István: A magyar Alföld természetes gázgyárai. 221-236. old. - Riedl Károly: Portlandcement-habarcs tapadása a kovácsvashoz. 236-237. old. - Zemplén Győző: Nem folytonos mozgások szerepe a gőznek turbinacsövekben való áramlásánál. 238-246. old. - Rényi Artúr: Hőmotorok gazdaságos tervezése. 246-250. old. - Fodor István: A wolfram-lámpás. 250-252. old. - Szemle. 252. old.


404. MMÉE Közl. 40 (1906) 9-10

Novák Ferenc: Az amerikai közúti hidak. 253-282. old. - Winter Rezső: A Teltow-csatorna. 282-299. old. - Szemle. 299-300. old.


405. MMÉE Közl. 40 (1906) 11-12

Lamm Dezső: A turbinaszabályozók elmélete. 301-329. old. - Kármán Tódor: A kihajlás elmélete és a hosszú rudakon végzett nyomás-kísérletek. 329-335. old. - Perényi Sándor: Sűrített levegővel való vízemelés. 335-348. old. - Szemle. 348. old.


406. MMÉE Közl. 41 (1907) 1-2

Bánki Donát: Vízgőz-táblázat. 1-4. old. - Pecz Kornél: A gyorsvonatú lokomotívok építésének fejlődése. 4-39. old. - Kisfaludy Puha István: Mágneses és elektromos hatók szerepe a technikai anyagvizsgálatban. 39-43. old. - Szemle. 43-44. old.


407. MMÉE Közl. 41 (1907) 3-4

Nagy Virgil: Az 1906. évi július 16-21 között Londonban tartott VII. nemzetközi építészkongresszus. 45-66. old. - Rejtő Sándor: A maradó alakváltozásokra vonatkozó kísérleti eredmények a brüsszeli kongresszuson. 66-79. old. - Rejtő Gyula: A fonalgyártás szabályai és a Heilmann-féle fésülőgép javítását célzó szerkezetek összehasonlító tárgyalása. 79-93. old. - Szemle. 93-96. old.


408. MMÉE Közl. 41 (1907) 5-6

Lipták Pál: Adalék a vasbetonszerkezetek elméletéhez. 97-130. old. - Zelovich Kornél: A vasúti vashidakban megengedhető igénybevétel. 131-177. old. - Szemle. 177-180. old.


409. MMÉE Közl. 41 (1907) 7-8

Hollós József Drótnélküli telegráfia. 181-202. old. - Bresztovszky Béla: A beton mechanikus tulajdonságainak megállapítása nyomókísérletekkel. 203-249. old. - Szemle. 249-252. old.


410. MMÉE Közl. 41 (1907) 9-10

Divald Kornél: Magyarország középkori szárnyasoltárai. 253-260. old. - Bogdánfy Ödön: A falazott völgyzárógátak bíróssága és méretezése. 261-288. old. - Bánki Donát: A nagynyomású centrifugálszivattyúk fokszámainak megállapítása. 289-300. old. - Szemle. 300. old.


411. MMÉE Közl. 41 (1907) 11-12

A hágai békepalota (Alpár Ignác, Sándy Gyula-Förk Ernő, Tőry Emil építészek pályatervei). 301-306. old. - Schaffer Antal: Jégrobbantó munkálatok. 307-332. old. - Szemle. 332. old.


412. MMÉE Közl. 42 (1908) 1-2

Alpár Ignác: A budapesti áru- és értéktőzsde Szabadság-téri palotája. 1-5. old. - É. Újváry Dezső: Tagosítással kapcsolatos vízrendezések. 5-19. old. - Fasching Antal: A magyar országos felmérésekről. 19-23. old. - Méhely Kálmán: A természettudomány és a technika fejlődését feltüntető múzeumok, különös tekintettel a müncheni Deutsches Museum-ra. 24-35. old. - Molnár Géza: Az ötvözött vaslemezek jelentősége az elektromos gépesítésre nézve. 35-48. old. - Szemle. 48. old.


413. MMÉE Közl. 42 (1908) 3-4

Gonda Béla: A budapesti kereskedelmi kikötő. 49-69. old. - Misángyi Vilmos: A maradó alakváltozások. 70-98. old. - Gálócsy Árpád: A vas magatartása a szakítópróbáknál. 98-103. old. - Kármán Tódor: A gőzök és gázok áramlási jelenségeire vonatkozó újabb vizsgálatok. 103-110. old. - Szemle. 110-112. old. - Az 1907. évi Hollán-pályadíjak odaítélése. 112. old.


414. MMÉE Közl. 42 (1908) 5-6

Divald Kornél: Magyarország középkori szárnyasoltárai. 113-127. old. - Gállik István: A fémek vizsgálata a brüsszeli kongresszuson. 127-140. old. - Mihailich Győző: Rácsos tartók rugalmas elhajlásának grafikai meghatározása. 140-146. old. - Bermann Miksa: A vasanyag felismerése a szikrája alapján. 146-153. old. - Szemle. 153-156. old.


415. MMÉE Közl. 42 (1908) 7-8

Huszka József: Az istenfa. 157-181. old. - Kherndl Antal: A többnyílású, merevítőgerendás függőhidak grafikai elmélete. 181-199. old. - Kisfaludy Puha István: Anyagvizsgálati kísérletek mágneses térben igénybevett vassal. 199-207. old. - Szemle. 207-208. old.


416. MMÉE Közl. 42 (1908) 9-10

Pecz Kornél: Síkpálya-gyorsvonatú lokomotívok. 209-246. old. - Soulavy Ottokár: Újabb rendszerű állítóművekkel és blokk-készülékekkel felszerelt nagyobb állomási biztosító berendezések. 246-266. old. - Perényi Sándor: A légnyomásos vízszivattyúk. 266-276. old. - Szemle. 276. old.


417. MMÉE Közl. 42 (1908) 11-12

Szász Gyula: A kölcsönös- és önindukció jelenségei váltakozó áramú távvezetékekben. 277-288. old. - Vajda Béla: A wocheini vasút építése. 289-326. old. - Szemle. 326-328. old.


418. MMÉE Közl. 43 (1909) 1-2

Bresztovszky Béla: Kísérletek különböző összetételű és korú betonok rugalmasságáról. 1-30. old. - Korbély József: Az árvízjelzés tekintettel a Körösök és a Berettyó vízjárására, valamint a Tisza szegedi és csongrádi vízállásaira. 30-73. old. - Bánki Donát: Hidraulikai tételeknek hibás alkalmazásairól. 73-80. old. - Szemle. 80. old.


419. MMÉE Közl. 43 (1909) 3-4

Sabathiel Richard: Többtámaszú oszlopos gerendatartók elmélete. 81-90. old. - Malina Gyula: Az 1907. évi árvíz tanulságai. 91-100. old. - Böszörményi Jenő: Az automobil-motorok. 101-120. old. - Szemle. 120. old.


420. MMÉE Közl. 43 (1909) 5-6

Divald Kornél: Zólyom vármegye csúcsíveskori szárnyasoltárai. 121-138. old. - Totth Róbert: Változó magasságú többtámaszú rácstartók grafikai számításáról. 139-149. old. - Szabó Gusztáv: A vasúti járművek mozgása. 149-168. old.


421. MMÉE Közl. 43 (1909) 7-8

Fonó (Fischer) Albert: A mechanikai munkatárolás szerepe elektromos hajtásnál. 169-183. old. - Winter Rezső: A hajózó csatornák gazdaságos méretei és üzeme. 183-206. old. - Fái László: A talpfatelítésről. 206-213. old. - Szemle. 214-216. old.


422. MMÉE Közl. 43 (1909) 9-10

Gállik István: A szakadási kontrakció jelentősége a vasanyagok minőségének megítélésében, különös tekintettel a képlékenységre. 217-225. old. - Varsányi Emil: A melegség, nedvesség s a különböző tisztító módok befolyása a búzára és a lisztre. 225-239. old. - Szemle. 239-240. old.


423. MMÉE Közl. 43 (1909) 11

Böszörményi Jenő: A luxus-automobilok alváza. 241-255. old. - Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a soproni gőzmalom. 255-262. old. - Szemle. 262-264. old.


424. MMÉE Közl. 43 (1909) 12

Hauszmann Alajos: A királyi József Műegyetem új otthona. 265-268. old.


425. MMÉE Közl. 44 (1910) 1-2

Rejtő Sándor: A fémek kimerülése. 1-12. old. - Erdős Ferenc: Alföldünk zsilipépítészete és a rudolfsgrádi gátszakadás. 12-35. old. - Malina Gyula: A partburkolatok. 36-47. old. - Szemle. 47-48. old.


426. MMÉE Közl. 44 (1910) 3-4

Divald Kornél: Csúcsíves szárnyasoltárok Hont vármegyében. 49-62. old. - Kolossváry Ödön: Síkföldi öntözések műszaki berendezéséről. 62-76. old. - Szemle. 76. old.


427. MMÉE Közl. 44 (1910) 5-6

Huszka József: Honfoglaló őseink ornamentikája. 77-100. old. - Ráthy Lajos: A vasúti sínek méretezéséről. 100-111. old. - Szemle. 111-112. old.


428. MMÉE Közl. 44 (1910) 7

Kossalka János: A fogaras-brassói helyi érdekű vasúton épült vasbetonviaduktok. 113-130. old. - Szemle. 130-136. old.


429. MMÉE Közl. 44 (1910) 8

Gottlieb Ferenc: A bajai vasúti Duna-híd vasszerkezetének gyártása és szerelése. 137-155. old. - Téglás Gábor: A rómaiak hadiszolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletianus-ig. 155-171. old. - Szemle. 171-172. old.


430. MMÉE Közl. 44 (1910) 9

Feyér Gyula: Központi fűtőberendezések öntöttvas kazánszerkezetei. 173-192. old. - Szemle. 192-196. old.


431. MMÉE Közl. 44 (1910) 10

Linde Károly: A hűtőipar fejlődése. 197-198. old. - Hollerung Gábor: A jég- és hűtőgépek rendszerei. 199-201. old. - Murin István: Régi fahidak Erdélyben. 202-212. old. - Kármán Tódor: Mitől függ az anyag igénybevétele? 212-226. old. - Szemle. 226-228. old.


432. MMÉE Közl. 44 (1910) 11

Tordai Imre: A kötélsúrlódás grafikai tárgyalása. 229-233. old. - Fodor István: Szemétégetés és elektromos energia. 233-245. old. - Doby Géza: Cukor-, papiros- és szeszgyártás tengeriből. 245-247. old. - Szemle. 247-248. old. - Az országos műszaki tanácsról szóló törvényjavaslat. 249-256. old.


433. MMÉE Közl. 44 (1910) 12 (Megjegyzés. Párhuzamosság az old.-számozásban)

Szász Géza: Túlhevítéses egyenáramú gőzlokomotív. 249-259. old. - Méhely Kálmán: A belga vasúti munkásbérletjegyek és szociális hatásuk. 260-266. old. - Hollerung Gábor: Az abszorpciós hűtőgépek. 266-268. old.


434. MMÉE Közl. 45 (1911) 1

Olvasóinkhoz és munkatársainkhoz! (Balla Pál-Edvi Illés Aladár). 1. old. - Buday Béla: Mérnökök a közszolgálatban I. 1-7. old. - Halmi Gyula: A szennyvíztisztítás technikájának újabb haladása. 7-13. old. - Szemle. 13-14. old. - Egyesületi közlemények. 15-16. old.


435. MMÉE Közl. 45 (1911) 2

Buday Béla: Mérnökök a közszolgálatban II. 17-23. old. - Fasching Antal: Adatok az országos szintezésekhez. 24-28. old. - Felterjesztés a m. kir. pénzügy-, kereskedelemügy- és igazságügyminiszterekhez a méterrendszer általánosítása érdekében. 28-29. old. - Gálócsy Árpád: A két új monopólium-törvényjavaslat. 29-30. old. - Szemle. 30-31. old. - Egyesületi közlemények. 31-32. old.


436. MMÉE Közl. 45 (1911) 3

Buday Béla: Mérnökök a közszolgálatban III. 33-38. old. - Szarvasy Imre: Az elektrotermikus eljárások. 39-43. old. - Átirat a székesfőváros hatóságaihoz a Marokkó utca szabályozása kérdésében. 43-44. old. - Szemle. 44-47. old. - Egyesületi közlemények. 48. old.


437. MMÉE Közl. 45 (1911) 4

Bernauer Zsigmond: Szakbírák és szakértők a szabadalmi jogszolgáltatásban. 49-52. old. - Goldberger Ernő: Elsőfokú egyenletek megoldása grafikai úton. 52-56. old. - Pazár István: Miskolc thjf. város vízművei. 56-57. old. - Szemle. 58-59. old. - Egyesületi közlemények. 59-60. old.


438. MMÉE Közl. 45 (1911) 5

Nagy Sándor: A nemzetközi úti kongresszusokról, különös tekintettel a nagyvárosokon kívül haladó utakra. 61-71. old. - Szemle. 71-74. old. - Egyesületi közlemények. 74-76. old.


439. MMÉE Közl. 45 (1911) 6

Herrmann Miksa: A földgáz termelése, vezetése és értékesítése I. 77-84. old. - Éder Róbert: Gőzkazánvizsgáló egyesületek. 84-86. old. - Szemle. 86-89. old. - Egyesületi közlemények. 89-92. old.


440. MMÉE Közl. 45 (1911) 7

Herrmann Miksa: A földgáz termelése, vezetése és értékesítése II. 93-110. old. - Szemle. 110-111. old. - Egyesületi közlemények. 111-112. old.


441. MMÉE Közl. 45 (1911) 8

Szilas Oszkár: Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához I. 113-120. old. - Iglauer István: A magyar gépipar és a hadihajók. 120-123. old. - Katona Lajos: A kissármási földgáz értékesítésének módjairól. 123-124. old. - Szemle. 125-127. old. - Egyesületi közlemények. 127-128. old.


442. MMÉE Közl. 45 (1911) 9

Szilas Oszkár: Adalékok az egyenáramú gépek elméletéhez és kísérleti vizsgálatához II. 129-139. old. - Gerster Miklós: Illanó olajok a szappanipar szolgálatában. 139-141. old. - Szemle. 141. old. - Egyesületi közlemények. 142-144. old.


443. MMÉE Közl. 45 (1911) 10

Bánki Donát: Földgázvezeték Kissármástól Budapestig. 145-148. old. - Emszt Kálmán: Magyarország nagyobb tőzegtelepei I. 148-152. old. - Kabdebó Gyula: Vajdahunyad vára. 152-154. old. - Szemle. 154. old. - Egyesületi közlemények. 155-156. old.


444. MMÉE Közl. 45 (1911) 11

Emszt Kálmán: Magyarország nagyobb tőzegtelepei II. 157-162. old. - Feyér Gyula: Újabb keletű fűtőtestek. 162-164. old. - Szemle. 164-165. old. - Egyesületi közlemények. 166-168. old.


445. MMÉE Közl. 45 (1911) 12

Elnöki beszédek a Fiumei Osztály avató közgyűlésén 1911. március 12-én (Egan Lajos, Kájlinger Mihály). 169-170. old. - Baumgarten Henrik: A fiumei hajógyár keletkezése és kibővítése. 171. old. - Giordano József: Fiume közművei. 172-173. old. - Szántó Jakab: Fiume kikötője és pályaudvara. 174-176. old. - Szemle. 176-178. old. - Egyesületi közlemények. 179-180. old.


446. MMÉE Közl. 45 (1911) 13

Balog Emil: A sínek kagylós kopása. 181-189. old. - Szemle. 189-191. old. - Egyesületi közlemények. 191-192. old.


447. MMÉE Közl. 45 (1911) 14

Közgyűlési beszédek (Kájlinger Mihály, Nagy Virgil, Bresztovszky Béla). 193-194. old. - Balla Pál: Tiszti jelentés 194-200. old. - Szabályzat az MMÉE Lipthay-pályadíjról. 200-201. old. - Egyesületi pályázataink. 201-205. old. - Közgyűlési lakoma (Kájlinger Mihály, Zelovich Kornél, Khuen-Héderváry Károly, Hieronymi Károly, Kovács Sebestyén Aladár, Kvassay Jenő, Hoszpotzky Alajos, Nagy Virgil, Edvi Illés Aladár, Söpkéz Sándor, Bíró Elek köszöntői). 205-210. old. - Egyesületi közlemények. 210-212. old.


448. MMÉE Közl. 45 (1911) 15

Tóbiás Károly: A Haselwander-féle nyersolajmotor. 213-221. old. - Szemle. 222-223. old. - Egyesületi közlemények. 224. old.


449. MMÉE Közl. 45 (1911) 16

Forbáth Imre: A székesfőváros műszaki adminisztrációjának újjászervezése. 225-229. old. - Szemle. 229-230. old. - Egyesületi közlemények. 230-232. old.


450. MMÉE Közl. 45 (1911) 17

Goldziher Károly: Elsőfokú egyenletrendszer megoldása grafikai úton I. 233-234. old. - Murai Vilmos: Markos-féle lehúzható csapágy. 235-236. old. - Dormándy Géza: Hangtalan lövés. 237-239. old. - Szemle. 239. old. - Egyesületi közlemények. 240. old.


451. MMÉE Közl. 45 (1911) 18

Pilder Alfréd: A vasúti architektúra és a művészet. 241-243. old. - Patz Sándor: Gazdaságos lehet-e a villamos főzés? 243-246. old. - Szemle. 247. old. - Egyesületi közlemények. 247-248. old.


452. MMÉE Közl. 45 (1911) 19

Hieronymi Károly +. 249. old. - Nagy Virgil: Czigler Győző emlékezete. 250-252. old. - Böszörményi Jenő: Tökéletesítések a benzin-elektromos vasúti motoros kocsik szerkezetén. 252-261. old. - Goldziher Károly: Elsőfokú egyenletrendszer megoldása grafikus úton II. 261-262. old. - Egyesületi közlemények. 262-264. old.


453. MMÉE Közl. 45 (1911) 20

Hieronymi Károly (1836-1911) nekrológja, temetésének leírása, beszámoló az MMÉE választmányának, területi osztályainak emléküléseiről. 265-278. old. - Egyesületi közlemények. 278. old


454. MMÉE Közl. 45 (1911) 21

Ferdinánd Lajos: A fiumei sólya és az úszódokk. 279-284. old. - Szemle. 284-285. old. - Egyesületi közlemények. 285-286. old.


455. MMÉE Közl. 45 (1911) 22

Vidéky Emil: Fogaskerekek fogainak gyártása I. 287-297. old. - Felterjesztés a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez útburkoló anyagok vizsgálata tárgyában. 297-298. old. - Az MMÉE 1910/11. évi építészeti nagypályázata. 298-299. old. - Az MMÉE 1911/12. évi építészeti nagypályázata. 299. old. - Szemle. 299-301. old. - Egyesületi közlemények. 302. old.


456. MMÉE Közl. 45 (1911) 23

Vidéky Emil: Fogaskerekek fogainak gyártása II. 303-309. old. - Pazár István: Egyesített és egymást kiegészítő városi közérdekű üzemek I. 309-314. old. - Maurer Vilmos: A budapesti helyi vasútak fejlődése az 1900-1909. években. 314-317. old. - Egyesületi közlemények. 317-318. old.


457. MMÉE Közl. 45 (1911) 24

Vidéky Emil: Fogaskerekek fogainak gyártása III. 319-323. old. - Pazár István: Egyesített és egymást kiegészítő városi közérdekű üzemek II. 323-329. old. - Átirat a székesfőváros Tanácsához városi anyagvizsgáló állomás létesítése és utak fönntartása tárgyában. 329-330. old. - Szemle. 330-332. old. - Egyesületi közlemények. 333-334. old.


458. MMÉE Közl. 45 (1911) 25

Vidéky Emil: Fogaskerekek fogainak gyártása IV. 335-345. old. - Oltay Károly: A Wild-Zeiss-féle szintező műszer. 345-348. old. - Az MMÉE 1910/11. évi építészeti nagypályázata. 348-349. old. - Szemle. 349-350. old. - Egyesületi közlemények. 350. old.


459. MMÉE Közl. 45 (1911) 26

Elnöki beszédek a Szombathelyi Osztály avató közgyűlésén, 1911. június 11-én (Kussevich Tivadar, Kájlinger Mihály). 351-352. old. - Bánki Donát: A Hollán-emléktábla megkoszorúzása. 352. old. - Gerster Béla: Az újabb helyi érdekű vasútak létesítéséről. 353-356. old. - Bánki Donát: Hydraulikus stabilizáló automata repülőgépek részére. 356-360. old. - Szombathelyi Osztályunk avató közgyűlése. 360-362. old. - Egyesületi közlemények. 362. old.


460. MMÉE Közl. 45 (1911) 27

Rózsa Károly: Vasúthálózatunk fejlesztése az államnak az eddiginél kisebb megterheltetésével. 363-373. old. - Egyesületi közlemények. 374. old.


461. MMÉE Közl. 45 (1911) 28

Gönczy Béla: A helyi érdekű vasútak. 375-379. old. - Major Ágoston: A telefon-reális. 379-381. old. - Szemle. 381. old. - Egyesületi közlemények. 382. old.


462. MMÉE Közl. 45 (1911) 29

Totth Róbert: A deréknégyszögalakú hídkapuzatok számításáról. 383-387. old. - Szemle. 388-390. old. - Egyesületi közlemények. 390. old.


463. MMÉE Közl. 45 (1911) 30

'Sigmund Elek: A folytonos és közvetlen szeszfinomítás tudományos alapelvei és gyakorlati előnyei. 391-397. old. - Sándy Gyula: A földrengés Kecskeméten. 397-400. old. - Szemle. 400-402. old. - Egyesületi közlemények. 402. old.


464. MMÉE Közl. 45 (1911) 31

Forbáth Imre: A székesfővárosi műszaki szolgálat újjászervezése. 403-404. old. - Kotál Henrik: A pozsonyi új vágóhíd. 404-409. old. - Szemle. 409-410. old. - Egyesületi közlemények. 410. old.


465. MMÉE Közl. 45 (1911) 32

Katona Lajos: A Frick-féle elektromos kemencék I. 411-416. old. - Martos Viktor: Az erdélyi gázfúrások néhány újabb mozzanata. 416-417. old. - Szemle. 417. old. - Egyesületi közlemények. 418. old.


466. MMÉE Közl. 45 (1911) 33

Katona Lajos: A Frick-féle elektromos kemencék II. 419-426. old. - Maurer Vilmos: A magyar közforgalmú kisvasútak (városi és községi, közúti vasútak, hegyi pályák) üzleti eredményei 1909. évben. 426-429. old. - Egyesületi közlemények. 429-430. old.


467. MMÉE Közl. 45 (1911) 34

Bánki Donát: Hidraulikai tételeknek hibás alkalmazásairól. 431-437. old. - Egyesületi közlemények. 438. old.


468. MMÉE Közl. 45 (1911) 35

Réthy Oszkár: Villamos központi telepek és telephálózatok. 439-441. old. - Edvi Illés Aladár: Az erdélyi földgázok. 441-445. old. - Szemle. 445-446. old. - Egyesületi közlemények. 446. old.


469. MMÉE Közl. 45 (1911) 36

Weltzl Károly: A szászrégeni villamos telep. 447-449. old. - Téglás Gábor: A rómaiak kereskedelmi hajózása Pannoniában. 449-457. old. - Szemle. 457-458. old. - Egyesületi közlemények. 458. old.


470. MMÉE Közl. 45 (1911) 37

Hein Béla: Modern művészi törekvések a francia Svájcban. 459-462. old. - Tordai Miksa: Az angol vasútak felépítményéről. 462-465. old. - Szemle. 465-466. old. - Egyesületi közlemények. 466. old.


471. MMÉE Közl. 45 (1911) 38

Breuer B. Armand: Westinghouse-féle álló tandem-gázgépek. 467-471. old. - Müller Alajos: Az autogén vágókészülékek gázfogyasztása. 471-472. old. - Szemle. 473. old. - Egyesületi közlemények. 474. old.


472. MMÉE Közl. 45 (1911) 39

Seidner Mihály: A kommutátor nélküli egyenáramú gép. 475-480. old. - Szemle. 480-482. old. - Egyesületi közlemények. 482. old.


473. MMÉE Közl. 45 (1911) 40

Forbáth Imre: Brassó szab. kir. városának szabályozó terve (Forbáth Imre, Warga László, Lechner Jenő díjazott pályaterve). 483-487. old. - Bánki Donát: Az ívben elterelt vízsugár elméletéhez. 487. old. - Téglás Gábor: A rómaiak kereskedelmi hajózása a Dráva, Száva és Unna folyókon. 488-492. old. - Szemle. 492-494. old. - Egyesületi közlemények. 494. old.


474. MMÉE Közl. 45 (1911) 41

Tatár Zoltán: A magyar Alföld s különösebben a Berettyó-völgy ármentesítése. 495-502. old. - Szemle. 503-504. old. - Egyesületi közlemények. 504-506. old.


475. MMÉE Közl. 45 (1911) 42

A József Műegyetem megnyitása (K. Jónás Ödön leköszönt és Rados Gusztáv új rektor beszéde). 507-517. old. - Halmi Gyula: A német kátrányfestékipar technikai haladásának legújabb irányai. 517-524. old. - Szemle. 524-525. old. - Egyesületi közlemények. 525-526. old.


476. MMÉE Közl. 45 (1911) 43

Elnöki beszédek a Székesfehérvári Osztály avató közgyűlésén 1911. október 15-én (Rauscher Béla, Kájlinger Mihály). 527-529. old. - Pfeifer Ignác: A Dunántúl természetes energiaforrásai. 529-531. old. - Forbáth Imre: Székesfehérvár sz. kir. város vízellátása és csatornázása. 531-533. old. - Grittner Albert: Kísérletek vízálló betonnal. 533-535. old. - Divald Kornél: Csúcsíves szárnyasoltárok Bars és Turóc vármegyében I. 536-540. old. - Székesfehérvári Osztályunk avató közgyűlése. 540-541. old. - Szemle. 541-542. old. - Egyesületi közlemények. 542. old.


477. MMÉE Közl. 45 (1911) 44

Divald Kornél: Csúcsíves szárnyasoltárok Bars és Turóc vármegyében II. 543-556. old. - Szemle. 556-558. old. - Egyesületi közlemények. 558. old.


478. MMÉE Közl. 45 (1911) 45

Vidéky Emil: A nyilasfogazás előnyei. 559-567. old. - Szabó Vilmos: A szabadkai szénvételező-berendezés. 567-568. old. - Az 1910/11. évi "Czigler-érem" odaítélő bizottságának jelentése. 569. old. - Egyesületi közlemények. 569-570. old.


479. MMÉE Közl. 45 (1911) 46

Pfeifer Ignác: A kissármási gázkitörés. 571-574. old. - Markhót Jenő: A gázkutak gázvezető képessége. 574-576. old. - A fiumei Whitehead-torpedógyár. 576-580. old. - Szemle. 581-582. old. - Egyesületi közlemények. 582. old.


480. MMÉE Közl. 45 (1911) 47

Kirschner Oszkár: Gyakorlati adatok a körszivattyúk számítására. 583-586. old. - Somló Endre: Gázfogyasztó készülékek megítélése és vizsgálata. 586-591. old. - Sándor Lajos: A soroksári Duna-ág víziereje. 591-594. old. - Egyesületi közlemények. 594. old.


481. MMÉE Közl. 45 (1911) 48

Medgyaszay Benkó István: Schulek Frigyes. 595-597. old. - A Schulek-ünnepen elhangzott beszédek (Sándy Gyula, Kájlinger Mihály, Molnár Viktor, Beöthy Zsolt, Rados Gusztáv, Forster Gyula, Szalay Imre, Bárczy István, Róna József, Nadler Róbert, Jakabffy Ferenc, Majorossy Gyula üdvözlő szavai és Schulek Frigyes válasza). 597-600. old. - Than Ervin: A keverés befolyása a hőközlésre. 600-604. old. - Bresztovszky Béla: A gyakorlati anyagvizsgálat mintaintézete. 604-607. old. - Szemle. 607-609. old. - Egyesületi közlemények. 609-610. old.


482. MMÉE Közl. 45 (1911) 49

Mandel József: Csuszamlós lejtők és töltések vízmentesítése az alvinc-nagyszebeni vonalon. 611-629. old. - A Cserháti-plakett alapítólevele és szabályzata. 629. old. - Egyesületi közlemények. 632-634. old.


483. MMÉE Közl. 45 (1911) 50

Balla Pál: Cserháti Jenő emlékezete. 635-639. old. - Kós Károly: Régi Kalotaszeg. 639-649. old. - Cserháti Jenő emlékezete a kir. József Műegyetemen (Rados Gusztáv bevezetője, Schimanek Emil emlékbeszéde). 650-651. old. - Szemle. 652-653. old. - Egyesületi közlemények. 653-654. old.


484. MMÉE Közl. 45 (1911) 51

Totth Róbert: A nagyváradi Garasos-híd. 655-658. old. - A második Műegyetem (Cholnoky Jenő beszéde, Kájlinger Mihály, Forbáth Imre, Méhely Kálmán, Czakó Adolf, Jendrassik Kornél, Bánki Donát, Finály István hozzászólása). 659-664. old. - Szemle. 664-665. old. - Egyesületi közlemények. 665-666. old.


485. MMÉE Közl. 45 (1911) 52

Kosutány Tamás ünneplése (Bernauer Zsigmond). 667. old. - Enyedi Béla: Párhuzamos övű Vierendel-tartók grafikus vizsgálata. 668-679. old. - Az 1911. évi Ybl-pályázat programja. 680. old. - Az MMÉE 1911. évi építészeti kispályázata. 680. old. - Szemle. 680-681. old. - Egyesületi közlemények. 681-682. old.


486. MMÉE Közl. 45 (1911) 53

Adatok a budapesti kereskedelmi kikötő kérdéséhez. 683-693. old. - Szemle. 693. old. - Egyesületi közlemények. 693-694. old.


487. MMÉE Közl. 46 (1912) 1

Bánó László: Torda városának villamos telepe. 1-9. old. - Markhót Jenő: Az erdélyi éghető földgáz felhasználása. 9-12. old. - Szemle. 12-15. old. - Egyesületi közlemények. 15-16. old.


488. MMÉE Közl. 46 (1912) 2

Elnöki beszédek a Soproni Osztály avató közgyűlésén 1912. január 6-án (Huszár József, Kájlinger Mihály). 17-18. old. - Buday Béla: A tisztviselő minősítés kérdéséről. 19-22. old. - Wälder József: Sopron szab. kir. város fejlődéséről. 22-24. old. - Rejtő Sándor: A hajlítóerőnek viszonya a feszültéghez. 24-34. old. - Soproni Osztályunk avató közgyűlése. 34. old. - Szemle. 35. old. - Egyesületi közlemények. 35-36. old.


489. MMÉE Közl. 46 (1912) 3

Kármán Tódor: A göttingeni aerodinamikai állomás mérési eredményei. 37-43. old. - Seidner Mihály: Az erdélyi éghető földgáz felhasználásai. 43-44. old. - Az 1911. évi Ybl-pályázat programja. 45. old. - Az MMÉE 1911. évi építészeti kispályázata. 45. old. - Szemle. 45-47. old. - Egyesületi közlemények. 47-48. old.


490. MMÉE Közl. 46 (1912) 4

Zelovich Kornél: Nagyvasutak gazdaságos üzeme I. 49-70. old. - Egyesületi közlemények. 70-72. old.


491. MMÉE Közl. 46 (1912) 5

Zelovich Kornél: Nagyvasutak gazdaságos üzeme II. 73-87. old. - A Hollán-pályadíjak szabályzata. 87-88. old. - Szemle. 88-89. old. - Egyesületi közlemények. 89-92. old.


492. MMÉE Közl. 46 (1912) 6

Szabó Kálmán: Hengersorok elektromos hajtása I. 93-104. old. - Kisfaludy P. István: Thermoelektromosság alkalmazása az anyagvizsgálatban. 104-105. old. - Szemle. 106. old. - Egyesületi közlemények. 106-108. old.


493. MMÉE Közl. 46 (1912) 7

Szabó Kálmán: Hengersorok elektromos hajtása II. 109-117. old. - Böhm Ferenc: A kissármási gázkút tömítése. 117-121. old. - Felhívás nyugdíjintézet alapítása tárgyában. 121-122. old. - Felhívás kari nyilvántartás tárgyában. 122. old. - Szemle. 122-125. old. - Egyesületi közlemények. 125-128. old.


494. MMÉE Közl. 46 (1912) 8

borosjenői Szabó Kálmán: Hengersorok elektromos hajtása III. 129-134. old. - Fasching Antal: Az Orel-féle stereoautograf. 134-139. old. - Harsányi Jenő: A magyar szabadalmi törvények magyarázata. 140-143. old. - Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez az országos ipari kísérleti és anyagvizsgáló intézet tárgyában. 144. old. - Pfeifer Ignác: A kissármási gázkút tömítése. 145. old. Szemle. 145-148. old. - Egyesületi közlemények. 148-152. old.


495. MMÉE Közl. 46 (1912) 9

Garády Sándor: A budapesti személypályaudvarok kérdése a közúti vasúti közlekedéssel kapcsolatban. 153-159. old. - Bánki Donát: Újabb hidrogépek. 159-163. old. - Felterjesztés a földmívelésügyi miniszterhez az élelmiszerek ellenőrzése tárgyában. 164. old. - Szemle. 164-166. old. - Egyesületi közlemények. 166-168. old.


496. MMÉE Közl. 46 (1912) 10

Hajós Sámuel: A dunai jégtorlódásokról I. 169-178. old. - Pecz Kornél: Táplálóvíz tisztító-berendezés lokomotívokhoz. 178-179. old. - Szemle. 179-181. old. - Egyesületi közlemények. 181-184. old.


497. MMÉE Közl. 46 (1912) 11

Hajós Sámuel: A dunai jégtorlódásokról II. 185-190. old. - Pfeifer Ignác: Mi okozta a kissármási gázkitörést? 190-194. old. - Weltzl Károly: A Ganz-féle villamossági rt. az 1911. évi turini nemzetközi kiállításon. 194-200. old. - Szemle. 200-202. old. - Egyesületi közlemények. 202-204. old.


498. MMÉE Közl. 46 (1912) 12

Böszörményi Jenő: Budapest közlekedési bajai és a motoromnibusz. 205-210. old. - Szász Albert: New York új földalatti vasútvonalainak alagútjai. 210-212. old. - Bánki Donát: Detroit (Michigan, USA) város vízvezetékén végzett kísérletek. 212-215. old. - Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez az építészeti tervpályázatok tárgyában. 215. old. - Az MMÉE építészeti nagypályázatának szabályzata. 216. old. - Pfeifer Ignác: Kiegészítés a "Mi okozta a kissármási gázkitörést?" c. cikkhez. 216. old. - Szemle. 216-217. old. - Egyesületi közlemények. 217-220. old.


499. MMÉE Közl. 46 (1912) 13

Elnöki beszédek az 1912. évi közgyűlésünkön (Kájlinger Mihály leköszönő elnök, Kovács S. Aladár új elnök). 221-222. old. - Tiszti jelentés (Bresztovszky Béla főtitkár). 222-233. old. - Egyesületi pályázataink (Hollán-pályadíjak, egyleti nagy aranyérem, Kossuth-közgazdasági pályázat, építészeti nagypályázat 1910/11- és 1911/12-ben, Cserháti-pályadíj). 233-236. old. - Az MMÉE alapszabályainak módosítása. 237-239. old. - Egyesületi közlemények. 239-240. old.


500. MMÉE Közl. 46 (1912) 14

Vajda Ödön: A magyarországi tőzeglápok ipari és mezőgazdasági kihasználása. 241-250. old. - Kirschner Oszkár: Körszivattyúk üzemében előforduló néhány érdekes feladat ismertetése. 250-253. old. - Szemle. 253-254. old. - Egyesületi közlemények. 254-256. old.


501. MMÉE Közl. 46 (1912) 15

Pogány Sándor: Vasúti kocsik acetylen-dissous világítása. 257-276. old. - Kövesi Antal: A kissármási gázkitörések erőhatásairól. 277-279. old. - Cholnoky Jenő: Mégegyszer a sármási gázkútról. 279. old. - Egyesületi közlemények. 279-280. old.


502. MMÉE Közl. 46 (1912) 16

Török Gyula: A turini világkiállítás magyar háza. 281-292. old. - Méhely Kálmán: Gépgyártásunk fejlődése, különös tekintettel a munkáskérdésre I. 292-297. old. - A mérnöki és építészeti munkák díjszabása. 298-300. old. - Szemle. 300-301. old. - Egyesületi közlemények. 302-304. old.


503. MMÉE Közl. 46 (1912) 17

Bartel János: A gőzkazán- és gáztartórobbanás ballisztikai jelenségeinek magyarázata a kissármási gázkitörés kapcsán. 305-311. old. - Méhely Kálmán: Gépgyártásunk fejlődése, különös tekintettel a munkáskérdésre II. 312-318. old. - Szemle. 319. old. - Egyesületi közlemények. 319-320. old.


504. MMÉE Közl. 46 (1912) 18

Vidéky Emil: Adalékok a tengelyek grafikus méretezéséhez. 321-332. old. - Rozsnyai Károly: Vízmosáskötő rőzsegátak. 332-333. old. - Egyesületi közlemények. 333-336. old.


505. MMÉE Közl. 46 (1912) 19

Ferentzy József: Milyen legyen az ivóvíz? 337-340. old. - Bermann Miksa: A vasanyagok minőségi átvétele vegyi összetételük alapján. 341-346. old. - Szemle. 346-350. old. - Egyesületi közlemények. 350-352. old.


506. MMÉE Közl. 46 (1912) 20

Czakó Adolf: Kherndl Antal ünneplése 70. születésnapján. - Kherndl Antal válasza. 353. old. - Medgyaszay István: Budapest székesfőváros építendő városházának elhelyezése. 354-356. old. - Weltzl Károly: Az újvidéki villamostelep. 356-362. old. - Szemle. 362-363. old. - Egyesületi közlemények. 364. old.


507. MMÉE Közl. 46 ('912) 21

Fenyő Henrik: Egy szabadalmazott színháztípus. 365-373. old. - Kósa Zsigmond: A magyar szabadalmi törvények magyarázata. 373-378. old. - Szemle. 378-379. old. - Egyesületi közlemények. 380. old.


508. MMÉE Közl. 46 (1912) 22

Huszka József: A magyar ornamentika hun eredete. 381-395. old. - Az MMÉE 1912/13, évi építészeti nagypályázata. 395-396. old. - Egyesületi közlemények. 396-400. old.

(Megjegyzés. A következő 509-513. sorszámozott füzeteket az évi összesítés alapján állítottuk össze, előfordulhat, hogy egy-egy befejező oldalszám eggyel eltér a valóságtól.)


509. MMÉE Közl. 46 (1912) 23

Az ideális színház (MMÉE-ankét) I. 401-407. old. - Polgár Samu: A karsztvidéki ciszternákról. 407-410. old. - Pfeifer Ignác: Gázkutak teljesítőképességének fokozása. 410-412. old. - Szemle. 412-414. old. - Egyesületi közlemények. 415-416. old.


510. MMÉE Közl. 46 (1912) 24

Farkas Árpád: Városi csatornahálózat helyes méretezése. - Alapul veendő csapadékérték s annak megengedhető redukciói. 417-423. old. - Az ideális színház (MMÉE-ankét) II. 424-429. old. - Szemle. 429-430. old. - Egyesületi közlemények. 430-432. old.


511. MMÉE Közl. 46 (1912) 25

Elnöki beszéd a Komáromi Osztály avató közgyűlésén 1912. június 16-án (Kovács Sebestyén Aladár). 433-434. old. - Kenessey Béla: Komárom város fejlődésének alapjai. 435-437. old. -. Schwarcz István: A tatabányai bányászat gazdasági jelentősége és üzeme. 437-440. old. - Az ideális színház (MMÉE-ankét) III. 441-447. old. - Komáromi Osztályunk avató közgyűlése. 448. old. - Egyesületi közlemények. 448. old.


512. MMÉE Közl. 46 (1912) 26

Az ideális színház (MMÉE-ankét) IV. 449-458. old. - Budai (Bauer) Károly: Lágy vagy kemény vizet igyunk-e? 459-463. old. - Szemle. 464-465. old. - Egyesületi közlemények. 466-468. old.


513. MMÉE Közl. 46 (1912) 27

Ferentzy József: Válasz "Lágy vagy kemény vizet igyunk-e?" című cikkre. 469. old. - Az ideális színház (MMÉE-ankét) V. 470-479. old. - Maurer Vilmos: A magyar közforgalmú kisvasútak (városi és községi vasútak, hegyi pályák) 1910. évben. 480-483. old. - Szemle. 483-484. old.


514. MMÉE Közl. 46 (1912) 28

Totth Róbert: A sztatikailag többszörösen határozatlan kéttámaszú rácsos tartók méreteinek számításáról. 485-499. old. - Szemle. 499. old. - Egyesületi közlemények. 500. old.


515. MMÉE Közl. 46 (1912) 29

Katona Lajos: Legújabb gázfejlesztő szerkezetek. 501-505. old. - Gombos Mihály: Többtámaszú gerendatartók lehajlásszámítása. 506-509. old. - Szemle. 509-511. old. - Egyesületi közlemények. 512. old.


516. MMÉE Közl. 46 (1912) 30

Szász Albert: Az új berlini földalatti gyorsvasútak építése I. 513-523. old. - Szemle. 523-524. old. - Egyesületi közlemények. 524. old.


517. MMÉE Közl. 46 (1912) 31

Szász Albert: Az új berlini földalatti gyorsvasútak építése II. 525-533. old. - Gyáros Vilmos: A villamos vasúti vontatás a turini nemzetközi elektrotechnikai kongresszuson. 533-537. old. - Szemle. 538-540. old. - Egyesületi közlemények. 540. old.


518. MMÉE Közl. 46 (1912) 32

Tóvárosi Fischer Gyula: A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése I. 541-553. old. - Szemle. 553-556. old. - Egyesületi közlemények. 556. old.


519. MMÉE Közl. 46 (1912) 33

Tóvárosi Fischer Gyula: A Budapesti Helyiérdekű Vasútak villamosítása és azok nagyfeszültségű berendezése II. 557-561. old. - Benyó Albin: Városaink vízügyeinek jelentősége. 561-563. old. - Az MMÉE 1912/13. évi Ybl-pályázatának programja. 563. old. - Az MMÉE 1912/13. évi kispályázatának programja. 563-564. old. - Egyesületi közlemények. 564. old.


520. MMÉE Közl. 46 (1912) 34

Vértessy Kornél: Modern turbogenerátorokról. 565-575. old. - Szemle. 575-576. old. - Egyesületi közlemények. 576. old.


521. MMÉE Közl. 46 (1912) 35

Wittenberg Ignác: Menetidők számítása I. 577-591. old. - Szemle. 592. old. - Egyesületi közlemények. 592. old.


522. MMÉE Közl. 46 (1912) 36

Szilágyi Béla: A koordináta-kiegyenlítés iránymérések esetében. 593-598. old. - Wittenberg Ignác: Menetidők számítása II. 598-603. old. - Szemle. 603-604. old. - Egyesületi közlemények. 604. old.


523. MMÉE Közl. 46 (1912) 37

Seidner Mihály: Tömeghatások az elektromos áramkörökben. 605-614. old. - Szemle. 615-616. old. - Egyesületi közlemények. 616. old.


524. MMÉE Közl. 46 (1912) 38

ifj. Szily Kálmán: Adalékok a földnyomás elméletéhez I. 617-625. old. - Halmi Gyula: Hozzászólás Benyó Albin "Városaink vízügyeinek jelentősége" című cikkéhez. 625-627. old. - Szemle. 627-628. old. - Egyesületi közlemények. 628. old.


525. MMÉE Közl. 46 (1912) 39

A József Műegyetem megnyitása (Rados Gusztáv rektor beszéde). 629-638. old. - Totth Róbert: Rugalmas lánc végtelen kis mozgásai. 638-639. old. - Az MMÉE 1912/13. évi Ybl-pályázatának programja. 639. old. - Az MMÉE 1912/13. évi kispályázatának programja. 640. old. - Egyesületi közlemények. 640. old.


526. MMÉE Közl. 46 (1912) 40

ifj. Szily Kálmán: Adalékok a földnyomás elméletéhez II. 641-650. old. - Bíró Dezső: Szabadalmazott betoncsatornakötés. 651-654. old. - Egyesületi közlemények. 654-656. old.


527. MMÉE Közl. 46 (1912) 41

Divald Kornél: Szárnyasoltárok Liptó, Árva és Trencsén vármegyében I. 657-665. old. - Seidner Mihály: Temesvár hidroelektromos műve. 665-668. old. - Szemle. 669-671. old. - Egyesületi közlemények. 671-672. old.


528. MMÉE Közl. 46 (1912) 42

Elnöki beszédek a Szegedi Osztály avató közgyűlésén 1912. október 13-án (Reök Iván, Kovács Sebestyén Aladár). 673-674. old. - Söpkéz Sándor: A mérnök munkája az ökonómia fejlesztésében. 674-681. old. - Tóth Mihály: Szeged város újjáépítéséről. 681-682. old. - Divald Kornél: Szárnyasoltárok Liptó, Árva és Trencsén vármegyében II. 682-689. old. - Szegedi Osztályunk avató közgyűlése 1912. október 13-án. 689. old. - Szemle. 690-691. old. - Egyesületi közlemények. 692. old.


529. MMÉE Közl. 46 (1912) 43

Lázár Zoltán: Gazdasági fejlődésünk függő kérdései. 693-697. old. - Mihailich Győző: A szolnoki közúti Tisza-híd vasszerkezete. 697-703. old. - Weltzl Károly: A villamos vontatás a bányászatban, összehasonlítva az egyéb bányavontató gépekkel. 704-706. old. - A "Cserháti-plakett" bíráló bizottságának jelentése az 1911/12. évi plakett odaítéléséről. 707. old. - Szemle. 707-703. old. - Egyesületi közlemények. 708. old.


530. MMÉE Közl. 46 (1912) 44

Kerékgyártó György: Mikroszkópikus anyagvizsgálat a vas- és gépgyárakban I. 709-718. old. - Egyesületi közlemények. 718-720. old.


531. MMÉE Közl. 46 (1912) 45

Medgyaszay István: A magyar királyi Operaház átalakítása. 721-725. old. - Kerékgyártó György: Mikroszkópikus anyagvizsgálat a vas- és gépgyárakban II. 725-730. old. - Benyó Albin: Városaink vízügyeinek jelentősége (válasz Halmi Gyulának). 731-732. old. - Szemle. 732-733. old. - Egyesületi közlemények. 733-736. old.


532. MMÉE Közl. 46 (1912) 46

Papp Antal: Az egyenesadóreform a mérnökök szempontjából. 737-746. old. - Egyesületi közlemények. 746-748. old.


533. MMÉE Közl. 46 (1912) 47

Woker Gertrud: Mik a katalizátorok és hogyan hatnak? 749-755. old. - Müller Alajos: Nyomásszabályozó a hidraulikus szögecselő gépeken. 755-758. old. - Szemle. 759-762. old. - Egyesületi közlemények. 763-764. old.


534. MMÉE Közl. 46 (1912) 48

Vágó Pál: A legjobb effektív hatásfokú akciós gőzturbinatípus megállapítása. 765-774. old. - Egyesületi közlemények. 775-776. old.


535. MMÉE Közl. 46 (1912) 49

Kirschner Oszkár: Körszivattyúk üzemében előforduló néhány érdekes feladat ismertetése. 777-779. old. - A budapesti kereskedelmi kikötőnek a soroksári Duna-ág felső torkolatában való létesítéséről. 780-790. old. - Az MMÉE építészeti kispályázata. 790-791. old. - Az MMÉE Ybl-pályázatának szabályzata. 791. old. - Szemle. 791-792. old. - Egyesületi közlemények. 792-796. old.


536. MMÉE Közl. 46 (1912) 50

A "M. Kir. Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet" (az MMÉE egyetemes szakülésén 1912. november 28-án tartott ismertetés és felszólalások: Czakó Adolf előadása, Pompéry Elemér és Grittner Albert kiegészítése, Szilágyi Gyula, Gerster Miklós, Munkácsi Andor, Gálocsy Árpád, Nagy Dezső, Gáti Béla, Bermann Miksa, Méhely Kálmán, Varsányi Emil, Rejtő Sándor, Pfeifer Ignác, Bánki Donát, Bartel János hozzászólása). 797-814. old. - Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez a vasbetonépítéssel foglalkozó mérnökök ügyében. 814-815. old. - Szemle. 815-818. old. - Egyesületi közlemények. 819-820. old.


537. MMÉE Közl. 46 (1912) 51

Schimanek Emil: Gázmotorok munkabírásának növelése. 821-833. old. - Megjegyzések a tervezett "M. Kir. Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet" szervezetének és berendezésének tervezésére. 833-837. old. - Szemle. 837-838. old. - Egyesületi közlemények. 839-840. old.


538. MMÉE Közl. 46 (1912) 52

Ruzitska Lajos: A keleti Svájc újabb vasútjai. 841-855. old. - Egyesületi közlemények. 856. old.


539. MMÉE Közl. 47 (1913) 1

Méhely Kálmán: A munkabérfizetési rendszerek és a Taylor-féle üzemvezetés I. 1-16. old. - Szemle. 17-18. old. - Egyesületi közlemények. 18-20. old.


540. MMÉE Közl. 47 (1913) 2

Méhely Kálmán: A munkabérfizetési rendszerek és a Taylor-féle üzemvezetés II. 21-30. old. - Weiss Konrád: A vasúti és hajózási főfelügyelőség eredete. 31-32. old. - Az MMÉE pályázata a Kájlinger-díjra. 32. old. - Szemle. 33. old. - Egyesületi közlemények. 34-36. old.


541. MMÉE Közl. 47 (1913) 3

ifj. Szily Kálmán: A földnyomás szerkesztéséről. 37-40. old. - Vita a Taylor-rendszerről I. (Sóváry Emil). 41-53. old. - Szemle. 54-55. old. - Egyesületi közlemények. 55-56. old.


542. MMÉE Közl. 47 (1913) 4

Bermann Miksa: Az acélhegesztés és autogénhegesztés elmélete és gyakorlata I. 57-62. old. - Vita a Taylor-rendszerről II (Hollerung Gábor, Cukor Kálmán, Munkácsi Andor, Przyborski Ottó, Opler Hugó). 62-69. old. - Szemle. 69-71. old. - Egyesületi közlemények. 72. old.


543. MMÉE Közl. 47 (1913) 5

Pilder Alfréd: Vasúti hidak főtartójának sztatikai számításáról. 73-77. old. - Bermann Miksa: Az acélhegesztés és autogénhegesztés elmélete és gyakorlata II. 78-82. old. - Vita a Taylor-rendszerről III (Szabó Ervin). 82-88. old. - Szemle. 88-89. old. - Egyesületi közlemények. 89-92. old.


544. MMÉE Közl. 47 (1913) 6

Bánki Donát: Az ívben elterelt vízsugár mozgásjelenségei. 93-101. old. - Vita a Taylor-rendszerről IV (Szendtner Gyula, Székely Izsó). 101-103. old. - Szabályzat technikai irodalmi műveknek egyleti aranyéremmel való kitüntetésére. 103-104. old. - Szabályzat az MMÉE könyvtárának használatáról. 104. old. - Az MMÉE tagsági belépő nyilatkozatának mintája. 104. old. - Az MMÉE Ügyrendje. 105-111. old. - Szemle. 111-112. old. - Vegyesek. 112-113. old. - Egyesületi közlemények. 113-116. old.


545. MMÉE Közl. 47 (1913) 7

Jex Simon: A Pilis-Gerecse hegységben előforduló triászvizeknek közgazdasági jelentősége. 117-120. old. - Vita a Taylor-rendszerről V (Fekete Sándor). 121-130. old. - Szemle. 131-132. old. - Vegyesek. 232-133. old. - Egyesületi közlemények. 133-136. old.


546. MMÉE Közl. 47 (1913) 8

Mihailich Győző: Újpest vízművének víztornyáról. 137-142. old. - Weltzl Károly: Kétpólusú forgórészek tekercselésének új módja. 142-143. old. - Vita a Taylor-rendszerről VI (Wopaletzky Károly, Szuk Géza). 143-145. old. - Szemle. 145-146. old. - Vegyesek. 146. old. - Egyesületi közlemények. 147-148. old.


547. MMÉE Közl. 47 (1913) 9

Zelovich Kornél: A vasút. 149-157. old. - Goll Elemér: Az állami költségvetések a műszaki tervezések szempontjából. 157-158. old. - Szemle. 158-161. old. - Vegyesek. 161-162. old. - Egyesületi közlemények. 162-164. old.


548. MMÉE Közl. 47 (1913) 10

Divald Kornél: A regéci porcelán. 165-170. old. - Felsmann István: A pozsonyi Ferenc József közúti Duna-híd megerősítése. 170-172. old. - Szemle. 172-174. old. - Vegyesek. 174. old. - Egyesületi közlemények. 175-180. old.


549. MMÉE Közl. 47 (1913) 11

Ehrenreich Imre: Középponti fűtőberendezések csőméretezéséről és csőméretek megállapítása új grafikus eljárással. 181-186. old. - Totth Róbert: A Culmann-féle elasztikus súlyokról I. 187-191. old. - Felterjesztés a földmívelésügyi miniszterhez az élelmiszerek ellenőrzése tárgyában. 191-192. old. - Szemle. 192-194. old. - Vegyesek. 194-195. old. - Egyesületi közlemények. 195-196. old.


550. MMÉE Közl. 47 (1913) 12

Stein Vilmos: A hamburgi városi magasvasút. 197-206. old. - Szemle. 206-207. old. - Vegyesek. 207. old. - Egyesületi közlemények. 207-212. old.


551. MMÉE Közl. 47 (1913) 13

A mérnöki kamara-törvény Ausztriában (Marton Viktor előadása és Zielinski Szilárd hozzászólása). 213-219. old. - Totth Róbert: A síkbeli feszültségek és az involució. 219-224. old. - Szemle. 224-226. old. - Vegyesek. 226-227. old. - Egyesületi közlemények. 227-228. old.


552. MMÉE Közl. 47 (1913) 14

Elnöki beszéd az 1913. évi közgyűlésen (Kovács Sebestyén Aladár). 229-230. old. - Tiszti jelentés (Bresztovszky Béla). 230-240. old. - Egyleti pályázataink (Hollán-pályadíj, Kossuth-közgazdasági, Lipthay-pályadíj, építészeti nagydíj, Kossuth-pályadíj, Cserháti-pályadíj). 241-246. old. - Szemle. 246-248. old. - Vegyesek. 249. old. - Egyesületi közlemények. 249-252. old.


553. MMÉE Közl. 47 (1913) 15

Szőnyey Lóránt: Anyagbeszerzési problémák. 253-262. old. - Gróh Géza: A köríves kitérőkről. 262-263. old. - Weltzl Károly: A villamosság használatának népszerűsítése. 263-264. old. - Szemle. 264-266. old. - Egyesületi közlemények. 266-268. old.


554. MMÉE Közl. 47 (1913) 16

Fasching Antal: A meridián konvergencia és a földrajzi összerendezők új számítási módja: 269-273. old. - Sz. J.: A Budapesti Közúti Vaspályatársaság hűvösvölgyi szánkó- (ródli- és bob-) pályája. 273-278. old. - Tervpályázat az MMÉE székházában az ebédlőterem építészeti megoldására. 278. old. - Szemle. 278-279. old. - Vegyesek. 280-281. old. - Egyesületi közlemények. 282-284. old.


555. MMÉE Közl. 47 (1913) 17

Vuk Mihály: A mesterséges élelmiszerek gyártása és azok hatása a közélelmezésre. 285-295. old. - Sz. Jármy Tamás: A folyóvíz öntisztító képessége. 295-297. old. - Szemle. 297-299. old. - Vegyesek. 299-300. old. - Egyesületi közlemények. 300. old.


556. MMÉE Közl. 47 (1913) 18

Csányi Károly: Az olasz művészet hatása a magyar művészetre. 301-309. old. - Szakértői vélemény a budapesti új Nemzeti Színház tanulmányterveiről. 309-311. old. - Szemle. 311-312. old. - Vegyesek. 312-313. old. - Egyesületi közlemények. 313-316. old.


557. MMÉE Közl. 47 (1913) 19

Rieger Lajos: A hullámvédelem reformjához. 317-320. old. - Schilberszky Károly: A házigomba építő és hatósági szempontból. 321-322. old. - Kazinczy Gábor: A többtámaszú tartók méretezése rugalmasan süllyedő alátámasztások esetén. 322-328. old. - Szemle. 328. old. - Vegyesek. 328. old. - Egyesületi közlemények. 329-332. old.


558. MMÉE Közl. 47 (1913) 20

Souvaly Ottokár: Személyszállító függő drótkötélpályákról. 333-341. old. - Szemle. 341-342. old. - Vegyesek. 342-343. old. - Egyesületi közlemények. 343-344. old.


559. MMÉE Közl. 47 (1913) 21

Csányi Károly: Fittler Kamill emlékezete (1853-1910). 345-346. old. - Varsányi Emil: Elektromos üzem a malmokban. 346-351. old. - Totth Róbert: A Culmann-féle elasztikus súlyokról II. 351-354. old. - Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez a MÁV mérnökei helyzetének javítása érdekében. 354-355. old. - Szemle. 356-357. old. - Vegyesek. 357-359. old. - Egyesületi közlemények. 359-360. old.


560. MMÉE Közl. 47 (1913) 22

Heller René: A tengelyszabályozókról. 361-372. old. - Szemle. 373. old. - Vegyesek. 374. old. - Egyesületi közlemények. 374-376. old.


561. MMÉE Közl. 47 (1913) 23

Elnöki beszédek a Brassói Osztály avató közgyűlésén 1913. június 1-én (Karácson Endre, Kovács Sebestyén Aladár). 377-378. old. - Makoldy József: A barcasági román stílű vártemplomok. 379-383. old. - Cholnoky Jenő: Brassó. 384-385. old. - Pfeifer Ignác: A földgáz értékesítése. 385-390. old. - Brassói Osztályunk avató közgyűlése. 390-392. old. - Totth Róbert (1857-1913). 393. old. - Szemle. 394-395. old. - Vegyesek. 396. old.


562. MMÉE Közl. 47 (1913) 24

Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről I. 397-415. old. - Emlékirat a Győrött felállítandó magyar ágyúgyárban alkalmazandó magyar mérnökök száma tárgyában. 415-416. old. - Szemle. 417-418. old. - Vegyesek. 419. old. - Egyesületi közlemények. 419-420. old.


563. MMÉE Közl. 47 (1913) 25

Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről II. 421-433. old. - Szemle. 433-438. old. - Vegyesek. 439. old. - Egyesületi közlemények. 439-440. old.


564. MMÉE Közl. 47 (1913) 26

Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről III. 441-455. old. - Fasching Antal: A Schmidt-féle logarszámoló. 455-457. old. - Az MMÉE 1913/14. évi építészeti nagypályázata. 458. old. - Pályázat a közúti porképződés csökkentésének tanulmányozására. 458. old. - Pályázat a füstképződés csökkentésének tanulmányozására. 459. old. - Szemle. 459-462. old. - Vegyesek. 462-463. old. - Egyesületi közlemények. 463-464. old.


565. MMÉE Közl. 47 (1913) 27

Maurer Vilmos: A magyar fővasutak elérendő bevételei. 465-469. old. - Perelis Valter: A gépkenésről. 469-472. old. - Szemle. 472-478. old. - Vegyesek. 478-479. old. - Egyesületi közlemények. 479-480. old.


566. MMÉE Közl. 47 (1913) 28

Rejtő Sándor: Az anyagvizsgálók nemzetközi szövetségének New York-ban tartott kongresszusáról. 481-488. old. - Weltzl Károly: Gőzturbinával kapcsolt turbógenerátor szétrobbanása. 488-490. old. - Szemle. 491-496. old. - Vegyesek. 496. old. - Egyesületi közlemények. 496. old.


567. MMÉE Közl. 47 (1913) 29

Kertész Ferenc: A BVV kombinált lokomotív-hőseprői. 497-501. old. - Bresztovszky Béla: Az MMÉE 45 évi tevékenysége (1867-1912). 501-510. old. - Az MMÉE 1913/14. évi építészeti nagypályázata. 510-511. old. - Szemle. 511-512. old. - Vegyesek. 512. old.


568. MMÉE Közl. 47 (1913) 30

Major Ágoston: Nagy frekvenciájú váltakozó áramok használata a gyenge- és erősáramú technikában. 513-519. old. - Szemle. 519-528. old. - Vegyesek. 528. old. - Egyesületi közlemények. 528. old.


569. MMÉE Közl. 47 (1913) 31

Bartel János: Az anyag átalakíthatósága I. 529-537. old. - Szemle. 537-544. old. - Vegyesek. 544. old.


570. MMÉE Közl. 47 (1913) 32

Bartel János: Az anyag átalakíthatósága II. 545-550. old. - Vidéky Emil: Munkásoktatásunk fejlődéséről. 550-552. old. - Szemle. 552-556. old. - Vegyesek. 556. old.


571. MMÉE Közl. 47 (1913) 33

Pogány Sándor: A termolokomotív. 557-559. old. - Székely Ödön: Újabb elméletek az anyag szerkezetéről és fejlődéséről. 560-563. old. - Szemle. 563-564. old. - Vegyesek. 564. old.


572. MMÉE Közl. 47 (1913) 34

Divald Kornél: A héthársi szent Márton-templom I. 565-576. old. - Szemle. 576-579. old. - Vegyesek. 580. old.


573. MMÉE Közl. 47 (1913) 35

Divald Kornél: A héthársi szent Márton-templom II. 581-594. old. - Szemle. 594-596. old. - Vegyesek. 596. old.


574. MMÉE Közl. 47 (1913) 36

Weltzl Károly: Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél I. 597-605. old. - Szemle. 605-608. old. - Vegyesek. 608. old.


575. MMÉE Közl. 47 (1913) 37

Weltzl Károly: Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél II. 609-614. old. - Mihalik József könyve "A kassai szent Erzsébet-templom" címen. 614-616. old. - Szemle. 616-620. old. - Egyesületi közlemények. 620. old. - Vegyesek. 620. old.


576. MMÉE Közl. 47 (1913) 38

Schmidt D. Gyula: A lipcsei építészeti kiállítás. 621-627. old. - Weltzl Károly: Modern szempontok vízturbinával közvetlenül kapcsolt generátorok szerkesztésénél III. 627-632. old. - Szemle. 633-636. old. - Vegyesek. 636. old.


577. MMÉE Közl. 47 (1913) 39

Rados Gusztáv rektor beszéde szeptember 21-én a József Műegyetem megnyitásán. 637-645. old. - Szemle. 645-652. old. - Vegyesek. 652. old. - Egyesületi közlemények. 652. old.


578. MMÉE Közl. 47 (1913) 40

Gáspár Imre: Az új birtokrendező eljárás. 653-655. old. - Maurer Vilmos: A magyar közforgalmú (városi és községi, közúti vasutak, hegyi pályák) az 1911. évben. 655-658. old. - Szemle. 659-664. old. - Vegyesek. 664. old. - Egyesületi közlemények. 664. old.


579. MMÉE Közl. 47 (1913) 41

Sztrókay István: A városi gyorsvasútakról. 665-671. old. - Nagy Sándor: A III-ik londoni nemzetközi kongresszus határozatai. 671-675. old. - A "Cserháti-plakett" bíráló bizottságának jelentése az 1912/13. működési évre szóló plakett odaítéléséről. 675. old. - Szemle. 676. old. - Egyesületi közlemények. 676. old.


580. MMÉE Közl. 47 (1913) 42

Magyar Vilmos: A lipcsei Völkerschlacht-Denkmal. 677-678. old. - Balogh Ignác: Adatok az erdélyi földgáz értékesítéséhez. 679-680. old. - Buday László: Községeink közlekedésügyi terhei. 680-682. old. - Szemle. 682-685. old. - Vegyesek. 685-687. old. - Egyesületi közlemények. 687-688. old.


581. MMÉE Közl. 47 (1913) 43

Makoldy József: Segesvár és Kézd építészete. 689-692. - Bernády György: Az északamerikai földgázfogyasztás és az erdélyrészi földgázkérdés. 693-700. old. - Szemle. 700-703. old. - Vegyesek. 703. old. - Egyesületi közlemények. 703-704. old.


582. MMÉE Közl. 47 (1913) 44

Hoór-Tempis Móric: A testek mágnesi és elektromos tulajdonságai, az anyagvizsgálók nemzetközi szövetségének newyorki kongresszusán. 705-712. old. - Miklósi Kornél: A fémek krisztallografiájából levonható technológiai következtetések. 712-715. old. - B. Á.: Számlálókészülék váltókerekek kiszámításához. 715-717. old. - Szemle. 717-720. old. - Egyesületi közlemények. 720. old.


583. MMÉE Közl. 47 (1913) 45

Houdek Iván: Adatok a portlandcement összetételének és vízzel való bomlásának kérdéséhez. 721-727. old. - + Totth Róbert: A Culmann-féle elasztikus súlyokról III. 727-733. old. - Az MMÉE Tanácsának határozata az aradi II. plébániai templom tervpályázatának ügyében. 733-734. old. - Szemle. 734-735. old. - Vegyesek. 735. old. - Egyesületi közlemények. 735-736. old.


584. MMÉE Közl. 47 (1913) 46

A Mechwart-szobor avatása. 737. old. - Réthy Oszkár: Az autóbusz Budapesten. 737-741. old. - Pálffy Jenő: Az automatikus telefon. 742-752. old. - Szemle. 752-755. old. - Vegyesek. 755-756. old. - Egyesületi közlemények. 756. old.


585. MMÉE Közl. 47 (1913) 47

Mechwart András emlékezete (Kovács Sebestyén Aladár elnök leleplező beszéde, Méhely Kálmán szoborbizottsági jegyző jelentése). 757-759. old. - A Mechwart-szobor leleplezése. 759-761. old. - + Totth Róbert: A Culmann-féle elasztikus súlyokról IV. 761-763. old. - Szemle. 763-767. old. - Vegyesek. 767. old. - Egyesületi közlemények. 767-768. old.


586. MMÉE Közl. 47 (1913) 48

Sármezey Endre: Helyiérdekű vasútaink kezelési költségei. 769-773. old. - Darvasy Károly: A szennyes vizek tisztítása. 773-780. old. - Az 1913. évi Czigler-érmet odaítélő bizottság bírálati jelentése. 780-781. old. - Tervpályázat az MMÉE székházában az ebédlőterem építészeti megoldására. 781. old. - Szemle. 782-783. old. - Vegyesek. 783. old. - Egyesületi közlemények. 783-784. old.


587. MMÉE Közl. 47 (1913) 49

Böszörményi Jenő: A budapesti autobuszkérdésről. 785-788. old. - Madari Kreybig Lajos: A víz sterilizálása folytonos üzemben. 789-791. old. - Szemle. 791-794. old. - Vegyesek. 795. old. - Egyesületi közlemények. 795-796. old.


588. MMÉE Közl. 47 (1913) 50

Sztehlo Ottó: Megfigyelések a kassai Szt. Erzsébet-templom építése történetének felderítéséhez. 797-806. old. - Szemle. 806-810. old. - Vegyesek. 810. old. - Egyesületi közlemények. 811-812. old.


589. MMÉE Közl. 47 (1913) 51

Halmi Gyula: A szennyvízkérdés hatósági rendezése külföldön és nálunk. 813-818. old. - Réthy Lajos: Az első híd körülcsavart öntöttvasbetonból. 818-819. old. - Lechner Gedeon: Az elektrokémia haladása az utolsó hat évben. 819-821. old. - Szemle. 821-822. old. - Vegyesek. 822. old. - Egyesületi közlemények. 823-824. old.


590. MMÉE Közl. 47 (1913) 52

Kápolnai Pauer Viktor: A párizsi École Polytechnique első tanmódszerének megállapítása magyarországi mintára. 825-827. old. - Kopeczek György: A boroszlói és lipcsei tanulmányi kirándulás. 827-830. old. - Szemle. 830-833. old. - Vegyesek. 833. old. - Egyesületi közlemények. 833-836. old.


591. MMÉE Közl. 48 (1914) 1

Wünscher Frigyes: Westinghouse-rendszerű elektropneumatikus állomásbiztosító berendezés. 1-11. old. - Az MMÉE 1913/14. évi kispályázatának programja. 11. old. - A Kossuth-közgazdasági pályadíj szabályzata. 12-13. old. - Szemle. 13-14. old. - Vegyesek. 14-15. old. - Egyesületi közlemények. 15-16. old.


592. MMÉE Közl. 48 (1914) 2

Sváb Gyula: Újabb állami népiskolák. 17-32. old. - Csányi Károly: A bajmóci vár. 33-38. old. - Willfort Frigyes: A lyukacsosság (porozitás) szerepe az építő anyagokban és az új Knapen-féle szárító eljárás nedves épületek javítására. 38-44. old. - Vegyesek. 44. old.


593. MMÉE Közl. 48 (1914) 3

Bágyoni Szabó Endre: A sztereofotogrammétria állása I. 45-56. old. - Láng László (1837-1914). 56-57. old. - Vegyesek. 57. old. - Egyesületi közlemények. 58-60. old.


594. MMÉE Közl. 48 (1914) 4

Bágyoni Szabó Endre: A sztereofotogrammétria állása II. 61-71. old. - Szemle. 71-73. old. - Vegyesek. 74. old. - Egyesületi közlemények. 75-76. old


595. MMÉE Közl. 48 (1914) 5

Grittner Albert: A fa konzerválása I. 77-85. old. - Vuk Mihály: Az élelmiszerek ellenőrzésének szervezéséről. 85-89. old. - Szemle. 89-90. old. - Egyesületi közlemények. 90-92. old.


596. MMÉE Közl. 48 (1914) 6

Grittner Albert: A fa konzerválása II. 93-99. old. - Tószeghy Richárd: A "Compagnie des chemin de fer du Midi" hálózatának villamosítása. 99-103. old. - Szemle. 103-106. old. - Vegyesek. 106. old. - Egyesületi közlemények. 107-108. old.


597. MMÉE Közl. 48 (1914) 7

Schmoditsch Lajos-Eberling Béla: A Budapest székesfővárosi VII. kerületi népszálló. 109-116. old. - Szabó László: Henszlmann Imre, a magyar építészet történetének úttörője. 116-119. old. - Bálint Zoltán-Jámbor Lajos: Hajdú vármegye új székházépülete. 120-123. old. - Réthy Lajos: A boroszlói "Festhalle". 123-124. old. - Szemle. 124. old. - Vegyesek. 125-128. old. - Egyleti közlemények. 128. old.


598. MMÉE Közl. 48 (1914) 8

Pazár István: Miskolc város vízvezetéke és csatornázása. 129-138. old. - Fenyő Henrik: Szabadalmi intézményeink mai állapota. 138-142. old. - Szemle. 142-145. old. - Vegyesek. 145. old. - Egyleti közlemények. 145-148. old.


599. MMÉE Közl. 48 (1914) 9

Forbáth Róbert: Székesfehérvár sz. kir. város vízellátása és csatornázása. 149-157. old. - Méhely Kálmán: A mérnökség érvényesülése. 157-159. old. - Vegyesek. 159-160. old. - Egyleti közlemények. 160-164. old.


600. MMÉE Közl. 48 (1914) 10

Kisfaludy P. István: Tízezer lóerős gőzturbinával végzett gépkísérletekről, a tengely anyagi minőségének szempontjából. 165-172. old. - Szemle. 172-177. old. - Egyleti közlemények. 177-180. old.


601. MMÉE Közl. 48 (1914) 11

Pivny Béla: A "Szent István" (az osztrák-magyar hadiflotta egysége). 181-185. old. - A magyar birodalom közgazdasága 1912- és 1913-ban. 185-189. old. - Az MMÉE határozata Jakab Dezső egyleti tagnak "Az Est" február 27. sz.-ában megjelent cikk tárgyában. 190. old. - Vegyesek. 190-192. old. - Egyleti közlemények. 192-196. old.


602. MMÉE Közl. 48 (1914) 12

Bálint Zoltán: A francia reneszánsz és a Loire-völgy kastélyai I. 197-228. old. - Szemle. 229. old. - Vegyesek. 229-230. old. - Egyleti közlemények. 230-232. old.


603. MMÉE Közl. 48 (1914) 13

Közgyűlési beszédek március 21-én (Kovács Sebestyén Aladár elnök, Bresztovszky Béla főtitkár). 233-235. old. - Schilling Zoltán titkár: Tiszti jelentés. 235-246. old. - Egyleti pályázataink (Hollán-pályadíj, aranyérem, Kossuth-közgazdasági pályadíj, építészeti nagypályázat, Lipthay-pályadíj, porképződés ill. füstképződés csökkentésére hirdetett pályadíjak, Ybl-pályázat). 246-251. old. - A "Mechwart-szoborbizottság" elszámolása és feloszlása. 252-253. old. - Szemle. 253-254. old. - Vegyesek. 254. old. - Egyleti közlemények. 254-256. old.


604. MMÉE Közl. 48 (1914) 14

Bálint Zoltán: A francia reneszánsz és a Loire-völgy kastélyai II. 257-288. old. - Szemle. 289-290. old. - Vegyesek. 290-291. old. - Egyleti közlemények. 291-292. old.


605. MMÉE Közl. 48 (1914) 15

Kőnig Gyula (1849-1913) emlékünnepe (Rados Gusztáv rektor, Kürschák József beszédei). 293-297. old. - Fekete F. Sándor: Adatok modern gyárstatisztikáról. 297-300. old. - Szemle. 300-302. old. - Vegyesek. 302. old. - Egyleti közlemények. 302-304. old.


606. MMÉE Közl. 48 (1914) 16

Hankóczy Jenő: A búza és búzaliszt minősítése I. 305-311. old. - Koch Andor: Nagyvasutak üzemének összehasonlítása. 312-314. old. - Szemle. 314-318. old. - Könyvismertetés. 318-319. old. - Vegyesek. 319-320. old. - Egyleti közlemények. 320. old.


607. MMÉE Közl. 48 (1914) 17

Hankóczy Jenő: A búza és búzaliszt minősítése II. 321-331. old. - Szemle. 331-333. old. - Vegyesek. 333-334. old. - Egyleti közlemények. 334-336. old.


608. MMÉE Közl. 48 (1914) 18

Csányi Károly: Hauszmann Alajos művészeti pályafutásának félévszázados jubileumára. 337. old. - Oltay Károly: Komparátorok mérnöki hosszúságmérőeszközök részére. 338-343. old. - Viczián Ede: Vízierőinknek más természetes erőforrásokhoz való viszonya (válasz Fodor István "A villamos nagyvasúti vontatásáról" írt cikkére). 343-346. old. - Vegyesek. 346-347. old. - Egyleti közlemények. 347-348. old.


609. MMÉE Közl. 48 (1914) 19

Ünnepi beszédek Hauszmann Alajos félszázados jubileumán (Kovács S. Aladár, Csányi Károly, Nagy Virgil). 349-350. old. - Hevesy György: A radioaktív anyagokról. 350-353. old. - Hauszmann Alajos jubileuma. 354-356. old. - Szemle. 357-359. old. - Vegyesek. 359-360. old. - Egyleti közlemények. 360. old.


610. MMÉE Közl. 48 (1914) 20

Czakó Miklós: A metallográfia vizsgálati módszerei I. 361-369. old. - Szemle. 369-670. old. - Vegyesek. 370. old. - Egyleti közlemények. 371-372. old.


611. MMÉE Közl. 48 (1914) 21

Czakó Miklós: A metallográfia vizsgálati módszerei II. 373-379. old. - Klein Arthur: A papirosipar kémiai problémái. 380-381. old. - Szemle. 382. old. - Vegyesek. 382-383. old. - Egyleti közlemények. 383-384. old.


612. MMÉE Közl. 48 (1914) 22

Kossuth Ferenc +. 385-386. old. - Czakó Miklós: A metallográfia vizsgálati módszerei III. 387-399. old. - Szemle. 393-395. old. - Vegyesek. 395. old. - Egyleti közlemények. 395-396. old.


613. MMÉE Közl. 48 (1914) 23

Báthory István: A Nemzeti Színház építésének és lebontásának története. 397-420. old. - S.: Rauscher Lajos +. 421. old. - Egyleti közlemények. 422. old.


614. MMÉE Közl. 48 (1914) 24

Komor Marcell: Lechner Ödön +. 423. old. - Vidor Pál: Adatok magyarországi nagyolvasztósalakok cementipari értékeléséhez. 424-430. old. - Hollerung Gábor: Vasúti kocsik hűtése. 430-431. old. - A "Cserháti-plakett" bíráló bizottságának jelentése az 1913/14. működési évre szóló plakett odaítéléséről. 431. old. - Az 1914. évi Ybl-pályázat bíráló bizottságának jelentése. 432. old. - Szemle. 432. old. - Vegyesek. 433. old. - Egyleti közlemények. 433-434. old.


615. MMÉE Közl. 48 (1914) 25

Bernauer Izidor: Az óbudai új gázgyár I. 435-442. old. - Szabó Vilmos: Modern kúpoló-adagoló berendezés. 442-443. old. - Szemle. 444. old. - Vegyesek. 444-445. old. - Egyleti közlemények. 445-446. old.

(Megjegyzés. A következőkben a 445-446. old. újra kezdődik.)


616. MMÉE Közl. 48 (1914) 26

Bernauer Izidor: Az óbudai új gázgyár II. 445-450. old. - Szemle. 450-451. old. - Vegyesek. 451-452. old.


617. MMÉE Közl. 48 (1914) 27

Jámbor József: A kémia szerepe a vámkezelésben. 453-456. old. - Ónodi Gyöngyössy Zoltán: A "Térbeli Potenoth". 456-458. old. - Szemle. 459-460. old. - Vegyesek. 461-462. old. - Egyleti közlemények. 462-464. old.


618. MMÉE Közl. 48 (1914) 28

Pogány Sándor: Lokomtívkerékabroncs-törés okának kutatása. 465-474. old. - Az MMÉE 1914/15. évi építészeti nagypályázata. 474-475. old. - Vegyesek. 475. old. - Egyleti közlemények. 476. old.


619. MMÉE Közl. 48 (1914) 29

Putnoky László: Az ammónia gyártása, különös tekintettel a levegő nitrogénjének megkötésére I. 477-483. old. - Vegyesek. 483-484. old. - Egyleti közlemények. 484. old.


620. MMÉE Közl. 48 (1914) 30

Wartha Vince +. 485-486. old. - Putnoky László: Az ammónia gyártása, különös tekintettel a levegő nitrogénjének megkötésére II. 487-493. old. - Szemle. 493-495. old. - Vegyesek. 495. old. - Egyleti közlemények. 495-496. old.


621. MMÉE Közl. 48 (1914) 31

Vladár Endre: A gépszántás mezőgazdasági, gépszerkesztési és gyártási szempontból I. 497-504. old. - Réthy Oszkár: Műszaki tárgyak értékének becslése. 504-511. old. - Szemle. 511. old. - Vegyesek. 512. old. - Egyleti közlemények. 512. old.


622. MMÉE Közl. 48 (1914) 32

Vladár Endre: A gépszántás mezőgazdasági, gépszerkesztési és gyártási szempontból II. 513-519. old. - Szemle. 519. old. - Egyleti közlemények. 519-520. old.


623. MMÉE Közl. 48 (1914) 33

Vladár Endre: A gépszántás mezőgazdasági, gépszerkesztési és gyártási szempontból III. 521-523. old. - Szemle. 524. old. - Vegyesek. 524. old. - Egyleti közlemények. 524. old.


624. MMÉE Közl. 48 (1914) 34

Vladár Endre: A gépszántás mezőgazdasági, gépszerkesztési és gyártási szempontból IV. 525-528. old. - Vegyesek. 528. old. - Egyleti közlemények. 528. old.


625. MMÉE Közl. 48 (1914) 35

Milch Róbert: Az arad-hegyaljai vasút villamos üzemre való átalakítása I. 529-531. old. - Szemle. 532. old. - Vegyesek. 532. old.


626. MMÉE Közl. 48 (1914) 36

Milch Róbert: Az arad-hegyaljai vasút villamos üzemre való átalakítása II. 533-535. old. - Szemle. 536. old. - Vegyesek. 536. old.


627. MMÉE Közl. 48 (1914) 37

-ch -l (Zelovich Kornél): A József Műegyetem közgazdasági osztálya. 537-540. old. - Szemle. 540. old. - Vegyesek. 540. old.


628. MMÉE Közl. 48 (1914) 38

Tagjainkhoz! 541. old. - Milch Róbert: Az arad-hegyaljai vasút villamos üzemre való átalakítása III. 541-543. old. - Szemle. 543-544. old. - Vegyesek. 544. old.


629. MMÉE Közl. 48 (1914) 39

Tószeghy Richárd: Vízi- és gőzerőtelepek gazdaságossága I. 545-547. old. - Szemle. 547-548. old. - Vegyesek. 548. old.


630. MMÉE Közl. 48 (1914) 40

Tószeghy Richárd: Vízi- és gőztelepek gazdaságossága II. 549-551. old. - Szemle. 551-552. old. - Vegyesek. 552. old. - Egyleti közlemények. 552. old.


631. MMÉE Közl. 48 (1914) 41

Kovács Sebestyén Aladár rektor beszéde a József Műegyetem október 7-i tanévnyitóján. 553-554. old. - A cs. és kir. közös hadügyminiszter leirata az Önkéntes Műszaki Segédcsapat létesítése ügyében. 554-555. old. - Szemle. 555-556. old. - Vegyesek. 556. old.


632. MMÉE Közl. 48 (1914) 42

Fenyő Andor: Az utak kátrányozása I. 557-559. old. - Szemle. 559-560. old. - Vegyesek. 560. old.


633. MMÉE Közl. 48 (1914) 43

Fenyő Arnold: Az utak kátrányozása II. 561-563. old. - Szemle. 563-564. old. - Vegyesek. 564. old.


634. MMÉE Közl. 48 (1914) 44

Maurer Vilmos: Vasútaink 1912. évi jövedelmezősége. 565-567. old. - Szemle. 567-568. old. - Vegyesek. 568. old.


635. MMÉE Közl. 48 (1914) 45

A cementgyártás újabb haladása. 569. old. - Vegyesek. 569-570. old. - Egyleti közlemények. 570-572. old.


636. MMÉE Közl. 48 (1914) 46

Maurer Vilmos: A magyar közforgalmú kisvasútak (városi és községi, közúti vasútak, hegyi pályák) 1912. évben. 573-576. old. - Vegyesek. 576. old.


637. MMÉE Közl. 48 (1914) 47

Makoldy József: A krakkói régi egyetem I. 577-579. old. - A Fittler-érem alapítólevele és szabályzata. 579-580. old. - Vegyesek. 580. old. - Egyleti közlemények. 580. old.


638. MMÉE Közl. 48 (1914) 48

Makoldy József: A krakkói régi egyetem II. 581-582. old. - Hollerung Gábor: A hűtőipar jelentősége a háborúban. 583. old. - Szemle. 583-584. old. - Vegyesek. 584. old. - Egyleti közlemények. 584. old.


639. MMÉE Közl. 48 (1914) 49

A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma 1914. augusztus és szeptember havában. 585-587. old. - Szemle. 587-588. old. - Vegyesek. 588. old.


640. MMÉE Közl. 48 (1914) 50

Rittich Virgil: Néhány szó a textilgépek főbb alkotó elemeinek gyártásáról. 589-592. old. - Szemle. 592. old. - Vegyesek. 592. old.


641. MMÉE Közl. 48 (1914) 51

Halmi Gyula: A világháború hatása az iparra I. 593-596. old.


642. MMÉE Közl. 48 (1914) 52

Egyesületünk hadikórháza. 597-601. old. - Halmi Gyula: A világháború hatása az iparra II. 601-604. old.


643. MMÉE Közl. 49 (1915) 1

Darvasy: Nagyvárosok ellátása villamossággal. 1-2. old. - Szemle. 2. old. - Vegyesek. 2. old. - Egyleti közlemények. 3-4. old.


644. MMÉE Közl. 49 (1915) 2

Schőn Gyula: Az óbudai gázgyár szén- és kokszszállító berendezései I. 5-11. old. - Szemle. 12. old. - Vegyesek. 12. old.


645. MMÉE Közl. 49 (1915) 3

Schőn Gyula: Az óbudai gázgyár szén- és kokszszállító berendezései II. 13-20. old. - Vegyesek. 20. old.


646. MMÉE Közl. 49 (1915) 4

Kosutány Tamás +. 21. old. - Schőn Gyula: Az óbudai gázgyár szén- és kokszszállító berendezései III. 22-29. old. - Egyletünk fölterjesztése a kormány tagjaihoz a közmunkáknak a háború folyamán leendő kiírása tárgyában. 29-30. old. - Vegyesek. 30. old. - Egyleti közlemények. 30. old.


647. MMÉE Közl. 49 (1915) 5

Schrodt István: Explóziós gépek keverőszerkezeteinek méretezésére vonatkozó vizsgálatok I. 31-34. old. - Egyleti közlemények. 34. old.


648. MMÉE Közl. 49 (1915) 6

Schrodt István: Explóziós gépek keverőszerkezeteinek méretezésére vonatkozó vizsgálatok II. 35-38. old. - Vegyesek. 38. old.


649. MMÉE Közl. 49 (1915) 7

Schrodt István: Explóziós gépek keverőszerkezeteinek méretezésére vonatkozó vizsgálatok III. 39-42. old. - Vegyesek. 42. old.


650. MMÉE Közl. 49 (1915) 8

Ruzitska Lajos: Oroszország vasúti vonalai a világháborúban. 43-45. old. - Szemle. 45-46. old. - Vegyesek. 46. old. - Egyleti közlemények. 46. old.


651. MMÉE Közl. 49 (1915) 9

Perczel Aladár: A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével I. 47-49. old. - Vegyesek. 49-50. old. - Egyleti közlemények. 50. old.


652. MMÉE Közl. 49 (1915) 10

Perczel Aladár: A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével II. 51-54. old. - Vegyesek. 54. old. - Egyleti közlemények. 54. old.


653. MMÉE Közl. 49 (1915) 11

Perczel Aladár: A volfrám-előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével III. 55-58. old. - Vegyesek. 58. old. - Egyleti közlemények. 58. old.


654. MMÉE Közl. 49 (1915) 12

Perczel Aladár: A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével IV. 59-62. old. - Vegyesek. 62. old. - Egyleti közlemények. 62. old.


655. MMÉE Közl. 49 (1915) 13

Perczel Aladár: A volfrám előállítása, kapcsolatban az izzólámpásgyártás fejlődésével V. 63-66. old. - Szemle. 66. old. - Vegyesek. 66. old.


656. MMÉE Közl. 49 (1915) 14

Ordódy János: Az explóziós motorok tüzelőszerei a háború idejében. 67-69. old. - Egyleti bizottságok jelentései. 69-70. old. - Ideiglenes intézkedések szigetelt vezetékekre és készülékekre és átmeneti szabványosítások (MEE, MMÉE, OMBKE közreműködésével). 70-71. old. - Vegyesek. 71. old. - Egyleti közlemények. 71-74. old.


657. MMÉE Közl. 49 (1915) 15

Maurer Vilmos: A m. kir. államvasutak postaszállítási kötelezettsége. 75-76. old. - Az MMÉE átirata a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához az építőiparban elharapódzott tisztességtelen verseny tárgyában. 77. old. - Vegyesek. 78. old. - Egyleti közlemények. 78. old.


658. MMÉE Közl. 49 (1915) 16

Darvasy Károly: A városi csatornasár földolgozása I. 79-80. old. - Oltay Károly: A közönséges és trigonometrikus számok ötjegyű logaritmusai, antilogaritmusok és egyéb táblázatok. 81-82. old. - Vegyesek. 82. old.


659. MMÉE Közl. 49 (1915) 17

Darvasy Károly: A városi csatornasár földolgozása II. 83-86. old. - Vegyesek. 86. old. - Egyleti közlemények. 86. old.


660. MMÉE Közl. 49 (1915) 18

Darvasy Károly: A városi csatornasár földolgozása III. 87-89. old. - Szemle. 89. old. - Vegyesek. 90. old. - Egyleti közlemények. 90. old.


661. MMÉE Közl. 49 (1915) 19

Halmi Gyula: A világháború gazdasági indító okai és várható következményei I. 91-94. old. - Darvasy Károly: A városi csatornasár földolgozása IV. 95-97. old. - Szemle. 97-98. old. - Vegyesek. 98. old.


662. MMÉE Közl. 49 (1915) 20

Halmi Gyula: A világháború gazdasági indító okai és várható következményei II. 99-102. old. - Vegyesek. 102. old. - Egyleti közlemények. 102. old.


663. MMÉE Közl. 49 (1915) 21

Halmi Gyula: A világháború gazdasági indító okai és várható következményei III. 103-106. old. - Szemle. 106. old. - Vegyesek. 106. old.


664. MMÉE Közl. 49 (1915) 22

Halmi Gyula: A világháború gazdasági indító okai és várható következményei IV. 107-109. old. - Az építőmester és a tervező építész felelőssége. 109-110. old. - Az MMÉE fölterjesztése az igazságügyi miniszterhez a moratóriumi rendeletek kiegészítése tárgyában. 110-111. old. - Szemle. 111-113. old. - Vegyesek. 113. old. - Egyleti közlemények. 113-114. old.


665. MMÉE Közl. 49 (1915) 23

Herrmann Miksa: A dugattyúgyűrűk kiszámításához. 115-117. old. - Jakobovits Dániel: Magyarország villamos központi telepeinek háborús tapasztalatai és az ezekből levonható következtetések. 117-121. old. - Szemle. 122. old. - Vegyesek. 122. old.


666. MMÉE Közl. 49 (1915) 24

"A világháború gazdasági indító okai...". 123-125. old. - Szemle. 125. old. - Vegyesek. 125-126. old. - Egyleti közlemények. 126. old.


667. MMÉE Közl. 49 (1915) 25

Kossalka János: A többtámaszú tartók belső erőinek analitikai úton való meghatározása I. 127-134. old. - Vegyesek. 134. old.


668. MMÉE Közl. 49 (1915) 26

Kossalka János: A többtámaszú tartók belső erőinek analitikai úton való meghatározása II. 135-139. old. - Egyletünk felterjesztése a kormányhoz az élelmezés kérdésében. 139-141. old. - Szemle. 141. old. - Vegyesek. 141-142. old. - Egyleti közlemények. 142. old.


669. MMÉE Közl. 49 (1915) 27

Kossalka János: A többtámaszú tartók belső erőinek analitikus úton való meghatározása III. 143-146. old. - Bírálati jelentés az 1914/1915. évi építészeti nagypályázatról. 146-147. old. - Vegyesek. 148. old. - Egyleti közlemények. 148-150. old.


670. MMÉE Közl. 49 (1915) 28

Kossalka János: A többtámaszú tartók belső erőinek sztatikus úton való meghatározása IV. 151-156. old. - Szász Gyula: megjegyzései Jakobovits Dániel "Magyarország villamos központi telepeinek tapasztalatai és az ezekből levonható következtetések" című cikkhez és a szerző válasza. 156-157. old. - Szemle. 157-158. old. - Vegyesek. 158. old.


671. MMÉE Közl. 49 (1915) 29

Kossalka János: A többtámaszú tartók belső erőinek sztatikai úton való meghatározása V. 159-164. old. - Schickedanz Albert +. 165. old. - Szemle. 165-166. old. - Vegyesek. 166. old.


672. MMÉE Közl. 49 (1915) 30

Magyarország közgazdasága 1913-ban és 1914-ben (a vámunió kérdése) I. 167-169. old. - Szemle. 170. old. - Vegyesek. 170. old.


673. MMÉE Közl. 49 (1915) 31

Maurer Vilmos: Az 1913. év végén üzletben állott hazai vasutak építő és üzleti hosszúságai. 171-172. old. - Magyarország közgazdasága 1913-ban és 1914-ben (a vámunió kérdése) II. 172-174. old. - Vegyesek. 174. old.


674. MMÉE Közl. 49 (1915) 32

Kendi Finály István: Hegyvidéki vízierők gazdaságos kiépítéséről I. 175-182. old. - Vegyesek. 182. old.


675. MMÉE Közl. 49 (1915) 33

Kendi Finály István: Hegyvidéki vízierők gazdaságos kiépítéséről II. 183-186. old. - Az MMÉE 1915. évi kispályázatának programja. 187-188. old. - Egyleti közlemények. 188. old.


676. MMÉE Közl. 49 (1915) 34

Lechner Jenő: A pártázatos reneszánsz építés eredetéről I. 189-196. old. - Vegyesek. 196. old.


677. MMÉE Közl. 49 (1915) 35

Lechner Jenő: A pártázatos reneszánsz építés eredetéről II. 197-205. old. - Hollerung Gábor: Élelmiszeriparunk és a jéghiány! 205-206. old. - Vegyesek. 206. old.


678. MMÉE Közl. 49 (1915) 36

Rohonyi Ottó: Egyenlőtlenségi fok kísérleti meghatározása. 207-209. old. - Szemle. 210. old. - Vegyesek. 210. old.


679. MMÉE Közl. 49 (1915) 37

Pilder: A német vasutak és a háború. 211-213. old. - Szemle. 213-214. old. - Vegyesek. 214. old.


680. MMÉE Közl. 49 (1915) 38

Balog Artur: A Laval-féle turbina fúvócsövének méretezése a p - v diagram alapján. 215-216. old. - Szemle. 216-217. old. - Vegyesek. 217-218. old. - Egyleti közlemények. 218. old.


681. MMÉE Közl. 49 (1915) 39

Makoldy József: Harctéri vázlatképek. 219-221. old. - Szemle. 221-222. old. - Vegyesek. 222. old.


682. MMÉE Közl. 49 (1915) 40

Trambics János: Cukrot tartalmazó áruk cukortartalmának meghatározása I. 223-225. old. - Szemle. 226. old. - Vegyesek. 226. old.


683. MMÉE Közl. 49 (1915) 41

Kovács Sebestyén Aladár rektor szeptember 29-i beszéde a József Műegyetem tanévnyitóján. 227-231. old. - Trambics János: Cukrot tartalmazó áruk cukortartalmának meghatározása II. 231-232. old. - Szemle. 232-234. old. - Vegyesek. 234. old.


684. MMÉE Közl. 49 (1915) 42

Herrmann Miksa: Tárcsás és kettősfalú dugattyúk falvastagsága I. 235-238. old. - Vegyesek. 238. old.


685. MMÉE Közl. 49 (1915) 43

Herrmann Miksa: Tárcsás és kettősfalú dugattyúk falvastagsága II. 239-241. old. - Szemle. 242. old. - Vegyesek. 242. old.


686. MMÉE Közl. 49 (1915) 44

Schustler József: Megjegyzések a m. kir. államvasutaknak a vasbeton-munkálatokra vonatkozó legújabb feltételeihez I. 243-246. old. - Szemle. 246. old. - Vegyesek. 246. old.


687. MMÉE Közl. 49 (1915) 45

Schustler József: Megjegyzések a m. kir. államvasutaknak a vasbeton-munkálatokra vonatkozó legújabb feltételeihez II. 247-248. old. - A kátrányfesték-gyártás történetéből. 248-250. old. - Vegyesek. 250. old.


688. MMÉE Közl. 49 (1915) 46

Rerrich Béla: Az Erzsébet út és az új városház elhelyezésének kérdéséhez. 251-254. old. - Szemle. 254-255. old. - Vegyesek. 255. old. - Egyleti közlemények. 256. old.


689. MMÉE Közl. 49 (1915) 47

Zelovich Kornél: Kherndl Antal dr. a technikai tudományok tiszteletbeli doktora. 257-258. old. - Az MMÉE 1915. évi "Ybl-pályázatá"-nak bírálati jegyzőkönyve. 258. old. - Zsák Hugó +. 259-260. old. - Szemle. 260. old. - Vegyesek. 260. old.


690. MMÉE Közl. 49 (1915) 48

Maurer Vilmos: A m. kir. államvasutak pénzügyi eredményeinek valódi képe I. 261-268. old. - Vegyesek. 268. old. - Egyleti közlemények. 268. old.


691. MMÉE Közl. 49 (1915) 49

Maurer Vilmos: A m. kir. államvasutak pénzügyi eredményeinek valódi képe II. 269-272. old. - Szemle. 272-273. old. - Vegyesek. 273. old. - Egyleti közlemények. 273-274. old.


692. MMÉE Közl. 49 (1915) 50

Bánki Donát: Hosszú földgázvezetékek tervezése. 275-278. old. - Vegyesek. 278. old.


693. MMÉE Közl. 49 (1915) 51

Szalágyi Kornél: Égetések a kaloriméteres bombával a Benedikt- és Higgins-féle adiabatikus kaloriméterben I. 279-281. old. - Rozinay István: Néhány észrevétel a létesítendő városháza és az Erzsébet út kérdéséhez. 281-282. old. - Vegyesek. 282. old. - Egyleti közlemények. 282. old.


694. MMÉE Közl. 49 (1915) 52

Thiering Oszkár: A mechanikai technológia köre és rendszere. 283-285. old. - Szalágyi Kornél: Égetések a kaloriméteres bombával a Benedikt- és Higgins-féle adiabatikus kaloriméterben II. 285-286. old.


695. MMÉE Közl. 50 (1916) 1

Az MMÉE Elnökségének felhívása az Egylet tagjaihoz és a Közlöny olvasóihoz. 1. old. - Bartel János: A szilárdsági fogalmak Rejtő és Mohr szerint I. 2-6. old. - Vegyesek. 7. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


696. MMÉE Közl. 50 (1916) 2

Bartel János: A szilárdsági fogalmak Rejtő és Mohr szerint II. 9-12. old. - Szemle. 12. old. - Vegyesek. 12. old.


697. MMÉE Közl. 50 (1916) 3

Bartel János: A szilárdsági fogalmak Rejtő és Mohr szerint III. 13-17. old. - Miklósi Kornél: Megjegyzések "A mechanikai technológia köre és rendszere" című közleményre. 17-18. old. - Egyleti közlemények. 18. old.


698. MMÉE Közl. 50 (1916) 4

Bálint Zoltán: Az MMÉE hadikórházának története. 19-24. old. - Vegyesek. 24-25. old. - Egyleti közlemények. 25-26. old.


699. MMÉE Közl. 50 (1916) 5

Márton Dezső: Eljárás gerendatartó behajlásainak kiszámítására. 27-30. old. - Vegyesek. 30. old.


700. MMÉE Közl. 50 (1916) 6

Maurer Vilmos: Az 1914. év végén üzletben állított hazai vasutak építő- és üzleti hosszúságai. 31-33. old. - Szemle. 33-34. old. - Vegyesek. 34. old.


701. MMÉE Közl. 50 (1916) 7

Fonó Albert: Adalék a prothezis kérdéséhez. 35-36. old. - Thiering Oszkár: Még egyszer a mechanikai technológia köréről és rendszeréről. 36-37. old. - Miklósi Kornél: Válasz Thiering Oszkárnak. 37. old. - Vegyesek. 37. old. - Egyleti közlemények. 37-38. old.


702. MMÉE Közl. 50 (1916) 8

Gerster Miklós +. 39. old. - Fábián Gáspár: Az új városháza környékének szabályozásához. 40-41. old. - Vegyesek. 41-42. old. - Egyleti közlemények. 42. old.


703. MMÉE Közl. 50 (1916) 9

A földgázszerződés megvitatása Egyletünkben (Becsey Antal, Böhm Ferenc, Schimanek Emil) I. 43-47. old. - Szemle. 48. old. - Vegyesek. 48-49. old. - Egyleti közlemények. 49-50. old.


704. MMÉE Közl. 50 (1916) 10

A földgázszerződés megvitatása Egyletünkben (Bernauer Zsigmond, Herrmann Miksa, Pfeifer Ignác, Fonó Albert, Weltzl Károly, Pikler Henrik, Jakobovits Dániel) II. 51-54. old. - Vegyesek. 54. old.


705. MMÉE Közl. 50 (1916) 11

A földgázszerződés megvitatása Egyletünkben (Finaly Lajos, Gálocsy Árpád, Hoór-Tempis Móric, Becsey Antal) III. 55-57. old. - Vegyesek. 57-58. old. - Egyleti közlemények. 58. old.


706. MMÉE Közl. 50 (1916) 12

Herrmann Miksa: A többirányú igénybevétel kérdéséhez I. 59-63. old. - Bernauer Zsigmond: A magyar szabadalmi jog reformjához. 64-65. old. - Vegyesek. 65. old. - Egyleti közlemények. 65-66. old.


707. MMÉE Közl. 50 (1916) 13

Nagy Dezső +. 67. old. - Herrmann Miksa: A többirányú igénybevétel kérdéséhez II. 68-72. old. - Egyleti közlemények. 72-74. old.


708. MMÉE Közl. 50 (1916) 14

Steller Antal: Magyarország vízierőinek kihasználása. 75-77. old. - Liska József: Egyenlőtlenségi fok kísérleti meghatározása. 78. old. - Vegyesek. 78-79. old. - Egyleti közlemények. 79-80. old.


709. MMÉE Közl. 50 (1916) 15

H. S.: A hollandiai árvízkatasztrófa. 81-82. old. - Szemle. 82. old. - Vegyesek. 82-83. old. - Egyleti közlemények. 83-84. old.


710. MMÉE Közl. 50 (1916) 16

'Sigmund Elek: A mezőgazdasági kémiai ipar a többtermelés szolgálatában I. 85-88. old. - Vegyesek. 88-89. old. - Egyleti közlemények. 89-92. old.


711. MMÉE Közl. 50 (1916) 17

'Sigmond Elek: A mezőgazdasági kémiai ipar a többtermelés szolgálatában II. 93-95. old. - Vegyesek. 96. old. - Egyleti közlemények. 96. old.


712. MMÉE Közl. 50 (1916) 18

Kolbenheyer Gyula: Az új városháza elhelyezésének kérdéséhez. 97-98. old. - Maurer Vilmos: Vasútaink 1913. évi jövedelmezősége. 98-101. old. - Az MMÉE 1916. évi Ybl-pályázatának programja. 101. old. - Vegyesek. 102. old. - Egyleti közlemények. 102. old.


713. MMÉE Közl. 50 (1916) 19

Sasvári Géza: Súrlódásveszteségek vasbeton turbina-nyomóvezetékekben. 103-107. old. - Vegyesek. 107. old. - Egyleti közlemények. 107-108. old.


714. MMÉE Közl. 50 (1916) 20

Steller Antal: Villamos vasútaink a főváros házi kezelésében és a közúti vasút megváltása. 109-113. old. - Varsányi Emil: Szemes terményeink raktározása a többtermelés szolgálatában. 113-115. old. - Az MMÉE 1916. évi kispályázatának programja. 116. old. - Vegyesek. 116-117. old. - Egyleti közlemények. 117-118. old.


715. MMÉE Közl. 50 (1916) 21

Közgyűlési beszédek (Kovács Sebestyén Aladár, Kájlinger Mihály, Becsey Antal). 119-121. old. - Schilling Zoltán főtitkár tiszti jelentése 1916. május 14-én, a közgyűlés második napján. 121-137. old. - Egyleti pályázataink (1914. és 1915. évi Hollán-díjak, aranyérmek, Kossuth-közgazdasági pályadíj, Lipthay-pályázat megújítása). 137-141. old. - Záró számadások. 141-144. old. - Az MMÉE új tisztikara 1916-tól. 145-148. old. - Vegyesek. 148. old. - Egyleti közlemények. 148-150. old


716. MMÉE Közl. 50 (1916) 22

Rejtő Sándor: Megjegyzések Herrmann Miksának Bartel János közleményéről szóló bírálatára. 151-157. old. - Vegyesek. 157-158. old. - Egyleti közlemények. 158. old.


717. MMÉE Közl. 50 (1916) 23

Schustler József: Egyenlő nedvességű laboratóriumi betonpróbák vízmennyiségének előre való kiszámítása. 159-173. old. - Vegyesek. 173. old. - Egyleti közlemények. 173-174. old.


718. MMÉE Közl. 50 (1916) 24

Lechner Jenő: A tüdőbetegek népszanatóriumai. 175-178. old. - Vegyesek. 178. old. - Egyleti közlemények. 178. old.


719. MMÉE Közl. 50 (1916) 25

Zsigmondy Béla +. 179-180. old. - Bernauer Zsigmond: A magyar védjegyjog reformja. 181-182. old. - Vegyesek. 182. old. - Egyleti közlemények. 182. old.


720. MMÉE Közl. 50 (1916) 26

Fonó Albert: Közgazdaságunk problémái és a magyar mérnökség. 183-186. old. - Egyleti közlemények. 186. old.


721. MMÉE Közl. 50 (1916) 27

Szilágyi Gyula: A mezőgazdasági iparok fejlesztése és hatása a többtermelésre. 187-189. old. - Vegyesek. 189-190. old. - Egyleti közlemények. 190-192. old.


722. MMÉE Közl. 50 (1916) 28

Lux Kálmán: Árpádkori építészeti maradványok Óbudán I. 193-199. old. - A "Cserháti-plakett" bíráló bizottságának jelentése az 1915/16 működő évre szóló plakett odaítéléséről. 199. old. - Vegyesek. 199. old. - Egyleti közlemények. 200. old.


723. MMÉE Közl. 50 (1916) 29

Zemplén Győző +. 201-202. old. - Lux Kálmán: Árpádkori építészeti maradványok Óbudán II. 202-205. old. - Az MMÉE 1916/17. évi építészeti nagypályázata. 206. old. - Vegyesek. 206. old.


724. MMÉE Közl. 50 (1916) 30

Dömötör Pál: Hadirokkantjainknak művégtaggal való ellátása I. 207-209. old. - Vegyesek. 209-210. old. - Egyleti közlemények. 210. old.


725. MMÉE Közl. 50 (1916) 31

Dömötör Pál: Hadirokkantjainknak művégtaggal való ellátása II. 211-213. old. - Szemle. 213-214. old. - Vegyesek. 214. old. - Egyleti közlemények. 214. old.


726. MMÉE Közl. 50 (1916) 32

Palóczi Antal: A Kálvin-tér metamorfózisa. 215-216. old. - Homola Viktor: A vízierők ipari kihasználása és közgazdasági jelentősége Magyarországon I. 216-217. old. - Vegyesek. 218. old.


727. MMÉE Közl. 50 (1916) 33

Homola Viktor: A vízierők ipari kihasználása és közgazdasági jelentősége Magyarországon II. 219-222. old. - Vegyesek. 222. old.


728. MMÉE Közl. 50 (1916) 34

Gombos Mihály: Az új német vasbetonszabályzat. 223-225. old. - Vegyesek. 225. old. - Egyleti közlemények. 226. old.


729. MMÉE Közl. 50 (1916) 35

Homola Viktor: A hydroelektromos telepek üzembiztonságának kérdése. 227-229. old. - Vegyesek. 229-230. old.


730. MMÉE Közl. 50 (1916) 36

Makoldy József: Utcák és házak Volhyniában (orosz harctér, 1916. januárius hó). 231-232. old. - Szemle. 232-233. old. - Vegyesek. 234. old.


731. MMÉE Közl. 50 (1916) 37

Maurer Vilmos: A magyar közforgalmú kisvasutak (városi-, községi- és közúti vasutak, hegyi pályák) 1913. évben. 235-238. old. - Vegyesek. 238. old.


732. MMÉE Közl. 50 (1916) 38

Schaniel Ferenc: A felrobbantott Lubizmus-híd helyreállítása. 239-241. old. - Vegyesek. 241-242. old. - Egyleti közlemények. 242. old.


733. MMÉE Közl. 50 (1916) 39

Kemény Lajos: A kassai dóm. 243-245. old. - Vegyesek. 245-246. old.


734. MMÉE Közl. 50 (1916) 40

Enyedi Béla: Mérnöki munka az északi harctér mögött I. 247-249. old. - Szemle. 249-250. old. - Egyleti közlemények. 250. old.


735. MMÉE Közl. 50 (1916) 41

A József Műegyetem 1916/17. tanévi megnyitása október 1-én (Kovács Sebestyén Aladár leköszönő és Kürschák József új rektor beszéde). 251-257. old. - Enyedi Béla: Mérnöki munka az északi harctér mögött II. 258-260. old. - Bernauer Zsigmond: A magyar mintaoltalmi jog reformja. 260-262. old. - A kir. József Műegyetem új szervezeti és szigorlati szabályzata. 261-262. old. - Vegyesek. 262. old.


736. MMÉE Közl. 50 (1916) 42

Halmi Gyula: A csalánrostok értékesítése a fonó- és szövetiparban. 263-266. old. - Vegyesek. 266. old. - Egyleti közlemények. 266. old.


737. MMÉE Közl. 50 (1916) 43

Lechner Jenő: Bécs a háború után I. 267-269. old. - Vegyesek. 269-270. old. - Egyleti közlemények. 270. old.


738. MMÉE Közl. 50 (1916) 44

Bánó László: Az új szent János-kórház új építkezéseinek gépészeti berendezései I. 271-278. old. - Lechner Jenő: Bécs a háború után II. 278-280. old. - Vegyesek. 280. old.


739. MMÉE Közl. 50 (1916) 45

-ó -s: A Béke Kútja. 281. old. - Bánó László: Az új szent János-kórház új építkezéseinek gépészeti berendezései II. 282-284. old. - Vegyesek. 284. old.


740. MMÉE Közl. 50 (1916) 46

Weltzl Károly: Vámok és közterhek kihatása a feldolgozó iparokra I. 285-287. old. - Egyleti közlemények. 287-288. old.


741. MMÉE Közl. 50 (1916) 47

Weltzl Károly: Vámok és közterhek kihatása a feldolgozó iparokra II. 289-291. old. - Beke József: Egy régi lánchídról és a helyette épült hidakról. 291-292. old. - Vegyesek. 292. old.


742. MMÉE Közl. 50 (1916) 48

+ Első Ferenc József. 293. old. - Goll Elemér: A Pozsonyi M. Kir. Tudományegyetem elhelyezése. 294-295. old. - Vegyesek. 296. old. - Egyleti közlemények. 296. old.


743. MMÉE Közl. 50 (1916) 49

Nagyszombati Huberth Andor: Újabb mérő módok és eszközök a tüzértechnika köréből I. 297-299. old. - Meller Ernő: A szabadalmi törvényjavaslat sürgőssége, tekintettel a háborús viszonyokra. 299-300. old. - Buday Dezső: A technikai haladás és a szabadalmi törvénytervezet. 300. old. - Vegyesek. 300. old.


744. MMÉE Közl. 50 (1916) 50

Nagyszombati Huberth Andor: Újabb mérő módok és eszközök a tüzértechnika köréből II. 301-305. old. - Egyleti közlemények. 305-308. old.


745. MMÉE Közl. 50 (1916) 51

Siemens Werner emlékezete (születésének 100. évfordulóján). 309-310. old. - Nagyszombati Huberth Andor: Újabb mérő módok és eszközök a tüzértechnika köréből III. 311-313. old. - Vegyesek. 313. old. - Egyleti közlemények. 313-314. old.


746. MMÉE Közl. 50 (1916) 52

Nagyszombati Huberth Andor: Újabb mérő módok és eszközök a tüzértechnika köréből IV. 315-316. old. - Vezérelvek pótanyagok használatánál. 317-320. old. - Vegyesek. 320. old. - Egyleti közlemények. 320-322. old.


747. MMÉE Közl. 50 (1916) 53

Kelenföldi Röck István +. 323. old. - Maurer Vilmos: Az 1915. év végén üzletben állott hazai vasutak építő- és üzleti hosszúsága. 324-326. old. - Egyleti közlemények. 326. old.


748. MMÉE Közl. 51 (1917) 1

Feyér Gyula: Beköszöntő. 1-2. old. - Ráth Kálmán: A műlábak szerkezeti alapelvei I. 2-6. old. - Vegyesek. 7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


749. MMÉE Közl. 51 (1917) 2

Steiner József: Építsünk! 9. old. - Ráth Kálmán: A műlábak szerkezeti alapelvei II. 10-17. old. - Szemle. 17. old. - Vegyesek. 18. old. - Egyleti közlemények. 18-20. old.


750. MMÉE Közl. 51 (1917) 3

Budapest háborús közúti forgalma. 21. old. - Bauer Henrik: Nemzeti építőművészet I. 21-26. old. - Szemle. 26. old. - Vegyesek. 27. old. - Egyleti közlemények. 27-28. old.


751. MMÉE Közl. 51 (1917) 4

Weltzl Károly: A társadalmi jogalkotás mozgalma. 29. old. - Lósy-Schmidt Ede: A kátrány mint építőanyag s alkalmazása. 30-34. old. - Szemle. 34-36. old. - Vegyesek. 36-37. old. - Könyvismertetés. 37. old. - Egyleti közlemények. 37-38. old.


752. MMÉE Közl. 51 (1917) 5

Jakobovits Dániel: Az alumínium háborús jelentősége. 39-40. old. - Hollop János: Városi sokszögmenetek szögméréseiről I. 40-46. old. - Szemle. 46. old. - Egyleti közlemények. 46-48. old.


753. MMÉE Közl. 51 (1917) 6

-y-: A munkáskérdés lényege. 49-51. old. - Hollop János: Városi sokszögmenetek szögméréseiről II. 51-56. old. - Szemle. 56. old. - Vegyesek. 56-57. old. - Egyleti közlemények. 57-58. old.


754. MMÉE Közl. 51 (1917) 7

Sándor Lajos: A nemzetközi Duna és a magyar víziutak. 59-60. old. - Bernauer Zsigmond: Észrevételek az új szabadalmi törvénytervezethez. 60-64. old. - Egyleti közlemények. 65-66. old.


755. MMÉE Közl. 51 (1917) 8

Pirovits Aladár: Mérnök a közegészségügyi szolgálatban. 67. old. - Gerster Béla: A tagosítás s a birtokpolitikai reform. 68-69. old. - Vadász Artur: A MÁV-szabványú horganycsapágyfém és alkalmazása. 69-70. old. - Szemle. 70. old. - Vegyesek. 71. old. - Könyvismertetés. 71-72. old. - Egyleti közlemények. 72-76. old.


756. MMÉE Közl. 51 (1917) 9

T.: A mérnök és a háború. 77-78. old. - Kazinczy Gábor: Kísérletek vasbeton medence-sarokkal. 78-83. old. - Vegyesek. 83. old. - Egyleti közlemények. 83-84. old.


757. MMÉE Közl. 51 (1917) 10

Steiner József: Az építőanyagok árának maximálása. 85. old. - Bánó László: A koronázó Mátyás-templom fűtése és világítása IV. Károly király koronázásakor. 86-90. old. - Mihályffi József: Mérnök a közegészségügy szolgálatában. 90. old. - Pirovits Aladár: Válasz Mihályffi Józsefnek előbbi cikkelyére. 90-91. old. - Vegyesek. 91. old. - Egyleti közlemények. 91-92. old.


758. MMÉE Közl. 51 (1917) 11

Kump József: Tengeri hajóépítő- és hajógépiparunk. 93-94. old. - Oltay Károly: Megjegyzések a "Városi sokszögmenetek szögméréseiről" című cikkre. 94-95. old. - -h -s: A budapesti m. kir. állami felső építőipariskola szünidei felvételei az 1912-15. évben I. 96-98. old. - Vegyesek. 98-99. old. - Egyleti közlemények. 99-101. old. - Az 1917. évi MMÉE-költségelőirányzat indokolása. 101-102. old. - Az MMÉE költségelőirányzata az 1917. évre. 102. old.


759. MMÉE Közl. 51 (1917) 12

-y-: Közgazdasági egyetem. 103. old. - -h -s: A budapesti m. kir. állami felső építőipariskola szünidei felvételei az 1912-15. évben II. 104-106. old. - Szemle. 107. old. - Vegyesek. 107-108. old. - Könyvismertetés. 108. old. - Egyleti közlemények. 108-110. old.


760. MMÉE Közl. 51 (1917) 13

Közgyűlési beszédek (Kájlinger Mihály, Edvi Illés Aladár, Gerster Béla. Becsey Antal, Herrmann Miksa). 111-115. old. - Szabó Gusztáv titkár tiszti jelentése 1917. március 25-én, az MMÉE-közgyűlés második napján. 115-124. old. - Egyleti pályázataink (Hollán-pályadíjak, Cserháti-pályadíj, aranyérem, Kossuth-közgazdasági pályadíj). 125-130. old. - Záró számadások. 130-132. old. - Az MMÉE 1917. évi tisztikara. 132-135. old. - Egyleti közlemények. 135-136. old.


761. MMÉE Közl. 51 (1917) 14

Ferentzy József: Önálló közgazdasági egyetem. 137. old. - Rozsnyay Károly: A többtermelésről. 138-141. old. - Vegyesek. 141. old. - Egyleti közlemények. 142-144. old.


762. MMÉE Közl. 51 (1917) 15

Élelmicikkek pótszerei. 145. old. - Rózsa Ernő: Vasúti fertőtlenítő telepekről. 146-150. old. - Reischl Kálmán: Megint a Kálvin-tér. 150-151. old. - Egyleti közlemények. 151-152. old.


763. MMÉE Közl. 51 (1917) 16

Zielinski Szilárd: A mérnökök és építészek rendtartása Ausztriában és nálunk. 153-155. old. - Szilas Oszkár: Szabadvezetékek belógásáról I. 155-159. old. - A mérnöki cím használatának rendezése Ausztriában. 159-160. old. - Vegyesek. 160. old. - Egyleti közlemények. 161-162. old.


764. MMÉE Közl. 51 (1917) 17

Hoszpotzky Alajos +. 163. old. - Szilas Oszkár: Szabadvezetékek belógásáról II. 164-170. old. - Szemle. 170. old. - Vegyesek. 171. old. - Egyleti közlemények. 171-172. old.


765. MMÉE Közl. 51 (1917) 18

Bernauer Zsigmond: Önálló közgazdasági egyetem? 173-174. old. - Szesztay Sándor: Gazdasági vasútaink hálózatának fejlesztése I. 174-178. old. - Egyleti közlemények. 178-180. old.


766. MMÉE Közl. 51 (1917) 19

V- Gy-: Az ötvözött acélok háborús problémája. 181-182. old. - Szesztay Sándor: Gazdasági vasútaink hálózatának fejlesztése II. 182-186. old. - Vegyesek. 186. old. - Egyleti közlemények. 186-188. old.


767. MMÉE Közl. 51 (1917) 20

Zelovich Kornél: 1867-1917. 189-191. old. - Becsey Antal: A mi nagy problémánk. 191-194. old. - Szemle. 194-195. old. - Vegyesek. 195. old. - Könyvismertetés. 195. old. - Egyleti közlemények. 195-196. old.


768. MMÉE Közl. 51 (1917) 21

Ő felsége a király az együttes országos mérnökgyűlés védnöke. 197-198. old. - 'Sigmund Elek: A talajismereti tudomány jelentősége I. 198-201. old. - Vegyesek. 202. old. - Egyleti közlemények. 202-204. old.


769. MMÉE Közl. 51 (1917) 22

K. Lehotzky Gyula: Természettudományi világnézet és nemzeti hatalom. 205-206. old. - 'Sigmund Elek: A talajismereti tudomány jelentősége II. 206-210. old. - Szemle. 210-211. old. - Vegyesek. 211. old. - Egyleti közlemények. 212. old.


770. MMÉE Közl. 51 (1917) 23

Bálint Zoltán: Az egyletközi lakásépítési értekezlet. 213. old. - Ereky Károly: Élelmiszertermelő nagyüzemek I. 214-216. old. - Palóczi Antal: Észrevételek a "Megint a Kálvin-tér" című cikkre. 216-217. old. - Szemle. 217-218. old. - Az MMÉE 1917-18. évi építészeti nagypályázata. 218-219. old. - Vegyesek. 219-220. old. - Egyleti közlemények. 220. old.


771. MMÉE Közl. 51 (1917) 24

Zelovich Kornél: Tiszteletbeli mérnökdoktoraink. 221-222. old. - Műegyetemünk tiszteletbeli doktorainak avatóünnepsége. 223-224. old. - Ereky Károly: Élelmiszertermelő nagyüzemek II. 224-227. old. - Szemle. 227-228. old. - Vegyesek. 228. old. - Egyleti közlemények. 228-230. old.


772. MMÉE Közl. 51 (1917) 25

Homola Viktor: A mérnök szerepe Magyarország nemzeti továbbfejlesztésében. 231-232. old. - Altnéder Ferenc: Fémbányászatunk fejlődésének akadályai. 232-236. old. - Szemle. 236-237. old. - Vegyesek. 237-238. old. - Egyleti közlemények. 238. old.


773. MMÉE Közl. 51 (1917) 26

A Nagyválasztmány és Egyleti Tanács folyó évi június 8-án tartott együttes ülésének határozataiból (Herrmann Miksa előadói jelentése). 239-243. old. - Lechner Jenő: A "Josephinum". 243-245. old. - Pirovits Aladár: Újból a Kálvin-tér. 245. old. - Szemle. 246. old. - Egyleti közlemények. 246. old.


774. MMÉE Közl. 51 (1917) 27

Az Országos Mérnökgyűlés ünnepsége. 247-248. old. - Országos Mérnökgyűlés Budapesten 1917. június 29-én a kir. József Műegyetem aulájában (Kürschák József, Miksa főherceg, Kájlinger Mihály, Glasner Antal, Zielinski Szilárd beszéde). 248-252. old. - K. Lehotzky Gyula: A mezőgazdasági gépészet továbbfejlesztése tudományos és többtermelési szempontból I. 252-254. old. - Egyleti közlemények. 254. old.


775. MMÉE Közl. 51 (1917) 28

G. G.: A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium. 255. old. - K. Lehotzky Gyula: A mezőgazdasági gépészet továbbfejlesztése tudományos és többtermelési szempontból II. 256-263. old. - Szemle. 263-264. old. - Vegyesek. 264. old.


776. MMÉE Közl. 51 (1917) 29

-y-: A második műegyetem. 265-266. old. - Hollerung Gábor: Budapest jövője. 266-269. old. - Szemle. 269-270. old. - Az MMÉE felirata a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a második műegyetem mielőbbi felállítása érdekében. 270-272. old. - Vegyesek. 272. old. - Egyleti közlemények. 272. old.


777. MMÉE Közl. 51 (1917) 30

Lux Kálmán: A budai királyi vár képe I. Mátyás korában. 273-281. old. - Egyházi közlemények. 281-282. old.


778. MMÉE Közl. 51 (1917) 31

Kreuzer Géza: Tudományos világnézet és világháború. 383. old. - K. Lehotzky Gyula: Válasz Kreuzer Géza reflexióira. 284. old. - Vladár Endre: Mezőgazdasági gépiparunk fejlesztése I. 284-287. old. - Makoldy József: Hilbert, a prágai székesegyház újraépítőjének munkájáról. 287-290. old. - Egyleti közlemények. 290. old.


779. MMÉE Közl. 51 (1917) 32

Pirovits Aladár: Új világgazdasági rend. 291-292. old. - Vladár Endre: Mezőgazdasági gépiparunk fejlesztése II. 292-295. old. - Szemle. 296-297. old. - Vegyesek. 297-298. old. - Egyleti közlemények. 298. old.


780. MMÉE Közl. 51 (1917) 33

Pazár István: A bírósági szakértői eljárásról. 299-304. old. - Szemle. 304-306. old. - Vegyesek. 306. old. - Egyleti közlemények. 306. old.


781. MMÉE Közl. 51 (1917) 34

-y-: A mi brigadérosaink. 307. old. - Groffits Gábor: Szemesterményeink tárolásáról I. 307-314. old. - Vegyesek. 314. old.


782. MMÉE Közl. 51 (1917) 35

Groffits Gábor: Szemesterményeink tárolásáról II. 315-320. old. - Szemle. 320-321. old. - Vegyesek. 322. old. - Egyleti közlemények. 322. old.


783. MMÉE Közl. 51 (1917) 36

Kump József: A modern tengeralattjáró evolúciója I. 323-329. old. - Szemle. 330. old. - Vegyesek. 330. old.


784. MMÉE Közl. 51 (1917) 37

Kump József: A modern tengeralattjáró evolúciója II. 331-335. old. - Sztehlo Ottó: Megjegyzések a kassai dóm történetének tisztázásához. 335-336. old. - Szemle. 337-338. old. - Vegyesek. 338. old. - Könyvismertetés. 338. old.


785. MMÉE Közl. 51 (1917) 38

Kreuzer Géza: Többtermelés és túltermelés. 339. old. - Vajda Ödön: Talajművelőgépekkel végzett kísérletek eredményei I. 339-345. old. - Szemle. 346. old. - Vegyesek. 346. old. - Egyleti közlemények. 346. old.


786. MMÉE Közl. 51 (1917) 39

Irsai Ervin: Hadifogoly műegyetemi hallgatóink szellemi gondozásáról. 347. old. - Vajda Ödön: Talajművelőgépekkel végzett kísérletek eredményei II. 348-353. old. - Szemle. 353-354. old. - Vegyesek. 354. old. - Egyleti közlemények. 354. old.


787. MMÉE Közl. 51 (1917) 40

A József Műegyetem 1917/18. tanévének megnyitása szeptember 23-án (Kürschák József rektor beszéde). 355-358. old. - Kump József: Amerika fahajói I. 358-360. old. - Szemle. 360-362. old. - Vegyesek. 362. old.


788. MMÉE Közl. 51 (1917) 41

Kump József: Amerika fahajói II. 363-365. old. - Vigyázó István: A budapesti összekötő vasúti Duna-híd átépítésének előzményeiről. 365-367. old. - Maurer Vilmos: Az 1916. év végén üzletben állott közforgalmú hazai vasútak építő és üzleti hosszúságai. 367-370. old. - Szemle. 370. old. - Egyleti közlemények. 370. old.


789. MMÉE Közl. 51 (1917) 42

Kelemen Móric: Mérnököt a székesfőváros adminisztrációjába. 371-372. old. - Oltay Károly: Új szerkezetű szabatos tahiméter. 372-378. old. - Vegyesek. 378. old.


790. MMÉE Közl. 51 (1917) 43

A mérnökség érvényesüléséért. 379-380. old. - Kölber Ernő: A budapesti összekötő vasúti Duna-híd átépítése I. 380-386. old. - Vegyesek. 386. old. - Egyleti közlemények. 386. old.


791. MMÉE Közl. 51 (1917) 44

Mauthner Dezső: A címkérdésről. 387-388. old. - Kolber Ernő: A budapesti összekötő vasúti Duna-híd átépítése II. 388-395. old. - Szemle. 396. old. - Vegyesek. 396. old.


792. MMÉE Közl. 51 (1917) 45

Bauer Henrik: Szociáltechnika. 397-398. old. - Balassa Frigyes: Kettős-rendszerű szívógázüzemű ekeszerkezet I. 398-403. old. - Vegyesek. 403-404. old. - Egyleti közlemények. 404. old.


793. MMÉE Közl. 51 (1917) 46

Becsey Antal: A népegészségügyért. 405-406. old. - Balassa Frigyes: Kettős-rendszerű szívógázüzemű ekeszerkezet II. 406-411. old. - Vegyesek. 411. old. - Egyleti közlemények. 411-412. old.


794. MMÉE Közl. 51 (1917) 47

Bauer Henrik: Népegészség és szociáltechnika. 413. old. - Eisenbach Hugó: A szívógázmotor-telepekről I. 414-419. old. - Vegyesek. 420. old. - Egyleti közlemények. 420. old.


795. MMÉE Közl. 51 (1917) 48

Eisenbach Hugó: A szívógázmotor-telepekről II. 421-427. old. - Szemle. 427-428. old. - Vegyesek. 428. old. - Egyleti közlemények. 428. old.


796. MMÉE Közl. 51 (1917) 49

Az MMÉE felirata a kereskedelemügyi miniszterhez a mérnökök és építészek rendtartása tárgyában. 429-436. old.


797. MMÉE Közl. 51 (1917) 50

Kertész K. Róbert: A felsőbb technikai oktatás a háború után. 437-446. old. - Szemle. 446. old. - Egyleti közlemények. 446. old.


798. MMÉE Közl. 51 (1917) 51

Ordódy János: A motoros talajművelésről. 447-451. old. - Szemle. 451-452. old. - Az MMÉE 1918. évi építészeti kispályázatának programja. 453. old. - Az MMÉE 1918. évi Ybl-pályázatának programja. 453. old. - Vegyesek. 453-454. old. - Egyleti közlemények. 454-456. old.


799. MMÉE Közl. 51 (1917) 52

Bánki Donát: A fordulatszám és a hengerszám a motorok üzembiztonsága szempontjából. 457-459. old. - Egyleti közlemények. 459-466. old.


800. MMÉE Közl. 52 (1918) 1

Török László: A mérnöki kar sérelme a választójogi törvényjavaslatban. 1. old. - Makoldy József: Királyi palota a galíciai fronton. 1-6. old. - Szemle. 7-8. old. - Vegyesek. 8. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


801. MMÉE Közl. 52 (1918) 2

Major István: Az önköltség számítása a gépiparban. 9-12. old. - Lippay Béla: Vidéki városok lakáskérdéséről I. 12-13. old. - Vegyesek. 13-14. old. - Egyleti közlemények. 14-16. old.


802. MMÉE Közl. 52 (1918) 3

-c: Kossuth Lajos Tivadar emlékének. 17. old. - Bartók Ferenc: Villamos áramfejlesztő telepek áramáremelő törekvései I. 17-20. old. - Lippay Béla: Vidéki városok lakáskérdéséről II. 20-22. old. - Szemle. 22-23. old. - Vegyesek. 23. old. - Egyleti közlemények. 23-24. old.


803. MMÉE Közl. 52 (1918) 4

Kelemen Móric: Városi közlekedési feladatok. 25-26. old. - Seidner Mihály: Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez I. 26-28. old. - Bartók Ferenc: Villamos áramfejlesztő telepek áramáremelő törekvései II. 29-30. old. - Szemle. 31. old. - Vegyesek. 31-32. old. - Könyvismertetés. 32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


804. MMÉE Közl. 52 (1918) 5

Pirovits Aladár: Várostudomány. 33-34. old. - Seidner Mihály: Megjegyzések az indukciós motor elméletéhez II. 34-38. old. - Szemle. 38-39. old. - Az MMÉE közgazdasági pályázata. 39-40. old. - Egyleti közlemények. 40. old.


805. MMÉE Közl. 52 (1918) 6

Gáti Béla: A textilanyaghiány megszüntetéséről I. 41-43. old. - Biermann Frigyes: Dugattyús kompresszorokról I. 43-47. old. - Vegyesek. 47. old. - Egyleti közlemények. 47-48. old.


806. MMÉE Közl. 52 (1918) 7

Gáti Béla: A textilanyaghiány megszüntetéséről II. 49-51. old. - Biermann Frigyes: Dugattyús kompresszorokról II. 51-59. old. - Egyleti közlemények. 59-60. old.


807. MMÉE Közl. 52 (1918) 8

Bauer Henrik: Szociáltechnikai problémák. 61. old. - Sármezey Endre: Diesel-motorok alkalmazása vasúti üzemekben I. 61-66. old. - Szemle. 66-68. old. - Vegyesek. 68. old. - Egyleti közlemények. 68. old.


808. MMÉE Közl. 52 (1918) 9

Sármezey Endre: Diesel-motorok alkalmazása vasúti üzemekben II. 69-72. old. - Vegyesek. 72. old. - Egyleti közlemények. 72-76. old.


809. MMÉE Közl. 52 (1918) 10

Devicis Del Vecchio Ferenc: Kruspér István emlékének. 77-78. old. - Sármezey Endre: Diesel-motorok alkalmazása vasúti üzemekben III. 78-79. old. - Valatin Béla: Diesel-elektromos lokomotívok a vontatószolgálatban. 79-80. old. - Vegyesek. 80. old. - Egyleti közlemények. 82-84. old.


810. MMÉE Közl. 52 (1918) 11

(-c) : A fővárosi adminisztráció és a mérnökség. 85-86. old. - Beke József: Takarékosság és a szerkezetek biztossága I. 86-89. old. - Szemle. 89-90. old. - Vegyesek. 90-91. old. - Egyleti közlemények. 91-92. old.


811. MMÉE Közl. 52 (1918) 12

Beke József: Takarékosság és a szerkezetek biztossága II. 93-97. old. - Szemle. 97-98. old. - Vegyesek. 98. old. - Egyleti közlemények. 98-100. old.


812. MMÉE Közl. 52 (1918) 13

Bánki Donát: Új vízturbina. 101-103. old. - Pesky János: Egyenlő nedvességű laboratóriumi betonpróbákról. 103-106. old. - Szemle. 106-107. old. - Vegyesek (benne Bielek Miksáról - 1833-1917 - szóló rövid megemlékezés). 107-108. old. - Egyleti közlemények. 108. old.


813. MMÉE Közl. 52 (1918) 14

Kájlinger Mihály közgyűlési megnyitó beszéde 1918. március 23-án. 109-111. old. - Szabó Gusztáv tiszti jelentése 1918. március 24-én. 111-119. old. - Egyleti pályázataink (Hollán-pályadíj, Kossuth-közgazdasági pályadíj és pályázati hirdetés). 119-121. old. - Zárszámadások. 121-123. old. - Az MMÉE tisztségviselői 1918-tól. 123-126. old. - Vegyesek. 126. old. - Egyleti közlemények. 126-128. old.


814. MMÉE Közl. 52 (1918) 15

Ney Ákos: Vasútügyi feladatok a háború után. 129-130. old. - Schrodt István: Új aerodinamikai műszerek elvéről I. 130-135. old. - Vegyesek. 136. old. - Egyleti közlemények. 136. old.


815. MMÉE Közl. 52 (1918) 16

Ereky Károly: Technikai tudományok a közélelmezés szolgálatában. 137-138. old. - Schrodt István: Új aerodinamikai műszerek elvéről II. 138-141. old. - Vegyesek. 141. old. - Egyleti közlemények. 141-144. old.


816. MMÉE Közl. 52 (1918) 17

Schrodt István: Új aerodinamikai műszerek elvéről III. 145-151. old. - Vegyesek. 151. old. - Egyleti közlemények. 151-152. old.


817. MMÉE Közl. 52 (1918) 18

Lechner Jenő: Képek Buda és Pest fejlődésének történetéből I. 153-160. old. - Szemle. 160. old. - Vegyesek. 160. old.


818. MMÉE Közl. 52 (1918) 19

Tolnay Lajos + (Kájlinger Mihály és Baumgarten Henrik gyászbeszédével). 161-162. old. - Gálócsy Árpád: A tordai földgázrobbanás. 162-168. old.


819. MMÉE Közl. 52 (1918) 20

Sóváry Zoltán: Vasútügyi feladatok. 169-170. old. - Oltay Károly: A szabatos prizmás tahiméter pontossága I. 170-174. old. - Vegyesek. 174-175. old. - Egyleti közlemények. 175-176. old.


820. MMÉE Közl. 52 (1918) 21

Pirovits Aladár: Várospolitika. 177-178. old. - Oltay Károly: A szabatos prizmás tahiméter pontossága II. 178-183. old. - Miklósi Kornél: Fémek feszültségi diagramjairól. 183-184. old. - Vegyesek. 184. old. - Egyleti közlemények. 184. old.


821. MMÉE Közl. 52 (1918) 22

Fábián Gáspár: Az építőipar pangásának pénzügyi okai. 185-186. old. - Lechner Jenő: Képek Buda és Pest fejlődésének történetéből II. 186-192. old. - Vegyesek. 192. old.


822. MMÉE Közl. 52 (1918) 23

Kelemen Móric: Lakáskérdés és közlekedés I. 193-194. old. - Lechner Jenő: Képek Buda és Pest fejlődésének történetéből III. 194-202. old. - Vegyesek. 202-203. old. - Egyleti közlemények. 203-204. old.


823. MMÉE Közl. 52 (1918) 24

Sándor Lajos: A rákosi rétek szabályozása és a rákosi hajózható csatorna. 205-211. old. - Az MMÉE 1918/19. évi építészeti nagypályázata. 211. old. - Egyleti közlemények. 211-212. old.


824. MMÉE Közl. 52 (1918) 25

Kovách Lajos: Közútaink fejlesztése s a közúti törvény. 213-219. old. - Vegyesek. 219-220. old. - Egyleti közlemények. 220. old.


825. MMÉE Közl. 52 (1918) 26

Maróthy Kálmán: Ipari termékek egységesítése, egyszerűsítése, szabványozása I. 221-223. old. - Egyleti közlemények. 223-224. old.


826. MMÉE Közl. 52 (1918) 27

Kelemen Móric: Lakáskérdés és közlekedés II. 225-227. old. - Maróthy Kálmán: Ipari termékek egységesítése, egyszerűsítése, szabványozása II. 227-231. old. - Vegyesek. 232. old. - Egyleti közlemények. 232. old.


827. MMÉE Közl. 52 (1918) 28

Maróthy Kálmán: Ipari termékek egységesítése, egyszerűsítése, szabványozása III. 233-239. old. - Szemle. 239. old. - Vegyesek. 240. old. - Egyleti közlemények. 240. old.


828. MMÉE Közl. 52 (1918) 29

Naszályi József: A motorikus talajmívelés és a szívógázmotor-üzem. 241-245. old. - Müller Alajos: Válasz Naszályi Józsefnek előbbi cikkére. 245-247. old. - Egyleti közlemények. 247-248. old.


829. MMÉE Közl. 52 (1918) 30

Korbély József: A Kettős-Körös vízjárása. 249-254. old. - Szemle. 255. old. - Vegyesek. 256. - Egyleti közlemények. 256. old.


830. MMÉE Közl. 52 (1918) 31

Bogdánffy Ödön: Magyarország víziereje. 257-260. old. - Pattantyús-Ábrahám Géza: Egy új fogaskeréktípusról. 260-264. old. - Szemle. 264. old.


831. MMÉE Közl. 52 (1918) 32

Bauer Henrik: Szociáltechnika vagy politika? 265. old. - Vajdafy Aladár: A textilanyaghiány megszüntetéséről és a műselyemről I. 266-271. old. - Szemle. 271-272. old.


832. MMÉE Közl. 52 (1918) 33

Vajdafy Aladár: A textilanyaghiány megszüntetéséről és a műselyemről II. 273-274. old. - Gáti Béla: Válasz az előző cikkre. 274-275. old. - Elek Adolf: Többtámaszú keretek I. 275-279. old. - Szemle. 279-280. old. - Vegyesek. 280. old. - Egyleti közlemények. 280. old.


833. MMÉE Közl. 52 (1918) 34

Elek Adolf: Többtámaszú keretek II. 281-283. old. - Dorner Emil: Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése I. 283-287. old. - Szemle. 287-288. old. - Vegyesek. 288. old.


834. MMÉE Közl. 52 (1918) 35

Dorner Emil: Az elektromos izzólámpák szálainak elporladása és a lámpák megfeketedése II. 289-292. old. - Pilder Alfréd: A kistoronyi felrobbant Cibin-híd végleges helyreállítása. 292-294. old. - Szemle. 294-296. old. - Vegyesek. 296. old.


835. MMÉE Közl. 52 (1918) 36

Vajda Ödön: A szántógép a többtermelés szolgálatában. 297-303. old. - Szemle. 303. old. - Vegyesek. 304. old. - Egyleti közlemények. 304. old.


836. MMÉE Közl. 52 (1918) 37

Makoldy József: Brzezany kastélya a háborúban. 305-307. old. - Thoma Albert: Gépalapok toldása. 307-308. old. - Szemle. 309-310. old. - Városi vasútak rendezésének irányelvei. 310-312. old. - Vegyesek. 312. old. - Egyleti közlemények. 312. old.


837. MMÉE Közl. 52 (1918) 38

Major István: Gépgyárak organizációja I. 313-317. old. - Szemle. 318-320. old. - Vegyesek. 320. old. - Egyleti közlemények. 320. old.


838. MMÉE Közl. 52 (1918) 39

Major István: Gépgyárak organizációja II. 321-325. old. - Kemény Lajos: A kassai dóm. 325-326. old. - Szemle. 326-328. old. - Vegyesek. 328. old.


839. MMÉE Közl. 52 (1918) 40

Pilder Alfréd: A vasút tömegáruforgalmi teljesítőképessége. 329-335. old. - Leitner Jenő: A nyersolaj tökéletes porlasztásának feltételei zárt porlasztókkal ellátott motoroknál I. 335-336. old. - Vegyesek. 336. old.


840. MMÉE Közl. 52 (1918) 41

Ereky Károly: Biotehnológia. 337-339. old. - Leitner Jenő: A nyersolaj tökéletes porlasztásának feltételei zárt porlasztókkal ellátott motoroknál II. 340-342. old. - Maurer Vilmos: A magyar vasútak építő- és üzleti hosszúságai az 1917. év végén. 342-343. old. - Szemle. 344. old. - Egyleti közlemények. 344. old.


841. MMÉE Közl. 52 (1918) 42

A József Műegyetem 1918/19. tanévbeli megnyitása (Kürschák József leköszönő és Czakó Adolf új rektor beszéde). 345-350. old. - Finkey József-Jakóby István: A magyarországi bauxitércbányászat és alumíniumipar jövője és közgazdasági jelentősége I. 350-352. old. - Egyleti közlemények. 352. old.


842. MMÉE Közl. 52 (1918) 43

Finkey József-Jakóby István: A magyarországi bauxitércbányászat és alumíniumipar jövője és közgazdasági jelentősége II. 353-359. old. - Vegyesek. 360. old. - Egyleti közlemények. 360. old.


843. MMÉE Közl. 52 (1918) 44

Finkey József-Jakóby István: A magyarországi bauxitércbányászat és alumíniumipar jövője és közgazdasági jelentősége III. 361-363. old. - Borus Ferenc: Az elektromos szántásról. 363-368. old. - Vegyesek. 368. old.


844. MMÉE Közl. 52 (1918) 45

Csatlakozás a Magyar Nemzeti Tanácshoz. 369. old. - Bauer Henrik: Politika vagy szociáltechnika? 369-370. old. - Nagy Sándor: A tűzoltásról. 370-375. old. - Vegyesek. 375-376. old. - Könyvismertetés. 376. old.


845. MMÉE Közl. 52 (1918) 46

Szilágyi Gyula: Grittner Albert +. 377. old. - Signer Béla: Átömlési sebességek analitikai vizsgálata légszivattyúk szelepein, különös tekintettel a Diesel-motorra I. 378-381. old. - Szemle. 381-382. old. - Vegyesek. 383. old. - Egyleti közlemények. 383-384. old.


846. MMÉE Közl. 52 (1918) 47

Kelemen Móric: A forradalom után. 385-386. old. - Signer Béla: Átömlési sebességek analitikai vizsgálata légszivattyúk szelepein, különös tekintettel a Diesel-motorra II. 387-391. old. - Szemle. 391. old. - Vegyesek. 391-392. old. - Könyvismertetés. 392. old.


847. MMÉE Közl. 52 (1918) 48

Eisenbach Hugó: A modern motoros talajművelés és gépei I. 393-400. old. - Egyleti közlemények. 400. old. - Vegyesek. 400. old.


848. MMÉE Közl. 52 (1918) 49

Az MMÉE nagyválasztmányának állásfoglalása a Magyar Város- és Községfejlesztési Rt. bemutatkozó körlevele dolgában. 401. old. - Eisenbach Hugó: A modern motoros talajművelés és gépei II. 401-403. old. - Egyleti közlemények. 403-404. old. - Vegyesek. 404. old.


849. MMÉE Közl. 52 (1918) 50

Eisenbach Hugó: A modern motoros talajművelés és gépei III. 405-412. old. - Szabó Gusztáv: A Magyar Város- és Községfejlesztési Rt. ügyéhez. 412. old. - Egyleti közlemények. 412. old.


850. MMÉE Közl. 52 (1918) 51

-c: A mérnökség és az új korszak. 413-415. old. - Fasching Antal: A magyar országos felmérések és térképészet átszervezése, tekintettel a bécsi cs. és kir. katonai földrajzi intézet megszűnésére I. 415-418. old. - Szemle. 418. old. - Vegyesek. 418-419. old. - Egyleti közlemények. 419-420. old.


851. MMÉE Közl. 52 (1918) 52

Trummer Árpád: Az agrárreform technikai feladatai. 421-422. old. - Fasching Antal: A magyar országos felmérések és térképészet átszervezése, tekintettel a bécsi cs. és kir. katonai földrajzi intézet megszűnésére II. 422-425. old. - Terzaghi Károly: Földtöltéseknek új alapokra fektetett mechanikája (Lósy Schmidt Ede fordításában). 425-426. old. - Könyvismertetés. 426-427. old. - Egyleti közlemények. 427-428. old.


852. MMÉE Közl. 53 (1919) 1

Thoma Frigyes: Könyves-Tóth Mihály +. 1. old. - Tordai Imre: Gazdasági lehetőségek Törökországban. 2-7. old. - Vegyesek. 7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


853. MMÉE Közl. 53 (1919) 2

Pirovits Aladár: Magyarország területi épsége. 9-10. old. - Varsányi Emil: A szénnel való takarékosság az ipari üzemekben. 10-12. old. - Enyedi Béla: Vierendeel-tartók szilárdsági vizsgálata I. 13-15. old. - Vegyesek. 15. old. - Egyleti közlemények. 15-16. old.


854. MMÉE Közl. 53 (1919) 3

Enyedi Béla: Vierendeel-tartók szilárdsági vizsgálata II. 17-23. old. - Szemle. 23-24. old. - Egyleti közlemények. 24. old.


855. MMÉE Közl. 53 (1919) 4

Enyedi Béla: Vierendeel-tartók szilárdsági vizsgálata III. 25-31. old. - Vegyesek. 31-32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


856. MMÉE Közl. 53 (1919) 5

Thoma Frigyes: Az agrárreform és a kisvasútak. 33-36. old. - Bánki Donát: "Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról" (a kereskedelemügyi miniszter 1918, évi kiadványának kritikai ismertetése). 36-37. old. - Vegyesek. 38-39. old. - Egyleti közlemények. 39-40. old.


857. MMÉE Közl. 53 (1919) 6

Miklósi Kornél: Az ötvözetek képződéséről I. 41-45. old. - Szemle. 46-47. old. - Vegyesek. 47. old. - Egyleti közlemények. 47-48. old.


858. MMÉE Közl. 53 (1919) 7

Az Országos Munkaügyi Tanács alakuló ülése (Czakó Adolf, Méhely Kálmán, Károlyi Mihály, Berinkey Dénes, Garami Ernő beszéde). 49-52. old. - Miklósi Kornél: Az ötvözetek képződéséről II. 53-55. old. - Vegyesek. 55. old. - Könyvismertetés. 56. old. - Egyleti közlemények. 56. old.


859. MMÉE Közl. 53 (1919) 8

Sármezey Endre: Agrárreform és a kisvasútak I. 57-59. old. - Kerékgyártó György: Lágyvasak szövetszerkezete. 59-61. old. - Vegyesek. 61-62. old. - Egyleti közlemények. 62-64. old.


860. MMÉE Közl. 53 (1919) 9

Sármezey Endre: Agrárreform és a kisvasútak II. 65-67. old. - Nagy Virgil: Az építészek műegyetemi tanulmányi rendje. 67-70. old. - Egyleti közlemények. 71-72. old.


861. MMÉE Közl. 53 (1919) 10

Bláthy Ottó Titusz: Magyarország széngazdaságának jövője I. 73-77. old. - Vegyesek. 77. old. - Könyvismertetés. 77-78. old. - Egyleti közlemények. 78-80. old.


862. MMÉE Közl. 53 (1919) 11

Zielinski Szilárd: br. Beocsini Ohrenstein Henrik +. 81. old. - Fehér Lajos-Seidner Mihály: Budapest energiaszükségletének gazdaságos termelése I. 81-86. old. - Pilder Alfréd: Megjegyzések Ruzitska Lajos cikkéhez. 86-87. old. - Egyleti közlemények. 87-88. old.


863. MMÉE Közl. 53 (1919) 12

Bauer Henrik: Szózat a technikusokhoz. 89. old. - Fehér Lajos-Seidner Mihály: Budapest energiaszükségletének gazdaságos termelése II. 90-93. old. - Vegyesek. 93. old. - Egyleti közlemények. 93-96. old.


864. MMÉE Közl. 53 (1919) 13

Fonó Albert: A proletárdiktatúra és a mérnökség. 97. old. - Fehér Lajos-Seidner Mihály: Budapest energiaszükségletének gazdaságos termelése III. 97-101. old. - Rozlozsnik Pál: Telepek-e a Bihar-hegység alumíniumércelőfordulásai? 101-102. old. - Egyleti közlemények, 102-104. old. - Könyvismertetés. 104. old. - Vegyesek. 104. old.


865. MMÉE Közl. 53 (1919) 14-15

Közgyűlési megnyitóbeszédek 1919. március 22-én (Kájlinger Mihály leköszönő elnök és Kubik Gyula új elnök). 105-107. old. - Szabó Gusztáv főtitkár tiszti jelentése. 107-115. old. - Egyleti pályázataink (Hollán-pályadíjak, Kossuth-közgazdasági pályadíj, építészeti nagypályázat, Mezőssy-közgazdasági pályadíj). 115-121. old. - Az MMÉE tisztikara 1919-től. 121-124. old. - Egyleti közlemények. 124-126. old.


866. MMÉE Közl. 53 (1919) 16

Rerrich Béla: A modern városépítészet szociális irányú kertművészeti feladatairól I. 127-134. old. - Könyvtárosi jelentés. 134. old.


867. MMÉE Közl. 53 (1919) 17

Rerrich Béla: A modern városépítészet szociális irányú kertművészeti feladatairól II. 135-140. old. - Margalit Ödön: Tökéletesített termelési lehetőségek a városok körzetében. 140-141. old. - Egyleti közlemények. 141-142. old.


868. MMÉE Közl. 53 (1919) 18

Lux Kálmán: Budapest műemlékei, tekintettel a városrendezésre. 143-146. old. - Elek Adolf: Befogott támaszú keretek I. 146-148. old. - Vegyesek. 148-149. old. - Egyleti közlemények. 149-150. old.


869. MMÉE Közl. 53 (1919) 19

Major István: Gépgyárak üzemvezetésének organizációja. 151-154. old. - Elek Adolf: Befogott támaszú tartók II. 154-156. old. - Vegyesek. 156-157. old. - Könyvismertetés. 157-158. old. - Egyleti közlemények. 158. old.


870. MMÉE Közl. 53 (1919) 20

Verebélyi Leó: A drágaság leszerelése. 159-164. old. - Csáky István: A szociális város. 164-166. old. - Egyleti közlemények. 166. old.


871. MMÉE Közl. 53 (1919) 21

Seidner Mihály: Kalorikus és hidraulikus művek kooperációja I. 167-172. old. - Könyvismertetés. 172-173. old. - Egyleti közlemények. 173-174. old.


872. MMÉE Közl. 53 (1919) 22

Seidner Mihály: Kalorikus és hidraulikus művek kooperációja II. 175-179. old. - Ereky Károly: Budapest tejellátása. 179-180. old. - Klein József: A Bláthy-féle elv és a financiális szempont. 180. old. - Szemle. 180-182. old. - Könyvismertetés. 182. old.


873. MMÉE Közl. 53 (1919) 23-28

Udránszky József: Kvassay Jenő +. 183-184. old. - Forbát Alfréd: Az építészoktatás reformja. 184-189. old. - Vegyesek. 189-190. old. - Egyleti közlemények. 190. old.


874. MMÉE Közl. 53 (1919) 29-38

Restitutio in integrum. 191-192. old. - Fritz Oszkár: Schulek Frigyes +. 193. old. - Lechner Jenő: Kauser József +. 194. old. - literáti Vágó Pál: Közúti kocsik tengelybeállítása és vontató munkájára vonatkozó kísérletek. 195-200. old. - Szemle. 200-201. old. - Egyleti közlemények. 201-202. old. - Felhívás. 202. old.


875. MMÉE Közl. 53 (1919) 39-42

Hollop János: Legfontosabb topográfiai térképeink torzulásai és alkalmazásuk geodéziai műveletekben. 203-209. old. - Egyleti közlemények (benne Kherndl Antal haláláról). 209-210. old.


876. MMÉE Közl. 53 (1919) 43-45.

Gyáros Vilmos: Szaknyelvünk magyarságáért I. 211-215. old. - Kutasi Oszkár: Észak-Franciaország újjáépítése. 215-217. old. - Vegyesek. 217-218. old. - Könyvismertetés. 218. old. - Egyleti közlemények. 218. old.


877. MMÉE Közl. 53 (1919) 46-47

Gyáros Vilmos: Szaknyelvünk magyarságáért II. 219-224. old. - Egyleti közlemények. 224-226. old.


878. MMÉE Közl. 53 (1919) 48-52

Buday Béla: Kherndl Antal. 227-228. old. - Lósy-Schmidt Ede: Az ingenieure, mérnök és földmérő szó származása és első alkalmazása. 228-232. old. - Kotsis Iván: Javaslat a műegyetemi építészoktatás tanmenetének módosítására. 232-234. old. - Vegyesek. 234. old.


879. MMÉE Közl. 54 (1920) 1

Tisztújító rendkívüli közgyűlésünk 1919. december 19-én (Jász Dezső alelnök, Zielinski Szilárd új elnök beszéde). 1-5. old. - Halmi Gyula: A megcsonkított Magyarország vegyészeti ipari anyagszükségletének biztosítása a békeszerződésben. 6-8. old. - Szemle. 8-9. old. - Vegyesek. 9-10. old. - Könyvismertetés. 10-11. old. - Egyleti közlemények. 11-12. old.


880. MMÉE Közl. 54 (1920) 2-4

Borus Ferenc: Szántógépek választásához. 13-15. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszédes József sajátkezű jegyzetei az 1833. Geographical Annual-ban. 15-17. old. - Szemle. 17-18. old. - Vegyesek. 18-20. old. - Egyleti közlemények. 20. old.


881. MMÉE Közl. 54 (1920) 5-6

Erdős Ferenc: Tisza-szabályozás I. 21-31. old. - Egyleti közlemények. 32. old. - Vegyesek. 32. old.


882. MMÉE Közl. 54 (1920) 7-8

Erdős Ferenc: Tisza-szabályozás II. 33-40. old. - Egyleti közlemények. 40-42. old.


883. MMÉE Közl. 54 (1920) 9-11

Üdvözlő felirat és a kormányzó válasza. 43. old. - Erdős Ferenc: Tisza-szabályozás III. 44-49. old. - Vegyesek. 49-51. old. - Egyleti közlemények. 51-54. old.


884. MMÉE Közl. 54 (1920) 12-14

Verebély László: A magyar államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra I. 55-60. old. - Szemle. 60-61. old. - Vegyesek. 62. old. - Könyvismertetés. 62-63. old. - Egyleti közlemények. 63-66. old.


885. MMÉE Közl. 54 (1920) 15-16

Kertész K. Róbert: pilisi Ney Béla. 67-68. old. - Verebély László: A magyar államvasutak főhálózatának villamosítása, különös tekintettel széngazdálkodásunkra II. 68-73. old. - Szemle. 73-74. old. - Vegyesek. 74. old. - Könyvismertetés. 74-75. old. - Egyleti közlemények. 75-76. old.


886. MMÉE Közl. 54 (1920) 17-18

Rolla János: A földmérés a többtermelés szolgálatában. 77-80. old. - Putnoky László: A modern atomteória és Rutherford atombontási kísérlete. 80-82. old. - Szemle. 82. old. - Vegyesek. 82. old. - Egyleti közlemények. 83-86. old.


887. MMÉE Közl. 54 (1920) 19

Borus Ferenc: Kisgazdaságok elektrifikálása. 87-90. old. - Lósy-Schmidt Ede: Kultúrtörténeti adatok a magyar technika évszázados múltjából. 90-92. old. - Szemle. 92-93. old. - Könyvismertetés. 93. old. - Egyleti közlemények. 93-94. old. - Az MMÉE költségelőirányzata az 1920. évre. 94. old.


888. MMÉE Közl. 54 (1920) 20-21

K. Császár Ferenc: A gazdaságos építkezés nemzeti s ipari vonatkozásban I. 95-99. old. - Vegyesek. 99. old. - Könyvismertetés. 99. old. - Egyleti közlemények. 99-102. old.


889. MMÉE Közl. 54 (1920) 22-23

Lechner Jenő: Kauser Gyula +. 103. old. - K. Császár Ferenc: A gazdaságos építkezés nemzeti s ipari vonatkozásban II. 104-106. old. - Maurer Gyula: A Duna-Tisza-csatorna. 106-108. old. - Szemle. 108-109. old. - Vegyesek. 109. old. - Egyleti közlemények. 109-110. old.


890. MMÉE Közl. 54 (1920) 24-27

Bernauer Izidor: A budapesti gázgyárak üzeme a háborúban és a háború után. 111-117. old. - Vegyesek. 117-118. old. - Könyvismertetés. 118. old. - Egyleti közlemények. 119-120. old.


891. MMÉE Közl. 54 (1920) 28-33

Kolos Aurél: Forgóáramú aszinkron-motorok teljesítménytényezőjének (koszinusz fí) javítása fázisszabályozók segélyével. 121-125. old. - Egyleti pályázataink (Kossuth-közgazdasági pályadíjra, építészeti nagypályázat, kispályázat, Ybl-pályázat, Hollán-pályázat, Cserháti-plakett). 125-128. old. - Vegyesek. 128. old. - Könyvismertetés. 128-129. old. - Egyleti közlemények. 129-130. old.


892. MMÉE Közl. 54 (1920) 34-37

Zielinski Szilárd közgyűlési megnyitó beszéde 1920. június 5-én. 131-134. old. - Thoma Frigyes főtitkár tiszti jelentése a közgyűlés másnapján. 134-143. old. - Értesítés az MMÉE 1920. évi kispályázatáról. 143. old. - Zárószámadások. 143-145. old. - Az MMÉE tisztikara 1920-tól. 145-147. old. - Egyleti közlemények. 147-149. old. - Vegyesek. 150. old.


893. MMÉE Közl. 54 (1920) 38-41

Kertész K. Róbert MMÉE-alelnök közgyűlési beszéde. 151-154. old. - Lósy-Schmidt Ede: Könyvtárosi beszámoló. 154-156. old. - Szemle. 156-158. old. - Vegyesek. 158-159. old. - Egyleti közlemények. 160. old.


894. MMÉE Közl. 54 (1920) 42-43

Zaymus Vince: Mi történjék a m. kir. államvasutakkal? 161-164. old. - Szemle. 164-166. old. - Vegyesek. 166. old. - Könyvismertetés. 166-167. old. - Egyleti közlemények. 167-168. old.


895. MMÉE Közl. 54 (1920) 44-45

A József Műegyetem 1920/21. tanévének megnyitása október 10-én (Czakó Adolf prorektor beszámolója). 169-174. old. - S. Z.: A szabadalmi törvény novellája. 174-175. old. - Szemle. 175. old. - Vegyesek. 175-176. old. - Egyleti közlemények. 176. old.


896. MMÉE Közl. 54 (1920) 46-47

Miklósi Kornél: A fémipari fúrókról I. 177-182. old. - Vegyesek. 182-183. old. - Egyleti közlemények. 183-184. old.


897. MMÉE Közl. 54 (1920) 48

Miklósi Kornél: A fémipari fúrókról II. 185-190. old. - Szemle. 190-191. old. - Vegyesek. 191. old. - Egyleti közlemények. 191-192. old.


898. MMÉE Közl. 54 (1920) 49-50

Rejtő Sándor rektor megnyitó beszéde október 10-én I. 193-197. old. - Szemle. 197-198. old. - Vegyesek. 198-199. old. - Egyleti közlemények. 199-200. old.


899. MMÉE Közl. 54 (1920) 51-52

Rejtő Sándor rektor megnyitó beszéde október 10-én II. 201-205. old. - Szemle. 206-207. old. - Vegyesek. 207. old. - Könyvismertetések. 207-208. old. - Egyleti közlemények. 208. old.


900. MMÉE Közl. 55 (1921) 1

Berghold Kálmán: A földrengéstan egynémely technikai vonatkozásairól. 1-3. old. - Szemle. 3-5. old. - Vegyesek. 5. old. - Egyleti közlemények. 5-6. old.


901. MMÉE Közl. 55 (1921) 2

Signer Béla: Forgatós hajtás ütközési igénybevétele. 7-11. old. - Szemle. 12-13. old. - Könyvismertetés. 13-14. old. - Egyleti közlemények. 14. old.


902. MMÉE Közl. 55 (1921) 3-4

Király Kálmán: Mihályfi József +. 15. old. - Nagy Márton: Építési lehetőségek. 16-20. old. - Szemle. 20-21. old. - Vegyesek. 21-22. old. - Egyleti közlemények. 22. old.


903. MMÉE Közl. 55 (1921) 5

Jász Károly: A gyáripari regieköltségek megállapítása, tekintettel a beruházások törlesztésére. 23-26. old. - Zsigmondy Árpád: A magyar királyi bánya- és kohómérnöki főiskola sorsa. 26-27. old. - Szemle. 28. old. - Vegyesek. 29. old. - Könyvismertetés. 29. old. - Egyleti közlemények. 30. old.


904. MMÉE Közl. 55 (1921) 6-7

Nagy Márton: Az MMÉE 1920. évi kispályázatának pályanyertes műve. 31-35. old. - Finkey József: A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola sorsa. 35-36. old. - Szemle. 36. old. - Vegyesek. 37. old. - Könyvismertetés. 37. old. - Egyleti közlemények. 38. old.


905. MMÉE Közl. 55 (1921) 8

Udránszky József: Kvassay Jenő emlékezete. 39-42. old. - Szili Jenő: Külföldi koksznak hazai tüzelőanyagokkal való pótlása. 42-43. old. - Szemle. 43-45. old. - Vegyesek. 45-46. old. - Könyvismertetés. 46. old. - Egyleti közlemények. 46. old.


906. MMÉE Közl. 55 (1921) 9

Balog Artur: Belső égésű (gáz-) gépek melegértékesítése. 47-50. old. - Szemle. 51-52. old. - Vegyesek. 52-53. old. - Egyleti közlemények. 53-54. old.


907. MMÉE Közl. 55 (1921) 10

Cotel Ernő: A modern hengerlési technika alapelvei I. 55-57. old. - Klemp Gusztáv: A bőripar fejlődése hazánkban I. 57-60. old. - Szemle. 60-61. old. - Vegyesek. 61. old. - Könyvismertetés. 61-62. old. - Egyleti közlemények. 62. old.


908. MMÉE Közl. 55 (1921) 11

Cotel Ernő: A modern hengerlési technika alapelvei II. 63-64. old. - Klemp Gusztáv: A bőripar fejlődése hazánkban II. 64-67. old. - Szemle. 67-68. old. - Vegyesek. 68-69. old. - Egyleti közlemények. 69-70. old.


909. MMÉE Közl. 55 (1921) 12-13

Selényi Manó: Általános alakú kerettartók számítása I. 71-73. old. - A Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöki széke. 74. old. - Szemle. 74-76. old. - Vegyesek. 76-77. old. - Egyleti közlemények. 77-78.. old.


910. MMÉE Közl. 55 (1921) 14

Selényi Manó: Általános alakú kerettartók számítása II. 79-83. old. - ifj. Willhelm Gusztáv: A kassa-oderbergi vasút átadása. 83-84. old. - Szemle. 84-85. old. - Vegyesek. 85. old. - Könyvismertetés. 85-86. old. - Egyleti közlemények. 86. old.


911. MMÉE Közl. 55 (1921) 15

Buday Béla: Magyarország közutai I. 87-91. old. - Zielinski Szilárd: A Fővárosi Közmunkák Tanácsa által a budapesti Építésügyi Szabályzattal szemben megállapított könnyítések. 91-94. old. - Egyleti közlemények. 94. old.


912. MMÉE Közl. 55 (1921) 16

Buday Béla: Magyarország közutai II. 95-99. old. - Szemle. 99-101. old. - Vegyesek. 101-102. old. - Egyleti közlemények. 102. old.


913. MMÉE Közl. 55 (1921) 17

Zielinszki Szilárd elnök közgyűlési megnyitó beszéde március 19-én. 103-105. old. - Thoma Frigyes tiszti jelentése a közgyűlés másnapján. 105-113. old. - Bírálati jelentés az 1920/21. évi építészeti nagypályázatról. 113-115. old. - A választmány által kiküldött szakbizottságok jelentései technikai munkáknak az egyleti aranyéremmel való kitüntetése tárgyában. 115-116. old. - Az MMÉE 1921/22. évi építészeti nagypályázata. 116. old. - Zárszámadások. 116-118. old. - Az MMÉE tisztikara 1921-től. 118-120. old. - Egyleti közlemények. 120-122. old.


914. MMÉE Közl. 55 (1921) 18

Lechner Jenő: Kauser József emlékezete. 123-125. old. - Pesky János: A pályafenntartási zúzott kő vizsgálata. 126-127. old. - Lósy-Schmidt Ede: Könyvtárosi beszámoló. 127-129. old. - Szemle. 129. old. - Vegyesek. 130. old. - Egyleti közlemények. 130. old.


915. MMÉE Közl. 55 (1921) 19

Kardos Ferenc: A többtámaszú gerendatartó problémáihoz. 131-133. old. - Lósy-Schmidt Ede: A magyar technikai folyóiratirodalom 1920-ban. 133-135. old. - Szemle. 135-136. old. - Az 1920. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 136. old. - Vegyesek. 136-137. old. - Könyvismertetés. 137-138. old. - Egyleti közlemények. 138. old.


916. MMÉE Közl. 55 (1921) 20

Borosjenői Szabó Kálmán: A villamospestekről I. 139-143. old. - Szemle. 143-144. old. - Vegyesek. 145. old. - Könyvismertetés. 145-146. old. - Egyleti közlemények. 146. old.


917. MMÉE Közl. 55 (1921) 21

Borosjenői Szabó Kálmán: A villamospestekről II. 147-152. old. - Vegyesek. 152-153. old. - Egyleti közlemények. 153-154. old.


918. MMÉE Közl. 55 (1921) 22

Lósy-Schmidt Ede: A mérnöki cím használatának vázlatos története Magyarországon. 155-157. old. - Iványi Bertalan: Hozzászólás Erdős Ferenc "Tisza-szabályozás" című cikkéhez. 157-158. old. - Erdős Ferenc válasza az előző hozzászólásra. 158-160. old. - Vegyesek. 160-162. old. - Egyleti közlemények. 162. old.


919. MMÉE Közl. 55 (1921) 23

Timon Béla: A Tisza-szabályozás fejlesztéséről. 163-165. old. - Erdős Ferenc válasza az előző cikkre. 166-168. old. - Szemle. 168-169. old. - Vegyesek. 169-170. old. - Könyvismertetés. 170. old.


920. MMÉE Közl. 55 (1921) 24

Doctorics Benő: Az energiagazdaságtan rövid áttekintése I. 171-172. old. - Haidegger Ernő: Csonkamagyarország energiagazdasága I. 172-178. old. - Szemle. 178-179. old. - Vegyesek (Kandó Kálmán Wahrmann Mór jutalmáról az MTA részéről). 179-180. old. - Egyleti közlemények. 180. old.


921. MMÉE Közl. 55 (1921) 25

Fritz Oszkár: Schulek Frigyes emlékünnepe. 181-182. old. - Doctorics Benő: Az energiagazdaságtan rövid áttekintése II. 182-183. old. - Haidegger Ernő: Csonkamagyarország energiagazdasága II. 184-191. old. - Vegyesek. 191. old. - Egyleti közlemények. 191-192. old.


922. MMÉE Közl. 55 (1921) 26

Kelety Dénes: A megcsonkított államvasutakról. 193-210. old. - Szemle. 210. old. - Vegyesek. 210-211. old. - Egyleti közlemények. 212. old.


923. MMÉE Közl. 55 (1921) 27

Schulek Frigyes emlékünnepe I (Nagy Árpád, Csányi Károly, Ilosvay Lajos emlékbeszéde). 213-215. old. - Sztrókay István: Nagy-Budapest közlekedési problémái I. 215-219. old. - Szemle. 219-220. old. - Egyleti pályázatok. 220-221. old. - Vegyesek. 221-223. old. - Egyleti közlemények. 223-224. old.


924. MMÉE Közl. 55 (1921) 28

Schulek Frigyes emlékünnepe II (Nagy Virgil, Fock Ede, Nádler Róbert, Lechner Jenő, Lyka Károly emlékbeszéde). 225-226. old. - Sztrókay István: Nagy-Budapest közlekedési problémái II. 227-232. old. - Vegyesek. 232. old.


925. MMÉE Közl. 55 (1921) 29

Freund Mihály: A szénlepárlás és kilátásai Magyarországon I. 233-236. old. - Hollerung Gábor: Az okszerű tárolás a többtermelés szolgálatában. 236-237. old. - Vegyesek. 237. old. - Egyleti közlemények. 238. old.


926. MMÉE Közl. 55 (1921) 30-31

Freund Mihály: A szénlepárlás és kilátásai Magyarországon II. 239-241. old. - Gombos Mihály-Müller Félix: Taylorizmus az építőiparban. 241-242. old. - Szemle. 242-243. old. - 1920-21. évi Czigler-érmet odaítélő bizottság bírálati jelentése. 244. old. - Cserháti-plakettet odaítélő bizottság jelentése az 1920-21. működési évre szóló plakett odaítéléséről. 244. old. - Vegyesek. 244-245. old. - Egyleti közlemények. 245-246. old.


927. MMÉE Közl. 55 (1921) 32-33

Lechner Jenő: Műemlékek és a műemlékvédelem Magyarországon I. 247-250. old. - Fényes Kornél: Automobilok elektromos önindító és világító berendezései I. 251-252. old. - Szemle. 253. old. - Vegyesek. 253-256. old. - Könyvismertetés. 256. old. - Egyleti közlemények. 256. old.


928. MMÉE Közl. 55 (1921) 34-35

Viczián Ede: Kovács Sebestyén Aladár +. 257-258. old. - Lechner Jenő: Műemlékek és a műemlékvédelem Magyarországon II. 258-261. old. - Fényes Kornél: Automobilok elektromos önindító és világító berendezései II. 262-263. old. - Szemle. 264. old. - Vegyesek. 264. old.


929. MMÉE Közl. 55 (1921) 36-37

Th. F.: A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő. 265-266. old. - Hérics-Tóth Jenő: Szesziparunk helyzete és nyersanyagai I. 267-271. old. - Vegyesek. 271-272. old.


930. MMÉE Közl. 55 (1921) 38-39

Hérics-Tóth Jenő: Szesziparunk helyzete és nyersanyagai II. 273-275. old. - Veress Gábor: Az államvasuti reformgazdasági és közigazgatási alapelvekről. 275-280. old. - Dörre Jenő: A budapesti személypályaudvarok és az ezzel összefüggő kérdések tervpályázata. 280-281. old. - Szemle. 281-282. old. - Vegyesek. 282-284. old.


931. MMÉE Közl. 55 (1921) 40

Sajó Elemér: A müncheni vízügyi kiállítás és a bajor vízgazdálkodási politika I. 285-288. old. - Tolnai Pál: Szívógázhajtási teherautomobilok. 288-290. old. - Szemle. 290-291. old. - Vegyesek. 291. old. - id. Szily Kálmán üdvözlése. 292. old.


932. MMÉE Közl. 55 (1921) 41

Sajó Elemér: A müncheni vízügyi kiállítás és a bajor vízgazdálkodási politika II. 293-295. old. - Knuth Károly: Villamos- és fűtőtelepek egyesítése I. 295-300. old. - Szemle. 301. old. - Vegyesek. 301. old. - Egyleti közlemények. 302. old.


933. MMÉE Közl. 55 (1921) 42

Knuth Károly: Villamos- és fűtőtelepek egyesítése II. 303-309. old. - Szemle. 310-311. old. - Vegyesek. 311-312. old.


934. MMÉE Közl. 55 (1921) 43

A József Műegyetem 1921/22. tanévi szeptember 25-i megnyitása (Rejtő Sándor prorektor beszámolója). 313-316. old. - Kotsis Endre: Mezőgazdasági építészetünkről. 316-318. old. - Szemle. 319. old. - Vegyesek. 319-320. old. - Könyvismertetés. 320. old.


935. MMÉE Közl. 55 (1921) 44

Zelovich Kornél rektor magnificus székfoglalója. 321-327. old. - Pesky János: A traszról. 327-328. old. - Az MMÉE 1921-22. évi pályázata két Kossuth-közgazdasági pályadíjra. 328. old. - Szemle. 328-329. old. - Vegyesek. 329. old. - Könyvismertetés. 329-330. old.


936. MMÉE Közl. 55 (1921) 45

Kump József: Dunai hajózásunk hajótechnikai problémái I. 331-337. old. - Vegyesek. 337-338. old. - Egyleti közlemények. 338. old.


937. MMÉE Közl. 55 (1921) 46

Kump József: Dunai hajózásunk hajótechnikai problémái II. 339-343. old. - Szemle. 343. old. - Vegyesek. 344-345. old. - Egyleti közlemények. 345-346. old.


938. MMÉE Közl. 55 (1921) 47

Szili Jenő: Szénportüzelések. 347-349. old. - Szemle. 349-351. old. - Vegyesek. 351-352. old. - Egyleti közlemények. 352. old.


939. MMÉE Közl. 55 (1921) 48

Lechner Jenő: Nagy Virgil +. 353-355. old. - Lósy-Schmidt Ede: A magyar technikai tudományos irodalom állása a proletárdiktatúra bukása után az 1919. és 1920. években. 355-357. old. - Szemle. 358. old. - Vegyesek. 358-360. old.


940. MMÉE Közl. 55 (1921) 49

Markhót Jenő: A magyarországi automobilizmus fejlődése I. 361-366. old. - Kofranek Vendel: Hozzászólás Erdős Ferenc "Tisza-szabályozás" című cikkéhez. 366-367. old. - Timon Béla: Még egy-két szó a Tisza-szabályozás fejlesztéséről. 367-368. old. - Szemle. 368-369. old. - Vegyesek. 369-370. old.


941. MMÉE Közl. 55 (1921) 50

Markhót Jenő: A magyarországi automobilizmus fejlődése II. 371-375. old. - Erdős Ferenc: Válasz Kofranek Vendel "Hozzászólás Erdős Ferenc Tisza-szabályzásról" írt cikkére. 375-377. old. - Erdős Ferenc: Viszontválasz Timon Béla előző füzetbeli cikkére. 377-379. old. - Vegyesek. 379-380. old. - Egyleti közlemények. 380. old.


942. MMÉE Közl. 55 (1921) 51

Szigeth Gábor: A barnaszénkátrány termelése, lepárlása és felhasználása, különös tekintettel a hazai viszonyokra I. 381-392. old. - Szemle. 392-393. old. - Könyvismertetés. 393. old. - Egyleti közlemények. 393-394. old.


943. MMÉE Közl. 55 (1921) 52

Szigeth Gábor: A barnaszénkátrány termelése, lepárlása és felhasználása, különös tekintettel a hazai viszonyokra II. 395-404. old. - Vegyesek (benne megemlékezés danczkai Pattantyús-Ábrahám Endréről). 404. old. - Egyleti közlemények. 404. old.


944. MMÉE Közl. 56 (1922) 1

Fényes Kornél: Explóziós motorok hatásfokának maximuma I. 1-4. old. - Lósy-Schmidt Ede: A Nógrád megyei helyiérdekű vasút Ménes-patak hídjának robbantásból eredő megrongálása. 4-6. old. - Vegyesek. 6-7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


945. MMÉE Közl. 56 (1922) 2

Fényes Kornél: Explóziós motorok hatásfokának maximuma II. 9-12. old. - Petróczy István: Aviatikai tudományos és kísérleti intézmények Németországban. 13-14. old. - Szemle. 14. old. - Egyleti közlemények. 14. old.


946. MMÉE Közl. 56 (1922) 3

Kálmán László: A forgalmi adóról. 15-16. old. - Bató Endre: Szénfogyasztás és a földgázok szénsav-tartalma. 17-19. old. - Szemle. 20. old. - Vegyesek. 20-21. old. - Egyleti közlemények. 21-22. old.


947. MMÉE Közl. 56 (1922) 4

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítésről I. 23-25. old. - Bartus Adolf: Az egysorú pontok módszere I. 25-29. old. - Szemle. 29-30. old. - Vegyesek. 30. old. - Egyleti közlemények. 30. old.


948. MMÉE Közl. 56 (1922) 5

Andor Endre: A hatósági munkaközvetítésről II. 31-34. old. - Bartus Adolf: Az egysorú pontok módszere II. 34-37. old. - Szemle. 38. old. - Vegyesek. 38. old. - Egyleti közlemények. 38. old.


949. MMÉE Közl. 56 (1922) 6

Fodor István: Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) I. 39-42. old. - Ferdinánd Lajos: Szénfogyasztás csökkentése a hajózó-üzemben. 43-46. old. - Szemle. 47-48. old. - Vegyesek. 48-49. old. - Egyleti közlemények. 50. old.


950. MMÉE Közl. 56 (1922) 7

Fodor István: Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881-1921) II. 51-55. old. - Schwanda Gusztáv: Hajótechnikai problémák. 55-57. old. - Kump József: Válasz "A Dunai hajózásunk hajózástechnikai problémái" című cikkhez fűzött észrevételekre. 57. old. - Egyleti közlemények. 57-58. old.


951. MMÉE Közl. 56 (1922) 8

Szesztay László: Budapest székesfőváros új felmérése. 59-62. old. - Kotsis Endre: Újabb rácsos és íves fa-tartókról I. 62-65. old. - Vegyesek. 65-66. old. - Egyleti közlemények. 66. old.


952. MMÉE Közl. 56 (1922) 9

Ney Ákos: Vasútépítési feladataink. 67-69. old. - Kotsis Endre: Újabb rácsos és íves fa-tartókról II. 70-73. old. - Szemle. 73-74. old. - Vegyesek. 74. old.


953. MMÉE Közl. 56 (1922) 10

Vidéky Emil: A gördülőcsapágyak újabb fejlődése. 75-79. old. - Schwanda Gusztáv: Gyorségésű motorok hatásfoka. 79-80. old. - Szemle. 80. old. - Vegyesek. 80-81. old. - Egyleti közlemények. 81-82. old.


954. MMÉE Közl. 56 (1922) 11

Buday Béla: A közigazgatási reform és a mérnökök. 83-90. old. - Vegyesek. 90. old. - Egyleti közlemények. 91. old. - Az MMÉE költségelőirányzata az 1922. évre. 92. old.


955. MMÉE Közl. 56 (1922) 12

A Magyar Jogászegylet közigazgatási reformvitája. 93-95. old. - Vajda Ödön: Tőzeglápjaink hasznosítása I. 95-97. old. - Fényes Kornél: A hajóellenállás legújabb elméletéről. 97-100. old. - Vegyesek. 100. old.


956. MMÉE Közl. 56 (1922) 13

Edvi Illés Aladár: Vasgazdálkodásunk a világháborúban. 101-103. old. - Vajda Ödön: Tőzeglápjaink hasznosítása II. 103-105. old. - Streihammer Antal: Gázgépek hatásfokának javítása. 106. old. - Szemle. 107. old. - Vegyesek. 107. old. - Egyleti közlemények. 108. old.


957. MMÉE Közl. 56 (1922) 14

Verebélyi Leó: Védővágányainkról. 109-110. old. - Bermann Miksa: Haladás a hegesztésben I. 110-115. old. - Szemle. 115. old. - Vegyesek. 116. old. - Egyleti közlemények. 116. old.


958. MMÉE Közl. 56 (1922) 15

Bermann Miksa: Haladás a hegesztésben II. 117-124. old. - A hazai szikratávíró-hírszolgálat. 124. old. - Vegyesek. 124-125. old. - Egyleti közlemények. 126. old.


959. MMÉE Közl. 56 (1922) 16

Kaán Károly: Az erdészeti technika országos kérdéseiből. 127-131. old. - Verebélyi Leó: Védővámok kiszámításáról. 131-132. old. - Az MMÉE emlékirata a lakáskérdésben és a lakásépítés megindítása érdekében. 132-134. old. - Szemle. 134. old.


960. MMÉE Közl. 56 (1922) 17

Hívó szózat a magyar technikai tudomány megmentésére. 135. old. - Lósy-Schmidt Ede: Vásárhelyi Pál emlékezete halálának háromnegyedszázados évfordulóján. 136-137. old. - Oltay Károly: A barométeres magasságmérés számítását megkönnyítő segédeszközök. 137-140. old. - Szemle. 140-141. old. - Vegyesek. 142. old. - Egyleti közlemények. 142. old.


961. MMÉE Közl. 56 (1922) 18

Lósy-Schmidt Ede: A Magyar Történelmi Társulat Zielinski Szilárdnak. 143-144. old. - Habekost Alajos: A permetező-öntözésről. 144-147. old. - Fényes Kornél: Válasz Schwanda Gusztáv és Streihammer Antalnak az "Expanziós motorok hatásfokának maximuma" című cikkhez fűzött megjegyzéseire. 147. old. - Szemle. 147-148. old. - Az MMÉE 1922. évi "Ybl-pályázatának" programja. 148. old. - Vegyesek. 149. old. - Egyleti közlemények. 149-150. old.


962. MMÉE Közl. 56 (1922) 19

Zielinski Szilárd elnök közgyűlési megnyitó beszéde március 19-én. 151-153. old. - Thoma Frigyes főtitkár tiszti jelentése a közgyűlés másnapján. 153-163. old. - Lósy-Schmidt Ede: Könyvtárosi beszámoló az MMÉE könyvtárának 1921. évi állapotáról. 163-165. old. - Az 1920-21. évi építészeti nagypályázat bíráló bizottságának jelentése. 165. old. - Az 1921. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése. 166. old. - Nagyválasztmányunk határozata a "Magyarország gazdasági térképekben" című munka szerzőinek az egyleti aranyéremmel való szabályzaton kívüli jutalmazásáról. 166-167. old. - Jelentés az MMÉE 1921/22. évi II. Kossuth-közgazdasági pályázatának eredményeiről. 167-168. old. - Az 1916-21. évi Cserháti-pályadíj bíráló bizottságának jelentése. 169. old. - Az MMÉE 1921-22. évi építészeti nagypályázata. 169. old. - Az MMÉE 1922-23. évi pályázata Kossuth-közgazdasági pályadíjra. 169-170. old. - Zárszámadások. 171-172. old. - A könyvtárt megvizsgáló bizottság jelentése. 172. old. - A pénzvizsgáló bizottság jelentése. 172-173. old. - Az MMÉE tisztikara 1922-től. 173-174. old. - Egyleti közlemények. 174-176. old.


963. MMÉE Közl. 56 (1922) 20

Fényes Kornél: Motoros járműveink gazdaságosságáról I. 177-181. old. - Emmerth Géza: gr. Klebersberg Kunó belügyminiszter illetményrendelete és annak fejleményei. 181-183. old. - Szemle. 183-184. old. - Vegyesek. 184. old. - Könyvismertetés. 184. old.


964. MMÉE Közl. 56 (1922) 21

Fényes Kornél: Motoros járműveink gazdaságosságáról II. 185-189. old. - Edvi Illés Aladár: Csonka-Magyarország vasgyártása és -szükséglete I. 190-191. old. - Szemle. 191. old. - Vegyesek. 192. old.


965. MMÉE Közl. 56 (1922) 22

Szesztay Sándor: A földmérőeljárás rendezése, módszerei, munkarészei és költségei parcellázásoknál - Házhelyosztás Érden. Bérparcellázás Sárbogárdon I. 193-196. old. - Edvi Illés Aladár: Csonka-Magyarország vasgyártása és -szükséglete II. 196-198. old. - Szemle. 198-199. old. - Vegyesek. 199. old. - Egyleti közlemények. 200. old.


966. MMÉE Közl. 56 (1922) 23

Szesztay Sándor: A földmérőeljárás rendezése, módszerei, munkarészei és költségei parcellázásoknál - Házhelyosztás Érden. Bérparcellázás Sárbogárdon II. 201-206. old. - Szemle. 206-207. old. - Vegyesek. 207-209. old. - Az MMÉE (késett) 1921-22. évi építészeti kispályázatának programja. 209-210. old. - Egyleti közlemények. 210. old.


967. MMÉE Közl. 56 (1922) 24

Rónay Gyula: A nemzetközi forgalomra szolgáló teherkocsik keresztmetszeti méreteinek grafikus megállapítása I. 211-215. old. - Szalay Lajos: A falu technikai fejlesztése a községi és körmérnöki állások szervezésével. 215-217. old. - Szemle. 217-218. old. - Bobik Ignác (1826-1921). 218. old.


968. MMÉE Közl. 56 (1922) 25

Rónay Gyula: A nemzetközi forgalomra szolgáló teherkocsik keresztmetszeti méreteinek grafikus megállapítása II. 219-222. old. - Vásárhelyi László: Egy érdekes szabadalomjogi esetről. 222-223. old. - Kéler Napoleon-alapítvány alapító levele, szabályzata és pályázati hirdetménye. 224-225. old. - Vegyesek. 225-226. old. - Egyleti közlemények. 226. old.


969. MMÉE Közl. 56 (1922) 26

Eberling Béla: Szörényi Reischl Ferenc +. 227. old. - Miklósi Kornél: Fogaskerekek pontatlanságáról I. 228-233. old. - Vegyesek. 233-234. old.


970. MMÉE Közl. 56 (1922) 27

Miklósi Kornél: Fogaskerekek pontatlanságáról II. 235-240. old. - Vegyesek. 240-241. old. - Egyleti közlemények. 241-242. old.


971. MMÉE Közl. 56 (1922) 28-29

Havalda Endre: A Balaton hidrológiája (a balatoni vízállások előrejelzése). 243-251. old. - Szemle. 251-252. old. - Vegyesek. 252-253. old. - Egyleti közlemények. 253-254. old.


972. MMÉE Közl. 56 (1922) 30-31

Lósy-Schmidt Ede: Az ember válsága és a technika. 255-257. old. - Gáti Béla: A falepárlás közgazdasági jelentősége, chilei falepárló-készülék. 257-259. old. - Szemle. 259-260. old. - Az MMÉE és a Magyar Mérnökök és Építészek Szövetsége (MMÉSZ) együttes emlékirata az államvasuti mérnökök előléptetési viszonyainak tárgyában. 260-261. old. - Vegyesek. 261-263. old. - Egyleti közlemények. 263-264. old.


973. MMÉE Közl. 56 (1922) 32-33

Bánki Donát (1859-1922). 265-267. old. - Lechner Egon: A légiforgalom gazdaságosságának technikai tényezőiről. 267-271. old. - Szemle. 271-273. old. - A Cserháti-plakettet odaítélő bizottság jelentése az 1921-22. működési évre szóló plakett odaítéléséről. 273. old. - Vegyesek. 273-274. old. - Egyleti közlemények. 274. old.


974. MMÉE Közl. 56 (1922) 34-35

Schőn Győző: Az óbudai gázgyár ammoniafeldolgozó-berendezése. 275-280. old. - Kertész K. Róbert a magyar művészetek ügyeinek vezetője. 281. old. - Szemle. 282-283. old. - Vegyesek. 283-284. old. - Egyleti közlemények. 284. old.


975. MMÉE Közl. 56 (1922) 36-37

Kolossváry Endre: A magyar posta beruházási tervezete és az automatikus távbeszélő kiszolgálás ismertetése I. 285-291. old. - Az MMÉE emlékirata a "Városok fejlesztéséről szóló 1912. évi 63. tc. módosításá"-ról a Nemzetgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat tárgyában. 291-292. old. - Szemle. 292-293. old. - Vegyesek. 293-294. old. - Egyleti közlemények. 294. old.


976. MMÉE Közl. 56 (1922) 38-39

Kolossváry Endre: A magyar posta beruházási tervezete és az automatikus távbeszélő kiszolgálás ismertetése II. 295-300. old. - Marek László: Bánya- és kohómérnökök kongresszusa. 300-302. old. - Kelemen István: Tanulság egy érdekes szabadalomjogi esetről. 302. old. - Szemle. 302. old. - Vegyesek. 302. old.


977. MMÉE Közl. 56 (1922) 40-41

Rerrich Béla: Pecz Samu +. 303. old. - Az MMÉE felterjesztése a kereskedelemügyi miniszterhez a tüzelőszer kísérleti állomás megszervezése és az energiagazdasági ügy rendezése tárgyában. 304-308. old. - Zsigmondy Árpád: Csonka-Magyarország széntermelése a múltban és jelenben s jövőjének kilátásai. 308-310. old. - Szemle. 311-312. old. - Vegyesek. 313-315. old. - Egyleti közlemények. 315-316. old.


978. MMÉE Közl. 56 (1922) 42-43

Sümegi László: A magyarországi barnaszenekből előállított kátrányok és gazdasági jelentőségük I. 317-319. old. - Lucas Ernő: Gőztüzelések átalakítása melegvízfűtésre. 319. old. - Borus Ferenc: Villamos ellátásunk fejlődéséhez. 320-321. old. - Lósy-Schmidt Ede: Eltorzított latin-magyar szavak a technikai irodalomban (ornamens és posztamens). 321. old. - A székesfehérvári rádióállomás építkezése. 321-322. old. - Vegyesek. 322. old. - Egyleti közlemények. 322. old.


979. MMÉE Közl. 56 (1922) 44-45

Sümegi László: A magyarországi barnaszenekből előállított kátrányok és gazdasági jelentőségük II. 323-327. old. - Ferdinánd Lajos: Válasz Fényes Kornél "A hajóellenállás legújabb elméletéről" című cikkére. 328. old. - Fényes Kornél: Viszontválasz Ferdinánd Lajos fenti megjegyzéseire. 328. old. - Szemle. 328-329. old. - Vegyesek. 329. old. - Könyvismertetés. 329-330. old. - Egyleti közlemények. 330. old.


980. MMÉE Közl. 56 (1922) 46-47

Tolnai Elemér: Látogatás a holland mérnökegyletben. 331-333. old. - Fényes Kornél: A vitorlázórepülés. 333-334. old. - Böhm Gyula: Megjegyzés Vidéky Emil "A gördülőcsapágyak újabb fejlődése" című cikkéhez. 334-336. old. - Vidéky Emil: Válasz Böhm Gyula fenti megjegyzéseire. 336-337. old. - Szemle. 337-338. old. - Vegyesek. 338. old. - Könyvismertetés. 338. old.


981. MMÉE Közl. 56 (1922) 48-49

Gállik István: Építkezések vállalatba adásának módjai, tekintettel a háború alatt és a háború után bekövetkezett rendkívüli viszonyokra. 339-345. old. - Az 1921-22. évi Czigler-érmet odaítélő bizottság jelentése. 345. old. - Az MMÉE 1922-23. évi építészeti kispályázatának programja. 346. old. - Vegyesek. 346. old. - Egyleti közlemények. 347-348. old.


982. MMÉE Közl. 56 (1922) 50

Bauer Emil: A volt Gschwindt-féle telektömb beépítési terve és a Corvin-színház építésének története. 349-350. old. - Kutasi Oszkár: A nád ipari feldolgozása - Papírgyártás nádból. 350-351. old. - Szász Gyula: A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték I. 352-354. old. - Szemle. 354-355. old. - Vegyesek. 355. old. - Egyleti közlemények. 356. old.


983. MMÉE Közl. 56 (1922) 51-52

M. A.: A m. kir. József Műegyetem ötvenéves jubileuma - A József Műegyetem 1922=23. tanévének megnyitása (Zelovich Kornél rektor beszédeinek kivonatai). 357-358. old. - Szász Gyula: A tatabánya-tokodi 63 ezer voltos villamos távvezeték II. 359-368. old. - Szemle. 368-369. old. - Vegyesek. 369-370. old. - Egyleti közlemények. 370. old.


984. MMÉE Közl. 56 (1922) 53

Válaszúton. 371-372. old. - K. Császár Ferenc: A lakásépítés mai állapota - Az etikai alap kellékei. 372-375. old. - Havalda Endre: A balatoni vízállások előrejelzése. 375. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszédes Józsefnek, a balatoni kir. biztosság igazgató-főmérnökének 1833-ban kelt két levele. 375-376. old. - Szemle. 376-377. old. - Vegyesek. 377-378. old. - Egyleti közlemények. 378. old.


985. MMÉE Közl. 57 (1923) 1-2

Beköszöntő. 1. old. - Finkey József: Tüzelési maradványok szén- és koksztartalmának kitermelése. 2. old. - -y-: A Knuth K. cég ötvenéves történetéből. 3-6. old. - Szemle. 6-7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old. - A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei. 8. old.


986. MMÉE Közl. 57 (1923) 3-4

M.: A Chicago Tribune tervpályázata. 9-10. old. - Majorossy Gyula: Takarékosság a magasépítésben. 10-11. old. - K. C.: Újabb adatok Bethlen Gábor síremlékéről. 11-12. old. - Szemle. 12-15. old. - Vegyes. 16. old - Egyleti közlemények. 16. old.


987. MMÉE Közl. 57 (1923) 5-6

Tolnai Elemér: A vágányaláverőgépek fejlődése. 17-20. old. - Szemle. 20-21. old. - Könyvismertetések, bírálatok. 21-22. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar szerzők irodalmi munkássága 1922/23-ban a technikai és vele rokon tudományágakban. 22-23. old. - Vegyes. 23. old. - Egyleti közlemények. 23-24. old. - A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei. 24. old.


988. MMÉE Közl. 57 (1923) 7-8

Müller Ferenc: A hazai textilipar fejlődése és jövő kilátásai. 25-27. old. - Kerékgyártó György: Háború utáni adatfelvételek a kisipar köréből. 27-29. old. - Szemle. 29-31. old. - Szakirodalom. 31-32. old. - Lósy-Schmidt Ede: Adatok Hild József építőművész életrajzához. 32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


989. MMÉE Közl. 57 (1923) 9-10

Sailer Géza: A tüzelőanyagok felhasználásának ellenőrzéséről. 33-36. old. - Szemle. 36-38. old. - Szakirodalom. 38-39. old. - Egyleti közlemények. 39-40. old. - A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei. 40. old.


990. MMÉE Közl. 57 (1923) 11-12

V. E.: Weissmahr József +. 41-42. old. - Gyulay József: Fűrészporkályha kísérleti vizsgálata. 42-43. old. - Zsigmondy Árpád: Csonkamagyarország széntermelése 1922-ben. 44. old. - Szemle. 45-46. old. - Szakirodalom. 46-47. old. - Lósy-Schmidt Ede: 15. és 19. századi magyar technikusok, illetve mérnökök török állami szolgálatban. 47-48. old. - Egyleti közlemények. 48. old.


991. MMÉE Közl. 57 (1923) 13-14

Buday Béla: A mérnöki rendtartásról. 49-52. old. - Szemle. 53-54. old. - Szakirodalom. 55. old. - Egyleti közlemények. 55-56. old. - Az MMÉE nagyválasztmányának újabb határozatai a "Mérnöki és építészeti munkák díjszabásában" tárgyában. 56. old.


992. MMÉE Közl. 57 (1923) 15-16

László Ernő: Benzin gyártása szénből. 57-62. old. - Szemle. 62-63. old. - Szakirodalom. 63-64. old. - Egyleti közlemények. 64. old.


993. MMÉE Közl. 57 (1923) 17-18

Nászay Miklós-Péchy László: Repülőgéphangár-építkezések Franciaországban. 65-67. old. - Pirovits Aladár: A káposztásmegyeri vízmű s hasonló esetek tanulságai. 67-68. old. - Szemle. 68-70. old. - Szakirodalom. 70. old. - Egyleti közlemények. 71-72. old. - A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei. 72. old.


994. MMÉE Közl. 57 (1923) 19-20

Közgyűlési beszédek március 20-án (Zielinski Szilárd, Herrmann Miksa, Buday Béla, Viczián Ede, Edvi Illés Aladár beszédei, felszólalásai). 73-78. old. - Thoma Frigyes főtitkár tiszti jelentése. 78-85. old. - Lósy-Schmidt Ede könyvtárnoki beszámolója. 85-87. old. - Pályázatok eredményei (aranyérem, építészeti nagypályázat, Hollán-pályadíjak, közgazdasági pályázat, Lipthay-pályadíj, Kéler Napoleon-alapítvány). 87-90. old. - Új pályázatok kiírása. 91. old. - Zárószámadások. 91-93. old. - Az MMÉE új tisztikara 1923-tól. 93-95. old. - Egyleti közlemények. 95-96. old. - Vegyes. 96. old.


995. MMÉE Közl. 57 (1923) 21-22

Markhót Jenő: Szívógázüzemű teherautomobilok. 97-98. old. - Fényes Kornél: Gyorsteherautomobil. 98. old. - Pesky János: A cement-trasz habarcsról. 98-100. old. - Gallik István határozati javaslata középítkezések vállalatba adásának módja tárgyában. 100. old. - Szemle. 101-102. old. - Szakirodalom. 103-104. old. - Egyleti közlemények. 104. old.


996. MMÉE Közl. 57 (1923) 23-25

Medgyaszay István: A falkötővas helyesbített alakja. 105-109. old. - Szemle. 109-112. old. - Szakirodalom. 112. old.


997. MMÉE Közl. 57 (1923) 26-27

Egyletünk állásfoglalása a földbirtokreform novella tárgyában. 112-117. old. - Egyletünk állásfoglalása a lakásépítés előmozdításáról szóló törvényjavaslat tárgyában. 117-119. old. - Egyleti közlemények. 119-120. old.


998. MMÉE Közl. 57 (1923) 28-29

Vértessy Kornél: Bláthy Ottó Títusz jubileuma. 121-123. old. - Szemle. 123-124. old. - Egyleti közlemények. 124. old. - A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei. 124. old.


999. MMÉE Közl. 57 (1923) 30-31

Kelemen Móric: Miklós Ödön +. 125-126. old. - K. Prenoszil Géza: Ferencváros rendezőpályaudvar átépítése. 126-130. old. - Szemle. 130-131. old. - Szakirodalom. 131-132. old. - Egyleti közlemények. 132. old.


1000. MMÉE Közl. 57 (1923) 32-35

Kotsis Endre: Tetők fölemeléséről. 133-138. old. - Verebély László: A Svájci Szövetségi Vasutak villamosítása. 138-140. old. - Szemle. 140. old. - Egyleti közlemények. 140. old.


1001. MMÉE Közl. 57 (1923) 36-38

Vidéky Emil: A vasúti csapágyak újabb fejlődése. 141-148. old. - Szakirodalom. 148. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar szerzők irodalmi munkássága 1922/23-ban a technikai és vele rokon tudományágakban. 148. old.


1002. MMÉE Közl. 57 (1923) 39-40

A budapesti Mérnöki Kamara szervezése. 149-150. old. - Petróczy István: A magyar tudományos körök szerepe hazai aviatikánk fejlesztésében. 150-155. old. - Szemle. 155-156. old. - Egyleti közlemények. 156. old.


1003. MMÉE Közl. 57 (1923) 41-44

Kherndl Antal (1842-1919) emlékezete június 13-án (Herrmann Miksa és Buday Béla emlékbeszéde). 157-160. old. - Móry Béla: A generátorgáz fűtőértékének változása a benzin és kátrány kivonásával. 160-161. old. - Szemle. 161-162. old. - Egyleti közlemények. 162. old.


1004. MMÉE Közl. 57 (1923) 45-46

Szalay Lajos: Devecis Del Vecchio Ferenc ötvenéves mérnöki jubileuma. 163-164. old. - Vértessy Kornél: Villamos erőáttevés Resica és Anina között. 164-170. old. - Szemle. 170. old.


1005. MMÉE Közl. 57 (1923) 47-50

Herrmann Miksa: Tisztelt Tagtársainkhoz! 171. old. - Tasnádi Juhász Kálmán: Gyorsjárású explóziós motorok indikálása. 171-176. old. - Szakirodalom. 176-177. old. - Egyleti közlemények. 177-178. old.


1006. MMÉE Közl. 57 (1923) 51-52

Gloetzer József: A generátorgáz kátránymentesítéséről. 179-181. old. - Szemle. 181-184. old. - Szakirodalom. 184. old. - Lósy-Schmidt Ede: A céhládák 1816-ban üdvözlik a vármegye mérnökét. 184-185. old. - Egyleti közlemények. 185-186. old.


1007. MMÉE Közl. 58 (1924) 1-2

Fényes Kornél: A poláris görbe kiváló pontjai és a siklórepülés állapotait jellemző görbe közötti összefüggésről. 1-4. old. - Szemle. 4-7. old. - Szakirodalom. 7. old. - A mérnöki Kamara alakulása. 8. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


1008. MMÉE Közl. 58 (1924) 3-4

Müller Ferenc: A fehérítés befolyása a pamut tulajdonságaira. 9-11. old. - Tolnai Elemér: Nyugateurópai útibenyomások I. 11-13. old. - Szemle. 13-15. old. - Szakirodalom. 15. old. - Egyleti közlemények. 16. old.


1009. MMÉE Közl. 58 (1924) 5-6

Schőn Győző: Beszámoló a kereskedelemügyi minisztérium I. széngazdasági pályázatáról. 17-21. old. - Szemle. 22-23. old. - Szakirodalom. 23-24. old. - Egyleti közlemények. 24. old.


1010. MMÉE Közl. 58 (1924) 7-8

Emmert Géza: A törvényhatósági bizottságok újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslat karunk szempontjából. 25-26. old. - Túry Pál: A röntgen- (X-) sugarak újabb alkalmazási köre az anyagvizsgálatban. 27-28. old. - Tolnai Elemér: Nyugateurópai útibenyomások II. 28-30. old. - Szemle. 30-31. old. - Szakirodalom. 31-32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


1011. MMÉE Közl. 58 (1924) 9

A budapesti Mérnöki Kamara alakuló közgyűlése. 33-34. old. - Szemle. 34-35. old. - Szakirodalom. 35-36. old. - Egyleti közlemények. 36. old.


1012. MMÉE Közl. 58 (1924) 10-11

Cotel Ernő: A szén kétszakaszos elgázosítása vasipari szempontból. 37-39. old. - Petkó István: Bajorország vízierői és energiagazdálkodása I. 39-41. old. - Tolnai Elemér: Nyugateurópai útibenyomások III. 41-42. old. - Szemle. 42-43. old. - Szakirodalom. 43. old. - Egyleti közlemények. 43-44. old.


1013. MMÉE Közl. 58 (1924) 12-13

Petkó István: Bajorország vízierői és energiagazdálkodása II. 45-48. old. - Szemle. 48-51. old. - Szakirodalom. 51-52. old. - Egyleti közlemények. 52. old.


1014. MMÉE Közl. 58 (1924) 14-16

A Budapesti Mérnöki Kamara megalakulása (Zielinski Szilárd, Chatel Vilmos, Buday Béla beszéde). 53-58. old. - A BMK közleményei és közgyűlése. 58-60. old.


1015. MMÉE Közl. 58 (1924) 17-20

Sz. G.: Kájlinger Mihály +. 61-62. old. - Haidegger Ernő-Sólyom Barna Zoltán: A szenek berginizálása. 62-66. old. - Szemle. 66-68. old. - Szakirodalom. 68-69. old. - A BMK közleményei: Zielinski Szilárd +. 69-70. old. - Egyleti közlemények. 70. old.


1016. MMÉE Közl. 58 (1924) 21-22

Sármezey Endre: Zielinski Szilárd (1860-1924). 71-74. old. - Pirovits Aladár: Istenhegyi Devecis Del Vecchio Ferenc (1850-1924). 74-75. old. - Lux Kálmán: A budavári koronázó főtemplom. 75-80. old. - Szemle. 80-81. old. - Szakirodalom. 81-82. old. - A BMK közleményei. 82. old. - Egyleti közlemények. 82. old.


1017. MMÉE Közl. 58 (1924) 23-26

Közgyűlési beszédek március 30-án (Herrmann Miksa, 'Sigmond Elek, Edvi Illés Aladár beszéde). 83-85. old. - Majorossy Gyula h. főtitkár tiszti jelentése. 85-90. old. - Lósy-Schmidt Ede: Könyvtárnoki beszámoló az MMÉE könyvtárának 1923. évi állapotáról. 90-92. old. - Pályázatok eredményei (aranyérem, építészeti nagypályázat, Hollán-pálydíjak, Kossuth-közgazdasági pályázat, kispályázat, Wellisch-pályázat, Kéler Napoleon-pályadíj). 92-96. old. - Zárószámadások. 96-98. old. - Az MMÉE tisztikara 1924-től. 98-100. old. - Egyleti közlemények. 100-101. old. - A BMK közleményei. 102-104. old.


1018. MMÉE Közl. 58 (1924) 27-35

Thoma Frigyes: Az egyetemi képzettségen alapuló címek védelme Magyarországon. 105-107. old. - Reischl Kálmán: Az építőművészet hanyatlása korunkban. 107-108. old. - Elek Adolf: Változó keresztmetszetű tömör tartók vizsgálata. 108-111. old. - Szemle. 111-112. old. - Szakirodalom. 112. old. - A Városi Mérnökök Országos Szövetségének vándorgyűlése Szegeden június 29-30-án. 113. old. - A BMK közleményei. 113-116. old. - Egyleti közlemények. 116. old.


1019. MMÉE Közl. 58 (1924) 36-40

Rotter Károly: Hazai vasutaink fejlesztése a nehezebb járművekre való tekintettel. 117-120. old. - Móry Béla: Aceton előállítása hazai szenekből. 120-121. old. - Szemle. 121-122. old. - Szakirodalom. 122-124. old. - Egyleti közlemények. 124. old.


1020. MMÉE Közl. 58 (1924) 41-43

Verebély László: A m. kir. államvasutak villamossági munkálatai. 125-130. old. - Szemle. 130. old. - Szakirodalom. 131. old. - A BMK közleményei. 131-132. old. - Egyleti közlemények. 132. old.


1021. MMÉE Közl. 58 (1924) 44-46

Berghold Kálmán: Kecskemét város képe az 1911. évi földrengés után. 133-136. old. - Berzenczey Domokos: Szeged műszaki létesítményeiről. 136-138. old. - Szemle. 138-140. old. - Szakirodalom. 140. old. - A BMK közleményei. 140-141. old. - Egyleti közlemények. 141-142. old.


1022. MMÉE Közl. 58 (1924) 47-48

Gehring Kálmán: A városi szennyvizek hasznosítása. 143-144. old. - Freund Mihály: A szénhidrogének oxidálása a széndesztillációnál. 144-146. old. - Szemle. 146-148. old. - Szakirodalom. 148-149. old. - A BMK közleményei. 149-150. old. - Egyleti közlemények. 150. old.


1023. MMÉE Közl. 58 (1924) 49-50

Cotel Ernő: A vasgyárak fejlesztésének néhány problémájáról. 151-153. old. - Visnovszky Dániel: A permetező öntözés hidraulikai számítása. 153-155. old. - Szemle. 153-156. old. - Szakirodalom. 156-158. old. - A BMK közleményei. 158. old.


1024. MMÉE Közl. 58 (1924) 51-52

Forbát Alfréd: A lakóházépítés új technikája. 159-165. old. - Szemle. 165-168. old. - Szakirodalom. 168-169. old. - A BMK közleményei. 169. old. - Egyleti közlemények. 169-170. old.


1025. MMÉE Közl. 59 (1925) 1-2

Rotter Károly: A berlini mérnökkongresszus tapasztalatairól. 1-4. old. - Thoma Albert: Bronz-kísérletek regenerátummal. 4-6. old. - Szemle. 6-8. old. - Szakirodalom. 8-9. old. - A BMK közleményei. 9-10. old. - Egyleti közlemények. 10-12. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 12. old.


1026. MMÉE Közl. 59 (1925) 3-4

Gloetzer József: A lánghőmérséklet összefüggése a füstgázok szénsavtartalmával és a levegőfelesleggel. 13-16. old. - Habekost Alajos: Megjegyzések Visnovsky Dánielnek "A permetező öntözés hidraulikai számítása" című cikkére. 16-17. old. - Szemle. 17-18. old. - Szakirodalom. 18-19. old. - A BMK közleményei. 19-20. old. - A BMK szabályzat-tervezete. 21-22. old.


1027. MMÉE Közl. 59 (1925) 5-6

Korányi Imre: Felemelhetők-e a vashidaknál a megengedett igénybevételek? 23-27. old. - Szemle. 27-28. old. - Szakirodalom. 28-30. old. - A BMK közleményei. 30-33. old. - Egyleti közlemények. 33-34. old. - Pályázati hirdetmény. 34. old. - A BMK szabályzata. 35-36. old.


1028. MMÉE Közl. 59 (1925) 7-8

Fényes Kornél: A Flettner-féle szabadalmak keletkezéséről és lényegéről. 37-40. old. - Szalay Ferenc: Az egyenletes repülés munkaszükségletének megállapítása szerkesztő eljárással. 40-42. old. - Szemle. 42-43. old. - Szakirodalom. 43. old. - A BMK közleményei. 43-44. old. - Egyleti közlemények. 44. old.


1029. MMÉE Közl. 59 (1925) 9-10

Lósy-Schmidt Ede: A mérnöki rendtartás 18. századvégi első nyomatai Magyarországon. 45-50. old. - Pour Richárd: A szintező léc beosztásának átalakítása. 50-51. old. - Szemle. 51-53. old. - Szakirodalom. 53. old. - A BMK közleményei. 53-55. old. - Egyleti közlemények. 55-56. old.


1030. MMÉE Közl. 59 (1925) 11-12

Haidegger Ernő: A szénkérdésről. 57-63. old. - Szemle. 63-64. old. - Szakirodalom. 64-65. old. - A BMK közleményei. 65. old. - Egyleti közlemények. 65-66. old. - Az MMÉE költségelőirányzata 1925-re. 66. old.


1031. MMÉE Közl. 59 (1925) 13-14

Kelemen Móric: Hegyeshalmy Lajos +. 67-68. old. - Finkey József: Az aprítógépek legújabb fejlődése. 68-72. old. - Szemle. 72. old. - Szakirodalom. 73. old. - Lósy-Schmidt Ede: Technikatörténeti gyűjteménytárunk gyarapodása. 1925-ben. 73-74. old. - A BMK közleményei. 74. old. - Egyleti közlemények. 74. old.


1032. MMÉE Közl. 59 (1925) 15-16

Hubert Pál: Változó keresztmetszetű nyomott rúd vizsgálata a rúdtengely kezdeti görbületének feltételezése esetén. 75-76. old. - Pesky János: Vörös rézről. 76-77. old. - Szemle. 77-78. old. - Szakirodalom. 78. old. - A BMK közleményei. 78-79. old. - Egyleti közlemények. 79-80. old.


1033. MMÉE Közl. 59 (1925) 17-18

Frohner József: A hőszigetelések tervezéséről és ellenőrzéséről. 81-85. old. - Szemle. 85-86. old. - Szakirodalom. 86-87. old. - A BMK közleményei. 87-88. old. - Egyleti közlemények. 88. old.


1034. MMÉE Közl. 59 (1925) 19-20

Pál Elemér: A városfejlesztésről. 89-91. old. - Groffits Gábor: Észrevételek Forbát Alfréd "A lakóházépítés új technológiája" című cikkéhez. 91-93. old. - Szemle. 93-95. old. - Szakirodalom. 95. old. - A BMK közleményei. 95-96. old. - Egyleti közlemények. 96. old.


1035. MMÉE Közl. 59 (1925) 21-22

Nagygyűlési beszédek március 28-án (Sándy Gyula, Herrmann Miksa, Buday Béla, Schmidt Sándor beszéde). 97-99. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése a közgyűlés másnapján. 99-103. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának 1924. évi állapotáról... 103-107. old. - Pályázatok eredményei (aranyérem, nagypályázat, Hollán-pályadíjak, Lipthay-pályázat, Kossuth-közgazdasági pályadíj, Lipthay-pályadíj) és új pályázatok 107-111. old. - Zárszámadások. 112-114. old. - Az MMÉE tisztikara 1925-től. 114-115. old. - Egyleti közlemények. 116-117. old. - A BMK közleményei. 117-118. old.


1036. MMÉE Közl. 59 (1925) 23-24

Verebély László: A Svájci Szövetségi Vasutak villamosítása. 119-121. old. - Forbát Alfréd: Válasz Groffits Gábor észrevételeire. 121-122. old. - Wopaletzky Károly: Munkaidőszámítás súlyalapon hengeres rúdanyagok előesztergálásánál. 122-123. old. - Szemle. 123-125. old. - Szakirodalom. 125-126. old. - Egyleti közlemények. 126. old. - A BMK közleményei. 126. old.


1037. MMÉE Közl. 59 (1925) 25-26

Tóbiás Károly: A villamos közúti és helyiérdekű vasutak fejlődése Magyarországon. 127-147. old. - A III. nemzetközi közúti és kisvasúti kongresszus Budapesten. 147-148. old. - Majorossy Gyula: A sátoraljaújhelyi tűzeset tanulságai. 148-149. old. - Szemle. 149. old. - Szakirodalom. 149-150. old. - Egyleti közlemények. 150. old. - A BMK közleményei. 150. old.


1038. MMÉE Közl. 59 (1925) 27-28

Vidéky Emil: Gördülőcsapágyak tömítése. 151-153. old. - G-y: Erőgépek és járművek gyártása új technológiai eljárással. 153-155. old. - Szemle. 155-156. old. - Szakirodalom. 156-157. old. - A III. nemzetközi közúti és kisvasúti kongresszus Budapesten június 21 és 25 között. 157-158. old. - Egyleti közlemény. 158. old. - A BMK közleményei. 158. old.


1039. MMÉE Közl. 59 (1925) 29-30

Fényes Kornél: Az emberi izomzat munkaképességének és teljesítményének hatásáról. 159-162. old. - Gellért József: A talpfajelzőszegek használatának jelentőségéről. 162-163. old. - Szemle. 163. old. - Szakirodalom. 164-165. old. - A BMK közleményei (közte a Kamara június 28-i közgyűlésén Herrmann Miksa és Sándy Gyula beszéde). 165-174. old. - Egyleti közlemények. 174. old.


1040. MMÉE Közl. 59 (1925) 31-32

Dembitz Ágost: Az ipari pszichotechnika. 175-182. old. - Szemle. 182-183. old. - Szakirodalom. 183-184. old. - Egyleti közlemények. 184. old.


1041. MMÉE Közl. 59 (1925) 33-34

Kugler Mihály: Budapest világfürdő és a Széchenyi-vasút. 185-192. old. - Szemle. 192-195. old. - Szakirodalom. 195-196. old. - Egyleti közlemények. 196. old.


1042. MMÉE Közl. 59 (1925) 35-36

Jakobovits Dániel: A román energiatörvény és néhány megjegyzés a magyar elektromosságügyi törvénytervezethez. 197-201. old. - Szemle. 201-203. old. - Szakirodalom. 203. old. - A BMK közleményei. 203-204. old. - Egyleti közlemények. 204. old.


1043. MMÉE Közl. 59 (1925) 37-38

Pogány Sándor: Sínautóbusz. 205-209. old. - Thoma Albert: Gazdaságos vasúti kerékanyag, különös tekintettel a sínkopásra. 209-211. old. - Szemle. 211-212. old. - Szakirodalom. 212. old. - Egyleti közlemények. 212. old.


1044. MMÉE Közl. 59 (1925) 39-40

Móry Béla: A szenek átalakítása olajokká és a Bergin-eljárás. 213-218. old. - Szakirodalom. 218-219. old. - A BMK közleményei. 219-220. old. - Egyleti közlemények. 220. old.


1045. MMÉE Közl. 59 (1925) 41-42

Streihammer Antal: Az automobilizmus terjedését befolyásoló tényezőkről. 221-225. old. - Freund Mihály: Csonka-Magyarország szeneinek kátránytartalmáról. 225-226. old. - Szemle. 226-227. old. - Szakirodalom. 227-228. old. - A BMK közleményei. 228-230. old. - Egyleti közlemények. 230. old.


1046. MMÉE Közl. 59 (1925) 43-44

Magyar Kálmán: Füstgázdiagram szilárd tüzelőszerekre. 231-237. old. - Szakirodalom. 237. old. - A BMK közleményei. 237-238. old. - Egyleti közlemények. 238. old.


1047. MMÉE Közl. 59 (1925) 45-46

Kapus László: A lánghőmérséklet összefüggése a füstgázok szénsavtartalmával és a levegőfelesleggel I. 239-241. old. - Gloetzer József: Válasz Kapus László fenti megjegyzéseire. 241-242. old. - Haidegger Ernő-Sólyom Barna Zoltán: Megjegyzések Móry Béla "A szenek átalakítása olajokká és a Bergin-eljárás" című cikkéhez. 242-244. old. - Szemle. 244. old. - Szakirodalom. 244-245. old. - A BMK közleményei. 245-246. old. - Egyleti közlemények. 246. old.


1048. MMÉE Közl. 59 (1925) 47-48

A József Műegyetem 1925/26. tanévi megnyitója október 18-án (Schimanek Emil leköszönt és Szarvasy Imre új rektor beszéde). 247-257. old. - Egyleti közlemények. 258. old. - A BMK közleményei. 258. old.


1049. MMÉE Közl. 59 (1925) 49-50

Pál Elemér: Talpfa, vasalj vagy vasbetonalj? 259-263. old. - Kapus László: A lánghőmérséklet összefüggése a füstgázok szénsavtartalmával és a levegőfelesleggel II. 263. old. - Szemle. 263-265. old. - Szakirodalom. 265-266. old. - Egyleti közlemények. 266. old. - A BMK közleményei. 266. old. (Megjegyzés. A 266-270. oldalak nincsenek.)


1050. MMÉE Közl. 59 (1925) 51-52

Gonda Béla: Türr István harca a csatornákért. 271-280. old. - Bartel János: Talpfa, vasalj vagy vasbetonalj? (Megjegyzés Pál Elemér előző füzetbeli cikkére.) 280. old. - Szemle. 280-283. old. - Szakirodalom. 283-284. old. - Egyleti közlemények. 284. old. - A BMK közleményei. 284-286. old.


1051. MMÉE Közl. 60 (1926) 1-2

Borosjenői Szabó Kálmán: A magyar alumíniumkohászat gazdasági lehetőségeiről. 1-6. old. - Janicsek (Jáky) József: Fa-, vas-, vagy vasbeton-keresztgerenda? (Hozzászólás Pál Elemér "Talpfa, vasalj vagy betonalj?" című cikkéhez. 6-9. old. - Szemle. 9-12. old. - Szakirodalom. 12. old. - Egyleti közlemények. 12. old. - A BMK közleményei. 12. old. (Megjegyzés. A 13-14. old. hiányzik.)


1052. MMÉE Közl. 60 (1926) 3-4

Haág Dezső: Többhengerű motorok mechanikai hatásfokának új megállapítási módja. 15-20. old. - Rotter Károly: Adatok a hídépítés újabb fejlődéséhez. 20-22. old. - Pesky János: Felsajtolt géprészekből eredő radiális- és gyűrűstengelyfeszültségekről. 22-23. old. - Szemle. 23-25. old. - Szakirodalom. 25. old. - Egyleti közlemények. 26. old. - A BMK közleményei. 26. old. - A Mérnöki Tanács közleménye. 26. old.


1053. MMÉE Közl. 60 (1926) 5-6

Lósy-Schmidt Ede: A hortobágyi híd. 27-36. old. - Szemle. 36-37. old. - Szakirodalom. 37. old. - Egyleti közlemények. 37-38. old. - A BMK közleményei. 38. old.


1054. MMÉE Közl. 60 (1926) 7-8

Borosjenői Szabó Kálmán: A dunántúli bauxitok értékesítése. 39-43. old. - Csobai László: A modern gépkocsiszín. 43-45. old. - Modrovich Károly: Központi fűtések -20 C-fok hidegben. 45-46. old. - Pál Elemér: Válasz Janicsek József "Fa-, vas- vagy vasbeton-keresztgerenda?" című cikkéhez. 46-47. old. - Szemle. 47-50. old. - Szakirodalom. 50. old. - A BMK közleményei. 50. old.


1055. MMÉE Közl. 60 (1926) 9-10

Rédey István: A Zeiss-féle planetárium. 51-57. old. - Szemle. 57-58. old. - Szakirodalom. 58-60. old. - Egyleti közlemények. 60-61. old. - Az MMÉE költségelőirányzata 1926-ra. 62. old. - A BMK közleményei. 62. old.


1056. MMÉE Közl. 60 (1926) 11-12

Halmi Gyula: Vegyészeti iparunk nemzetgazdasági jelentősége és vámvédelmének szükségessége. 63-73. old. - A BMK közleményei. 73-74. old.


1057. MMÉE Közl. 60 (1926) 13-14

Trájber István: Telekkönyvi térképeink hiányai és a telekkönyvi megosztások nyilvántartása. 75-78. old. - Janicsek (Jáky) József: Még egy szó a fa- vagy vaskeresztgerenda kérdéséhez (válasz Pál Elemérnek). 78-80. old. - Szemle. 80-83. old. - Szakirodalom. 84. old. - Egyleti közlemények. 84-86. old. - A BMK közleményei. 86. old.


1058. MMÉE Közl. 60 (1926) 15-16

Pattantyús-Á. Géza: A hajduszoboszlói gázos-gyógyvizeskút technikai értékesítése. 87-92. old. - Wéber Károly: A vízcsapolási célokat szolgáló szivattyúk problémája. 92-94. old. - Szemle. 94-95. old. - Egyleti közlemények. 95-96. old. - A BMK közleményei. 96-98. old.


1059. MMÉE Közl. 60 (1926) 17-18

Somogyi Jenő - Szelényi Géza: Adatok a dunántúli bauxitok vastalanításához. 99-101. old. - ifj. Kendi Finály Lajos: Házi szennyvizek tisztítása. 101-102. old. - Szemle. 102-105. old. - Szakirodalom. 105. old. - Egyleti közlemények. 105-106. old. - A BMK közleményei. 106. old.


1060. MMÉE Közl. 60 (1926) 19-20

Pavláth Jenő: A közúti gépjárművek okozta verseny befolyása a közforgalmú vasutakra. 107-113. old. - Szemle. 113-116. old. - Szakirodalom. 116-117. old. - Egyleti közlemények. 117-118. old. - A BMK közleményei. 118. old.


1061. MMÉE Közl. 60 (1926) 21-22

Közgyűlési beszédek március 28-án (Buday Béla elnök, K. Virágh Andor alelnök beszéde). 119-121. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése. 121-126. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1925. évi gyarapodásáról... 126-128. old. - Pályázatok eredményei és kiírásai (építészeti nagypályázat, Hollán-pályadíjak, Wellisch-pályazat, Kéler Napoleon-pályadíj, Kossuth-közgazdasági pályadíj). 128-131. old. - Zárószámadások. 131-133. old. - Az MMÉE tisztikara 1926-tól. 134-135. old. - Egyleti közlemények. 135-137. old. - Szakirodalom. 137-138. old. - A BMK közleményei. 138. old.


1062. MMÉE Közl. 60 (1926) 23-24

Forster Gyula: Modern közutak építése. 139-149. old. - Szemle. 149-152. old. - Szakirodalom. 152. old. - Egyleti közlemények. 153. old. - A BMK közleményei. 153-154. old.


1063. MMÉE Közl. 60 (1926) 25-26

Treer Mór: A Bánki-turbina lapátjainak szilárdsági viselkedése. 155-158. old. - Bácsi Elek: A vízlecsapolási célokat szolgáló szivattyúk problémájához. 158-159. old. - Pilczer Ignác: A Szikla-féle oxigénmentes kazántápláló-rendszer. 159-161. old. - Szemle. 161-162. old. - Szakirodalom. 162. old. - Egyleti közlemények. 162. old. - A BMK közleményei. 162. old.


1064. MMÉE Közl. 60 (1926) 27-28

Pirkner Ferenc: Az automobil csapágyazásai. 163-166. old. - Szemle. 166-169. old. - Szakirodalom. 169. old. - Egyleti közlemények. 170-171. old. - A BMK közleményei. 171-188. old.


1065. MMÉE Közl. 60 (1926) 29-30

Palóczy Antal: A Kossuth-szobor helye s az Országház-tér. 189-192. old. - Bierbauer Virgil: Adalékok Török Ferenc földmérő és építész, Somogy megye táblabírájának életrajzához. 192. old. - Szemle. 192-194. old. - Szakirodalom. 194. old. - Egyleti közlemények. 195-196. old.


1066. MMÉE Közl. 60 (1926) 31-33

Lechner Jenő: Hauszmann Alajos. 197-199. old. - Vladár Ferenc: Talajművelőgépek vizsgálatához való két újabb műszerről. 199-207. old. - Szemle. 207-210. old. - Szakirodalom. 210-211. old. - Egyleti közlemények. 211-212. old. - A BMK közleményei. 212. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 212. old.


1067. MMÉE Közl. 60 (1926) 34-37

Gellért Ede: Megjegyzések a feszített kötél elméletéhez. 213-219. old. - Szemle. 219-220. old. - Szakirodalom. 221-222. old. - Egyleti közlemények. 222-224. old. - A BMK közleményei. 224. old.


1068. MMÉE Közl. 60 (1926) 38-39

Pál Elemér: Újabb eljárások a vasúti kavicságyazatok készítésére. 225-230. old. - Szemle. 230-231. old. - Szakirodalom. 231-232. old. - A BMK közleményei. 232. old.


1069. MMÉE Közl. 60 (1926) 40-41

Schilberszky Károly: A házigomba közgazdasági jelentősége az építészetben. 233-237. old. - Szemle. 237-238. old. - Szakirodalom. 238-239. old. - A BMK közleményei. 240. old.


1070. MMÉE Közl. 60 (1926) 42-43

Jakóby László: A fémöntödei homokokról. 241-250. old. - Szemle. 250. old. - Szakirodalom. 250. old. - Egyleti közlemények. 250-252. old. - A BMK közleményei. 252. old.


1071. MMÉE Közl. 60 (1926) 44-45

K. Virágh Andor: Nemzetközi pályázat a középosztály lakáskérdésének megoldására. 253-259. old. - Szemle. 259-262. old. - Szakirodalom. 262-263. old. - Egyleti közlemények. 263-264. old. - A BMK közleményei. 264. old.


1072. MMÉE Közl. 60 (1926) 46-47

Thoma Frigyes: A mérnöki kar képviselete az országgyűlés felsőházában. 265-266. old. - ifj. Kendi Finály Lajos: Biológiai szennyvíztisztítás eleven iszappal. 266-268. old. - Böhm Gyula: Megjegyzések Pirkner Ferenc "Az automobil csapágyazásai" című cikkéhez. 268-269.. old. - Pirkner Ferenc: Válasz Böhm Gyula ... megjegyzéseire. 269. old. - Szemle. 269-270. old. - Szakirodalom. 270-271. old. - Egyleti közlemények. 271-272. old. - A BMK közleménye. 272-284. old.


1073. MMÉE Közl. 60 (1926) 48-49

Gálócsy Árpád: A mérnökség kötelessége az állammal és társadalommal szemben. 285-289. old. - Wéber Károly: A vízlecsapolási célokat szolgáló szivattyúk problémájához (válasz Bácsi Elek megjegyzéseire). 289-290. old. - Szemle. 290-291. old. - Szakirodalom. 291-293. old. - Egyleti közlemények. 293-294. old. - A BMK közleményei. 294. old. - A Mérnöki Tanács közleménye. 294. old.


1074. MMÉE Közl. 60 (1926) 50-52

Müller Pál: Az építészeti oktatás határairól. 295-298. old. - Szemle. 298-299. old. - Szakirodalom. 299. old. - Egyleti közlemények. 299-302. old. - A BMK közleményei. 302. old.


1075. MMÉE Közl. 61 (1927) 1-2

Király Kálmán: A milánói útügyi kongresszusról. 1-8. old. - Szemle. 8-10. old. - Szakirodalom. 10. old. - Egyleti közlemények. 10-11. old. - A BMK közleményei. 11-12. old.


1076. MMÉE Közl. 61 (1927) 3-4

ifj. Willheim Gusztáv: Az osztrák szövetségi vasutak villamosítása. 13-20. old. - Szemle. 20-22. old. - Szakirodalom. 23. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 23. old. - Egyleti közlemények. 23. old. - A BMK közleményei. 23-24. old.


1077. MMÉE Közl. 61 (1927) 5-6

Marschalkó Béla - Barna János: Hőmérséklet hatása kenőolajokhoz. 25-35. old. - Szemle. 35-36. old. - Szakirodalom. 36. old. - Egyleti közlemények. 36. old. - A BMK közleményei. 36. old.


1078. MMÉE Közl. 61 (1927) 7-8

Hász Sándor: Tapasztalatcsere Olaszországban az útproblémát illetően. 37-47. old. - Vidor Jenő: Pneumatikus kutak. 47-48. old. - Szemle. 48-49. old. - Egyleti közlemények. 49-51. old. - A BMK közleményei. 52. old.


1079. MMÉE Közl. 61 (1927) 9-10

Fodor István: Edison magyar úttörői. 53-59. old. - Szemle. 59-61. old. - Egyleti közlemények. 61. old. - Szakirodalom. 61. old. - A BMK közleményei. 61-62. old.


1080. MMÉE Közl. 61 (1927) 11-12

Bierbauer Virgil: Kasselik Fidelio és Hofrichter József pesti építőmesterek művészete. 63-70. old. - Kotsis Iván: A szentmargitszigeti víztorony mellett épült zenepavillon. 70-71. old. - Szemle. 71-72. old. - Szakirodalom. 72-73. old. - Egyleti közlemények. 73-74. old. - A BMK közleményei. 74. old.


1081. MMÉE Közl. 61 (1927) 13-14

Futásfalvi Pál Elemér: Budapest városi közlekedésének néhány problémája. 75-79. old. - Szemle. 79. old. - Szakirodalom. 79-81. old. - Az MMÉE költségelőirányzata 1927-re. 81. old. - Egyleti közlemények. 82. old. - A BMK közleményei. 82. old.


1082. MMÉE Közl. 61 (1927) 15-16

Király Kálmán: Belgrád és útépítési programja. 83-86. old. - Varga József-Erdélyi Sándor: Szekunder benzinek magyar barnaszenek kátrányolajaiból és petróleum-gázolajokból. 86-91. old. - Szemle. 91-92. old. - Szakirodalom. 92-93. old. - Egyleti közlemények. 93-94. old. - A BMK közleményei. 94. old.


1083. MMÉE Közl. 61 (1927) 17-18

Vidéky Emil: Erőhatások, illesztések és toleranciák összjátéka, különös tekintettel a gördülőcsapágyakra. 95-101. old. - Szemle (benne Janicsek J. "Sir Isaac Newton emlékezet" c. fordítása a VDI-Nachrichten-ből). 101. old. - Szakirodalom. 102. old. - Egyleti közlemények. 102-103. old. - A BMK közleményei. 103-104. old.


1084. MMÉE Közl. 61 (1927) 19-20

Edvi Illés Aladár (1858-1927). 105-107. old. - Just Kornél: A vízüveg alkalmazása a francia útépítésben. 107-111. old. - Szemle. 111-112. old. - Szakirodalom. 112-113. old. - Egyleti közlemények. 113-116. old. - A BMK közleményei. 116. old.


1085. MMÉE Közl. 61 (1927) 21-22

Longauer Ferenc: A villamos nagyvasúti fűtés fejlődése és az új villamos fűtéssel is ellátott MÁV-személykocsik ismertetése. 117-120. old. - Szemle. 120-121. old. - Szakirodalom. 121-122. old. - Egyleti közlemények. 122-124. old. - A BMK közleményei. 124. old.


1086. MMÉE Közl. 61 (1927) 23-24

Verebély László: A dunántúli villamossági terv. 125-129. old. - Fináczy Béla: A vándorrostélyok újabb fejlődése. 129-132. old. - Szemle. 132-124. old. - Egyleti közlemények. 134. old. - A BMK közleményei. 134. old.


1087. MMÉE Közl. 61 (1927) 25-26

Gálócsy Zsigmond: Rostélytüzelés vagy gáztüzelés? - különös tekintettel a dunántúli nagy erőtelepre. 135-138. old. - Szemle. 138-141. old. - Szakirodalom. 141. old. - Egyleti közlemények. 141-142. old. - A BMK közleményei. 142. old.


1088. MMÉE Közl. 61 (1917) 27-28

Kertész Ferenc: A budapesti vasfelsővezetékről. 143-146. old. - Szemle. 146-147. old. - A BMK közleményei. 148-174. old.


1089. MMÉE Közl. 61 (1927) 29-30

Padányi Gulyás Jenő: A háború előtti évek építőművészetének tanulságai. 175-183. old. - Szemle. 184-188. old. - Szakirodalom. 188-190. old. - Egyleti közlemények. 190. old.


1090. MMÉE Közl. 61 (1927) 31-32

Közgyűlési beszéd április 24-én (Buday Béla elnök). 191-193. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése ugyanazon a napon. 193-197. old. - Lósy-Schmidt Ede könyvtárnok beszámolója az MMÉE 1926. évi könyvtári és gyűjteménytári gyarapodásáról. 198-201. old. - Pályázatok eredményei és újak kiírásai (Hollán-pályadíjak, Kéler Napoleon-tervpályázat, építészeti nagydíj, Kossuth-közgazdasági pályadíj). 201-203. old. - Zárszámadások. 203-206. old. - Az MMÉE tisztikara 1927-től. 206-208. old. - Egyleti közlemények. 208-209. old. - Szakirodalom. 209-210. old. - A BMK közleményei. 210. old.


1091. MMÉE Közl. 61 (1927) 33-34

Marschalkó Béla - Barna János: Hőmérséklet hatása az olajok kémiai tulajdonságaira. 211-216. old. - Szemle. 216-218. old. - Szakirodalom. 218. old. - Egyleti közlemények. 218. old.


1092. MMÉE Közl. 61 (1927) 35-36

Vécsei Béla-Lipovniczky Pál: Melléktermények nyerése generátorgázból, energiatermeléssel kapcsolatban. 219-225. old. - Tunyogi Szűcs Endre: Reflexiók Gálócsy Zsigmond 25-26. füzetbeli cikkére. 225-227. old. - Szemle. 227-230. old. - Szakirodalom. 230. old.


1093. MMÉE Közl. 61 (1927) 37-38

Hollerung Gábor: A Budapesti Korcsolyázó Egylet műjégpályája. 231-236. old. - Szemle. 236-237. old. - Szakirodalom. 237. old. - A BMK közleményei. 237-238. old.


1094. MMÉE Közl. 61 (1927) 39-40

Varga József-Erdély Sándor: Benzinek értékelése és jellemzése újabb vizsgálómódszerek alapján. 239-245. old. - Hász Sándor: Válasz Juszt Kornél 19-20. füzetbeli cikkére. 245-246. old. - Just Kornél: Viszontválasz. 246-248. old. - Szemle. 248-252. old. - Szakirodalom. 252-253. old. - Egyleti közlemények. 254. old.


1095. MMÉE Közl. 61 (1927) 41-42

Bierbauer Virgil: Városépítészeti tapasztalatok Milánóban. 255-259. old. - Szemle. 259-260. old. - Szakirodalom. 260. old. - Egyleti közlemények. 261-268. old. - A BMK közleményei. 268. old.


1096. MMÉE Közl. 61 (1927) 43-44

Mladiata A. J.: A hajóépítés fejlődése 1926-ban. 269-271. old. - Katona Lajos: Megjegyzések a "Rostélytüzelés vagy gáztüzelés?" című tanulmányra. 271-272. old. - Szemle. 273-274. old. - Szakirodalom. 274. old. - Egyleti közlemények. 275. old. - A BMK közleményei. 275-276. old.


1097. MMÉE Közl. 61 (1927) 45-46

Lósy-Schmidt Ede: Az MMÉE megalakulásának előzményei. 277-284. old. - Lampl Hugó: A világ legnagyobb hajózó-zsilipjének építése Hollandiában, Ymuiden mellett. 284-287. old. - Szemle. 287. old. - Egyleti közlemények. 287-288. old. - A BMK közleményei. 288. old.


1098. MMÉE Közl. 61 (1927) 47-48

Vidéky Emil: A Maag-fogaskerekek, előállításuk módja és ellenőrző módszerei. 289-300. old. - Lósy-Schmidt Ede: A magyar mérnökökhöz (az 1867. évi első közgyűlésen elhangzott vers, amelyet Jankai József írt). 300-301. old. - Szemle. 301-302. old. - Egyleti közlemények. 302. old. - A BMK közleményei. 302-304. old.


1099. MMÉE Közl. 61 (1927) 49-50

Foerk Ernő: Steindl Imre emlékezete. 305-308. old. - L-y: Emlékünnep Steindl Imre halálának 25 éves évfordulója alkalmával. 308-311. old. - Szemle. 311-312. old. - Egyleti közlemények. 312-316. old. - A BMK közleményei. 316. old.


1100. MMÉE Közl. 61 (1927) 51-52

Zelovich Kornél: A tudományos technika úttörői. 317-326. old. - Az MMÉE 1927. december 8-i ünnepi közgyűlésén elhangzott beszédek, felszólalások (Buday Béla, Herrmann Miksa, Rumbach Dezső, Berzeviczy Albert, Schimanek Emil, Tettamanti Jenő, Szontagh Tamás, Ilosvay Lajos, Rihmer Béla, Gerlóczy Zsigmond, Kossalka János, Czakó Adolf, Maurer Gyula, Dalmady Ödön, Schiffer Miksa, Chatel Vilmos, Zorkóczy Samu, Bund Károly, Szesztay Sándor, Szávay Gyula, Szabó Gusztáv, Chorin Ferenc, Györgyi Kálmán, Gillyén Sándor, Marton Pál). 326-334. old. - Szemle. 334-335. old. Szakirodalom. 335-336. old. - Egyleti közlemények. 336. old. - A BMK közleményei. 336. old.


1101. MMÉE Közl. 62 (1928) 1-2

Tomka Emil: Hazai folyóink medrének kialakulása. 1-5. old. - Szemle. 5-10. old. - Szakirodalom. 10. old. - Egyleti közlemények. 10-11. old. - A BMK közleményei. 11-12. old.


1102. MMÉE Közl. 62 (1928) 3-4

Verebélyi Leon: Nagyforgalmú városi utakról. 13-20. old. - Szemle. 20-22. old. - Szakirodalom. 22-23. old. - Egyleti közlemények. 23-24. old. - A BMK közleményei. 24. old.


1103. MMÉE Közl. 62 (1928) 5-6

Sámy Sándor: Az 1927. évi bécsi és lipcsei útkongresszusokról. 25-34. old. - Quittner Marcel: A budapesti Calvin-tér útépítése. 34-35. old. - Szemle. 35-36. old. - Egyleti közlemények. 36-39. old. - A BMK közleményei. 39-40. old.


1104. MMÉE Közl. 62 (1928) 7-8

Szelényi Géza: Az abszolút alkohol korszerű előállítási eljárásainak kritikai vizsgálata. 41-49. old. - Szemle. 49-50. old. - Szakirodalom. 51-52. old. - Egyleti közlemények. 52-56. old. - A BMK közleményei. 56. old.


1105. MMÉE Közl. 62 (1928) 9-10

Padányi Gulyás Jenő: Az állandó kiállítási terület kérdése, kapcsolatban a budapesti nemzetközi vásár elhelyezésével. 57-66. old. - Szemle. 66-67. old. - Szakirodalom. 67-68. old. - Egyleti közlemények. 68-71. old. - A BMK közleményei. 72. old.


1106. MMÉE Közl. 62 (1928) 11-12

Erdély Sándor: Folyékony tüzelőszerek előállítása gázokból. 73-78. old. - Szemle. 78-79. old. - Egyleti közlemények. 79-80. old. - A BMK közleményei. 80. old.


1107. MMÉE Közl. 62 (1928) 13-14

Zwickl József: A kompound kompresszió elve és előnye a hűtőtechnikában. 81-85. old. - Sümegi László: Néhány újabb adat hazai barnaszeneink ismeretéhez. 85-87. old. - Szemle. 87-89. old. - Egyleti közlemények. 89-92. old. - Az MMÉE költségelőirányzata 1928-ra. 92. old. - A BMK közleményei. 92. old.


1108. MMÉE Közl. 62 (1928) 15-16

Maléter Jenő: Külföldi vasutak védekezése az autó versenye ellen. 93-102. old. - Szemle. 102. old. - Szakirodalom. 102-104. old. - Egyleti közlemények. 104-108. old. - A BMK közleményei. 108. old.


1109. MMÉE Közl. 62 (1928) 17-18

Verebélyi Leon: A budapesti Margit-híd bővítése. 109-117. old. - Szemle. 117-118. old. - Szakirodalom. 118-119. old. - Egyleti közlemények. 119-120. old. - A BMK közleményei. 120. old.


1110. MMÉE Közl. 62 (1928) 19-20

Szentkirályi Ödön: Külszíni robbantószerraktárak. 121-123. old. - Szemle. 123-125. old. - Szakirodalom. 126-127. old. - Egyleti közlemények. 127-128. old. - A BMK közleményei. 128. old.


1111. MMÉE Közl. 62 (1928) 21-22

Maurer Gyula: Zielinski Szilárd (1853-1924) emlékezete. 129-132. old. - Fischer Frigyes: Csonka-Magyarország halászata. 132-137. old. - Szemle. 137-138. old. - Szakirodalom. 139. old. - Egyleti közlemények. 139. old. - A BMK közleményei. 139-140. old.


1112. MMÉE Közl. 62 (1928) 23-24

Kerékgyártó György: Rejtő Sándor (1853-1928). 141-142. old. - Kotsis Iván: A tihanyi magyar Biológiai Kutató Intézet. 143-162. old. -. Szemle. 162-163. old. - Szakirodalom. 163. old. - Egyleti közlemények. 163-164. old. - A BMK közleményei. 164. old. - A Mérnöki Tanács közleményei. 164. old.


1113. MMÉE Közl. 62 (1928) 25-26

Wecker Vilmos: A legnagyobb feszültségű szigetelőkről. 165-171. old. - Szemle. 171-172. old. - Szakirodalom. 172-173. old. - Egyleti közlemények. 173-176. old. - A BMK közleményei. 176. old.


1114. MMÉE Közl. 62 (1928) 27-28

Frigyes Sándor: A berettyóújfalusi vasúti Berettyó-híd átépítése. 177-181. old. - Szemle. 181-182. old. - Egyleti közlemények. 182-184. old. - A BMK közleményei. 184. old.


1115. MMÉE Közl. 62 (1928) 29-30

Mueller Félix: Alpár Ignác +. 185-187. old. - Hoffmann Sándor: Wöhler hatása a szintetikus szerves kémiai fejlődésre. 187-189. old. - Szemle. 190-191. old. - Egyleti közlemények. 191-195. old. - A BMK közleményei. 195-196. old.


1116. MMÉE Közl. 62 (1928) 31-32

Kofranek Vendel: A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna mélyítő és bővítő munkálatai. 197-205. old. - Szemle. 205-206. old. - Szakirodalom. 206-207. old. - Egyleti közlemények. 207. old. - A BMK közleményei. 207-208. old.


1117. MMÉE Közl. 62 (1928) 33-34

Közgyűlési beszédek április 15-én (Buday Béla, Pethe Lajos, Horváth Károly, Orphanides János). 209-212. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése. 212-216. old. - Lósy-Schmidt Ede beszámolója az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1927. évi gyarapodásáról. 216-219. old. - Pályázatok eredményei (Hollán-pályadíjak, építészeti nagypályázat, Kossuth-közgazdasági pályázat). 219-224. old. - Pályázatok kiírása. 214-225. old. - Zárszámadások. 225-227. old. - Az MMÉE tisztikara 1928-ról. 227-229. old. - Egyleti közlemények. 229-231. old. - Szakirodalom. 231-232. old. - A BMK közleményei. 232-260. old.


1118. MMÉE Közl. 62 (1928) 35-36

Póka-Pivny Béla: A Nemzeti Stadion elhelyezése. 261-267. old. - Szemle. 267. old. - Szakirodalom. 267. old. - Egyleti közlemények. 267-268. old. - A BMK közleményei. 268. old.


1119. MMÉE Közl. 62 (1928) 37-38

Thiering Oszkár: Az ide-oda menő mozgások mechanizmusai a textiliparban. 269-272. old. - Szemle. 272-273. old. - Szakirodalom. 273-275. old. - Egyleti közlemények. 275-276. old. - A BMK közleményei. 276. old.


1120. MMÉE Közl. 62 (1928) 39-40

Rohringer Sándor: A porózus beton-csőkutak. 277-279. old. - Szemle. 279-281. old. - Szakirodalom. 281-283. old. - Egyleti közlemények. 283-284. old. - A BMK közleményei. 284. old.


1121. MMÉE Közl. 62 (1928) 41-42

Gállik István: A nagyobb szilárdságú szerkezeti acélok kérdésének állása Magyarországon. 285-290. old. - Szemle. 291. old. - Szakirodalom. - 291. old. - Egyleti közlemények. 291-292. old. - A BMK közleményei. 292. old.


1122. MMÉE Közl. 62 (1928) 43-44

Kemény Ignác: A D.Sz.A. (Déli-vasút pu.) és Óbuda MÁV állomások között tervezett új vonal vázlatos leírása. 293-295. old. - Szemle. 295-296. old. - Szakirodalom. 296-298. old. - Egyleti közlemények. 298-299. old. - A BMK közleményei. 300. old.


1123. MMÉE Közl. 62 (1928) 45-46

Vuk Mihály-Gömöry Sándor: A klór szerepe a golozott búzalisztben. 301-307. old. - Szakirodalom. 307. old. - Egyleti közlemények. 307-308. old. - A BMK közleményei. 308. old.


1124. MMÉE Közl. 62 (1928) 47-48

Fábry Frigyes: A budapesti vámmentes kikötő megnyitása. 309-313. old. - Padányi Gulyás Jenő: A mérnök a közéletben. 313-315. old. - Szemle. 315. old. - Szakirodalom. 315-316. old. - Egyleti közlemények. 316. old. - A BMK közleményei. 316. old.


1125. MMÉE Közl. 62 (1928) 49-50

Bierbauer Virgil: A magyar építőművészet jelen állapota: modern irányú fejlődésének szükségessége és akadályai. 317-329. old. - Krompacher László: A pilisi ciszterci apátság és a Szentkeresztnek szentelt pilisi pálos kolostor építészeti maradványai. 329-333. old. - Szemle. 333-334. old. - Szakirodalom. 334. old. - Egyleti közlemények. 334-335. old. - A BMK közleményei. 336. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 336. old.


1126. MMÉE Közl. 62 (1928) 51-52

Ney Ákos: A Duna-Száva-Adria-vasút elektrodinamikai állomásbiztosító berendezései. 337-346. old. - Szemle. 346. old. - Szakirodalom. 346-347. old. - Egyleti közlemények. 347-348. old. - A BMK közleményei. 348. old.


1127. MMÉE Közl. 63 (1929) 1-2

Orphanides János: Technikai fejlődésünk története. 1-2. old. - Mueller Félix: A prágai építési katasztrófa és tanulságai. 2-10. old. - Szakirodalom. 10. old. - Egyleti közlemények. 10-11. old. - A BMK közleményei. 12. old.


1128. MMÉE Közl. 63 (1929) 3-4

Korányi Imre: A halálsorompók megszüntetése és a németországi városi magánvasutak. 13-24. old. - Szemle. 24. old. - Szakirodalom. 24-25. old. - Egyleti közlemények. 25-28. old. - A BMK közleményei. 28. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 28. old.


1129. MMÉE Közl. 63 (1929) 5-6

Marschalkó Béla-Barna János: Ásványi kenőanyagok értékesítése és azonosítása. 29-36. old. - Szakirodalom. 37. old. - Egyleti közlemények. 37-39. old. - A BMK közleményei. 39-40. old.


1130. MMÉE Közl. 63 (1929) 7-8

Jakóby László: Az alumínium és ötvözeteinek öntéséről. 41-48. old. - Szemle. 48-49. old. - Szakirodalom. 49-50. old. - Egyleti közlemények. 50-52. old. - A BMK közleményei. 52. old.


1131. MMÉE Közl. 63 (1929) 9-10

Vámos Ferenc: A magyar formanyelv építészetünkben. 53-63. old. - Szemle. 63-64. old. - Szakirodalom. 64. old. - Egyleti közlemények. 64-68. old. - A BMK közleményei. 68. old.


1132. MMÉE Közl. 63 (1929) 11-12

Trájber István: Nemzetközi földmérés a világháború után és Magyarország jelenlegi helyzete a nemzetközi geodéziai szövetségben. 69-75. old. - Bierbauer Virgil: Válasz Vámos Ferenc "A magyar formanyelv építészetünkben" című cikkére. 75-78. old. - Egyleti közlemények. 78-79. old. - A BMK közleményei. 80. old.


1133. MMÉE Közl. 63 (1929) 13-14

Lósy-Schmidt Ede: Javaslat a Dunának függőhíddal való áthidalására Buda és Pest között 1823-ból. 81-86. old. - Hankiss Szilárd: Történeti szemlélet a természettudományokban. 86-88. old. - Szemle. 89. old. - Szakirodalom. 90. old. - Egyleti közlemények. 90-92. old. - A BMK közleményei. 92. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 92. old.


1134. MMÉE Közl. 63 (1929) 15-16

Kiss Jenő: A MÁV laboratóriumában végzett bauxitcement-vizsgálatokról. 93-101. old. - Pál Elemér: Néhány megjegyzés Ruzitska Lajos "Vasbetonaljak a MÁV vonalain és közgazdasági jelentőségük" című cikkére. 101-102. old. - Szemle. 102-103. old. - Egyleti közlemények. 103-104. old. - A BMK közleményei. 104. old.


1135. MMÉE Közl. 63 (1929) 17-18

Frank Richárd: A BSZKRT új ikerkocsijai. 105-110. old. - Szakirodalom. 110. old. - Egyleti közlemények. 110-115. old. - A BMK közleményei. 115-116. old.


1136. MMÉE Közl. 63 (1929) 19-20

Ligeti Pál: Felelet Vámos Ferenc "A magyar formanyelv építészetünkben" című cikkére. 117-118. old. - Vámos Ferenc: Válaszom Ligeti Pálnak. 118-119. old. - Vámos Ferenc: Széljegyzetek Bierbauer Virgil válaszához. 119-122. old. - Szakirodalom. 122. old. - Egyleti közlemények. 122-128. old. - A BMK közleményei. 128. old.


1137. MMÉE Közl. 63 (1929) 21-22

Szentkirályi Ödön: A vasasi völgyzárógát. 129-131. old. - Vágó Gyula: A hortobágyi halastó tápcsatornájának hídja a Selypes-csatorna felett. 131-133. old. - Szemle. 133-134. old. - Szakirodalom. 134. old. - Egyleti közlemények. 134-136. old. - A BMK közleményei. 136. old.


1138. MMÉE Közl. 63 (1929) 23-24

Horváth Károly: A M. Kir. Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség 60 éves története. 1868-1928, kapcsolatban a magyar közlekedési ügyek fejlődésével. 137-146. old. - Szakirodalom. 146. old. - Egyleti közlemények. 146-148. old. - A BMK közleményei. 148. old.


1139. MMÉE Közl. 63 (1929) 25-26

Az MMÉE szolnoki osztálya május 26-án tartott ünnepi avató gyűlése (Orphanides János, Naszályi József beszédei). 149-154. old. - Szakirodalom. 154-156. old. - Egyleti közlemények. 156-159. old. - A BMK közleményei. 160. old.


1140. MMÉE Közl. 63 (1929) 27-28

Filep Lajos: Feltöltés iszapolással és az iszap folyása nyilt csatornákban. 161-170. old. - Szemle. 170-171. old. - Egyleti közlemények. 171. old. - A BMK közleményei. 171-172. old.


1141. MMÉE Közl. 63 (1929) 29-30

Möller Károly: Hő- és hangszigetelés. 173-183. old. - Szakirodalom. 183. old. - Egyleti közlemények. 183-184. old. - A BMK közleményei. 184. old.


1142. MMÉE Közl. 63 (1929) 31-32

Közgyűlési beszédek május 12-én (Orphanides János, Schulek János, Sándy Gyula, Hoepfner Guidó beszéde). 185-188. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése ugyanaznap. 188-194. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1928. évi gyarapodásáról. 194-197. old. - Pályázatok eredményei (Hollán-pályadíjak, építészeti nagypályázat, aranyérem). 197-198. old. - Pályázatok kiírása. 199. old. - Zárszámadások. 199-202. old. - Az MMÉE tisztikara 1929-től. 202-203. old. - Egyleti közlemények. 204-211. old. - A BMK közleményei. 211-212. old.


1143. MMÉE Közl. 63 (1929) 33-34

Lósy-Schmidt Ede: A "Magyarország anyagi érdeke" című közgazdasági folyóirat mint az MMÉE ideiglenes közlönye 1866-ban és 1867-ben. 213-219. old. - Szemle. 219-221. old. - Szakirodalom. 221. old. - Egyleti közlemények. 221-222. old. - A BMK közleményei. 223-224. old.


1144. MMÉE Közl. 63 (1929) 35-36

Szelényi Géza: A hazai lignitek nemesítése szárítással. 225-232. old. - Egyleti közlemények. 232. old. - A BMK közleményei. 232. old.


1145. MMÉE Közl. 63 (1929) 37-38

Kofranek Vendel: Excavatorok átkelése közúti és vasúti pályatesteken. 233-237. old. - Szemle. 237-238. old. - Szakirodalom. 238-240. old. - Egyleti közlemények. 240. old. - A BMK közleményei. 240. old.


1146. MMÉE Közl. 63 (1929) 39-40

Pirovits Aladár: A városépítés technikai tudományunk teljesen elhanyagolt ága. 241-245. old. - Póka-Pivny Béla: A budapesti Kiskörút szabályozása. 245-255. old. - A BMK közleményei. 255-256. old.


1147. MMÉE Közl. 63 (1929) 41-42

Hieronymi Pál: A vasúti útátjárókról és az azokon előforduló balesetekről. 257-265. old. - Szemle. 265. old. - Szakirodalom. 265-266. old. - Egyleti közlemények. 267-268. old. - A BMK közleményei. 268. old.


1148. MMÉE Közl. 63 (1929) 43-44

Magyar Vilmos: Pecz Samu emlékezete (Döbrentei téri emlékkútja avatása alkalmával). 269-270. old. - Bierbauer Virgil: A városépítés művészetéről. 270-275. old. - Egyleti közlemények. 275-278. old. - A BMK közleményei. 278-280. old. - Szakirodalom. 280. old.


1149. MMÉE Közl. 63 (1929) 45-46

-y-: Mérnökök számára fenntartott munkakörök. 281-282. old. - Thiering Oszkár: A fonóeljárások összehasonlító technológiája. 282-291. old. - Egyleti közlemények. 291. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar Technikai Múzeum. 291. old. - A BMK közleményei. 292. old.


1150. MMÉE Közl. 63 (1929) 47-48

Kherndl Antal síremlékének avatása. 293-294. old. - Kotsis Endre: Istállók építésének újabb módjairól. 294-302. old. - Egyleti közlemények. 302-303. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar Technikai Múzeum. 303. old. - A BMK közleményei. 304. old.


1151. MMÉE Közl. 63 (1929) 49-50

Oltay Károly: A hosszmérések pontossága, különös tekintettel a városmérésekre. 305-315. old. - Szemle. 315. old. - Egyleti közlemények. 315-318. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar Technikai Múzeum. 318. old. - A BMK közleményei. 318-320. old.


1152. MMÉE Közl. 63 (1929) 51-52

Haffner Károly: A talajvíz és a kutak. 321-323. old. - Szemle. 323-326. old. - Egyleti közlemények. 326-327. old. - Szakirodalom. 328. old. - A BMK közleményei. 328. old.


1153. MMÉE Közl. 64 (1930) 1-2

Pap Lajos: Jóminőségű liszt előállítása a különböző búzafajták keverése révén. 1-6. old. - Apáti István: A vas- és acélfélék pácolásának mai alapelve. 6-8. old. - Egyleti közlemények. 9. old. - A BMK közleményei. 10-43. old. - Szakirodalom. 43-44. old.


1154. MMÉE Közl. 64 (1930) 3-4

Pirovits Aladár: A tudomány harca a művészettel a városépítés terén. 45-50. old. - Egyleti közlemények. 50-51. old. - A BMK közleményei. 51-52. old.


1155. MMÉE Közl. 64 (1930) 5-6

Méhes Emil-Mikes György: Az unitárius misszió-egyház kápolnaépítése. 53-56. old. - Széchy Károly: Imhoff-féle aknák és működésük alapelvei. 57-60. old. - Egyleti közlemények. 61-62. old. - Lósy-Schmidt Ede: Magyar Technikai Múzeum. 63. old. - A BMK közleményei. 63-64. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 64. old.


1156. MMÉE Közl. 64 (1930) 7-8

Vendl Aladár: A budapesti agyagterületek csuszamlásai. 65-72. old. - Vámos Ferenc: Budapest és pályaudvarai. 72-85. old. - Szakirodalom. 85-86. old. - Egyleti közlemények. 86-87. old. - A BMK közleményei. 87-88. old.


1157. MMÉE Közl. 64 (1930) 9-10

Bleier Sándor: Belterületek lefolyó csővízmennyiségének gyakorlati számítása. 89-93. old. - Szemle. 93-94. old. - Egyleti közlemények. 94-99. old. - A BMK közleményei. 100. old. - Szakirodalom. 100. old.


1158. MMÉE Közl. 64 (1930) 11-12

Horváth Endre: A mezőgazdasági termékek cellulózipari feldolgozásáról. 101-105. old. - Szemle. 105-107. old. - Egyleti közlemények. 107. old. - A BMK közleményei. 108. old. - Szakirodalom. 108. old.


1159. MMÉE Közl. 64 (1930) 13-14

Ordódy János: A motorszeszkérdéssel kapcsolatban végzett kísérleti vizsgálataink. 109-119. old. - Szemle. 120-121. old. - Egyleti közlemények. 121-123. old. - Szakirodalom. 123- 124. old. - A BMK közleményei. 124. old.


1160. MMÉE Közl. 64 (1930) 15-16

Fényes Kornél: Ár ellen haladó járművek gazdaságos sebességéről és a hajóvontatás fontosabb tényezőiről. 125-138. old. - Egyleti közlemények. 138-139. old. - A BMK közleményei. 140. old.


1161. MMÉE Közl. 64 (1930) 17-18

Dalmady Ödön: Budapest közlekedési viszonyairól. 141-149. old. - Szemle. 149. old. - Szakirodalom. 150. old. - Egyleti közlemények. 150-151. old. - A BMK közleményei. 151-152. old.


1162. MMÉE Közl. 64 (1930) 19-20

Hubert Pál: Nyomott rudak méretezéséről, vashidak erősítésénél. 153-158. old. - Szemle. 158-160. old. - Szakirodalom. 160-161. old. - Egyleti közlemények. 161-163. old. - A BMK közleményei. 164. old.


1163. MMÉE Közl. 64 (1930) 21-22

literáti Vágó Pál: Kísérletek planéta közlőművekkel egyesített elektromotorokkal. 165-169. old. - Szemle. 169. old. - Egyleti közlemények. 170-172. old. - A BMK közleményei. 173-216. old. - Szakirodalom. 216. old.


1164. MMÉE Közl. 64 (1930) 23-24

Komor Marcell: Korb Flóris 70. születésnapjára. 217-219. old. - Laborfalvi Benke István: A túlemelés és átmeneti görbék alkalmazása a közutakon. 219-227. old. - A BMK közleményei. 227-228. old.


1165. MMÉE Közl. 64 (1930) 25-26

Kraft, E. A. (Berlin): A gőzturbinagyártás legújabb fejlődése. 229-239. old. - Szemle. 240. old. - Egyleti közlemények. 240-243. old. - A BMK közleményei. 243-244. old. - Szakirodalom. 244. old.


1166. MMÉE Közl. 64 (1930) 27-28

Tobiás Károly: Távkapcsolású kocsik a villamos közúti vasutak üzemében. 245-251. old. - Szabolcs Ferenc: Az építész művészi tulajdonjogának védelme nemzetközi vonatkozásban. 251-253. old. - Egyleti közlemények (közte a 70 éves Czakó Adolf műegyetemi tanár ünnepléséről). 253-255. old. - A BMK közleményei. 255-256. old.


1167. MMÉE Közl. 64 (1930) 29-30

N. Czike Gábor: A kihajlási görbe egyenlete. 257-261. old. - Szemle. 261. old. - Egyleti közlemények. 261-264. old. - A BMK közleményei. 264. old.


1168. MMÉE Közl. 64 (1930) 31-32

Puky Péter: Vasútvillamosítás az Északamerikai Egyesült Államokban. 265-279. old. - Egyleti közlemények. 279. old. - A BMK közleményei. 280. old. - Szakirodalom. 280. old.


1169. MMÉE Közl. 64 (1930) 33-34

Frohner József: Villamos vezetékhálózatok rácsos vasoszlopainak grafikus módszerrel való méretezéséről. 281-286. old. - Ujj Gyula: Ülepítő-pernyefogó. 286-290. old. - Fényes Kornél: A vízijárművek motorosítása külmotorok segélyével (magyar gyártmányú hajófarmotorok). 291-294. old. - Egyleti közlemények. 294-296. old.


1170. MMÉE Közl. 64 (1930) 35-36

Közgyűlési beszédek április 6-án (Orphanides János, Rohringer Sándor, Maurer Gyula, Szentgáli Antal). 297-299. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése ugyanazon a napon. 299-306. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjtőtárának 1929. évi gyarapodásáról. 306-310. old. - Pályázatok eredményei (Hollán-pályadíjak, Kossuth-közgazdasági pályázat, nagypályázat). 310-314. old. - Pályázatok kiírása. 314. old. - Zárószámadások. 315-317. old. - Az MMÉE tisztikara 1930-tól. 317-319. old. - Egyleti közlemények. 319-323. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 323-324. old. - A BMK közleményei. 324. old.


1171. MMÉE Közl. 64 (1930) 37-38

Magyar Vilmos: Hídépítés és építőművészet. 325-328. old. - Egyleti közlemények. 328-331. old. - Szakirodalom. 331-332. old. - A BMK közleményei. 332. old.


1172. MMÉE Közl. 64 (1930) 39-40

Geleji Sándor: Az elméleti és gyakorlati hengerlési munkaszükséglet. 333-337. old. - Szemle. 337-338. old. - Egyleti közlemények. 339. old. - A BMK közleményei. 340. old.


1173. MMÉE Közl. 64 (1930) 41-42

Majthényi György: Délamerikai munkálatokról. 341-349. old. - Szemle. 349-350. old. - Szakirodalom. 350. old. - Egyleti közlemények. 350-352. old.


1174. MMÉE Közl. 64 (1930) 43-44

Görög Sándor: Pályaáthelyezés a MÁV Budapest-Kelenföld-Budaörsi vonalrészén. 353-357. old. - Szemle. 357-360. old. - Egyleti közlemények. 360-361. old. - Szakirodalom. 361. old. - A BMK közleményei. 361-362. old.


1175. MMÉE Közl. 64 (1930) 45-46

Borus Ferenc: Villamos energiafogyasztásunk és az árkérdés. 363-370. old. - Szakirodalom. 370. old. - Egyleti közlemények. 370-374. old.


1176. MMÉE Közl. 64 (1930) 47-48

Bestelmeyer, G. (München): Az újabb német építészetről. 375-378. old. - Magyar Vilmos: A XII. Nemzetközi Építészkongresszus tervkiállításának mérlege. 378-381. old. - Szemle. 382. old. - Szakirodalom. 382. old. - Egyleti közlemények. 383-385. old. - A BMK közleményei. 385-386. old.


1177. MMÉE Közl. 64 (1930) 49-50

Gömöry Sándor: Mesterséges hűtés alkalmazása a malomiparban és ennek hatása a liszt minőségére. 387-392. old. - Szakirodalom. 392. old. - Egyleti közlemények. 392-394. old. - A BMK közleményei. 394-396. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 396. old.


1178. MMÉE Közl. 64 (1930) 51-52

Csonka Pál: Az alállványozás nélkül erősített vashidak nyomott rudairól. 397-403. old. - Kofranek Vendel. Földkúpok burkolása beton műkövekkel. 404-405. old. - Szemle. 405-406. old. - Szakirodalom. 406-407. old. - Egyleti közlemények. 407. old. - A BMK közleményei. 408. old.


1179. MMÉE Közl. 65 (1931) 1-2

Magyar Vilmos: Városrendezései problémák. 1-4. old. - Szemle. 4-5. old. - Szakirodalom. 6-7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


1180. MMÉE Közl. 65 (1931) 3-4

Csonka Pál: A körszimmetrikusan terhelt állandó vastagságú rugalmas körlemez problémája. 9-15. old. - Megjegyzések "A pécsi brikettek használhatósága a különböző típusú központi fűtőkazánokban" című cikkre. 15-16. old. - Szakirodalom. 16-17. old. - Egyleti közlemények. 17-18. old. - A BMK közleményei. 18-20. old.


1181. MMÉE Közl. 65 (1931) 5-6

Freytag Ferenc: A vámmentes kikötő gabonatárházának építése, különös tekintettel az öntött betonra. 21-37. old. - Szakirodalom. 37-38. old. - Egyleti közlemények. 38. old.


1182. MMÉE Közl. 65 (1931) 7-8

Fényes Kornél: A siklóhajóközlekedés (ezidőszerinti) gazdaságosságáról. 39-45. old. - Szemle. 45-46. old. - Szakirodalom. 46. old. - Egyleti közlemények. 47-48. old. - A "Technika és Közgazdaság" melléklet a jövőben a Közl. rovata. 48. old. - Thiering Oszkár: Racionalizálás és munkanélküliség. 48-49. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 49. old. - A BMK közleményei. 49-50. old.


1183. MMÉE Közl. 65 (1931) 9-10

Wilczek Ernő: egerfarmosi Kandó Kálmán (1869-1931). 51-52. old. - Treer Mór Ferenc: Adalékok a forgódugattyús szivattyúk elméletéhez. 52-54. old. - Simon Jenő: Porozusbeton-csőkutak. 54-56. old. - Szakirodalom. 56-57. old. - Egyleti közlemények. 57-59. old. - Vidéky Emil: Iparművészeti munkák nemzetközi jelentősége. 59-62. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 62. old.


1184. MMÉE Közl. 65 (1931) 11-12

Putnoky László-Bobest Béla: Hazai homokok vastalanítása. 63-70. old. - Varga József-Makray Imre: Barnaszén hidrogénezésével előállított benzin vizsgálata. 70-71. old. - Hubert Pál: Megjegyzések Csonka Pál "Az alállványozás nélkül erősített vashidak nyomott rudairól" című cikkéhez. 71-72. old. - Gálóczy Zsigmond: A pécsi brikett és a központi fűtések. 72-73. old. - Szemle. 73. old. - Szakirodalom. 73-74. old. - Egyleti közlemények. 74-75. old. - A BMK közleményei. 75-76. old.


1185. MMÉE Közl. 65 (1931) 13-14

Pogány Sándor: Esztétika és gőzlokomotív. 77-89. old. - Szakirodalom. 89. old. - Egyleti közlemények. 89. old. - "Technika és Közgazdaság". 90-92. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 92. old.


1186. MMÉE Közl. 65 (1931) 15-16

Horváth Károly: komjátszegi Kelety Dénes (1867-1931). 93-94. old. - Bleier Sándor: A modern út lejtésviszonyai. 94-96. old. - Szemle. 97-98. old. - Szakirodalom. 98-100. old. - Egyleti közlemények. 100-102. old. - "Technika és Közgazdaság". 102-103. old. - A NMK közleményei. 103-104. old.


1187. MMÉE Közl. 65 (1931) 17-18

Klug Nándor: Gördülőcsapágyak körforgó szivattyúkban. 105-107. old. - Erdély Sándor: A szén és a kémiai ipar. 107-108. old. - Szemle. 108-110. old. - Szakirodalom. 110-111. old. - Egyleti közlemények. 111-112. old. - Hugonnai Kálmán: Az automobilipar helyzete és a hazai autógyártás. 112-114. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 114. old. - A BMK közleményei. 114-116. old.


1188. MMÉE Közl. 65 (1931) 19-20

Bierbauer Virgil: Korunk építészetének jövője. 117-125. old. - Szakirodalom. 125-126. old. - Egyleti közlemények. 126-129. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 129. old. - A BMK közleményei. 129-130. old.


1189. MMÉE Közl. 65 (1931) 21-22

Rohringer Sándor: Az Alföld öntözése. 131-144. old. - A központ fűtés és a brikett. 144-146. old. - Egyleti közlemények. 146. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 146. old.


1190. MMÉE Közl. 65 (1931) 23-24

Makray Imre: Ásványolajok hidrogénezése. 147-149. old. - Széchy Endre: A szennyvíztisztításról. 149-152. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 152-153. old. - A BMK közleményei. 153-154. old.


1191. MMÉE Közl. 65 (1931) 25-26

Veress Gábor: A közigazgatás racionalizálása és a mérnökök. 155-165. old. - Szakirodalom. 165-166. old. - Egyleti közlemények. 166. old.


1192. MMÉE Közl. 65 (1931) 27-28

Matolcsy Mátyás: Az "igen nagy" feszültségű kábelek gyártása és üzeme. 167-173. old. - Szemle. 173-175. old. - Szakirodalom. 175. old. - Egyleti közlemények. 175-177. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 177. old. - A BMK közleményei. 177-178. old.


1193. MMÉE Közl. 65 (1931) 29-30

Hoffmann Richárd: Korunk és az egyházi építészet. 179-182. old. - Szakirodalom. 182. old. - Egyleti közlemények. 183-195. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 195-196. old.


1194. MMÉE Közl. 65 (1931) 31-34

Közgyűlési beszédek április 6-án (Forster Gyula, Hoepfner Guidó, Hültl Dezső, Czakó Adolf, Dalmady Ödön, Farkass Kálmán, Boleman Géza beszéde és Orphanides János levele). 197-201. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése ugyanazon a napon. 201-207. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1931. évi gyarapodásáról. 207-210. old. - Pályázatok eredményei (Kossuth-közgazdasági pályázat, Hollán-pályadíjak, építészeti nagypályázat, Wellisch Alfréd-pályázat, építészeti kispályatervek, Kéler Napoleon-díj). 210-216. old. - Pályázatok kiírása. 217. old. - Zárószámadások. 217-219. old. - Az MMÉE tisztikara 1931-től. 220-222. old. - Egyleti közlemények. 222-234. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 234. old. - A BMK közleményei. 235-242. old.


1195. MMÉE Közl. 65 (1931) 35-38

Forbáth Imre: Pozsony szabályozási és vasútrendezési terve. 243-252. old. - Szemle. 252. old. - Szakirodalom. 252-253. old. - Egyleti közlemények. 253-254. old. - Ipari szabványosítás. 254. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 254. old.


1196. MMÉE Közl. 65 (1931) 39-40

Tagtársainkhoz! 255. old. - Szerényi Ödön: Autóbuszgarázsok építészeti megoldása Európa nagyvárosaiban. 255-265. old. - A BMK közleményei. 265-266. old.


1197. MMÉE Közl. 65 (1931) 41-42

Haviár Győző: Rugalmas ágyazású ívtartók szilárdsági vizsgálata. 267-280. old. - Szakirodalom. 280. old. - Egyleti közlemények. 280-282. old. - A BMK közleményei. 282. old.


1198. MMÉE Közl. 65 (1931) 43-44

Kump József: A komphajó. 283-288. old. - Szemle. 288-289. old. - Szakirodalom. 289-291. old. - Egyleti közlemények. 291-293. old. - A BMK közleményei. 293-294. old.


1199. MMÉE Közl. 65 (1931) 45-46

Oltay Károly: A budapesti új városmérés trigonometriai és szintezési hálózatáról. 295-300. old. - Szakirodalom. 300-301. old. - Egyleti közlemények. 301-306. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 306. old.


1200. MMÉE Közl. 65 (1931) 47-48

Sándor Zoltán: Mennyire változik meg a főzelékek összetétele az étkezéshez való előkészítés folyamán? 307-315. old. - Kirchknopf István: A komphajó (hozzászólás Kump József cikkéhez). 315. old. - Szakirodalom. 316. old. - Egyleti közlemények. 316-319. old. - Padányi Gulyás Jenő: Tervszerű gazdálkodás. 319. old. - Szemle. 320-321. old. - Közlemények. az érdekeltség köréből. 321. old. - A BMK közleményei. 322. old.


1201. MMÉE Közl. 65 (1931) 49-50

Magyar Vilmos: Alpár Ignác szobrának leleplezése október 18-án. 323-324. old. - Szemle. 324-328. old. - Szakirodalom. 328-329. old. - Egyleti közlemények. 330-333. old. - Lindauer János: A magyar cukoripar átszervezése. 334. old.


1202. MMÉE Közl. 65 (1931) 51-52

Schleicher Aladár: Krómnikkel-acélok vizsgálata, különös tekintettel a lövegek anyagával szemben támasztott igényekre. 335-340. old. - Gyárfás Hugó: Gőzkazánok biztosító-szelepeiről. 340-344. old. - Szemle. 244-345. old. - Szakirodalom. 345-346. old. - Egyleti közlemények (közte Makó Zoltán megemlékezése Jendrassik Kornél, 1868-1931, gépészmérnökről). 346-348. old. - A BMK közleményei. 349-350. old.


1203. MMÉE Közl. 66 (1932) 1-2

Putnoky László-Bobest Béla: Hazai homokok vastalanítása. 1-10. old. - Szemle. 10-11. old. - Egyleti közlemények. 11-12. old.


1204. MMÉE Közl. 66 (1932) 3-6

Tagtársaink szíves figyelmébe! 13. old. - Schmidt Rezső: Egyes magyarországi közüzemek gazdaságossága és a közüzemek gazdasági jelentősége. 13-23. old. - Szemle. 23-25. old. - Egyleti közlemények. 26. old. - A BMK közleményei. 27-28. old.


1205. MMÉE Közl. 66 (1932) 7-8

Mandel József: Megcsúszott lejtők biztonsága a régi magyar nyugati vasút herend-városlődi szakaszán. 29-39. old. - Szemle. 39. old. - Szakirodalom. 39-40. old. - Egyleti közlemények. 40. old.


1206. MMÉE Közl. 66 (1932) 9-10

Kazinczy Gábor: Statikai értelemben határozatlan szerkezetek méretezése a maradandó alakváltozások figyelembevételével I. 41-45. old. - Csányi Károly: Donner Rafael György (1693-1741). 45-46. old. - Szemle. 46. old. - Szakirodalom. 46-47. old. - Egyleti közlemények. 47-48. old. - Petróczy István: Üzemek és gyárak légvédelmi parancsolatai. 48-49. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 49-50. old. - A BMK közleményei. 50-51. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 51-52. old.


1207. MMÉE Közl. 66 (1932) 11-12

Orbán Ferenc: Hol állunk ma? 53-56. old. - Kazinczy Gábor: Statikai értelemben határozatlan szerkezetek méretezése a maradandó alakváltozások figyelembevételével II. 57-61. old. - Szemle. 61-62. old. - Egyleti közlemények. 62-64. old. - A BMK közleményei. 64. old.


1208. MMÉE Közl. 66 (1932) 13-14

Theiss, S. (Bécs): Fünfundzwanzig Jahre aus eigener Werkstatt. 65-66. old. - Pávai Vajna Ferenc: Hőenergiabányászat és lehetőségei. 66-70. old. - Egyleti közlemények. 70-71. old. - Ereky Károly: A gazdasági válság megoldásának útja. 71-76. old.


1209. MMÉE Közl. 66 (1932) 15-16

Álgyay-Hubert Pál: A szögecskapcsolatokra eddig alkalmazott számítási eljárásnak, valamint a szögecskapcsolatokra megengedett igénybevételeknek módosítása I. 77-81. old. - Szemle. 81-82. old. - Szakirodalom. 82. old. - Egyleti közlemények. 83-84. old. - Balog Emil: Néhány megjegyzés Schmidt Rezső "Egyes magyarországi közüzemek gazdaságossága és a közüzemek gazdasági jelentőségei" című előadásainak a BSZKRT-ra vonatkozó részletéhez. 84-87. old. - A BMK közleményei. 87-88. old.


1210. MMÉE Közl. 66 (1932) 17-18

Álgyay-Hubert Pál: A szögecskapcsolatokra eddig alkalmazott számítási eljárásnak, valamint a szögecskapcsolatokra megengedett igénybevételeknek módosítása II. 89-92. old. - Náray-Szabó István: A szilikátok szerkezete. 92-94. old. - Szemle. 94-96. old. - Szakirodalom. 96-97. old. - Egyleti közlemények. 97-100. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 100. old. - A BMK közleménye. 100. old.


1211. MMÉE Közl. 66 (1932) 19-20

Eőri Fintor Zoltán: Hazai kis vízierőtelepeink. 101-105. old. - Szemle. 105-108. old. - Szakirodalom. 108-110. old. - "Technika és Közgazdaság". 110-111. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 111. old. - A BMK közleményei. 111-112. old.


1212. MMÉE Közl. 66 (1932) 21-22

Sabathiel Richárd: A földbeágyazott cső rugalmas alakváltozása és feszültségei. 113-117. old. - Zsoldos László: Hőszigetelések tudományos vizsgálata (Schmidt hőáramlásmérő készüléke). 117-120. old. - Szakirodalom. 120. old. - Egyleti közlemények. 120. old.


1213. MMÉE Közl. 66 (1932) 23-24

Csonka Pál: Rácsos szerkezetek csavarása. 121-128. old. - Szakirodalom. 128. old. - Egyleti közlemények. 128-129. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 129. old. - A BMK közleményei. 130-140. old.


1214. MMÉE Közl. 66 (1932) 25-26

Mérnökök nagygyűlése. 141. old. - Feimer László: A Kill van Kull híd. 141-150. old. - Szemle. 150-153. old. - Szakirodalom. 154-155. old. - Egyleti közlemények. 155-156. old. - Rosenberg Gábor: Autóadó és útépítés. 156. old.


1215. MMÉE Közl. 66 (1932) 27-28

Tobiás Károly: A BSZLVV és a BSZKRT távkapcsolású járművei. 157-161. old. - Szakirodalom. 161-162. old. - Egyleti közlemények (beszámoló az Országos Mérnöki Nagygyűlésről). 162-166. old. - A BMK közleményei. 166-168. old. - Mérnöki Tanács közleményei. 168. old.


1216. MMÉE Közl. 66 (1932) 29-32

Nyíri László: Beszámoló az MMÉE "Hogyan építsünk?" építési propagandamozgalmának első ciklusáról. 169-179. old. - Egyleti közlemények. 179-180. old. - Wein Elemér: Gondolatok Magyarország villamosításának kérdésével kapcsolatban. 181-183. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 183. old. - A BMK közleményei. 184. old.


1217. MMÉE Közl. 66 (1932) 33-34

Schleicher Aladár: Vízvezetéki cső anyagának megválasztásáról, az MMÉE-en tartott előadássorozat és vita tanulsága. 185-188. old. - Szakirodalom. 189. old. - Egyleti közlemények. 190-191. old. - "Technika és Közgazdaság". 191-192. old.


1218. MMÉE Közl. 66 (1932) 35-36

Pattantyús-Á. Géza: Mérnöknevelés és technikai érzék. 193-198. old. - Szakirodalom. 198-199. old. - Egyleti közlemények. 200. old.


1219. MMÉE Közl. 66 (1932) 37-38

Közgyűlési beszédek április 9-én (Forster Gyula, Schiffer Miksa, Schulek János, Bud János, Gállik István, Méhes Zoltán, Koiss Géza beszéde). 201-204. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése ugyanazon a napon. 204-207. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1931-beli gyarapodásáról. 208-211. old. - Pályázatok eredményei (Kossuth-közgazdasági pályázat, Hollán-pályadíjak, építészeti nagypályázat, Kéler Napoleon-díj). 211-214. old. - Pályázatok kiírása. 214-215. old. - Zárszámadások. 216-218. old. - Az MMÉE tisztikara 1932-től. 218-220. old. - Egyleti közlemények. 220-223. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 223. old. - A BMK közleményei. 223-224. old.


1220. MMÉE Közl. 66 (1932) 39-40

Bierbauer Virgil: Budapest lakásügye a statisztika és az építési szabályrendelet tükrében. 225-230. old. - Egyleti közlemények. 231-232. old. - Sors László: Speciális szerszámok és készülékek jövedelmezősége. 233-234. old. - A BMK közleményei. 234-236. old.


1221. MMÉE Közl. 66 (1932) 41-42

Halmos László: Szivattyúzási problémák. 237-242. old. - Szemle. 242. old. - Egyleti közlemények. 242-243. old. - Lipthay Ferenc: Középítkezések odaítélésének módszereiről, tekintettel az építőipari árrombolásra. 243-250. - Szemle. 250. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 250-251. old. - A BMK közleményei. 251-252. old.


1222. MMÉE Közl. 66 (1932) 43-44

Láner Kornél: A m. kir. állami gépgyár 5000. mozdonya. 253-262. old. - Szemle. 262-263. old. - Szakirodalom. 263-264. old. - Egyleti közlemények. 264-267. old. - A BMK közleményei. 267-268. old.


1223. MMÉE Közl. 66 (1932) 45-46

Gothard Zsigmond: A régi és az új Ankara. 269-272. old. - Szakirodalom. 272-273. old. - Egyleti közlemények. 273. old. - Maurer Gyula: Közgazdasági problémáink és nemzeti feladataink. 273-276. old.


1224. MMÉE Közl. 66 (1932) 47-48

Zielinski Szilárd síremlékének leleplezése. 277-278. old. - Álgyay-Hubert Pál: A szegecsfej és orsó közötti átmeneti rész alakításának kérdése a vasszerkezeteken. 278-284. old. - Szakirodalom. 284. old. - Egyleti közlemények. 284. old. - A BMK közleményei. 285-292. old.


1225. MMÉE Közl. 66 (1932) 49-50

Bierbauer Virgil: Az építési szabályzat reformjához. 293-304. old. - Szakirodalom. 304-305. old. - Egyleti közlemények. 305-306. old.


1226. MMÉE Közl. 66 (1932) 51-52

Schilberszky Károly: A beteg épületekről. 307-310. old. - Szelényi Géza: A nemesített lignitek használhatósága központi fűtőberendezésekben. 310-312. old. - Szemle. 312-313. old. - Szakirodalom. 313-318. old. - Egyleti közlemények. 315. old. - A BMK közleményei. 315-318. old.


1227. MMÉE Közl. 67 (1933) 1-2

ifj. Szmodics Kázmér: Harmadmetszék-módszer és alkalmazása a nyilt keretek vizsgálatára. 1-8. old. - Szemle. 8-9. old. - Szakirodalom. 9-11. old. - Egyleti közlemények. 11-12. old. - Közleménye az érdekeltség köréből. 12. old.


1228. MMÉE Közl. 67 (1933) 3-4

Padányi Gulyás Jenő: A telepítés. 13-24. old. - Egyleti közlemények. 24. old.


1229. MMÉE Közl. 67 (1933) 5-6

Szemere János: Hegesztett sínillesztések igénybevételének csökkentése, a talpfaköz és hegesztett illesztés helyének változtatásával. 25-31. old. - Szemle. 31-32. old. - Szakirodalom. 32-33. old. - Egyleti közlemények. 33-36. old. - Közlemények az érdekeltség köréből. 36. old.


1230. MMÉE Közl. 67 (1933) 7-8

Svastits Géza: Újszerű elrendezésű istállóépületek. 37-40. old. - Szakirodalom. 41-43. old. - Egyleti közlemények. 43-46. old. - Sors László: Gépkiválasztótábla eszterga- és revolverpadokhoz. 46-48. old. - Szemle. 48. old.


1231. MMÉE Közl. 67 (1933) 9-10

gr. Apponyi Albert +. 49. old. - Trájber István: Községeink fejlesztésének hiányai és feladatai. 50-56. old. - Szemle. 56. old. - Szakirodalom. 56. old. - Egyleti közlemények. 56-59. old. - "Technika és Közgazdaság". 59-60. old.


1232. MMÉE Közl. 67 (1933) 11-12

Köller Oszkár: Kazánkő és kazántápvíz. 61-63. old. - Szemle. 63-64. old. - Szakirodalom. 64-66. old. - Egyleti közlemények. 66-68. old. - Trummer Árpád: Ipari vízhasználatok kártalanítása I. 68-72. old.


1233. MMÉE Közl. 67 (1933) 13-14

Antal Dezső: A telepítés műszaki vonatkozásai. 73-85. old. - Egyleti közlemények. 85-86. old. - Trummer Árpád: Ipari vízhasználatok kártalanítása II. 86-88. old.


1234. MMÉE Közl. 67 (1933) 15-16

Schilling Zoltán: Az energiatanra épített közgazdaság. 89-96. old. - Gusztáv Béla: A szakértő a szabadalombitorlási perben. 96-97. old. - Egyleti közlemények. 97-98. old. - Trummer Árpád: Ipari vízhasználatok kártalanítása III. 98-100. old.


1235. MMÉE Közl. 67 (1933) 17-18

Barátosi-Szabó Ferenc: Családiház- és kislakásproblémák. 101-103. old. - Heim Ernő: Korszerű lakásépítés. 103-105. old. - Münnich Aladár: A sorházakról. 105-107. old. - Nyíri László: A racionális építőmunka két alapművelete a dimenzionálás és a kalkuláció. 107-108. old. - Gothárd Zsigmond: A szakszerű költségvetés és leszámolás fontossága. 108-109. old. - Padányi Gulyás Jenő: A vidék építészete. 109-110. old. - Iványi Gyula: Építési munkakörök. 110-111. old. - Kende Ferenc: A körönd-környék új megvilágításban. 111-112. old. - Rozinek Artúr: Füst ellen való védekezés tüzeléstechnikai megvilágításban. 112-118. old. - ifj. Kendi Finály Lajos: Mit tegyünk a házi szennyvizekkel, ha nincs közcsatornázás? 118-120. old.


1236. MMÉE Közl. 67 (1933) 19-20

Putnoky László-Bobest Béla: Hazai homokok vastalanítása III. 121-128. old. - Székely Hugó: Hozzászólás ifj. Szmodics Kázmér "Harmadmetszék-módszer és alkalmazása a nyilt keretek vizsgálatára" című cikkéhez. 129. old. - ifj. Szmodics Kázmér válasza. 129. old. - Szakirodalom. 129-130. old. - Egyleti közlemények. 130-132. old.


1237. MMÉE Közl. 67 (1933) 21-22

Bikfalvy Béla: Az Alföld vízgazdasági mérlege. 133-139. old. - Szakirodalom. 139-140. old. - Egyleti közlemények. 140. old.


1238. MMÉE Közl. 67 (1933) 23-24

Böhm Ferenc: Az első doktoravatások a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán május 22-én (Schmidt Sándor, Nahoczky Alfonz, Török Béla, Verő József). 141-143. old. - Feimer László: A K-alakú szélrácstartók rúderőinek grafikus meghatározása. 143-145. old. - Szemle. 145-146. old. - Szakirodalom. 147-148. old. - Egyleti közlemények. 148. old.


1239. MMÉE Közl. 67 (1933) 25-26

Megemlékezés a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet fennállásának félszázados fordulóján. 149-150. old. - Boleman Géza: Melyik a legjobban bevált villamos háztartási tarifa? 150-158. old. - Szemle. 158-159. old. - Szakirodalom. 159-160. old. - Egyleti közlemények. 160. old.


1240. MMÉE Közl. 67 (1933) 27-34

Bláthy Ottó Titusz jubileuma (50 éve Ganz-mérnök). 161-163. old. - Közgyűlési beszédek április 29-én (Förster Gyula, Mihailich Győző, Söpkéz Sándor, Ilosvay Lajos, Misángyi Vilmos). 163-165. old. - Majorossy Gyula főtitkár tiszti jelentése. 165-167. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1932. évi fejlődéséről. 167-171. old. - Pályázatok eredményei (Hollán-pályadíjak, építészeti nagypályázat, Kéler Napoleon-díj). 171-174. old. - Pályázatok kiírása. 174-175. old. - Zárószámadások. 175-177. old. - Az MMÉE tisztikara 1933-tól. 178-180. old. - Egyleti közlemények. 180-184. old.


1241. MMÉE Közl. 67 (1933) 35-36

Lósy-Schmidt Ede: Magyar vagy francia alkotás-e a szegedi közúti Tisza-híd? (Feketeházy János vagy Eiffel Gusztáv terve nyerte-e az 1880. évi nemzetközi pályázat első díját?). 185-195. old. - Putnoky László-Bobest Béla: Homok-vastalanítási kísérletek szélfajtázó szerkezet segítségével. 195-197. old. - Szakirodalom. 197-198. old. - Egyleti közlemények. 198-200. old.


1242. MMÉE Közl. 67 (1933) 37-38

Litteráti Vágó Pál: Járművek rugómunkájának hasznosítása szervofékek működtetésére. 201-207. old. - Egyleti közlemények. 207-208. old.


1243. MMÉE Közl. 67 (1933) 39-40

Frohner József: Nagyméretű villamos vezetékoszlopok alapozásáról, különleges viszonyokra való tekintettel. 209-218. old. - Szakirodalom. 218-219. old. - Bálint Imre: Alsóbbrendű utak gazdaságos kiépítése. 219-220. old.


1244. MMÉE Közl. 67 (1933) 41-42

Szilvay Géza: Régi benzinmotorok Diesel-rendszerre való átépítése. 221-222. old. - Egyleti közlemények (beszámoló a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet fennállása 50 éves fordulóján rendezett június 30-i ünnepségéről: Kelemen Móric, Ordódy János, Tóry Gergely, Medvey Lajos, Tolnay Kornél, Misángyi Vilmos, Pattantyús-Ábrahám Imre, Láng Gusztáv, Mihailich Győző, Dobsa László, Latinák Jenő, Feyér Gyula beszéde). 223-231. old. - Bauer Béla: A belvízi hajók gazdaságosságáról. 232-233. old. - Donner Kornél: Az individuális közlekedés előretörése. 233-236. old. - Szemle. 236. old.


1245. MMÉE Közl. 67 (1933) 43-44

Irsai Ervin: Újvidék-Beocsini erőátvitel Duna-keresztezéssel I. 237-242. old. - Sárkány István: Az OTI Tisza Kálmán-téri bérházcsoportja és a sávos beépítési mód. 243-245. old. - Szemle. 245-246. old. - Szakirodalom. 246-247. old. - Egyleti közlemények. 247-248. old.


1246. MMÉE Közl. 67 (1933) 45-46

Irsai Ervin: Újvidék-Beocsini erőátvitel Duna-keresztezéssel II. 249-256. old. - Szemle. 257-259. old. - Szakirodalom. 259-260. old. - Egyleti közlemények. 260. old.


1247. MMÉE Közl. 67 (1933) 47-48

Álgyay-Hubert Pál: Többtartós, két szélráccsal és keresztkötésekkel merevített szerkezetek vizsgálata. 261-265. old. - Szemle. 265-266. old. - Szakirodalom. 266-267. old. - Egyleti közlemények. 267-268. old.


1248. MMÉE Közl. 67 (1933) 49-50

Gyulay József: Kéménytoldókkal végzett kísérleti vizsgálatok. 269-272. old. - Szakirodalom. 272. old. - Futásfalvi Pál Elemér: Közlekedési problémák. 273-275. old. - Hanzély Vilmos: Az értékállandóság problémája. 275-276. old. - Egyleti közlemények. 276. old.


1249. MMÉE Közl. 67 (1933) 51-52

A Magyar Nemzeti Stadion elhelyezésének és felépítésének kérdése (Árkay Bertalan és Bierbauer Virgil tervének ismertetése). 277-289. old. - Szakirodalom. 289-290. old. - Egyleti közlemények. 290-292. old.


1250. MMÉE Közl. 68 (1934) 1-2

Hazay István: Vizsgálatok Magyarország felületéhez legjobban simuló referencia-ellipszoid méreteinek és elhelyezésének meghatározására. 1-12. old. - Egyleti közlemények. 12. old.


1251. MMÉE Közl. 68 (1934) 3-4

Jakobovits Dániel: Várpalota, a magyar energiagazdálkodás egyik fejezete. 13-19. old. - Fonó Miklós: Megjegyzések a Magyar Nemzeti Stadion elhelyezésének és felépítésének kérdéséhez. 19. old. - Liska Béla: Az építési közmunkák odaítélésének kérdése és a "megfelelő" árszint. 19-26. old. - Szakirodalom. 26-27. old. - Egyleti közlemények. 27-28. old.


1252. MMÉE Közl. 68 (1934) 5-6

Wicar Reinhold: Az új magyar lakihegyi rádióadó tartókötelei. 29-36. old. - Egyleti közlemények. 37-39. old. - Szemle. 40. old. - Szakirodalom. 40. old.


1253. MMÉE Közl. 68 (1934) 7-8

Tettamanti Jenő: A centrifugális szivattyúk szállító- és terhelési magassága. 41-45. old. - Meszlényi-Marcsek Jenő: Transzponáló diagram mozgó rostélyú kazántüzelésekhez. 45-46. old. - Egyleti közlemények. 46-48. old. - Szakirodalom. 48. old. - Szemle. 48. old.


1254. MMÉE Közl. 68 (1934) 9-10

Hetényi Miklós: Redukáló eljárás folytatólagos tartók, nyilt keretek és rokonalakzatok vizsgálatára. 49-57. old. - Egyleti közlemények. 58. old. - Wein Elemér: A hálózat építési költségeinek befolyása a villamos energia egységárára. 59-64. old.


1255. MMÉE Közl. 68 (1934) 11-12

R. Nászay Miklós: Az építőipari tervezés és vállalkozás foglalkozásszerű különválasztásának közgazdasági és jogi jelentősége. 65-69. old. - Sárkány István: Az Erzsébet-tér az Andrássy-út és a Károly király-út csatlakozásában. 69-73. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 73-74. old. - Egyleti közlemények. 74-76. old.


1256. MMÉE Közl. 68 (1934) 13-14

ifj. Méhes Zoltán: A budapest-kecskemét-szegedi állami közút átépítése. 77-80. old. - Papp Remig: Pneumatikus üzemben süllyesztett alaptestek vezetéséről. 81-83. old. - Egyleti közlemények (benne az Országos Építésügyi Nagygyűlés március 18-án). 83-88. old. - Szakirodalom. 88. old.


1257. MMÉE Közl. 68 (1934) 15-16

Markhot Jenő: A termelés és fogyasztás egyensúlya, tekintettel a technikai haladásra. 89-94. old. - Szemle. 94-97. old. - Szakirodalom. 98. old. - Egyleti közlemények. 98-100. old.


1258. MMÉE Közl. 68 (1934) 17-18

Hétvégi házak építése - Bevezetés (Schulek János). 101. old. - Kotsis Iván: A nyaralók építéséről. 102-106. old. - Kiss Tibor: Weekendház. 107-110. old. - Nemes Árpád: Irányelvek a balatonmenti építkezésekhez. 110. old. - Széll László: Hétvégi és kisebb igényű nyaralóházak felépítésére leginkább alkalmas szerkezetek. 111-115. old. - Tömböly Dénes: Házi szennyvízderítő- és elvezetőberendezések. 116-118. old. - Szakirodalom. 118. old. - Egyleti közlemények. 119. old. - Knuth Károly: Melegvizet szolgáltató berendezések rozsdásodásáról. 119-120. old.


1259. MMÉE Közl. 68 (1934) 19-20

Schilberszky Károly: Az antiszeptikus technikai fák jelentősége. 121-122. old. - Szemle. 122-123. old. - Szakirodalom. 123-124. old. - Egyleti közlemények. 125-129. old. - Halmos Károly: Öntöttvas tagozott kazánok fűtése hazai daraszenekkel. 129-132. old.


1260. MMÉE Közl. 68 (1934) 21-22

Szőnyi Ottó: A templomépítés és a liturgia. 133-139. old. - Szakirodalom. 139-140. old. - Egyleti közlemények (benne megemlékezés Zorkóczy Samu, 1869-1934, haláláról). 140-144. old.


1261. MMÉE Közl. 68 (1934) 23-26

Ordódy János: A fagázmotor helye hajtóerő-ellátásunkban. 145-153. old. - Hetényi Miklós: Háromnyílású gerendatartók sztatikai vizsgálata diagramok segítségével. 153-158. old. - Szemle. 158-159. old. - Szakirodalom. 160-161. old. - Egyleti közlemények. 161-164. old. - Huberth István: Újabb irányzatok a gazdaságpolitikában. 164-168. old.


1262. MMÉE Közl. 68 (1934) 27-30

Közgyűlési beszédek április 14-én (Forster Gyula, 'Sigmund Elek, Czakó Adolf, Wälder Gyula, Balsay Aladár). 169-173. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése ugyanazon a napon. 173-179. old. - Schulek János beszéde. 179-180. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1933. évi fejlődéséről. 180-183. old. - Pályázatok eredményei (aranyérem, Hollán-pályadíjak, Kossuth-közgazdasági pályázat, építészeti nagypályázat, Wellisch Alfréd-alapítvány). 183-186. old. - Pályázati kiírások. 186-188. old. - Zárószámadások. 188-190. old. - Az MMÉE tisztikara 1934-től. 190-192. old. - Egyleti közlemények. 192-194. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 194. old. - Szakirodalom. 194-196. old.


1263. MMÉE Közl. 68 (1934) 31-36

Varsányi Emil: Munka és adózás. 197-205. old. - Münnich Aladár: Építészeti munkaalkalmak és városszabályozási törvény. 205-208. old. - Szakirodalom. 208-209. old. - Egyleti közlemények. 209-212. old.


1264. MMÉE Közl. 68 (1934) 37-38

Pikler János: Tömör samottkeverékek előállítása különböző szemcséjű frakciók keverése útján. 213-217. old. - Szakirodalom. 217-219. old. - Egyleti közlemények. 219-220. old.


1265. MMÉE Közl. 68 (1934) 39-40

Gyulay József: A központi fűtőberendezések kazánjai fejlődésének újabb irányai. 221-226. old. - Bauer Béla: A közvetlen folyam-tengeri hajózás. 226-228. old. - Szemle. 228. old. - Egyleti közlemények. 229-236. old.


1266. MMÉE Közl. 68 (1934) 41-42

Sajó Elemér (1875-1934). 237-238. old. - Helzler László: Milyen következtetések vonhatók le a laboratóriumi vizsgálat adataiból az aszfaltburkolatok minőségére. 238-243. old. - Szakirodalom. 243-244. old. - Egyleti közlemények. 244-245. old. - Breuer B. Armand: A magyar automobilizmus fejlődésének feltételei. 245-248. old.


1267. MMÉE Közl. 68 (1934) 43-44

Csányi Károly: Möller István (1860-1934). 249-250. old. - A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem avató díszközgyűlése (Szily Kálmán, Rohringer Sándor beszéde). 250-252. old. - Szemle. 252-256. old. - Szakirodalom. 256-257. old. - Egyleti közlemények. 258-260. old.


1268. MMÉE Közl. 68 (1934) 45-46

Müller Pál: A klasszikus oszloprendek fejlődése I. 261-270. old. - Szemle. 270. old. - Szakirodalom. 270-271. old. - Egyleti közlemények. 271-272. old. - "Technika és Közgazdaság". 272. old.


1269. MMÉE Közl. 68 (1934) 47-48

Bierbauer Virgil: Sopron - városrendezési tanulmány. 273-278. old. - Müller Pál: A klasszikus oszloprendek fejlődése II. 279-285. old. - Szakirodalom. 286. old. - Egyleti közlemények. 187-288. old.


1270. MMÉE Közl. 68 (1934) 49-50

Dalmady Ödön: A minőségi kérdés és a mérnöki gyakorlati közigazgatási vizsga. 289-301. old. - Szakirodalom. 301-302. old. - Egyleti közlemények. 302-304. old.


1271. MMÉE Közl. 68 (1934) 51-52

Cotel Ernő: Gálóczy Árpád (1864-1934). 305-306. old. - Kotsis Iván: Építőművészetünk időszerű kérdései. 306-311. old. - Brenner János: A Dunántúl idegenforgalmi problémái, különös tekintettel a Balatonra s a kőszegi hegyvidékre. 311-314. old. - Szakirodalom. 314. old. - Egyleti közlemények. 315-316. old.


1272. MMÉE Közl. 69 (1935) 1-2

Tuczy Tibor: A vas- és fémesztergályos-műhely korszerű üzemvezetése I. 1-6. old. - Szemle. 6. old. - Szakirodalom. 6. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


1273. MMÉE Közl. 69 (1935) 3-4

Gescheit Herman: Színházépítészet. 9-12. old. - Tuczy Tibor: A vas- és fémesztergályos-műhely korszerű üzemvezetése II. 12-17. old. - Szakirodalom. 17-18. old. - Egyleti közlemények. 18-20. old. - "Technika és Közgazdaság". 20. old.


1274. MMÉE Köz. 69 (1935) 5-6

Cságoly József: Az útépítésben használatos bitumenek minősítése abszolút viszkozitásuk alapján. 21-34. old. - Szemle. 34-35. old. - Szakirodalom. 35. old. - Egyleti közlemények. 35-36. old.


1275. MMÉE Közl. 69 (1935) 7-8

Fényes Kornél: A tökéletes dinamikai hasonlóság alkalmazásáról (különös tekintettel hidro- és gázdinamikai modell-kísérletekre) I. 37-42. old. - Gusztáv Béla: A szakértő a szabadalombitorlási perben. 42-43. old. - Szemle. 43-46. old. - Egyleti közlemények. 46-47. old. - Kerékgyártó György: A stockholmi nemzetközi szabványosító értekezletről és a magyar szabványosítás mai állásáról. 47-52. old.


1276. MMÉE Közl. 69 (1935) 9-10

Ruzitska Lajos: A budapesti belvárosi plébánia-templom eltolása és a tér rendezése. 53-55. old. - Fényes Kornél: A tökéletes dinamikai hasonlóság alkalmazásáról (különös tekintettel hidro- és gázdinamikai modell-kísérletekre) II. 55-61. old. - Szemle. 61-62. old. - Szakirodalom. 63. old. - Egyleti közlemények. 63-64. old.


1277. MMÉE Közl. 69 (1935) 11-12

ifj. Csemegi József: Fejezet az egri várszékesegyház építésének történetéből. 65-71. old. - Szemle. 71-72. old. - Szakirodalom. 73. old. - Egyleti közlemények. 74-75. old. - Újlaki Müller Pál: A beruházások közgazdasági jelentősége. 75-80. old. - (Melléklet. Tudósítás Dalmady Ödönnek "A minősítési kérdés és a mérnöki, gyakorlati közigazgatási vizsga" című előadásával kapcsolatos hozzászólásokról. 1-12. old.)


1278. MMÉE Közl. 69 (1935) 13-14

Wälder Gyula: Egyesületünk beruházási ankétje. 81-82. old. - Fehrentheil-Gruppenberg László: Vizsgálatok a magyar kisbirtokok elaprózottságára és a községek tagosításának sürgősségi fokát mutató indexszámok megállapítására. 82-100. old. - Szakirodalom. 100-101. old. - Egyleti közlemények. 101-104. old.


1279. MMÉE Közl. 69 (1935) 15-16

Péch László: Grafikus eljárás gravitációs vízfűtések belső viszonyainak tanulmányozására. 105-117. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 117-118. old. - Szakirodalom. 118-119. old. - Egyleti közlemények. 119-120. old. - Malduri Maléter Jenő: A közúti közlekedés kérdései a müncheni világkongresszuson. 121-140. old. - Szemle. 140. old.


1280. MMÉE Közl. 69 (1935) 17-18

Lósy-Schmidt Ede: A foszforos gyújtók (Rómer István és Irinyi János szerepe e gyújtók tökéletesítésében). 141-152. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 153. old. - Szemle. 153-154. old. - Szakirodalom. 154-155. old. - Egyleti közlemények. 156. old.


1281. MMÉE Közl. 69 (1935) 19-20

-y: Zelovich Kornél (1869-1935). 157-158. old. - Gömöry Sándor: Védekezés penészedés ellen. 158-162. old. - Szemle. 162. old. - Szakirodalom. 163. old. - Egyleti közlemények. 163-164. old.


1282. MMÉE Közl. 69 (1935) 21-22

Közgyűlési beszédek április 9-10-én (Wälder Gyula, Lampl Hugó "Az Alföld problémái"-ról, Dalmady Ödön, Ney Ákos). 165-172. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése. 173-179. old. - Lósy-Schmidt Ede: Beszámoló az MMÉE könyvtárának és technikatörténeti gyűjteménytárának 1934. évi fejlődéséről. 179-184. old. - Az MMÉE 1935-36. évi pályázatainak kiírása. 184-185. old. - Az Egylet 1934-35. évi zárszámadása és költségelőirányzata. 186-188. old. - Az MMÉE tisztikara 1935-től. 188-190. old. - Közgyűlési jegyzőkönyv. 190-191. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 192-193. old. - Egyleti közlemények. 194. old. - Bene Lajos: A mérnökök szociális és gazdasági helyzete statisztikai megvilágításban. 194-200. old.


1283. MMÉE Közl. 69 (1935) 23-26

Szabó János: A főváros újabb csatornaépítései, különös tekintettel az agresszív talajvizekre. 201-213. old. - Vörös Imre: Az amerikai mezőgazdasági gépészet fejlődése. a legújabb időben és annak gazdasági hatása. 213-222. old. - + Kápolnai P. Viktor: A lineáris behatási ábrák használatának egyszerűsítése. 222-223. old. - Szemle. 223-224. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 224-225. old. - Szakirodalom. 225-227. old. - Egyleti közlemények. 227-228. old.


1284. MMÉE Közl. 69 (1935) 27-30

Szemere János: A BHÉV cinkotai kísérleti pályája és a hegesztett sínillesztésekre vonatkozó kapcsolatos vizsgálatok. 229-240. old. - Görög Sándor: A budai alagút. 240-241. old. - "Magyar Technikai Múzeum". 241-243. old. - Szakirodalom. 243. old. - Egyleti közlemények. 244-248. old.


1285. MMÉE Közl. 69 (1935) 31-36

Gyulay József: A WM-féle Globus BD III. központi fűtőkazánokról. 249-254. old. - Korányi Imre: A kunszentmártoni vasúti Körös-híd átépítése. 255-260. old. - Szemle. 260-261. old. - Egylettörténeti gyűjteménytár. 261. old. - Szakirodalom. 261-263. old. - Egyleti közlemények. 263. old. - "Technika és Közgazdaság" (benne a budapest-hegyeshalmi villamosított fővonal ünnepélyes megnyitása július 24-én). 263-264. old.


1286. MMÉE Közl. 69 (1935) 37-38

Bányászati szakoktatásunk 200 éves emlékünnepe. 265-266. old. - Mladiata A. János: Az átrakodásnélküli folyam-tengeri hajózás eszközei és közgazdasági jelentősége. 266-272. old. - Szemle. 272-273. old. - Egyleti közlemények. 274. old. - Szakirodalom. 275-276. old.


1287. MMÉE Közl. 69 (1935) 39-40

Balló Alfréd: Diesel-rendszerű autómotorokon szerzett üzemi tapasztalatok I. 277-284. old. - Szemle. 284. old. - Egyleti közlemények. 284. old.


1288. MMÉE Közl. 69 (1935) 41-42

Balló Alfréd: Diesel-rendszerű autómotorokon szerzett üzemi tapasztalatok II. 285-288. old. - Tátray István: Vasútak és csatornák területeinek felmérése. 289-290. old. - Szemle. 291. old. - Szakirodalom. 291-292. old. - Egyleti közlemények. 292-296. old.


1289. MMÉE Közl. 69 (1935) 43-44

Möller Károly: Műemlékek helyreállításának műszaki problémái. 297-303. old. - Gyengő Tibor: Celluloid modellkísérletek (Beggs-féle eljárás). 304-306. old. - Szemle. 306. old. - Szakirodalom. 306-307. old. - Egyleti közlemények. 307-308. old.


1290. MMÉE Közl. 69 (1935) 45-46

Antal Dezső: A magyar népi építészetről (Göcsej) I. 309-316. old. - Szabó Nándor: A 16. Nemzetközi Hajózási Kongresszus. 316. old. - Szemle. 317-318. old. - Szakirodalom. 318. old. - Egyleti közlemények. 318-320. old.


1291. MMÉE Közl. 69 (1935) 47-48

Antal Dezső: A magyar népi építészetről (Göcsej) II. 321-324. old. - Álgyay-Hubert Pál: A Horthy Miklós-híd Boráros-téri feljárója. 324-328. old. - N.: A harmadik Nemzetközi Sínértekezlet. 328-329. old. - Szemle. 329-330. old. - Egyleti gyűjteménytár. 330. old. - Szakirodalom. 330-331. old. - Egyleti közlemények. 331-332. old.


1292. MMÉE Közl. 69 (1935) 49-50

Kazinczy Gábor: Az építményekre ható szélterhelés. 333-338. old. - Bornemisza Géza iparügyi miniszternek a törvényhozás elé terjesztett jelentése az országos villamosítás tájékoztató terve alapján. 338-343. old. - Szemle. 344. old. - Egyleti közlemények. 344. old.


1293. MMÉE Közl. 69 (1935) 51-52

ifj. Csemegi József: A tabáni Krisztus-relief. 345-348. old. - Padányi Gulyás Jenő: Idegenforgalom és építészet. 348-352. old. - Tátray István: A községfejlesztés és az új tagosítási rendelet. 352-355. old. - Szemle. 355-356. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 356. old. - Szakirodalom. 356-358. old. - Egyleti közlemények. 359-360. old. - (Melléklet. Tudósítás az MMÉE összes szakosztályainak 1935. december 4-én megtartott egyetemes szaküléséről: Szilas Oszkár "A Mérnöki Kamara jövője; tapasztalatok és célkitűzések" című beszédével. 1-4. old.)


1294. MMÉE Közl. 70 (1936) 1-2

Bierbauer Virgil: A 13. Római Nemzetközi Építészkongresszus eredményei és tapasztalatai. 1-10. old. - Szemle. 10. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 11. old. - Egyleti gyűjteménytár. 11. old. - Szakirodalom. 12-13. old. - Egyleti közlemények. 13-16. old.


1295. MMÉE Közl. 70 (1936) 3-4

Jáky József: A görbe csúszólapos földnyomáselmélet. 17-27. old. - Szemle. 27. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 27-28. old. - Egyleti gyűjteménytár. 28. old. - Egyleti közlemények. 28. old.


1296. MMÉE Közl. 70 (1936) 5-6

Schőn Győző: Barnaszén felhasználása gázgyártásra, különös tekintettel a hazai viszonyokra. 29-36. old. - Szemle. 36-37. old. - Szakirodalom. 37-38. old. - Egyleti közlemények. 38-40. old.


1297. MMÉE Közl. 70 (1936) 7-8

Tyman Miklós: A közlekedési sebesség fokozása és városrendezés. 41-44. old. - Szemle. 45. old. - Szakirodalom. 46-47. old. - Egyleti közlemények. 47-49. old. - Varsányi Emil: Az új erdőtörvény nemzetgazdasági jelentősége. 49-52. old.


1298. MMÉE Közl. 70 (1936) 9-10

Ordódy János: A fagázmotor kilátásai a gépi szántás szolgálatában. 53-64. old. - Vojcsik Lipót: Vízművek légvédelmi feladatai. 65-67. old. - Egyleti közlemények. 67-68. old.


1299. MMÉE Közl. 70 (1936) 11-12

Takács Lajos: Ősi község tagosítása. 69-73. old. - Szemle. 73-74. old. - Szakirodalom. 74. old. - Egyleti közlemények. 74-76. old.


1300. MMÉE Közl. 70 (1936) 13-14

Székely Imre: A vasútbiztosító berendezések legújabb fejlődése és jelentősége, különös tekintettel a vasúti üzem gazdaságosságára és teljesítőképességére. 77-98. old. - Bertóty István: Költségszámítás az útépítésben. 98-105. old. - Szemle. 105. old. - Szakirodalom. 106. old. - Egyleti közlemények. 106-108. old.


1301. MMÉE Közl. 70 (1936) 15-16

Lósy-Schmidt Ede: Dunaszentgyörgyi Tolnay Kornél (1865-1936). 109-110. old. - Lósy-Schmidt Ede: 70 éves az MMÉE (1866-1936). 110-111. old. - Streck Ede: Energiaszolgáltató közüzemek nacionális célkitűzései. 112-120. old. - Szemle. 121-122. old. - Szakirodalom. 122-123. old. - Egyleti közlemények. 123-128. old. - Vásárhelyi Boldizsár: Vízi úthálózatunk mai helyzete. 128-132. old.


1302. MMÉE Közl. 70 (1936) 17-18

Kenessey Béla (1866-1936). 133-134. old. - Kaffka Péter: A londoni város- és lakásépítési kongresszus. 134-138. old. - Tyman Miklós: A villamos sebességnövelésének üzemi problémái. 138-140. old. - Szemle. 141. old. - Szakirodalom. 141-142. old. - Egyleti közlemények. 142-144. old.


1303. MMÉE Közl. 70 (1936) 19-20

Viczián Imre: A francia hajózócsatornák. 145-154. old. - Haidegger Ernő: Hozzászólás Streck Ede "Energiaszolgáltató közüzemek racionális célkitűzései" című cikkéhez. 154-156. old. - Streck Ede: Válaszom. 157-158. old. - Szemle. 159. old. - "Magyar Műszaki Múzeum" 159. old. - Egyleti közlemények. 160. old.


1304. MMÉE Közl. 70 (1936) 21-22

Közgyűlési előadás és beszédek április 21-22-én ('Sigmund Elek "Alföldünk talajproblémáinak mérnöki vonatkozásai"; Wälder Gyula, Verebély László, Misángyi Vilmos, Frohner József). 161-170. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése. 170-180. old. - Lósy-Schmidt Ede: A könyvtárnok jelentése. 180-185. old. - Az MMÉE mérlegszámlálója, eredményszámlája 1935 végén, költségelőirányzata 1936-ra. 185-187. old. - Az Egylet pályázatai. 187-189. old. - Az MMÉE tisztikara 1936-tól. 189-191. old. - Jegyzőkönyv. 191-192. old. - Marschall Ferenc: A 40 éves Szabadalmi Bíróság. 193-195. old. - Egyleti közlemények. 195-196. old.


1305. MMÉE Közl. 70 (1936) 23-26

Horváth László: Barnaszéntüzelésű szívógázgenerátorok. 197-205. old. - Mohamed Ali Allouba pasa (Egyiptom): Teremtsünk I. Faud-stílust! 205. old. - Varsányi Emil: A mérnöktársadalom térfoglalásának korszerű szükségessége. 216-212. old. - Szemle. 212. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 213. old. - Egyleti közlemények. 213-216. old.


1306. MMÉE Közl. 70 (1936) 27-30

Oltay Károly: zágoni Bodola Lajos (1859-1936). 217-218. old. - Noack Walter G.: A Brown Boveri-Velox-gőzfejlesztő hároméves fejlődése. 218-222. old. - Vajda András: A Rajna-Majna-Duna viziút építési munkálatai. 222-225. old. - Szemle. 226-227. old. - Szakirodalom. 228. old. - Egyleti közlemények. 229-231. old. - Martos Viktor: A magyar tanácsadó mérnökök helyzete. 231-236. old.


1307. MMÉE Közl. 70 (1936) 31-36

Magyar Vilmos: Lechner Ödön szobrának leleplezése alkalmából. 237. old. - Bíró György: A M. Kir. Szabadalmi Bíróság jubileuma. 238-239. old. - Thamm István: Tömegekkel kapcsolt hengeres csavarrugók hosszirányú önlengései. 239-244. old. - Schlattner Jenő: A dorogi lepárlótelep és sajtoltkokszgyártás. 244-250. old. - Szemle. 250-253. old. - Szakirodalom. 253-254. old. - Egyleti közlemények. 255-259. old. - Feyér Gyula: A magyar mérnöki kar helyzete a társadalomban és a gazdasági életben. 259-264. old.


1308. MMÉE Közl. 70 (1936) 37-38

Corzan Y Avendano Gábor: A repülőgépépítés anyagai. 265-269. old. - Szemle. 270-272. old. - Szakirodalom. 273-274. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 274-275. old. - Egyleti közlemények. 275-276. old.


1309. MMÉE Közl. 70 (1936) 39-40

Gallik István: A ferde szakítás elmélete, különös tekintettel a ferde szögessorok által gyengített keresztmetszetekre. 277-281. old. - Szemle. 281-283. old. - Szakirodalom. 283. old. - Egyleti közlemények. 283-284. old.


1310. MMÉE Közl. 70 (1936) 41-42

Meszlényi Jenő: A központi fűtőberendezések Budapesten. 285-294. old. - Szemle. 294-295. old. - Szakirodalom. 295-296. old.


1311. MMÉE Közl. 70 (1936) 43-44

Plank Jenő: nagyilosvai Ilosvay Lajos (1851-1936). 297-298. old. - Bardócz Árpád: Az emissziós színképelemzés a fémiparban. 298-308. old. - Szemle. 308-309. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 309. old. - Szakirodalom. 309. old. - Egyleti közlemények. 309-312. old.


1312. MMÉE Közl. 70 (1936) 45-46

S. Pöschl Imre: Kandó Kálmán emlékezete. 313-316. old. - Verebély László: Avatóbeszéd Kandó Kálmán síremléke előtt. 316-317. old. - Musil Lajos: Az energiatárolás mai módjai és jelentőségük a villamos energiaellátás készültségi állapota és biztossága szempontjából. 318-319. old. - Szemle. 319-323. old. - Szakirodalom. 323. old. - Egyleti közlemények. 323-324. old.


1313. MMÉE Közl. 70 (1936) 47-48

Gáll Imre: Közlekedési hálózatunk fejlesztéséről. 325-333. old. - Szemle. 333-334. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 334-335. old. - Szakirodalom. 335. old. - Egyleti közlemények. 335-336. old.


1314. MMÉE Közl. 70 (1936) 49-50

Vajda András: A stájer vízerők kihasználása. 337-347. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 347-349. old. - Egyleti közlemények. 349-352. old. - Vojcsik Lipót: Vezető egyéniségek kiképzése és utánpótlása a gyáriparban. 352-356. old.


1315. MMÉE Közl. 70 (1936) 51-52

Orbán Ferenc: Nemzeti építőművészet. 357-362. old. - Bándy István: A községfejlesztés, városrendezés műszaki munkálatai, törvényei és szabályrendeletei. 362-369. old. - Szemle. 369-370. old. - Szakirodalom. 371. old. - Egyleti közlemények. 372. old.


1316. MMÉE Közl. 71 (1937) 1-2

Széchy Károly: A berlini II. nemzetközi hídkongresszus 1-10. old. - "Műszaki Múzeum Múzeum". 11-12. old. - Szakirodalom. 12-13. old. - Egyleti közlemények. 13-16. old.


1317. MMÉE Közl. 71 (1937) 3-4

Bertalan Imre: A leggazdaságosabb vasszázalék és keresztmetszet a négyszögű egyszer vasalt vasbetontartóknál. 17-25. old. - Szemle. 25-26. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 26. old. - Szakirodalom. 26-27. old. - Egyleti közlemények. 27-28. old.


1318. MMÉE Közl. 71 (1937) 5-6

ifj. Gerő László: Róma építészete 1936-ban. 29-34. old. - Szemle. 34-37. old. - Szakirodalom. 37-39. old. - Egyleti közlemények. 39-40. old.


1319. MMÉE Közl. 71 (1937) 7-8

Karfner János: Budapest székesfőváros fűtésellenőrzési tevékenysége és annak eredményei. 41-47. old. - Szemle. 47-50. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 50-51. old. - Szakirodalom. 51. old. - Egyleti közlemények. 51-52. old.


1320. MMÉE Közl. 71 (1937) 9-10

Jáky József: A betonburkolat méretezése. 53-56. old. - Szemle. 56-60. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 60-61. old. - Szakirodalom. 61. old. - Egyleti közlemények (benne Marek László "Kerpely Antal emlékezete" című előadása). 62-64. old.


1321. MMÉE Közl. 71 (1937) 11-12

Tyrman Miklós: Forgalmi balesetvédelem és -megelőzés. 65-70. old. - Erdélyi István: Vasművek áramfejlesztő telepeinek különálló problémái. 70-73. old. Szemle. 73-76. old. - Szakirodalom. 76-77. old. - Egyleti közlemények. 77-80. old.


1322. MMÉE Közl. 71 (1937) 13-14

Budai Károly: Nyomásingadozások házak vízvezetéki csőhálózatában. 81-91. old. - Szemle. 91-92. old. - Szakirodalom. 93-95. old. - Egyleti közlemények. 95-96. old.


1323. MMÉE Közl. 71 (1937) 15-16

70 éves az MMÉE (arany-emléklapot kaptak az 50 vagy még régebbi egyleti tagok, összesen 41-en). 97. old. - Posewitz A. Guidó: Szulfátos talajvizek és hegycsuszamlások Budapest környékén. 98-104. old. - Szemle. 104-106. old. - Szakirodalom. 106-107. old. - Egyleti közlemények. 107-108. old.


1324. MMÉE Közl. 71 (1937) 17-18

'Sigmund Elek: A vegyészmérnöki kar feladatai. 109-110. old. - Balló Alfréd-Zsák Ottó: Vízütés veszélye a Diesel-motorokban. 110-114. old. - Szemle. 114-117. old. - Szakirodalom. 117-119. old. - Egyleti közlemények. 119-120. old.


1325. MMÉE Közl. 71 (1937) 19-20

Bornemisza Géza: Minő feladatok várnak a magyar racionalizálási mozgalomra? 121-124. old. - Plósz Pál: Minő megtakarítást ért el Budapest székesfőváros Elektromos Művei műszaki és igazgatási téren a racionalizálás eszközeinek alkalmazásával? 124-132. old. - Szemle. 132-134. old. - Szakirodalom. 134-135. old. - Egyleti közlemények. 135-136. old.


1326. MMÉE Közl. 71 (1937) 21-22

Közgyűlési előadás és beszédek április 20-21-én (Varga József "A szénolaj gyártástechnológiai és gazdasági jelentősége" című előadása; Wälder Gyula elnök beszámolója, Bánó László, Bláthy Ottó Titusz, Forster Gyula, Kossalka János, Chatel Vilmos, Pap Ferenc felszólalása). 137-148. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése. 148-157. old. - Lósy-Schmidt Ede könyvtárnok beszámolója. 157-158. old. - Zárszámadás és költségelőirányzat. 158-160. old. - Az egylet pályázatai (aranyérem, Hollán-pályadíjak, Kossuth-közgazdasági pályázat, Wellisch Alfréd-pályázat). 161-163. old. - Pályázatok kiírása. 163-166. old. - Az MMÉE tisztikara 1937-től. 166-169. old. - Jegyzőkönyv. 169-171. old. - Szemle. 171-172. old. - Szakirodalom. 172-173. old. - Egyleti közlemények. 173-176. old.


1327. MMÉE Közl. 71 (1937) 23-26

Milch Móric: Budapest közúti vasútjainak válsága és az orvoslás útja. 177-183. old. - A szakosztály 1937. február 4-i ülésén elhangzott hozzászólások (Patz Sándor, Szilas Oszkár, Tobiás Károly, Frank Richárd, Menczer Mihály, Zámor Ferenc). 184-202. old. - Milch Móric zárszava április 1-én. 202-210. old. - Szemle. 210-212. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 212. old. - Szakirodalom. 212-213. old. - Balog Emil: A budapesti közúti villamosvasút díjszabása. 213-218. old. - Egyleti közlemények. 218-222. old.


1328. MMÉE Közl. 71 (1937) 27-30

Fényes Kornél: Hatösszetevős aerodinamikai mérleg függélyes szélcsatornához. 221-228. old. - Szemle. 228-229. old. - Szakirodalom. 229-230. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 230. old. - Egyleti közlemények. 230-233. old. - Szilas Oszkár: Európai kultúra, magyar pangás. 233-236. old. (Megjegyzés. Ennek a füzetnek 223. oldalon kellett volna kezdődnie.)


1329. MMÉE Közl. 71 (1937) 31-36

Bernauer Zsigmond: vallányi Pompéry Elemér (1856-1937). 237-238. old. - Rihmer Pál: A városok sorsa a 20. században. 239-241. old. - Olgyay Viktor-Olgyay Aladár: 1800 éves fővárosunk képe Óbuda rendezésében. 242-244. old. - Szemle. 244-245. old. - Szakirodalom. 245-246. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 246. old. - Egyleti közlemények. 246-252. old.


1330. MMÉE Közl. 71 (1937) 37-38

Treer Mór Ferenc: Az angol repülőgépmotorok újabb fejlődésének tanulságai a motortechnika számára. 253-261. old. - Szemle. 261-262. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 263-264. old. - Egyleti közlemények. 264. old. - Kund Ede: Az Alföld kiszáradása a mezőgazda szemével nézve. 265-268. old.


1331. MMÉE Közl. 71 (1937) 39-40

Póczy Mihály: Az ágyazási együttható (C) gyakorlati értékének meghatározása. 269-273. old. - Szemle. 273-277. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 277. old. - Egyleti közlemények. 277-280. old.


1332. MMÉE Közl. 71 (1937) 41-42

Trummer Árpád: A magyar Alföld öntözésére tervezett munkálatok. 281-286. old. - Szemle. 286-288. old. - Szakirodalom. 288-289. old. - Egyleti közlemények. 289-291. old. - Villányi András: Közgazdasági elmélet és gazdaságpolitikai gyakorlat. 291-292. old.


1333. MMÉE Közl. 71 (1937) 43-44

Tyrman Miklós: Korszerű járművek szellőztetése. 293-301. old. - Szemle. 302. old. - Szakirodalom. 302-303. old. - Egyleti közlemények. 303-304. old.


1334. MMÉE Közl. 71 (1937) 45-46

Padányi Gulyás Jenő: A háborút követő évek építőművészetének tanulságai. 305-312. old. - Borus Ferenc: Magasépítmények villamos berendezéséről. 312-313. old. - Szemle. 313-314. old. - Szakirodalom. 314-315. old. - Egyleti közlemények. 315-316. old.


1335. MMÉE Közl. 71 (1937) 47-48

Modrovich Károly: Épületfűtések összehasonlító ellenőrzése. 317-320. old. - Nemesdy József: Az ágyazási együttható gyakorlati értékének meghatározása (megjegyzések). 321. old. - Póczy Mihály: Válasz az előbbi megjegyzésekre. 321-322. old. - Szemle. 322-325. old. - Szakirodalom. 325. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 325. old. - Egyleti közlemények. 325-327. old. - Feyér Gyula: A magyar gyümölcstermesztés és értékesítés mai helyzete és jövő kilátásai. 327-336. old.


1336. MMÉE Közl. 71 (1937) 49-50

ifj. Csemegi József: Szentélykörüljárós csarnoktemplomok a középkorban. 337-345. old. - Rihmer Pál: A városok sorsa a 20. században. 346-349. old. - Szemle. 349-350. old. - Szakirodalom. 350-351. old. - Egyleti közlemények. 351-352. old.


1337. MMÉE Közl. 71 (1937) 51-52

Berczeli Harry: Adatok a derítőföld ismeretéhez. 353-355. old. - Freund Mihály: A kisfajsúlyú természetes és mesterséges ásványi kenőolajok tulajdonságairól. 356-359. old. - Szemle. 359-360. old. - Szakirodalom. 360-361. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 361. old. - Egyleti közlemények. 361-363. old. - Misángyi Vilmos: A Szabványügyi Intézetek Nemzetközi Szövetségének Budapesten tartott értekezlete január 5-én. 364-376. old.


1338. MMÉE Közl. 72 (1938) 1-2

Tárczy-Hornoch Antal: Sokszögelésű alagútkitűzések pontossági vizsgálata. 1-10. old. - Szemle. 10-12. old. - Szakirodalom. 12-13. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 13-14. old. - Egyleti közlemények. 14-16. old.


1339. MMÉE Közl. 72 (1938) 3-4

Magyar Országos Vízellátási Kongresszus (előzetes hír). 17. old. - Tátray István: Városrendezés és városmérés. 17-22. old. - Filep Lajos: Folyós iszap felhasználása a dunapentelei párhuzammű építéséhez. 22-25. old. - Brummer Ernő: Síknyomtatás kőlapokról és fémlemezekről. 25-28. old. - Szemle. 28-29. old. - Szakirodalom. 30-31. old. - Egyleti közlemények. 31-32. old.


1340. MMÉE Közl. 72 (1938) 5-6

Lányi Dezső: A Békásmegyer községi földcsuszamlás. 33-35. old. - Sárkány István: A központi városháza Károly király úti szárnya és a Madách út betorkolása. 35-36. old. - Kazinczy Gábor: Megjegyzések Bertalan Imre "A leggazdaságosabb vasszázalék és keresztmetszet a négyszögű egyszer vasalt vasbetontartóknál" című cikkére. 36-37. old. - Bertalan Imre: Észrevételek Kazinczy Gábor megjegyzéseire. 37-38. old. - Aujeszky László: A műszaki meteorológia feladatköre. 38-39. old. - Vas Leó: A német birodalmi viziutakról. 39-41. old. - Szemle. 41-42. old. - Szakirodalom. 42-43. old. - Egyleti közlemények. 43-44. old.


1341. MMÉE Közl. 72 (1938) 7-8

Kaffka Péter: Párizs és környéke. 45-56. old. - Szemle. 56-57. old. - Szakirodalom. 57-58. old. - Egyleti közlemények. 58-60. old.


1342. MMÉE Közl. 72 (1938) 9-10

Malduri Maléter Jenő: A francia útfejlesztési tervezet különös tekintettel a Párizs-környéki gépkocsiutakra. 61-72. old. - Szemle. 72-73. old. - Szakirodalom. 73-74. old. - Egyleti közlemények. 74-76. old.


1343. MMÉE Közl. 72 (1938) 11-12

Csűrös Zoltán: Műselymek festése. 77-79. old. - Nemesdy József: Viszontválasz az ágyazati együttható gyakorlati meghatározása tárgyában. 79-80. old. - Póczy Mihály: Felelet a viszontválaszra. 80-81. old. - Szemle. 81-84. old. - Szakirodalom. 84-85. old. - Egyleti közlemények. 85-86. old. - Haidegger Ernő: A magyar energiagazdaság racionalizálása. 87-96. old.


1344. MMÉE Közl. 72 (1938) 13-14

Lósy-Schmidt Ede: Az MMÉE megalakulásának hiteles története. 97-102. old. - Sárkány István: A Tabán és a budai parköv. 102-103. old. - Szemle. 103-105. old. - Szakirodalom. 105-106. old. - Egyleti közlemények. 106-108. old.


1345. MMÉE Közl. 72 (1938) 15-16

Arany emléklapos ünnepeltjeink. 109. old. - Megemlékezés az 1838. évi pest-budai árvízről. 110-112. old. - Kienitz Vilmos: Öntözés az Alsó-fehérkörösi Ármentesítő, Belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulat területén. 112-117. old. - Szemle. 117-118. old. - Szakirodalom. 118-121. old. - Egyleti közlemények. 121-124. old.


1346. MMÉE Közl. 72 (1938) 17-18

Cságoly József: Adatok a bitumenek viszkozitásának ismeretéhez. 125-132. old. - A Korrózió fontossága (a Korrózióbizottság május 25-i megalakulásáról). 132-137. old. - Szemle. 137. old. - Szakirodalom. 137-138. old. - Egyleti közlemények. 138-140. old.


1347. MMÉE Közl. 72 (1938) 19-20

Hoepfner Pál: Az építészkongresszusok szükségességéről a 14. Párizsi Nemzetközi Építészkongresszus kapcsán. 141-146. old. - Padányi Gulyás Jenő: Előadó körúton Pozsonyban, Prágában és Brünnben. 147-150. old. - Szemle. 150-152. old. - Szakirodalom. 152-153. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 153-154. old. - Egyleti közlemények. 154-156. old.


1348. MMÉE Közl. 72 (1938) 21-22

Az Országos Ivóvízellátási Nagygyűlés április 28-31 között (Lászlóffy Woldemár összefoglalója). 157-165. old. - Közgyűlési előadás és felszólalások április 26-27-én (Tátray István "A városrendezés feladatai"; Pap Ferenc, Bláthy Ottó Titusz, Ábel Gyula, Bárány Béla, Schulek János, Vér Tibor). 165-180. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése. 180-189. old. - Lósy-Schmidt Ede könyvtáros beszámolója. 189-197. old. - Zárszámadás és költségelőirányzat. 197-200. old. - Az Egylet pályázatai. 200-206. old. - Az MMÉE tisztikara 1938-tól. 207-209. old. - Jegyzőkönyv. 209-211. old. - Szakirodalom. 211-213. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 213-215. old. - Egyleti közlemények. 215-216. old.


1349. MMÉE Közl. 72 (1938) 23-26

A vegyészmérnöki szakosztály előadás-sorozata és javaslata a mezőgazdasági termelés hatásfokának javítására. 217. old. - Móry Béla: Bevezető beszéd. 218-219. old. - 'Sigmond Elek: Vegyészmérnökeink hivatása mezőgazdaságunk fejlesztése terén. 219-221. old. - A vegyészmérnöki szakosztály javaslata és annak tárgyalása Kotzmann László megokolásával, Kállay Miklós, Doby Géza, Pap Ferenc, Szentjóby Straub Elemér, Kiss Elemér, Lossonczy István, 'Sigmond Elek, Arany Sándor, Zucker Ferenc, Bikfalvy Béla, Czirer Andor, Dworak Lajos, Telegdy-Kovách László, Kreybig Lajos, Csiky János hozzászólásával, Móry Béla zárszavával. 222-237. old. - Papp Simon: A dunántúli petróleum- és földgázkutatások. 237-241. old. - Nyul Gyula: A magyar ásványolajok feldolgozása. 241-248. old. - Szemle. 248. old. - Szakirodalom. 249-250. old. - Egyleti közlemények. 250-256. old.


1350. MMÉE Közl. 72 (1938) 27-30

Bierbauer Virgil: Repülőterek építészete I. 257-268. old. - Aujeszky László: A Balaton vízháztartása 1937-ben. 268-269. old. - Szemle. 269-271. old. - Egyleti közlemények. 271-276. old.


1351. MMÉE Közl. 72 (1938) 31-34

Bierbauer Virgil: Repülőterek építészete II. 277-283. old. - Szemle. 283. old. - Egyleti közlemények. 284-285. old. - Dörre Endre: Tanulmány a kötelező építészeti díjszabásról. 285-288. old.


1352. MMÉE Közl. 72 (1938) 35-38

Balló Alfréd: Járműmotor-csapágyazás új eljárásai. 289-297. old. - Szemle. 297-298. old. - Szakirodalom. 298. old. - Egyleti közlemények. 298-300. old.


1353. MMÉE Közl. 72 (1938) 39-40

Szemere János: Vasútak és sínhegesztések Svájcban. 301-310. old. - Szemle. 311-312. old. - Szakirodalom. 312. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 312-313. old. - Egyleti közlemények. 313-316. old.


1354. MMÉE Közl. 72 (1938) 41-42

Ehrenreich Imre: Sugárzó mennyezetfűtés. 317-320. old. - Szemle. 320-321. old. - Szakirodalom. 321-323. old. - Egyleti közlemények. 323-325. old. - Theiss Ede: Franklin D. Roosevelt gazdaságpolitikája. 325-332. old.


1355. MMÉE Közl. 72 (1938) 43-44

Bierbauer Virgil: Adatok a magyar tanyavilág építészetéhez I. 333-338. old. - Szemle. 338-339. old. - Szakirodalom. 339-341. old. - Egyleti közlemények. 341-344. old. - Huberth István: Az ipari decentralizáció jelentősége Magyarországon I. 344-348. old.


1356. MMÉE Közl. 72 (1938) 45-46

A trianoni bilincs. 349-350. old. - Bierbauer Virgil: Adatok a magyar tanyavilág építészetéhez II. 350-356. old. - Szemle. 357-360. old. - Szakirodalom. 360-361. old. - Egyleti közlemények. 361. old. - Huberth István: Az ipari decentralizáció jelentősége Magyarországon II. 362-364. old.


1357. MMÉE Közl. 72 (1938) 47-48

Helzler László: Alkalmas-e az abszolút viszkozitás az útépítő bitumenek minősítésére? 365-372. old. - Szemle. 373-375. old. - Szakirodalom. 375-377. old. - Egyleti közlemények (benne megemlékezés Söpkéz Sándor professzorról). 377-380. old.


1358. MMÉE Közl. 72 (1938) 49-50

Nászay Miklós: Magasépítő politikánk jövője. 381-387. old. - Cságoly József: Hozzászólás Helzler László "Alkalmas-e az abszolút viszkozitás az útépítő bitumenek minősítésére? című előadásához. 387-391. old. - Jánosfi Emil: Hozzászólás Helzler László már idézett előadásához. 391-392. old. - Szemle. 392-393. old. - Szakirodalom. 393-395. old. - "Magyar Műszaki Múzeum" 395. old. - Egyleti közlemények. 395-396. old.


1359. MMÉE Közl. 72 (1938) 51-52

Gerhardt Kálmán: Húsz évig más utakon. 397-398. old. - Hoff Miklós: Korszerű repülőgépszerkezetek. 399-405. old. - Szemle. 406. old. - Szakirodalom. 406-407. old. - Egyleti közlemények. 407-408. old.


1360. MMÉE Közl. 73 (1939) 1-2

Wohl György: Hollandia útügyei. 1-7. old. - Ruzitska Lajos: A berlini Nord-Süd-S-gyorsvasút építkezésének egyik érdekes része. 7-9. old. - Szemle. 9-10. old. - Szakirodalom. 10. old. - "Magyar Műszaki Múzeum". 10-11. old. - Egyleti közlemények. 11-12. old.


1361. MMÉE Közl. 73 (1939) 3-4

Gyulay József: A tűzifa és a koksz versenye a kályhafűtésben. 13-24. old. - id. Finály István: A sugárzó fűtés. 24-26. old. - Ehrenreich Imre: Viszontválasz id. Finály Istvánnak fenti észrevételére. 26-27. old. - Szemle. 27. old. - Szakirodalom. 27-28. old. - Egyleti közlemények. 28. old.


1362. MMÉE Közl. 73 (1939) 5-6

Lósy-Schmidt Ede: A technikatörténet tudományos művelésének alapkellékei. 29-31. old. - Kotsis Iván: Épületek a magyar falu részére. 32-40. old. - Helzler László: Viszontválasz Jánosfi E. és Cságoly J. hozzászólásaira. 41-42. old. - Szemle. 42. old. - Szakirodalom. 42-43. old. - Egyleti közlemények. 43-44. old.


1363. MMÉE Közl. 73 (1939) 7-8

ifj. Gerő László: Róma városrendezése. 45-53. old. - id. Finály István: Zárszó a mennyezetfűtés vitájához. 54-55. old. - A Cságoly-Helzler-féle bitumen szakvitában kiküldött bizottság nyilatkozata. 55. old. - Szemle. 55-56. old. - Szakirodalom. 56. old. - Egyleti közlemények. 56-57. old. - Ereky Károly: A gazdasági élet új irányelvei. 57-60. old.


1364. MMÉE Közl. 73 (1939) 9-10

Szily József: A szivárgási tényező szerepe az építési gyakorlatban. 61-65. old. - Aujeszky László: Műszaki időjárástan és műszaki éghajlattan. 65-66. old. - Szemle. 66. old. - Szakirodalom. 67-68. old. - Egyleti közlemények. 68-72. old. - Deáky Zsigmond: A birtokrendezés műszaki és gazdasági feladatai. 72-76. old.


1365. MMÉE Közl. 73 (1939) 11-12

Wicar Reinhold (1869-1939). 77. old. - Gosztonyi Gyula: Uradalmi családlakások korszerűsítése. 78-85. old. - Szemle. 85-86. old. - Szakirodalom. 86-87. old. - Egyleti közlemények (benne megemlékezés Forster Gyuláról és Nagy Károlyról). 87-88. old.


1366. MMÉE Közl. 73 (1939) 13-14

Borsos József: Közúti alagút építése Rotterdamban a Maas folyó alatt. 89-100. old. - Lósy-Schmidt Ede: A magyar építészi kar részvétele az MMÉE munkásságában 1866-tól 1871-ig. és az Egylet cím- ill. névváltoztatásai 1866 óta. 100-104. old. - Szemle. 104. old. - Szakirodalom. 105. old. - Egyleti közlemények. 105-108. old.


1367. MMÉE Közl. 73 (1939) 15-16

Forster Gyula (1874-1939). 109-110. old. - ifj. Csemegi József: A garamszentbenedeki apátsági templom alapozásának építészettörténeti vizsgálata. 110-114. old. - Vedres István emlékserleg ünnepi estje Szegeden. 114-116. old. - Szemle. 116. old. - Szakirodalom. 117. old. - Egyleti közlemények. 118-120. old.


1368. MMÉE Közl. 73 (1939) 17-18

Kotsis Iván: A székesfehérvári városháza átépítése. 121-144. old. - Szemle. 144. old. - Szakirodalom. 144-146. old. - Egyleti közlemények. 146-148. old.


1369. MMÉE Közl. 73 (1939) 19-20

Jendrassik György: Egy új gázturbina és gyakorlati eredményeinek ismertetése. 149-157. old. - Hock István: A soproni nyári egyetem és annak építészeti vonatkozásai. 158-166. old. - Szemle. 167-168. old. - Szakirodalom. 168-170. old. - Egyleti közlemények (benne megemlékezés Orphanides Jánosról és Korbély Józsefről). 170-172. old.


1370. MMÉE Közl. 73 (1939) 21-22

Orphanides János (1876-1939). 173-174. old. - Az MMÉE évi rendes (XCI.) közgyűlése április 18-19-én (Ereky Károly "Milliárdos közmunkák finanszírozása arany nélkül" című előadása; Pap Ferenc elnök, Lászlóffy Woldemár, Dorner Gyula, Schilling Zoltán felszólalása). 174-184. old. - Frohner József főtitkár tiszti jelentése. 184-191. old. - Lósy-Schmidt Ede könyvtárnok beszámolója. 191-195. old. - Zárszámadás és költségelőirányzat. 196-199. old. - Az Egylet pályázatai. 199-204. old. - Az MMÉE tisztikara 1939-től. 204-206. old. - Jegyzőkönyv. 206-209. old. - Szemle. 209-210. old. - Szakirodalom. 210-211. old. - Egyleti közlemények. 211-216. old.


1371. MMÉE Közl. 73 (1939) 23-26

Ordódy János: Motorhajtóanyag-ellátásunk helyzete. 217-222. old. - Freund Mihály-Thamm István: Stabilizált növényi olajok felhasználása belsőégésű motorok kenésére. 222-226. old. - Vajda Ödön: Energiagazdálkodás a mezőgazdasági szeszgyárban. 226-228. old. - Szemle. 228-229. old. - Egyleti közlemények. 230-232. old. - Váczy-Hübschl Kálmán: Hazánk tőzegtelepeinek hasznosítása a közegegészségügy és többtermelés érdekében. 232-240. old.


1372. MMÉE Közl. 73 (1939) 27-30

Bergmann Pál: Sopron városfejlesztési tervének főbb irányelvei. 241-246. old. - Soproni Országos Vándorgyűléseink. 246-252. old. - Szakirodalom. 252-253. old. - Egyleti közlemények. 253-256. old.


1373. MMÉE Közl. 73 (1939) 31-34

Jakab Árpád: Stockholm új vízművei. 257-263. old. - Szemle. 264-265. old. - Egyleti közlemények. 265-268. old.


1374. MMÉE Közl. 73 (1939) 35-36

Rihmer Pál: Adatok és szempontok a magyar városépítés problémájához. 269-275. old. - Taróczy Jenő: A budapesti telefonhírmondó keletkezéséről (Puskás Tivadar és Szmazsenka Nándor alkotása). 275-278. old. - Szemle. 278-279. old. - Szakirodalom. 279. old. - Egyleti közlemények. 279-280. old.


1375. MMÉE Közl. 73 (1939) 37-38

Jánszky Béla: A magyar formára való törekvések kritikai megvilágításban I. 281-286. old. - Szemle. 286-287. old. - Egyleti közlemények. 287-288. old.


1376. MMÉE Közl. 73 (1939) 39-40

Jánszky Béla: A magyar formára való törekvések kritikai megvilágításban II. 289-296. old. - Egyleti közlemények. 296. old.


1377. MMÉE Közl. 73 (1939) 41-42

Hoór-Tempis Mór: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939). 297-299. old. - Zipernovszky Ferenc: Villamosművek és építészek együttműködése. 300-304. old. - Szemle. 304. old. - Egyleti közlemények. 304. old.


1378. MMÉE Közl. 73 (1939) 43-44

Grenczer Béla: Dr. 'Sigmund Elek. 305-307. old. - Jendrassik Aladár: Kémiai eljárás fúrt kutak és csővezetékek megvédésére a vezetett víz agresszív hatásával szemben és a védőrétegképződés új elmélete I. 307-312. old. - Egyleti közlemények. 312. old.


1379. MMÉE Közl. 73 (1939 45-46

Jendrassik Aladár: Kémiai eljárás fúrt kutak és csővezetékek megvédésére a vezetett víz agresszív hatásával szemben és a védőrétegképződés új elmélete II. 313-320. old. - Egyleti közlemények. 320. old.


1380. MMÉE Közl. 73 (1939) 47-48

Fekete István: A törökországi Sivas-Erzurum-i vasútvonal építése. 321-325. old. - H. L.-G.: Beszámoló a veszprém-herendi kirándulásról. 326-327. old. - Szemle (benne Ordódy János "Csonka János, 1852-1939, emlékezete). 327-328. old. - Egyleti közlemények. 328. old.


1381. MMÉE Közl. 73 (1939) 49-50

Stefániai Richárd: Villamosművek technikai együttműködésének jelentősége Magyarországon. 329-333. old. - Szemle. 333-335. old. - Egyleti közlemények. 335-336. old.


1382. MMÉE Közl. 73 (1939) 51-52

Thamm István: Hengeres centrifugadobok pontosabb szilárdsági számítása. 337-345. old. - Sümegi László: Új képletek a szenek fűtőértékének az elemzés adataiból való kiszámítására. 345-346. old. - Schőn László: A német motorizálás a típusrendezés előtt és után. 347-349. old. - Tárczy-Hornoch Antal: A magyar mérnökutánpótlásról. 349-350. old. - Szemle. 350-351. old. - Egyleti közlemények. 351-352. old.


1383. MMÉE Közl 74 (1940) 1-2

Pap Ferenc: Steindl Imre emlékünnepségünk. 1. old. - Sikó Attila: A 60 éves kultúrmérnöki intézmény. 2. old. - Kotsis Iván: A városkép kialakításával számottevő bérházépítkezések Székesfehérvárott. 3-7. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


1384. MMÉE Közl. 74 (1940) 3-4

Vizer Vilmos: A mérnök gondolatvilága. 9-13. old. - Jankó Gyula: Az új ferihegyi repülőtér forgalmiépület tervpályázatának általános tanulságai. 14. old. - Sümegi László: Új képlet a szenek fűtőértékének az elemzés adataiból való kiszámításához (kiegészítés). 15. old. - Szemle. 15-16. old. - Egyleti közlemények. 16. old.


1385. MMÉE Közl. 74 (1940) 5-6

Az Országos Erdészeti Egyesület rendkívüli közgyűlése január 25-én. 17. old. - Czipó H. Sándor: Hajózócsatorna építése Finnországban. 17-23. old. - Szemle. 23-24. old. - Szakirodalom. 24-25. old. - Egyleti közlemények. 25-26. old.


1386. MMÉE Közl. 74 (1940) 7-8

Weltzel János: Városépítés és városvédelem I. 27-33. old. - Egyleti közlemények. 33-34. old.


1387. MMÉE Közl. 74 (1940) 9-10

Weltzel János: Városépítés és városvédelem II. 35-41. old. - Egyleti közlemények. 41-42. old.


1388. MMÉE Közl. 74 (1940) 11-12

Pap Ferenc: Hódolatunk. 43. old. - Mladiáta A. János: A természettudományok és technika szerepe a múltban és napjainkban. 44-47. old. - Egyleti közlemények. 47-48. old. - Madarász Antal: Időszerű közgazdasági kérdések. 48-54. old.


1389. MMÉE Közl. 74 (1940) 13-14

Gyengő Tibor: Eljárás keretszerkezetek erőhatásábráinak számítására. 55-68. old. - Szemle. 68-69. old. - Szakirodalom. 69-71. old. - Egyleti közlemények. 71-74. old. - Sáfrán Ferenc: Közgazdasági kérdések analitikai megvilágításban. 75-82. old. - Schilling Zoltán: Hozzászólás Madarász Antal "Időszerű közgazdasági kérdések" című előadásához. 82-86. old.


1390. MMÉE Közl. 74 (1940) 15-16

Aggházy Mária: Centrális barokk-templomok a Dunántúlon. 87-92. old. - Szakirodalom. 92-93. old. - Egyleti közlemények. 93-94. old.


1391. MMÉE Közl. 74 (1940) 17-18

Balló Alfréd: Lispei olaj felhasználása Diesel-rendszerű autómotorokban. 95-97. old. - Knapp Oszkár: Hazai barnaszenek fűtőértékének egyszerű meghatározása. 97-98. old. - Szemle. 98-102. old. - Egyleti közlemények. 102. old.


1392. MMÉE Közl. 74 (1940) 19-20

Rihmer Pál: A mai olasz városépítés. 103-109. old. - Szakirodalom. 109-110. old. - Egyleti közlemények. 110. old.


1393. MMÉE Közl. 74 (1940) 21-22

Modrovich Ferenc: A magyar erdőgazdaság műszaki feladatai. 111-117. old. - Egyleti közlemények. 117-118. old.


1394. MMÉE Közl. 74 (1940) 23-24

Orbán Ferenc: Az építész hivatása. 119-123. old. - Egyleti közlemények. 123-126. old.


1395. MMÉE Közl. 74 (1940) 25-26

Molcsány Gábor: Magyarország erdőgazdálkodása. 127-132. old. - Szemle. 132. old. - Szakirodalom. 132-133. old. - Egyleti közlemények. 133-134. old.


1396. MMÉE Közl. 74 (1940) 27-28

Trummer Árpád: Az idei országos árvíz. 135-142. old. - Szemle. 142. old. - Egyleti közlemények. 142. old.


1397. MMÉE Közl. 74 (1940) 29-30

Jánosházy Imre: Mezőgazdasági cellulóz-gyártás kukoricaszárból és textilműrost ellátásunk. 143-147. old. - Szemle. 147. old. - Szakirodalom. 147-148. old. - Egyleti közlemények. 148-150. old.


1398. MMÉE Közl. 74 (1940) 31-32

Hock István: A tatai tanulmányi kirándulás. 151-156. old. - Sümegi László: Hozzászólás Knapp Oszkár "Hazai barnaszenek fűtőértékének egyszerű meghatározása" című cikkéhez. 156. old. - ifj. Csemegi József: A szászsebesi templom szentélyének jelentősége hazánk gótikus építészetében. 156-160. old. - Szemle. 160-163. old. - Szakirodalom. 163-164. old. - Egyleti közlemények. 164-166. old.


1399. MMÉE Közl. 74 (1940) 33-34

Mitók Béla: Hőmechanika. 167-170. old. - Baskai (Brunner) Ernő: A többszínű nyomtatás. 170-173. old. - Szakirodalom. 173. old. - Egyleti közlemények. 174. old.


1400. MMÉE Közl. 74 (1940) 35-36

gr. Teleki Mihály fölmívelésügyi miniszter állásfoglalása a mérnöki kar mellett. 175-176. old. - Elek István: Az Alföld és Szolnok város települése. 176-179. old. - Egyleti közlemények. 179-180. old. - ifj. Molnár Dezső: Hozzászólás a pénz mennyiségi elméletének kérdéséhez. 180-182. old.


1401. MMÉE Közl. 74 (1940) 37-38

Kelet visszatér. 183-184. old. - Szilvay Géza: Motoros járművek hibaforrásai. 184-190. old. - Egyleti közlemények. 190. old.


1402. MMÉE Közl. 74 (1940) 39-40

Sümegi László: A szenek hamujáról. 191-201. old. - Szilvay Géza: A cetán-szám és a gyújtási késedelem. 201-204. old. - Szemle. 204-205. old. - Szakirodalom. 205-206. old. - Egyleti közlemények. 206. old.


1403. MMÉE Közl. 74 (1940) 41-42

Gosztonyi Gyula: A pécsi hétkarélyos ókeresztény temetői épület építészet jelentősége. 207-210. old. - Szemle. 210-213. old. - Egyleti közlemények. 214. old.


1404. MMÉE Közl. 74 (1940) 43-44

Doctorics Benő: A gázturbina szerepe a hőerőgépek gazdaságosságának javításában. 215-220. old. - Szemle. 220-221. old. - Egyleti közlemények. 221-222. old.


1405. MMÉE Közl. 74 (1940) 45-46

Wagner Emanuel Manó: Szabadvezetékek belógási nomogramja. 223-225. old. - Szemle. 225-227. old. - Szakirodalom. 227-228. old. - Egyleti közlemények. 228-230. old.


1406. MMÉE Közl. 74 (1940) 47-48

Frohner József: A mérnökök korszerű érvényesülése I. 231-234. old. - Lux Géza: A Nyírség középkori építészeti emlékei I. 234-338. old. - Egyleti közlemények. 238. old.


1407. MMÉE Közl. 74 (1940) 49-50

Frohner József: A mérnökök korszerű érvényesülése II. 239-242. old. - Lux Géza: A Nyírség középkori építészeti emlékei II. 242-245. old. - Szemle. 245-246. old. - Egyleti közlemények. 246. old.


1408. MMÉE Közl. 74 (1940) 51-52

Molcsány Gábor: Alföldi és kopár-fásítások. 247-251. old. - Kotsis Iván: Családi házak a budai hegyvidéken. 252-254. old. - Szemle. 255-256. old. - Szakirodalom. 256-257. old. - Egyleti közlemények. 257-262. old.


1409. MMÉE Közl. 75 (1941) 1-2

Rihmer Pál: A táj jelentősége az építészetben és a városépítésben. 1-7. old. - Szemle. 7. old. - Szakirodalom. 7-8. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


1410. MMÉE Közl. 75 (1941) 3-4

Zoványi Lajos: A szabadelvű tőkésgazdálkodás telítési pontjai. 9-15. old. - Egyleti közlemények. 15-16. old.


1411. MMÉE Közl. 75 (1941) 5-6

Gosztonyi Gyula: Várostörténeti kutatások újabb módszerei. 17-21. old. - Pálffy Aladár: Halasztható-e a műgumi gyártása? 21-22. old. - Szemle. 23. old. - Egyleti közlemények. 23-24. old.


1412. MMÉE Közl. 75 (1941) 7-8

Wohl György: A beton-, aszfalt- és kátrányos burkolatokról I. 25-29. old. - Szemle. 29-30. old. - Szakirodalom. 30. old. - Egyleti közlemények. 30-32. old.


1413. MMÉE Közl. 75 (1941) 9-10

Tagtársaink és olvasóink szíves figyelmébe! 33. old. - Wohl György: A beton-, aszfalt- és kátrányos burkolatokról II. 34-39. old. - Szakirodalom. 39. old. - Egyleti közlemények. 39-40. old.


1414. MMÉE Közl. 75 (1941) 11-12

Hazay István: Tátray István (1893-1941). 41-42. old. - Padányi Gulyás Jenő: Az iparművészet és az iparművészek ügye. 43-46. old. - Szemle. 46. old. - Szakirodalom. 47-48. old. - Egyleti közlemények. 48. old.


1415. MMÉE Közl. 75 (1941) 13-14

id. Kendi Finály István: Hogy született a méter? 49-51. old. - ifj. Bánó Lehel: A tűzfalak esztétikája. 51. old. - Szemle. 52-53. old. - Szakirodalom. 53-54. old. - Egyleti közlemények. 55-56. old.


1416. MMÉE Közl. 75 (1941) 15-16

Juhász István: A füstgázveszteségek meghatározása, különös tekintettel hazai szeneinkre. 57-64. old. - Borosjenői Szabó Kálmán: A Diósgyőr-Kesznyéten közötti 100 kV-os távvezeték. 64-69. old. - A gazdasági csúcsminiszter programja. 69-71. old. - Szemle. 71. old. - Szakirodalom. 71-72. old. - Egyleti közlemények. 72. old.


1417. MMÉE Közl. 75 (1941) 17-18

Syrek János: Az üzemmérnök szerepe a gyártás rendszerében I. 73-77. old. - ifj. Bánó Lehel: A City védelme. 77. old. - Szemle. 77-78. old. - Szakirodalom. 78-79. old. - Egyleti közlemények. 79-80. old.


1418. MMÉE Közl. 75 (1941) 19-20

Orbán Ferenc: A mérnök hivatása és felelőssége. 81-82. old. - Syrek János: Az üzemmérnök szerepe a gyártás rendszerében II. 82-86. old. - Szemle. 86. old. - Szakirodalom. 86. old. - Egyleti közlemények. 86-88. old.


1419. MMÉE Közl. 75 (1941) 21-22

Nyul Gyula: A felső-biharmegyei ásványolaj-előfordulás. 89-92. old. - ifj. Csemegi József: Jegyzetek az egri székesegyház építéstörténetéhez. 92-94. old. - ifj. Bánó Lehel: Városszépítészeti kihágások. 94-95. old. - Szemle. 95. old. - Egyleti közlemények. 95-96. old.


1420. MMÉE Közl. 75 (1941) 23-24

Ruzitska Lajos: Városfejlesztés és városrendezés Budapesten. 97-101. old. - Hajba Géza: A kályhák meleghasznosításának megjavítása. 102. old. - Szemle. 103. old. - Szakirodalom. 103-104. old. - Egyleti közlemények. 104. old.


1421. MMÉE Közl. 75 (1941) 25-26

Felkay Ferenc: Az iparügyi igazgatás szociális feladatai. 105-109. old. - Egyleti közlemények. 109-112. old.


1422. MMÉE Közl. 75 (1941) 27-28

Náray-Szabó István: Magyar ipari önellátás. 113-117. old. - Pirovits Aladár: Megjegyzés ifj. Bánó Lehel "Városszépészeti kihágások" című cikkére. 117. old. - Szemle. 117-119. old. - Szakirodalom. 120. old. - Egyleti közlemények. 120. old.


1423. MMÉE Közl. 75 (1941) 29-30

Szilvay Géza: Tervszerű anyaggazdálkodás és iparszervezés a gépkocsi-ügy szolgálatában. 121-126. old. - Szakirodalom. 126-127. old. - Egyleti közlemények. 127-128. old.


1424. MMÉE Közl. 75 (1941) 31-32

Nyul Gyula-Freund Mihály-Gáspár Ernő: Kenőolajok lispei ásványolajból. 129-135. old. - Lengyel Béla: A cellulóz és vegyipar jelentősége. 135-141. old. - Egyleti közlemények. 141-142. old. - ifj. Madarász Antal: Áralakulás és árszabályozás. 142-148. old.


1425. MMÉE Közl. 75 (1941) 33-34

Szabó Dezső: Vidéki városaink közforgalmú közlekedése. 149-152. old. - ifj. Bánó Lehel: A mi belvárosi erődünk. 153. old. - Szemle. 153. old. - Szakirodalom. 153-155. old. - Egyleti közlemények. 155-156. old.


1426. MMÉE Közl. 75 (1941) 35-36

Ecsődi Tibor: Bresztovszky Béla (1872-1941). 157-158. old. - Paulheim Ferenc: Lakáskérdés Magyarországon. 158-164. old. - Szakirodalom. 164. old. - Egyleti közlemények. 164. old.


1427. MMÉE Közl. 75 (1941) 37-38

Szlatinay László: Kaucsukszerű műanyagok. 165-169. old. - ifj. Bánó Lehel: A budapesti thermák. 169. old. - Szemle. 169-170. old. - Szakirodalom. 170-171. old. - Egyleti közlemények. 171-172. old.


1428. MMÉE Közl. 75 (1941) 39-40

Petri István: Műanyagok gyakorlati alkalmazása. 173-179. old. - Egyleti közlemények. 180. old.


1429. MMÉE Közl. 75 (1941) 41-42

ifj. Csemegi József: A perchtoldsdorfi plébánia-templom. 181-187. old. - Egyleti közlemények. 188. old.


1430. MMÉE Közl. 75 (1941) 43-44

Hajdú Elemér: Magyarország vízierőinek kihasználása. 189-194. old. - Szakirodalom. 194. old. - Egyleti közlemények. 195-196. old.


1431. MMÉE Közl. 75 (1941) 45-46

Szilvay Géza: Járóművek azbeszt szelvényei. 197-199. old. - Bláthy Ottó Titusz síremlékének avatása. 200-202. old. - ifj. Bánó Lehel nyilatkozata. 202. old. - Szakirodalom. 202-203. old. - Egyleti közlemények. 203-204. old.


1432. MMÉE Közl. 75 (1941) 47-48

Kertész Ferenc: A mesterséges világítás hibás alkalmazásai és a közlekedési szerencsétlenségek. 205-211. old. - Szemle. 211. old. - Egyleti közlemények. 211-212. old.


1433. MMÉE Közl. 75 (1941) 49-50

Kovács Oszkár: Tapadófeszültségek elosztástörvénye befalazott rudakon. 213-218. old. - Szemle. 218-219. old. - Szakirodalom. 219-223. old. - Egyleti közlemények. 223-227. old. - Wein Elemér: Gondolatok a villamosításról. 227-232. old.


1434. MMÉE Közl. 75 (1941) 51-52

Barna János-Pinkert Béla: Barnaszénkátrányolajok szétválasztása savak hatására. 233-237. old. - Rihmer Pál: Grafikai törekvések a városrendezésben. 237-239. old. - Egyleti közlemények. 239-240. old.


1435. MMÉE Közl. 76 (1942) 1-2

Papp Szilárd: Mész-szénsav egyensúlyban levő vizek tartozékos szénsavtartalma és a mészre agresszív szénsav kiszámítása. 1-5. old. - Signer Béla: A traktor súlyeloszlása. 5-6. old. - Szemle. 6-7. old. - Egyleti közlemények. 7-8. old.


1436. MMÉE Közl. 76 (1942) 3-4

Nászay Miklós: Építészetünk az új Európában. 9-12. old. - Aujerszky László: Az ikerházak alaprajzának meteorológiai kérdései. 13. old. - Szemle. 14. old. - Egyleti közlemények. 14-16. old.


1437. MMÉE Közl. 76 (1942) 5-6

Lux Géza: Az aranyosmeggyesi várkastély. 17-21. old. - Gottsch, Hans: Építőanyagok és épületszerkezetek Nagynémetországban. 21-23. old. - Szemle. 23. old. - Szakirodalom. 23-24. old. - Egyleti közlemények. 24. old.


1438. MMÉE Közl. 76 (1942) 7-8

Csonka Pál: Czakó Adolf (1860-1942). 25-27. old. - Kónya Sándor: Több távbeszélő központtal bíró előfizetői közösség forgalmi viszonyai. 27-30. old. - Modrovich Ferenc: A Soproni Osztály harminc éve. 30-32. old. - Egyleti közlemény. 32. old.


1439. MMÉE Közl. 76 (1942) 9-10

Horthy István okl. gépészmérnök Magyarország kormányzóhelyettese. 33-34. old. - Gerey László: Elszigetelt vidéki közhasználatú erőművek és az országos villamosítás. 34-39. old. - Szemle. 39. old. - Szakirodalom. 39-40. old. - Egyleti közlemények. 40. old.


1440. MMÉE Közl. 76 (1942) 11-12

Papp Szilárd: Mész-szénsav egyensúlyban levő vizek pH-értéke. 41-45. old. - Sárkány István: Irányított városfejlesztést! 45-46. old. - Szemle. 46-47. old. - Szakirodalom. 47-48. old. - Egyleti közlemények. 48. old.


1441. MMÉE Közl. 76 (1942) 13-14

Koromzai Vilmos: A Budapesti Budai Tornaegylet (BBTE) sportháza. 49-56. old. - Egyleti közlemények. 56. old.


1442. MMÉE Közl. 76 (1942) 15-16

Oltay Károly: A tagosítás új rendezése. 57-60. old. - id. Kendi Finály István: Érdemes-e gáztartókat nagyobb belső nyomással építeni? 60-61. old. - Szemle. 61. old. - Egyleti közlemények. 61-64. old.


1443. MMÉE Közl. 76 (1942) 17-18

Heim Ernő: Közérdek és magánérdek a városépítésben. 65-69. old. - ifj. Bánó Lehel: Béke-város. 69-70. old. - Szemle. 70. old. - Szakirodalom. 70-71. old. - Egyleti közlemények. 71-72. old.


1444. MMÉE Közl. 76 (1942) 19-20

rákosi Nászay Miklós: Országépítésünk műszaki feladatainak központi vezérkari megszervezése. 73-79. old. - Egyleti közlemények. 80. old.


1445. MMÉE Közl. 76 (1942) 21-22

Török Tibor: A kémiai színképelemzés a fémipari gyakorlatban. 81-84. old. - Balló Alfréd: Sínautóbusz közúti forgalomban. 84-86. old. - -y-: A mérnökök érvényesülése a magyar gyáriparban. 86-88. old. - Szemle. 88. old. - Egyleti közlemények. 88. old.


1446. MMÉE Közl. 76 (1942) 23-24

Lux Géza: A feldebrői templom. 89-94. old. - H.-h.: Beszámoló az Egylet kolozsvári tanulmányi kirándulásáról. 94-95. old. - Szemle. 95. old. - Szakirodalom. 95-96. old. - Egyleti közlemények. 96. old.


1447. MMÉE Közl. 76 (1942) 25-26

Tuczy Tibor: A vas- és fémesztergályozás szerszámanyagának szabványosítása. 97-100. old. - Gyulay József: A Bánó László-féle szabadalmazott szerkezeti megoldás vízcsöves kazánok teljesítményének és hatásfokának fokozására. 100-103. old. - Szakirodalom. 103. old. - Egyleti közlemények. 103-104. old.


1448. MMÉE Közl. 76 (1942) 27-28

Mészáros Jolán: Az ascorbinsav és az égésmeleg eloszlása magyar gyümölcs- és zöldségfélékben. 105-108. old. - Szemle. 108-109. old. - Szakirodalom. 109-111. old. - Egyleti közlemények. 111-112. old.


1449. MMÉE Közl. 76 (1942) 29-30

Baskai Ernő: Ólommínium - vasmínium. 113-120. old. - Egyleti közlemények. 120. old.


1450. MMÉE Közl. 76 (1942) 31-32

Zsoldos László: A magyarországi hőenergiagazdálkodás jelene és jövője. 121-128. old. - Szakirodalom. 128. old. - Egyleti közlemények. 128. old.


1451. MMÉE Közl. 76 (1942) 33-34

ifj. Molnár Dezső: Szabad területek és nagyvárosrendezés. 129-134. old. - Oroszlány István: Néhány szó a kísérleti szennyvízöntöző intézetről. 134-136. old. - Szakirodalom. 136. old. - Egyleti közlemények. 136. old.


1452. MMÉE Közl. 76 (1942) 35-36

Horthy István (1904-42). 137. old. - Doskar Ferenc: A gyékényesi vasúti Dráva-híd ideiglenes helyreállítása. 138-143. old. - Egyleti közlemények. 144. old.


1453. MMÉE Közl. 76 (1942) 37-38

Gosztonyi Gyula: Az építészeti tér elmélete és rendszerei. 145-148. old. - Modrovich Kálmán: Hozzászólás Zsoldos László "A magyarországi hőenergiagazdálkodás jelene és jövője" című tanulmányához. 148-149. old. - Szemle. 149. old. - Szakirodalom. 149-150. old. - Egyleti közlemények. 150-152. old.


1454. MMÉE Közl. 76 (1942) 39-40

ifj. Csemegi József: A budai Császármalom eredete. 153-158. old. - Szakirodalom. 158. old. - Egyleti közlemények. 159-160. old.


1455. MMÉE Közl. 76 (1942) 41-42

Schunek Rezső: Benzolnyerés kőszéngázból. 161-166. old. - Szemle. 166. old. - Szakirodalom. 167. old. - Egyleti közlemények. 167-168. old.


1456. MMÉE Közl. 76 (1942) 43-44

Sikó Attila: Módszeres munka és sürgős tennivalók belvízrendezéseink terén. 169-175. old. - Szakirodalom. 175-176. old. - Egyleti közlemények. 176. old.


1457. MMÉE Közl. 76 (1942) 45-46

Kopasz Károly: A keskeny nyomközű közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak motorosítása I. 177-184. old. - Egyleti közlemények. 184. old.


1458. MMÉE Közl. 76 (1942) 47-48

Kopasz Károly: A keskeny nyomközű közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak motorosítása II. 185-188. old. - Kendi Finály István: Szabványosítás a mezőgazdaságban. 188-191. old. - Szemle. 191. old. - Szakirodalom. 191-192. old. - Egyleti közlemények. 192. old.


1459. MMÉE Közl. 76 (1942) 49-50

Bortnyák István: Ötvenéves az OMBKE, 75 éves a Bányászati és Kohászati Lapok (BKL). 193-194. old. - Török Kálmán: A szolnoki Tisza-híd cserélése. 194-198. old. - Egyleti közlemények. 198-200. old.


1460. MMÉE Közl. 76 (1942) 51-52

Lengyel Béla: Schilling Zoltán (1876-1942). 201-202. old. - Feyér Gyula: Búcsúszó és beszámoló. 202-203. old. - R. L.: A Széchenyi-lánchíd alapkőletételének 100 éves fordulójára. 204-205. old. - Buday Béla: Kherndl Antal emlékezete születésének 100 éves fordulója alkalmából. 205-206. old. - Egyleti közlemények. 206-208. old.


1461. MMÉE Közl. 77 (1943) l

Beliczay András: Beköszöntő. 1. old. - Hajdú Elemér: Villamosenergiagazdálkodás és iparfejlesztés. 2-6. old. - Szemle - Szakirodalom. 6-8. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


1462. MMÉE Közl. 77 (1943) 2

Balló Alfréd: A korszerű troly-busz, 9-15. old. - Török Kálmán: Észrevétel Zoltay Jenő cikkéhez. 16. old. - Egyleti közlemények. 16. old.


1463. MMÉE Közl. 77 (1943) 3

Gyulai Géza: Betétviszonylatok alkalmazása a városi közlekedésben. 17-20. old. - Szilvay Géza: Motoros járművek káros melegedése. 20-22. old. - Szemle-Szakirodalom. 22-23. old. - Egyleti közlemények. 23-24. old.


1464. MMÉE Közl. 77 (1943) 4

Böckh Béla: A doborgazi Duna-híd előmunkálatai. 25-29. old. - Szemle-Szakirodalom. 29-32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


1465. MMÉE Közl. 77 (1943) 5

Förster Rezső: A fa-lángmentesítőanyagok tulajdonságai. 33-35. old. - Apfelböck, M.: A fémöntészet áttérése korszerű ötvözetek alkalmazására. 35-38. old. - Egyleti közlemények. 38-40. old.


1466. MMÉE Közl. 77 (1943) 6

Darvas István: Ismeretlen - Pestet Budával összekötő - Duna-híd tervezetek II. József és gr. Széchenyi István korából. 41-45. old. - Szemle-Szakirodalom. 45-46. old. - Egyleti közlemények. 46-48. old.


1467. MMÉE Közl. 77 (1943) 7

Keöpeczi-Nagy Zoltán: Folyóink jégállapota az 1941-42. év telén I. 49-51. old. - Érdi Róbert: Hozzászólás Balló Alfréd "A korszerű troly-busz" című tanulmányához. 52-53. old. - Balló Alfréd viszontválasza. 53. old. - Szemle-Szakirodalom. 53-55. old. - Egyleti közlemények. 55-56. old.


1468. MMÉE Közl. 77 (1943) 8

Keöpeczi-Nagy Zoltán: Folyóink jégállapota az 1941-42. év telén II. 57-62. old. - Szemle-Szakirodalom. 62. old. - Egyleti közlemények. 63-64. old.


1469. MMÉE Közl. 77 (1943) 9

Baskai Ernő: A művészi falfestmények értékelése. 65-71. old. - Szemle-Szakirodalom. 71. old. - Egyleti közlemények. 71-72. old.


1470. MMÉE Közl. 77 (1943) 10

Gosztonyi Gyula: Anyag, tér, forma és idő az építőművészetben. 73-75. old. - Doctorics Benő: Olcsóbb-e a Diesel-villamos mozdony üzeme a gőzmozdonyénál (hozzászólás Kopasz Károly múlt évi közleményéhez). 76-77. old. - Szemle-Szakirodalom. 77-79. old. - Egyleti közlemények. 79-80. old.


1471. MMÉE Közl. 77 (1943)11

Rozinek Artur: A Szikla-Rozinek-féle lebegtető gázosításban lejátszódó folyamatok taglalása. 81-86. old. - Bäcker Z. Tamás: Csőtapogató készülék vízcsöves kazánokhoz. 86-88. old. - Egyleti közlemények. 88. old.


1472. MMÉE Közl. 77 (1943) 12

Modrovich Ferenc: Az erdőmérnökképzés (néhány megjegyzés Onczay László "Erdőgazdaságunk feladatainak megoldása" című előadásához). 89-92. old. - Onczay László válasza. 92-95. old. - Egyleti közlemények. 95-96. old.


1473. MMÉE Közl. 77 (1943) 13

Hollub János: A magyar bőripar cserzőanyagellátása és a hazai cserzőanyagtermelés. 97-103. old. - Egyleti közlemények. 104. old.


1474. MMÉE Közl. 77 (1943) 14

Holl Gyula: A budapesti Margit-szigeti artézi források. 105-110. old. - Széchy Károly: Az óbudai Árpád-híd építésének ismertetése. 110. old. - Szemle-Szakirodalom. 111. old. - Egyleti közlemények. 111-112. old.


1475. MMÉE Közl. 77 (1943) 15

Schimanek Emil: A vegyes üzemű gázmotorokról. 113-119. old. - Szemle-Szakirodalom. 119-120. old. - Egyleti közlemények. 120. old.


1476. MMÉE Közl. 77 (1943) 16

Zsoldos László: Fejezetek a kazántechnikából I. 121-123. old. - Szemle-Szakirodalom. 124-127. old. - Egyleti közlemények. 127-128. old.


1477. MMÉE Közl. 77 (1943) 17

Zsoldos László: Fejezetek a kazántechnikából II. 129-134. old. - Oroszlány István: Irányelvek városi szennyvizek mezőgazdasági felhasználására. 135. old. - Egyleti közlemények. 135-136. old.


1478. MMÉE Közl. 77 (1943) 18

Trummer Árpád: A magyar viziutak fejlesztésének újabb irányelvei. 137-143. old. - Szemle-Szakirodalom. 143-144. old. - Egyleti közlemények. 144. old.


1479. MMÉE Közl. 77 (1943) 19

Bándy István: Tanulmányi kirándulás Szentendrére. 145-148. old. - Naszályi József: Észrevételek a "Csőtapogató készülék vízcsöves kazánokhoz" című cikkhez. 148-150. old. - Baskai Ernő: Színes fémsók használata mészkő színezésére. 150-151. old. - Egyleti közlemények. 151-152. old.


1480. MMÉE Közl. 77 (1943) 20

Feimer László: A felrobbantott újvidéki vasúti híd kiemelése. 153-159. old. - Pirovits Aladár: A "forgalom" és a "közlekedés" szavak hibás használata. 159-160. old. - Szemle-Szakirodalom. 160. old. - Egyleti közlemények. 160. old.


1481. MMÉE Közl. 77 (1943) 21

Zsoldos László: Fejezetek a kazántechnikából III. 161-165. old. - Szemle-Szakirodalom. 166. old. - Egyleti közlemények (benne Pirovits Aladár, 1860-1943, emlékezete). 167-168. old.


1482. MMÉE Közl. 77 (1943) 22

Frohner József: 60 kV-os távvezeték faoszlopokon I. 169-174. old. - Völckers Ottó: Ház- és lakástípusok a múltban és a jelenben. 174-175. old. - Egyleti közlemények. 175-176. old.


1483. MMÉE Közl. 77 (1943) 23

Frohner József: 60 kV-os távvezeték faoszlopokon II. 177-180. old. - Máttyus Sándor: Hozzászólás Modrovich Károlynak "Akadály-e a Carnot-tétel a Carnot-körfolyaménál jobb termikus hatásfokú hőerőgép megvalósítására irányuló törekvéseknek?" című előadásához. 180-183. old. - Egyleti közlemények. 184. old.


1484. MMÉE Közl. 77 (1943) 24

Balló Alfréd: A gumiabroncsgazdálkodás korszerű feladatai. 185-190. old. - Modrovich Károly válasza Máttyus Sándor előző számban megjelent hozzászólására. 191. old. - Szemle-Szakirodalom. 192. old. - Egyleti közlemények. 192. old.


1485. MMÉE Közl. 77 (1943) 25

Vastagh Gábor: Milyen kötőanyagot használtak a rómaiak a pannóniai erőd-építkezéseiknél? 193-195. old. - Ruzitska Lajos: A korinthosi csatorna megnyitásának 50. évfordulója. 195. old. - Szemle-Szakirodalom. 196-197. old. - Egyleti közlemények. 197-200. old.


1486. MMÉE Közl. 77 (1943) 26

A budapesti nagyvasúti pályaudvarok rendezésének kérdése I. 201-207. old. - Szemle-Szakirodalom. 207-208. old. - Egyleti közlemények. 208. old.


1487. MMÉE Közl. 78 (1944) 1

Ruzitska Lajos: A budapesti nagyvasúti pályaudvarok rendezésének kérdése II. 1-4. old. - Teszársz Géza: A szociális technika feladatai. 4-6. old. - Finály István: Modellkisérletek a vízépítésben. 6-7. old. - Szemle-Szakirodalom. 7-8. old. - Egyleti közlemények. 8. old.


1488. MMÉE Közl. 78 (1944) 2

Kerpely Kálmán: Elektromos nyersvasgyártás. 9-15. old. - Szily József nyilatkozata. 15. old. - Egyleti közlemények. 15-16. old.


1489. MMÉE Közl. 78 (1944) 3

Musil, L.: Korszerű erőművek tervezése. 17-22. old. - Az 1943. évi Cserháti-plakett bíráló bizottságának a kitüntetés odaítélése tárgyában 1943. november 24-i jegyzőkönyve (kivonat). 22. old. - Egyleti közlemények. 22-24. old.


1490. MMÉE Közl. 78 (1944) 4

Pap Ferenc: A magyar mérnöki működés és annak határai (válasz Krúdy Ferencnek "Mit vár a magyar nacionalizmus a magyar mérnöki kartól?" című 1944. február 3-án az MMÉE közgazdasági és szociálpolitikai szakosztályán elhangzott előadására). 25-31. old. - Szemle-Szakirodalom. 31-32. old. - Egyleti közlemények. 32. old.


1491. MMÉE Közl. 78 (1944) 5

Zorkóczy Béla: Saválló és hőálló acélok a háborús anyaggazdálkodásban. 33-38. old. - Jakab Sándor: Hegyi utak tervezése. 38-44. old. - Grenczer Béla: A mezőgazdasági kísérleti intézetek a mezőgazdasági ipar szolgálatában. 44-48. old. - Möller Károly: Milyen kötőanyagot használtak a rómaiak a pannóniai erődépítkezéseikben? (Hozzászólás Vastagh Gábornak az MMÉE 77. évf. 25. számában megjelent értekezéséhez.) 48. old. - Szemle-Szakirodalom. 48-50. old. - Egyleti közlemények. 50-52. old.


1492. MMÉE Közl. 78 (1944) 6

D'Ouvenou Roland: A Székesfővárosi Vízművek 75 éve. 53-59. old. - Heim Ernő: Az elavult városrészek újjáépítésének eszközei és lehetőségei. 60-68. old. - Gosztonyi Gyula: Az emberi szellem szerepe az építészetben I. 68-70. old. - Vastagh Gábor: Viszontválasz Möller Károly előző számbeli válaszára. 70-71. old. - Felhívás a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézetének 1944. évi tanfolyamaira való jelentkezésére. 71-72. old.


1493. MMÉE Közl. 78 (1944) 7

Móry Béla: Kohókoksz gyártása komlói szénből. 73-83. old. - Cságoly József: Az útépítő és egyéb iparok bitumen szükséglete és annak ellátása. 84-87. old. - Szörényi Reischl Ágoston: Hogyan gazdálkodjunk az építési anyagokkal? 88-90. old. - Szemle-Szakirodalom. 91. old. - Egyleti közlemények. 92. old.


1494. MMÉE Közl. 78 (1944) 8

Széchy Károly: A zsablyai Tisza-híd építése. 93-101. old. - Márkus Antal: Budapest építése és népesedési fejlődése 1880 és 1940 között. 101-109. old. - Vidéky Emil: A fogaskerék tárgykör jelöléseinek rendszerbe foglalása. 109-111. old. - Szemle-Szakirodalom. 112. old. - Egyleti közlemények. 112. old.


1495. MMÉE Közl. 78 (1944) 9

Mosonyi Emil: A visóvölgyi víztározó medence. 113-122. old. - Török Kálmán: A vasbetontelepek gazdaságossága. 122-127. old. - Vidéky Emil: Homlokkerékfogazások számításainak ellenőrzése. 127-129. old. - Krus, A.: Nyersvasgyártás forgó lángkemencében. 129-132. old. - Szemle-Szakirodalom. 132. old. - Egyleti közlemények. 132. old.


1496. MMÉE Közl. 78 (1944) 10

Padányi Gulyás Jenő: Pillantás a jövőbe. 133-137. old. - Papp Szilárd: A víz betonra agresszív szénsav-tartalma és annak kiszámítása. 138-147. old. - Ney Ákos: A budapesti nagyvasúti pályaudvarok rendezésének kérdése III. 148-151. old. - Szemle-Szakirodalom. 151-152. old. - Egyleti közlemények. 152. old.


1497. MMÉE Közl. 78 (1944) 11

Közgyűlési beszámoló az MMÉE évi rendes (98.) közgyűléséről, amelyre április 19-20-án került sor (Becske Kálmán beszéde, Verebély László, Pap Ferenc, Bíró Zoltán felszólalása). 153-156. old. - Sándor Zoltán főtitkár tiszti jelentése. 156-158. old. - Zárszámadás. 158-161. old. - Ruzitska Lajos könyvtáros beszámolója. 161-162. old. - Az Egylet évi működése. 163-165. old. - Az Egylet pályázatai. 166-167. old. - Jegyzőkönyv. 168-170. old. - Az MMÉE tisztikara 1944-től. 170-172. old. - Egyleti közlemények. 172. old.


1498. MMÉE Közl. 78 (1944) 12

Zsoldos László: Mit kell tudni egy korszerű gőzerőmű üzemi gépészmérnökének a tápvízkémiából? 173-190. old. - Egyleti közlemények. 191-192. old.


1499. MMÉE Közl. 78 (1944) 13

Hofmann Henrik: Ruszkabánya története 1803-57 között (a Hofmann-család által alapított ruszkabányai Hofmann Testvérek és Maderspach Károly Bánya- és Vasműtársulat története) I. 193-200. old. - Bognár Aurél: Szulfidos ércek nagynyomású nedves oxidálása. 200-204. old. - Papp Szilárd: A betonra agresszív szénsav kiszámítása magnézium és alkalihidrokarbonát tartalmú vizekben. 204-207. old. - ifj. Szebehely Győző: Kétfokozatú fogaskerékhajtás részmódosításainak megválasztása. 207-209. old. - B. Szabó Kálmán: Hozzászólás Mosonyi Emilnek "A visóvölgyi víztároló medence" című, a Közlöny 9. számában megjelent tanulmányához. 209-210. old. - Szemle-Szakirodalom. 210-211. old. - Egyleti közlemények. 211-212. old.


1500. MMÉE Közl. 78 (1944) 14

Vörös Imre: Herrmann Miksa (1868-1944). 213-214. old. - Harkányi János: Az alsóberecki Bodrog-híd helyreállítása. 215-219. old. - Vidéky Emil-Botka Imre: Fogaskerekek evolvensgeometriai összefüggései. 219-228. old. - Hofmann Henrik: Ruszkabánya története 1803-57 között (a Hofmann-család által alapított ruszkabányai Hofmann Testvérek és Maderspach Károly Bánya- és Vasműtársulat története) II. 228-232. old. - Egyleti közlemények. 232. old.


1501. MMÉE Közl. 78 (1944) 15

Majorossy Gyula: Buday Béla. 233-234. old. - Török Béla: Egy víztermelőtelep létesítése. 234-241. old. - Hofmann Henrik: Ruszkabánya története 1803-57 között (a Hofmann-család által alapított ruszkabányai Hofmann Testvérek és Maderspach Károly Bánya- és Vasműtársulat története) III. 242-250. old. - Szemle-Szakirodalom. 250-251. old. - Egyleti közlemények. 252. old.


1502. MMÉE Közl. 78 (1944) 16

Wälder Gyula (1884-1944). 253-254. old. - Pollner Jenő: A recski ércbánya fejlődése és nemzetgazdasági jelentősége I. 255-264. old. - Hofmann Henrik: Ruszkabánya története 1803-57 között (a Hofmann-család által alapított ruszkabányai Hofmann Testvérek és Maderspach Károly Bánya- és Vasműtársulat története) IV. 264-268. old.


1503. MMÉE Közl. 78 (1944) 17

Jáky József: Földművek csúszólapjai. 269-276. old. - Pollner Jenő: A recski ércbánya fejlődése és nemzetgazdasági jelentősége II. 276-283. old. - Egyleti közlemények. 284. old.


1504. MMÉE Közl. 78 (1944) 18

Pollner Jenő: A recski ércbánya fejlődése és nemzetgazdasági jelentősége III. 285-290. old. - Érdi Henrik: Rozsda ellen védő festékkel való mázolás. 290-295. old. - Balló Alfréd: Járómű-alkotórészek törésének vizsgálata I. 296-300. old. - Egyleti közlemények. 300. old.


1505. MMÉE Közl. 78 (1944) 19

Jáky József: Az új földnyomás-elmélet I. 301-312. old. - Balló Alfréd: Jármű-alkotórészek törésének vizsgálata II. 313-316. old. - Egyleti közlemények. 316. old.


1506. MMÉE Közl. 78 (1944) 20

Palotás László: Nyomatékelosztás térbeli csomópontokon (rúdcsillagon). 317-325. old. - Balló Alfréd: Jármű-alkotórészek törésének vizsgálata III. 325-328. old.


1507. MMÉE Közl. 78 (1944) 21

Jáky József: Az új földnyomás-elmélet II. 329-335. old. - Syrek János: A gépgyártás nagyteljesítményű szerszámai. 335-341. old. - Szemle-Szakirodalom. 341-344. old. - Egyleti közlemények. 344. old.


1508. MMÉE Közl. 78 (1944) 22

Papp Szilárd: Ipari és ivóvizek sav-, mangán- és vastalanítására szolgáló új szűrőanyag. 345-355. old. - Jáky József: A nyugalmi nyomás tényezője. 355-358. old. - Szilvágyi Imre: Mezőgazdasági termények súrlódási tényezője. 358-360. old.


1509. MMÉE Közl. 78 (1944) 23

Lampl Hugó: A Duna-Tisza-csatorna. 361-370. old. - Borosjenői Szabó Kálmán: Villamos távvezetékek természetes teljesítménye. 371-375. old. - Szemle-Szakirodalom. 375. old. - Szabó Sándor: Kossalka János (1871-1944). 376. old. - Személyi hírek. 376. old.


1510. MMÉE Közl. 78 (1944) 24

Berendy János: A Sajó hajózhatóvá tétele, a tiszapalkonyai hajózózsilip alapozása. 377-384. old. - Varga József: 384-389. old. - Syrek János: A gazdaságos forgácsoló-eszközök. 389-391. old. - Szemle-Szakirodalom. 392. old. - Egyleti közlemények. 392. old


1511. MMÉE Közl. 78 (1944) 25

Hollóssy Ferenc: A magyar belvízi kikötők és hajózó csatornák. 393-408. old. - Egyleti hír. 408. old.


(Megjegyzés. A Közlöny tervezett 26. száma Budapest 1944/45-ös harci cselekményei miatt már nem jelenhetett meg.)

 


 

NÉVMUTATÓ

Ábel Gyula 1348

Abeles Zsigmond 273

Acsády Jenő 168, 177, 353

Aggházi Mária 1390

Aigner Sándor 154

Álgyay-Hubert Pál 1032, 1162, 1184, 1209, 1210, 1224, 1247, 1291

Alpár Ignác 283, 309, 411, 412, 1115, 1201

Altnéder Ferenc 772

Ambrozovics (Ambrozovits) Béla 4, 7, 10, 16, 26, 35, 36, 114, 115, 122, 164, 241, 242, 281, 282, 312, 354

Andor Endre 947, 948

Andrássy Gyula 30, 104

Angyal Dénes 90

Antal Dezső 1233, 1290, 1291

Apáti István 1153

Apfelböck, M. 1465

Apponyi Albert 1231

Arany Sándor 1349

Árkay Bertalan 1249

Aujeszky László 1340, 1350, 1364, 1436

Aujeszky Lipót 8

B. Á. 582

B. Gy. 223

Bäcker Z. Tamás 1471

Bácsi Elek 1063, 1073

Bágyoni Szabó Endre 593, 594

Bahns Ferenc 102

Balassa Frigyes 792, 793

Bálint Imre 1243

Bálint Zoltán 597, 602, 604, 698, 770

Balla Pál 434, 447, 483

Balló Alfréd 1287, 1288, 1324, 1352, 1391, 1445, 1462, 1467, 1484, 1504-1506

Balog Artur 680, 906

Balog Emil 368, 446, 1209, 1327

Balogh Ignác 580

Balogh Mihály 68, 69

Balsay Aladár 1262

Bándy István 1315, 1479

Bánki Donát 123, 132, 137, 149, 156, 224, 225, 242, 247, 248, 292, 293, 295, 297, 300, 376, 388, 389, 402, 406, 410, 418, 443, 459, 467, 473, 484, 495, 498, 536, 544, 692, 799, 812, 856, 973

Bánki József 184

Bánó László 158, 166, 177, 179, 180, 190, 241, 367, 371, 402, 487, 738, 739, 757, 1326, 1447

Bánó Lehel ifj. 1415, 1417, 1419, 1422, 1425, 1427, 1431, 1443

Bárány Béla 1348

Barátosi-Szabó Ferenc 1235

Barcza Károly 241

Bárczy István 481

Bardócz Árpád 1311

Barna Adolf 387

Barna János 1077, 1091, 1129, 1434

Bartel János 391, 392, 399, 503, 536, 569, 570, 695-697, 716, 1050

Bartók Ferenc 388, 802, 803

Bartus Adolf 338, 348, 387, 947, 948

Basch Gyula 109, 113, 114

Baskai (Brunner) Ernő 1399

Baskai Ernő 1449, 1469, 1479

Báthory István 613

Bató Endre 946

Bauer Béla 1244, 1265

Bauer Emil 982

Bauer Henrik 750, 792, 794, 807, 831, 844, 863

Baumgarten Henrik 445, 818

Beck Károly 236, 237

Becsey Antal 703, 705, 715, 760, 767, 793

Becske Kálmán 1497

Beke József 261, 741, 810, 811

Belák János 136, 139, 158

Beliczay András 1461

Bende Andor 50, 52, 98

Bene György 218, 219

Bene Lajos 1282

Benedek Pál 4, 5

Benke István (Laborfalvi) 1164

Benkó Károly 3, 26, 225, 226

Benyó Albin 519, 524, 531

Beocsini Ohrenstein Henrik 862

Beöthy Zsolt 481

Berczeli Harry 1337

Berczik Gyula 119, 125

Berendy János 1510

Berghold Kálmán 900, 1021

Bergmann Pál 1372

Berinkey Dénes 858

Bermann Miksa 414, 505, 536, 542, 543, 957, 958

Bernády György 581

Bernauer Izidor 139, 157, 171-173, 223, 615, 616, 890

Bernauer Zsigmond 437, 485, 704, 706, 719, 735, 754, 765, 1329

Bertalan Imre 1317, 1340

Bertóty István 1300

Berzenczey Domokos 1021

Berzeviczy Albert 1100

Bestelmeyer, G. 1176

Beszédes Ferenc 7

Beszédes József 880, 984

Bethlen Gábor 986

Biedermann Albert 95

Bielek Miksa 3, 5, 8, 10, 11, 13, 23, 32, 34, 35, 37, 44, 53, 812

Bierbauer Virgil 1065, 1080, 1095, 1125, 1132, 1136, 1148, 1188, 1220, 1225, 1249, 1269, 1294, 1350, 1351, 1355, 1356

Biermann Frigyes 805, 806

Bikfalvy Béla 1237, 1349

Birly Béla 166-170

Bíró Dezső 526

Bíró Elek 249, 312, 447

Bíró György 1307

Bíró Zoltán 1497

Bláthy Ottó Titusz 861, 872, 998, 1240, 1326, 1348, 1377, 1431

Bleier Sándor 1157, 1186

Bobest Béla 1184, 1203, 1236, 1241

Boda Márton 197, 198

Bodányi Ödön 226-231, 249

Bodoky (Bodoki) Lajos 7, 11, 14, 54, 76, 77, 85, 86, 93, 115, 116, 118

Bodola Lajos (zágoni) 185, 234-236, 1306

Bogdánfy Ödön (Bogdánffy) 241, 244, 247, 273, 274, 277, 305, 319, 387, 410, 830

Bognár Aurél 1499

Boleman Géza 1194, 1239

Bolla Mihály 155, 157, 317

Bornemisza Géza 1292, 1325

Boros Béni 118

Borosjenői Kádár Gusztáv 140, 150, 155, 163, 175, 183, 194, 198, 200, 208, 225-228, 235, 266, 268

Borosjenői Szabó Kálmán 492-494, 916, 917, 1051, 1054, 1416, 1499, 1509

Borsos József 1366

Bortnyák István 1459

Borus Ferenc 843, 880, 887, 978, 1175, 1334

Botka Imre 1500

Bottenstein Gyula 244, 246, 299

Bounarotti, M. A. 78-80

Böckh Béla 1464

Böhm Ferenc 493, 703, 1238

Böhm Gyula 980, 1072

Böszörményi Jenő 372, 419, 423, 452, 498, 587

Braun Jenő 214, 303

Braunfeld Gyula 264, 265, 288-290

Brenner János 1271

Bresztovszky Béla 280, 349, 409, 418, 447, 481, 499, 552, 567, 603, 1426

Breuer B. Armand 471, 1266

Brummer Ernő 1339

Brunnovszky Pál 308

Bud János 1219

Budai (Bauer) Károly 512

Budai Károly 1322

Buday Béla 434-436, 488, 878, 911, 912, 954, 991, 994, 1003, 1014, 1035, 1061, 1090, 1100, 1117, 1460, 1501

Buday Dezső 303, 314, 743

Buday László 580

Bugát Ferenc 1

Bund Károly 1100

-c 802, 810, 850

Cathry Ede 290

Cathry Szalesz 72

Chatel Vilmos 1014, 1100, 1326

Cholnoky Jenő 259, 308, 313, 484, 501, 561

Chorin Ferenc 1100

Christofle Albert 93

Corzan Y Avendano Gábor 1308

Cotel Ernő 907, 908, 1012, 1023, 1271

Cukor Kálmán 542

Culmann Károly 133

Czakó Adolf 175, 177, 178, 382, 484, 506, 536, 841, 858, 895, 1100, 1166, 1194, 1262, 1438

Czakó Miklós 610-612

Czekelius Aurél 68

Czigler Győző 139, 337, 452

Czike Gábor (N.) 1167

Czipó H. Sándor 1385

Czirer Andor 1349

Cságoly József 1274, 1346, 1358, 1362, 1363, 1493

Csáky István 870

Csányi Károly 556, 559, 592, 608, 609, 923, 1206, 1267

Császár Ferenc (K.) 888, 889, 984

Csemegi József ifj. 1277, 1293, 1336, 1367, 1398, 1419, 1429, 1454

Cserháti Jenő 179, 184, 192, 198, 221, 223-227, 257, 336, 337, 365, 385, 389, 390, 483

Csíky János 1349

Csobai László 1054

Csonka János 1380

Csonka Pál 1178, 1180, 1184, 1213, 1438

Csűrös Zoltán 1343

D'Ouvenou Roland 1492

D. M. 57

Dalmady Ödön 345, 368, 1100, 1161, 1194, 1270, 1277, 1282

Darvas István 1466

Darvasy Károly 586, 643, 658-661

Deáky Zsigmond 1364

Dembitz Ágost 1040

Déri Miksa 158, 159

Deutsch József 105

Devecis Ferenc 102

Devicis Del Vecchio Ferenc 809, 1004, 1016

Divald Kornél 308-313, 344, 345, 356-358, 410, 414, 420, 426, 476, 477, 527, 528, 548, 572, 573

Dobsa László 1244

Doby Géza 432, 1349

Doctorics Benő 920, 921, 1404, 1470

Dolecskó Ferenc ifj. 129, 141, 147

Dolecsko Mihály 7, 130, 377

Domaniczky István 14

Donner Kornél 1244

Donner Rafael György 1206

Dormándy Géza 450

Dorner Emil 833, 834

Dorner Gyula 1370

Doskar Ferenc 1452

Dömötör Pál 219, 724, 725

Dörre Endre 1351

Dörre Jenő 930

Dumtsa Sándor 224

Dunaszentgyörgyi Tolnay Kornél 1244, 1301

Dworak Lajos 1349

E. 360

É. Újváry Dezső 412

Eberling Béla 597, 969

Ecsődi Tibor 1426

Éder Róbert 439

Edvi Illés Aladár 194-196, 200, 203, 205-207, 211, 212, 214, 216-219, 230, 231, 241-243, 261, 262, 267, 283, 284, 328-331, 333, 334, 434, 447, 468, 760, 956, 964, 965, 994, 1017, 1084

Egan Aladár 49

Egan Ede 245, 246, 307, 315, 321, 374

Egan Lajos 445

Ehrenreich Imre 549, 1354, 1361

Eiffel, G. 1241

Eisenbach Hugó 794, 795, 847-849

Eisenthal Ambrus 133

Elek Adolf 832, 833, 868, 869, 1018

Elek István 1400

Éltető Elek 63, 64, 70, 76, 77, 81, 91, 169, 194

Emmerth (Emmert) Géza 963, 1010

Emszt Kálmán 443, 444

Enyedi Béla 485, 734, 735, 853-855

ri Fintor Zoltán 1211

Erdély Sándor 1082, 1094, 1106, 1187

Erdélyi István 1321

Erdey Benedek 27, 29, 32, 105, 162, 274, 275

Érdi Henrik 1504

Érdi Róbert 1467

Erdődy István 114

Erdős Ferenc 281-283, 294-296, 310, 311, 425, 881-883, 918, 919, 940, 941

Ereky Károly 770, 771, 815, 840, 872, 1208, 1370

Fábián Gáspár 702, 821

Fábry Frigyes 342, 399, 1124

Fái László 421

Faller Gusztáv 4

Faragó Lipót 230, 232, 233, 276

Farbaky István 112. 113

Farkas Árpád 510

Farkas Ferenc 365

Farkass Kálmán 229, 1194

Fasching Antal 401, 412, 435, 494, 554, 564, 850, 851

Fehér Lajos 862-864

Fehérvári István 205

Fehrentheil-Gruppenberg László 1278

Feimer László 1214, 1238, 1480

Fekete István 1380

Fekete Sándor (F.) 545, 605

Fekete Zsigmond (S.) 62, 63, 66, 71, 111, 155, 356, 373, 375

Feketeházy János 1241

Felkay Ferenc 1421

Felsmann István 548

Fényes Kornél 927, 928, 944, 945, 955, 961, 963, 964, 979, 980, 995, 1007, 1028, 1039, 1160, 1169, 1182, 1275, 1276, 1328

Fenyő Andor 632, 633

Fenyő Henrik 507, 598

Ferdinánd Lajos 454, 949, 979

Ferenc József 548, 742

Ferenczi Endre 155

Ferentzy József 505, 513, 761

Feyér Gyula 363, 430, 444, 748, 1244, 1307, 1335, 1460

Filep Lajos 1140, 1339

Filkorn József 362

Fináczy Béla 1086

Finály István 376, 484, 1487

Finály István id. 1361, 1363

Finály Lajos 705

Finkey József 841-843, 904, 985, 1031

Fintor (Eőri) Zoltán 1211

Fischer Frigyes 1111

Fittler Kamill 221, 228, 559

Fock Ede 924

Fodor István 292, 388, 403, 608, 949, 950, 1079

Fodor József 143, 432

Foerk Ernő 1099

Fonó (Fischer) Albert 421, 701, 704, 720, 864

Fonó Miklós 1251

Forbát Alfréd 873, 1024, 1034, 1036

Forbát Imre 395

Forbát-Fischer Imre 370, 372

Forbáth Imre 449, 464, 473, 476, 484, 449, 1195

Forbáth Róbert 599

Formanek Gyula 47

Forster Gyula 481, 1062, 1194, 1219, 1240, 1262, 1326, 1365, 1367

Förk Ernő 388, 398, 411

Förster Rezső 1465

Francsek Imre 258

Frank Richárd 1135, 1327

Freund Leó 32

Freund Mihály 925, 926, 1022, 1045, 1337, 1371, 1424

Freund Vilmos 237

Freytag Ferenc 1181

Frieben Hugó 328

Frigyes Sándor 1114

Fritz Oszkár 874, 921

Frohner József 1033, 1169, 1243, 1262, 1282, 1304, 1326, 1348, 1370, 1406, 1407, 1482, 1483

Frőde Vilmos 332

Fuchs György 266, 282

Fuchs Károly 258, 259, 269, 270, 302

Futásfalvi Pál Elemér 1034, 1049-1051, 1054, 1057, 1068, 1081, 1134, 1248

Fügi Károly 143

G-y 1038

G. G. 775

Gaál Adorján (H.) 307, 314

Gáll Imre 1313

Gállik (Gallik) István 205, 210, 414, 422, 981, 995, 1121. 1219, 1309

Gálóczy Árpád 1271

Gálócsy Árpád 227, 413, 435, 536, 705, 818, 1073

Gálócsy Zsigmond 1087, 1092, 1184

Garády Sándor 495

Garami Ernő 858

Gardos Károly 158, 159

Gáspár Ernő 1424

Gáspár Imre 578

Gáti Béla 536, 805, 806, 832, 972

Gaul Károly 189, 232, 235, 257, 285

Gehring Kálmán 1022

Geleji Sándor 1172

Gellért Ede 1067

Gellért József 1039

Gélyi Ármin 154

Gerey László 1439

Gerhardt Kálmán 1359

Gerlóczy Zsigmond 1100

Gerő László ifj. 1318, 1363

Gerster Béla 106, 121, 243, 459, 755, 760

Gerster Miklós 442, 536, 702

Gescheit Herman 1273

Giergl Kálmán 199

Gillyén Sándor 1100

Giordano József 445

Gl. B. 103

Glasner Antal 774

Gleviczky Sándor 179, 180

Gloetzer József 1006, 1026, 1047

Glück Bernát 59, 75, 91

Glück Náthán 116

Gmelin Ottó 139

Goldberger Ernő 297, 369, 437

Goldziher Károly 450, 452

Goll Elemér 547, 742

Gombos Mihály 515, 728, 926

Gonda Béla 94, 96, 97, 116, 130, 242, 400, 413, 1050

Gosztonyi Gyula 1365, 1403, 1411, 1453, 1470, 1492

Gothard Zsigmond 1223, 1235

Gottlieb Ferenc 381, 429

Gottsch, H. 1437

Gömöry Sándor 1123, 1177, 1281

Gönczy Béla 313, 340, 341, 369, 461

Göndör Gábor 392

Görgényi Adolf 389

Görög Sándor 1174, 1284

Gradl Sándor ifj. 311

Grellneth Ede 153

Grenczer Béla 1378, 1491

Grittner Albert 199, 476, 536, 595, 596, 845

Groffits Gábor 388, 396, 781, 782, 1034, 1036

Gróh Géza 553

Grossmann Vilmos 176, 185

Gruber Jenő 320

Grünwald Mór 260, 261

Gubányi Károly 346

Gulácsy Béla 82, 152

Gulden Gyula 157

Gusztáv Béla 1234, 1275

Gyárfás Győző 312

Gyárfás Hugó 1202

Gyáros Vilmos 320, 517, 876, 877

Gyengő Tibor 1289, 1389

Györgyi Kálmán 1100

Győri Lajos 4

Gyulai Géza 1463

Gyulay József 990, 1248, 1265, 1285, 1361, 1447

-h -s 758, 759

H. Gaál Adorján 307, 314

H. L.-G. 1380

H. S. 709

Haág Dezső 1052

Habekost Alajos 961, 1026

Haffner Károly 1152

Haidegger Ernő 920, 921, 1015, 1030, 1047, 1303, 1343

Hajba Géza 1420

Hajdú Elemér 1430, 1461

Hajnal Antal 109, 110, 125, 134

Hajós Sámuel 328, 345, 353, 368, 390, 496, 497

Halácsy Sándor 101

Halbrohr Adolf 209

Halmi Gyula 434, 475, 524, 531, 589, 641, 642, 662-664, 736, 879, 1056

Halmos Károly 1259

Halmos László 1221

Halováts (Halaváts) Gyula 244, 286-289

Haltenberger Samu 319

Hamar Leó 11

Hankiss Szilárd 1133

Hankóczy Jenő 606, 607

Hanzély Vilmos 1248

Harkányi János 1500

Harsányi Jenő 494

Hász Sándor 1078, 1094

Hauszmann Alajos 126, 135, 209, 213, 229, 272, 281, 324, 325, 424, 608, 609, 1066

Havalda Endre 971, 984

Haviár Győző 1197

Hazay István 1250, 1414

Héderváry Károly 447

Hegedűs Károly 85-87, 91

Hegyeshalmy Lajos 1031

Heim Ernő 1235, 1443, 1492

Heim J. 51

Heim Sándor ifj. 327, 330, 340, 341, 348

Hein Béla 470

Heller René 560

Helzler László 1266, 1357, 1358, 1362, 1363

Henszlman Imre 8, 597

Henz (Hencz) Antal 8, 13, 16, 88

Hérics-Tóth Jenő 929, 930

Herrich Károly 1, 4, 26, 48, 77, 84, 117, 132, 139, 144

Herrmann Antal 252

Herrmann Emil 45-47, 56-58, 68-70, 92, 98, 112, 113, 140, 141

Herrmann Miksa 439, 440, 542, 665, 684, 685, 704, 706, 707, 716, 760, 773, 994, 1003, 1005, 1017, 1035, 1039, 1100, 1500

Herzog József 204, 208, 234, 324, 339, 356

Herzog Ödön 5, 14, 15, 52, 67, 257, 258, 282

Hetényi Miklós 1254, 1261

Heusinger von Waldegg 156

Hevesy György 609

Hieronymi Károly 10, 13, 15, 60, 119, 447, 452, 453

Hieronymi Pál 1147

Hild József 988

Hinsenkamp Ottó 290

Hirschfeld Sámuel 223, 270, 277

Hochholzer Károly 139, 157

Hock István 1369, 1398

Hoepfner Guidó 271, 1142, 1193

Hoepfner Pál 1347

Hoff Miklós 1359

Hoffmann Richárd 1193

Hoffmann Sándor 1115

Hofmann Henrik 1499-1502

Hofrichter József 1080

Holl Gyula 196, 246, 1474

Hollán Ernő 17

Holländer Aladár 395

Hollerung Gábor 431, 433, 542, 614, 638, 677, 776, 925, 1093

Holló Mihály 205, 231

Hollop János 752, 753, 875

Hollós József 187, 188, 199, 200, 202, 225-228, 243, 250, 251, 351, 355, 370, 409

Hollóssy Ferenc 1511

Hollub János 1473

Homola Viktor 726, 727, 729, 772

Hoor Mór (Hoór-Tempis Móric) 235. 236, 245, 247, 260, 261, 277-279, 305, 306, 334, 352, 582, 705, 1377

Horthy István 1439, 1452

Horváth Endre 1158

Horváth Farkas 80, 103

Horváth Ignác 49, 55, 57, 58

Horváth Károly 1117, 1138, 1186

Horváth Lajos 42

Horváth László 1305

Horváth Samu 40

Hoszpotzky Alajos 291, 315, 322, 350, 365, 447, 764

Houdek Iván 583

Hönig Ferenc 8

Hönsch Vilmos 246

Hubert Andor (Nagyszombati) 743-746

Hubert (Álgyay-) Pál 1032, 1162, 1184, 1209, 1210, 1224, 1247, 1291

Huberth István 1261, 1355, 1356

Hugonnai Kálmán 1187

Huszár József 148, 211, 488

Huszka József 211, 226, 247, 244, 247, 294-296, 415, 427, 508

Hübner Jenő 250

Hültl Dezső 1194

Iglauer István 441

Ilosvay Lajos (nagyilosvai) 923, 1100, 1240, 1311

Incze Kálmán 248, 394

Intódy Adolf 180

Irinyi János 1280

Irsai Ervin 786, 1245, 1246

Iványi Bertalan 918

Iványi Gyula 1235

Izsáky Ernő 169, 175

J. F. 354

Jadszkó Pál 35

Jakab Árpád 1373

Jakab Dezső 601

Jakab Sándor 1491

Jakabffy Ferenc 481

Jakobovits Dániel 665, 670, 704, 752, 1042, 1251

Jakóby István 841-843

Jakóby László 1070, 1130

Jáky (Janicsek) József 1051, 1054, 1057, 1083, 1295, 1320, 1503, 1505, 1507, 1508

Jalsoviczky Géza 141, 194, 195, 237, 245, 256, 267, 268

Jámbor Gyula 246, 247

Jámbor József 617

Jámbor Lajos 597

Jancsó Jenő 262

Jankai József 1098

Jankó Gyula 1384

Jankó János 232-235

Jánosfi Emil 1358, 1362

Jánosházy Imre 1397

Jánszky Béla 1375, 1376

Jármy Tamás (Sz.) 555

Jász Dezső 879

Jász Károly 903

Jaussner Hermann 184

Jendrassik Aladár 1378, 1379

Jendrassik György 1369

Jendrassik Kornél 484, 1202

Jex Simon 545

Jónás Ödön (K.) 475

Józsa László 237-239, 263-266, 269, 277, 310

Juhász István 1416

Just Ferenc 335

Just Kornél 1084, 1094

K. C. 986

K. Császár Ferenc 888, 889, 984

K. Jónás Ödön 475

K. Lehotzky Gyula 769, 774, 775, 778

K. Prenoszil Géza 999

K. Tóth Mihály 150

K. Virágh Andor 1061, 1071

Kaán Károly 959

Kabdebó Gyula 443

Kádár Gusztáv (Borosjenői) 140, 150, 155, 163, 175, 183, 194, 198, 200, 208, 225-228, 235, 266, 268

Kaffka Péter 1302, 1341

Kain Albert 269, 287, 288, 339, 340, 342, 343, 357-358, 361, 371, 396, 397

Kájlinger Mihály 267, 351-353, 366, 369, 378, 380, 382, 393, 400, 445, 447, 459, 476, 481, 484, 488, 499, 715, 760, 774, 813, 818, 865, 1015

Kállay Miklós 1349

Kálmán László 946

Kalmár Antal 145

Kandó Kálmán 335, 920, 1183, 1312

Kánitz Lajos 220, 222, 233, 234, 243

Kápolnai Pauer (P.) Viktor 590, 1283

Kapus László 1047, 1049

Karácson Endre 561

Kardos Ferenc 915

Karfner János 1319

Kármán Tódor 405, 413, 431, 489

Károly (IV.) király 757, 768

Károlyi Mihály 858

Kasselik Fidelio 1080

Katona Endre 130, 363

Katona Lajos 294-296, 304, 314, 315, 331, 335, 359, 441, 465, 466, 515, 1096

Kaufmann Samu 263

Kauser Gyula 889

Kauser József 874, 914

Kazinczy Gábor 557, 756, 1206, 1207, 1292, 1340

Kelemen István 976

Kelemen Móric 789, 803, 822, 826, 846, 999, 1031, 1244

Kelenföldi Röck István 747

Kelényi Ödön 276

Kéler Napoleon 968

Kelety Dénes 922, 1186

Kemény Ignác 1122

Kemény Lajos 376, 377, 733, 838

Kempelen Béla 382

Kende Ferenc 1235

Kendi Finály István 674, 675, 1458

Kendi Finály István id. 1415, 1442

Kendi Finály Lajos ifj. 1059, 1072, 1235

Kenessey Albert 96

Kenessey Béla 260, 267, 358, 511, 1302

Keöpeczi-Nagy Zoltán 1467, 1468

Képessy József 66, 71, 74

Kerékgyártó György 530, 531, 859, 988, 1112, 1275

Kerényi Ödön 156

Kerpely Antal id. 5, 152, 279, 299-301, 303, 1320

Kerpely Kálmán 1488

Kertész Ferenc 567, 1088, 1432

Kertész K. Róbert 400, 797, 885, 893, 974

Kherndl Antal 7, 9, 13, 115, 122, 142, 144, 159, 216-218, 250-256, 259, 260, 285, 375, 415, 506, 875, 878, 1003, 1150, 1460

Khuen-Héderváry Károly 447

Kienitz Vilmos 1345

Király Kálmán 902, 1075, 1082

Kirchknopf István 1200

Kirschner Oszkár 480, 500, 535

Kisfaludy Puha (P.) István 397, 406, 415, 492, 498, 600

Kiss Elemér 1349

Kiss István 143, 150, 151, 158, 159, 238, 241, 251, 302, 306, 353

Kiss Jenő 1134

Kiss László 167

Kiss Tibor 1258

Klebersberg Kunó 963

Klein Arthur 611

Klein József 872

Klemp Gusztáv 298, 299, 907, 908

Klimm Mihály 53, 72, 98, 125, 137, 139

Klopsch Győző 125

Klug Nándor 1187

Knapp Oszkár 1391, 1398

Knuth Károly 932, 933, 1258

Koch Andor 606

Koczó Pál 9

Koczó Sándor 7

Kofranek Vendel 940, 941, 1116, 1145, 1178

Koiss Géza 1219

Kókán János 110

Kolbenheyer Gyula 226, 231, 712

Kolbenheyer Victor 160, 223

Kolos Aurél 891

Kolossváry Endre 155, 156, 975, 976

Kolossváry Ödön 289, 298, 366, 384, 426

Komor Arnold 203

Komor Marcell 248, 267, 614, 1164

Kónya Sándor 1438

Kopasz Károly 1457, 1458, 1470

Kopeczek György 590

Korányi Imre 1027, 1128, 1285

Korb Flóris Nándor 189

Korbély József 418, 829, 1369

Korda Dezső 194-197, 199, 215, 216, 319, 331

Kordina Zsigmond 155, 212, 221, 240, 249

Koromzay Frigyes 323

Koromzai Vilmos 1441

Kós Károly 483

Kósa Zsigmond 507

Kossalka János 294, 295, 310, 323, 379, 393, 394, 428, 667-671, 1100, 1326, 1509

Kossuth Ferenc 612

Kossuth Lajos Tivadar 802

Kosutány Tamás 485, 646

Kotál Henrik 464

Kotsis Endre 934, 951, 952, 1000, 1150

Kotsis Iván 878, 1080, 1112, 1258, 1271, 1362, 1368, 1383, 1408

Kotzmann László 1349

Kovách Lajos 183, 367, 824

Kovács Oszkár 1433

Kovács Ödön 153, 193, 194

Kovács Pál 127, 139, 146, 168-175, 187, 201, 222, 225

Kovács Sebestyén (S.) Aladár 447, 499, 511, 528, 552, 561, 585, 603, 609, 631, 683, 715, 735, 928

Kovácsy János 170, 171

Kozma György 112

Kölber Ernő 790, 791

Köller Oszkár 1232

Kőnig Gyula 605

Könyves Tóth Mihály 78-80, 215

Kőrösi Albert 260, 261

Kövesi Antal 501

Kraft, E. A. 1165

Krammer Arnold 145

Krenner Vilmos 171, 186

Kreuzer Géza 778, 785

Kreybig Lajos 1349

Krisch János 127

Krompacher László 1125

Krúdy Ferenc 1490

Kruntorad Ede 181

Krus, A. 1495

Kruspér István 1, 6, 8, 9, 17, 35, 122, 809

Kubik Gyula 865

Kugler Mihály 147, 148, 1041

Kump József 758, 783, 784, 787, 788, 936, 937, 950, 1198, 1200

Kunváry Fülöp 65, 66, 113

Kussevich Tivadar 459

Kutasi Oszkár 876, 982

Küntzl Alajos 210

Küpry Károly 126

Kürschák József 605, 735, 774, 787, 841

Kvassay Jenő 209, 447, 873, 905

L. J. 11, 27, 33

L-y 1099

L.-Sch. 248

Laborfalvi Benke István 1164

Lagler Gyula 15

Lamm Dezső 405

Lampl Hugó 1097, 1282, 1509

Láncos Milos 364

Landau Lajos 268, 297, 318

Láner Kornél 1222

Lang Adolf 224, 239

Láng Gusztáv 1244

Láng László 593

Lányi Dezső 1340

László Ernő 992

László Gyula 144

László Sándor 197, 223-225

Lászlóffy Woldemár 1348, 1370

Latinák Jenő 1244

Lauka József 55, 60

Lázár L. Pál 155, 157, 162, 163, 174

Lázár Zoltán 529

Lechner Egon 973

Lechner Gedeon 589

Lechner Gyula 2, 3, 4, 125

Lechner Jenő 473, 562-564, 676, 677, 718. 737, 738, 773, 817, 821, 822, 874, 889, 914, 924, 927, 928, 939, 1066

Lechner Lajos 225, 226

Lechner Ödön 225, 614, 1307

Lehotzky Gyula (K.) 769, 774, 775, 778

Leitner Jenő 839, 840

Lengyel Béla 1424, 1460

Létay Lajos 391

Ligeti Pál 1136

Linczboth Ignác 69

Lindauer János 1201

Linde Károly 431

Lipovniczky Pál 1092

Lippay Béla 801, 802

Lipták Pál 390, 408

Lipthay (Schwarczel vagy Schwarzel)) Sándor (kisfaludi) 93, 94, 106-110, 115, 116, 118, 122, 124, 125, 128, 134, 161, 209, 262, 273, 274

Lipthay Ferenc 1221

Liska Béla 1251

Liska József 708

Literáti (literáti) Vágó Pál 534, 874, 1163, 1242

Litschauer Lajos 305-307

Lóczy Lajos 129

Longauer Ferenc 1085

Lossonczy István 1349

Lósy-Schmidt Ede 751, 851, 878, 880, 887, 893, 914, 915, 918, 939, 944, 960-962, 972, 978, 984, 987, 988, 990, 994, 1001, 1006, 1017, 1029, 1031, 1035, 1053, 1061, 1090, 1097, 1098, 1117, 1133, 1142, 1143, 1149-1151, 1155, 1170, 1194, 1219, 1240, 1241, 1262, 1280, 1282, 1301, 1304, 1326, 1344, 1348, 1362, 1366, 1370

Lósy-Schmidt Gyula 1219

Lovas Sándor 149, 205, 206

Lucas Ernő 978

Lux Géza 1406, 1407, 1437, 1446

Lux Kálmán 722, 723, 777, 868, 1016

Lyka Károly 924

M. 986

M. A. 983

M. J. 159

Madarász Antal 1388, 1389

Madari Kreybig Lajos 587

Maderspach Károly 1499-1502

Madunitzi Mihalik János 224

Magyar Kálmán 1046

Magyar Vilmos 580, 1148, 1171, 1176, 1179, 1201, 1307

Major Ágoston 461, 568

Major István 801, 837, 838, 869

Majorossy Gyula 481, 986, 1017, 1035, 1037, 1061, 1090, 1117, 1142, 1170, 1194, 1219, 1240, 1501

Majthényi György 1173

Makó Zoltán 1202

Makoldy József 561, 581, 637, 638, 681, 730, 778, 800, 836

Makray Imre 1184, 1190

Malduri Maléter Jenő 1108, 1279, 1342

Maléter Zoltán 147

Malina Gyula 146, 179, 180, 183, 190, 206, 207, 209, 210, 293, 354, 395, 419, 425

Mandel József 482, 1205

Marchart József 146

Marek László 976, 1320

Margalit Ödön 867

Markhót Jenő 479, 487, 940, 941, 995, 1257

Márkus Antal 1494

Maróthy Kálmán 825-827

Marschalkó Béla 1077, 1091, 1129

Marschall Ferenc 1304

Martin Lajos 244

Márton Dezső 699

Marton Pál 1100

Marton Viktor 551

Martos Viktor 465, 1306

Matolcsy Mátyás 1192

Máttyus Sándor 1483, 1484

Maurer Gyula 889, 1100, 1111, 1170, 1223

Maurer Mór 181, 225-229, 235

Maurer Vilmos 65, 456, 466, 513, 565, 578, 634, 636, 657, 673, 690, 691, 700, 712, 731, 747, 788, 840

Mauthner Dezső 791

Mechwart András 584, 585

Medgyaszay Benkó István 481

Medgyaszay István 506, 531, 996

Medgyes Ferenc 262

Medvey Lajos 1244

Méhely Kálmán 412, 433, 484, 502, 503, 536, 539, 540, 585, 599, 858

Méhes Emil 1155

Méhes György 1155

Méhes Zoltán 1219

Méhes Zoltán ifj. 1256

Meissner Alajos 172, 198, 214, 222, 230, 234, 240, 241, 251, 263, 286, 289, 292, 293

Meissner József 176

Meiszner Ernő 52, 131

Meiszner Sándor 43, 44, 52, 144, 264, 265

Meitner Elemér 358, 383

Meller Ernő 743

Meller Simon 343

Menczer Mihály 1327

Mészáros Antal 355

Mészáros Jolán 1448

Meszlényi Jenő 1310

Meszlényi-Marcsek Jenő 1253

Metzner Antal 43, 118

Micskey Imre 9, 23, 24, 132

Mihailich Győző 402, 414, 529, 546, 1240, 1244

Mihalik József 575

Mihályffi József 757

Mihályffy Antal 112

Mihályfi József 136, 167, 258, 297, 902

Miklós Ödön 133, 149, 999

Miklósi Kornél 582, 697, 701, 820, 857, 858, 896, 897, 969, 970

Miksa főherceg 774

Miksche Nándor 131

Milch Móric 1327

Milch Róbert 625, 626, 628

Misángyi Vilmos 413, 1240, 1244, 1304, 1337

Mitók Béla 1399

Mladiata A. János (J.) 1096, 1286, 1388

Mocsáry Gábor 1408

Modrovich Ferenc 1393, 1438, 1472

Modrovich Kálmán 1453

Modrovich Károly 1054, 1335, 1483, 1484

Mohamed Ali Allouba 1305

Mojsisovits Vilmos 4

Mokry Endre 123

Molcsány Gábor 1395, 1408

Molnár Dezső ifj. 1400, 1451

Molnár Géza 412

Molnár Pál 11

Molnár Viktor 481

Móry Béla 1003, 1019, 1044, 1047, 1349, 1493

Mosonyi Emil 1495, 1499

Möller István 1267

Möller Károly 1141, 1289, 1491, 1492

Mueller Félix 1115, 1127

Mueller H. Ottó 220, 233, 242, 291, 329, 330, 332, 334, 340, 341, 346, 390, 396

Munkácsi Andor 536, 542

Murai Vilmos 450

Muraközy Károly 236-238

Murin István 431

Musil Lajos 1312

Musil, L. 1489

Müller Alajos 471, 533, 828

Müller Félix 926

Müller Ferenc 988, 1008

Müller Pál (Újlaki) 1074, 1268, 1269, 1277

Münczberger Máté 25

Münnich Aladár 1235, 1263

N. 1291

N. Czike Gábor 1167

Nadler Róbert 481, 924

Nádory Nándor 18, 122, 138, 267, 296

Nagy Árpád 923

Nagy Dezső 211, 212, 214, 355, 536, 707

Nagy J. Ignác 220, 222, 250

Nagy János 18, 24, 114

Nagy Károly 1365

Nagy Márton 902, 904

Nagy Sándor 438, 579, 844

Nagy Virgil 159, 169, 207, 220, 221, 230, 264, 407, 447, 452, 609, 860, 924, 939

Nagyszombati Hubert Andor 743-746

Nahoczky Alfonz 1238

Náray-Szabó István 1210, 1422

Naszályi József 828, 1139, 1479

Nászay Miklós (R.) (rákosi) 993, 1255, 1358, 1436, 1444

Nemes Árpád 1258

Nemesdy József 1335, 1343

Nendtwich (Nendtvich) Gusztáv 189-192, 199, 212

Neszl Ede 200

Neudeck Gyula 244, 245

Neufeld Károly 229-231

Newton, I. 1083

Ney Ákos 814, 952, 1126, 1282, 1496

Ney Béla (pilisi) 5, 6, 25, 28, 31, 34, 38, 55, 92, 123, 134, 135, 154, 155, 189, 885

Ney Gyula 75

Niedermayer Ádám 142

Noack Walter G. 1306

Novák Bertalan 157

Novák Ferenc 404

Novák Gyula 373, 391

Nyíri László 1216, 1235

Nyul Gyula 1349, 1419, 1424

-ó -s 739

Olgyay Aladár 1329

Olgyay Viktor 1329

Oltay Károly 458, 608, 658, 758, 789, 819, 820, 960, 1151, 1199, 1306, 1442

Onczay László 1472

Ónodi Gyöngyössy Zoltán 617

Opler Hugó 542

Orbán Ferenc 1207, 1315, 1394, 1418

Ordódy János 656, 798, 1159, 1244, 1261, 1298, 1371, 1380

Oroszlány István 1451, 1477

Orphanides János 1117, 1127, 1139, 1142, 1170, 1194, 1369, 1370

P. Á. 90

Padányi Gulyás Jenő 1089, 1105, 1124, 1200, 1228, 1235, 1293, 1334, 1347, 1414, 1496

Pál Elemér (Futásfalvi) 1034, 1049-1051, 1054, 1057, 1068, 1081, 1134, 1248

Pálffy Aladár 1411

Pálffy Jenő 584

Palóczy (Palóczi) Antal 222, 247, 285, 339, 341, 342, 384, 726, 770, 1065

Palotás László 1506

Pap Ferenc 1326, 1348, 1349, 1370, 1383, 1388, 1490, 1497

Pap Lajos 1153

Papp Antal 532

Papp László 321

Papp Remig 1256

Papp Simon 1349

Papp Szilárd 1435, 1440, 1496, 1499, 1508

Pártos Gyula 225

Pattantyús-Ábrahám Endre 943

Pattantyús-Ábrahám Géza 830, 1058, 1218

Pattantyús-Ábrahám Imre 1244

Patz Sándor 451, 1327

Paulheim Ferenc 1426

Pávai Vajna Ferenc 1208

Pavláth Jenő 1060

Pazár István 369, 380, 403, 437, 456, 457, 598, 780

Péch Antal 1

Péch József 148, 155, 160, 174, 209, 211, 216, 219, 229, 232, 299

Péch László 1279

Péchy László 993

Pecz Kornél 161, 165, 188, 280, 311, 406, 416, 496,

Pecz Samu 181, 182, 235, 297, 977, 1148

Perczel Aladár 651-655

Perczel Mór ifj. 120

Perelis Valter 565

Perényi Sándor 196, 262, 263, 299, 405, 416

Perl Ede 270-272, 283

Pesky János 812, 914, 935, 995, 1032, 1052

Pethe Lajos 1117

Petkó István 1012, 1013

Petri István 1428

Petrik Lajos 219

Petróczy István 945, 1002, 1206

Pfaff Ferenc 263

Pfeifer (Pfeiffer) Ignác 476, 479, 494, 497, 498, 509, 536, 561, 704

Pikler Henrik 704

Pikler János 1264

Pilch Ágoston (Ágost) 2-4, 95, 118, 119, 189

Pilczer Ignác 1063

Pilder 679

Pilder Alfréd 451, 543, 834, 839, 862

Pinkász Sándor 40

Pinkert Béla 1434

Pirkner Ferenc 1064, 1072

Pirovits Aladár 344, 353, 369, 382, 398, 755, 757, 773, 779, 804, 820, 853, 993, 1016, 1146, 1154, 1422, 1480, 1481

Pivány Ignác 62

Pivny (Póka-Pivny) Béla 601, 1118, 1146

Plank Jenő 1311

Platzer Antal 78-80

Plósz Pál 1325

Póczy Mihály 1331, 1335, 1343

Pogány Sándor 501, 571, 618, 1043, 1185

Pohl Ottó 75

Póka-Pivny Béla 601, 1118, 1146

Pokorny Tódor 285

Polgár Samu 509

Polifka János 316, 346

Pollitzer Samu 128

Pollner Jenő 1502-1504

Pompéry Elemér (vallányi) 296, 322, 327, 536, 1329

Popp József 186, 187, 188

Posewitz A. Guidó 1323

Pour Richárd 1029

Pöschl Imre (S.) 1312

Prenoszil Géza (K.) 999

Pretsinszky Pál 22

Pribék Béla 7

Pirovits Aladár 1422

Przyborski Ottó 542

Pucher József 189

Puha (P.) István (Kisfaludy) 397, 406, 415, 492, 498, 600

Puky Péter 1168

Pulszky Garibaldi 210, 213

Punczmann Gyula 59

Puskás Tivadar 1374

Putnoky László 619, 620, 886, 1184, 1203, 1236, 1241

Pünkösdi Ferenc 90

Quittner Marcel 1103

Quittner Zsigmond 233

R. L. 1460

R. (rákosi) Nászay Miklós 993, 1255, 1358, 1436, 1444

Rados Gusztáv 475, 481, 483, 525, 577, 605

Ráth Kálmán 748

Ráth Péter 15

Ráthy Lajos 427

Raum Oszkár 292

Rauscher Béla 476

Rédey István 1055

Reichenberg Zsigmond 242

Reischl Ferenc (Szörényi) 969

Reischl Kálmán 762, 1018

Reisinger Sándor 232

Reitter (Temesi)Ferenc 71, 77

Rejtő Gyula 407

Rejtő Sándor 268, 275-277, 284, 298, 309, 368, 378, 391, 392, 407, 425, 488, 536, 566, 695-697, 716, 898, 899, 934, 1112

Rényi Artúr 403

Reök Iván 528

Répássy Miklós 300

Rerrich Béla 688, 866, 867, 977

Réthy Lajos 589, 597

Réthy Oszkár 468, 584, 621

Riedl Károly 403

Rieger Lajos 557

Rihmer Béla 1100

Rihmer Pál 1329, 1336, 1374, 1392, 1409, 1434

Ritter Mór 374

Rittich Virgil 640

Rohonyi Ottó 678

Rohringer Sándor 1120, 1170, 1189, 1267

Rolla János 886

Rómer István 1280

Róna József 481

Rónay Árpád 317

Rónay Gyula 967, 968

Roosevelt, F. D. 1354

Rotter Károly 1019, 1025, 1052

Rotter Lajos 315

Rozinay István 693

Rozinek Artur 1236, 1471

Rozlozsnik Pál 864

Rózsa Ernő 762

Rózsa Károly 253, 308, 460

Rozsnyai Károly 504, 761

Röck István (Kelenföldi) 747

Rumbach Dezső 1100

Rupcic György 178, 183, 204, 278, 286, 287

Ruzitska Lajos 538, 650, 862, 1134, 1276, 1360, 1420, 1485, 1487, 1497

S. 304

S. Fekete Zsigmond 62, 63, 66, 71, 111, 155, 356, 373, 375

S. Z. 895

Sabathiel Richárd 419, 1212

Sáfrán Ferenc 1389

Ságody István 129

Sailer Géza 989

Sajó Elemér 383, 931, 932, 1266

Sámy Sándor 1103

Sándor Lajos 367, 480, 754, 823

Sándor Ödön 398

Sándor Zoltán 1200, 1497

Sándy Gyula 388, 398, 411, 463, 481, 1035, 1039, 1142

Sárkány István 1245, 1255, 1340, 1344, 1440

Sármezey Endre 377, 586, 807-809, 859, 860, 1016

Sasvári Géza 713

Sch. J. 219, 221, 225, 232, 234, 250

Schaditsch Lajos 353

Schaffer Antal 154, 159, 160, 171-173, 411

Schaniel Ferenc 732

Schannen Ernő 100

Schick Emil 349

Schiffer Miksa 1100, 1219

Schilberszky Károly 557, 1069, 1226, 1259

Schilling Zoltán 603, 715, 1234, 1370, 1389, 1460

Schimanek Emil 361, 362, 483, 537, 703, 1048, 1100, 1475

Schlattner Jenő 1307

Schleicher Aladár 1202, 1217

Schmidt D. Gyula 576

Schmidt Rezső 1204, 1209

Schmidt Sándor 1035, 1238

Schmoditsch Lajos 597

Schneider József 38, 221, 347, 386

Schober Albert 66, 67

Schőn Győző 974, 1009, 1296

Schőn Gyula 644-646

Schőn László 1382

Schréder Gyula 264, 265, 288-290

Schrodt István 647-649, 814-816

Schulek Frigyes 253, 257, 481, 874, 921, 923, 924

Schulek János 1142, 1219, 1258, 1262, 1348

Schuller Antal 56

Schumacher Pál 37, 38

Schunek Rezső 1455

Schustler József 236, 280-282, 284, 300, 312, 359, 361, 362, 686, 687, 717

Schwanda Gusztáv 379, 950, 953, 961

Schwarcz István 511

Schwarczel vagy Schwarzel (Lipthay) Sándor (kisfaludi) 93, 94, 106-110, 115, 116, 118, 122, 124, 125, 128, 134, 161, 209, 262, 273, 274

Schwarz (Schwartz) Mátyás 6, 7, 11, 89, 137

Seefehlner E. Egon 326, 333, 343

Seefehlner Gyula 23, 31, 34, 42, 73, 83, 84, 90, 97-99, 111, 118, 234-241, 277, 318

Seidner Mihály 472, 489, 523, 527, 803, 804, 862-864, 871, 872

Selényi Manó 909, 910

Settel Jakab 82

Siebreich Károly 17, 280, 329

Siemens, W. 745

'Sigmund Elek 463, 710, 711, 768, 769, 1017, 1262, 1304, 1324, 1349, 1378

Signer Béla 845, 846, 901, 1435

Sikó Attila 1383, 1456

Simon Jenő 1183

Sólyom Barna Zoltán 1015, 1047

Somló Endre 480

Somogyi Jenő 1059

Sors László 1220, 1230

Soulavy Ottokár 307, 313, 314, 392, 399, 416, 558

Sóváry Emil 541

Sóváry Zoltán 819

Söpkéz Sándor 208, 238, 239, 305, 397, 447, 528, 1240

Speidl Bódog 75, 100, 101, 108, 131, 172, 173, 209

Spitzer Ignác 326

Stankovics Miklós 171

Stark Lipót 176, 204, 208, 267, 284

Stefániai Richárd 1381

Stein Vilmos 550

Steindl Imre 1099, 1383

Steiner József 749, 757

Steinhardt Antal 224, 239

Stelczel Frigyes 145

Steller Antal 300, 708, 714

Stepán Miksa 7

Stiffson Emil 153

Stiny Lénárd 17

Stoczek József 156

Straub Gusztáv 226

Straub Sándor 217, 218, 223, 387, 401

Streck Ede 1301, 1303

Streihammer Antal 956, 961, 1045

Suján Ferenc 134

Sümegi László 978, 979, 1107, 1382, 1384, 1398, 1402

Sváb Gyula 592

Svastits Géza 1230

Syrek János 1417, 1418, 1507, 1510

Sz. G. 1015

Sz. J. 554

Sz. Jármy Tamás 555

Szabó Dezső 1425

Szabó Ervin 543

Szabó Gusztáv 420, 760, 813, 849, 865, 1100

Szabó Gyula 74

Szabó Imre 12

Szabó Ince 164

Szabó János 1283

Szabó József 87

Szabó Kálmán (Borosjenői) 492-494, 916, 917, 1051, 1054, 1416, 1499, 1509

Szabó László 597

Szabó Nándor 1290

Szabó Sándor 1509

Szabó Vilmos 478, 615

Szabolcs Ferenc 1166

Szahlender Károly 126, 135, 140

Szalágyi Kornél 693, 694

Szalay Ferenc 1028

Szalay Imre 481

Szalay Lajos 967, 1004

Szendtner Gyula 544

Szanka Dezső 214

Szántó Jakab 445

Szarvas Leó 282

Szarvas Lipót 208

Szarvasy György 60

Szarvasy Imre 436, 1048

Szász Albert 498, 516, 517

Szász Géza 433

Szász Gyula 364, 417, 670, 982, 983

Szávay Gyula 1100

Szebehely Győző ifj. 1499

Széchenyi István 423, 1460

Széchy Endre 1190

Széchy Károly 1155, 1316, 1474, 1494

Székely Hugó 1236

Székely Imre 1300

Székely Izsó 544

Székely Ödön 571

Szelényi Géza 1059, 1104, 1144, 1226

Széll László 1258

Szemere János 1229, 1284, 1353

Szendi Béla 284

Szentgáli Antal 1170

Szentjóby Straub Elemér 1349

Szentkirályi Ödön 1110, 1137

Szerdahelyi Ágost (Ágoston) 200, 222, 232, 298, 300

Szerényi Ödön 1196

Szesztay László 278, 280, 306, 951, 952

Szesztay Sándor 765, 766, 965, 966, 1100

Szigeth Gábor 942, 943

Szikla Géza 1063, 1471

Szilágyi Béla 522

Szilágyi F. Lajos 178, 202, 213, 248, 255, 311

Szilágyi Gyula 536, 721, 845

Szilas Oszkár 441, 442, 763, 764, 1293, 1327, 1328

Szili Jenő 905, 938

Szilvágyi Imre 1508

Szilvay Géza 1244, 1401, 1402, 1423, 1431, 1463

Szily Jenő 235, 236

Szily József 1364, 1488

Szily Kálmán 1267

Szily Kálmán ifj. 359, 524, 526, 541

Szirmai Jakab 148, 174

Szlatinay László 1427

Szmazsenka Nándor 1374

Szmodics Kázmér ifj. 1227, 1236

Szokolay Kornél 301

Szontagh Tamás 1100

Szoyka Lajos 151

Szőnyey Lóránt 553

Szőnyi Ottó 1260

Szörényi Reischl Ágoston 1493

Szörényi Reischl Ferenc 969

Sztehlo Ottó 588, 784

Sztrókay István 325, 336, 579, 923, 924

Szuk Géza 213, 231, 240, 316, 546

Szumrák Pál 3, 88, 114

Szűcs Béla 180

Szűts Béla 160, 213

Szűts Miklós 252-255

T. 756

T. J. 29

Takács Lajos 1299

Takáts Győző 209, 210

Tandor Ottó 206, 256

Tankó Sámuel 145

Tárczy-Hornoch Antal 1338, 1382

Taróczy Jenő 1374

Tasnádi Juhász Kálmán 1005

Tatár Zoltán 474

Tátray István 1288, 1293, 1339, 1348, 1414

Tauber József 166

Techet Ignác 12, 19, 20, 22

Téglás Gábor 429, 469, 473

Telegdy-Kovách László 1349

Teleki Mihály 1400

Temesi Reitter Ferenc 71, 77

Terzaghi Károly 851

Teszársz Géza 1487

Tetmajer Károly 122, 179

Tettamanti Jenő 1100, 1253

Th. F. 929

Thallmayer Győző 9

Thamm István 1307, 1371, 1382

Than Ervin 481

Theiss Ede 1354

Theiss, S. 1208

Thiering Oszkár 250, 252, 694, 701, 1119, 1149, 1182

Thoma Albert 836, 1025, 1043

Thoma Frigyes 852, 856, 892, 913, 962, 994, 1018, 1072

Timon Béla 216, 218, 219, 222, 243, 246, 261, 919, 940, 941

Tóbiás Károly 337, 370, 448, 1037, 1166, 1215, 1327

Tolnai Elemér 980, 987, 1008, 1010, 1012

Tolnai Pál 931

Tolnay Kornél (Dunaszentgyörgyi) 1244, 1301

Tolnay Lajos 123, 210, 818

Tomka Emil 197, 1101

Toperczer Kálmán 166

Tordai Imre 432, 852

Tordai Miksa 470

Tószeghy Richárd 596, 629, 630

Tóth Ágoston 5

Tóth Kálmán 20, 36

Tóth Károly 26

Tóth Mihály (K.) 150

Tóth Mihály 528

Totth Róbert 163, 186, 196, 215, 238-240, 301, 304, 329, 363, 368, 385, 420, 462, 484, 514, 525, 549, 551, 559, 561, 583, 585

Tóvárosi Fischer Gyula 518, 519

Tömböly Dénes 1258

Török Béla 1238, 1501

Török Ferenc 1065

Török Gyula 502

Török Kálmán 1459, 1462, 1495

Török László 800

Török Tibor 1445

Tőry Emil 411

Tőry Gergely 1244

Trájber István 1057, 1132, 1231

Trambics János 682, 683

Treer Mór (Ferenc) 1063, 1183, 1330

Trummer Árpád 851, 1232-1234, 1332, 1396, 1478

Tuczy Tibor 1272, 1273, 1447

Tunyogi Szűcs Endre 1092

Túry Pál 1010

Tuzson János 362

Türr István 1050

Tyrman Miklós 1297, 1302, 1321, 1333

Udránszky József 873, 905

Ujj Gyula 1169

Újlaki Müller Pál 1074, 1268, 1269, 1277

Újlaky P. 109

Újváry Dezső (É.) 412

Ullmann Vilmos 121, 164

Ullrich Antal 81

Ulrich Keresztély 243

V- Gy- 766

V. 41

V. E. 990

Váczy-Hübschl Kálmán 1371

Vadász Artur 755

Vágó Gyula 1137

Vágó Pál (Literáti, literáti) 534, 874, 1163, 1242

Vajda András 1306, 1314

Vajda Béla 417

Vajda Ödön 500, 785, 786, 835, 955, 956, 1371

Vajdafy Aladár 831, 832

Valatin Béla 809

Válkai Imre 15

vallányi Pompéry Elemér 296, 322, 327, 536, 1329

Vámos Ferenc 1131, 1132, 1136, 1156

Varga Ágoston 18

Varga József 1082, 1094, 1184, 1326, 1510

Varga Pál 363

Varsányi Emil 422, 536, 559, 714, 853, 1263, 1297, 1305

Vas Leó 1340

Vásárhelyi Boldizsár 1301

Vásárhelyi László 968

Vásárhelyi Pál 1, 960

Vastagh Gábor 1485, 1491, 1492

Vécsei Béla 1092

Vedres István 1367

Vendl Aladár 1156

Vér Tibor 1348

Verderber István 51

Verebély László 884, 885, 1000, 1020. 1036, 1086, 1304, 1312, 1497

Verebélyi Leó (Leon) 870, 957, 959, 1102, 1109

Veress Gábor 930, 1191

Verner Ferenc 19

Verő József 1238

Vértessy Kornél (Vértesi) 520, 998, 1004

Vész Albert 11

Viczián Ede 327, 608, 928, 994

Viczián Imre 1303

Vidéky Emil 455-458, 478, 504, 570, 953, 980, 1001, 1038, 1083, 1098, 1183, 1494, 1495, 1500

Vidéky László 16, 21, 33, 41, 42, 59

Vidor Jenő 1078

Vidor Pál 614

Víg Albert 245

Vigyázó István 788

Villányi András 1332

Virág József 342

Virág Lajos 50, 52

Virágh Andor (K.) 1061, 1071

Visnovszky Dániel 1023, 1026

Viszota Gyula 423

Vizer Vilmos 1384

Vladár Endre 621-624, 778. 779

Vladár Ferenc 1066

Vojcsik Lipót 1298, 1314

Völckers Ottó 1482

Vörös Imre 1283, 1500

Vuk Mihály 555, 595, 1123

W. A. 25

Wachsmann Ferenc 204, 205

Wagner Emanuel Manó 1405

Wagner Fr. Károly 82

Wágner Ödön 162

Wahrmann Mór 920

Wälder Gyula 1262, 1278, 1282, 1304, 1326, 1502

Wälder József 488

Wallandt Ernő 134, 147, 372

Wallandt Henrik 17

Warga László 473

Wartha Vince 620

Wéber Antal 114, 115

Wéber Károly 1058, 1073

Wecker Vilmos 1113

Weil Leó 366, 386

Wein Elemér 1216, 1254, 1433

Wein János 191

Weiss Konrád 540

Weissmahr József 990

Weltzl Károly 350, 469, 497, 506, 529, 546, 553, 566, 574-576, 704, 740, 741, 751

Weltzel János 1386, 1387

Wessely, V. 355

Wex Gusztáv 84, 144

Wicar Reinhold 1252, 1365

Wilczek Ernő 1183

Willfort Frigyes 592

Willhelm Gusztáv ifj. 910, 1076

Wimmer Vilmos 30, 83

Winter Rezső 404, 421

Wittenberg Ignác 300, 301, 377, 521, 522

Wittenberg J. 271, 272, 275, 344-349

Wittmann Ferenc 401

Wohl György 1360, 1412, 1413

Wohlfahrt Ernő 39, 50

Wohlfarth Henrik 19, 201

Woker Gertrud 533

Wolfsgruber István 133

Wopaletzky Károly 546, 1036

Wünscher Frigyes 591

X. 355

-y- 753, 759, 776, 781, 1149, 1281, 1445

Y. 25

Ybl Miklós 4, 35, 36, 84, 92, 210

Zámor Ferenc 1327

Zaymus Vince 894

Zelovich Kornél 302, 364, 408, 447, 490, 491, 547, 627, 689, 767, 771, 935, 983, 1100, 1281

Zemplén Győző 403, 723

Zielinski Szilárd 161, 177-179, 181, 182, 201, 347, 348, 361, 362, 551, 763, 774, 862, 879, 892, 911, 913, 961, 962, 994, 1014-1016, 1111, 1224

Zimmern János 216

Zipernovszky Ferenc 1377

Zipernowsky Fülöp 103

Zipernowsky Károly 99, 100, 102, 109, 124, 152, 160, 165, 203, 217, 364

Zofáhl Gusztáv 11, 17

Zoltán Győző 202

Zoltay Jenő 1462

Zorkóczy Béla 1491

Zorkóczy Samu 1100, 1260

Zoványi Lajos 1410

Zucker Ferenc 1349

Zwick Adolf 133

Zwickl József 1107

Zsák Hugó 123, 689

Zsák Ottó 1324

Zsigmondy Árpád 254, 255, 903, 977, 990

Zsigmondy Béla 120, 121, 719

Zsigmondy Vilmos 130, 133

Zsilla Vilmos 64

Zsoldos László 1212, 1450, 1453, 1476, 1477, 1481, 1498