{2-792.} ABBREVIATIONS
in the Bibliographies and Notes


Angyal D., Anglia — Angyal Dávid, Erdély politikai összeköttetései Angliával. Sz., 1900

AOT — Alvinczy Péter okmánytára. Kiadja Szilágyi Sándor, Gergely Samu és Pettkó Béla. I–III MHH-D 14-15, 27. Pest, 1870 — Budapest, 1887

Apafi udvartartása — I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. I.: Bornemissza Anna gazdasági naplói. Szerk.: Szádeczky Béla. Budapest, 1911

AVSL — Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)

Bethlen önéletírása — Bethlen Miklós önéletírása I–II. Bev.: Tolnai Gábor; kiadta és a jegyzeteket írta: V. Windisch Éva. Budapest, 1955

Bíró V., Apor István — Bíró Vencel, Altorjai Apor István és kora. Cluj, 1935

BpSz — Budapesti Szemle

Cserei históriája — Cserei Mihály, Erdély históriája (1661–1711). Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre. Budapest, 1983

DFGS — Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens I–III. Kiad.: Kemény J., E. Trauschenfels. Kolozsvár 1839–1860

Diaet — OL, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak, Cista Diplomatica; Diaetalia

EK: AG — OL, Erdélyi Udvari Kancellária Levéltára, Acta Generalia

{2-793.} EOE — Erdélyi Országgyűlési Emlékek. — Monumenta comitialia regni Transsylvaniae, 1540–1699. Szerk.: Szilágyi Sándor 1-21. Budapest, 1875–1898; MHH — C III/b

Erdély öröksége — Erdély öröksége I–X. Szerk.:Cs. Szabó László, Makkai László. Budapest é. n. [1942]

ÉTTK — Értekezések a történeti tudományok köréből (Sorozat)

FRA — S — Fontes Rerum Austriacarum. Wien 1849–; I. sorozat: Scriptores

R. Gooss, Staatsverträge — Roderich Gooss, Österreichische Staatsverträge I. Fürstentum Siebenbürgen. Wien, 1911

GT, LCRH — OL, Gubernium Transylvanicum, Libri conceptuum regii hungarici (F 43)

Herepei, Adattár — Herepei János, Adattár CVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I–III. Szerk.: Keserű Bálint. Szeged, 1965, 1966, 1971

Heydendorf naplója — Michael Conrad von Heydendorf, Unter fünf Kaisern. Hrsg. Otto Folberth und Wolfgang Acker (München, 1978)

HHStA — Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien

IF — Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk.: Szauder József és Tarnai Andor. Budapest, 1974

ItK — Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest)

Jakab E., Hírlapirodalom — Jakab Elek, Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Budapest, 1882

Jakó Zs, Papírmalmok — Jakó Zsigmond, Az erdélyi papírmalmok feudalizmus-kori történetének vázlata. I–II. SUBB-H 1962 és 1964

Jakó Zs., Torockó — Jakó Zsigmond, Adatok a torockói jobbágylázadások történetéhez. Kolozsvár, 1945

Katona I., Historica critica — Stephanus Katona, Historica critica regum Hungariae I–XLII. Vindobonae 1768–1770

Kelemen L., Művészettörténeti — Kelemen Lajos, Művészettörténeti tanulmányok I–II. Bev.: Szabó T. Attila, szerk.: B. Nagy Margit. Bukarest, 1977–1982

{2-794.} Kemény J. önéletírása — Kemény János önéletírása. Kiad., bev.: V. Windisch Éva. Budapest, 1959

KL Ekv — Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 1957

KO — A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. I–V. S. a. r. Géresi Kálmán. Budapest, 1897

MGSz — Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Budapest)

MHH — S — Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores. 1–38. Pest 1857 — Budapest 1906

MPEA — Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I–XV. Szerk.: Simon László és Zsinka Ferenc. Bp. 1902–1934

MR — Magyarok és románok I–II. Szerk.: Deér József, Gáldi László. Bp. 1943–1944

B. Nagy M., Várak, kastélyok — B. Nagy Margit, Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest, 1973

O. Beu, Kaiser Josef II — Octavian Beu, Kaiser Josef II. und der Bauernaufstand horias. Hermannstadt 1944

OL — Magyar Országos Levéltár (Budapest)

OL, Agy — OL, Apafi gyűjtemény (P 1239)

OL, Elt — OL, Esterházi család levéltára (P 108–184)

OL, EOKL — OL, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak

OL GP — OL, Gubernium Transylvanicum (in Politicis): ügyiratok

OL, Nlt — OL, Nádasdy család levéltára (P 507)

OL, Rlt — OL, Radvánszky család levéltára (P 566)

OL, RSzlt, G — OL, A Rákóczi-szabadságharc levéltára

Ol, UetC — OL, Urbaria et Conscriptiones (E 156)

OL, Vgy — OL, Véghelyi Dezső gyűjteménye (R 284)

OL, Wlt — OL, Wesselényi család levéltára (E 199)

Pápai Páriz, Békességet — Pápai Páriz Ferenc, Békességet magamnak és másoknak Bev. és jegyz.: Nagy Géza. Bukarest, 1977

Pataki J., A csíki vashámor — Pataki József, A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csíkszereda, 1971

{2-795.} D. Prodan, Producţia fierului — David Prodan, Producţia fierului pe domeniul Hunedoraei in sec. XVII. AIICluj 1958–1959

D. Prodan, Supplex — David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Bucureşti 1967

D. Prodan, Urbariile — David Prodan (edit.), Urbariile ţării Făgăraşului I. 1601–1630. Bucureşti, 1970

Ráday iratai — Rádai Pál iratai I–II. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, Pap László. Budapest, 1955, 1961

Rákóczi tükör - Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról I–II. Vál., szerk. és bev.: Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1973

RMKT — Régi Magyar Költők Tára (Budapest, 1959 - )

Spielmann J., A közjó — Spielmann József, A közjó szolgálatában. Bukarest, 1976

SUBB-H — Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series 4.: Historia (Cluj)

Sz — Századok (Budapest)

Szalárdi — Szalárdi János Siralmas Magyar Krónikája. S. a. r. stb. Szakály Ferenc. Budapest, 1980

Székely oklevéltár — Székely oklevéltár I–VIII. Kiad.: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár, 1872 — Budapest, 1934

Teleki levelezése — Teleki Mihály levelezése I–VIII. Kiad.: Gergely Samu. Budapest, 1905–1926

Teutsch — Georg und Friedrich Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk II. Hermannstadt 1907

TMÁO — Török–magyarkori államokmánytár I–VII. Szerk.: Szilády Áron, Szilágyi Sándor. Pest, 1868–1874

Trócsányi Zs., Teleki — Trócsányi Zsolt, Teleki Mihály. Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig. Budapest, 1972

TT — Történelmi Tár (Budapest)

{2-796.} Várkonyi Á., Rákóczi — Várkonyi Ágnes, A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben. Sz, 1954

ZMÖM — Zrínyi Miklós Összes művei I–II. Kiad.: Klaniczay Tibor és Csapodi Csaba. Budapest, 1958

Zsirai M., Sajnovics és Gyarmathi — Zsirai Miklós, A modern nyelvtudomány magyar úttörői. I.: Sajnovics és Gyarmathi. Budapest, 1952