NYOLCADIK REND: Sólyomszerű madarak (Falconiformes)


FEJEZETEK

A sólyomszerű vagy ragadozómadarak (Falconiformes vagy Raptatores) jellemzése általánosságban nem nehéz. Testük erős, zömök, szélesmellű; végtagjaik, habár néha csaknem aránytalanul hosszúak, mégis hatalmasak és erőteljesek. A fej nagy, kerek, csak kivételesen hosszúkás, a nyak rendesen rövid és erős s még akkor is ilyen, ha szokatlan hosszúságot ér el, a törzs rövid és, kivált a melloldalon, a mellizomzat jelentékeny fejlettsége következtében, nagyon erőteljes, szintúgy a szárnyak és lábaik is. A csőr rövid, ormója erősen ívelt és horgosan görbült, a káva tövét viaszhártya fedi. Oldalt mindig összenyomott, ezért magasabb, mint széles, a felsőkáva szélesebb, mint az alsó, és élei mindig föléje borúlnak. A kávaélek működését gyakran még egy ú. n. fog is segíti, amely kétoldalt a felső kávaélből kiindulva az alsó káva vége felett van; ahol ez a fog nincs meg, ott legalább a felső káva éle elől kimetszett. A láb rövid, erős és hosszúujjú, némely ragadozómadár, pl. a halászsas, külsőujja vetélő. Azonban csak a rendkívül fejlett karmok avatják a lábat igazán fogólábbá. A karmok többé-kevésbbé erősen hajlottak, utóbbi esetben igen hegyesek, ritkán kevéssé hajlottak és tompák, a felső oldalon hengeresek, az alsó oldalon pedig többnyire kivájtak, miáltal metszőélek keletkeznek, melyek gyakran igen élesen rágók és éppen ezért kitünő fogóeszközök és félelmetes fegyverek.

Az evezők és kormánytollak mindig tetemesen nagyok; számuk nagyon szabályszerű: tíz kézevező, legalább tizenkét, de legtöbbször 13–16 karevező és majdnem mindig tizenkét, sohasem kevesebb, de a keselyűknél 14 kormánytoll van. Sok ragadozómadárfaj egész lába tollas, le az ujjakig, sőt ezek is. A comb tollazata gyakran ú. n. „gatyát” alkot, vagyis különös hosszúságot ér el. A tollazat színezete főleg sötét szokott lenni; de korántsem hiányzik rajtuk a csinos színösszetétel és még kevésbbé a szépérzékünket kielégítő rajzolat; sőt egyes ragadozók színpompás madaraknak nevezhetők. A fej csupasz bőrrészletei, a tarajok és csőrmelletti toroklebenyek, amelyek szintén előfordúlnak, a kantás, a viaszhártya, a csőr, a láb és a szem néha igen élénk színű.

Az érzékszervek közül mindenekelőtt nagy szemük figyelemreméltó. Hallásuk szintén fejlett, ellenben sokkal kevésbbé jó szaglási képességük. Mint minden ragadozó, amely táplálékát ravaszsággal és csel révén keríti meg, úgy a ragadozómadarak is szellemileg igen fejlettek. A rendhez tarozó madarak túlnyomó többségének a hangja nem valami kellemes hangzású.

A ragadozómadarak az egész Földtekén honosak, minden szélességi és magassági övben. Sok szárnyas rabló, mikor a tél elszegényíti vadászterületét, a kisebb szárnyasok után elvándorol délibb vidékekre; azonban éppen a legmagasabb északon lakó fajok csupán kóborolnak. Ily vándorlások alkalmával néha oly csapatokba verődnek, amilyenek egyébként nem figyelhetők meg, mert igen kevés nevezhető közülök társaslénynek.

A ragadozómadarak táplálékát szolgáltatja mindenféle gerinces és rovarok, madártojás, féreg, csiga, dög, emberi ürülék, s kivételesen gyümölcs is.

Minden ragadozómadár egyszerre igen sokat tud enni, de a koplalást is nagyon sokáig bírják.

Gadow példájára a ragadozómadarak rendjét két alrendre, az újvilági keselyűkre és vágómadarakra osztjuk.