TARTALOMA

Atticus

római család mellékneve. – 1. T. Pomponius Atticus született 109-ben Kr. e. Egy lovagrendű család ivadéka, Caecilius nevét is viseli L. Caec. nagybátyjától, ki fiul fogadta. A fiatal Atticust P. Sulpicius rokona és Cinna majdnem besodorták politikai mozgalmukba; a mitől megmentette békeszeretete, s kivándorolt Athenaebe (86). Itt kiméletes, barátságos bánása, jótékonysága a szorultak iránt hamar közkedveltté tették. Mikor Sulla Ázsiából visszatérve Athenaeben tartózkodott, A. az ő kegyét hamar megnyerte s nemsokára visszatért Rómába (66). A római közéletben az első férfiakkal benső viszonyban élt, u. m. Ciceróval, kinél 3 évvel idősebb volt, és Hortensiusszal, kinél 5 évvel fiatalabb volt. Nehezebb volt, de sikerült a jó viszonyt fenntartania Caesarral és Pompejusszal, Caesar gyilkosaival és boszúlóival s örököseivel, a mit személyes jóságának és előkelő míveltségének tulajdoníthatunk, mely minden ellentétes pártbelit A. iránt tiszteletre és szeretetre kényszerített. Hivatalt nem viselt. Meghalt 32 Kr. e. Hátra maradt neje Pilia (Cic. ad Att. 4, 16. 46, 2 s többször) és egy leánya (Cic. ad Att. 5, 19. 6, 1), a ki Agrippa neje lett. Irodalmilag nevezetes volt A. mint kortársai művienek terjesztője; a sokszorosításhoz számos rabszolgáját használta fel. Mint író megirta Cicero életrajzát görögül, Liber Annalis czímű művében a rómaiak történetét irta meg kezdettől koráig (Cic. orat. 34, 120); Imagines czímű műve híres férfiak életrajzát tárgyalhatta. Nep. Att. 18, 5. Életrajzát külön irta meg Corn. Nepos; életére vonatkozó számos adatot szolgáltatnak Cicero levelei ad Atticum. – 2. Tiberius Claudius A. Herodes, röviden Herodes Atticus, nevét ismeretessé tették Pausanias földrajzában, Gellius (Noctes Att.) és számos felirat, mely részint tőle ered, részint az ő tiszteletére készült. Született 101 Kr. e. Marathonban mint az aeacidák és erechthidák ivadéka. Marcus Aurelius császár alatt, ki nagyon becsülte, a szónoklattannal foglalkozott, de gyakorló szónok is volt. iskolát alapított, melynek követői közt találhatók L. Verus és Marcus Aurelius császárok is. Nagy vagyonnal rendelkezett, melyet Athanee, Marathon, Olympia és Róma szépítésére meg Marathon mellett Cephisia nyaralójára fordított; de a szegényektől sem vonta meg jótékonyságát. Meghalt 177-ben. Kr. u. Marathonban.

V. I.