TARTALOMA

Adumatoi

tehetetlen és testileg nyomorék polgárok, a kik a munkára képtelenek lévén, élelmöket megszerezni nem tudták és állami eltartásban részesültek. E törvényes intézkedés csak Athenaeben állott fönn, a hol a háborúban elnyomorodottak állami segélyezését Pisistratus rendezte. Plut. Sol. 31. A peloponn. háború után a szegénység általánosabbá lévén, a segélyezés csak azokra szorítkozott, a kiknek 3 minánál kevesebb vagyonuk volt s testi fogyatkozásuk miatt a munkára képtelenek voltak. Aristot, Resp. Ath. 49. 4. A segítséget az ötszázak tanácsa itélte meg, a mely e polgárok viszonyait minden évben újra megvizsgálta. A napi zsold 1–2 obulus volt, melyet prytaniák szerint fizettek ki. Az egész intézmény néphatározaton épült.

D. I.