TARTALOMI

Iapis

Iasides, ’IapiV o Iasidh, Iasius fia, Phoebus Apollo kedvencze; mint Aeneas orvosa szerepel Vergilius Aeneisében (12, 391 skk.)

TI. M.