TARTALOMN

Nauplius

NauplioV, Posidon mythikus köréhez tartozó heros, kiben a hajóséletnek rémes és titokzatos oldala testesült meg (nauplioV h en Jalassh proodoV, mondja Suidas). A hellen mythusban azonban több rendbeli változatban fordul elő, nevezetesen: – 1. Posidonnak és Amymonénak fia, Tirynsnek alapítója. (Schol. Ap. Rhod. 1091) Damastor, a ki viszont Dictys és Polydectes nagyapja, Apollonius Rhodiusnál ellenben (1, 134) Proetus, a ki egy másik N.-nak nagyatyja. – 2. Az elébbinek ötödik izen való utóda, egyike az Argón hajózó hősöknek, tudós és járatos a hajózás tudományában és a csillagvizsgálatban. – 3. Euboea törzsökös hőseinek egyike, Clymene férje (V. ö. Catreus). A mythologiai irodalom, mely hol az 1. hol a 2. számú N.-szal azonosítja, más nőkkel is kapcsolatba hozza. Felesége hol Philyra, hol Hesinoe; gyermekei: Palamedes, Oeax és Nausimedon. N. mythikus szerepe tulajdonképen azon a kegyetlen boszszún alapszik, a melyet fiáért Palamedesért (l. ezt) követett el a görögökön. Midőn fiának halálát megtudta, Troja alá sietett és vezeklésre szólította fel a helleneket, a kik azonban Agamemnon tanácsára elustasították és így N. tehetetlen keserűséggel és bosszut forralva tért vissza hazájába. Apollod. ep. 6, 8. Schol. Eur. Or. 432. Itt azon kezdte művét, hogy a Troja alatt harczoló hősök családjait valótlan hírekkel rémítette (pl. Odysseusnak halála hirét költötte és ezzel a hős anyját az öngyilkosságba kergette). Az asszonyokban buja és házasságtörő gondolatokat ébresztett és így vesztébe vitte Clytaemnestrát, Aegialeát (a Dimodes nejét). Ámde ennyivel be nem érte. Midőn a hellenek Troja alól hazatérőben voltak és Pallas Athene a gyraei szirteknél azt a vihart bocsátotta rájuk, mely Aiasnak vesztét okozta, N. a Caphareus hegyfok tetején tüzet gyujtott és élesztett, melyről a tengeren kóválygók azt hitték, hogy kikötőt jelez, feléje indultak, de a szirteken nyomorultul összetörték magukat. Igy lettek félig-meddig közmondásossá a «N. fáklyái» (ta Naupliou Euboica purpolhmata, Eur. Hel. 767; faces sceleratae, Hyg. fab. 116. 249). Nauplia város nevéhez való viszonya is kétségtelen. L. Bursian, Geographie von Griechenland, 2, 59. Meyer, Gesch. des Alterthums, 2, 199 skk. Busolt, Griech. Gesch. 12, 209 skk.

L. M.