TARTALOMP

Pherecydes

FerecudhV. – 1. Bölcselő, Babys fia, Syrus szigetéről, ezért o SurioV; egy időben élt a hét görög bölcscsel (Cicero Tusc. disp. 1, 16, 38 szerint Servius Tulliusszal). Állítólag keleti és pedig phoeniciai irásokból merítette bölcsességét s tanítója volt Pythagorasnak. Prózában írt philosophiai és theologiai tárgyakról. Könyvének czíme: peri jusewV cai Jewn. Műve korán elveszett. A kik a görög philosophiát keleti eredetünek tartják, ő benne látják a közvetítés legfőbb munkását. Így Renouvier, Barthelémy St. Hilaire, legújabban Mabilleau (Histoire de la philosophie atomistique, Paris, 1895). – 2. Történetiró Lerus szigetéről; valószínűleg athenaei polgár, azért o ’AJhnaioV. 450 körül Kr. e. virágzott. Főműve 10 könyvből állott: istoriai, Jeogonia, genealogia, autocJoneV, arcaiologia ’Attich név alatt idézik; az istenek és nemes családok származásáról szólt. E művéből vannak töredékek a Müller-féle gyűjteményben (fragm. hist. Graec. 1, 70 skk. 4, 637 skk.); a többi neki tulajdonított iratokból semmi sem maradt hátra.

S. K.