TARTALOMP

Pithon, Python

PiJwn, PeiJwn, PuJwn. – 1. Crateus fia, N. Sándor egyik testőre (Arr. 6, 28). Kr. e. 323-ban a tartományok kiosztása alkalmával Mediát nyerte el. Diod. Sic. 18, 3. Nagyratörő, vállalkozó és jeles tehetségű hadvezér. Midőn N. Sándor halálának a hirére a Bactriába telepített görög katonai gyarmatosok fellázadtak és haza akartak vonulni, Perdiccas őt küldte ki azzal a rendelettel, hogy a lázadókat ölesse le s vagyonukat oszsza ki a macedonok közt. P. azonban meg akarván a görögöket magának nyerni, segítségükkel egy keleti királyságot kivánt alapítni. A macedonok azonban ismervén Perdiccas rendeletét, a görögöket felkonczolták. Diod. Sic.18, 4. 7. Ekkor Perdiccasszal együtt Aegyptusba vonult Ptolemaeus ellen, de itt ő állott élére annak a katonalázadásnak, melynek rendén Perdiccast meggyilkolták. Ptolemaeus ajánlatára 321-ben Arrhidaeusszal együtt birodalmi kormányzóvá nevezték ki, de nem birván tekintélyre vergődni, kénytelenek voltak állásukat Antipaternek átengedni (321). Diod. Sic. 18, 36. 39. Az új osztozkodásnál megtartotta Media helytartóságát, de miután ehez még a felső tartományok vezérségét is megnyerte (Diod. Sic. 19, 17–20. Midőn ennek legyőzése és halála után Antigonus hadseregével Mediába ment téli szállásra és P. titkos igéretekkel a katonákat a maga részére akarta vonni, Antigonus Ecbatanába csalta és kivégeztette 316-ban. Diod. Sic. 19, 46. - 2. Agenor fia, N. Sándor indiai hadjáratában egy gyaloghadosztás vezére; parancsnoki minőségben hátrahagyatván, Kr. e. 325-ben legyőzte Musicanus királyt. Az osztozások alkalmával (323 és 321.) mint az indiai tartományok helytartója szerepel, de Seleucus menekülése után 316-ban Antigonus Babylont adta neki. 314-ben Antigonus Syriába hivja mint fiának Demetriusnak egyik hadi tanácsosát. 312-ben azonban a Gazánál vívott ütközetben elesett. Arr. 6, 6. 15. Curt. 9, 8. Diod. Sic. 18, 39. 19, 56. 69. 80. 82. 85.

S. L.