TARTALOMP

Porolissum

római város Daciában; neve a tabula Peutingerianán Porolisso, Ptolemaeus kézirataiban Porolisson és Parolisson között váltakozik, hasonlókép civitas Paralisensium fordul elő a CIL III 2866 dalmatiai feliratban, míg a többiekben a tabulából ismert alakkal találkozunk, így Por(olissum) a Jahreshefte 5, 113. l.-n, Porol(issum) két sarmizegetusai feliratban (CIL III 1486. 1495 és D. XC), Porolis(sum) a 7962, (P)orolisu(m) a 7986 és Porolisensis egy aquincumi feliratban. CIL III 3556. Az idézett dalmatiai és aquincumi feliratok szükségesnek tartották megjegyezni, hogy Porolissum daciai város. Mint a tabulából kitünik, Porolissum azon út végén feküdt, mely Napocán (Kolozsvár) át tovább Észak felé haladt. Dupla torony jelzi jelentőségét. Először Torma Károly mutatta ki (Adalék északnyugati Dacia föld- és helyiratához. A m. tud. akadémia évkönyvei 11, 2, 1864, 32. l.), hogy a mai Mojgrád helyén kellett Porolissumnak lenni. Porolissum a tabula szerint 52 r. mérföldre feküdt Napocától, a mennyi csakugyan a távolság Mojgrád és Kolozsvár között. Mojgrádról eddig kevés római felirat ismertes, de van egy, melyből eléggé világosan kitünik Porolissum jelentősége. Ezen felirat (CIL III 836) szerint Antoninus Pius császár Kr. u. 157-ben a már bomladozó amphitheatrumot procuratora által újjá építtette. Midőn Dacia három részre osztatott, a mi 170 körül történt, mert ekkor tünik fel az első legatus Augusti pro praetore trium Daciarum (CIL III 1457), Porolissum lett az egyik provincia székhelye, s utána nevezték is el ezen részt Dacia Prolissensisnek, CIL III 1464. Ez a felosztás kiterjedt a hadseregre is, mint azt a CIL III 8063 kolozsvári téglabélyeg (Ex[ercitus] D[ariae] P[orolissensis] bizonyítja. A provincia Porlissensis seregét a Potaissába (Torda) helyezett legio V Macedonica képezte. Dacia Porolissensis procuratora csak eleinte tartózkodott Porolissumban, később áttette székhelyét Napocába. Attól kezdve Porolissum természetesen visszamaradt Napoca mellett. Dacia Porolissensis procuratorai közül kettő ismeretes, P. Sempronius Aelius Lycinus, Septimius és Caracalla (193–217) idejéből (CIL III 244. 7659. 6054. 6055 = 6756. 6757) és egy bizonyos Ulpius… (u. o. 1464) Septimius Severus utáni időből. A Mojgrádon talált téglák a legio XIII gemina bélyegével (CIL III 8064, 1 y. z) nyilvánvalóan még abból az időből származnak, a midőn egész Dacia védelméről egyedül ezen legio gondoskodott. Aztán akadt még Mojgrádban téglabélyeg (CIL III 8071) a legio VII Claudiától, melynek állandó táborhelye Felső Moesiában volt. A 837 feliratot vésette Salmas Rami ex n(umero) P(almyrenorum). Hogy mikor kapott Porolissum városi jogot, arra határozott adatunk nincs. A civitas mellett, a hogy a CIL III 2866 felirat nevezi, municipiumnak mondják a CIL III 1486. 1495. 7962 s Jahreshefte 5, 113. lapján közölt feliratok. A 2866. feliratban említett egyén egy személyben volt a civitas decuriója, augurja és pontifexe, az 1495. és a Jahresheftéből idézett feliratok a municipium decurióiról szólnak, végre az 1486. felirat a municipium patronusát említi. CIL III p. 167.

K. BÁ.