TARTALOMS

Sodalicium

tulajdonképen a. m. sodalitas, de később csakis korteskedést (ambitus) czéljából alakult társaságot jelent, a melynek tagjai (sodales) decuriákba osztva is működnek. Az állam míg egyrészt akár hallgatagon akár törvényesen elismerte, sőt támogatta is az ártalmatlan vagy hasznos társulatokat, addig másrészt üldözte a néplázításra és államfölforgatásra alakult titkos szövetkezeteket. Cic. Phil. 1, 9. Egy Kr. e. 64 évi senatusconsultum eltiltotta ugyan a politikai tekintetben veszélyes társulatokat, de a lex Clodia (58-ban Kr. e.) ismét szabaddá tette alakulásukat. Cic. Sest. 25. Egy Kr. e. 56. évi senatusconsultum ujra elrendelte, hogy föl kell oszlaniok az ellenszegülést visnek minősítette; az 55. évi lex Licinia (l. o.) aquae et ignis interdictiót mért ki az ilyen sodaliciumok tagjaira s a törvény előtt is súlyosbította a vádlott helyzetét. L. Collegium. Egy lex Julia minden szövetkezet fenállását a senatus jóváhagyásától tette függővé.

CS. JÓ.