TARTALOMT

Tabulae.

1) T. accepti et expensi, számadó-könyv (codex), a melybe a bevételek és kiadások minden egyes tételét (nomina) belevezették. l. Litterarum obligatio. 2) T. Caeritum l. Caerites, 3) T. Ceratae, l. Tanügy, B. 4) T. Censorum, l. Censor. 5) T. Duodecim, azon 12 törvénytábla, mely a Kr. u. 451. és 450. évből származott (l. Decemviri). Felölelte a publicum, privatum és sacrum just. Alapvető voltánál és igazságos mértékénél fogva nagy tekintélyben állott mindvégig a rómaiak előtt (Cic. or. 1, 43 sk. Tac. ann. 3, 27); forrásául szolgált az összes római köz és magánjognak (Liv. 3, 34); de különösen a privatum iusba vágó rendelkezései szolgáltak alapjául a későbbi római törvényhozásnak a hozzájuk fűződő praetori edictumok és jogászmagyarázatok révén. Ránk az írók idézetei és magyarázatai által csak töredékek jutottak a szövegből e 12 kőtáblának, a melyek még a Kr. u. 3. században is ki voltak téve a forumon. L. Törvényhozás, II. A töredékek gyűjteményét l. Schöll, legis XII. tt. reliquiae (Lipsiae, 1866); tudós fejtegetésére nézve pedig Bruns, fontos turis Rom. antiqui. 6) T. honestae missionis, kétrét hajtható (tt. duplices), de nemcsak belül, hanem kívül is beírt s hét tanú aláírásával hitelesített kivonatai olyan császári rendeletnek, melyben csapat és rang szerint való beosztással a forumon vagy a Capitoliumon közzétette a császár azon katonai nevét, a kiket elbocsátásukkor hű szolgálataikért akár különös elismerésben (honesta missio), akár kiváltságokban, vagy mind a kettőben részesített. L. Diploma militaris.

CS. JÓ.