TARTALOMT

Tabularium

okirattár. Romában eredetileg a leghozzáférhetőbb közhelyeken, a forumon vagy a Capitoliumon, függesztették ki a törvényeket, senatusconsultumokat és szerződéseket (foedera); de csakhamar czélszerűnek, sőt szükségesnek látták a megőrzésüket; e czélra állították föl a Capitoliumon irattárt a foedera részére; majd a Saturnus templomban helyezték el az okiratokat, a hol az aerarium is volt az összes pénzügyi okiratokkal és számadásokkal. A plebejusok érdekében és követelődzésére történhetett azon intézkedés, hogy a plebiscitumok s az ő érdekeiket érintő senatusconsultumok a Ceres templomban helyeztessenek el az aediles plebis fölügyelete alá. Ez elkülönítésre azonban nem volt többé ok a lex Hortensia (287-ben Kr. e.) után. A Capitolium leégése (83-ban Kr. e.) után egy nagy egyetemes állami t.-ot épített Q. Lutatius Catulus (l. Lutati, 5) a Saturnus templom megett; ez az ú. n. aerarium Saturni, a melyet a Capitolium második leégése (69-ben Kr. u.) után úgy a hogy visszaállított volt (Suet. Vesp. 8), a legkésőbbi korban is fönnállt. A császároknak azonban volt külön irattáruk (l. Caesarius), hasonlóképen egyes községeknek, testületeknek, sőt magánosoknak is, L. Aerarium és Aediles.

CS. JÓ.