TARTALOMT

Tegeatis

TegeatiV, tartomány Arcardia délkeleti részében; Keleten, Argolis és Cynuria felől a Parthenium hegység, Délről Laconia, Nyugaton Maenalia, Északon pedig Mantinea határolják. Eleinte nem volt erős középponti város, hanem szétszórt községekből állott (Strab. 8, 337); ezeket később Aleus, Tegea városának alapítója egyesítette négy phyléből álló városba. A tartomány északi része Mantinea felé síkság volt, Délre pedig ötven stadiumnyira lenyult Manthurium felé s a Cresium hegy határolta; többi része hegyes volt; Keleten a Parthenium és Creopolum hegyen át Trochus nevű hegyszoros vezetett Argosba, említést érdemel Gareates nevű folyója; Délen voltak forrásai az Alpheusnak, mely (Paus. 8, 54, 1) Phylace mellett a laconiai határon fakad, a tegeai síkon egy darabig a föld alatt folyik és Asea mellett tör ismét felszínre. Tegea (Tejea) városa, melynek romjain ma Ibrahim Effendi és Piali nevű falvak állanak, megerősített s Acropolissal biró hely volt. Pol. 5, 17. Hires volt Athene Alea temploma (Paus. 8, 45–48. 53. 54), melyet egy tüzvész után Scopas remekül helyreállított. Nevezetes volt még Athene Polias szenthelye, Aphrodite temploma, a Laconiába vivő úton Artemis Limnatis temploma, távolabbra meg Pan hires temploma, hol az athenaebeli követnek Phidippidesnek, a mint a perzsa hajóknak Marathon mellett történt kikötéséről Spartába hírt vitt, Pan isten megjelent. Hdt. 6, 105. Az athenaebeliek az isten figyelmeztetésére templomot építettek a Parthenium hegy tövében. Tegea lakói harcziasak voltak; jól értettek a fegyverkovácsoláshoz. A spartaiakkal igen sokszor keveredtek czivódásba. Legelőször Charilaus spartai király támadta meg őket, de serege jórészt fogságba került. Hdt. 1, 66. A tegeabeliek a perzsa háborukban is jelentékeny szerepet játszottak; Thermopylae mellett ötszáz harczolt közölük, Plataeaenál háromezer, köztük ezerötszáz nehézfegyverzetü, kik közül csak tizenhat maradt életben. Hdt. 7, 202. Plut. Arist. 19. Tegeabeliek nyomultak be legelőször a perzsa táborba és martalékul ejtették Mardonius sátorát. Hdt. 9, 70. Később, 479–464 között ismét kitört Spartával való régi viszálya, melyben a spartaiak kerekedtek fölül. A híres Athene Alea templom asylum maradt a spartai menekültek számára; ide menekült a többi között Leotychides király, valamint Pausanias. Xen. Hell. 3, 5, 25. A peloponnesusi háborúk folyamán Tegea harczokat vívott szomszédaival, főként a mantineabeliekkel. Thuc. 4, 134. Mantinea iránt táplált gyűlöletük miatt a spartaiakhoz csatlakoztak és részt vettek az Argos ellen viselt hadjáratban. Thuc. 5, 57. A corinthusi háborúban is a spartaiak oldalán maradtak. Xen. Hell. 4, 2, 13. A Leuctra mellett történt vereség után pártokra szakadtak, majd többszörös harcz után Thebae ügyéhez csatlakoztak s 362-ben velük harczoltak Mantinea mellett. Tegea később veszít jelentőségéből, ámbár mint fontos hadi állás és átvonulási pont mindig megtartott valamit fontosságából. Pol. 4, 22. 23. 82. 5, 17. 18. 92. V. ö. Curtius, Peloponnesus, 1, 250 skk. ll.

K. J.