TARTALOMT

Tempe

ta Temph, thessaliai híres völgy az Ossa és Pelion meredek sziklái között; mintegy másfélórányi szakadékán a Peneus folyó ömlik keresztűl a thraciai tengerbe (795. ábra). Meredek sziklái, melyek helyenkint merészen kiszögellenek s majdnem egészen egymáshoz érnek, már az ókorban magukra vonták a tájak szépsége iránt fogékony lelkek figyelmét s nem csoda, ha merész kanyarulatai, szédítő szakadékai, dús tenyészete folytonos magasztalások tárgya volt és más szép vidéket is szerettek a Tempe névvel jelölni, a minő pl. a Heloria Tempe Siciliában a Helorus mellett (Ovid. fast. 4, 487), továbbá a Velinus völgye Reate mellett a sabinusok földjén (Cic. Att. 4, 15), sőt nálunk is a magyar Tempe Diósgyőr vidékén. A völgy helyenkint kitágul, ott aztán dús tölgyek, babérok, fenyők, platánok tenyésznek. A vöröses sziklák a leghatásosabb ellentétet alkotják a föld sokszoros változatával szemben. A partok az Olympus lejtői felől sokkal meredekebbek, míg a termékeny földszalag inkább a jobb part mentén huzódik. A jobb part legkeskenyebb részein a sziklába vágott utak nyomai látszanak; e meredek utakon oldalt is be lehet jutni a völgybe, mely innen egy kis erőddel volt védve. Liv. 44, 7. Innen nem messze, egy simára csiszolt sziklára ez van vésve: L. Cassius Longinus Procos. Tempe munivit. Caes. b. c. 3, 34. A szélesebb völgyrészben állott hajdan Apollo híres oltára. Hogy a Tempe völgy mily természeti erők által alakult, már Herodotus szemügyre vette. Azt mondja (6, 129), hogy a monda szerint Thessalia hajdan tó volt, melyet mindenünnen hegyek vesznek körül. Thessalia medenczét alkot. Régente nem volt meg a völgytorkolat és kifolyás, hanem a víz Thessaliát öntötte el. A hagyomány szerint Posidon alkotta azt a völgytorkolatot. «A ki azt hiszi», mondja Herodotus «hogy Posidon rázza meg a földet, s hogy a földrengés által keletkezett üregek ennek az istennek alkotásai, az e völgytorkolatot látva, bizvást mondhatja, hogy Posidonnak műve. Mert szerintem a hegyváladék földrengés okozta». Herodotus véleményét az újkori tudósok is magukévá teszik. Ugyancsak Herodotus beszéli, hogy Xerxes úgy szólt, hogy a thessaliabeliek okosak, a miért megadták magukat, mert nem kellene egyéb, mint elzárni a Peneus torkolatát, s az egész Thessalia csakhamar víz alatt állana. A völgy mai neve Likosztomo (= farkastorok). Polyb. 8, 10. 23, 4. Strab. 7, 329. 9, 428. 430. 438. Liv. 32, 15. Hor. od. 1, 7, 4. Plin. 16, 44, 92. V. ö. még Kriegk, Das thessalische Tempe, 1835.

K. J.

795. A Tempe völgye.

795. A Tempe völgye.