TARTALOMT

Testimonium

tanuságtétel. A római biróságok előtt nagy jelentősége volt a szóbeli és írásbeli tanuskodásnak. A tanuvallomások személyesen, eskü alatt történtek a törvényszék előtt. Csekélyebb értéke volt az írásbeli tanuságtételnek (t. per tabellas datum), a melyet hét tanú aláírásával s pecsétjével hitelesítve (adnotatio és obsignatio) összehajtottak és lepecsételtek, a nélkül nem volt érvényes. Vonatkozhatott a tanuskodás valamely okiratmásolat vagy kivonat hitelességére (l. Tabulae), valamely füle hallatára tett nyilatkozat bizonyítására stb. Ide tartoznak a testimonia publica is, a miket községek vagy testületek adtak ki valaki mellett (lásd Laudatio) vagy ellen. Testimonium falsum, l. Falsum.

CS. JÓ.