TARTALOMT

Theophrastus

QeojrastoV, neve állítólag Tyrtamus (TurtamoV) volt, peripatetikus, a lesbosi Eresusban született 372–38 között, tehát 11–16 évvel volt fiatalabb mesterénél Aristotelesnél. Vele együtt vezette a Lyceumot, később maga vette át a vezetést és nagy sikereket ért el. Midőn 306-ban a philosophiai iskolákat ki akarták űzni Athenaeből, e terv az ő tekintélyén szenvedett hajótörést. Mint Aristoteles a tudományos zoologiának, úgy ő a botanikának megalapítója, s az egyetemes tudományosság az ő példájára s hatása alatt kezdett helyes munkamegosztás alapján specializálódni. Számos művei közül megmaradt peri jutwn istoriaV és peri jutwn aitiwn, a metaphysikának s a physika történetének töredékei; az hJikoi carakthreV kivonat a philosophus ethikai műveiből. Th. jelentősége természettudományi műveiben van; voltakép mint hű tanítvány nem törekedett egyébre, mint hogy Aristoteles rendszerét kiépítse s tényleg ő e rendszer legkiválóbb képviselője. Logikai fejtegetései már kevésbbé fontosak. Th. nagy tiszteletben és szeretetben élt polgártársai közt 85 éves koráig. De életkorára nézve is eltérők az adatok, mert pl. Hieronymus szerint 107 évet élt s a characteres elé bocsátott levél, mely bizonyára hamisítvány, azt mondja, hogy e művet 99 éves korában írta (Th. arczképét mutatja 825. ábránk a római Villa Albaniban levő föliratos herma után). Összes műveit kiadta J. G. Schneider és Wimmer, megjelent továbbá a Didot-féle gyűjteményben.

S. K.

825. Theophrastus márványhermája (Roma, Villa Albani)

825. Theophrastus márványhermája (Roma, Villa Albani)