TARTALOMT

Thrasybulus

QrasubouloV. – 1. Miletusi prytanis, aztán tyrannus, Periandernek a corinthusi tyrannusnak kortársa és barátja (Hdt. 1, 20. 5, 92), Alyattes lydiai király ellenfele; városának függetlenségét Ardys és Sadyattes idejében szilárdította meg. Hdt. 1, 20 skk. – 2. Syracusaei tyrannus, Dinomenes legifjabb fia, Gelo (l. o.) öcscse, másik bátyjának, Hierónak utóda (467/6-tól), kit kegyetlensége és erőszakossága miatt a rokonaitól fellázított syracusaeiek már tizenegy hónapi uralkodás után elűztek; attól kezdve Locrisban élt. Diod. Sic. 11, 67. V. ö. Arist. pol. 8, 8, 19. – 3. Az athenaei Steiria demosbeli Th., Lycus fia, a híres democrata vezér. Mint a samusi hajóhad egyik vezérének 411-ben főrésze volt a négyszázak megbuktatásában és a democratia visszaállításában. Thuc. 8, 73–75. A következő években többször kitüntette magát a peloponnesusi háborúban, kivált a hellespontusi hajósharczokban. Az arginusaei csatában mint trierarchus vett részt, s a vezérek Theramenesszel együtt őt bízták meg a hajótöröttek megmentésével és a holttestek összeszedésével. A vezérek elleni pörben azonban nem játszott szerepet. Xen. Hell. 1, 6, 7. Hírnevét kivált a harmincz zsarnok megbuktatásában viselt szerepével állapította meg (l. Harmincz zsarnok), s azzal a mérsékletével, melylyel az amnestiához ragaszkodott. Xen. Hell. 2, 4. Plut. Lys. 21. Nepos Thras. 2 skk. Just. 5, 9 skk. Spartával szemben a Thebaevel való szövetség szószólója volt, és 395-től kezdve ő vezérkedett a corinthusi háborúban. Xen. Hell. 3, 5, 16. Plut. Lys. 16, 15, 29. Attól kezdve, hogy Conon a cnidusi diadal után a radicalis democratiát juttatta uralomra, Th. tekintélye halványulni kezdett, egyrészt azért, mert a nemeapataki vereség az ő nevéhez fűződött, másrészt, mert a véresszájú demagogusok nem tudták megbocsátani neki azt a megvetést, melyet üzelmeikkel szemben nyiltan kimutatott. A 389. év tavaszán a rhodusi democraták segélyére küldték 40 hajóból álló hajóhaddal; de ő a thraciai partvidék ellen indult, ismét meghódította Thasust, Samothracét, Byzantiumot, Chalcedont, s úgyszólván újra megalapította a régi athenaei birodalmat. Dem. Lept. 475. Eubul. 1310. De mivel az összes befolyt sarczokat a saját hadserege fentartására fordította, a reményükben csalatkozott athenaeiek hálátlansággal fizették meg szolgálatait. Mikor a spartaiak Aeginát háborúra izgatták Atheane ellen, a szövetségesektől meg panaszok érkeztek Th. kiméletlen eljárása és sarczolásai miatt az őt titokban rég gyűlölő radicalis democraták vád alá fogták és számadás végett visszarendelték Athenaebe. Th.-nak a között kellett választania, hogy vagy kiszolgáltatja magát ellenfelei vádjának, vagy újra haddal támad hazája, még pedig ezúttal a saját maga alapította democratia ellen. Nem vett hát tudomást az őt visszaszólító rendeletről, hanem további sarczolás czéljából Pamphyliába hajózott. Ott ölték meg sátrában egy éjszakai támadás alkalmával az aspendusiak, kik ellen katonái rablóportyázást intéztek, 388-ban Kr. e. Xen. Hell. 4, 8, 25 skk. Diod. Sic. 14, 94 skk. Nep. Thras. 4. – 4. A Collytus demosbeli Th., az előbbinek kortársa, ki szintén részt vett a democratia helyreállításában, radicalis demagogus, a thebaei szövetség híve. Aesch. Ctes. 138. 347-ben 8 hajóval Kisázsiába küldték, de ezeket mind elvette tőle Antalcidas. Xen. Hell. 5, 1, 26 skk. Sok pörben szerepelt mint vádlott (Dem. Timocrat. 742), az Euander-féle dokimasia ügyben pedig mint védő. Lysias in Euandr. 13, 21.

GY. GY.