TARTALOMT

Timotheus

TimoJeoV. – 1. Miletusi dithyrambusköltő, l. Dithyrambus. – 2. Szobrász, 350 táján élt Kr. e. és Scopas-, Bryaxis- és Leocharesszel a Mausoleum díszítésén dolgozott. Plin. 36, 5, 4. – 3. Cononnak a híres hadvezérnek és egy thraciai hetaerának fia (Nep. Timoth. 1. Athen. 13, p. 577A), már mint felserdült ifjú jött 393-ban, 12 évvel a szerencsétlen AigoV potamoi-beli ütközet után, atyjával Athenaebe. Atyja oldalán kiváló hadvezéri és diplomatiai ügyességre tett szert, most pedig kora legkiválóbb szellemeivel (Plato, Isocrates) való érintkezés utján finom műveltséget is szerzett. Mint atyja nagy hirnevének és vagyonának örököse Chabrias és Callistratus mellett ő is tevékeny részt vett a 378-ban Sparta és Athanea közt kiütött háborúban, így 376-ban Euboeát szabadította fel, 375-ben pedig az ellenség nyugtalanítására pusztítva hajózta körül a Peloponnesus partvidékét s Leucas mellett megvervén a spartai hajóhadat, Corcyrát, Epirust és Acarnaniát az athenaeiek részére nyerte meg. Xen. Hell. 5, 4, 64. Sikereinek nagy részük volt abban, hogy 374-ben Sparta békére lépett Athenaevel; az athenaeiek visszahivták Thimotheust, ki hazatértében visszavitte hazájukba a zacynthusi számüzötteket (Xen. Hell. 6, 2, 2), mire a spartaiak megtorlásul Mnasippust tekintélyes sereggel Zacynthus és Corcyra ellen küldték. Timotheusnak nem volt akkora hadereje, hogy a spartaiak ellen sikeresen felléphetett volna, s így az egész évet (373) kénytelen volt tétlenül eltölteni a macedoniai és thraciai tengerparton. Az athenaeiek erre gyanúba fogták, hogy titokban az ellenséggel tart, Callistratus és Iphicrates, a democrata párt vezetői, bevádolták őt a nép előtt, s bár előkelő barátainak, Alcetas epirusi és Iason thessaliai királynak tanúságára felmentették, hivataláról mégis letették. Nep. Tim. 4. Timotheus ezután Ázsiába ment s ott Aegyptus ellen egy ideig perzsa szolgálatban állott, de nemsokára visszatért Athenaebe, kibékült Iphicratesszel s 366-ban az Athenaeiek meghagyásából Ariobarzanes perzsa satrapa támogatására indult 8000 emberből és 30 hajóból álló seregével, de midőn azt látta, hogy Ariobarzanes egész nyiltan fellázadt a perzsa király ellen, otthagyta őt és Samus szigetére ment, kiűzte onnan a perzsa őrséget és athenaeieket telepített oda. Innen a Hellespontushoz hajózott, megszállta Sestust és Crithotét, majd az athenaeiek parancsára Macedoniába ment, hogy Amphipolist visszaszerezze. Ezt nem birta ugyan kivinni, de Methonét, Pydnát, Toronét és Potidaeát meghódította. Diod. Sic. 15, 81. Dem. Olynth. 1, 6. 10. Athenaenek szövetségesei ellen viselt háborújában 356 nyarán 60 hajóból álló hajóhaddal Chares segítségére küldték honfitársai Iphicratesszel és ennek fiával Mnestheusszal (ki T.-nak veje volt) együtt. Diod. 16, 21, Dem. in Tim. 1204. Chius szigete mellett Chares ütközetbe bocsátkozott az ellenséggel, Timotheusék azonban az épen akkor dühöngő szörnyű vihar miatt nem mertek segítségére menni, s így Chares csatát vesztett. Az athenaeiek ennek hallatára Timotheust hazahivták s Aristophon vádjára vezértársaival együtt megvesztegetettés czimén perbe fogták. Iphicratesnek és Mnestheusnak sikerült tisztáznia magát, Timotheust azonban polgártársai elitélték s óriási (100 talentumnyi) pénzbirsággal sujtották. Erre T. önkéntes számüzetésbe Chalcisba vonult vissza s ott nemsokára meg is halt. Nep. Tim. 3. Az athenaeiek azonban ugy látszik, nemsokára megbánták tettüket s a birságot 10 talentumra szállították le; ezt az összeget aztán T. fia Conon meg is fizette, illetőleg a falak kijavitására fordította. Rehdantz, Vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei (1845).

SZI. GY.