TARTALOMT

Tissaphernes

TissajernhV, ravasz és álnok perzsa, Darius és Artaxerxes királyok idejében élt, az áruló Pissuthnes utóda a sardesi satrapaságban. 413-ban, hogy az Athenae védelmezte kisázsiai görög városokat hatalmába keríthesse, Spartával szövetséget kötött, melynek értelmében kötelezte magát, hogy ő fizeti a háború tartama alatt a peloponnesusi hajóhad zsoldját, míg Sparta elismerte a perzsák fennhatóságát azon görög városok felett, melyek valaha a perzsa király alattvalói voltak, vagy Athenaenek adót fizettek. Thuc. 8, 5. 18. Kezdetben T. nagy buzgalommal mindinkább lankadt és nemsokára a zsoldot is nagyon rendetlenül kezdte fizetni, sőt 411-ben az udvarában tartózkodó Alcibiades ösztönzésére az athenaeiekhez kezdett közeledni. Alkudozásaiknak azonban semmi eredménye sem lett (u. o. 45 skk.), mire T. ismét szövetséget kötött Spartával, de ezúttal sem őszinte szándékkal, a mennyiben újra nem segítette a spartaiakat, és ismét Alcibiadesszel lépett érintkezésbe, kit azonban 410-ben álnokul elfogatott. Xen. Hell. 1, 1, 19. Midőn Darius halála után (405) Cyrus lett Elő Ázsia helytartója, T. rögtön áskálódni kezdett ellene Artaxerxes király előtt; ő volt az első, ki a királyt Cyrus titkos terveiről felvilágosítani törekedett. Xen. an. 1, 2, 4. A két testvér háborújában mint Artaxerxes egyik fővezére nagyon tevékeny részt vett (u. o. 1, 7, 12. Hell. 3, 1, 3), a cunaxai csata után folyton nyomában volt a haza térni kivánó 10,000 görögnek, a hol csak tehette, kárt okozott nekik, s vezéreiket hitszegő módon ő végeztette ki. Xen. an. 2, 3 skk. A háború bevégeztével jutalmul megkapta Cyrus tartományait, de nagyon szerette volna még a kisázsiai görög városokat is hatalmába ejteni. Ezek Spartához fordultak segítségért, de a spartai vezérek (Thibron, Dercyllidas) nem birtak a ravasz perzsával boldogulni, csak Agesilausnak sikerült őt 395-ben Sardes mellett levernie, mire a perzsa király minden hatalmától megfosztotta. Utóda Tithraustes aztán Parysatisnak, Cyrus anyjának ösztönzésére elfogatta és megölette. Xen. Hell. 3, 4. Ages. 1, 10 skk. Diodor. 14, 81. Plut. Ages. 19 sk. Art. 23. Corn. Nep. Ages. 2, 3.

SZI. GY.