TARTALOMU

Ulcisia castra

római táborhely Alsó Pannoniában. Az Itinerarium Antonini (p. 260) szerint, mely egyedül említi, Aquincumtól felfelé 9 r. mérföldre feküdt, s mert a dunaparti táborhelyek között keresendő, szükségkép a mai Szentendrével azonosítható, hol a vasuti állomás fölött a római tábor bástyái egy részben még állanak. A Szentendrén talált mérföldmutató oszlopokon (CIL III 3738–3741) a távolság Aquincumtól 8 r. mérfölddel van jelezve. Azon csapatok közül, melyek nevei szentendrei feliratokon előfordulnak, a cohors miliaria nova Severiana Suronum sagittariorum nevét említik CIL III 3638, 3639. 15170 = 3640. Az első kettő császári felirat, az egyik Kr. u. 230-ból való, a másik Julia Mamea tiszteletére szólt. Ugyanezen cohorsnak egy-egy emléke ismeretes még a szomszédos Visegrádról (CIL III 10587) s a még közelebb fekvő Leányfalváról (u. o. 10581). A Severiam jelzőt Alexander Severus császártól kapta s így ezen császár előtt még nem lehetett Ulcisia castrában. Az ala I Ituraeorum olvasása a CIL III 15171 feliratban kétséges, különben tudjuk róla, hogy Győr vidékén tartózkodott. Budapest. Rég. 7, 19. l. Hasonlókép kérdéses, hogy a CIL III 13386 feliratban a c(ohors) Ap(amenorum) van-e megnevezve, mert ez még tudvalevőleg a keleti hadseregben szolgált. Még a CIL 143541 feliratban a legio II adiutrix egyik veteranusa van említve, ki mint signifer szolgált. A CIL III 10575 oltárkövön egyszerüen miles sesquiplicarius fordul elő, a csapat megnevezése nélkül. A katonai feliratokhoz képest ritkábbak a polgári vonatkozásuak. A CIL III 10576 = 3644. 10578 = 3645 és 15173 számuak barbár celta neveket tartalmaznak. A polgári telep, mely a tábor mellett fennállott, mint azt a feliratok némaságából következtethetjtük, városi alkotmánynyal nem birt. A CIL III 15712 feliratban, ha Domaszewski olvasandó, mely Ulcicia castra helyébe lépett 338-ban, midőn ezen vidéken Constantius, Constantinus fia, háborút viselt. Ez a felirat igazolja Mommsen azon feltevését (CIL III p. 458), hogy a Notitiában (Oc. XXXIII, 34) említett castellum Constantiae, hol equites Dalmatac tanyáztak, Ulcisia castrának felelt meg. CIL III p. 458.

K. BÁ.