{402.}

V. Hetvenöt


1. Helsinki

Az 1975. július 30. és augusztus 1. között Helsinkiben rendezett Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet - amelyen 33 európai ország, valamint az Egyesült Államok és Kanada állam-, illetve kormányfői vettek részt - nemcsak a világpolitikának, de a magyar emigrációnak is fontos állomása volt. Értelméről, hatásáról, következményeiről az egész világon viták folytak és mindenki a maga sajátos érdekeinek megfelelően emelte ki előnyeit vagy hátrányait. Megrendezését elsősorban a Szovjetunió szorgalmazta, nem kis részben azért is, hogy az európai status quo-t és ezáltal a második világháborús területi nyereségeit az európai nemzetek közösségével, valamint az Egyesült Államokkal és Kanadával szentesíttesse. A nyugati kormányok a konferenciát nem ellenezték, mert egyfelől ők is szívesen vették, hogy az európai határokról ne folyjék vita, másfelől úgy érezték, hogy a tervezett határozatok egyike-másika a Szovjetuniót és szövetségeseit is bizonyos magatartási elvek követésére kényszeríti. Ezért tulajdonítottak oly nagy jelentőséget már kezdettől fogva az úgynevezett "harmadik kosár"-nak, amely az emberi jogok tiszteletére, az eszmék szabad áramlására és az emberek zavartalan mozgására vonatkozóan tartalmazott irányelveket. Az 1975. augusztus 1-én aláírt nemzetközi érvényű egyezmény számot vetett mind az egyik, mind a másik oldal igényeivel. A kommunista tábor megkapta a határok sérthetetlensége és a fennálló status quo jóváhagyását, a nyugatiak pedig az emberi jogokra és szabadságokra vonatkozó kívánságaik formális elfogadását. A fennálló status quo megszilárdításának tényét enyhítette, hogy az egyezmény csak a határoknak erőszakos úton történő megváltoztatását tiltja meg, de nyitva hagyja a lehetőséget azok békés, megegyezéses úton történő módosítására. A kommunista tábor viszont azáltal térhet ki az emberi jogokra, az eszmék szabad cseréjére és az emberek zavartalan mozgására vonatkozó kötelmek alól, hogy az egyezmény csak a kormányoknak szóló ajánlásokat tartalmaz, nem kötelező erejű előírásokat.

A nyugati magyar emigráció politikai szervezetei és sajtóorgánumai a konferencia ötletének felvetésétől és az előkészítési időszaktól kezdve mindvégig csak annak a Szovjetunió és a kommunista kormányok javát szolgáló vetületeit látták és regisztrálták, kevésbé véve figyelembe azokat a lehetőségeket, amelyeket a megállapodás a Szovjetunióra és szövetségeseire gyakorolható nyomás tekintetében kínált. A valóságban nem csak arról volt szó, hogy a kommunista tábor megkapta, amit akart, de arról is, hogy az emberi jogokat és szabadságokat szívükön viselő kormányok a Helsinkiben kötött egyezmény alapján számon kérhették azok tiszteletben tartását és a finn fővárosban adott ígéretek beváltását. Az is tény, hogy Helsinki hivatkozási alapul szolgálva, megkönnyítette a kommunista országokban emberi jogaikban megsértett polgárok, valamint nézeteik szabad kifejtésében, panaszaik {403.} és követeléseik zavartalan előadásában akadályozott emberi közösségek fellépését és érvelését. Nem véletlen, hogy a Szovjetunióban a Helsinki Egyezmény után jöttek létre vagy erősödtek meg a polgári jogokért küzdő, a hivatalos politikától eltérő elveket valló, vagy ellenzéki beállítottságú csoportok.

A nyugati magyarok körében csupán néhány politikai és politikamentes szervezet, sajtóorgánum, valamint nagyobb rádióállomások (Szabad Európa, BBC, Amerika Hangja, továbbá a két kölni német adó) adtak árnyalt képet a helsinki konferenciáról és megállapodásról, hátrányain kívül rámutatva azokra az előnyökre is, amelyeket kínált. Az emigráció szervezeteinek és sajtójának túlnyomó többsége inkább a konferencia és az egyezmény elleni hangulatkeltésben jeleskedett. Némelyek odáig mentek el, hogy a nyugati kormányokat - elsősorban a washingtonit - Európa elárulásával, a közép-kelet-európai népek cserbenhagyásával, a Szovjetunió háborús és háború utáni hódításainak végleges elfogadásával vádolták. Voltak, kik halálos csapást emlegettek és az európai nemzetek jövőjét a legsötétebb színekben állították be. Az Amerikai Közös Magyar Külügyi Bizottság - Eckhardt Tibor elnökletével - 1971. szeptember 26-án azt követelte, hogy az európai biztonsági konferenciára csak akkor kerülhessen sor, "ha minden résztvevő nép önrendelkezési joga helyreállott. Amikor mód nyílik arra, hogy független nemzetek szabadon hozhatnak érvényes határozatokat közös sorsukat illetőleg!"[432]

A mérsékeltebbek arra törekedtek, hogy a nyugati hatalmak bizonyos követelések képviseletét vállalják. Az előkészületek kezdetén, 1971 májusában a kelet-európai menekült politikusok egy csoportja - magyar részről Varga Béla, Nagy Ferenc és Auer Pál - több nyugat-európai külügyminiszterhez eljuttatott memorandumában azt sürgette, hogy a nyugati hatalmaknak a Szovjetuniótól legalább a Brezsnyev-doktrína elejtését, a szovjet csapatok kivonulását és Közép-Kelet-Európa semlegesítését kellene követelniök.[433]

1973 júniusában az Európai Szabad Magyar Kongresszus, a Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége és a "Schweizerische Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker" nevű szervezet zürichi közös sajtókonferenciáján Werner Kägi, a zürichi egyetem közjogi és nemzetközi jogi tanára kifejtette, hogy a biztonsági konferencia a szovjet politika sikerének könyvelhető el, de alkalmat nyújt a szabadságért és önrendelkezésért indítandó nagyarányú diplomáciai offenzívára. Szerinte az önrendelkezés kérdését a tárgyalások középpontjába kellene állítani. Európa biztonsága - állapította meg a svájci professzor - nem lehet a temetők csendje, valódi biztonság csak a szabadságra épülhet. Az Európai Szabad Magyar Kongresszus a közép-kelet-európai emigránsok más képviseleteivel együtt memorandumot küldött több kormánynak és az Európa Tanácsnak, amelyben azt kérték, hogy a résztvevők csak olyan rendezést fogadjanak el, amely Közép- és Kelet-Európában biztosíthatná az emberi jogok és az önrendelkezés érvényesülését.[434]

1973 szeptemberében a közép-európai federalisták csoportja - magyar részvétellel - Genfből levelet küldött a helsinki konferenciát előkészítő értekezlet delegátusaihoz. Ebben kérte, hogy Közép-Európában állítsák helyre az emberi jogokat, amelyeket a jaltai megállapodás a felszabadított {404.} Európának megígért. A jaltai egyezmény ígéreteinek teljesítése az európai biztonság elengedhetetlen feltétele.[435] E levél azért volt figyelemre méltó, mert a közép-kelet-európai emigráns politikusok és szervezetek túlnyomó többsége Európa kettéosztásának és a keleti felében élő népek cserbenhagyásának dokumentumát látta benne, holott önrendelkezést és szabad választásokat helyezett kilátásba. A genfi levél helyesen érzékeltette, hogy Jaltát nemcsak elutasítani, de rá hivatkozni is lehet, követelve az ott tett ígéretek beváltását.

A magyar emigráció realista és a helyzetmegítélésekben józan mértéktartásra törekvő szárnyán sem hiányzott a biztonsági konferenciával szembeni óvatos fenntartás és kritika, különösen, ami a szovjet szándékokat illette, de anélkül, hogy azok dramatizálására vagy a nyugatiak szempontjainak szélsőséges lebecsülésére törekedtek volna. Auer Pál a szovjet törekvésekről szólva megállapította, hogy "Szovjet-Oroszország valóságos célja a kelet-európai status quo újbóli hallgatólagos elismertetése volt a nyugati hatalmak által, vagy ahogyan a szovjet vezetőség ezt meg szokta fogalmazni a II. világháború által létesített tények (realitások) tudomásulvétele, az európai közösség fellazítása, illetve a nyugat-európai politikai közösség létrejöttének megakadályozása és helyette oly Páneurópa szervezése, amelynek Szovjet-Oroszország és csatlós államai is tagjai. Ugyanakkor alkalmi »détente« létrejötte, amely megkönnyíti a szovjet tervek megvalósítását".[436]

Az emigráns - és köztük a magyar - követelések az önrendelkezés jogának biztosítását sürgették, a tiltakozások oka pedig elsősorban az volt, hogy sokan a küszöbön álló megállapodásban a kontinens keleti felének Európa testéről való végleges leszakítását látták. Közvetlenül a helsinki értekezlet előtt nyugat-európai emigráns képviseletek - magyar részről az Európai Szabad Magyar Kongresszus - nyilatkozatot bocsátottak ki, amelyben azt állították, hogy a finn fővárosban sorra kerülő nyugat-keleti csúcsértekezlet a jelenlegi közép- és kelet-európai állapotokat törvényesíteni fogja. A nyilatkozatot magyar részről Közi Horváth József írta alá. Az aláírók egyébként a szovjet csapatok kivonulását és szabad választásokat követeltek.[437]

Gerald Ford elnök Helsinkibe való elutazása előtt, 1975. július 25-én fogadta tíz amerikai nemzetiségi csoport képviselőit, köztük magyar részről Pogány Andrást, aki első felszólalóként "a magyarság legélesebb tiltakozását" tolmácsolta, mert szerinte a tervezett megállapodás "hatalmas propagandaeszköz a Szovjetunió kezében". Az elnök azzal érvelt, hogy "nem a kis népek és országok sorsát pecsételi meg ez a megállapodás, hanem lehetőséget ad a Szovjettel való további tárgyalásokra, valamint a détente felhasználására a humanitárius és kulturális kapcsolatok megvalósításával kapcsolatban." Pogány András a találkozóról készített beszámolójában hozzáfűzte, hogy Fordnak korábbi magatartásától eltérő viselkedése Kissinger külügyminiszter befolyásával magyarázható. A nemzetiségi megbízottak aggodalmait az sem oszlatta el, hogy az elnök - mint mondotta - nem hitt a helsinki egyezmény aláírása "tragikus következményeiben, elvégre abban semmi másról nem mondunk le, mint az erőszak alkalmazásáról, amit úgysem alkalmaztunk volna sohasem".[438]

Az 1975 október elején Strasbourgban rendezett kelet-európai emigráns {405.} értekezlet résztvevőihez a neves orosz regényíró, Alekszandr Szolzsenyicin, akit 1974-ben megfosztottak állampolgárságától és kiutasítottak a Szovjetunióból, zürichi otthonából azt az üzenetet intézte, hogy a kelet-európai népek lelki egysége talán utolsó reménye ennek a kontinensnek. Az értekezlet a Helsinkit követő csalódás légkörében ült össze és azzal a felhívással zárult, hogy az európai kontinens minden lakója fogjon össze a totalitárius rendszerek elleni küzdelemben, hozzátéve, hogy a helsinki értekezlet nem elégítette ki az európai népeknek béke- és biztonság utáni vágyát.[439]

A nyugati magyarok hangadói a finn fővárosban kötött egyezményben a Nyugat vereségét látták. Miután a közép-kelet-európai erőviszonyok megváltoztatására irányuló követeléseket a nyugati kormányok nem képviselték, mivel nem képviselhették, sok magyar emigráns szemében az egész konferencia mérlege negatívvá vált, és egyértelmű szovjet sikernek könyveltetett el. A nagyobb lapok, például a Nemzetőr, a - nevét időközben Magyarság-ra egyszerűsítő - Kanadai Magyarság, a Magyar Élet, nem győzték hangsúlyozni, hogy milyen ártalom érte az európai szabadság ügyét Helsinkiben. A különböző szabadságharcos szervezetekben is uralkodóvá vált a nézet, hogy a biztonsági értekezlet nemcsak az európai szovjet hódítás véglegesítését jelezte, de a nyugat erőtlenségét és tétlenségét is világossá tette. A legvégletesebb álláspontot a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség foglalta el. 1975. augusztus 16-17-én Bostonban rendezett rendkívüli kongresszusán "helsinki árulás"-ról, a szovjet térnyerésben vétkes "nyugati cinkosságról" beszélt és kijelentette, hogy "a magyar szabadságharcos szervezetek a nyugati kormány- és államfők helsinki árulása után törvényesnek tekintik minden eszköz igénybevételét, amely a magyar nép felszabadítását célozza. Ezért a szabadföldön élő magyar Nemzetőrséget Magyar Felszabadító Hadsereggé nyilvánították, szigorú belső rendelkezések alapján".[440] Ezt a harcias nyilatkozatot nem lehetett mosoly nélkül olvasni. Hiszen, milyen eszközöket vehettek volna igénybe az elkeseredett szabadságharcosok és kikkel, miből, ki ellen vezették volna hadba a felszabadító armadát? A határozat megmaradt annak, ami volt, ártalmatlan háryjánoskodásnak, amit maguk a megfogalmazói is annak éreztek, hiszen megvalósítása érdekében semmit sem tettek. Egyetlen következménye egy hírlapi vita volt.

Az amerikai politika - amelybe oly sok emigráns vetette bizalmát, részben tájékozatlanságból és valódi elemeinek fel nem ismeréséből - kétségtelenül csalódást és elégedetlenséget okozott, mert a hetvenes évek elején és közepén már szemmel láthatóan nem az emigrációk kívánta irányban haladt. Gábor Áron keserű hangon regisztrálta, hogy "a világ rendezésére, az emberi és népi jogok védelmére hivatott amerikai politika nem egyezik múltunk történelmi útmutatásával és jövőbeni elképzeléseinkkel.[441]

Ha nem is ilyen drámaisággal, de mindenképpen szembeszökő és a jövő tennivalókat mérlegelő komolysággal valóban felvetődött a kérdés, hogyan is állunk a magyar emigrációs célok nyugati támogatásával és a magyarok meddig számíthatnak a befogadó országok kormányainak, sajtójának, közvéleményének jóindulatú rokonszenvére. Az bizonyosnak látszott, hogy Helsinkivel egy időszak lezárult és egy új elkezdődött. Még szemléletesebbé {406.} vált a fordulat 1978 januárjában, amikor az Egyesült Államok visszajuttatta a magyar népnek a Szent Koronát.


2. A korona

Amikor a magyar-amerikai kapcsolatok fokozatos javulása már észlelhető volt, valószínűnek tetszett, hogy a rendezésre váró ügyek között előbb vagy utóbb a Magyar Szent Korona sorsa is szóba kerül, miután Budapest többször is tanújelét adta annak, hogy szeretné visszakapni minden magyarok féltett kincsét és a magyar államiság jelképét. Mindaddig azonban, amíg a kérdés megoldása nem érett meg és a washingtoni kormány véglegesen nem döntött, hivatalos amerikai tényezők tagadták, hogy a korona ügye foglalkoztatja őket. Egy külügyminisztériumi értekezlet után a Magyar Bizottság által 1970 májusában kiadott jelentés szerint az európai ügyekben illetékes államtitkár biztosította Varga Bélát arról, hogy "ámbár az amerikai kormány Kelet-Európa országaival való viszonya normalizálására törekszik, a jelen pillanatban nem tervezi a korona visszaadását, amelyet a magyar nép nevében őrizetében tart". Varga Béla megelégedéssel vette tudomásul, hogy "pillanatnyilag az amerikai kormánynak nincs terve a koronának a kommunista rendszer részére" történő átadására, "a magyar nép akarata ellenére, amely jogilag a tulajdonosa".[442]

A New York Times 1972. február 9-én Bécsből jelentette, hogy Nixon elnök arról tájékoztatta Mindszenty József bíborost, hogy a korona továbbra is az amerikai kormány őrizetében marad.[443] Ugyancsak a New York Times-ban Eckhardt Tibor egy olvasói levélben tiltakozott "a korona a magyar népé" helyes tételének olyan értelmezése ellen, hogy ennek következtében vissza kellene juttatni Budapestre. "Jobban bízunk az amerikaiakban, mint az oroszokban - írta -, és mélységesen sajnáljuk, hogy Patton tábornok nincs többé közöttünk és nem magyarázhatja meg fogadkozását: Szent István koronája mindaddig őrizetünkben marad, amíg az oroszok megszállva tartják az országot".[444] Az amerikai lap néhány nappal ezelőtt azt írta vezércikkében, hogy "A Szent Korona a magyar nép tulajdona, helye Budapesten van, tekintet nélkül a jelenlegi rendszerre, amely egyébként nemzetközi elismerést élvez és diplomáciailag az Egyesült Államok is tudomásul veszi."[445] Az Amerikai Magyar Szervezetek Koordináló Bizottsága vezető tagjai - Eckhardt Tibor, Pásztor László, Pogány András, Gereben István - több ízben interveniáltak a washingtoni kormánynál és törvényhozásnál, ahol mindannyiszor azt a lakonikus választ kapták, hogy "nincsenek tervek a Szent Korona kiadására". Közben azonban a kormányhivatalokban forgó laptudósítók azt a benyomást szerezték, hogy egyfelől a budapesti kormány erősen dolgozik a korona megszerzése érdekében, amerikai részről pedig csak a kedvező pillanatra várnak, amikor ez kellő indoklással és formában megtörténhetik.

Az emigrációs sajtóban a korona ügye visszatérő téma volt és a cikkek alaphangja az elutasító magatartást tükrözte. Az amerikai köztársasági párt nemzetiségi osztályának vezetője, Pásztor László többek véleményét tolmácsolva {407.} jelentette ki, hogy "amíg Magyarországnak nincs alkotmányos és szabadon választott kormánya" az Egyesült Államok nem adhatja ki a koronát.[446] Abban viszont alig lehetett bízni, hogy a washingtoni kormány magáévá teszi ezt a felfogást, jóllehet többször is álláspontjának változatlanságáról biztosította a hozzá forduló magyarokat. 1973 augusztusában a tavasszal posztjától megvált budapesti amerikai követ, Alfred Puhan kijelentette, hogy a koronát vissza kell juttatni Magyarországra.[447] A külügyminisztérium reakciója: a magyar kormány ugyan kérte visszaadását, de erről még nem indultak tárgyalások.

Az amerikai kormány a jelek szerint 1977 tavaszán látta elérkezettnek az időt arra, hogy a korona visszaszármaztatását komolyan mérlegelje és a visszaadás körülményeiről a tárgyalásokat megkezdje. Az erről szóló értesülések és hírek az amerikai magyar politikai közszereplőket mozgósították, akik igyekeztek szenátorokat és képviselőket megnyerni a tervezett lépés elleni tiltakozásra. Akadtak is néhányan, akik - elsősorban magyar szavazatokra számítva - vállalták a korona visszaadása elleni fellépést és közbenjárást. A tiltakozók között volt Ronald Reagan, aki szerint: "Az elnyomás elleni rendíthetetlen küzdelem nemes magyar hagyományát tükrözi Kováts Mihály, Kossuth és napjaink élő szabadságharcosai ezreinek élete. Szent István koronájának visszaadása indokolatlan és teljesen felelőtlen sértés e hősök emléke és leleményes, tehetséges magyar-amerikai közösségünk nemzeti büszkesége ellen."[448]

A magyarok kongresszusi meghallgatása a Képviselőház Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának európai albizottsága előtt történt 1977. november 9-én. A meghallgatott tanúk többsége a korona visszaadását ellenzők, kisebbsége az azt támogatók köréből került ki. Ellenezte a tervezett lépést a többi között Pogány András, Pásztor László, Béky Zoltán református püspök, az Amerikai-Magyar Szövetség elnöke, Füzér Julián katolikus plébános, Lőte Lajos, az Erdélyi Bizottság elnöke. Helyeselte a kormány szándékát Nagy Ferenc, Kovács Imre, Király Béla, Varga László a politikusok, Deák István, Völgyes Iván, Gáti Károly, Sinor Dénes a meghívott egyetemi tanárok közül.

Pogány Andrásnak a kongresszusi kihallgatásról készített beszámolója szerint "November 9-e gyásznapnak bizonyult a State Department számára, mert a megjelentek óriási többsége, különböző amerikai szervezetek képviseletében a leghatározottabban tiltakozott a Szentkorona kiadása ellen, azon az alapon, hogy Magyarország szovjet katonai megszállás alatt, ráerőszakolt kormányzat alatt él s így a Szentkorona, mint a magyar állami függetlenség és szuverenitás szimbóluma, nem eshet a jelenlegi rezsim kezeibe."[449] Egy másik résztvevő, Kovács Imre szerint a tiltakozók nem érték el céljukat, végső fokon kudarcot vallottak, mert egyfelől érveiket nem tudták meggyőző módon előadni és mellettük rokonszenvet kelteni, másfelől agresszív viselkedésükkel idegenkedést, sőt rendreutasítást váltottak ki. A támogatók azzal érveltek, hogy Budapesten a Szent Korona "megszilárdíthatja a magyarokat hitükben és kitartásukban, a népnek szüksége van a bátorításra és nekünk a népre kellene függesztenünk tekintetünket, nem a rendszerre" (Nagy Ferenc), "a korona többet használ a népnek, mint a kommunista rezsimnek, a reményt erősítve benne, hogy sorsa jobbra fordul" (Kovács {408.} Imre), "mivel egy egész nemzedék nőtt fel anélkül, hogy egyszer is láthatta volna a koronát, nem indokolt a visszaadás ellen küzdeni" (Király Béla) "a korona hazai jelenléte történelmi hatóerőnek mutatkozik és élteti azokat az eszméket, amelyekben Magyarország népe nem szűnt meg hinni" (Hám Tibor), "bizonyos feltételek teljesülése esetén a korona a szabadság és a függetlenség eszméjét fogja hirdetni" (Varga László). Támogatta a Szent Korona Magyarországra való visszatérését Varga Béla, a Magyar Bizottság elnöke is.[450] A külföldi magyarok jelentősebb folyóiratai és lapjai közül az Új Látóhatár, a Katolikus Szemle, az Irodalmi Újság, a bécsi Magyar Híradó, a rádiók közül Amerika Hangja és valamennyi európai magyar adóállomás. A Szabad Európa Rádió a korona megérkezése és átadása alkalmából először tudósított közvetlenül Budapestről.

A magyarokat is magában foglaló amerikai küldöttség élén Carter elnök megbízásából Cyrus Vance külügyminiszter utazott Budapestre és 1978. január 6-án megtörtént az Országházban az ünnepélyes átadás. Az Egyesült Államok kormánya, amely maga mögött tudhatta a kongresszus és a lakosság többségének jóváhagyását, nem tette magáévá egyes magyar emigráns körök aggodalmát és veszélyérzetét, de nem akadályozta őket abban, hogy véleményüket a nyilvánosság előtt kifejezésre juttassák és tiltakozó akciókat indítsanak.

Talán nem hat szerénytelenségnek, ha e könyv szerzője idéz abból a tanulmányából, amelyet 1978 elején írt és amelyben a Magyar Szent Korona hazatérésének előtörténetét dolgozta fel.

"A szentkorona hazatért. Ott van, ahol a helye: Magyarország fővárosában és a magyar nemzet tulajdonában. E tulajdonjog felől soha semmilyen kétség nem lehetett és az amerikai kormány, amely harminchárom évig őrizte, egy pillanatig sem tekintette a magáénak. Sőt, határozottan szembe szállt olyan jogi magyarázatokkal, amelyek értelmében hadizsákmánynak tekinthető vagy olyan birtoktárgynak, amely súrolja az amerikai tulajdon fogalmát és csak különleges közjogi eljárás után szolgáltatható ki. Az amerikai kormány nézete kezdettől fogva az volt, hogy a magyar koronázási ékszereket megőrzésre vette át 1945-ben, azzal a szándékkal, hogy a jogos tulajdonosnak visszaadja. A jogos tulajdonos pedig nem más, mint a magyar nemzet, és minthogy ennek a nemzetnek a túlnyomó többsége Magyarországon él, formálisan ez ország lakosságának, de valójában az egész magyarságnak adta vissza...

A "hogyan" tekintetében a Washington és Budapest közötti megállapodás ünnepélyes külsőségeket irányzott elő, melyek ugyan nem voltak összehasonlíthatók a korona Budapestre való korábbi visszatéréseinek külsőségeivel, de mégis kifejezésre juttatták, hogy a magyar népnek értékes kincs hazatéréséről és nem mindennapi eseményről van szó. A "kinek" kérdésére meg az a felelet született meg, hogy a magyar népnek, mégpedig az amerikai nép részéről. Nem a kormány adja vissza egy másik kormánynak, hanem az Egyesült Államok népe Magyarország népének. A "néptől a népnek" jelleget az átadó és átvevő delegációnak kellett tükröznie. És végül az is nyilvánvalóvá lett, hogy az amerikaiak a magyar koronázási ékszereket minden feltétel nélkül szolgáltatják vissza jogos tulajdonosaiknak. Mert, milyen címen szabhattak volna feltételeket az amerikaiak olyasminek a {409.} visszaszolgáltatásáért, ami nem az ő tulajdonuk? Nem hadizsákmányt juttattak vissza. Nem adományt vittek Budapestre. Nem adás-vételi szerződés feltételeit teljesítették. Fejlett jogi érzékre és politikai tapintatra vall, hogy nem tették a koronát alku tárgyává és nem használták fel politikai nyomásra, üzletre, zsarolásra, hanem gazdag múltjának és méltóságának megfelelően, minden hátsó gondolat és feltétel nélkül, nemes gesztussal szállították vissza Budapestre."[451]

Azoknak a lelkiállapotát és beállítottságát, akik nem tudták megérteni és váltig helytelenítették a washingtoni döntést, Szitnyai Zoltán érzékeltette: "Carter is az egy tál lencse mellett döntött - írta -, azon örök erkölcsi érték helyett, amit az biztosított volna számára, ha hallgat az amerikai magyarokra, akik harminc éve harcolnak azokért, akik nem nyilváníthatják szabad akaratukat... Az Egyesült Államok elnökének döntése megsértette azt, ami a magyaroknak szent."[452] Kétségtelen, hogy Jimmy Carter éppen úgy nem hallgatott a korona ügyében a tiltakozó magyarokra, mint nem hallgatott reájuk Helsinki ügyében Gerald Ford, vagy korábban a kommunista világ felé való újabb nyitást kezdeményező Richard Nixon és Henry Kissinger. Ennek következményei, természetesen, nem maradhattak el. Fel kellett vetni a kérdést, mi az emigráns politika jövője és az emigráns magyarok feladata.


3. Az emigráció hivatása

Mi az emigráció hivatása? A kérdés olyan idős, mint maga az emigráció. Amióta emigránsok léteznek, szünet nélkül foglalkoztatja őket szerepük és feladatuk megfogalmazása. Minden emigráció a kornak és a viszonyoknak megfelelő választ ad, újból és újból elgondolkozva azon, mi létének értelme és magyarázata. Az 1945 óta nyugatra kényszerített vagy a hontalanságot önként vállalt magyarok mindannyiszor felvetették a feladatokat és tennivalókat tisztázó kérdést, valahányszor olyan események vagy fordulatok következtek be, amelyek állásfoglalást sürgettek. Ilyen fejlemény volt a hatvanas évek közepe táján elkezdődött magyarországi enyhülés, a nemzetközi feszültség csökkenése és a hetvenes évek elejétől Budapest nyugati külkapcsolatainak rohamos javulása.

Akik kezdettől fogva és a helyzet változásától függetlenül makacsul az ellenkezés és tiltakozás álláspontjára helyezkedtek, könnyebben viselték el a történelem alakulását, mint azok, akik nem rekedtek meg a fejlődés valamely periódusánál, hanem közvetlen céljaikat mindig az adott feltételekhez és lehetőségekhez igazították. Ezek pedig állandóan változván a gondolkodó emigránsokat is új és új problémák elé állították. Folyamatosan arra kényszerítették őket, hogy az adottságokat és esélyeket állandóan mérlegeljék, feladataikat időközönként megvizsgálják.

A hatvanas évek vége és a hetvenes évek emigráns sajtója eléggé lehangoló képet adott a világban végbemenő események és irányzatok megértéséről. A tájékozatlansággal párosult megnemértés okozta, hogy az emigráció {410.} céljait érintő fejtegetésekben annyi köddel, homállyal, zavarral, ellentmondással találkoztunk.

Abban a politikai szervezeteket és lapokat elmarasztalni nem lehetett, hogy élesen szembenálltak a magyarországi kommunista rezsimmel és minden eszközzel arra törekedtek, hogy annak, ahol lehet, ártsanak. Emigrációtól mást aligha lehet elvárni és ameddig létét fel nem adja, ez a jellegéből folyó feladata. Felvetődött azonban a kérdés, hogy a magyar emigráció hangadó körei e feladatukat az eredmény és a siker esélyével végzik-e vagy pedig olyasmit művelnek, ami szükségszerűen kudarccal végződik, tehát ellenfelük gyengítése helyett annak megszilárdulásához járulnak hozzá.

Az emigráció hivatásáról folyt cikkezés és a tennivalóról időnként fellángolt viták mutatták, hogy a magyarok elégedetlenek az eredményekkel és látják, hogy az ellenfelükkel vívott küzdelem nem hozta meg a remélt sikert, mert sem belső helyzete nem ingott meg, sem külső kapcsolatai nem romlottak. Sőt, az elégedetlenséget állandóan növelte, hogy Budapest pozíciója a világban javuló irányzatot mutatott, az emigráció politikai képviseletei pedig az irántuk való érdeklődés elhalványodását konstatálták. Létüket és cselekvési körüket, persze, nem fenyegette veszély, mert a magyarországi uralkodó hatalom és külföldi gyámolítója minden jó irányú kezdeményezése ellenére is hagyott annyi támadási felületet, hogy szinte kihívta maga ellen a tagadást és elutasítást.

A Magyar Bizottság igyekezett ugyan hangot adni mérsékeltebb álláspontoknak, még ha némely tagja - mint Barankovics István vagy Pfeiffer Zoltán - el is rugaszkodott a valóságtól, de például az Európai Szabad Magyar Kongresszus, az amerikai Külügyi Bizottság és Koordináló Bizottság, a magyar egyesületeket tömörítő csúcsszervek mintha feladatukat csak abban látták volna, hogy tiltakozzanak és nyugati partnereiket tiltakozó szóra bírják, kevésbé abban, hogy eredmény és siker reményével kecsegtető politikai akcióba kezdjenek. Nem a tiltakozás volt hiba, hiszen az indokolt és megalapozott volt az esetek túlnyomó többségében, hanem az, hogy a tiltakozásnál nemigen jutottak többre. Vagy ha igen, olyan eleve időszerűtlen és figyelemre sehol sem méltatott ötletre, mint az, hogy egy jelentős kelet-nyugati értekezlet előtt valamely magyar szervezet a trianoni béke revíziójának napirendre tűzését sürgette. Azt sejtetve, hogy a Trianon okozta bajok megoldásával az egész világ rendje helyreáll.

Málnási Ödön történész esete egyik példája volt annak a tanácstalanságnak, amelyet a magyarországi fejlemények némelyekben előidéztek. A szélsőjobboldal gondolkodóinak egyike egy 1966-ban megjelent tanulmányában tájékozottságra és józanságra valló helyzetképet adott a magyarországi változásokról, messzemenően pozitív jegyeket fedezve fel elsősorban a társadalmi problémák megoldásában. "Magyarországon egyetlen munkás és egyetlen paraszt sem sírja vissza az 1945 előtti időket, mert senki sem akar az élet vonatján mégegyszer a harmadosztályon utazni. A lezajlott szocialista forradalmat, ha kívülről jött is, mindenki elfogadta, s Tamási Árontól, Illyés Gyulától, Németh Lászlótól, Veres Pétertől kezdve minden kipallérozott magyar elme rendíthetetlenül meg van győződve a szocializmus szükségességéről, csak a szocializmus magyar útjának keresése terén van felfogáskülönbség. Senki sem kívánja kiszorítani a közéletből a magyar élet {411.} éltető elemét: a szocializmust. Csak egyet kívánnak hozzá: szabadságot."[453] Emigráns társait arra szólította fel, hagyják abba a múlt siratását, avult nézetek felmelegítését, legtöbbször papírkosárba kerülő memorandumok gyártását. Ha eltekintünk annak vizsgálatától, hogy valóban oly egyöntetű volt-e a szocializmus melletti rokonszenv, mint Málnási állította, az olvasóban az a benyomás keletkezhet, hogy a szerző igyekezett realista módon szemlélni a Magyarországon végbement változásokat. Ez a realizmus azonban nyomban eltűnt, amikor listát készített arról, hogy milyen követelésekkel álljon elő a külföldi magyar, ha kifejezésre akarja juttatni a magyar nép törekvéseit. Málnási szerint követeljen: magyar szocializmust, szocialista hivatalnok-kormányt, a munkástanácsok forradalomban kivívott jogainak felélesztését, minden hatalmat az Országos Munkástanács kezébe; Semmit vissza! Ki a reprivatizálni akaró reakciósokkal; magyar célokhoz igazított tervgazdaságot, az 1945 óta alkotott ítéletek hatálytalanítását, az elítéltek kártalanítását, semleges magyar köztársaságot stb.[454] E követelések túlnyomó többsége teljesen irreális volt (nem beszélve azok egy részének nemzeti szocialista felhangjairól), éles ellentétben a helyzetelemzésben mutatkozó realitásérzékkel.

Az Amerikában élő Sisa István az 1966-os év mérlegét elkészítve az elmúlt két évtized eredményeinek felsorolása után panaszos hangon emlegette fel "az érem másik oldalá"-t, amely különösen az ötvenhatos forradalom tizedik évfordulója alkalmából vált láthatóvá. "1966 - írta - a főhadszíntérnek számító Washingtonban inkább a fájdalmas balsikerek esztendeje volt." Szerinte "a forradalom évfordulójának hivatalos agyonhallgatása, és a liberális sajtó által mutatott lekicsinylése elsősorban a State Department "hídépítő" politikájára vezethető vissza." A szerző felvetette a kérdést, "érdemes volt-e egy teljes esztendőn keresztül oly sok energiát, súlyos összegeket áldozni irreálisnak bizonyult tervek s alapjában másodrendű célok kergetésére, melyek éppúgy délibábnak bizonyultak, mint a tervek végrehajtására 1965-ben bejelentett 100 000 dolláros alap megteremtése. Ugyancsak felmerül a kérdés, vajon az agyonhallgatásban nem játszott-e szerepet az a szerencsésnek nem mondható hangnem és rámenős stílus, amely szabadságharcos körök részéről amerikaiak irányában itt-ott megmutatkozott s náluk kedvezőtlen visszahatást szült?... 1966 csalódásaiból azonban hasznot lehet meríteni, ha az azokból adódó tanulságokat józanul leszűrjük és a jövőben alkalmazzuk. Ahelyett, hogy olyan szekér után szaladnánk, mely nem vesz fel, rendezzük sorainkat és induljunk el saját erőnkből megvalósítható, forró szívvel, de hűvös fejjel kitűzött célok felé. Húsz év után végre tudomásul kell vennünk, hogy az annyira áhított nagy célok: szülőhazánk felszabadítása, az oroszok kivonulása, szabad választások megtartása, vagy Trianon revíziója olyan történelmi erőktől függ, melyekre mi hatást gyakorolni nem tudunk."[455] Az emigráció konzervatív szegletéből származó Sisa István a magyar sorsproblémák felé fordulást ajánlotta, olyan kérdésekkel való foglalkozást, mint a hazai abortusz-rendelet, a magyar kisebbségek sorsa, nyugaton pedig a magyar ifjúság beolvadása és a magyarság lemorzsolódása.

Egy másik amerikai magyar, Wass Albert regényíró menekült társainak a beolvadással szemben a befogadó társadalomba magyarként való beilleszkedést {412.} ajánlotta. A helyes úton szerinte azok járnak, akik: "beilleszkednek az új ország rendjébe, részt vesznek aktívan is az új ország életében, de ugyanakkor magyaroknak vallják magukat és gondoskodnak arról, hogy gyermekeik öntudatába is beleoltsák az évezredes magyar múlt európai hivatásának, a magyar kultúra színvonalának és a magyar szellem, a magyar tehetség világviszonylatban is megmutatkozó értékének ismeretét. Azt a hajdani magyar menekült családot, mely ezt az utat választotta s mely ennek a kettős hivatástudatnak az egyensúlyával teremtett új otthont magának az amerikai kontinens bármely pontján, ma köztisztelet veszi körül. Az ilyen családnak ma befolyása van s egyetemes magyar szempontból jó és hasznos szolgálatot teljesít a maga szűk körében, mert a magyar névnek megbecsülést és a magyar ügynek barátokat szerez."[456] Wass Albert nem adta fel a magyar egység megteremtésének reményét és azt a hitét, hogy közös erőfeszítéssel hatalmas vállalkozások is létrehozhatók. 1968-ban több cikket írt ilyen értelemben, de változó tapasztalatai alapján változó követelésekkel. Míg kezdetben "minden magyar" összefogására törekedett, később már csak a kiválasztottak "élcsapatába" helyezte bizalmát, de még az sem tudott tartósan összeállni és a Wass által alapított intézményeket eredményesen működtetni.

Míg a szabadságharcosok többsége - kik főleg a Veress Lajos által vezetett szövetségben gyülekeztek - erősen hitt az amerikai kormányzattal való szóértésben és beadványokkal, memorandumokkal, személyes eszmecserékkel próbálta a magyar kérdésekben vallott elveit és megfogalmazott érveit elfogadtatni, a Pongrátz-fivérek által vezetett szövetség tagjai ennek hasztalanságát hirdették és a szabadságharcos ügyekben való fellépésre csak azokat tartották illetékesnek, akik fegyverrel a kézben harcoltak ötvenhatban. Röpirataikban és lapjaikban kifejezésre juttatott felfogásuk nem is volt alkalmas arra, hogy amerikai vagy más kormányférfiak komoly partnernek elfogadják őket. Kizárólagosságra való törekvésük, a faji gondolkodást súroló nézeteik, a felszabadításra tett - de komolyan sohasem vett - célzásaik rokonszenv helyett inkább idegenkedést váltottak ki a kívülállókból. A rivális szövetség sikerei elszigeteltségük érzését, következésképp sértődékenységüket és sérülékenységüket növelték.

A szabadságharcos szervezetek javára írandó azonban, hogy jóllehet állandó volt körükben a civakodás és széthúzás, a magyarságukhoz való ragaszkodásnak, magyar kezdeményezések támogatásának és értékes intézmények fenntartásának olykor megindító példáját adták. A szabadságharcosok gyerekeiket is igyekeztek a magyar nyelvben és kultúrában felnevelni, a cserkészcsapatokban szép számmal lehetett szabadságharcosok fiaival és leányaival találkozni. Egy kanadai publicista szinte fogadalomként és patetikus szavakkal vallott amellett, hogy mik az emigráns magyarok feladatai: "gyermekeinket hazaszeretetben neveljük, gyönyörű nyelvünkre megtanítjuk, magyar iskolába küldjük, s így a magyar anyákat hősökké avatjuk; nem hurcoljuk a vasfüggöny mögé kemény munkával megszerzett dollárjainkat, nem hencegünk ott jómódunkkal, ki nem fizetett autónkkal; nem támogatjuk a propaganda útra kiküldött színészek előadásait, nem vásároljuk festők giccses képeit és nem olvassuk kommunista írók gyalázatos könyveit; nem megyünk hivatalos meghívások alapján kommunista {413.} pénzen kongresszusokra, hogy ott a békés egymás mellett élés boldogságát hirdessük; de itt az emigrációban magunkhoz ölelünk minden tisztességes magyart."[457] A többes szám azonban mind kevesebb magyarra vonatkozott, mert a fogadkozások ellenére sem lehetett elzárkózni bizonyos felismerések és az idők változása okozta következtetések levonása elől. Néhány év múlva már azok voltak többségben, akik nem ily szigorúan fogták fel az emigráns magatartás követelményeit.

Az iméntitől lényegesen elütő szellem és gondolkodás ihlette Borsody István 1977 őszi elmefuttatását, amelyben a demokratikus emigráció harmincadik évfordulóján azt kérdezte, hogyan illik ez bele a történelmi folytonosságba és milyen világpolitikai változások közepette érte meg harmadik évtizedének végét. A kép - Borsody szerint - szöges ellentétben állt mindazzal, ami a kelet-európai emigránsok agyában Amerikáról megfordulhatott. A hatvanas évek és hetvenes évek amerikai politikája legtöbbjükből csak csalódást válthatott ki, de az rossz tanácsadó lenne a jövőre nézve. Helyette inkább a realitásokat kellene figyelembe venni és a magatartást azokhoz igazítani. "Aki még komolyan veszi az emigráció politikai szerepét a magyar demokrácia építésében - írta -, annak sürgősen változtatnia kellene eddigi gondolkodásmódján, hogy lépést tarthasson mind a világpolitikai, mind az európai helyzet változásával. A sikertelenség nem iktatja ki okvetlenül a politikai emigrációt hazája történelméből. Rákóczi és Kossuth máig is hősként él a nemzet emlékezetében. De Rákóczinak volt erkölcsi ereje, hogy beismerje: politikája kudarccal járt, s óvta a magyarokat, ne reménykedjenek európai segítségben a Habsburg-uralom lerázására. Kossuth az emigrációban szülte legjobb gondolatait, amikor egyrészt az osztrák-magyar dualista rendszer katasztrofális következményeire hívta fel a nemzet figyelmét, másrészt a dunai konfederáció eszményében ismerte fel a reánk és szomszédainkra nehezedő sorsproblémák megoldását. Jászi Oszkár, az októbrista emigráció legmaradandóbb értékű tagja, szintén a federációs megoldás zászlaját tartotta magasra és korunk problémáinak mélyreható elemzésével a követők táborát toborozta, e folyóirat (Új Látóhatár) alapítóit és számos munkatársát beleértve. Demokratikus emigrációnk harmincadik évfordulóján és a Kádár-korszak huszonegyedik esztendejében felvetődik a kérdés: mi tulajdonképp ennek az emigrációnak a politikai mondanivalója Magyarországnak, az öt országban élő magyar népnek és szomszédjainak a Duna medencében?"[458]

Megnyugtató választ erre a kérdésre sem az az írói és politikai kör, amelyhez Borsody is tartozott, nem tudott adni, sem azok a hozzászólók, akik az esszé megjelenését követő Új Látóhatár-vitában részt vettek. Kovács Imre többször is sürgette barátait egy ilyen munka elvégzésére, de eredmény nélkül, maga is inkább felaprózta gondolkodói és írói energiáit kétes értékű hírlapi cikkek írására, ahelyett, hogy a Borsody-említette vállalkozásba belefogott volna. Gombos Gyula és Szabó Zoltán is csak elemeit és mozaikdarabkáit formálta meg egy ilyen elméleti szerkezetnek, de összeszerelésére senki sem vállalkozott.

A Svájcban élő Garamvölgyi Antal szerint a "nyugati segítség elmaradása világosan értésünkre adta otthon és az emigrációban egyaránt, hogy nem várhatjuk a "felszabadításunkat". A történelem meghatározta a helyünket {414.} és azon emberi számítás szerint belátható időn belül változtatni nem lehet. Mind az otthon, mind az emigráció magatartását ez a reális felismerés kellene, hogy meghatározza. Az otthon maradottak felismerték ezt a megváltoztathatatlan helyzetet. Mi nem. A forradalom nyugatra menekült harcosai abban igyekeztek egymást túllicitálni, ki a legnagyobb antikommunista, mert a magyar nemzeti öntudatnak itt ez volt a fokmérője. Húsz év elmúlása után látjuk, mennyivel helyesebb, reálisabb lett volna megőrizni forradalmi célkitűzéseink egyik leglényegesebb követelését a szocializmust és így egy nagyon lényeges kérdésben azonos eszmei talajon maradhattunk volna az otthonnal. Meg kellett volna ezt tennie nemcsak azoknak, akik a szocializmust akarták, hanem azoknak is, akik a nyugati demokráciáért harcoltak, mert mindannyiunknak be kellene látnunk, hogy a mai nemzetközi helyzetben Magyarország számára más alternatíva nincs, mint a demokratikus szocializmus."[459] A müncheni Benkő Zoltán megtoldotta Borsody kérdésfeltevését azzal, hogy "mi az otthoniak mondanivalója a demokratikus emigrációnak és másrészt, mi veszteni valónk van egy esetleges kölcsönös eszmecsere során akkor, midőn nyilvánvaló, hogy problémáink megoldásában magunkra hagytak."[460] Kende Péter Párizsból küldött hozzászólásában a többi között Szekfű Gyulának azt a Borsody által idézett mondását helyezte kritikai megvilágításba, hogy a Magyarországról 1947-ben elmenők "kiiktatták magukat a magyar történelemből". Kende szerint "ha kormányszintű kapcsolatokkal e progresszív demokrata töredék nem rendelkezett is, kifejezési lehetőségekben nem szűkölködött, legalábbis 1957 óta. Mármost, mit tudott tenni ez a nem-ellenforradalmi, nem-reakciós emigráció? Mit bírt elérni egy Károlyi Mihály, egy Szabó Zoltán, egy Kéthly Anna? Milyen hatással volt az 1957 utáni magyarországi fejlemények alakulására a folyóirat, amelyben e vitát folytatjuk? A Szekfű által bejósolt kiiktatáshoz, sajnos nem kellett, hogy valaki reakcióssá váljék."[461] Egy volt diplomata, Kállay Kristóf Ervin úgy látta, hogy "minden emigránsban Kossuth Lajos szelleme kell éljen, amely nem enged követeléseiből, sürgeti az emberi jogok fenntartás nélküli, legteljesebb és legtágabb tiszteletben tartását, nem tévesztve szem elől a kor követelményeit, a szociális igazságot és az azt biztosító termelési viszonyokat."[462] És végül a bécsi Varga József a történelem pontos ismeretének fontosságát hangsúlyozta és azt, hogy a magyarság ép történeti tudattal rendelkezzék, mert "csak így lesz elérhető, hogy... a jelen sajátosságaival összhangban álló nemzeti és nemzetközi feladatait felismerje és megvalósítsa. Csak így juthat az uralkodó rendszer az idegen segítséggel megszerzett hatalom tudomásulvétele mellé legitimitásának tényleges elismeréséhez, s ezáltal a jövő lehetőségeinek kiszélesítéséhez."[463]

Az emigráció konzervatív szárnyán a Szentkorona visszaadása az 1978 újévi sajtóban vezető téma volt és arra serkentette a vezércikkírókat, hogy a fordulat fényében tekintsék át az emigráció feladatait. Gábor Áron a tennivalóik jobb elosztását sürgette és azt ajánlotta, hogy a nagy kapukon való dörömbölés helyett érdemesebb lenne kiskapukon zörgetni. Wass Albert legfontosabb feladatnak a közöny elleni küzdelmet jelölte meg. Flórián Tibor költő azoknak az összefogását sürgette, akikben él a felelősség az egész nemzet sorsa iránt. Pogány András azt fejtegette, hogy az emigrációban {415.} is a szekfűgyulai "kis magyar út" és "nagy magyar út" követői állnak szemben egymással. Eléggé leegyszerűsítve a problémát, úgy látta, hogy a kis magyar út hívei csak a túlélés lehetőségeire függesztik tekintetüket. A nagy magyar út hívei szerint "a szentistváni utat kell ápolnunk a szabadnak maradt magyar lelkekben. S ez - minden kérdést megold." Bizony eléggé általánosító szemlélet és aligha valószínű, hogy a címzettek meg is értették, mire törekedjenek és mi a teendőjük. Sisa István sokkal konkrétabbnak bizonyult. Szerinte "Helsinkiben is megmutatkozott, hogy a nyugat hatalmai a kisujjukat sem hajlandók megmozdítani a Vasfüggöny által védett területi és ideológiai status quo megváltoztatására". Megállapította, hogy "mosoly-offenzívát gorombasággal elhárítani nem lehet, de nincs is rá szükség. Van ugyanis mód az ellentámadásra olyan vonalon, ahol a magyarországi kormányzat a legsebezhetőbb. Nyissunk új frontot és hívjuk tetemre a magyarországi kormányt több millió erdélyi testvérünk egyre súlyosbodó kálváriája felett, mely iránt mindezideig Budapest a "nem látok - nem hallok - nem szólok" bűnös közönyét tanúsította."[464]

A "nemzeti emigráció"-ban nagy becsben tartott Flórián Tibor mélységesen elítélte Carter elnököt, mert "a politikai erkölcs (ha ugyan van ilyen) makacs félretolásával kiszolgáltatta független államiságunk jelképét azoknak, akik segítették eltiporni a magyar nemzet függetlenségre törekvő kísérletét." Flórián mégsem érezte halálos csapásnak az eseményt, és a magyarországi rendszernek az emigráció felett aratott győzelme napjának 1978. január 6-át. Fennhangon jelentette ki: az emigráció él! Bizonyítéka, hogy a magyar ügynek és az emigrációnak sohasem volt olyan nemzetközi nyilvánossága, mint 1977. november 4-e (a washingtoni döntés bejelentése) és 1978. január 6-a (a korona átadása) közötti időben, amelyben szerinte "a nemzeti szellemű emigráció" megmutatta erejét. Végső következtetéseiben azonban szerényebb és mértéktartóbb hangot ütött meg. "A nemzeti szellemű emigráció ilyen körülmények között - írta -, nem is lehet más, mint a mai kormány külföldi ellenzéke és így azt is megértjük, hogy szeretnének elhallgattatni vagy legalábbis erőnket megtörni. Vétkezik tehát emigrációs hivatása ellen minden külföldi magyar, aki az 1977. november négy és 1978. január hat között történt események hatása alatt elcsügged, elveszti hitét és cselekvőképességét."[465]

A politikai képviseletek és szervezetek nem csüggedtek el és nem vesztették el cselekvőképességüket, továbbra is tevékenyek voltak és némi megtorpanás után változatlan hévvel folytatták a munkát, még ha ebben mind kevesebben vettek is részt.


{416.}

4. Politikai érdekvédelem

Körülményeik és lehetőségeik az emigrációs szervezeteket arra kényszerítették, hogy az egész magyarság képviseletében való fellépésük igényét tompítsák és tevékenységüket magyar érdekek melletti felszólalásra korlátozzák. Mivel a képviseleti elismerés a nyugati kormányok részéről majdhogynem nullára csökkent, hiszen azok kapcsolata Budapesttel normalizálódott és némely esetben zavartalan volt, a menekült magyarság szervezeteinek nemigen maradt más választásuk, mint a nyugatiak tájékoztatása és olyan ügyekben való fellépés, amelyekben a kommunista uralom alatt élő magyaroknak nincs véleménynyilvánítási szabadságuk, vagy csak korlátozott mértékben és erős megszorításokkal szólalhatnak meg. Az emigrációs politikai szerep tehát a hetvenes évek közepére lényegesen csökkent, de azért módot és lehetőséget nyújtott hasznos és értékes munkára.

1976 tavaszán az úgynevezett Sonnenfeldt-ügy rázkódtatta meg a közép-kelet-európai emigrációkat. A Washington Post 1976. március 22-én egy londoni megbeszélésről számolt be, amelyen Helmuth Sonnenfeldt, az amerikai külügyminisztériumban dolgozó tanácsos Kissinger külügyminiszter jelenlétében meglepő kijelentéseket tett. Az értekezletet az Európában szolgálatot teljesítő amerikai diplomaták tájékoztatására hívták össze. Sonnenfeldt szerint a Szovjetunió európai uralma nyers erőszakra épül, az ellenőrzése alatt álló népek legszívesebben elszakadnának, miután nincs egy olyan organikus állapot, amely a szovjet birodalmon belül tartaná őket. A terület Moszkva érdekszférája, de az nem tud bennük semmiféle lojalitást ébreszteni. A természetellenes állapot előbb vagy utóbb forradalomhoz vezethet, ami világháború kirobbanását idézheti elő, tehát fenyegeti a békét. Sonnenfeldt szerint az Egyesült Államoknak nem szabadna előmozdítania olyan fejlődést, amely hátráltatja a kívánatos organikus viszony kialakulását.

A nyilatkozat érthető megütközést és tiltakozási hullámot váltott ki. Nemcsak az emigrációk körében okozott megütközést, de például Jugoszláviában is, ahol Jalta szellemének újjászületését és a szovjet hegemónia jóváhagyását látták benne.[466] A keret és Kissinger jelenléte azt látszott alátámasztani, hogy nem egyéni véleményről, hanem az amerikai külpolitika egy jól átgondolt tételéről van szó. A Lengyel-Amerikai Kongresszus - a lengyel származású amerikaiak csúcsszervezete - a demokrata párthoz fordult és az Egyesült Államok külpolitikájának kongresszusi felülvizsgálatát kérte. Európában és Amerikában politikai szervezetek egész sora tiltakozott, levelek és táviratok sürgették Ford elnököt, hogy tisztázza az amerikai külpolitika kelet-európai elképzeléseit. Sonnenfeldt az Amerika Hangja rádióban magyarázta meg, hogy voltaképpen mire gondolt és hol értették félre előadását. Tagadta, hogy nyilatkozatának az lenne az értelme, amelyet neki tulajdonítanak. Az Egyesült Államok bátorítja és támogatja Kelet-Európa népeinek törekvéseit a nagyobb függetlenségre, a teljes nemzeti szuverenitásra és a világ többi részével ápolt normális kapcsolatokra. Az "organikusabb kapcsolat" azt jelenti, hogy ezt a Szovjetunió is ismerje el - mondotta Helmuth Sonnenfeldt.[467] Magyarázata és érvelése nem győzte meg a háborgókat, kiket Ford elnök sem tudott véglegesen lecsendesíteni, amikor május {417.} elején az amerikai lengyelekhez intézett levelében kijelentette, hogy "nincs Sonnenfeldt-doktrína", az amerikai kormány a kelet-európai nemzetek szabadságát és nemzeti függetlenségét támogatja.

A köztársasági pártot érzékenyen érintette a Sonnenfeldt körüli vihar. Javában folyt a választási kampány és tartani lehetett szavazatok elvesztésétől. A republikánus kortes hadjáratban éppen ezért nagy súlyt helyeztek az amerikai külpolitikai célok változatlanságának bizonyítására és az "etnik" szavazók megnyugtatására. Magyar részről Pogány András nyíltan a magyar szavazatok megvonásával fenyegetett. Azt írta, hogy amíg Kissinger és Sonnenfeldt hivatalban van, amerikai magyar és általában etnik szavazó nem támogatja Fordot a választáson, mert ő felelős munkatársai magatartásáért: "ha Ford ragaszkodik külügyminiszteréhez, ám ragaszkodjék. De akkor feledkezzen meg a szavazatainkról. Mert mi sem vagyunk egészen ostobák. Sok mindent lenyeltünk már a múltban, de azt, hogy amerikai külpolitika támogassa azt a szovjet tervet, amely Magyarországot végleg a szovjet tagállamává süllyesztené - ezt mi soha nem vehetjük tudomásul. A választás most már csak Gerald Fordon áll egyedül."[468] Az elnök megbukott, a többség a demokrata pártra szavazott. Ehhez bizonyára hozzájárult a csalódott republikánus érzelmű nemzetiségi szavazók pálfordulása is.

A magyar forradalom huszadik évfordulója alkalmából a Közös Magyar Külügyi Bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy "Európa biztonsága Közép-Kelet-Európa sorsán múlik. Tartós európai béke alapfeltétele a közép- és kelet-európai népek nemzeti függetlenségének helyreállítása."[469] A bizottság ügyvezető titkára, Gereben István ugyanakkor hozzátette, hogy "a Magyarországon uralkodó rendszernek most jó alkalma lenne bebizonyítani azoknak az emberi szabadságjogoknak tiszteletét, amelyek bennefoglaltatnak az általa is aláírt helsinki nyilatkozatban."[470] Habsburg Ottó a New York-i Magyar Külügyi Társaságban a demokrácia és a diktatúra kibékíthetetlen ellentétéről beszélt, elítélve azokat a nyugati opportunistákat, "akik azt hiszik, hogy az ördöggel is szabad, sőt kell koexisztenciát kezdeni."[471]

A világpolitika alakulása, a szovjet politika sikerei és a nyugatiak állítólagos meghátrálásai a panaszok sorozatát indították el. Szitnyai Zoltán például ilyen következtetéseket vont le abból, amit maga körül látott: "Fájóan kiábrándító tanulság, hogy világnézeti szolidaritás és azon alapuló helytállás csak a kommunistáknál van. A nyugati eszmékhez csatlakozó vazallus népek a leghősibb cselekedet árán sem remélhetik, hogy Nyugat segítségével rázhassák le bilincseiket. A rabnépek felszabadításának hosszú éveken át hangoztatott követelménye komolytalanul fenyegető propagandának bizonyult, s a magyarság ezer éves politikai rutinjával sem sejthette meg a propaganda mögé rejtett mentalitás reservációit, amely megtévesztően hallgatta el, hogy bár lázadásra buzdít, tapsol a lázadónak, magához is öleli, ha önerejéből győzi le zsarnokát, de nem áll ki érte a harcban és sorsára hagyja, ha elbukik. A magyaroknak bele kell törődniök történelmi rendeltetésükbe: vérükkel védeni a keresztény világot, pusztulva őrködni Nyugat békés álmain."[472]

Az elkeseredés érthető volt, de a keresztény világ védelme, a Nyugat békés álmain való őrködés gyakori emlegetése legfeljebb a magyaroknak {418.} nyújthatott okot az elmerengésre és történelmi igazolásul, a nyugatiakat cseppet sem gondolkodtatta el és hatotta meg, mert megszokták, hogy a közép-kelet-európai népek legtöbbje - lengyelek, szlovákok, románok, horvátok - mind a nyugati kereszténység védőbástyájának tekinti magát.

Az elégedetlenséget fokozta, hogy 1977-ben Jimmy Carter elnök nem adott ki nyilatkozatot a "rabnemzetek hete" alkalmából, megtörte tehát azt a hagyományt, amelyet 1969-ben Eisenhower elnök indított el, miután a kongresszus megszavazta a közép-kelet-európai népekre való évi megemlékezést. Szenátorok és képviselők helytelenítették Carter "feledékenységét", amely szerintük árnyékot vetett emberi jogi politikájára.

A nyugati magyarok egységes csúcsszervezetének létrehozása a Helsinki körüli években is foglalkoztatta a politikai vezetőket. Eckhardt Tibor már nem élt, ő volt ennek az ötletnek fő szószólója és pártfogója, mert ebben vélt vetélytársat teremteni a New York-i Nemzeti Bizottmánynak, majd a Magyar Bizottságnak. A hazai Magyarok Világszövetségének ellensúlyozása is szerepet játszott Eckhardt elképzeléseiben. Az ő nyomdokain haladva határozta el 1974 áprilisában az Amerikai Magyar Külügyi Bizottság, hogy megkezdi a Szabad Magyarok Világszövetsége megalakítását. A tervből nem lett semmi, elsősorban anyagiak hiánya miatt. Létrejött azonban mint állandó intézmény a Szabadvilági Magyarok Kongresszusa, amely első ízben 1975. augusztus 21. és 24. között ülésezett Torontóban.

A négy napos tanácskozáson képviseltette magát az Európai Szabad Magyar Kongresszus, a kontinentális csúcsszervezetek, az országos szervezetek és egyéb politikai, társadalmi, kulturális tömörülések. A kongresszus "állandó jellegű koordináló magyar szervezetté" nyilvánította magát és elhatározta, hogy rendszeresíti az ilyen találkozókat. Padányi-Gulyás Béla, aki akkor az ESZMK alelnöke volt, az adott nemzetközi helyzetben és a magyar ügyek iránti fokozódó érdektelenség légkörében az emigrációnak olyan taktikát ajánlott, amely "a Rákóczi felkelés kuruc portyázásaihoz" hasonlít. A szétszórt magyarok számára a külpolitikai akcióknál a portyázó rajtaütés szinte az egyetlen alkalmazható taktika - mondotta, de nem közölte, hogy pontosan mire gondol, csak sejtetni engedte, hogy központi irányítás nélkül is minden adott pillanatban cselekedni képes együttesek munkája lebeg a szeme előtt. Az idők változása abban is megmutatkozott, hogy Padányi-Gulyás szerint a kongresszus már nem azt nézi, hogy ki kit képvisel, "mert a magyar ügynek nem képviseletre, hanem szolgálatra van szüksége. A Világkongresszus legnagyobb teljesítménye az, ha koordinálni tudja az egymástól messze esett magyarság szervezeteinek akcióit." Persze, ez sem ment ily egyszerűen, mert e szervezetek mindenütt a helyi adottságoknak, politikai légkörnek és lehetőségeknek az alapján működtek, koordinálásra akkor sem lett volna mód, ha erre erősebb szándék és igény mutatkozott volna. A negatívumok továbbra is fontos helyet foglaltak el e megbeszélések napirendjén. A többi között az, hogy "önmagukat zárják ki a szabad világi magyar közösségből", akik az április 4-i magyar követségi fogadásokon részt vesznek.

Három évvel később - 1978. augusztus 4-7-én - Hága volt a magyarok világtalálkozójának színhelye. Már a meghívók kiküldésénél mindenki tudomására hozta a rendezőség, hogy: "A Világkongresszuson nem vehet {419.} részt olyan személy, aki valamely kommunista rezsimmel, annak képviseletével kapcsolatot tart vagy tartott; továbbá, aki valamely vasfüggöny mögötti ország hivatalos rendezéseiben vett részt." (1982-ben ezt már azzal enyhítették, hogy kivételt alkotnak, akik ezt a befogadó ország hivatalos megbízása alapján teszik.) Erre azért volt szükség, mert mind több egyesületi és szervezeti tag utazott Magyarországra, lépett kapcsolatba hivatalos szervekkel, vett részt azok által rendezett találkozókon, vagy gazdasági összeköttetéseket épített ki magyar üzleti partnerekkel. A rendezés munkáját az Európai Szabad Magyar Kongresszus vállalta, amelynek elnöke akkor Stankovich Victor volt. A Zárónyilatkozatban a résztvevők megismételték a már korábban is megfogalmazott követeléseiket. A határozati javaslatokban hangot kapott az az igény, hogy a magyarság a szabad európai népek közösségéhez tartozzék. A Kongresszus elítélt minden olyan törvényt és rendelkezést, amely ellentétben áll az emberi jogokkal és a nemzetközileg vállalt kötelezettségekkel.

A Szabadvilági Magyarok Hágában rendezett II. Világkongresszusán az előzőnél is észrevehetőbb módon jelentkezett fő gyengéje, az ugyanis, hogy az összegyűlt és egyébként tekintélyes magyar közéleti emberek képtelenek voltak határozataikat végrehajtani, mert ahhoz sem anyagi lehetőségeik, sem áldozatra kész munkatársaik nem akadtak. Az ötletek és javaslatok túlnyomó többsége életrevaló volt, megvalósításukra azonban mégsem került sor. Mintha kiagyalóik megelégedtek volna azzal, hogy a magyar nyilvánosság előtt fennkölt hangon előadták és elfogadtatták, az már kevésbé foglalkoztatta őket, hogy a lehetőségek mit engednek meg. Szép szavakban és gondolatokban nem volt hiány, de hatása és következménye majd semminek nem lett, a résztvevők hivatásukat teljesítettnek látták abban, hogy összejöttek és "magyarságuk mellett" hitet tettek. Egy amerikai lap a hágai irányelveket felsorolva megjegyezte, hogy "minden pont elvi fontosságú".[473] Az is maradt, gyakorlati próbára nem került sor. Persze, nem a magyarok mulasztásából, hanem megfelelő alkalmak elmaradása és kedvező feltételek hiánya miatt.

Amikor 1982 szeptemberében megrendezték a harmadik világkongresszust, Stankovich Victor már csak arra korlátozta az emigránsok feladatát, hogy: igyekezzenek "a nemzet állagának megóvásához hozzájárulni, hogy megmaradjon az a kevés, amiből újra felépülhet a haza". És, amikor a tevékenységi köröket kutatta, felismerte, hogy "a nemzetszolgálatra kínálkozó alkalmak valamennyien az ország határain kívül esnek": segíthetnek enyhíteni a kisebbségi magyarok sorsán, javítani "hírünket a világban", helytállni a világkommunizmus elleni szellemi küzdelemben.[474] A Szabadvilági Magyarok III. Világkongresszusán - Torontóban, 1982. szeptember 17-19-én - a résztvevők ennél igényesebb és hangzatosabb célokat tűztek ki, majdhogynem a töretlen munkavágy és vállalkozási készség igazolásaként. A szónokok - köztük Padányi-Gulyás Béla, Gyallay-Pap Domokos, Nádas János, Gereben István, Töttösy Ernő, Nagy György - majd minden időszerű kérdést érintettek és a munkabizottsági javaslatok, előterjesztések szinte minden téma- és feladatkört áttekintettek. Olyan általánosságokon kívül, mint például "a hazai zsarnoksággal sohasem lehet kiegyezni, de a magyar nemzettel mindig egyet kell érteni", számos konkrét, megvalósítható {420.} terv is szerepelt a Zárónyilatkozatban, ismét azonban azzal a hiányossággal, hogy a szép és nemes szándékok megvalósításának az útját és módját nem jelölték meg. Pontosabban csak arról volt szó, hogy mi a kongresszus állásfoglalása és szerinte mit kellene tenni, de nem arról, hogy ki mit vállal és mit mikor kezd el.

Így tehát a 82-es torontói kongresszus is csak tiszteletre méltó elvek és felismerések megfogalmazásáig jutott el, emigráns magyaroknak sem igazi tevékenységi keretet, sem kellő munkalehetőségeket kínálni nem tudott. A kongresszuson majd nyolcvan magyar szervezet képviseltette magát,[475] ami bizonyos egyetemességet kölcsönzött neki, de feltűnt, hogy a legjelentősebb európai és amerikai értelmiségi körök majd mind hiányoztak és a kongresszus rendezői - akárcsak az előzőké is - lemondtak több olyan magyar író és gondolkodó közreműködéséről, akik jelentős eszmetisztázó munkát végeztek a magyar tudat fejlesztése és a történelmi ítélőképesség javítása érdekében. Ennek következtében a szervezők nehezen védhették meg magukat olyan vádak ellen, hogy az emigráns közgondolkodásnak és közvéleménynek csak egy bizonyos - a konzervativizmus felé hajló - szektorára támaszkodnak.

Többé-kevésbé ez vonatkozott az Európai Szabad Magyar Kongresszusra is, amely - részben fogyatékos személyi és anyagi erőforrások miatt - sem igazán reprezentatív, sem igazán tevékeny és hatékony nem lehetett. Felszólalt azonban rendszeresen az emberi jogok és szabadságok megsértése (pl. vallási kisközösségekkel, ellenzéki csoportokkal szembeni bánásmód, erdélyi és szlovákiai magyarok hátrányos megkülönböztetése ellen), az európai egységszervezeteknél és intézményeknél napirenden tartotta azokat a kérdéseket, amelyekben közös európai állásfoglalást vélt szükségesnek. Céljait illetően 1982 novemberében kijelentette, hogy "az önrendelkezésétől megfosztott és idegen csapatok által megszállt magyar nép érdekeit tartja szem előtt, s a nép elnyomóival nem kíván kapcsolatot tartani, mert ez a jelen helyzetben a legcsekélyebb sikerrel sem kecsegtet.[476] Az ESZMK-hoz közel álló körökben magyar sikernek könyvelték el Habsburg Ottónak a bajor CSU listáján 1980-ban a strasbourgi Európai Parlamentbe való megválasztását és őt a közép-kelet-európai népek egyedüli képviselőjének nevezték, megfeledkezve egy másik megválasztott képviselőről, a cseh Jiři Pelikanról. A feledékenységnek aligha lehetett más magyarázata, mint az, hogy a nevezett az olasz szocialista párt listáján került Strasbourgba. Habsburg Ottó ígéretének megfelelően valóban hangot adott a kommunista uralom alatt élő népek törekvéseinek és sikeres működésének eredménye volt, hogy 1984-ben újraválasztották.

A nyolcvanas évek elejének legkülönösebb és legeredetibb határozati pontját a Magyar Találkozó (Magyar Kongresszus) 1982 novemberi clevelandi Zárónyilatkozatában találhatjuk meg. "A Magyar Kongresszusnak az a meggyőződése, hogy a Magyarországgal közvetlenül összefüggő magyarlakta területeket minden további tárgyalás és kivétel nélkül vissza kell követelni."[477] Az ilyen szöveg olvastán a külső megfigyelő vagy arra gondol, hogy a határozathozók nem tudják, mely világban élnek, vagy arra, hogy határozataikkal maguk is oly keveset törődnek, hogy a legelemibb fogalmazási gondosságon is túlteszik magukat. Az eset nem szolgáltatott {421.} valami fényes bizonyítékot bizonyos emigráns körök politikai műveltségéről.

E jelenségnek ellentmondó mérséklet és józanság jellemezte a Veress Lajos-féle Magyar Szabadságharcos Világszövetség kongresszusait, amelyeken az évek múlásával tért nyert a realitások iránti érzék. Dálnoki Veress Lajos 1976-ban meghalt. Utódai sikerrel óvták meg a szövetséget a bomlástól és eléggé rugalmasaknak bizonyultak ahhoz, hogy a nyolcvanas években is életképesek legyenek. Pogány András, Pásztor László, Gereben István és a többiek eredményes egyensúlyozással elérték, hogy egyfelől alkalmazkodtak az idők változásához, másfelől vigyáztak arra, hogy a tagok meg ne vádolhassák őket az elvek rovására tett engedményekkel. Az 1979. április 20-21-én rendezett washingtoni kongresszuson szólamok pufogtatása helyett inkább az aprómunkában elért eredményeket összegezték; az európai egységmozgalom fejlődéséről, az 1977-es belgrádi konferenciára készített dokumentációról, a Szentkorona ügyében szervezett akciókról, az Erdély ügyében tett lépésekről és hasonló kezdeményezésekről beszéltek. Határozataikban pedig a politikai foglyok szabadulását sürgették és felszólították a nyugati magyar történészeket, hogy igyekezzenek ellensúlyozni a hazai történetírásban észlelhető torzítási kísérleteket. A javaslatok és határozatok szövege korábbi dokumentumokkal ellentétben mértéktartást és visszafogottságot mutatott. Ez még inkább észlelhető volt Kölnben 1982. június 1-3-án rendezett következő kongresszuson. Az ott elfogadott Zárónyilatkozat ugyanis megismételte a külső és belső szabadság előfeltételének tekintett követeléseket (a szovjet megszállás vége, több párt részvételével rendezett szabad választások), de hozzátette, hogy "az egyéni szabadságjogok területén elképzelhető bizonyos könnyítés, amelyet a magyarországi rendszer még megtűrhet anélkül, hogy monolitikus egyeduralmát fel kellene áldoznia. Mivel fegyvereink kizárólag szellemi fegyverek, küzdenünk kell a "könnyítéseknek" otthoni kiszélesítéséért. Súlypont: a nyugati tájékoztatási anyag (könyvek, sajtó, kazetták, filmek) beengedése, a magyar történelmi múlt tárgyilagos, kiterjesztett közlése és oktatása. A Világszövetség fokozott küzdelmet hirdet tehát az egyéni szabadság könnyítésének kiszélesítésére. Küzdelmet a "világnézeti apartheid" ellen. Küzdelmet a plurális világnézeti és politikai nézetek eltűrésére, mint a könnyítések minimumára. Követeli a Helsinki Alapokmányban is elfogadott vallásszabadság korlátozás nélküli biztosítását."[478] Tekintsünk el a stiláris bizonytalanságoktól. A dokumentum első ékes bizonyítéka annak, hogy a gradualizmus gondolata a szabadságharcos világszervezetben is tért hódított és ott is felülkerekedett a belátás, hogy az adott nemzetközi feltételek és erőviszonyok között csak a kis lépések taktikája vezethet némi eredményre. A Szabadságharcos Világszövetség washingtoni kongresszusán Pogány András helyébe Vitéz Baán katolikus lelkészt választották meg elnöknek, őt három évvel később Kölnben a kanadai Magas István követte.[479]

Az imént említett belgrádi európai biztonsági és együttműködési utókonferenciával ellentétben az 1980-ban Madridban rendezett második ilyen konferencián a nyugati magyarság már nemcsak írásban adott hangot véleményének, hanem a delegációk egyikének két magyar tagja is volt. Carter elnök az amerikai delegációba meghívta Bertalan Imre református lelkészt, {422.} az Amerikai Magyar Református Szövetség elnökét és Gombos Zoltán lapkiadót. Ők a delegációban többekkel együtt az amerikai társadalmat, annak is elsősorban az emberi jogokban érdekelt részét képviselték. Rajtuk kívül a konferencia időtartama alatt kis magyar küldöttség is tartózkodott Madridban, azzal a céllal, hogy a delegációkat az emberi jogok magyarországi érvényesüléséről és a helsinki záróokmány kezeléséről tájékoztassa. A különböző szervezetek vezetői közül ott volt Gereben István, Töttösy Ernő, Koszorús Ferenc, Gyallay-Pap Domokos, Hámos László és a Madridban élő Szekeres János. "Egy kis magyar csoport szívós, önzetlen munkája a magyar ügyet helyi színvonalról nemzetközi színvonalra emelte - olvasható egy hírlapi beszámolóban. Hogy ezt a nemzetközi fórumot meg tudjuk tartani és tovább tudjuk fejleszteni, ahhoz a madridi csoport személyes erőfeszítése nem elegendő, ahhoz a szabad magyarság erkölcsi és anyagi támogatása a döntő feltétel."[480]

1980 nyarán és őszén a magyar közéleti emberek egy része erősen elkötelezte magát Ronald Reagan elnökké választása mellett. A Reagan-Bush-együttes érdekében "magyar-amerikai országos bizottság" alakult, amelyben olyan ismert neveket találunk, mint Teller Ede, Hajdu-Németh Lajos, Belső Gyula, Pogány András, Gereben István, Könnyű László, Horányi Tibor, Helcz Tibor. A névsor azt látszik igazolni, hogy az amerikai magyar emigráns közélet vezető alakjainak többsége republikánus érzelmű volt. A Reagan-kormány azonban mintha nem igen honorálta volna a mellette állást foglaló magyarok kívánságait és követeléseit, azok fogadtatásában és elbírálásában nem bizonyult megértőbbnek és nagylelkűbbnek, mint az előző Carter-kormány, vagy a még előbbi Nixon-Ford-Kissinger-együttes. Kiderült, hogy a politikai váltógazdaság ellenére is van folyamatosság az amerikai külügyek irányításában. A politikusok, amint hatalomra kerülnek, azonnal elfelejtik ellenzéki korukban tett nyilatkozataikat és ígéreteiket, azok valóra váltása helyett inkább a változatlan vagy csak lassan változó realitásokhoz igazodnak. Emigráns magyar vezetőket - és nemcsak Amerikában, hanem Európában is - gyakran megtévesztették az ellenzéki pozícióból tett nyilatkozatok vagy udvariassági gesztusok. Elég De Gaulle-ra, Nixonra vagy Franz Josef Straussra emlékeztetni, akik bizony nagy adag csalódást okoztak többeknek, amikor felelős állásban mást tettek, mint amit ellenzéki korukban hirdettek. Ronald Reagan is sokkal inkább bizonyult reálpolitikusnak, mint az emigráns álmok és vágyak valóra váltójának. Sokak tanulságára szolgálhatott, hogy 1977-ben még a Szentkorona visszaszolgáltatása ellen foglalt állást, amikor azután elnök lett, közreműködésével a magyar-amerikai kapcsolatok olyan szintre emelkedtek, amelyen azelőtt sohasem voltak.

A Magyar Bizottság nevében Varga Béla továbbra is állást foglalt nemzetközi és magyar érdekű kérdésekben, jóllehet a Bizottság működése már csak formális volt, különösen az után, hogy 1979-ben Nagy Ferenc, 1980-ban Kovács Imre és 1982-ben Kiss Sándor meghalt, Király Béla a politikától visszavonult, Kővágó József pedig érzelmileg eltávolodott a Magyar Bizottság irányvonalától. A lengyel fejlemények 1981 júliusában arra indították a magyar országgyűlés volt elnökét, hogy kinyilvánítsa rokonszenvét a lengyel nép törekvései iránt és figyelmeztesse a budapesti kormányt azokra {423.} a káros következményekre, amelyekhez egy a lengyelek elleni akcióban való magyar részvétel vezethetne. "Ha a magyarországi rendszer - mondta Varga Béla - a lengyelek szabadságküzdelmét támogatni nem tudja, vagy arra képtelen, legalább ne ártson és ne ejtsen jóvátehetetlen sebet a töretlen magyar-lengyel barátságon és a magyar nép tisztességén."[481] A magyar forradalom huszonötödik évfordulója alkalmából Varga Béla a Magyar Bizottság nevében az Egyesült Nemzetek főtitkárához fordult, ismételten kérve az Egyesült Nemzetek határozatának végrehajtását. A nyilatkozatot az Egyesült Államok törvényhozási naplójában angol nyelven kinyomtatták.[482] Varga Béla egyébként nyolcvanadik születésnapja (1983. február 18.) alkalmából különleges megtiszteltetésben részesült. Az Egyesült Államok kongresszusa mindkét háza tisztelettel adózott a demokráciáért és szabadságért vívott küzdelmének, a törvényhozási naplóban örökítve meg a magyar politikus érdemeit.[483]

Magyar körökben meglehetősen negatív visszhangot váltott ki az amerikai külügyminisztérium által az emberi jogok 1981-es helyzetéről összeállított jelentés, amely 1140 lapon 154 országról közölt adatokat. A jelentés Magyarországra vonatkozó része többek szerint azt a látszatot keltette, mintha a külügyminisztérium a valóságnál ártalmatlanabbá állította volna be a bajokat és a magyar alkotmányi, vagy törvényes előírásokat úgy fogta fel, mintha azok a tényleges állapotokat tükröznék. Varga László, a Jogász Szövetség elnöke memorandumában - amelyet a Szenátus és a Képviselőt ház külügyi bizottsága elnökének küldött el - részletesen foglalkozott a jelentéssel és kiigazította szembeszökő hibáit, amelyek feltehetően tájékozatlanságból származtak.[484]

Ugyancsak csalódást és méltatlankodást váltott ki George Bush alelnök egy nyilatkozata, amelyet hivatalos látogatása során Magyarországon tett. Bush budapesti pohárköszöntőjében Kádár Jánost "nagy tehetséggel és vezetői képességgel rendelkező egyéniség"-nek nevezte. Gereben István a Magyar Koordináló Bizottság nevében táviratot küldött Reagan elnöknek, megütközését fejezve ki Bush nyilatkozata miatt, amely szerinte ellentmondott az elnöki elvi és politikai felfogásnak. A magyarok levelekkel árasztották el a Fehér Házat és a külügyminisztériumot. Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója 1983. november 8-án megállapította: "Világos, hogy Magyarország az emberi jogok területén tanúsított magatartása nem feddhetetlen," Maga Bush alelnök hozzátette, hogy "Magyarországon az emberi jogok helyzetének - annak ellenére, hogy jobb, mint azelőtt volt - nagyméretű javulásra van szüksége. Bármit mondtam is ebben a tárgyban, azt viszonylagos és nem abszolút vonatkozásban kell értelmezni." Bush 1984. január 12-én tizenegy amerikai-magyar vezető személyiséget fogadott és tájékoztatta őket a kormány kelet-európai politikájáról, amelynek lényege - mint Magyarországról elutazva Bécsben is mondta - a különbségtevés és minden kormánynak a tényleges magatartása alapján való megítélése és kezelése.[485]

Ronald Reagan ismét felelevenítette azt a szokást, hogy az elnök minden évben a rabnemzetek hete alkalmából üzenetet intéz az érintett népekhez. 1984. július 16-án fogadta az Egyesült Államok mintegy kétszáz nemzetiségi megbízottját és e találkozó jelentőségét azzal is aláhúzta, hogy oldalán {424.} ott állt Bush alelnök is. Reagan azt mondotta, hogy "minden zsarnok, ki az állampolgárokat megfosztja az emberi jogoktól, elítélést érdemel, függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali diktátor."[486] A rabnemzetek hetére kiadott nyilatkozatában pedig kijelentette, hogy az Egyesült Államok a rab és elnyomott népek számára a remény és a bizakodás jelképe kíván lenni.[487] A Fehér Ház és a külügyminisztérium időnként fogadott magyar küldöttségeket. Olykor magasabb, máskor alacsonyabb beosztású tisztviselők rendszeresen tájékoztatták őket a külpolitikai célokról, különösen a Kelet-Európára és Magyarországra vonatkozó elképzelésekről. Tévedés lenne ezeknek a tájékoztatóknak különleges jelentőségeket tulajdonítani, de hasonlókat a magyar emigránsok másutt nem észleltek, semmilyen más országban nem tartotta fontosnak és szükségesnek a kormány, hogy rendszeresen érintkezzék a menekültek szervezeteivel. Igaz viszont, hogy ezek sehol sem teszik ki a lakosság oly nagy százalékát és a politikusok sehol sincsenek annyira rászorulva szavazataikra, mint az Egyesült Államokban.

Az Amerikában és az Európában élő magyar emigránsok 1984-ben már azt is eredménynek könyvelték el, ha nyugati kormányférfiak Kelet-Európát és Magyarországot egyáltalán szóba hozták. A strasbourgi Európa Parlamentben mindig különleges figyelem és érdeklődés kísérte, ha valaki a kommunista kormányzat alatt élő népeket megemlítette és ezáltal ügyük napirenden tartását jelezte. Az emigráns képviseletek szorgosan gyártották a jelentéseket és emlékiratokat, de úgy tetszett, hogy a kormányoknak saját külképviseleteik és a kommunista rendszerű országokban tartózkodó vagy utazó újságírók révén meglehetősen sok saját információjuk van. Mind kevésbé vannak tehát rászorulva arra, hogy az emigránsoktól szerezzék be a szükséges adatokat. Az emigráns képviseletek és szervezetek tevékenysége azonban mégsem hiábavaló, mert olyasmire is ráirányítja a figyelmet, ami a diplomaták és laptudósítók érdeklődését elkerüli.

Az idők változásának jelét lehetett észrevenni az olyan nyilatkozatokban, amelyeket amerikai kormánytisztviselők tettek, megnyugtatandó a náluk járó magyarokat. 1984 tavaszán James Dobbins, az európai ügyekkel foglalkozó külügyminisztériumi alállamtitkár csak annak a kijelentésére volt hajlandó, hogy a NATO bátorítja Kelet-Európában "békés evolúciós folyamat révén a liberalizálódást és valóban szabad társadalmak létrejöttét". Az emberi jogokban illetékes államtitkár, Elliot Abrams arról biztosította 1984 októberében magyar látogatóit, hogy a kormány, ha nem is a magyar emigránsok szavaival, de "más módon kifejezést fog adni annak a nézetének, hogy Magyarország orosz befolyás alatt áll." A magyar emigránsoknak meg kellett elégedniök olyan dicsérő szavakkal, mint amelyekkel 1984 szeptemberében Edward Meese, az elnök személyes tanácsadója bocsájtotta el a Dömötör Tibor-féle Amerikai Magyar Szövetség delegációját, hogy "nincs még egy olyan szervezet Amerikában, amelyik a kommunizmus lényegét és veszélyeit jobban ismerné, mint az Amerikai Magyar Szövetség."[488] Nem kétséges, hogy a Fehér Házba látogató magyarok nem ilyen dicséret bezsebeléséért, hanem megnyugtatóbb politikai nyilatkozatért utaztak a fővárosba.

A politikai képviseletek és szervezetek, az emigráns sajtótermékek és a nyugati magyarok szellemi közösségei Magyarország lakosságának állapotán {425.} és közviszonyain kívül eleven érdeklődéssel kísérték a szomszéd országokban élő magyarok helyzetét is. Az egyetemes magyarság érdekeiből indulva ki, nem lehettek közömbösek azok sorsa iránt, akiket a nemzethez tartozóknak tekintettek, de akik a történelem alakulása következtében idegen uralom alá kerültek. Attól kezdve, hogy a romániai vagy a csehszlovákiai magyar kisebbség elleni hátrányos megkülönböztetésekről és jogfosztásokról hírek érkeztek, a magyar emigráció kötelességének tekintette, hogy ezek ellen tiltakozzék és az érintett magyarok panaszait nyugati fórumok elé vigye.

Ezzel egy időben fellendült a magyar kisebbségekkel és általában a nemzetiségi problémákkal való tudományos foglalkozás. A szakemberek egész sora világította meg e kérdések különböző történelmi, néprajzi, társadalmi, művelődési, politikai és gazdasági vetületeit. A tárgykörnek hatalmas irodalma született az emigrációban, némileg pótlandó azt a hiányt, amely az érdekeltek és a magyarországi szakemberek kényszerű hallgatása következtében állt elő. A kisebbségi és nemzetiségi kérdések tudományos feldolgozásában és publicisztikai tárgyalásában különösen kitűnt Révay István, Borsody István, Peéry Rezső, Ölvedi János, Zathureczky Gyula, Wass Albert, Illyés Elemér, Jónás Endre, Wagner Ferenc, András Károly, Skultéty Csaba, Sirchich László. Az emigráció adott nyilvánosságot Janics Kálmán és Duray Miklós munkáinak, valamint ezek előszavaként megjelent egy-egy Illyés Gyula- és Csoóri Sándor-esszének, e problémák nagy értékű írói megelevenítésének.[489]

Magyar javaslatra és közreműködéssel az Európai Nemzetiségek Federalista Uniója már 1964 nyarán levélben fordult Gheorghe Maurer román miniszterelnökhöz, kérve a magyarellenes intézkedések visszavonását.[490] A panaszok az emberi jogok, köztük a nemzetiségi jogok sérelmére, a magyar iskolákkal szembeni mostoha bánásmódra, a történeti és kulturális elnemzetietlenítésre vonatkoztak. A magyar panasziratokban gyakran említést kapott a kolozsvári magyar egyetem megszüntetése, iskolák bezárása, az anyanyelvi oktatás és a magyar nyelv használatának korlátozása, az élet minden területén észlelhető románosítás. Az emigráns szervezetek és lapok mind többet foglalkoztak az erdélyi, pontosabban romániai magyarokkal, hiszen a magyarok egy jelentékeny hányada már nem Erdélyben, hanem Bukarestben és az ókirályság más területein élt. Szaporodtak az akciók nyugati támogatás megnyerésére.

A kérdés nemzetközi ügy lett, azáltal, hogy mind több politikai fórum tárgyalásának napirendjére került. 1966 júliusában 51 amerikai képviselő a külügyminiszterhez fordult az erdélyi magyarok érdekében.[491] Utána is mind több magyar és nem-magyar beadvány született annak érdekében, hogy a nyugati kormányok vessék latba befolyásukat az áldatlan romániai állapotok megszüntetése érdekében. Az Amerikai Magyar Szövetség és az Erdélyi Világszövetség szenátorokat és képviselőket nyert meg annak érdekében, hogy a kongresszusban szóvátegyék a Ceausescu-rendszer magyarellenes intézkedéseit és az emberi jogok sorozatos megsértését. A két szövetség arra ösztönözte tagjait, hogy mint amerikai, kanadai, ausztrál szavazók ne hagyják nyugodni képviselőiket. "Minden magyar érzésű szavazópolgár elvárja választott képviselőitől, hogy szabad emberek szabad {426.} országának képviselőihez illő módon minden adódó alkalommal nem az elnyomók, a törvényszegők, hanem az elnyomottak, az üldözöttek, az Igazságot keresők oldalára álljanak."[492] Az amerikai kormányt arra kérték, hogy függessze fel kereskedelmi kapcsolatait Romániával, ha az nem változtat a magyar kisebbséggel szembeni magatartásán. "Az Amerikai Egyesült Államok kétszázesztendős évfordulóján legyen végre ennek az országnak a kormánya hűséges azokhoz az alapelvekhez és szabadságeszmékhez, amelyeknek jegyében megalapítói annak idején véráldozattal létre hozták!" - írta Wass Albert 1976 tavaszán.[493]

A Romániai Emberi Jogok Bizottsága (CHRR) 1976 májusában kulturális genocidiummal vádolta a bukaresti kormányt és arra kérte az amerikai kongresszust, hogy tagadja meg tőle a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Bizonyítékul felhozta több kisebbségi oktatási intézmény megszüntetését, a magyar nyelv elnyomását, történelmi emlékek elpusztítását, adatok és statisztikák meghamisítását, levéltárak elkobzását, a külföldön élő rokonokkal való kapcsolatok korlátozásai, a nemzetiségi közösségek feloszlatását.[494] Május 8-án tüntetésre került sor New Yorkban Románia ENSZ képviselete előtt, mintegy ezer résztvevővel. A képviselőház egy tagja és a demonstrációt rendező CHRR részéről az akkor 24 éves Hámos László beszélt, kifejtve, hogy a tüntetők a romániai magyar kisebbség politikai és gazdasági elnyomása ellen tiltakoznak. A rendőrség megakadályozta, hogy a magyarok átadhassák petíciójukat a román ENSZ főmegbízottnak.[495]

Több szenátor - köztük Robert Taft és John Sparkman - az elnökhöz és a külügyminiszterhez fordult azzal, hogy a törvényhozás tagjainak egy részét nyugtalanítja a magyarok helyzete Romániában. Június 16-án a magyarok a fővárosban tüntettek ismét, a Washington-emlékműtől a Fehér Ház elé vonulva, majd a Capitol előtt gyűlést tartva, amelyen négy képviselő és egy szenátor beszélt a mintegy 500 résztvevőhöz.[496] A közvetlen akciók révén az Erdélyi Világszövetséggel szemben a Committee for Human Rights in Rumania főleg fiatalokból álló csoportja került az érdeklődés homlokterébe, az előbbinél némileg több eredménnyel, mert ezek az Amerikában felnőtt, angolul jól beszélő, mozgékonyabb és a helyi szokásokban otthonosabb fiatalok az idősebb nemzedéknél könnyebben találták meg azt a hangot, amelyet a befogadó társadalom politikusai és újságírói megértenek. A New Yorkban élő Gellért Andor szerint "a magyar megmozdulások két okra vezethetők vissza. Egyrészről arra a tényre, hogy az erdélyi magyarság helyzete, amely a második világháború óta állandóan aggasztó volt, az utolsó két esztendő alatt tovább romlott és szinte elviselhetetlenné vált. Másrészről arra a felismerésre, hogy Budapest tehetetlensége következtében a nyugati világban élő magyarságnak kell fellépnie erdélyi testvérei védelmében is." A szerző hozzáfűzte, hogy a tüntetők területi kérdéseket nem vetettek fel, s "pusztán arra szorítkoztak, hogy az erdélyi magyarokkal szemben elkövetett igazságtalanságok ellen tiltakozzanak. Vagyis követelték, hogy a román kormány váltsa be a saját alkotmányában, a békeszerződésben s a többi nemzetközi megegyezésekben a kisebbségeknek tett ígéreteit."[497]

Az Erdélyi Világszövetség és a CHRR között abban is különbség volt, hogy míg az előbbi körében a terület hovatartozandóságáról is értekeztek {427.} és az "unió Magyarországgal" gondolatát ápolták,[498] az utóbbi a romániai magyarok ügyét merőben emberi jogi kérdésnek fogta fel és ebben a minőségében foglalkoztatta vele az általa elért politikusokat és közírókat. A magyar kisebbség ügyeiben a világsajtóban megszólaló történészek - köztük a magyar Schöpflin György és Lukács János - ugyancsak ebből a szemszögből vizsgálták a kérdést, elejét véve minden olyan feltételezésnek, mintha valamilyen leplezett területi jóvátétel igénye sugallná a magyar akciókat. Ilyesmi sem a CHRR állásfoglalásaiból, sem a témát tárgyaló tudományos és publicisztikai feldolgozásokból nem volt kiolvasható. Ha valaki a romániai magyarok sorsával kapcsolatban idegen fórumokon a területi kérdést érintette volna, aligha találkozott volna érdeklődéssel és rokonszenvvel.

Ez pedig megvolt, főleg amerikai törvényhozói körök részéről, amelyek gondoskodtak róla, hogy bizottsági tárgyalásokon vagy a plénum ülésein szóba kerüljön. Az amerikai magyarok tüntetései is megismétlődtek, valahányszor szükségesnek vagy hasznosnak mutatkoztak. A magyarokat Illyés Gyula is bátorította, aki 1976 karácsonyán azt írta, hogy a nemzetiségi jogfosztás elleni küzdelemben "dörömbölni kell, azonnal és szüntelenül... a dörömbölést kell felelősen közcselekvéssé tenni, oly fegyelmezett együttes mozgalommá, hogy végül ne csak dongjon, de törjön be is az ajtó." A jeles költő és író 1977 júliusában üzenetet küldött a CHRR fiataljainak, amelyben megköszönte, amit az amerikai magyarok az erdélyi magyarok érdekében tettek. "Ha valamit kérhetek az amerikai magyaroktól - mondotta -, az az, hogy tényleg kivételes helyzetüknél fogva, adják tudtára a világnak az elnyomottak sérelmeit: a sajtó és a gyűlésalkalmak felhasználásával és ezt csak ők tudják mívelni. Tehát igen fontos az a munka, amit - mondom, emberiesség-szolgálatában - végezni tudnak... Meg vagyok győződve arról, ha az amerikai magyarok összefognak, közösséget alkotnak azért, hogy a távollevő testvéreiken segítsenek, ők maguk is jobban fogják magukat érezni egymás között, rögtön megteremtenek egy olyan közösséget, ami anélkül talán nem alakulna ki."[499]

Az erdélyi magyarokért szót emelő emigránsok érveik igazolását látták azokban az adatokban, amelyeket Király Károly tett közzé, amikor magasrangú kommunista pártfunkcionáriusként a magyar kisebbség védelmében összeütközésbe került a pártvezetőséggel és nyilvánosságra hozta lehangoló tapasztalatait. A Király Károly ellen foganatosított hatósági eljárás részletei és a magyar kisebbségi vezető iratai nyugaton hamar ismertté váltak. Különböző emigráns szervezetek és lapok hosszú időn keresztül tiltakoztak Király személyes szabadságának korlátozása és meghurcolása ellen. Az Amerikai Magyar Szövetség elnöke, Béky Zoltán tb. református püspök Ceausescu amerikai látogatása alkalmából - amelyet tüntetések kísértek - részben Király adataira is hivatkozva felhívta a házigazda, Carter elnök figyelmét a két és félmillió romániai magyar emberi és nemzetközi jogainak sorozatos megsértésére.[500]

1979-ben létrejött az Északamerikai Erdélyi Szervezetek Koordináló Bizottsága, azzal a céllal, hogy összhangot teremtsen a különféle szervezetek programjai és tervei között. Ebben részt vett az Amerikai Erdélyi Szövetség (Wass Albert, Teleki Béla, Kóréh Ferenc, Flórián Tibor), az Erdélyi Bizottság {428.} (Lőte Lajos), a CHRR (Hámos László és Veress Bulcsú) és a Kanadai Magyar Szövetség (Gyallay-Pap Domokos). Támogatta az együttest az Amerikai Magyar Szövetség és a Közös Külügyi Bizottság. Az 1980. november 15-én rendezett New York-i értekezleten elhatározták, hogy 1981-ben a következő követeléseket helyezik az előtérbe: 1) nyelvhasználat, 2) magyar iskolák, 3) külföldiek elszállásolása magánházaknál, 4) magyar könyvek, folyóiratok, újságok beengedése, 5) az elvett okmányok nyugtázása.[501]

A CHRR a madridi biztonsági és együttműködési utókonferencián széles körökben terjesztette két angol nyelvű kiadványát, amelyek a helsinki megállapodásnak bukaresti részről történt megszegése és a magyarokkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztető bánásmód részleteit tartalmazták. 1981 februárjában pedig megbírálta azt a jelentést, amelyet az amerikai külügyminisztérium az emberi jogok helyzetéről tett közzé, jóllehet tárgyilagosabb volt az előzőnél és felsorolta az erdélyi magyarok jónéhány sérelmét.

A Zolcsák István vezetése alatt működő Erdélyi Világszövetség, amelynek legtevékenyebb tagszervezete kétségtelenül az Amerikai Erdélyi Szövetség volt, 1982-ben ismét leszögezte, hogy továbbra is az unió elvi álláspontját vallja és tagjait arra kötelezte, hogy aláírásukkal hitelesítsék az alapszabály és a benne foglalt elvek betartásának "fogadalmát". Ez elvek közé tartozott "Erdélynek Magyarországgal való újraegyesítése."[502]

Az Ellenpontok című erdélyi szamizdat kiadvány 1982-es elindulása élénk visszhangot váltott ki a magyar emigrációban, a lapok hosszú szemelvényeket közöltek belőle és a Szabad Európa Rádió az egész magyar nyelvterületen ismertté tette. Az Ellenpontok, majd az erdélyi magyar hírügynökség (egy másik magán kezdeményezés) jelentései és elemzései nagy mértékben bővítették a romániai magyarok helyzetéről szerzett ismereteket és lehetővé tették, hogy az érdekükben külföldi kormányhivatalokban és törvényhozóknál eljáró magyar emigránsok a legfrissebb adatok birtokában legyenek. Mind az Európa Tanáccsal kapcsolatot tartó Európai Szabad Magyar Kongresszus, mind az Amerikában működő erdélyi testületek nem szűntek meg összeköttetéseiket igénybe venni, valahányszor a magyar kisebbség ügyében a felszólamlás időszerűvé és szükségessé vált. 1983. július 6-án 220 szenátor és képviselő levelet intézett George Shultz külügyminiszterhez, amelyben azt kérték, hogy a bukaresti kormánnyal folytatandó tárgyalások témái közé vegye fel a két és félmillió romániai magyar emberi és önrendelkezési jogát. Elliot Abrams külügyminisztériumi államtitkár, akinek ügykörébe tartoztak az emberi jogi kérdések, Washingtonban 1984. január 19-én az Amerikai Magyar Szövetség Böjtös László és Beke Imre vezetésével megjelent küldöttsége előtt kijelentette, hogy az erdélyi magyarok problémáiról az amerikai kormány tárgyalni fog a román kormánnyal, amint azt már a múltban is tette, hozzáfűzte azonban, hogy "a külügyminisztériumnak csak korlátozott lehetőségei vannak a hatásos beavatkozásra". Az államtitkár szerint a magyar származású szavazókat is képviselő kongresszusi tagok felszólalásának, átiratainak vagy határozati javaslatainak sokszor nagyobb hatásuk van a román kormányra, mint egy diplomáciai megbeszélésnek.[503]

Ártott a romániai magyarok melletti fellépés hatékonyságának, hogy a {429.} fiatalok csoportjában belső ellentétek ütötték fel fejüket. Az 1984. május 31-én rendezett washingtoni demonstrációt már nem a CHRR szervezte, hanem a Kálmán László, egy New York-i magyar rádió igazgatója által kezdeményezett Magyar Akcióbizottság, mivel a CHRR az akció időszerűségében és hasznában kételkedett. A tüntetés azért sikernek bizonyult és ha a kellő sajtóvisszhang el is maradt, hosszabb lejáratú hatásában aligha lehetett kételkedni, különös tekintettel arra, hogy az amerikai kongresszus először látszott hajlani a román kommunista rezsimnek nem általában az emberi jogok, hanem a magyar nemzeti kisebbség emberi, kulturális és önrendelkezési jogai megsértése miatti elmarasztalására.[504] A jövőt illetően nem biztató, hogy 1984 nyarán a Ceausescu-rendszer megítélése az amerikai közvéleményben pozitív irányba fordult, azután, hogy szembeszegült a Los Angeles-i olimpiai játékok bojkottjával és elküldte a román sportolókat a július végén kezdődött világversenyre, amelyen gyakori volt a Románia melletti rokonszenv megnyilvánulása. Ilyen légkörben természetesen megnehezül azok dolga, akik a rendszer elnyomó jellegére és a magyar kisebbséggel szembeni ellenséges beállítottságára mutatnak rá.

1982-től kezdődően egy másik magyar nemzetiségi csoport ügye is nemzetközi téma lett. A szlovákiai magyarok nehéz helyzete, a velük szemben alkalmazott megszorítások, jogfosztások (különösen az iskolaügyben és a nemzeti hagyományok ápolásában) ráébresztették nemcsak az emigrációt, hanem a nyugati közvéleményt is arra, hogy Románián kívül Csehszlovákiában is hátrányosan megkülönböztetik a magyarokat. A Szlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság jelentései, Janics Kálmán és Duray Miklós beszámolói és cikkei tudatosították a tényt, hogy a prágai és pozsonyi kormány nem tartja be a nemzetiségi jogokra vonatkozó és civilizált országokban magától értetődőnek tartott előírásokat. A Duray Miklós elleni hatósági eljárás pedig azt bizonyította, hogy Csehszlovákiában lehetetlen a vélemény szabad megvallása és a közösségi ügyekben való felszólalás. Az emigráció e tekintetben sem maradhatott néma és tétlen, különösen az után, hogy meg nem erősített hírek szerint a budapesti kormányt is nyugtalanították a Duray elleni intézkedések, több magyar író pedig nyíltan tiltakozott a pozsonyi bírósági eljárás ellen és a tárgyaláson megjelent. A kormány ugyan közlési tilalomban részesítette Csoóri Sándort a Duray-könyvhöz írott előszava miatt, de azt már nem merte megtenni, hogy ugyanolyan érdektelenséget mutasson a szlovákiai magyarok iránt, mint amilyent a romániaiak ügyében hosszú éveken át tanúsított. A nyugati magyarok e tekintetben is magukra vállalták azt, amit a magyarországiak nem tehettek meg. A sajtóban, a közélet fórumain, törvényhozó testületek és kormányhivatalok irodáiban ismertették a magyar kisebbség elleni jogkorlátozó intézkedéseket és a kulturális autonómia csökkentésére tett kezdeményezéseket.

A Csehszlovákiából menekült vagy a hajdani magyar Felvidékről származó magyarok összefogása nem teremtett olyan népes és tevékeny szervezetet, mint az erdélyieké. Régóta fennállt a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya, amely több ízben adott hangot a szlovákiai magyar kisebbség panaszainak. 1980-ban memorandumot juttatott el a madridi konferencia 35 delegációjához, felsorolva a legégetőbb szlovákiai magyar {430.} sérelmeket, csatolva az ottani Jogvédő Bizottság dokumentum-összeállítását és adattárát. A CSMNB-ban Szilassy Béla után Sirchich László látta el az elnöki teendőket, majd az ő halála után Elek László került a bizottmány élére, 1984 áprilisában pedig Hites Kristóf San Franciscó-i bencés gimnáziumi igazgató lett az elnök. (Ez a szervezet adja ki a Kettős járom alatt című időszaki lapot.)

Miután a jugoszláviai magyarok helyzete - jóllehet az sem mentes bajoktól és nehézségektől - komoly panaszra nem adott okot és messze kedvezőbbnek bizonyult, mint a romániai vagy szlovákiai magyarok helyzete a Délvidékről vagy Vajdaságból elszármazott magyar emigránsok szervezeti tevékenysége eléggé a háttérbe szorult. A jugoszláviai magyarok kielégítő nemzetiségi jogokkal rendelkeznek és ha voltak is sérelmeik, azok gyakran az őket képviselő magyar funkcionáriusok bátortalanságának vagy tehetetlenségének voltak a következményei. A nyugati magyar emigráció negyven esztendeje alatt nem volt szükség arra, hogy a vajdasági magyarok ügyeit nemzetközi fórum elé kelljen vinni. Az 1954 októberében létesült Délmagyarországi Felszabadító Tanács hamarosan, legalábbis nevében, idejét múlt kezdeményezésnek bizonyult, hiszen felszabadításra már régóta nem gondolt senki. A Tanács - Lelbach Antal elnökletével - a vajdasági magyarok életének alakulásával foglalkozik és bő teret ad történelmi visszapillantásoknak, a magyar-horvát-szerb múlt egyes mozzanatai feldolgozásának. Ebben Homonnay Elemér volt a legtevékenyebb, több dolgozatot írva és előadást tartva.

Miután Ausztria magyarjai kisebbségi, népcsoporti státushoz jutottak, szerepet és munkát vállaltak e népcsoport közös akcióiban és külső képviseletében. A magyar Központi Szövetség figyelemreméltó eredménynek könyvelte el, hogy két képviselője, Deák Ernő és Kántás János személyén keresztül az Európa Tanácsban, Strasbourgban az európai kisebbségek nyilvános meghallgatása során az ausztriai magyarság is hallathatta hangját, ami semmilyen más európai ország magyarjainak eddig nem sikerült.

A nyugati magyar emigrációt a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején mind többet foglalkoztatta a Magyarországon kibontakozott ellenzéki mozgalom, amely ha nem érte is el a hasonló lengyel, cseh és szovjetunióbeli kezdeményezések jelentőségét és nemzetközi visszhangját, érzékletes módon jelezte az országban nyíltan kifejezett és lappangó elégedetlenséget, nemkülönben azt a rossz közérzetet, amely elsősorban a fiatal nemzedék tagjaiban jelentkezett. Ezek szívesen látták volna, ha a gazdasági gyarapodáson kívül a közerkölcs, az egyéni és közösségi jogok kiterjesztése, a politikai decentralizáció, a szocializmuson belüli pluralizmus és a nemzeti értékek megbecsülése is nagyobb figyelemben és méltánylásban részesül. A mozgalomnak két ága van. Az egyikben főleg a létező kommunizmusból kiábrándult és annak gyökeres reformját, a szocializmus korszerűbb és demokratikusabb változatát sürgető fiatalokat, a másikban a magyarság állapota miatt aggódókat, a nemzeti közérzet és önmegbecsülés javulásán munkálkodó szellemi embereket találunk. További különbség, hogy az előző csoport nem riad vissza a legalitás határainak átlépésétől, az utóbbi a nagyobb hatékonyság és eredmény érdekében, ameddig lehet, igyekszik a legalitáson belül maradni és annak eszközeit igénybe venni. A {431.} nyugati emigránsok rokonszenve megoszlik a két irányzat között. Azok egységét és közös fellépését viszont szükségesnek ítélik meg A nagyobb publicitás és jobb kommunikáció következtében az úgynevezett demokratikus ellenzék nagyobb ismertséggel és népszerűséggel rendelkezik a kinti magyarok körében, mint az úgynevezett nemzeti ellenzék, ámbár Illyés Gyula és Csoóri Sándor mindenki mást felülmúló tekintélye és az irántuk megnyilvánuló megbecsülés az utóbbi hatásának és kisugárzásának tagadhatatlan jele.

Az emigráns szervezetek és sajtóorgánumok egyaránt szót emeltek mind az egyik, mind a másik ellenzéki csoport visszaszorítására és elhallgattatására irányuló hatósági intézkedések ellen. Köreikben rokonszenvvel fogadták mind a két irányzat nyugatra látogató tagjait. Mégis, ha a közelebbi érdeklődést és figyelmet nézzük, akkor a demokratikus ellenzék szóvivőit elsősorban a hollandiai Mikes Kelemen Kör, a genfi Dies; a párizsi Magyar Füzetek és Irodalmi Újság, valamint a Szabad Európa Rádió népszerűsítette, míg a nemzeti ellenzék kimagasló tagjai elsősorban a Protestáns Szabadegyetem, a Magyar Baráti Közösség, a Bessenyei György Kör, az Új Látóhatár, a Bécsi Napló és a Nemzetőr rokonszenvére számíthattak. Egyik esetben sem kizárólagossági alapon, de mégis észrevehető módon és formában. Biztosra vehető, hogy ha megszületnék a két irányzat között az összhang és együttműködés, az emigránsok érzelmeiben és vonzalmaiban mutatkozó eltérés is megszűnnék. Aminthogy teljes volt közöttük az egyetértés, valahányszor egyik vagy másik védelmére, az ellenük elkövetett hatósági intézkedések megbélyegzésére kellett összefogni.

Ugyanilyen egyetértés és összhang, jellemezte némely más nyugati vállalkozás visszhangját is. Ezek közé tartozott a Recski Szövetségnek - Sztáray Zoltán kezdeményezésére és vezetésével történt - megalakítása. A szövetség a hajdani kényszermunkatábor volt rabjait tömöríti a közös érdekek védelmében. Arra természetesen nem lehetett számítani, hogy Kádár János válaszoljon a Sztáray által neki küldött levélre, de sikerként könyvelhető el, hogy Recsk léte többé nem hallgatható el, lassan az irodalomba is bevonul és az ott töltött időt a volt foglyoknak már nyugdíjigényük elbírálásánál is beszámítják.


5. Magyar-magyar kapcsolatok

A hatvanas évek közepétől kezdődően és a "kádári politika" jegyében megindult konszolidáció következtében a nyugaton élő magyarok körében mind elevenebb lett az érdeklődés az elhagyni kényszerült vagy önként elhagyott szülőföld iránt. Az érdeklődést olyan hazai jelenségek is növelték, mint az életszínvonal emelkedése, az. ország külsejének csinosodása, a nyugat felé való nyitás, a szellemi és egyházi világgal kialakult zavartalanabb: viszony, a külföldi utazások megkönnyítése, az egyéni mozgástér tágulása, a magánkezdeményezés bátorítása. Az 1963-as amnesztia ugyancsak növelte a Magyarországra való látogatás és a Magyarországgal váló ismerkedés vágyát. Szerepet játszott a rokoni kötelékek és baráti kapcsolatok {432.} felújításának igénye is. A külföldre utazó rokonok és barátok serkentették a látogatás visszaadásának szándékát. Megindult a kölcsönös személyi forgalom, amelyet a budapesti kormányzat nemcsak azért támogatott, mert értékes devizabevétellel kecsegtetett, de azért is, mert alkalmasnak látszott arra, hogy a rezsim nemzetközi hírét javítsa. Ami be is következett, évről évre fokozódó mértékben.

A nyugati magyarok a "szülőket, barátokat cserbenhagyó," "hazát és szülőföldet eláruló", "kártevő ellenforradalmárokból" és kommunistaellenes "disszidensekből" idővel "nyugatra szakadt hazánkfiai", idegenben élő "honfitársak", félrevezetett kitántorgók és megtévesztett elbujdosók lettek. Kivéve azokat, akik politikai tevékenységük következtében továbbra is mint "a szocialista Magyarország ellenségei" kezeltetnek és e minősítésnek megfelelő elbánásban részesülnek.[505] A magyar-magyar viszonyban lábrakapott a "honfitárs" név és megszólítás, ami azonban külföldön sehogyan sem akar gyökeret verni. Olyan hazai sajátossággá lett, amely eredetét azonnal elárulja. Nyugaton a magyarok sem önmagukat egymás között, sem a hazaiakat nem nevezik honfitársnak, a szó használata a magyarországi hivatalos és félhivatalos körökre korlátozódott. Az "emigráns" és a "disszidens" elnevezés e körök részéről azoknak jár ki, rosszalló értelemben, akiknek kommunistaellenes érzelmei nyíltan kifejezésre jutnak, vagy akikről Budapest hivatalaiban úgy tudják, hogy a kialakult szocializmussal nem igen tudnak megbarátkozni. Mindenki más egyszerűen nyugati vagy külföldi magyar lett.

Szakított az "emigráns" elnevezéssel a magyar menekültek jelentős hányada is. A "disszidens" szót ők soha nem használták, önmagukat nem nevezték disszidenseknek, hiszen közülük csak kevesen voltak igazán disszidáltak, vagyis magukat - lévén annak korábban hívei, tisztségviselői - a budapesti kormány érdekeitől és képviseletétől elkülönítők, a kormányzattal és rendszerrel szakítók. A magyar menekültek túlnyomó többsége emigráns volt, akit hazájából elüldöztek, elkergettek, vagy aki elmenekült, száműzött, hontalan lett. Az "emigráns" elnevezéstől való idegenkedést az a felismerés magyarázta, hogy legtöbben már nem voltak menekültek, mert végleges letelepedési helyükön állampolgársághoz jutottak és új országuknak lojális polgárai lettek. Az emigráns mivolt ellen szólt az a körülmény is, hogy a volt haza belső ügyeibe már nem kívántak beavatkozni, annak sorsán már nem akartak tevőlegesen változtatni, nézeteiket és véleményüket fenntartva ugyan, azt olyannak fogadták el, amilyen. Következésképpen önmagukat már nem illethették a politikai hangzatú és a politikai szembenállást is magában foglaló "emigráns" elnevezéssel.

A hazalátogatások - különösen ha rokoni hátterűek voltak - sem megütközést, sem fejcsóválást nem váltottak ki, legfeljebb némi csodálkozást, ha a hazalátogató olyan közéleti személy volt, aki azt megelőzően hangzatos antikommunizmusával tüntetett és a magyarországi fejlődés pozitív vonásai iránt semmilyen megértést nem mutatott, az azt méltánylókat megalkuvással vádolta (pl. Fenyő Miksa, Ignotus Pál), vagy ha némelyek hazalátogatásuk után úgy kezdtek el külföldön viselkedni, mintha Magyarországon élnének.

A hazatérések vagy hazatérési szándékok közül egyetlen eset keltett {433.} nagyobb visszhangot, mégpedig 1962 végén, amikor a legjelentősebb antikommunista szervezetek egyikének, a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének egy vezetője véglegesen haza akart térni. Szándékának megvalósulása elmaradt, mert ebben a halál megakadályozta, de hamvait hazavitték és Pomázon temették el. Szilágyi Lajos volt huszár ezredesről van szó, aki az MHBK nyugat-németországi főcsoportvezetője, a Hadak Útján kiadója és a németországi magyar szervezetek szövetségének elnöke volt. Az MHBK köreiben az eset érthető felháborodást keltett, megrázkódtatva azt a szervezetet, amely a magyarországi rendszer elleni küzdelem élharcosának kiáltotta ki magát...

A magyarországi illetékesek ekkor azonban már hivatalosan nem arra buzdították az emigránsokat, hogy lássák be külföldi tartózkodásuk céltalanságát és térjenek vissza Magyarországra, hanem arra, hogy legyenek a befogadó ország, új honuk lojális polgárai, de támogassák, segítsék elő szülőhazájuk külföldi érdekeit és céljait. Magyarország idegenben való szolgálata fontosabb és nemesebb feladat lett, mint a hazába való bűnbánó visszatérés.

A nyugati magyarokkal való törődés és a sorsuk iránti érdeklődés néhány jelentős szellemi ember nyilatkozatai révén kapott olyan hitelt, hogy a nyugati bizalom és visszhang nem maradhatott el. Kodály Zoltán, Németh László, Illyés Gyula szavai és írásai azt a felismerést és meggyőződést táplálták, hogy a nyugaton élőkkel szembeni megváltozott hangok nemcsak a hatalom embereinek taktikai fogásai, hanem társadalmi hátterük is van és ha oly jelentős szellemek, mint az említettek, az anyanyelvi közösség tudatát a politikai ellentétek elé helyezik, a kinyújtott kezet elutasítani méltánytalan volna. A nyugati magyar irodalmi és értelmiségi körökben a visszhang általában pozitív volt, annak pontos ismerete nélkül, hogy a szóértés és közeledés gyakorlatilag hogyan valósítható meg.

Kodály Zoltán arra szólította fel a nyugati magyarokat, őrizzék meg nyelvüket, ápolják a magyar irodalmat, művészetet, mert azt semmi sem pótolhatja. Zilahy Lajos egy költői levelére válaszolva Illyés Gyula azt üzente, hogy minden magyart emészt valamilyen honvágy, a kintit és a hazait egyaránt, az utóbbit az eszményi, az igazi Magyarország utáni honvágy. Németh László szerint a hazaiak a kintiekkel álmodnak és a kintiek álmai a hazaiakéból épülnek, tehát összetartoznak. Az idegenben élők maradjanak a haza fiai. A magyar szétszóródottsággal és a magyar anyanyelvűek szerepével, hivatásával, feladataival legtöbbet és legalaposabban Illyés Gyula foglalkozott. Ő tette tudatossá, hogy "a világon mintegy tizenöt millió ember tartozik a magyar anyanyelvűek közösségébe. Minden harmadik magyar e közösség keretén kívül kisebb-nagyobb távolságokra - van, hogy tízezer kilométerre - él." Majd azt kérdezte: "ezekhez mi a viszonyunk? Helyesebben: mi ma a mi - a zömbeliek - viszonya?"

A válaszok megoszlottak, Magyarországon és nyugaton egyaránt. Magyarországon voltak, akik szívesen rendezték volna hazaiak és kintiek viszonyát, hogy az normális legyen. De voltak, akik örömmel hagytak volna mindent a régiben. Az enyhülés és a nemzeti egységpolitika ellenzői nem érezték szükségét annak, hogy "hűtlen, hazaáruló, antikommunista emigránsokkal" közösködjenek. A nyugaton élők egy része felfigyelt a {434.} megváltozott hazai hangokra és hajlott arra, hogy a megértést keresőkkel valamilyen modus vivendi lehetőségeiről eszmecserét folytasson. A másik rész minden párbeszédet elutasított, azzal az indokolással, hogy az emigrációnak küzdenie kell a fennálló rendszer ellen és nem tárgyalhat annak képviselőivel. Mindkét oldal bőven talált érveket önnön álláspontja igazolására. Az elutasítók álláspontját kitűnően érzékeltette az Új Hungária című lap egy kommentátora. "Abba az országba - írta -, amelyben Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Németh László erkölcse, politikai felfogása és szabadságszeretete érvényesül, minden menekült azonnal hazamenne. A szovjet hadsereg által megszállott területre, a Rákosi-féle borzalmakat, az 56-os forradalmárok üldözését ma is fenntartó csatlós rendszerbe - nem."[506]

A tanácstalan és habozó emigránsokra nagy hatással volt, hogy a nyugati magyar irodalom két legjelentősebb alkotója, Márai Sándor és Cs. Szabó László egyaránt bizalmatlan volt a magyarországi változásokkal szemben és olvasóiban is növelte a bizalmatlanság, a kétkedés, az elutasítás érzését. Cs. Szabó László az Evangéliumi Ifjúsági Konferenciának a dániai Slagelseben rendezett találkozóján azt mondotta, hogy a hazaiak nyugatra látogatása és a nyugatiak hazalátogatása nem hasonlítható össze. "Ha D. vagy I. vagy P. - folytatta - kilátogat Svájcba, Franciaországba, Norvégiába, Angliába, ott nem verték le fegyverrel a munkástanácsokat, nem vetették börtönbe Bibó Istvánt, s nem végezték ki Losonczyt. Látogatásával nem üt maga is szerény pecsétet egy francia, angol, norvég, illetve svájci November Negyedikére. S ha D. vagy I. vagy P. kilátogat, akármelyik lapnak elmondhatja, hogy egy cseppet sincs ínyére, amit nyugaton tapasztalt. Elmondhatja-e ugyanígy egy hazatérő író az ottani lapokban? Hetekkel a távozása után megjelenne a fényképe a diaszpóra könnyzacskójának szánt Magyar Hírekben, amint háttal a lencsének gyanútlanul ölelget valakit vagy valamit a giccsel és honfikönnyel folyó Kánaánban."[507] Márai Sándor 1974-ben a szellemi csereforgalom egyoldalúsága ellen szólalva fel ezt írta naplójába: "a détente időszakában az oroszok szorosabbra fogják a nyaklót otthon is, a keleteurópai országokban is; gondosan vigyáznak, hogy az »enyhülés« korszakában ne »áramoljanak szabad eszmék«, a Gondolat Rendőrség fokozott éberséggel kezd működni. Személyszerinti tapasztalatom: Kanadában, magyar nyelven, kevés példányban »Föld, Föld« címen legutóbb megjelent könyvem hat példányát elküldöttem Budapestre: ismerősöknek, nyitott borítékban, ajánlottan. Mind a hat küldemény postafordultával visszaérkezett (a mostani postajárás mellett szép teljesítmény) »Retour« pecséttel, mellette: »Non admis. Conv. de Tokyo, 29 & 1/9.« Huszonöt évvel a kommunista hatalomátvétel után egy ország, amelyet állig felszerelt katonai, biztonsági alakulatok őriznek, még mindig fél a könyvtől, - attól a gyufalángnyi világosságtól, amit a sűrű sötétben egy könyv terjeszt."[508]

A magyar-magyar kapcsolatok intézményes rendezésére hosszú éveken keresztül szinte semmi sem történt, nyilván annak okaként, hogy hivatalos magyar körök nem tudták, hogyan szervezzék meg az érintkezés kereteit. Jó ideig megelégedtek a Magyarok Világszövetsége felélénkült tevékenységével, a Szülőföldünk rádióműsor és a Magyar Hírek című lap andalító és honvágygerjesztő "hazacsalogató" propagandájával, a nyugati magyarok {435.} szaporodó hazalátogatásával, amely nemcsak az idegenforgalmat és a devizabevételt növelte, hanem később hasznosítható személyi kapcsolatok szövődéséhez is hozzájárult.

A mérsékelt és középutas emigránsok felfogásának kipuhatolására az Új Látóhatár 1969 végén ankétot indított a párbeszédről. Miután a vitát e könyv szerzőjének egy írása váltotta ki, talán szólhat erről ismét személyes hangon.

A "Magánbeszéd a párbeszédről" címen kinyomtatott eszmefuttatás azzal a céllal íródott, hogy némi fény vetüljön a kinti és a hazai magyarok közötti érintkezés részleteire. Az erre vonatkozó felismeréseimet és tapasztalataimat összegezve arra a végső következtetésre jutottam, hogy vannak "közös ügyek", amelyekben a józan, realista szemléletű és demokrata felfogású emigránsok közös nevezőre kerülhetnek a hasonló gondolkodású hazai írókkal és politikusokkal, mind a két fél az ügyeket a magáénak is tekintheti. "A közös ügy közmegegyezés eredménye, és könnyen elképzelhető, hogy ilyen ügyekben reális és haladó szemléletű emigránsok közelebb állnak az ugyancsak haladó szemléletű hazai gondolkodókhoz, mint maradi felfogású emigráns-társaikhoz. Aminthogy arra is van példa, hogy dogmatikus kommunisták bizonyos kérdésekben ugyanúgy gondolkodnak, mint a nyugaton élő magyarok reakciós rétegei. Érdemes lenne elmélkedni azon is, mindig és minden esetben érvényes-e az "otthoniak" és a "kintiek" felosztás; nem felelne-e meg jobban a valódi helyzetnek, ha a frontok a konkrét kérdésekben vallott felfogás és kifejezett érdek alapján jönnének létre.

Párbeszéd miről, kikkel és hogyan? Gondolom, elsősorban arról, ami otthoni és kinti szellemi embereket leginkább érdekel: mi a magyarság helyzete a világban, milyen lehetőségei vannak, hogy biológiai állagát megtartsa, szerepét a népek közösségében megjavítsa, a tudományokban, a művészetekben és a technikai civilizációban észlelhető elmaradását behozza, a nála fejlettebb és haladottabb nemzetekhez felzárkózzék, a gazdasági versenyben helyét megállja, természetéről világos fogalmakkal rendelkezzék és a korszerű igényeket kielégítő társadalmi rendet teremtsen. Ezen belül természetesen még száz és száz téma kínálkozik az otthon és a szétszórtságban élők közötti eszmecserére."[509] Írásomban arra is rámutattam, hogy Magyarországon sokan azért féltek a párbeszédtől, mert azáltal az emigránsok "fellazítási" szándéka és nyugaton azért, mert általa a kommunisták "bomlasztási" szándéka kapott volna érvényesülési lehetőséget. Az igazi párbeszéd viszont összeegyeztethetetlen a fellazítástól és a megosztástól való félelemmel.

Az ankét során Kovács Imre kijelentette, hogy: "Én nem félek semmiféle párbeszédtől, azt sem hiszem, hogy mindjárt összedűlne a világ, ha elkezdenénk a hazaiakkal különféle kérdésekről rendszeresen beszélgetni vagy egyszerűen csak csevegni. Ha tetszik, ha nem, széles skálájú, tömeges párbeszéd máris folyik. Az utóbbi években a hazalátogatók és az otthoniak, a kiutazók és az emigránsok között igen élénk eszmecserék, párbeszédek fejlődtek ki, nem is teljesen hatástalanul vagy eredménytelenül. A kintiek az otthoniakra, az otthoniak a kintiekre hatnak, aztán, hogy kinek van igaza, ki kit győzött meg, nem lényeges. A lényeg, hogy beszélgetünk, magyarok magyarokkal."[510] Csiky Ágnes Mária, emlékeztetve Vas Istvánnak egy nyugati {436.} magyar versantológiáról írt elismerő kritikájára és a kölcsönös írói állásfoglalásokra, felvetette annak gondolatát, nem kellene-e az irodalomban megkezdeni a párbeszédet és annak intézményesítéséről is gondoskodni.[511] Thinsz Géza, a Stockholmban élő költő megállapította, hogy a párbeszéd addig csak "legföljebb embrionális formában" jelentkezett. "Nem a külföldi magyarokon áll vagy bukik a kétirányú szellemi csereforgalom kiszélesítése. Mi csupán arra szorítkozhatunk, hogy leszögezzük: mindkét fél hasznára válnék a párbeszéd. Addig is örüljünk a párbeszéd "magzatának" - hátha felcseperedik egyszer."[512] Garamvölgyi Antal úgy látta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben "antiszocialista és szovjetellenes magatartásunkat nyugodtan feladhatjuk, mert 1) szovjetellenes, antiszocialista, ellenséges magatartással ma az országot segíteni nem lehet, 2) a statusquo, a két szuper nagyhatalom egyezsége még nagyon hosszú időre meghatározója lesz az európai politikának, 3) külső segítségre, felszabadításra, de még csak meghallgatásra sem találunk a nyugati hatalmaknál. Amerika nemcsak nem akar, de nem is tud segíteni." Ami pedig az emigránsok hivatását illeti, a hozzászóló szerint "feladatunk, hogy segítsük a magyarság megmaradását, függetlenségéért vívott harcát, amelyet ma csak "az alkalmazkodó" fegyverével vívhat meg. Az eszköz, amely ma rendelkezésre áll: a békés fejlődés, a megértés, az alkalmazkodás."[513] A párizsi Márton László a párbeszédet a következő axiómák elfogadásával képzelte el: "1) Magyarországot földrajzi helyzete és történelme olyan közösségbe kényszerítette, amely tartós s amelyből kiválnia rövid távon nem lehetséges, hosszú távon pedig nem kívánatos. 2) A magyaroknak - a földbolygó bármely pontján éljenek is - nem lehet feladatuk, hogy a hidegháború lövészárkaiból egymásra célozzanak, hiszen jól tudhatják, hogy szerepük csak a közkatonáé, az ágyútöltelékeké lehet. 3) A magyarság sorsát az ország és a környezet fejlődésének belső dinamikája határozza meg. Nem mondhatok le jogomról, hogy gondolkozzam s hogy a helyzetet, a dinamika törvényeit saját felfogásom szerint analizáljam. De távozásom tényével szavazati, döntési, képviseleti jogomról lemondtam."[514] A szociáldemokrata Vass Vilmos szerint, a hazai diktatúra igazából nem akar párbeszédet az emigrációval és hozzáfűzte, hogy "a hivatalos Magyarországgal nekünk nem lehet közös témánk, közös nyelvünk."[515]

A magyarországi rezsim a külföldi magyarokkal folytatandó párbeszéd fórumának a Magyarok Világszövetsége égisze alatt létesített Anyanyelvi Konferenciát szánta. Az ötlet megszületésénél jelentős szerepet játszott az amerikai New Jerseyben élő Nagy Károly, akit a menekültek gyermekeinek magyar nyelvű oktatása és a magyar iskolák helyzete indított arra, hogy a jövőről elgondolkozzék és ennek gondját ugyancsak érző hazai szellemi emberekkel a közös teendőkről értekezzék. A magyar iskolákról készített felmérésével és leveleivel kopogtatott ott, ahol meghallgatást remélt, Kodály Zoltánnál, Illyés Gyulánál, Váci Mihály költőnél. Az utóbbi képzelőerejét megragadták Nagy Károly közös fáradozásokat sugalló gondolatai. Országgyűlési képviselő lévén a legilletékesebb helyeken szorgalmazta a szórványmagyarság nyelvi megmaradásáért való küzdelem intézményes kereteinek megteremtését. Így született meg 1970. augusztus 1. és 15. között a Debrecenben és Budapesten rendezett első anyanyelvi konferencia.[516]

{437.} Ennek nyugati reakciói meglehetősen eltérőek voltak és a helyesléstől a különböző fenntartásokon keresztül egészen a határozott elutasításig nyúltak. Mértéktartó helyeslés és óvatos reménykedés jellemezte Czigány Lóránt, a résztvevők egyike benyomásait. "Az Anyanyelvi Konferencia minden kezdeti nehézsége ellenére is hasznosnak mondható - írta -, legfőképpen azért, mert fölvázolta a problémák főcsoportjait, kezdetet adott egy olyan dialógusnak, amely a napi politika fölé emelkedik, bár kétségtelen, hogy az ott kirajzolt együttműködésnek is lehetnek még nehézségei, nemcsak otthon, de külföldön is. A meghívást elfogadó vendégek a konferencia szervezőinek bizalmat előlegeztek, s ha a bizalmat a Zárónyilatkozat szellemétől eltérően propaganda célokra óhajtják felhasználni, ez könnyen veszélyeztetheti az együttműködés lehetőségeit."[517]

Az Anyanyelvi Konferenciával szemben széles elutasító front alakult ki nyugaton, még az oly tárgyilagos és fenntartásos véleményt is bírálva, mint amilyen Czigány Lóránté volt. A Nemzetőr, a Kanadai Magyarság, a Magyar Élet és kisebb lapok a cikkek egész sorozatát írták a budapesti kezdeményezés ellen. Az emigráns szervezetek egy része is óvott attól, hogy a nyugati magyarság túlzott hitelt adjon azoknak az ígéreteknek és fogadkozásoknak, amelyek az anyanyelv ápolása, a külföldi magyarság magyarként való megmaradása és a kölcsönös kapcsolatok jótékony hatása közös nemzeti érdekként való feltüntetése mellett szóltak. Nem mintha a nyugati magyarok ezt nem akarták volna, de bizalmatlanok voltak a hivatalos magyarországi szervekkel való együttműködéssel szemben. Az azt nyíltan ellenzők hozzátették, hogy a külföldi magyar gyerekek magyarságának megőrzése és anyanyelvi oktatása érdekében elegendő, amit saját nevelőikkel és tankönyveikkel az egyházak, hétvégi iskolák, a cserkészcsapatok tesznek.

Kételyek és fenntartások jelentkeztek még olyan körökben is, amelyek nem voltak eleve elutasítóak és tagadóak. Például az Új Látóhatár munkatársai körében is megoszlottak a vélemények. Nem mindenki helyeselte, hogy a folyóirat hat munkatársa részt vett a konferencián és elnézte, hogyan használják fel jelenlétüket a budapesti lapok saját céljaik előmozdítására. Kovács Imre, rossz érzéseinek és nyugtalanságának hangot adva, azt írta, hogy: "A hat munkatárs biztosan meggondolta, hogy miért ment el Debrecenbe, egyáltalán haza, s magam is rendbenlévőnek tartom, hogy hazamentek. De nem volna jobb, ha most átkapcsolnának egy olyan laphoz, melynek programja a hídépítésnek ez a formája. Közöttünk már valamennyiünket kompromittálnak, az UL-t olyan színben tűntetik fel, mintha mi lennénk Kádárék nyugati hídfője. Valahogy az arcvonalak összekuszálódtak, az ember nem tudja, kivel szövetkezik, vagy kivel ki ellen társul... azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Az UL nem lehet átjáróház kétes szándékok vagy jóhiszemű balgák számára. Fogjuk egymás kezét, csak azt nem tudjuk, ki áll a sor végén." A maga személyes magatartását illetően Kovács Imre kijelentette, hogy "Én határozott döntéssel emigráltam, pontosan tudtam, miért jövök el Magyarországról. Nem tudtam a kommunizmussal egyezkedni, képtelenségnek tartottam, hogy kommunizmusban éljek, s ma is ez a felfogásom, hiába nevezik szocializmusnak. Valószínűleg erről a Magyarországról már nem jönnék el, de {438.} erre még nem megyek vissza. Én is ki vagyok téve csábításnak, rábeszélésnek, hogy menjek haza, akárcsak látogatóba, amint azonban magyar földre lépnék, mindjárt elveszíteném azt a potenciálomat és hitemet, ami 23 éven át az elveimhez kötött. De elveszítené hitét sok magyar is, mert ha én is hazamentem, a velem egyívásúak hazamentek, akkor már nincs remény. A remény, a kitartás részei vagyunk és ez roppant felelősség."[518]

Kovács Imre aggodalmait a folyóirat munkatársi gárdája nem osztotta mindenben és nem helyezkedett a teljes elutasítás álláspontjára, jóllehet tekintélyes és megbecsült munkatársainak jelentős hányada - köztük Szabó Zoltán, Cs. Szabó László, Gombos Gyula, Sztáray Zoltán és Molnár József - hasonló módon gondolkodott, nem a magánlátogatást, hanem a politikai indítékú hazalátogatást ellenezve.

Kovács Imrén kívül Cs. Szabó László is teljesen elzárkózott minden érintkezés elől. Peéry Rezsővel folytatott beszélgetésében arra keresett választ, miért nehéz partnert találni a hazai és kinti magyarok közötti dialógushoz. "Amit, tapasztalatom szerint, a hivatalos másik oldal akar - állapította meg -, lényegében elmondható Szabó Lőrinc verscímével: semmiért egészen. Nem nyújtanak semmit, amíg önállóan kint működünk a közös ügyért, irodalmunk javára, mi ellenben adjuk oda magunkat egészen, alakuljunk át szép csendben kultúrpolitikai kirendeltséggé. Nincs így kimondva, de elárulja a magatartásuk. S nemcsak az övék. Egyik-másik dialogizáló kinti írótársam viselkedésén megfigyelhető hol finom, hol nem is olyan finom változás: reflexeik igazodnak a magyar hatóságok tetszéséhez, még ha anyagilag függetlenek is. Nem minket sértenek meg vagy árulnak el, minket se megsérteni, se elárulni nem lehet. Azokat az otthoni fiatalokat hagyják cserben, akiket fullaszt a légkör és tágabb szellemi hazát szeretnének kifeszíteni maguk körül."[519]

Később Kovács Imre álláspontja enyhült, Cs. Szabó Lászlóé és Gombos Gyuláé meg annyiban módosult, hogy néhány évvel később maguk is a hazalátogatás mellett döntöttek. Mindmáig ismeretlen okokból, mert a nyilvánosság előtt sem Cs. Szabó, sem Gombos nem közölte, mi indította a hazába látogatóként való visszatérésre és az ország megtekintésére. Ez nagy kára a nyugati magyar közgondolkodásnak és irodalomnak, mert egy ilyen beszámoló bizonyosan jelentős dokumentum lett volna. Az írók közül csak Szente Imre vallott arról, miért látogatott haza negyedszázados távollét után.[520]

Míg az első Anyanyelvi Konferencia a kapcsolatok kiépítését indította el, az 1973 nyarán Szombathelyen rendezett találkozón már gyakorlati kérdések megtárgyalására is sor került. E kérdések a következők voltak: külföldi magyar nyelvoktatás, tankönyvek, zeneoktatók, nyelvtanárok, népdal- és népitánc tanítók magyarországi képzése és tapasztalatcseréje. Mind az első, mind a második konferencián szó volt az irodalmi kapcsolatokról és a mozgalom politikai vetületeiről is, de szembeszökő módon kifejezésre jutott, hogy a hangsúly a külföldi magyar nyelvoktatás és a tankönyvellátás fejlesztésére esik. Újabb három év múlva, 1976-ban - a magyar forradalom huszadik évfordulója táján - nem látszott tanácsosnak nyugati magyarokat értekezletre hívni, ezért a harmadik konferenciára 1977-ben került sor Budapesten. Ezen az imént említett témákon kívül már részletesen {439.} érintették a nyári táborok, a sárospataki és debreceni nyári kollégium illetve pedagógus továbbképző tanfolyam, valamint a rendszeres szakmai találkozók ügyét is. 1981-ben Pécsett szintén ezekről a kérdésekről folyt a szó, kiegészítve a kétnyelvűség problémájának és a nyugaton működő "lojális" kezdeményezések és szervezetek munkájának áttekintésével. (Lojális szervezetnek Budapesten a pártfunkcionáriusok azt nevezték, amely hajlandó volt a szoros együttműködésre és elfogadta a magyarországi gyámkodást. Ausztriában csúcsszervezetük is van az úgynevezett lojális egyesületeknek. A Magyarok Világszövetsége és az Anyanyelvi Konferencia maga is kezdeményezte ilyen egyesületek létrejöttét. A Magyar Nyelv Baráti Köre-i ilyeneknek tekinthetők.).

Pécsett kisebb botrányt okozott, hogy a kormány a fejlődő kapcsolatok és a szívélyes érintkezés ellenére sem hajlandó enyhíteni a nyugati magyar irodalom legtöbb termékével szemben tanúsított ellenséges beállítottságán és az egyirányú kulturális forgalmon. Az irodalmi munkacsoport ülésén, a Jelenkor című folyóirat szerkesztőségi helyiségében immár nemcsak külföldi magyar írók és értelmiségiek panaszkodtak a postai halóságokra, de a hazaiak is tiltakoztak az ellen, hogy nem jutnak hozzá a nyugati magyar irodalom termékeihez és képtelenek kellően tájékozódni a külföldön élő alkotók munkásságában. Valóban, a párbeszéd és a közeledés egyik legnagyobb akadálya a konok elzárkózás a nyugaton született magyar művek és folyóiratok elől. Nemcsak Márai Sándor, de más írók is állandóan sérelmezték, hogy a posta nem kézbesíti ki azt a kevés számú példányt műveikből, amelyeket magyarországi barátokhoz eljuttatni kívántak. A folyóiratok és kiadók is panaszolták, hogy kiadványaik gyakran érkeznek vissza a hírhedt lilaszínű pecséttel, amely a nemzetközi postai egyezményre való hivatkozással jelzi a szállítmányok visszautasítását. A hivatkozási paragrafus a robbanóanyagokra és a pornográfiára vonatkozik, aminek a kézbesítését a postahivatalok megtagadhatják. A magyar irodalom termékei és folyóiratai robbanóanyagnak minősülnek. Az is előfordult, hogy egy megyéspüspöknek címzett, külföldön kiadott, de hazai szerző által írt egyháztörténeti munka a feladóhoz, mint kézbesíthetetlen pornográf irat érkezett vissza a magyarországi postától. A pécsi vitából nemcsak az derült ki, hogy a hatóságok álláspontjukon nem akarnak változtatni, de az is, hogy a Magyarok Világszövetsége és az Anyanyelvi Konferencia hazai illetékesei sem készek az áldatlan állapotok megszüntetését követelni. Aminthogy sorozatosan bebizonyult, hogy az együttműködési feltételeket Budapesten igyekeznek megszabni úgy, hogy a nyugatiak ezekhez vagy alkalmazkodnak, vagy visszavonulnak (mint tette például két költő, Makkai Ádám és Sulyok Vince).

Nem csoda, hogy az együttműködés egyoldalú értelmezése és a nyugati igények iránti értetlenség vissza-visszatérően porondra szólította a párbeszéd és az anyanyelvi mozgalom emigráns ellenzőit, akik bőséges igazolását láthatták tagadásuknak és elutasításuknak. Csernohorszky Vilmos, a Nemzetőr vezércikkírója szerint "az illetékesek ma sem tanultak - vagy tanulhattak - a történelemből, és igényeik ma sem terjednek - vagy terjedhetnek - tovább, mint jellemileg gyenge, lelkileg labilis, elveiket 10 évenként köpönyegként váltogató, folyton vedlő »intellektuelekig«. Ezzel {440.} azonban el is árulják, hogy céljaik priméren továbbra sem »anyanyelviek«, hanem politikaiak."[521] A Kanadában élő Fáy Ferenc költő is több ízben óvott a budapesti fogadkozásoktól és figyelmeztetett az anyanyelv ápolása mögött meghúzódó önös politikai szándékokra. Az európai emigráns szervezetekben szerepet játszó Töttösy Ernő szerint: "Az európai »össz«-magyarság - csakúgy, mint egyebütt - nem egy tudatos és homogén közösség. Mindenesetre összeköt bennünket a közös nyelv és szülőföld - vagy egyszerűen a »magyar föld« szeretete. Ezzel és a rokoni, vagy baráti szálakkal magyarázható az az óriási méretű »haza-látogatás«, amelyet a rendszer igyekszik ugyanúgy »hódolattá« átértékelni, mint forinttá a külföldi devizát." Hozzátette, hogy "szigorúan el kell határolnunk a »haza-látogatók«-tól a »haza-dolgozók« kicsiny, de aktív kasztját. Ezekkel szemben egyetlen szavunk van: a megvetés."[522] A müncheni Juhász László kifejtette, hogy "aki politikai okokból hagyta el hazáját, nem működhet együtt még kulturális téren sem azokkal, akik egy külföldi nagyhatalom szolgálatában napról-napra megsértik az emberi jogokat Magyarországon. Ahogy Thomas Mann és a hitleri diktatúra más menekültjei nem vették igénybe a fasiszta rendszer kulturális szolgálatait, úgy a kommunizmus menekültjei sem engedhetik meg maguknak, hogy összefogjanak azokkal, akik elűzték őket hazájukból. Egy idő után a politikai menekült is hazalátogat, de kapcsolata a rendszerrel csak a legszükségesebb hivatalos ügyekre szorítkozhat és mindenesetre elítélendő, ha a hazautazásnak ára van. Ha valaki a vízumért lekötelezve érzi magát a rendszernek és igyekszik a hazai rezsim kedvébe járni, ezt a viselkedést határozottan el kell utasítanunk."[523] Tollas Tibor feltette a kérdést, hogy: "Lojalitás - de kivel?". Válaszában arra a következtetésre jutott, hogy: "Fiainkat akkor kergetjük »álomvilágba«, ha a mai politikai helyzetet véglegesnek fogadjuk el, és nem veszünk tudomást az otthoni szellemi élet bátor harcáról a hatalom ellen. Ha ezt a kettősséget megértik fiataljaink, megértik azt is, miért nem lehetett Magyarország a szülőföldjük, s megtalálják az utat, hogy hazájukon miképpen segíthetnek idekinn, miképpen adhatnak reményt hazai társaiknak és a kisebbségben élő magyarságnak egyaránt. Csak a valóságos helyzet ismeretében választhatnak helyesen: kivel legyenek lojálisak, a hatalommal-e, vagy a néppel? Mert ez a kérdés veleje! Így válhatnak csak az elnyomottak szószólójává a nagyvilágban. Így lesz a külföldön felnőtt fiatal nemcsak nyelvében, de szívében is hű a nemzethez."[524] Varga László az anyanyelvi mozgalomban való részvételről szólva kifejtette, hogy az abban való részvételt nem ellenzi, de nem is helyesli. "Véleményem attól függ - folytatta -, hogy a résztvevőknek mi a szándéka és milyen eredményt értek el. Feltételezem, hogy az Anyanyelvi Konferencia résztvevői tudják, hogy a rendszert nem anyanyelvünk ápolása, vagy a magyarság érdeke, hanem propaganda szempontok vezetik, mutatva, hogy a szabad világgal jó kapcsolatban vannak. A rendszer tehát használja őket. Jóhiszeműen feltételezem, hogy ők is akarják használni a rendszert, még pedig közös ügyünkért, a népért. Ha ez sikerül nekik, akkor a részvétel helyes, ha nem, akkor a rendszer lenyelte őket."[525]

Az Új Látóhatár szerkesztőségének két tagja, Molnár József és Sztáray Zoltán is aszerint ítélte meg a közeledést és érintkezést, hogy hasznára {441.} válhatik-e a közös magyar érdeknek. Az utóbbi a magyar-magyar szóértés fő kerékkötőjének a Magyarok Világszövetségét tartotta, mert egyoldalúságával és politikai elfogultságaival megakadályozta a mindkét felet közösen érdeklő kérdések tárgyilagos megvitatását. Szerinte termékenyebb lehetne a munka, ha a programot nemcsak Budapest állapítaná meg és a találkozókra nem kizárólag Magyarországon kerülne sor, hanem, ha a tennivalók és célok megfogalmazása közösen történnék és a mozgalomban résztvevők külföldön is összeülnének. Az egyenlőség így dokumentálódhatnék. Abban is ellentmondást látott Sztáray, hogy hivatalos magyar helyeken egyfelől a magyar nyelv külföldi sorsáért aggódnak, másfelől mindent elkövetnek a külföldi magyar irodalom elhallgatására és hitelének rontására. Molnár József is elsősorban ez utóbbit észrevételezte, megállapítva, hogy elfogadhatatlan a nyugati magyar irodalom termékeinek aszerinti minősítése, vajon alkotóik hajlandók-e a magyar állam képviselőivel kapcsolatba lépni vagy attól idegenkednek. Az előbbi esetben a művek méltánylásban részesülnek, az utóbbi esetben ezek nem is léteznek. A nyugati szerzők, a folyóiratok szerkesztői és a kiadók irányítói nem fogadhatják el ezt a "megosztó és bekerítő taktikát", legkevésbé nyújthatnak ehhez segédkezet.[526]

A bajok főleg abból származtak, hogy a hazaiak és a kintiek sohasem tárgyalhattak az egyenrangúság alapján. Az utóbbiak mindvégig ki voltak szolgáltatva az előbbieknek, a feltételeket ezek igyekeztek megszabni. Ez az állapot kétségtelenül egészségtelen, de az erőforrások különbözősége következtében aligha valószínű, hogy a nyugati fél képes lett volna bármilyen intézményes együttműködés anyagi feltételeit és az ilyen hosszú távú munka személyi apparátusának működtetését vállalni. Nem vitás, az egyik fél mögött hatalmas pénzügyi erőforrások állnak, a másik mögött tudáson és képességeken kívül majdhogynem semmi. Gombos Gyula helyesen vette észre, hogy "Az egyik fél, a magyar kormányzat, a hatalom dolgában teljesen birtokon belül van, a másik fél, a nyugati magyar, teljesen birtokon kívül. S mivel az ügy politikától semmiképp sem mentesíthető, mindig csak az történhet, amit a birtokon belüli jónak lát és akar."[527]

A birtokon belüli fél pedig politikai céljait is elő kívánta mozdítani a magyar nyelvért vállalt kezdeményezésével és a nyugati magyarokkal indított párbeszédével. Az ezt szorgalmazó nyelvészek, írók, közéleti emberek minden bizonnyal merev elutasítással találkoztak volna a politikai hivatalok főnökeinél, ha nem sikerült volna meggyőző módon bebizonyítaniok az anyanyelvi mozgalom és a szellemi kapcsolatteremtés politikai előnyeit is. Béládi Miklós, Bárczi Géza, Imre Samu, Keresztury Dezső, Lőrincze Lajos, Pomogáts Béla és a többiek azért kaptak lehetőséget, hogy a magyar nyelv külföldi sorsa és a magyar irodalom egyetemessége érdekében munkálkodhassanak, mert feltehetőleg nyilvánvalóvá tudták tenni az ebből folyó politikai hasznot is. A hatalom megbízottai sohasem tagadták, hogy nekik a politikai érdekek legalább olyan fontosak, ha nem fontosabbak, mint a művelődésiek. Gosztonyi János még miniszterhelyettes korában kijelentette, hogy "az anyanyelvi mozgalomban, a magyar kultúra közös ápolása útján alakuljon ki tisztességes emberi lojalitás a mai Magyarország, a Magyar Népköztársaság iránt." Ezt már mint a Magyarok Világszövetségének {442.} főtitkára megtoldotta azzal, hogy "amit végezünk, politikai munka, nemcsak kulturális."

Voltak, akik ezt elfogadták, voltak, akik különvéleményt jelentettek be. Az előbbiek közé tartozott Sinor Dénes bloomingtoni egyetemi tanár, aki nemcsak tudomásul vette, de gyarapította is a politikai szándékok listáját. Az első Anyanyelvi Konferencián kijelentette, hogy "Magyarország szocialista állammá lett - a mi feladatunk, hogy objektíven tolmácsoljuk odakint a magyar realitást. Nem kell szocialistává lenni ahhoz, hogy a mai magyar államrendszert objektíven tolmácsoljuk. Két alternatívát vetek fel. Az anyaország vagy elfogadja azt, ahogyan mi élünk, vagy elveszít minket. S ami minket illet: vagy kapcsolatban maradunk a szocialista Magyarországgal, vagy nem maradunk kapcsolatban Magyarországgal."[528] Két évvel később Sinor már konkrétabban kifejezte, hogyan képzeli el az együttműködést. Az 1973-as találkozón kijelentette, hogy az "Anyanyelvi Konferencia a Népfront mozgalom külföldi testvére".[529] Ezt nyugaton elemi felháborodás követte és nemcsak az együttműködés ellenzői háborogtak, hanem hívei is, mert Sinor Dénes a lehető legrosszabb szolgálatot tette az anyanyelvi mozgalomnak. Budapesten sem örültek neki, mert jóllehet az amerikai tanár minden megnyilatkozásának nagy nyilvánosságot adtak és őt állandóan idézték, ez a kijelentése soha többé nem jelent meg nyomtatásban.

Sinorral ellentétes álláspontot foglaltak el olyan tudósok és írók, mint Nagy Károly, Czigány Lóránt, Kibédi Varga Áron, Thinsz Géza, akik igyekeztek a politikát lehetőleg távol tartani és egészséges egyensúlyt teremteni a hazai és a nyugati nyelv- és irodalomápoló elképzelések között. Különösen Nagy Károly munkálkodott erősen azon, hogy az anyanyelvi mozgalom az legyen, aminek kezdeményezői elképzelték. Cikkeiben, felszólalásaiban, javaslataiban nem szűnt meg hangoztatni, hogy a külföldi anyanyelvi oktatásnak a magyar irodalom egységéből kell kiindulnia, a tankönyveknek a kinti igényekhez kell alkalmazkodnia és meg kell szűnnie az emigrációs irodalom némely irányzatával és fórumával szembeni ellenséges magatartásnak. Ezt a törekvését a budapesti funkcionáriusok figyelmen kívül hagyták, sőt elutasították. A Magyar Hírek című lap főszerkesztője, Szántó Miklós egy írásában Nagy Károlyt elmarasztalta, mert a magyar nyelv és irodalom egyetemességét hirdetve, ezt az egyetemességet a kommunista rendszerrel szemben "barátságtalan személyekre és művekre" is kiterjesztette, és nem határolta el magát "a politikai emigrációban a Magyar Népköztársasággal szemben ellenséges népcsoportok közt gyakran vázolt nemzetképtől, amely tagadja a területhez kötődés és a történelmileg konkrét rendszer adta formát."[530] Nagy Károlyt a csalódások és rossz tapasztalatok nem kedvetlenítették el, a mozgalmat saját szüleményének is tartva, következetesen munkálkodik a magyar nyelvért, a külföldi magyar iskolákért és a magyar irodalom egysége gondolatának politikai korlátozások nélküli elfogadásáért, az egyirányú kulturális csereforgalom kétirányúvá tételéért.

Az anyanyelvi mozgalom elkönyvelhet több jelentős eredményt is. Nem kétséges, hogy serkentette a külföldi magyar nyelvoktatást; támogatta a hétvégi iskolákat és tanfolyamokat; megismertette a tanárokat és nevelőket, az ének- és táncoktatókat a magyarországi pedagógiai módszerekkel {443.} és tapasztalatokkal; segítette a külföldi egyetemeken dolgozó magyar lektorok és előadók munkáját; kiadott néhány használható tankönyvet; előmozdította idegenben élő magyar fiatalok magyarországi tartózkodását és magyar beszélőkészségének javulását. Kiállításokat rendeztetett nyugati magyar képzőművészeknek, megszervezte egy költői antológia megjelenését, lehetőséget adott külföldön élő magyar szakembereknek rendszeres találkozókra és hazai kartársaikkal való eszmecserére. Ezek kétségtelenül értékes teljesítmények és elsősorban azoknak a kitűnő nyelvészeknek, tanároknak, pedagógusoknak, íróknak az érdeme, akik magát az ügyet tartva szem előtt, politikától függetlenül is tehetségüket és tudásukat a magyar nyelv külföldi megmaradása szolgálatába állították. Ennyiben a kezdeményezés sikeresnek mondható. Részben az anyanyelvi mozgalomnak és az általa bekövetkezett légkör javulásnak tulajdonítható az is, hogy a hetvenes évek közepétől mind több nyugati magyar költő és elbeszélő művei napvilágot látnak a hazai folyóiratokban és lapokban.[531] Ez többeket a magyarországi publikálásra serkentett, másokkal viszont felvettette a kérdést, vajon mi a hasznosabb: hontalanságban élő szerzők munkáinak szelektált magyarországi kiadása, vagy pedig nyugaton nyomtatásban megjelent műveiknek Magyarországra való beengedése és az irántuk megnyilvánuló hazai érdeklődés megbízhatóbb módon történő kielégítése?

A külföldi kritikákban gyakran szerepelt az a kifogás, hogy a budapesti hivatalok miért csak a nyugati magyarok nyelvével foglalkoznak és miért nem törődnek a szomszédos országok magyarjainak anyanyelvi helyzetével. Miért nem terjed ki a Magyarok Világszövetsége és az Anyanyelvi Konferencia érdeklődése az erdélyi, a szlovákiai, a vajdasági, a kárpátaljai magyarokra is? A mozgalom külföldi hangadói is - köztük Nagy Károly - nagy jelentőséget tulajdonítottak ez igénynek és el is érték, hogy a III. Anyanyelvi Konferencián, 1977-ben Budapesten már megjelentek Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió magyar kisebbségének képviselői. A budapesti meghívást csak a romániai magyarok nem fogadhatták el. A szomszédos országok magyarjainak részvétele az ilyen konferencián viszont csak jelképi jelentőségű. Messzemenő eredményeket ettől elvárni nem lehet. A Magyarok Világszövetsége sohasem terjesztette ki tevékenységét a szomszéd országok magyarjaira, az Anyanyelvi Konferenciának sincsenek eszközei, hogy kisebbségek anyanyelvi fejlődése érdekében hathatósan közbejárjon. Igazat kell tehát adni Gosztonyi Jánosnak, aki az 1977-es találkozó végén kijelentette, hogy: "Különbséget kell tennünk a szomszédos országokban élő magyarság és a világ más országaiban élő magyarok között. A szomszédos országok magyar anyanyelvű lakossága nem bevándorolt, hanem őshonos. Évszázadok óta, sőt ezredéve él szülőföldjén. Nem tehet róla, hogy a történelem fordulatai módosították a határokat. Az ő anyanyelvük megtartását, népi, nemzeti kultúráját elsősorban nem valamiféle mozgalommal, hanem állami törvényekkel, intézményekkel, intézmények rendszerével kell biztosítani."[532] Illetékes tehát a budapesti kormány, amelynek államközi szerződésekkel és politikai megállapodásokkal kellene gondoskodnia arról, hogy a magyar kisebbségek zavartalanul ápolhassák nyelvüket és nemzeti hagyományaikat.

Az anyanyelvi konferenciák rendezői nem voltak finnyásak és válogatósak, {444.} amikor a meghívandók listáját összeállították. Az első konferencián, 1970-ben feltűnt, hogy politikailag milyen vegyes társaság ülésezett Debrecenben és Budapesten. Volt nyilas képviselőtől és publicistától kezdve a mérsékelt közép minden irányzatán keresztül egészen radikális és szocialista eszméket hirdető baloldaliakig a politikai színkép minden árnyalata képviselve volt. A résztvevők kifelé egységet mutattak. A közös nevező a magyarországi hatóságokkal szembeni barátságos, szívélyes magatartás volt. Nem sok, de elegendő ahhoz, hogy Budapest tudomásul vegye és elfogadja őket. Ehhez az elfogadáshoz nem kellett több, mint egy jóindulatú gesztus, elismerő nyilatkozat, amely elfeledtette a múltat és reményt nyújtott a további kapcsolatra. Ilyen alapon szerveződött az A. K. nyugati táborának többsége: külföldi munkájukhoz hazai segítséget remélő nyelvoktatókból, lektorokból, műfordítókból, magyarországi megjelenésre éhes költőkből és írókból, az emigráns politikából kikopott egyesületi vezetőkből, valamint amerikai egyetemi tanárokból, akiknek évi tevékenységi jelentését szépen gazdagították és díszítették a magyarországi tudományos kapcsolatok, előadások, cikkmegjelenések, konferenciázások. A kisebb rész olyan írókból, tudósokból, tanárokból, szakemberekből áll, akiket inkább egyetemes magyar, mint önös egyéni érdekek vezérelnek.

A Magyarországra látogató, kapcsolatokat építő és konferenciázó, sajtóban megjelenő, dicsérő említésekben részesített külföldi magyarokról a propaganda sikerrel rajzolta meg a haladó, az idővel lépést tartó, a szocializmussal rokonszenvező, józan, felvilágosult, békeszerető demokraták képét, kik megérdemlik az ország lakóinak érdeklődését és a haza megbecsülését. A valóságban a választóvonal egészen másutt húzódott. A józanságnak, mérsékletnek, demokrata mivoltnak semmi köze nem volt a budapesti hivatalokkal ápolt kapcsolatokhoz. Aminthogy a hazai intézményekkel együttműködők között szép számmal akadtak olyanok, akik a magyarországi fejleményekkel szemben semmilyen megértést nem tanúsítottak. Az esetek nagy számában mind a két fél becsapta a másikat. Budapestet és sok nyugati partnerét csak a formalitások érdekelték. Mind a két oldal arra számított, hogy túljár a másik eszén. Az együttműködőket a magyar fővárosban mint a korszerű gondolkodás és a szülőföldhöz való hűség mintaképeit ünnepelték. Közülük sokakat ugyanakkor más nem érdekelte, mint az új szerepükben való tetszelgés, fontoskodás, neofita buzgalom. Egy-egy hazai kirándulást mi más követhetett tehát, mint az otthoni állapotokon való fanyalgás, a magyar elmaradottság jeleinek emlegetése és a kommunista funkcionáriusok nevetségessé tétele. Budapest valószínűleg elégedetlen sok nyugati partnerével, de realista és nem válogat, azzal dolgozik együtt, aki erre hajlandó.

A cél nem más, mint a nyugati magyarok kommunistaellenes érzelmeinek tompítása és az emigráns politika gyengítése. Kiderült: az emigránsokkal vagy volt emigránsokkal is ki lehet alakítani egy olyan viszonyt, hogy azok ne dolgozzanak a budapesti rezsim ellen. Ha már érte nem tesznek semmit, hát legalább jóindulatú semlegességet tanúsítsanak. Az is szembeszökő volt, hogy a nyugatiakkal foglalkozó hazai funkcionáriusoknak azok a legkedvesebb partnerek, akiknek hivatásuk és érdeklődésük messze esik a magyar ügyektől, tehát kevéssé eshetnek abba a kísértésbe, hogy politikai {445.} kérdésekbe beleszóljanak és esetleg nem tetsző dolgokat mondjanak. A semleges vagy közönyös magyarok száma állandóan nőtt és mivel a magyarországi fejlődés inkább pozitív, mint negatív irányba mutatott, nem volt nehéz velük a békés egymás mellett élés légkörét megteremteni.

Az emigráció mérsékelt gondolkodói és írói részéről gyakran lehetett hallani azt a kifejezést, hogy "együttműködés a magyar néppel: igen, együttműködés a hivatalokkal és hatóságokkal: nem!" Akármilyen tetszetős is e nézet, nagy gyengéje, hogy nem ültethető át a valóságba, mert a magyar néppel nem lehet együttműködni hivatalok és hatóságok kikapcsolásával. Bármilyen érintkezés feltételezi bizonyos állami hivatalok és hatóságok igénybevételét. Maga a rokonlátogatás sem vihető keresztül anélkül, hogy valamely külképviselethez kelljen fordulni vízumért, be kelljen jelentkezni az illetékes rendőrségnél, találkozni kelljen a főleg nyugati szellemi embereket olykor felkereső külügyminisztériumi "belügyesekkel". A magyar néphez eljutni csak hivatalos személyeken keresztül lehet. A jól hangzó tétel tehát gyakorlatilag használhatatlan.

Az írók körében gyakran hangzik el az a logikus kérdés, hogy miért a Magyarok Világszövetsége vagy az Anyanyelvi Konferencia az ő magyarországi partnerük és nem az Írószövetség, vagy a PEN Klub. Természetes partnereik kétségtelenül ezek lennének. Akik e kérdést felteszik, elfelejtkeznek viszont a magyarországi intézmények "profit"-járól, amelynek alapján az Írószövetség csak a szocialista országokkal való irodalmi kapcsolatokat ápolja, a PEN Klub pedig a nem-szocialista országok íróival való érintkezésben illetékes. Ki marad tehát a nyugati magyar írók számára? Csak a Magyarok Világszövetsége és az Anyanyelvi Konferencia. Az együttműködésre kész nyugati íróknak tehát nincs választásuk, azok a partnereik, akik e feladatra hivatalból kirendeltettek.

A magyar-magyar kapcsolatok bővülése és elmélyülése kikerülhetetlen folyamat volt. Budapesten előszeretettel érvelnek amellett, hogy ennek azért kellett bekövetkeznie, mert a realitások elől józan ésszel nem lehet kitérni és előbb vagy utóbb mindenkinek be kell látnia, a szocializmus Magyarországon nem átmeneti állapot, hanem tartós berendezkedés. Valóban, de a tapasztalatok bizonysága szerint az uralkodó hatalom körében bekövetkezett jó irányú változások legalább annyira megkönnyítették a közeledést, mint az emigránsok szemléletében végbement fordulat. A mai állapotok eléréséhez nemcsak az kellett, hogy az emigránsok józanabbul és reálistábban gondolkodjanak, hanem az is, hogy a kommunista rezsim emberségesebb, engedékenyebb, megértőbb, elviselhetőbb legyen. Nem az történt, hogy a kommunizmustól idegenkedő vagy azt elutasító emigránsokkal szemben a "létező szocializmus"-nak lett igaza, hanem az, hogy a magyar "létező szocializmus" annyira megváltozott, hogy a tőle idegenkedők vagy elutasítók is, ha realisták voltak, létét tudomásul vehették, vele a civilizált érintkezés formái szerint kapcsolatba léphettek.

Bizonyos mértékű érintkezés és párbeszéd elől nyugati magyarok már csak azért sem zárkózhattak el, mert az ötvenes és hatvanas években ők voltak azok, akik a budapesti rendszert elzárkózásáért és a magyar nép elszigeteléséért elmarasztalták, az országnak a nyugatról való leválasztását felhánytorgatták, a normális kapcsolatokat sürgették. Amikor tehát ennek {446.} a rendszernek a képviselői korábbi politikájuk téves voltát belátva a nyugattal a kapcsolatok újrafelvételének útján immár nagy előrehaladást tettek és a magyar-magyar kapcsolatok rendezését is napirendre tűzték, az elzárkózást és elszigetelődést ostorozók nem kezdhettek egy ellenkező előjelű és irányú elzárkózásba és elszigetelődésbe. Az a tény, hogy mind többen vesznek részt a hazai és a külföldi magyarok párbeszédében, kölcsönös megismerésében és érintkezésében, annak jele, hogy a kapcsolatok kiépülése buktatók és visszaesések ellenére is előre halad. Az eredmény és siker elsősorban a magyarországi kormányférfiak érdeke lenne, mert ha ez a fejlődés megakadna és romlás következnék be, a felelősség elsősorban őket, a birtokon belülieket terhelné.

A magyar-magyar kapcsolatokról rajzolt kép nem lenne teljes, ha nem történnék említés arról, hogy ezek fogyatékosságaik és hiányosságaik ellenére is fejlettebbek, mint akármelyik más kommunista rendszerű ország kapcsolatai a nép külföldön élő részével. A legtöbb kommunista kormánynak csak elítélő és megvető szava van az emigrációról. A lengyel és a csehszlovák újabbkori történelem néhány rövid periódusát leszámítva, a jelenlegi magyarországi kormányzat a legmegértőbb, legméltányosabb és saját feltételei alapján ugyan, de leginkább hajlandó a békés kapcsolatokra az országból elüldözött vagy eltávozott anyanyelvi társakkal.

A magyarok közötti kapcsolatok mind a hazában, mind az idegenben élő magyarok körében mind ez ideig kellően meg nem emésztett problémának látszik. Megnyugtató rendezését talán előmozdítaná, ha minderről kintiek és hazaiak között hűvösebben, érzelmek és indulatok nélkül, a lehetőségek, esélyek és kockázatok higgadtabb mérlegelésével lehetne beszélni. Valamint, ha a budapesti kormányzat részéről elfogadásra találna a kölcsönösség elve, az egyirányú forgalom kétirányúvá válnék, a sokat emlegetett kulturális csere valóban az lenne, amit a szó és a fogalom kifejez.

Az iménti elemzés talán érzékelteti, hogy milyen új jelenségek és fejlemények szélesítették ki és mélyítették el az emigráció addigi megosztottságát, vagy váltották fel újakkal a régi ellentéteket. Helsinkivel, a Magyar Szent Korona Budapestre való visszatérésével és az óhazával szövődő mind sűrűbb kapcsolatokkal új korszak kezdődött, amely a kérdések egész sorát vetette fel és állította a nyugati magyarokat olykor feloldhatatlan dilemmák elé.

Akik kételkednek az érintkezés és a párbeszéd értelmében, joggal és méltán hivatkoznak lehangoló tényekre, a mai magyarországi valóság elkedvetlenítő mozzanataira. Akik a kapcsolatokat és a szóértést pártfogolják, ugyancsak joggal és méltán emlegetik, hogy a mégoly vitatható kezdemények és eredmények ellenére is, azok nélkül ma sivárabb és szegényebb lenne a magyarok egymásról való ismerete és kölcsönös viszonya.

Vajon, el tudnak-e igazodni a hontalanságban élő magyarok az érvek és ellenérvek szövevényében, meg tudják-e találni azt az egészséges középutat, amelyen haladva elérhetik a magyarok együvé tartozásának látható megnyilvánulását, és ugyanakkor meg tudják tartani szabad, független, autonóm személyiségüket, tudatában a magyar államiság működési feltételeinek, az ország és a nép valódi állapotának, a gyakran változó külhoni lehetőségeknek és mindezek helyes megítéléséből fakadó feladatoknak?


{447.}

6. Politikai emigráció és szellemi diaszpóra

A nyugaton élő magyarok olyan állapotban értek el a nyolcvanas évekhez, hogy megváltozott közösségi jellegük. A történelem alakulása gyengítette tevékenységük politikai és erősítette annak kulturális vetületét. Az emigrációs jelleg elhalványodott, mivel csökkent a hazai hatalommal való szembenállás heve. Az ellenséges, rendszerdöntő, mindent tagadó és semmit el nem ismerő magatartás enyhült.[533] Az előtérbe egy olyan ellenzéki magatartás került, amely a budapesti kormányzattal és annak politikájával kiegyezni nem tud, de bírálatával annak módosítására, a hibák és mulasztások elismerésére, a nép javát szolgáló kezdeményezések elindítására ösztönzi. Ilyen értelemben komoly szerepe is lehet. Építő módon járulhat hozzá Magyarország belső állapotának és külkapcsolatainak megjavulásához, adott esetben függősége lazulásához, önrendelkezése visszanyeréséhez. Az adott nemzetközi helyzetben és erőviszonyok között ez nem lebecsülendő cél. A politikai emigrációnak nemes feladat. Ennek változatlan léte és időnkénti feladatvállalása nem homályosíthatja azonban el azt a körülményt, hogy a nyugati magyarok egy idő óta több elszántságot és erőt fordítanak művelődési célok megvalósítására, mint a politikai szerepre. Nem azért, mert attól visszariadnak, hanem azért, mert pillanatnyi hasznát korlátozottnak látják.

A széles körökben terjedő elnevezések: nyugati magyarság, magyar diaszpóra, szórványmagyarság, mind mintha azt jeleznék, hogy a politika helyett az anyanyelv, a művelődés, a hagyomány, a szellemi közösség tudata került az első helyre. Amilyen mértékben szűkülnek a politikai cselekvés lehetőségei, olyan mértékben tágulnak a magyarok nemzeti állagának megtartására, azonosságának tudatosítására, szellemi teljesítményekre szánt erőfeszítések.

A nyugati magyar egyházak változatlanul eleven tevékenysége, a cserkészetnek az ifjúság érdekében végzett áldozatos munkája, a hétvégi iskolák felbecsülhetetlen értékű működése, a magyar szórványokat összefogó egyesületek és szervezetek ténykedései, az értelmiségi körök magas színvonalú és a hungarológiai érdeklődést kielégítő összejövetelei, az írók és művészek alkotókedve, a folyóiratok, lapok és könyvkiadók lankadatlan küzdelme vállalt feladataik teljesítéséért, a magyar tudósok, szakemberek és vállalkozók tehetségének, leleményességének nap mint nap észlelhető megnyilvánulásai, a valóságos teljesítmények megbecsülésére irányuló hajlandóság növekedése, mind azt látszanak igazolni, hogy a nyugati magyarság megtalálta a politika eltorlaszolt útjai helyett azokat az új utakat, amelyeken haladva a világban való hasznos jelenlétének további bizonyítékait szolgáltathatja.

Az 1945 és 1985 közötti négy évtized eredményeit számba véve az imént vázolt jellegváltozás semmiképpen sem sugallhatja azt, hogy amit a menekült magyarság ez idő alatt tett, az felesleges, értéktelen, hiábavaló volt. Nagyot változott az idő. Ma nem lehet a cselekvésnek ugyanaz a közvetlen célja és iránya, mint volt negyven vagy harminc évvel ezelőtt, de még kevésbé a módszere és eszköztára. A változatlannak tekintett távoli célokat is veszélyeztetheti a helytelenül megválasztott út és eljárás. Egy nemzetnek {448.} külföldre kényszerített vagy külföldre szakadt része mindig az adott helyzetnek, erőviszonyoknak, lehetőségeknek az alapján határozza meg a szerepét és vállalt feladatát. Az elmúlt negyven év mérlege mindenképpen pozitív. Az emigránsoknak elegendő okuk volt, hogy az országot elhagyják. Voltak időszakok, amikor mást nemigen cselekedhettek, még ha nem képzelték is el és nem akarták is életüket idegenben leélni. Nem kell tehát bűnbánó lélekkel visszagondolniok hajdani döntésükre, bármikor távoztak is el, helyesen teszik, ha nem hallgatnak azokra, akik Magyarországon azt sugallják nekik, hogy tévedtek, megtántorodtak, engedtek a félrevezetésnek és ezért bűntudatot kell érezzenek.

Az újabbkori magyar történelem tele van olyan mozzanatokkal, amikor szabadlelkű emberek előtt nem volt más lehetőség, mint a hatalommal szembeni ellenállás, a belső visszavonulás, vagy a távozás. Ha ma már elismerésben és méltánylásban részesül, hogy a szembeszegülésnek és a visszahúzódásnak, egy vétkes hatalomtól való idegenkedésnek komoly okai voltak és e magatartások nem elmarasztalást, hanem tiszteletet érdemelnek, akkor az önkény elleni állásfoglalásnak az emigráció útján történő dokumentálása is ugyanilyen elismerést érdemel. Bűnbánatot sürgetni vagy elvárni tehát korszerűtlen kívánság.

A nyugati magyar emigránsok sokat tévedtek, sokat civakodtak és egymással is háborúskodtak, a változó idők által feladott változó kérdésekre olykor érthetetlen válaszokat adtak, értékeiket gyakran nem becsülték meg és erejüket haszontalan dolgokra fecsérelték, de négy évtizedes működésükhöz sok szép eredmény és alkotás is fűződik. A magyar társadalmat, annak keresztmetszetét tükrözték és ha hibáik, gyengeségeik, fogyatékosságaik, vétkeik voltak, azok az egész magyar társadalmat terhelik, aminthogy erényeik és sikereik is az egész magyar társadalom javát szolgálják. A második világháború utáni magyar emigráció úgy viselkedett, mint általában az emigrációk, és nem marad el a történelem bármely más emigrációja mögött. Legfeljebb eredménytelenebb volt, mint némely másik, mert fő célját eddig nem érte el, vagyis azoknak a viszonyoknak a megváltoztatását, amelyek miatt létrejött.

Szerepe nem fejeződött be és ha a politikait nagyrészt felváltotta a kulturális, ez annak a fejlődésnek is következménye, hogy a nyugati magyarságot számbelileg növelő új menekült rétegek már nem elsősorban politikai okok miatt hagyják el az országot, hanem a jobb életfeltételek, a zavartalanabb alkotás, a kedvezőbb közérzet és az előnyösebb személyes érvényesülés miatt. Szellemi teljesítményekkel is - ha azok értékesek - elérhetők vagy megközelíthetők politikai célok.

 


 

Névmutató

[A  B  C  Cs  D  E  F  G  Gy  H  I  J  K  L  M  N  Ny  O  P  R  S  Sz  T  U  V  W  Z  Zs]A

Abay (Mildschütz) Kálmán  59, 173, 311
Ábrahám Dezső  346
Abrams, Elliot  424, 428
Acheson, Dean  96, 170
Ács Ernő  188
Aczél Tamás  272, 278, 373
Ádám György  334, 336
Ádám János  341
Adenauer, Konrad  160, 163, 176
Adonyi-Naredy Ferenc vitéz  44
Adorján József  251, 255
Adriányi Gábor  341, 342
Ady Endre  366
Ágh László  139
Ági János  141
Ajtay Miklós  141, 269
Albert Pál l. Sipos Gyula
Albrecht Dezső  102, 135, 194, 198
Alföldi Géza  57, 177, 292, 293
Almay Béla  44
Altschul, Frank  97
Ambrus Szaniszló  25, 26
Andaházy-Kasnya Béla  107, 132
Andersen, Alsing  260
András Imre  335, 340, 352, 372
András Károly  63, 352, 398, 425
András Mária  276, 353
András Sándor l. Sándor András
Andreánszky István  128, 137, 142, 167, 193, 285
Antal Béla  348
Antal Gyula  124
Antl Ödön  107
Apor Gábor báró  95, 121, 131, 132, 163, 196, 220
Apponyi György gróf  93, 95, 103, 396
Aradi Tamás l. Schreiber Tamás
Arató László  314
Arnóthy Kriszta  277
Attlee, Clement  161
Auer Pál  17, 85, 92, 93, 94, 95, 106, 117, 131, 132, 134, 135, 144, 151, 153, 162, 163, 194, 220, 228, 238, 253, 256, 263, 289, 301, 394, 403, 404

B

Babos Imre l. Baum Imre
Babóthy Ferenc  120
Bachó László  14
Bajcsy-Zsilinszky Endre  39
Bak András vitéz  44
Bakach-Bessenyey György  18, 19, 84, 92, 93, 106, 131, 132, 133, 141, 166, 170, 220, 257
Bakó Elemér  59, 60, 144, 148, 149
Bakucz József  369, 374
Balla Bálint  356
Balla Pál  149
Balogh István  192
Balogh Tamás  17
Balogh Tibor  274, 358
Bán Antal  94, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 152, 258, 286
Bán Antalné  128
Bán Györgyi  278
Bán József  348
Bang-Jensen, Povl  260
Barabás Sári  282
Barankovics István  85, 92, 93, 94, 120, 121, 122, 151, 184, 188, 217, 231, 232, 233, 251, 256, 284, 286, 301, 302, 352, 391, 392, 410
Bárány Oberschall Magda  366
Baranyai Lipót  93, 137, 163, 195
Baranyai Lőrincz Gusztáv  60, 61, 149, 310
Baranyai Tibor  124, 128, 137, 307
Baráth Tibor  141
Barcza György  18, 19, 75, 84, 95, 131, 132, 170
Bárczay Gyula  347, 348, 349, 354, 356
Bárczi Géza  441
Bárczy Kató  282
Bárdos Artúr  146, 153
Bárdos Lajos  347
Baron Andor  128
Baross Gábor  142
Bártfai Erzsébet  141
Bartha Albert  17, 93, 106
Bartheldy Tibor  95
Bartók Béla  17, 18, 21
Bartók László  95, 132, 220
Bartucz János  128
Basa Molnár Enikő  365
Báthori Miklós  147
Batthyány Iván gróf  344
Baum Imre  150
Bay Zoltán  116
Bede Béla  128
Bede István  128, 132, 195, 390, 398
Beethoven, Ludwig van  60
Bejczy Antal  276
Beke Imre  428
Békeffi László  137, 195, 200
Békefi István  307
Békés Gellért  146, 147, 148, 276, 341, 351, 352, 356, 372, 373
Béky-Halász Iván  375, 382
Béky Zoltán  346, 407, 427
Béládi Miklós  358, 441
Béldi Béla  47, 48, 352, 389
Belső Gyula  120, 319, 422
Bence György  374
Benda Kálmán  355
Benedek Alice  380
Benedek Károly  146, 153, 278, 380
Benjámin Olivér  250
Benkő Zoltán  250, 414
Beregi Oszkár  200
Berend T. Iván  358
Berle, Adolf A.  97
Bertalan Imre  346, 421
Béry László  102, 141
Bethlen Gábor  232
Bethouart, Marie Emile  43
Bevin, Ernest  86
Bibó István  119, 120, 252, 277, 278, 279, 287, 289, 357, 360, 374, 384, 434
Bikich Gábor  146, 152, 153, 223, 277, 303, 304, 375
Bisztray György  329, 376
Bleyer Jakab  178
Bobrik Arnó  95
Bocsáry Kálmán  37, 39
Bodán Margit  200
Bódi Mária  318
Bodnár Gábor  197, 320
Bodor György  386
Bogáthy Mihály  282
Bogdán Iván  95
Bognár Kálmán  323
Bogyay Tamás  102, 146, 148, 149, 153, 310, 311, 351, 352, 358, 359, 381
Bokor Béla  107, 117
Bokor Pál  30
Bolgár László  144, 152, 192, 194, 286, 287, 288
Bonczos Miklós  52
Boór János  276, 340, 352
Borbándi Gyula (e könyv szerzője)  108, 113, 128, 149, 150, 151, 152, 154, 180, 223, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 238, 277, 287, 288, 303, 304, 360, 381, 391, 408, 435
Borbás Antal  346
Borbély Andor  142
Boros Lajos  251, 365
Boros László (újságíró)  138
Boros László (teológus)  341
Borsányi Julián  309
Borshy-Kerekes György  149, 291, 346
Borsody István  108, 149, 152, 209, 233, 234, 235, 261, 263, 265, 277, 278, 301, 360, 374, 413, 414, 425
Borsos Sándor  108, 128, 149, 150, 151, 152, 191, 192, 193, 194, 198, 211, 212, 223, 270, 284, 286, 287, 288
Botev, Hriszto  153
Bozsoki János  314, 359
Böhm Vilmos  94, 132
Bölcsföldi Andor  128
Böjtös László  364, 428
Bölöni György  16, 17
Böröcz József  313, 314
Böszörményi-Nagy Béla  74
Brachna Gábor  346
Braham, Randolph  322
Brandenstein Béla báró  310
Brandt, Willy  389, 392, 395
Braun Ferenc  380
Brecht, Bertolt  101
Brezsnyev, Leonyid  288, 299, 386, 388, 393, 396, 403
Briand, Aristide  163
Bródy Sándor  379
Brunner György  274, 358
Buday György  17
Bujdosó Alpár  370
Bulganyin, Nyikolaj  217
Bush, George  422, 423, 424
Buzády Tibor  362
Bütösi János  346

C

Candidus l. Márai Sándor
Carey, James B.  97
Carter, James E.  408, 409, 415, 418, 421, 422, 427
Ceausescu, Nicolae  425, 427, 429
Cerny, Josef  168
Chiario, Carlo  24
Chorin Ferenc  93
Churchill, Winston  113, 160, 163
Clay, Lucius D.  97
Coudenhove-Kalergi, Richard  163

Cs

Csaszkóczy Emil  274
Csatlós János  316
Cseh Tibor  364
Csejtey Béla  25
Cselle Lajos  64
Csepelyi Rudolf  146, 156
Cséplő Jenő  107, 116, 117, 168
Cserenyey Géza  148, 149, 195
Cseri Gyula  348, 354
Csernohorszky Vilmos  359, 439
Csia Klára  347
Csicsery-Rónay István  116, 146, 156, 168, 271, 377, 380
Csíkváry István  274
Csiky Ágnes Mária  63, 146, 157, 381, 435
Csobánczy József  336
Csokits János  146, 152, 375
Csonka Emil  292
Csoóri Sándor  355, 364, 365, 425, 429, 431
Csorba-Mikita István  108, 109, 114, 117, 118, 149, 182, 284, 307
Csordás Gábor  346
Csukássy Lóránd  147
Csűrös Zoltán  142
Czanik Géza  311
Czanyó Adorján  332
Czeglédy Zoltán  348
Czermann Antal  94, 186, 187
Czettler Antal  314, 315
Czigány Lóránt  351, 361, 369, 370, 376, 437, 442
Czigány Magda  369
Czine Mihály  365
Czipó László  107, 193, 307
Czupy Bálint  85, 102, 107, 116, 121, 162, 239

D

Dabasi-Schweng Lóránd  108
Dalos Patrik  148
Dám Vince  196
Darányi Ferenc  362
Darnóy Pál, vitéz  173
Daróczy Tasziló  242, 282
Deák Ernő  362, 430
Deák Ferenc  301, 306
Deák Ferenc (Montreal)  336
Deák István  216, 407
Deák Zoltán dr.  137, 140, 195, 324
Décsy Gyula  358
Deér József  351
De Gasperi, Alcide  163
De Gaulle, Charles  58, 422
Dékány Károly  152, 192, 307
Dékány László  282
De Mille, Cecil B.  97
Dénes Tibor  251, 282, 359, 368
Deng Miklós  379
Derecskey Károly  150
Déri Béla  317, 377, 381
Déry Tibor  218, 277, 278, 289
Dessewffy Gyula gróf  102, 107, 117, 194
Dietrich Dénes  379
Dimitrov, Georgi  168
Dinnyés Lajos  89
Dobbins, James  424
Doblhoff Lily báró  144, 194
Dobolyi Lajos  48
Dóczy Jenő  124
Dolbeare, Frederic R.  97, 102, 190
Domahidy András  357
Dombay János  92, 125, 126, 128
Donovan, William J.  97
Doráti Antal  283
Dormándi László  145, 146
Dömötör Lajos Ede  143
Dömötör Tibor  319, 424
Dreisziger Nándor  376
Dsida Jenő  159
Dubcsek, Alexander  388
Duczynska Ilona  17
Dudás József  266
Dulles, Allen W.  97
Dulles, John Foster  160, 212, 217, 220, 221, 222, 226, 247, 319
Dunai Ákos  379
Duray Miklós  365, 425, 429
Duska László vitéz  399

E

Eckhardt Tibor  17, 18, 59, 62, 84, 90, 92, 93, 94, 121, 122, 131, 133, 141, 160, 163, 171, 186, 187, 189, 190, 191, 209, 246, 257, 291, 301, 302, 331, 386, 391, 392, 403, 406, 418
Eden Anthony  233
Egri György  325, 373, 379
Eisenhower, Dwight D.  10, 97, 160, 161, 164, 173, 209, 212, 219, 222, 232, 233, 243, 247, 258, 290, 319, 418
Ekecs Ferenc  64
Ekecs Géza  137, 152
Elek László  430
Elekes Miklós  126
Éliássy Iván  95
Éltető Lajos  364
Ember László  274
Ember Sándor  189
Enczi Endre  277, 280, 373
Erdődy Gábor  140
Erlander, Tage  258
Erőss Ferenc  124, 125, 128, 137, 270, 285, 304, 307
Értavi-Baráth József  366
Esseő Sándor  39, 40
Eszenyi Olga  63, 64
Eszterhás György  120
Eszterhás István  379

F

Fáber György  392
Fábián Béla  85, 92, 93, 170, 257
Fábián Károly  373
Fahidy József  304
Faludy György  276, 277, 278, 279, 285, 306, 364, 368, 378, 381
Faludy Zsuzsa  285
Falussy Alajos  291
Faragó Rezső  140
Farkas Ferenc kisbarnaki vitéz  7, 12, 15, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 62, 128, 175, 214, 215, 392
Farkas Pál  318
Fáy Erzsébet  339
Fáy Ferenc  146, 382, 440
Fáy Gedeon  347
Fehér Lajos  266
Feilitzsch Berthold báró  37
Fejtő Ferenc  145, 153, 192, 211, 263, 264, 277, 286, 373, 374
Fekete Géza  26
Fekete Gyula  365
Fekete Márton l. Sárközi Mátyás
Fekete Pál  364, 365
Fekete Sándor  60
Feketekuty László  122, 352, 398
Fellegi Teri  200
Fényes Mária  325
Fenyő Miksa  55, 146, 153, 183, 194, 229, 262, 263, 277, 291, 432
Fenyvessy Jeromos  141, 147, 156, 157, 377
Fercsey János  140, 141, 332
Ferdinandy György  357, 364, 369, 373, 376
Ferdinandy Mihály  149, 201, 359, 376, 381
Ferenc József király  135
Ferenczi István  60, 148
Ferrari Violetta  282
Fiala Ferenc  57, 292, 293
Figl, Leopold  238
Flórián Tibor  60, 63, 146, 149, 380, 414, 415, 427
Fock Jenő  400
Folkusházy Lajos  48, 175
Fónagy Dezső  255
Foot, Michael  395
Ford, Gerald  319, 397, 404, 409, 416, 417, 422
Forró Ferenc  140
Fóthy Ernő  135
Fóti József  281
Földes-Papp Károly  153, 183, 218, 236, 245, 307, 381
Fraknóy József  63
Franco, Francisco  82, 133, 393
Frauendienst, Werner  310
Frey András  301, 325, 389
Frings, Josef  312
Fulbright, William  397
Füry Lajos  383
Füzér Julián  344, 407
Füzessi István  251

G

Gabányi Böske  282
Gábor Áron  325, 333, 379, 381, 383, 389, 405, 414
Gábor Róbert  124, 125, 126
Gábriel Asztrik  341
Gácsér Imre  75, 94, 122, 140, 194, 318, 332, 339
Gál Mihály  108, 149, 150
Galambos Gyula  314
Galambos Ireneus (Ferenc)  337
Gáli József  278
Galilei, Galileo  101
Gallicus l. Mikes Imre
Galló Ferenc  398
Galló Géza  156
Gallus Sándor  376
Gallus Tibor  24
Gara János  126
Gara László  351, 377
Garamvölgyi Antal  413, 436
Garamvölgyi Artúr  135
Gárdos Kornélia  63
Gáspár Lóránd  146, 147
Gáti Károly  407
Gellért Andor  102, 165, 240, 366, 426
Gémes István  347, 348, 349, 354
Gereben István  269, 406, 417, 419, 421, 422, 423
Gergelyfy Sándor  124, 125, 126
Gerő Ernő  235, 238, 244
Ghika György  19, 131, 132
Gilde Barna  315
Glassl, Horst  311
Glatter Zoltán  392
Glatz József  348, 349, 354
Gombos Gyula  145, 146, 148, 149, 271, 349, 364, 377, 384, 385, 413, 438, 441
Gombos Zoltán  138, 324, 379, 422
Gondos Sándor  379
Gordon Ferenc  93, 106
Gosztonyi János  441, 443
Gosztonyi Péter  238, 310, 314, 358, 359, 365, 373, 376
Gödri Zsolt  347
Gömöri György  272, 277, 369, 376
Göndör Ferenc  18, 125, 138, 139, 140, 324
Grew, Joseph C.  96, 97
Griffith, William  247
Gróh Béla  339
Grősz József  171, 217, 218
Guevara, Che  276

Gy

Gyallay-Pap Domokos  419, 422, 428
Gyenge Imre  348
Gyilasz, Milovan  272
Gyöngyösi János  19
Győrbíró Dezső  268
Györgyey Klára  380
Györik Józsefné  269
Gyümölcsfalvy Imre  268

H

Habsburg Albrecht kir. herceg  291
Habsburg József kir. herceg  30, 37, 62, 175, 214, 291
Habsburg József Ferenc kir. herceg  30
Habsburg Ottó  55, 56, 249, 291, 292, 325, 417, 420
Hadrianus, Aelius  262
Haekkerup, Per  129
Hajdu-Németh Lajos  85, 107, 116, 121, 122, 239, 256, 284, 319, 422
Hajmássy Ilona  200
Hajmássy Miklós  63, 64, 333
Hajnóczy Gergely l. Tóth Béla
Halász Ernő  281
Halász György  369
Halász Péter  138, 373, 376, 383
Halter Béla  85
Hám Tibor  107, 116, 117, 365, 408
Hammarskjöld, Dag  260
Hámori László  128
Hámos László  322, 422, 426, 428
Hamza András  149, 150, 346, 374, 375, 379
Hamza István  379
Hanák Tibor  146, 351, 356, 357, 359, 376, 381
Hanzéli Győző  124, 125, 144
Hanzély Menyhért  313
Harangozó Ferenc  313, 337
Haraszti Miklós  374
Haraszti Sándor  346
Harsányi András, 24, 148, 346, 349
Határ Győző  351, 356, 368, 376, 377, 383
Hatvany Bertalan  145, 153, 277, 278
Hatvany Lajos  17
Havadtőy Sándor  346
Havas Endre  17
Háy Gyula  278, 289, 358, 368, 373, 380, 381
Haynau, Julius Jakob báró  83
Healey, Denis  396
Hegedűs András  356, 357
Hegyi Márton  352
Helcz Tibor  422
Hellenbart Gyula  358, 359
Helm, Knox  95
Heltai György  251, 254, 271, 272
Henney Árpád  32, 57, 177, 293, 399
Hennyey Gusztáv  23, 36, 37, 51, 66, 94, 95, 131, 141, 142, 257, 310
Herczeg Géza  139
Hermann Egyed  342
Herp János  59, 142
Hets Aurélián  339
Hieró István  312, 318
Himler Márton  9
Hites Kristóf  339, 430
Hitler, Adolf  9, 18, 22, 55, 56, 82, 146, 389
Hlatky Endre  196
Hódossy Pál  44
Hóka Ernő  269, 270, 398
Hóka-fivérek  269, 270, 398, 399
Hóka Mihály  269, 270
Hokky Károly  178
Hollán Sándor  95
Holt, Robert T.  96
Homonnay Elemér  201, 430
Horányi Tibor  85, 94, 120, 422
Horthy Miklós  7, 9, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 54, 55, 56, 82, 83, 84, 92, 109, 135, 169, 176, 214, 215, 239, 377
ifj. Horthy Miklós  9, 93, 95
Horváth Árpád  352, 358
Horváth Barna  93
Horváth Béla  63, 102, 143, 146, 152, 223, 276, 277, 303, 304
Horváth Elemér  369, 373
Horváth Ferenc  31
Horváth János  250, 272
Horváth Miklós  201
Horváth Péter  168
Ho Si Minh  276
Hruscsov, Nyikita  80, 213, 214, 217, 222, 234, 235, 258, 288, 294, 298, 299
Humbert-Droz, Jules  123
Hunor Balázs  268
Hunyady László  346

I

Igady Kiss Sándor  137, 194, 454
Ignotus Pál  17, 211, 276, 277, 278, 279, 285, 306, 432
Illyés Elemér  425
Illyés Gyula  150, 361, 365, 370, 377, 400, 410, 425, 427, 431, 432, 433, 434, 436
Ilosvay Ferenc  281
Imre Samu  441
Imrédy Béla  38, 40, 104
Incze Antal  38, 39, 40
Indig Ottó  102, 145, 146, 153
Irányi Béla  314, 347
Irányi László  336, 344
Ispánki Béla  334
Ivánkay Judith  363
Iványi Béla  379
Iványi-Grünwald Béla  351, 362

J

Jackson, CD.  190
Jákli István  21, 60, 156, 157, 312
Jámbor Pál  30
Janics Kálmán  357, 364, 365, 425, 429
Jankovich István  327
János Andor  139, 140
Jánosi József  102, 120, 341
II. János Pál pápa  344
Járay József  307
Jászai Géza  358
Jászay Antal  140, 223
Jászi Oszkár  17, 18, 85, 145, 151, 152, 153, 360, 374, 413
Jávor László  139, 140
Jávor Pál  200
Jegenyés Pál  47, 48
Jékely László  107
Jónás Endre  425
Jónás Pál  251, 254, 256, 271, 365
Joób Olivér  348
Jordán Emil  339
Jotischky László  398
József Attila  366
Juhar József  339
Juhász József (író)  381
Juhász József (színművész)  253, 282
Juhász Kálmán  124, 128, 192
Juhász László  359, 440
Juhász Sári  281
Juhász Vilmos  93, 122, 147, 151
Jungreisz Elza  139
Just Béla  153
Justy Emil  51, 175, 215

K

Kabdebó Tamás  364, 369, 376, 385
Kada Lajos  335
Kádár János  245, 252, 253, 255, 257, 260, 265, 266, 286, 288, 298, 299, 301, 304, 305, 306, 385, 386, 388, 390, 401, 413, 423, 431, 437
Kägi, Werner  403
Káldor Miklós  17
Kállai Gyula  266
Kállay Kristóf Ervin  414
Kállay Miklós  18, 93, 94, 132, 141, 176, 188, 257, 301
Kálmán László  325, 429
Kalniczky György  276, 353
Kálózdi Nándor  25
Kannás Alajos  141, 146, 149
Kántás János  430
Sz. Kanyó Leona  376
Kaplony Péter  314, 347, 362
Kapos László  182
Karády Katalin  282
Kárász Artúr  108, 117, 151
Karátson Endre  351, 369
Kardos Talbot Béla  148, 166, 393
IV. Károly király  56
Károlyi Mihály  16, 17, 83, 84, 130, 161, 175, 414
Karsay Jenő  48
Kassai György  351
Kassai István  142
Kassák Lajos  370
Kasza László (Levente)  373
Katkó Sándor  379
Katona Sándor  281
Kazella Ignác  364
Kelemen Krizosztom  93
Kemenes Géfin László  357, 369, 374, 382
Kemény György  102, 128, 152, 153, 277, 285
Kemény István  360, 374
Kemény Mihály  318
Kende Péter  272, 373, 374, 414
Kenedi János  374
Kenesei F. László  201
Kennan, George F.  96, 97
Kennedy, John F.  296, 385
Kerekes János  379
Kerényi Károly  145, 153, 351, 354, 359, 380, 381
Kerényi Magda  380
Keresztes Tamás  54, 85
Keresztes-Fischer Ferenc  9
Keresztes-Fischer Lajos  9
Keresztury Dezső  356, 441
Kéri Pál  18, 69, 139, 140
Kern Aurél  185
Kersten, Charles J.  212
Kertész István  132, 166
Kertész Sándor  366
Keszei István  369
Kéthly Anna  171, 238, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 271, 285, 287, 302, 386, 394, 396, 414
Kibédi Varga Áron (Sándor)  153, 348, 349, 351, 358, 442
Kindernay István  315
Király Béla  251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 267, 289, 364, 365, 374, 380, 407, 408, 422
Király Ernő (Franciaország, Németország)  124, 144, 237
Király Ernő (Svájc)  347
Király Károly  365, 427
Kis János  374
Kisházi Ödön  266
Kisjókai Erzsébet  141, 381
Kiss Menyhért  193, 285
Kiss Sándor  250, 251, 255, 256, 257, 271, 281, 300, 301, 364, 365, 385, 386, 422
Kiss Szabolcs  354
Kissinger, Henry  319, 397, 404, 409, 416, 417, 422
Klamár Gyula  281, 376
Klár Zoltán  140, 324
Knowland, William F.  221
Kobele József  124, 126
Kocsis Gábor  280, 381
Kodály Zoltán  365, 433, 434, 436
Komár Júlia  63, 64
Komáromi István l. Sárkány István
Komjáthy Aladár  336, 346, 349
Koncz Lajos  375
Koncz Tihamér  327
Konkoly Kálmán  141
Konrád György  357, 374
Kopácsi Sándor  365
Koréh Ferenc  141, 144, 325, 427
Korény Livia  60
Kornfeld Móric báró  93
Kórodi Tibor  140, 332
Korponay Miklós  43, 44
Kósa Ferenc  365
Kossányi Miklós  326
Kossuth Lajos  83, 84, 153, 161, 189, 301, 306, 407, 413, 414
Koszigin, Alekszej  393
Koszorús Ferenc  44, 422
Kótai Zoltán  24, 35, 140, 332
Kovách Aladár  60, 63, 102, 141, 146, 280
Kovács Andor  314, 347, 356
Kovács Árpád  349
Kovács Béla 79, 89, 118, 192
Kovács Béla (Brüsszel)  126
Kovács Dénes  285
Kovács Ferenc  26, 27
Kovács György  274, 358
Kovács Gyula  122
Kovács Gyula (altábornagy)  290
Kovács Imre  79, 85, 93, 105, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 128, 131, 135, 136, 137, 145, 149, 150, 152, 154, 160, 161, 168, 179, 181, 182, 183, 187, 189, 190, 191, 192, 207, 208, 213, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 250, 251, 253, 256, 257, 258, 264, 271, 276, 277, 278, 284, 285, 289, 296, 297, 300, 301, 305, 364, 365, 377, 380, 385, 386, 387, 391, 395, 400, 407, 413, 422, 435, 437, 438
Kovács K. Zoltán  121, 162, 276, 353, 358, 372
Kovács Nóra  200
Kováts Mihály  407
Kováts Tivadar  142
Kovrig Béla  93, 147
Kozma Ferenc  44
Kögl Szeverin  339
Kölley György  320
Könnyű László  422
Köpeczi Bócz Lajos  63
Körmendi Ferenc  139, 145, 146
Körösi-Krizsán Sándor  102, 141
Kővágó József  251, 252, 253, 254, 256, 259, 260, 386, 422
Kövér Gusztáv  185
Közi Horváth József  85, 92, 93, 120, 121, 122, 141, 169, 186, 187, 251, 257, 283, 284, 302, 341, 392, 404
Krassó Miklós  245, 278
Kray István báró  121
Krencsey Marianne  282
Kruchina Viktor  124, 126, 137, 195
Krüger Aladár  54
Krüzsely József  347, 348, 349
Kubinszky Lajos  93
Kulifay Imre  318
Kunz Egon  202
Kutasi Kovács Lajos  140, 141, 146, 332, 381
Kuthy Mihály l. Fenyő Miksa
Kürthy Péter  282
Kürthy Tamás  274

L

Lajos bajor herceg  310
Lajossy (Tamás) Sándor  318
Lakatos Géza  7, 29, 52
Landy Dezső  379
Larsen, Knud  65
László Gyula  358
László István (püspök)  334, 340
László István (újságíró)  194
László László  373
László Miklós  139
Laurisin Lajos  139
Lázár Miklós  138, 144, 146
Lázár Ödön  166, 273
Lázár Pál  61, 158
Leber Lajos  179
Léderer Lajos  195
Ledermüller Olivér  376, 379
Légrády László  269
Lehman, Herbert H.  97
Lehoczky Gergely  146, 153, 357, 373
Lelbach Antal  430
Lemesi József  347, 349
Lénárd Sándor  145
Lencsés Endre  275
Lengyel Béla  246, 392
Lengyel Emil  139
Lengyel Menyhért  18, 139, 140, 145
Lesznai Anna  145, 153
Lettrich, Josef  168
Levalt-Jezierkski László vitéz  43, 44
Lie, Trygve  170
Linder Béla  130
Lippmann, Walter  223
Lippóczy Miklós  59, 141, 143
Lipták Béla  273, 364
Liptay Lajos  30, 39, 51, 142, 175
Losonczy Géza  434
Lózsy Hugó  63
Lőkkös Antal  358, 369, 373
Lőrincze Lajos  358, 441
Lőte Lajos  322, 407, 428
Lőte Pál  269
Ludányi András  364
Ludányi Mária  364
Luka László  314, 360
Lukács György perényi báró  95
Lukács János  427

M

Macartney, Carlile Aylmer (Elemér)  62, 152, 176, 195
Maček, Vladko  168
Madas István  362
Magas István  421
Magyari Sándor  359
Major Márk  338
Major Róbert  229
Major-Zala Lajos  377
Makai Antal l. Szöllősi Antal (München)
Makkai Ádám  369, 439
Makó András  198
Makra Zoltán  141, 144, 280
Malik, Jakob  170
Málnási Ödön  57, 292, 410, 411
Mály Gerő  200
Mann, Thomas  440
Mansfield, Mike  397
Mao Ce-tung  288
Márai Sándor  102, 135, 145, 146, 151, 152, 154, 155, 156, 369, 377, 383, 434, 439
Marczell Árpád  26
Máriaffi Lajos  52, 54, 166, 167, 175
Máriássy József  148
Márjás Viktor  141, 144, 158
Maroi, Fulvio  158
Marosy Ferenc  82, 95, 133, 269
Maróthy-Meizler Károly  39, 142
Marschalkó Lajos  63, 139, 141, 142, 292, 293
Marton Béla  38, 52
Márton László  278, 281, 369, 370, 436
Máté András  379
Máté Imre (politikus)  39, 41
Máté Imre (költő)  278, 369, 376
Mátéffy István  48
Máthé Elek  139
Mátray Lajos l. Marschalkó Lajos
Mattyasovszky-Zsolnay Miklós  197
Matuska Péter  132
Maurer, Gheorghe  425
May György  216
McCarthy, Joseph  154, 192, 208, 209
Mechler László  363
Medey István  125, 126, 128
Meese, Edward  424
Megay Károly  54
Megyery Ella  381
Meleghy Gyula  400, 401
Menczer Béla  137, 195, 352, 358
Mensáros Andor  329
Menuhin, Yehudi  283
Méray Tibor  272, 277, 280, 299, 306, 373, 377, 380
Mérlaky László  148
Mérő Ferenc  157
Mészáros Gyula  142
Mészáros István  245, 277, 281
Mészáros Tibor (Róma)  339
Meszlényi Antal  342
Mészöly Miklós  355, 358
Mézes Miklós  121
Mezey Sándor  146
Michnay Gyula  171
Mickiewicz, Adam  153
Mihalovics Zsigmond  93, 120, 121, 147, 196
Mikes György  145, 146, 277, 285, 367, 373, 380
Mikes Imre  102, 134, 135, 146, 152, 194
Mikita István l. Csorba-Mikita István
Miklós Béla dálnoki  19
Mikófalvy Lajos  268, 269, 307
Mikolajczyk, Stanislaw  168, 296, 396
Milotay István  63, 141, 292, 293, 382
Mindszenty József  24, 27, 36, 50, 57, 120, 157, 171, 195, 217, 240, 248, 270, 284, 308, 334, 339, 342, 343, 344, 345, 352, 373, 377, 382, 385, 406
Miska János  381
Molden, Fritz  281
Molden, Otto  280
Mohai Elek  126
Mollet, Guy  129
Molnár Ágoston  366
Molnár Antal  195
Molnár Ferenc  18, 139, 145
Molnár József  108, 114, 135, 146, 148, 149, 150, 152, 193, 223, 240, 277, 303, 304, 356, 358, 377, 379, 438, 440, 441
Molnár Miklós  272, 279, 314, 360, 368, 373
Molnár Tibor  282, 303, 307
Monnet, Jean  163
Monoszlóy Dezső  358, 381
Montgomery, John Fluornoy  10
Moór Artúr  60
Moore, Thomas  195
Morel Gyula  276, 335, 340, 352, 356
Mózsi Ferenc  374
Muráti György  195
Muráti Lili  63, 195
Muzslay István  317
Mühl Henrik  178

N

Nádas János  62, 201, 319, 321, 419
Nádas Lajos  44
Nádasdy T. Jenő  67, 195
Nagy Alajos  274
Nagy Balázs  245, 270, 271, 272, 288
Nagy Csaba  327, 373
Nagy Ernő  373, 379
Nagy Ferenc  17, 57, 59, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 143, 148, 151, 153, 160, 168, 186, 187, 188, 189, 199, 200, 228, 238, 239, 250, 251, 253, 256, 258, 259, 271, 284, 285, 289, 295, 296, 305, 385, 396, 403, 407, 422
Nagy György  329, 419
Nagy Gyula  268
Nagy Imre  17, 154, 184, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 235, 236, 238, 240, 244, 248, 251, 252, 253, 255, 260, 265, 269, 270, 271, 272, 278, 285, 287, 289, 298, 360, 377
Nagy József  348, 354
Nagy Judit  281
Nagy Károly  364, 365, 436, 442, 443
Nagy Kázmér  83, 140, 201, 202, 223, 265, 307
Nagy Klára  314
Nagy Lajos nagybaconi  195, 346
Nagy László  272, 314, 320, 360
Nagy Mihály  94
Nagy Pál  367, 369, 370, 372
Nagy Sándor  24, 25
Nagy Töhötöm  307
Nagy Vince  17, 85, 92, 93, 199, 319
Nagyajtay György  200
Naschitz Frigyes  376
Nehru, Jawaharlal  258
Nemestóthy Dénes  194
Németh László  365, 370, 434
Németh Sándor  351
Nenni, Pietro  123
Nickl Alfréd  95
Nixon, Richard M.  243, 319, 385, 391, 397, 406, 409, 422
Noël Péter  327
Novák Rudolf  379
Nyárády Miklós  107
Nyeste Zoltán  250, 365

Ny

Nyiri Gyula  273
Nyirjessy Sándor  85, 122, 188
Nyírő József  39, 41, 51, 60, 61, 63, 143, 145, 293
Nyisztor Zoltán  325, 382

O

Obersovszky Gyula  278
Oláh György  325, 382, 389
Orbán Ferenc  324
Ordass Lajos  357
Ordódy Sándorné  23
Ormándy Jenő  283
Orosz Márta  330
Orwell, George  152
Osváth György  251
Ölvedi János  19, 20, 21, 27, 59, 60, 143, 373, 425
Örvényes András l. Vajda István
Őry Miklós  335, 341

P

Padányi-Gulyás Béla  314, 400, 418, 419
Páger Antal  63, 64, 333
Pajor Elemér  25
Pajor Kornél  66
Pajtás Ernő  9
VI. Pál pápa  342, 343
Pálffy József gróf  54, 120
Pálffy-Österreicher György  124
Palinay Ferenc  107, 230
Pálinkás László  156, 158, 311
Palme, Olof  395
Pálóczi Horváth György  17, 272, 276, 278
Pándy Kálmán  349
Pándy-Szekeres László  346
Pap István  108, 149, 150, 152, 189
Pap László  216
Papp Gábor  323
Papp László  273
Papp Tibor  370
Parancs János  307, 369, 370
Paskievics, Ivan herceg  83
Pásztor Lajos  146
Pásztor László  269, 319, 406, 407, 421
Pásztor Tamás  250
Pataky Imre  58
Pataky Jenő  307
Páthy László  95
Pátkai Róbert  347, 348, 349, 354
Patócs Katalin  200
Patton, George  30, 406
Pázmány Péter  334
Pearson, Lester  170
Peéry Rezső  272, 356, 357, 368, 381, 425, 438
Pelényi János  131, 132
Pelikan, Jiři  420
Pell, Herbert C.  10
Perényi Zsigmond báró  34
Perlaky Livia  194
Perneczky Géza  381
Perneki Mihály  139
Pesti József  294
Péter Gábor  214
Péter László (Johannesburg)  333
Péter László (London)  351, 369
Pethe Ferenc  121
Petőfi Sándor  153, 366
Petri László  282
Petri Marika  282
Petrovich Iván  102
Petrovics Béla  135
Peyer Károly  79, 85, 92, 93, 94, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 163, 186, 187, 188, 233, 236, 258
Pfeiffer Miklós  334
Pfeiffer Zoltán  79, 85, 93, 94, 104, 105, 138, 160, 186, 187, 188, 252, 256, 301, 302, 390, 391, 410
Philip, André  286, 287
Phillips, Morgan  129, 172, 236
Piffkó András  274
Piros Gyula  348
Pisky-Schmidt Frigyes  124, 125, 126
XII. Pius pápa  10, 84, 195
Pócza Lajos  121
Pogány András  269, 398, 404, 406, 407, 414, 417, 421, 422
Pogány Jenő Géza  281
Pohárnok Jenő  141, 142
Polányi Károly  17, 279
Polányi Mihály  17, 153
Pomogáts Béla  441
Pongrátz-fivérek  268, 269, 270, 398, 412
Pongrátz Gergely  269, 270, 365
Pongrátz Ödön  270
Poole, DeWitt C.  96, 97
Pór Bertalan  16
Prágay Dezső  350
Prager Jenő  146
Presser István  128, 191, 192, 193, 223, 270, 285, 286, 287, 288
Puhán, Alfred  407
Püski Sándor  364, 365, 377, 378, 379, 386

R

Raab, Julius  238
Rab István  200
B. Rácz István  250
Radics János  338
Radnai Endre  141
Radnóczy Antal vitéz  44, 280
Radnóti Ágoston  274, 275, 307
Radvánszky Antal báró  59, 133, 141, 142, 175, 194
Rajczy Lajos  282
Rajk László  235, 238, 272
Rákóczi Ferenc  83, 84, 153, 161, 413, 418
Rákosi Mátyás  16, 17, 57, 79, 80, 81, 83, 90, 94, 101, 104, 106, 113, 123, 125, 129, 135, 139, 154, 169, 171, 172, 202, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 234, 235, 236, 244, 245, 265, 286, 306, 434
Raksányi Árpád  121, 194, 239, 250, 254
Ráttkay R. Kálmán  57, 63, 142, 292
Rátz Gábor  126
Ravasz Dezső  26
Ravasz Károly  153, 182, 223, 230, 265, 266, 306
Ravasz László  24
Reagan, Ronald  320, 407, 422, 423, 424
Rédey Gábor  250
Relle Pál  139
Reményi József  145, 146, 149, 152, 153
Reston, James  223
Révai András  17, 195, 281, 362
Révay István gróf  425
Révész László  310, 314, 347
Reynaud, Paul  161
Rezek Román (Sándor)  146, 147, 194, 339, 341, 351, 381
Riegler-Rosenberg Lola  95
Ries István  123
Ritter Márton  338
Román Endre  26
Román István  373
Rónai Zoltán (Brüsszel)  128
Rónai Zoltán (Madrid)  325
Roosevelt, Franklin Delano  209, 213
Rosta László  135, 194
Rosthy Forgách Ferenc  95, 132
Rozanich István  76, 333
Rozsályi Ferenc  26
Rozsnyai Zoltán  283
Rupp László  274

S

Saáry Éva  359
Salacz Gábor  342
Saláta Kálmán  94, 107, 114, 116, 187
Saly Dezső  144
Sándor András  278, 369, 374
Sánta-Pintér Gyula  195
Sárga János  137
Sárkány István  121, 152, 153, 161, 181, 198
Sárközi Márta  150
Sárközi Mátyás  362, 369, 373, 376
Sárossy-Szüle Mihály  200, 282
Sárvári Éva  382
Sass Márton  364
Schlachta Margit  120
Schöpflin György  374, 426
Schöpflin Gyula  132, 153, 373
Schreiber Tamás  192, 286
Schumacher, Kurt  129
Schuman, Maurice  163
Schuman, Robert  163, 220
Schwartz Elemér  196
Scitovszky Tibor  93
Sebestyén György  281
Sedlmayr, Hans  353
Seguier, John  314
Seres József  382
Shultz, George  428
Sienewicz, Konrad  169
Siklós István  356, 361, 369, 398
Simon László  140, 332
Sinor Dénes  407, 442
Sipos Gyula  369
Sirchich László  201, 425, 430
Sisa István  322, 411, 415
Sivirsky Antal  277
Skultéty Csaba  121, 373, 425
Somody István  292
Somody Pál  365, 379
Somogyi Balázs  364
Somogyi B. Gerő  147
Somogyi Ferenc  201
Somogyi László  275
Somogyi Miklós  266
Sonnenfeldt, Helmuth  319, 416, 417
Sónyi Hugó vitéz  175, 214, 215
Sónyi Kurt vitéz  44
Soós Géza  24, 25, 27, 107, 117, 148, 149, 150
Soós Károly, bádoki  54, 175
Soós Mihály  348, 349, 354
Spaits Mihály  313
Sparkmann, John  426
Spett Ernő  37
Stadtmüller, Georg  310, 311
Stankovich Victor  102, 137, 141, 195, 234, 439
Starker János  283
Stassen, Harold E.  164, 165
Stein Artúr  156
Stirling György  325
Strasser, Péter  129
Strauss, Franz Josef  422
Sulyok Dezső  79, 84, 85, 93, 104, 138, 160, 188, 192, 193, 257, 270, 391
Sulyok Vince  316, 354, 358, 369, 439
Sulzberger, Cyrus  223
Süli József  67, 293
Sütő András  356, 357, 365
Symington, Stuart  397

Sz

Szabados József  304, 398
Szabó András  361
Szabó Dezső  377
Szabó Ferenc  147, 341, 352, 372
Szabó György (politikus)  250
Szabó György (művészettört.)  272
Cs. Szabó László  141, 145, 146, 151, 152, 154, 159, 179, 180, 181, 218, 237, 272, 276, 277, 278, 350, 351, 354, 356, 357, 361, 373, 381, 383, 434, 438
Szabó Lőrinc  438
Szabó Miklós  231, 250, 251, 254, 304
Szabó Ödön  316
Sz. Szabó Pál  108, 109, 114, 116, 117, 149, 168, 186, 256, 284
B. Szabó Péter  359
Szabó Sándor  282, 307
Szabó S. János  291
Szabó Zoltán  102, 108, 135, 145, 146, 149, 151, 152, 154, 276, 277, 279, 281, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362, 375, 413, 414, 438
Szakasits Árpád  48, 127
Szálasi Ferenc  7, 8, 9, 13, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 48, 56, 57, 88, 103, 135, 139, 176, 177, 293, 399
Szalay Gábor  275
Szalay Jeromos  318
Szalay László  137
Szamosi József  60, 146, 153
Szántó Lajos  70, 138
Szántó Miklós  442
Szarka Gábor  250
Szász Béla (író)  272, 277, 278, 305, 368, 373
Szász Béla (történész)  201
Szathmáry Lajos  366
Szathmáry László  347, 348, 349
Szeberényi Tamás  349
Széchenyi György gróf  400
Szegedy-Maszák Aladár  131, 132, 398
Székely Izsó  138
Szekeres János  422
Szekfű Gyula  414
Szeleczky Zita  63, 64, 282
Szelényi Iván  356, 357
Szélig Imre  94, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 191, 233, 236, 252, 258, 285, 302
Szemák Jenő  31, 34, 41, 51, 175
Szemes István  194
Szente Imre  316, 354, 356, 369, 438
Szent István király  38, 406, 407
Szent-Iványi Sándor  291, 366
Szentkuthy Miklós  370
Szent-Miklósy István  365
Szépfalusi István  348, 349, 354, 356, 357, 362
Szépfalusi Márta  356, 357
Szepsi Csombor Márton  361
Szigethy Béla  346, 349
Szigethy Sándor  348, 354
Sziklay Andor  138
Sziklay Ödön vitéz  77
Szilágyi József  141
Szilágyi Lajos  173, 311, 433
Szilágyi Tibor  327
Szilassy Béla  178, 430
Szilassy László  63, 64
Szilvássy Pál  39
Szilyné Oberschall Ilma  85
Szimonisz László  269
Szirmai Endre  378
Szirmai Károly  378
Szitnyai Zoltán  141, 325, 381, 382, 409, 417
Szolzsenyicin, Alekszandr  383, 405
Szombathelyi Blanka  324
Szombati Sándor  137, 195
Szőke János  345
Szölgyémy József  60
Szöllősi Antal (München)  149
Szöllősy Árpád  314, 355, 357
Szöllősy Pál  6, 281, 314, 347, 348, 355
Szőnyi Lenke  200
Szörényi Éva  282
Sztálin, Joszif  56, 80, 82, 92, 130, 159, 160, 184, 204, 206, 210, 215, 217, 218, 219, 222, 234, 235, 245, 263, 272
Sztáray Zoltán  251, 254, 271, 272, 368, 431, 438, 440, 441
Sztójay Döme  88
Szűcs György  124, 144, 198
Szusz Miklós  17
Szviridov, Vladimir  79

T

Tábori Pál  140, 145, 153, 158, 159, 281, 380
Taft, Robert  161, 426
Takács József  398
Takaró Géza  139
Tamási Áron  154, 155, 410
Tamási Miklós  382
Tamáska Endre  269
Tamásy P. Gábor  147
Tar Mihály  281, 375
Tarcz Sándor  56
Tárczy Árpád  195
Targonski György  276
Targonski Jolán  276
Tarnai László  274, 358
Tasnádi Nagy András  34
Tatár György  200
Taubinger László  11, 12, 23, 246
Teilhard de Chardin, Pierre  147, 339, 341
Telegdy György  199, 320
Teleki Béla gróf  52, 54, 93, 175, 185, 201, 427
Teleki Géza gróf  148, 156
Teleki Pál gróf  17
Teleky Béla  348
Teller Ede  422
Terray László  347, 348, 349, 354
Thinsz Géza  278, 316, 358, 369, 436, 442
Thorma Edit  6
Thorma Tibor  61
Thurn und Taxis család  30
Thuróczy Gyula  63
Thuróczy N. György  273
Thury Lajos  102, 141, 146, 158
ifj. Thury Zoltán  141
Tildy Zoltán  89, 104, 107, 238, 239
Tito, Josip Broz  9, 130, 217, 221, 226, 238
Tollas (Kecskési) Tibor  268, 280, 377, 379, 381, 382, 440
Tombor Jenő  17
Tomek Vince  341
Torjai Szabó István  157
Tótfalusi Kis Miklós  377
Tóth Béla  148, 149
Tóth Csanád  273
Tóth János  349, 355, 356, 357, 360
Tóth Kálmán  346
Tóth László  147, 196, 381
Tóth Mátyás  68
Tóth Miklós  148, 348, 349, 350, 351
Tóth Tibor  346
Tóth Veremund  339
Tóth Z. László  369
Tőke László  135
Tömböly Dénes  39
Török Jenő  342
Töttösy Ernő  392, 419, 422, 440
Trombitás Dezső  346, 349
Truman, Harry S.  34, 41, 70, 160, 170, 209
Turay Ida  307
Tüski István  348, 350, 354
Tűz Tamás  368, 373, 382

U

Ujlaky Sári  381
Újváry Sándor  377, 380
Ullein-Reviczky Antal  95, 132, 195
Ungár Aladár  349
U Thant, Sithu  291, 385

V

Váci Mihály  437
Vadasi Bettina  380
Vágó Pál  294
Vajay Szabolcs  140, 332, 381
Vajda István  277
Vajta Vilmos  347, 348, 349, 354
Váli Ferenc  256, 259, 267
Vámbéry Rusztem  17
Vámos Imre  108, 135, 149, 150, 151, 152, 154, 223, 277, 303, 304, 307
Vance, Cyrus  408
Vanderbilt család  246
Vándor Ferenc  85, 107, 187, 188
Vándor Györgyi  357, 376
Vansittart, Robert  169
Váradi Jenő  285
Várady Imre  147, 158
Varga Andor  341
Varga Béla  73, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 104, 105, 106, 107, 112, 117, 119, 131, 160, 164, 168, 171, 184, 185, 187, 188, 189, 217, 246, 251, 253, 255, 256, 258, 259, 289, 301, 341, 385, 391, 403, 406, 408, 422, 423
Varga Iván  374
Varga József  358, 414
Varga László (jezsuita)  196, 334
Varga László (ügyvéd)  121, 122, 123, 169, 171, 256, 257, 259, 284, 300, 302, 319, 320, 376, 380, 386, 390, 407, 408, 423, 440
Varga Sándor (Köln)  307, 399, 400, 401
Varga Sándor (London)  346, 348, 354
Vas István  435
Vásárhelyi Miklós  365
Vásárhelyi (Kállay) Vera  147, 373
Vass György  353
Vass Vilmos  281, 436
Vasvári Ödön  149, 346
Vasváry Edit  281
Vasváry József vitéz  43, 94
Vaszary Gábor  102, 146
Vaszary János  63, 146, 195
Vaszary Piroska  63, 64
Vatai László  107, 116, 117, 148, 346, 382
Veér Imre  185
Veesenmayer, Edmund  9, 10
Végh József  350
Veres Péter  410
Veress Bulcsú  322, 428
Veress Lajos dálnoki  268, 392, 398, 412, 421
Veress Sándor  153, 279, 314, 351, 396
Vészy Mátyás  93, 103, 192, 193, 356
Vezényi Pál  315
Vida István  353
Vidovics Ferenc  251, 256, 267
Vígh Ildikó  375
Vígh József  375
Világhy Ernő  274, 358
Villányi Miklós  121
Vincent Savarius l. Szász Béla
Vincze István  117, 118, 119
Vincze Károly  346
Vitéz Baán  269, 421
Vitéz Ferenc  346
Vitéz (Németh) György  369, 374, 382
Vízhányó József  274, 275, 307
Vladár Ervin  19, 133
Vladár E. Imre I.  95
Vladár E. Imre II.  95
Vlaszov, Andrej  11
Völgyes Iván  407
Vörösváry István  325, 377, 379

W

Wagner Ferenc  148, 149, 425
Wass Albert gróf  63, 143, 144, 145, 148, 293, 378, 383, 411, 412, 414, 425, 426, 427
Weidlein János  178
Weiss Edit csepeli báró  246
Weöres Sándor  159, 370
Werner Géza  380
Wettstein János  132, 133
Wigner Jenő  365
Windischgrätz Alfred herceg  83
Winkler József  313

Z

Zágon József  60, 195, 196, 334, 336, 339
Zákó András  43, 44, 45, 51, 174, 175, 214, 215, 399
Zalán Magda  382
Zanuck, Darryl  97
Zathureczky Gyula  59, 63, 102, 141, 149, 325, 381, 425
Zayzon Sándor uzoni  142
Zend Róbert  382
Zilahy Lajos  63, 145, 151, 152, 282, 433
Zolcsák István  322, 428
Zoltán Sándor  21
Zöldhelyi Miklós  129

Zs

Zsakó Gyula  271
Zsédely Miklós  268
Zsiga Tibor  362
Zsigmond Endre  202, 223
Zsigmond Gyula  386
Zsilinszky Gábor  39
Zsille Zoltán  374
Zsindely Endre  347, 356
Zsitvay Tibor  185
Zsolnay Vilmos  310
Zsolt Ági  139

 


Tárgymutató

[A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ny  O  P  R  S  Sz  T  U  V  W  Y  Z]A

Aargaui Magyar Egyesület  314
ABN-Híradó  50, 62
Absami menekülttábor  44
Actio Catholica  93, 120, 147, 148, 196
AFL szakszervezet  124
AFP hírügynökség  286
Ahogy Lehet  147, 157, 194
Alapítvány a Magyar Kultúra Fejlesztésére Külföldön  315
A Levél  347, 349
Általános Hitelbank  93
Altöttingi országgyűlés  32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 89, 92
Altöttingi zarándoklat  35, 39
A magyar diák  273
A Magyar Írás Éve  383
A Magyar Irodalom Barátainak Köre  314
Amerika Hangja  398, 403, 408, 416
Amerikai Bevándorlási Hivatal  73
Amerikai Demokrata Párt  319, 416, 417
Amerikai Erdélyi Szövetség  322, 427, 428
Amerikai Katolikus Liga  291
Amerikai Köztársasági Párt  319, 406, 417
Amerikai Közös Magyar Külügyi Bizottság  392, 403, 410, 417, 418, 428
Amerikai Magyar Alapítvány  366
Amerikai Magyar Demokratikus Tanács  17
Amerikai Magyar Kiadó  146, 156, 157, 377
Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat  366
Amerikai-Magyar Kultúrközpont  365
Amerikai Magyar Népszava  18, 70, 138, 324
Amerikai Magyarok Demokratikus Szövetsége  17
Amerikai Magyar Református Egyesület  291, 422
Amerikai Magyar Református Egyház  349
Amerikai Magyarság  138
Amerikai Magyar Segélyakció  18, 19
Amerikai Magyar Szabadságharcos Szövetség  398
Amerikai Magyar Szépmíves Céh  378
Amerikai Magyar Szervezetek Koordináló Bizottsága  318, 392, 406, 410, 423
Amerikai Magyar Szövetség  18, 70, 166, 170, 217, 221, 291, 318, 319, 377, 407, 424, 425, 428
Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete  365
Amerikai Magyar Világ  324
Amerikai Nőszövetség  255
Amerikai Szabad Magyar Jogászok Szövetsége  199, 319
Amerikai Vöröskereszt  71
Angliai Magyar Demokratikus Emigráció Segítő Bizottsága  137, 195
Angliai Magyar Szellemi Központ  67
Angliai Magyar Tanács  17
Angliai Szabad Magyarok Egyesülete  17
Angliai Új Magyarság  137
Angolkisasszonyok iskolája  332
Angol-Magyar Kulturális Munkaközösség  195
Angol Munkáspárt  123, 129
Anonymus Kiadó  146, 377
Antibolshevic Block of Nations (ABN)  49, 50, 62
Antibolsevista Nemzetek Blokkja (ANB)  49
Anyanyelvi Konferencia  316, 328, 329, 371, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Arany János Hétvégi Magyar Iskola  327
Arany János Kultúr Kör  366
A Reggel  138
Arkánum  374
Árpád Akadémia  321, 380
Assembly of European Captive Nations (ACEN) l. Európai Rabnemzetek Közgyűlése
Association of Hungarian Students in North America  273
Aurora Könyvek  342, 377
Ausztráliai Bevándorlók Egyesített Tanácsa  75
Ausztráliai Magyarság  330
Ausztráliai Magyar Találkozó  329
ÁVH (ÁVO)  214, 241, 266
Az Ember  18, 69, 125, 138, 139, 324
Az Emigrációs Sajtóarchívum Tájékoztató Szemléje  142

B

Bajtársi Levél  48
Bajtársi Tájékoztató  44
Balaton Könyvkereskedés  379
Bányászlap  124
Bartók Kör  366
Bauschlotti Magyar Gimnázium  26, 197
BBC (angol rádió)  145, 195, 398, 403
Bécsi Magyar Híradó l. Magyar Híradó
Bécsi Magyar Hírlapírók Köre  281
Bécsi Magyarok Kultúregyesülete  362
Bécsi Napló  376, 431
Béke Világtanács  258
Berni Magyar Tánccsoport  314
Bessenyei György Kör l. Magyar Öregdiák Szövetség
Bethlen Gábor Kör  366
Bibliográfia  156
Bibó Díj  380
Bibó-Press  374
Bizottmányi Közlöny  93
Bloomingtoni magyar tanszék  366
Board for International Broadcasting  397, 398
Bolsevizmus-Ellenes Nemzeti Erők (BENE)  30, 52, 53, 54
Bornemisza Péter Társaság  362
Bostoni Magyar Intézet  366
Budapesti Nemzeti Bizottság  120
Buenos Airesi Magyar Egyesület  332
Bujdosó Szemle  60

C

Californiai Magyarság  325
Capuai menekülttábor  317
Caribi Újság  333
Carpathian Observer  322
Cél  293
Centro Hungaro  332
CIA (Central Intelligence Agency)  97, 98, 99, 100, 276, 397, 398
CIC (Counter Intelligence Corps)  37
Clevelandi Magyar Iskola  323
Collegium Hungaricum (Bécs)  308
Collegium Hungaricum (Löwen) l. Mindszenty Kollégium
COMISCO (Committee of the International Socialist Conference)  123, 126, 127, 129
Committee for Human Rights in Románia (CHRR)  322, 426, 427, 428, 429
Congress for Cultural Freedom  99, 276, 277, 278, 279, 303
Corvina  156
Corvina Kör  317, 362, 363
Courrier de l'Occident  135
Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya  178, 429, 430
Czeczei Éva Leánycserkészcsapat  26

D

Danubia Book  379
Délafrikai Magyar Egyesület  333
Délamerikai Magyar Hírlap  140, 331
Délamerikai Magyarság  140, 331
Délamerikai Magyar Újság  140, 332
Dél Keresztje  140, 156, 202, 207, 222, 223, 230, 248, 265
Délmagyarországi Felszabadító Tanács  430
Demokrata Néppárt  54, 92, 120, 121, 250, 251
Demokratikus Magyar Pártok Szövetsége  193
Demokratikus Magyar Nemzeti Szövetség  400
Deutsche Welle  309, 403
Deutschlandfunk  309, 403
Die Presse  281
Dies Academicus Hungaricus Genevensis  315, 359, 360, 431
Diplomata Alap  132, 133
Displaced persons (DP, dipi)  10, 11, 40, 46, 59, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 332
Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ)  235
Domonkos rend  157
D. P. Express Newspaper Hungarian Edition  59
Duna  315
Dunai Federatív Szövetség  166
Dunai Közösség Bizottság  394

E

East Europe  300
Egész Látóhatár  151, 180
Egyesült Magyar Alap  327
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ, UNO)  23, 40, 50, 61, 65, 169, 170, 171, 178, 180, 185, 199, 218, 219, 220, 221, 238, 242, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 267, 281, 285, 289, 290, 291, 295, 300, 314, 320, 385, 386, 392, 423, 426
Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyarok Szövetsége  274
Egyetemi Munkaközösség  274
Egyházak Világtanácsa  148
Egységbizottság  41
Élet  60, 196
Életünk  336, 341
Ellenpontok  428
Ellenzék  59
Első Magyar Református Egyház (Kanada)  336
Emericana  196
Emigráns Magyar Keresztény Szakszervezet  122
Emigráns Magyar Szociáldemokrata Párt  124
Emigráns Szabad Száj  137, 194
EMSZO  122, 196, 284, 334
Encounter  99
ENSZ Ideiglenes Kényszermunka Bizottsága  170, 171
ENSZ-jelentés  260
ENSZ Különbizottság (Ötös bizottság)  259, 260
Erdélyi Bizottság  322, 407, 427
Erdélyi Magyar Hírügynökség  428
Erdélyi Párt  52, 93
Erdélyi Világszövetség  322, 425, 426, 428
Erős Vár  349
Értesítő (Baltimore)  325
Értesítő (Buenos Aires)  294
Értesítő (Zürich)  359
Esti Újság  102
Északamerikai Erdélyi Szervezetek Koordináló Bizottsága  427
Északi Tudósító  315
Eszmélet  281
Études  271
Európa Club  362
"Europa"-Club  362
Európa Ház (Marienberg)  274, 358
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet  394, 402, 403, 404, 405, 421, 422, 428, 429
Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia  346, 352, 354, 355, 434
Európai Magyar Írók Kongresszusa  381
Európai Nemzetiségek Federalista Uniója  425
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem  6, 315, 346, 354, 355, 356, 357, 358, 364, 378, 431
EPMSZ Baráti Társasága  355, 357
EPMSZ Könyvbarátok Köre  357
Európai Rabnemzetek Közgyűlése  167, 169, 219, 257, 295, 387, 391, 396
Európai Szabad Magyar Kongresszus  392, 403, 404, 410, 418, 419, 420, 428
Európai Szabadságharcos Konferencia  269
Európai Szocialista Diákkonferencia Koordinációs Bizottsága  276
Európa-Kollégium  197
Európa Mozgalom  106, 163, 197, 220
Európa Parlament  420, 424
Európa Tanács  250, 251, 252, 403, 428, 430
Evangéliumi Iratmisszió  349
Evangéliumi Kiadó  349
Evangéliumi Világszolgálat  349

F

Fáklya  128, 137, 167, 195
Fáklyaláng  270
Fatimai Magyar Kálvária  339
Fehér Könyv (hadifoglyokról)  12, 169, 174
Fekete Könyv (kitelepítésekről)  170, 174
Feldafingi Konferencia  247
Felszabadítási Nyilatkozat  164, 165, 166
Ferdinandy Mihály Füzetei  376
Ferences rend  379
First Aid for Hungary  246
FOCUS  215, 216
Force Ouvriére  124, 144
Ford Alapítvány  274, 276
Forum  99
Forumhilfe  246, 282
Foucarville-i hadifogolytábor  30
Francia Független Szakszervezeti Szövetség  119
Franciaországi Magyarok Demokratikus Egyesülete  16
Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség  398
Francia (párizsi) Rádió  144, 161, 174, 194, 286, 288
Francia Szabad Európa Bizottság  161
Francia Szocialista Párt (SFIO)  124, 129, 287, 288
Free Europe Citizens' Service  98, 245
Free Europe Committee l. Szabad Európa Bizottság
Free Europe Exile Relations  98
Free Europe Press l. Szabad Európa Sajtó
Free Europe University in Exile  98
Free Hungarian Information Service  256
Freilassingi Íróértekezlet  63, 293
Független Kisgazdapárt (FKP)  79, 92, 103, 105, 106, 107, 119, 120, 193, 250, 251, 254, 256
Független Magyarország (Sydney)  140, 248, 265, 286, 300
Független Magyarország (Amerikai Magyar Népszava rovata)  138
Független Magyarországért (USA)  17
Független Magyar Szakszervezet  119
Független Magyar Szocialista Mozgalom  128, 137, 167

G

Gauche Européenne  286
Genfi Magyar Club  315
Genfi Menekültegyezmény (Konvenció)  12, 65
Genfi Menekültügyi Értekezlet  65
Globe Book Company  379
Gráci diákkonferencia  27, 198
Gradualista fejlődés (gradualizmus)  207, 210, 222, 223, 232, 241, 253, 263, 287, 304, 310, 421
Griff Kiadó  377

H

Habsburg-ház  83, 84, 291
Hadak útján  45, 59, 62, 173, 399, 433
Hadash könyvkereskedés  379
Harangszó  24, 60
Haus der Begegnung (München)  336
Hazafias Népfront  307
Hazatérési Kirendeltség (Kelet-Berlin)  236, 245
Helikon  158
Helsinki Egyezmény  402, 403, 404, 405, 417, 421, 422, 428
Herder Díj  356
Herder Kiadó  340
Herp Nyomda  59, 379
Hídfő  67, 293
Hídverők  57, 62, 177, 293
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS)  347, 348
Híradó (München)  312
Híradó (szakszervezeti lap)  123
Hírünk a világban  150
Hivatásszervezet  122, 196, 284, 334
Hollandiai Mikes Kelemen Kör  318, 350, 351, 352, 358, 378, 431
Hontalan Írók PEN Központja  158, 380
Hontalan Magyarok Naplója  137
Honvéd Bajtársak Közössége  44
Honvédség Szolgálati Szabályzata  51, 214
Horthy-alap  10
Hungária  59, 62, 140, 141, 169, 170, 175, 189, 190, 211, 280, 309
Hungária Kamaraszínház  63
Hungária Kultúregyesület  332
Hungária Magyar Közművelődési Egyesület  60, 63
Hungarian Human Rights Bulletin  323
Hungarian Human Rights Foundation (HHRF)  323
Hungarian-Jewish Studies  322
Hungarian Literary Gazette Ltd.  278
Hungarian National Council l. Magyar Nemzeti Bizottmány
Hungarian Observer  93
Hungarian Studies Review  376
Hungarian Week  67
Hungarian Symposium l. Magyar Disputa
Hungária Szabadságharcos Mozgalom  270
Hungarista Mozgalom  57, 103, 177, 293
Hungarista Mozgalom (közlöny)  399
Huszadik Század  149
Huszadik szovjet pártkongresszus  226, 234, 235, 236
Hűség Mozgalom  178

I

Idegenlégió  14, 49
Innsbrucki Magyar Rádiólehallgató Szolgálat  105
Institut Universitaire des Hautes Études Internationales  314
Integratio  378
Intermárium  167
International Center for Social Research  296
International Development Fund  296
International Rescue Committee  274
Iránytű  24
IRO (International Refugee Organization)  50, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 185
Irodalmi Kör  64
Irodalmi Újság (Budapest)  235, 237, 253, 276
Irodalmi Újság (London, Párizs)  276, 278, 279, 280, 299, 306, 318, 370, 373, 374, 382, 383, 408, 431
Isteni Ige Társasága  335
Itt-Ott (folyóirat)  363
Itt-Ott Kör  363

J

Jaltai Egyezmény (Konferencia)  80, 97, 159, 213, 403, 404, 416
Japán Külügyi Intézet  199
Jelenkor  439
Jewisch Agency  77
Jöjjetek  349

K

KALOT  284, 307
Kálvin Zsinat  349
Kanadai Magyar Hírlap l. Magyar Hírlap (Toronto)
Kanadai Magyar Írók Szövetsége  381
Kanadai Magyar Kultúrközpont  327
Kanadai Magyar Munkás  201
Kanadai Magyarok Szövetsége  74, 326, 328, 428
Kanadai Magyarság  201, 325, 329, 389, 393, 405, 437
Kárpátaljai Magyarok Szövetsége  178
Kárpát Kiadó  377
Kárpát-Magazin  195
Kassák Díj  361, 380
Kastli Magyar Gimnázium  196, 309, 336, 337, 338, 352
Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom  275, 313, 340, 341, 352, 353, 354, 356, 358, 378
Katolikus Magyarok Vasárnapja  378, 379
Katolikus Szemle  122, 147, 341, 370, 372, 373, 378, 382, 408
Kelet-Európai Intézet (Löwen)  317
Keleti Papi Segélyező Egyesület (Ostpriesterhilfe)  334, 345
Kényszermunkatáborok  170, 171, 206, 213
Keresztény Demokrata Néppárt  217, 254, 256, 284
Keresztény Női Tábor  120
Kereszteshadjárat a Szabadságért  97
Kereszt és Kard Mozgalom  270
Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE)  27
Kéthly Anna Bizottság  172
Kettős járom alatt  430
Kilátó  318
Kirchgassei Kör  362
Kisgazdapárt Emigrációs Szervezete  284
Kis Magyar Könyvtár  93
Kodály Együttes  327
Kodály Zoltán Társaság  366
Konzisztorális Kongregáció  334
Kormányképviselet  253, 254, 255, 259
Korszerű Magyar Világposta  137
Korvin Mátyás Olasz-Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Egyesület  156, 158
Kossuth Alapítvány  271, 272, 273
Kossuth Kiadó (Cleveland)  377
Kovács Béla Munkaközösség  118
Könyves Kálmán Szabadegyetem  332
Körösi Csoma Társaság  327
Követi Bizottság  18, 19, 131, 132
Középeurópai Keresztény Demokrata Unió  167, 168, 169
Közép- és Kelet-Európai Bizottság  163
Közép- és Kelet-Európai Szocialista Unió  130, 394, 396
Közös Magyar Külügyi Bizottság l. Amerikai KMKB
Központi Értesítő  60
Központi Tájékoztató (MHBK)  59
Krónika (New York)  56
Kultúra  279
Külföldi Katolikus Magyar Diákok Szövetsége  27, 63, 198
Külföldi Magyar Actio Catholica l. Actio Catholica
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség  27, 197, 320, 327
Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége  346
Külhoni Szövegtár  375

L

Latinai menekülttábor  317
Látóhatár  128, 138, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 180, 181, 182, 184, 192, 193, 194, 207, 222, 223, 227, 228, 231, 232, 233, 247, 248, 261, 263, 265, 276, 278, 279, 284, 286, 287, 301, 303, 369
Látóhatár Baráti Társaság  152
Léggömbakció  215, 216, 234
Legitimisták  55, 56, 249, 291
Lehel-pályázat  380
Le Monde  211, 286
Lengyel-Amerikai Kongresszus  416
Liberal International  396
Libra Press  380
Libro-Disco  379
Lincolns-Prager Publishers  146
Lindenbergi Magyar Gimnázium  26, 27, 197
Linzi Magyar Szocialista Diákok Szövetsége  276
Londoni Magyar Club  17
Londoni Magyar Szemle  137

M

Madách Díj  158
Ma és holnap - Présent et avenir  161
Magyar Akcióbizottság (USA)  429
"Magyar a magyarért" segélyakció  74
Magyar-Amerikai Országos Bizottság  422
Magyar Amerikai Republikánus Párt Országos Szövetsége  319
Magyar Áruház  379
Magyar Baráti Közösség (MBK)  363, 364, 365, 431
Magyar Bizottság  255, 256, 257, 258, 284, 289, 295, 300, 301, 312, 331, 386, 390, 391, 392, 406, 408, 410, 418, 422, 423
Magyar Család  318
Magyar Cserkész  60
Magyar Cserkészszövetség l. Külföldi Magyar Cserkész Szövetség
Magyar Csillag  149
Magyar Diákok Önsegélyező és Tudományos Egyesülete  27
Magyar Dipik Képviselete Németország Amerikai övezetében  23
Magyar Disputa  300, 301, 302, 305
Magyar Dolgozók Pártja (MDP)  123, 212, 234, 235, 237
Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ)  198, 235, 250, 273, 274, 275, 295, 300, 352, 364
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Németországi Szövetsége  274, 358
Magyar Egyház  349
Magyar Egyházszociológiai Intézet  340
Magyar Élet (Sydney-Melbourne)  330
Magyar Élet (Toronto)  325, 405, 437
Magyar Élet Pártja (MÉP)  37, 38, 39, 40, 62, 120, 142, 178, 189
Magyar Emberi Jogok Alapítványa l. Hungarian Human Rights Fundation
Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága (Tanácsa)  250, 254
Magyar Európa Tanács  163
Magyar Felszabadítási Mozgalom  137
Magyar Felszabadító Bizottság  290
Magyar Forradalmi Bizottmány  250
Magyar Forradalmi Szocialisták Szövetsége Külföldi Csoportja  288
Magyar Forradalmi Történeti Intézet  253
Magyar Forradalmi Tanács  249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 285
Magyar Főiskolai Hét  274, 357, 358
Magyar Függetlenségi Mozgalom (Párizs)  16
Magyar Függetlenségi Párt  54, 79, 85, 103, 105, 187
Magyar Füzetek  373, 374, 431
Magyar Harangok  156
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK)  12, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 59, 62, 139, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 186, 187, 214, 215, 280, 311, 318, 327, 399, 433
Magyar Ház (Brüsszel)  317, 377, 381
Magyar Ház (Caracas)  77, 333
Magyar Ház (Köln)  312
Magyar Ház (Melbourne)  330
Magyar Ház (New York)  321
Magyar Ház (Stockholm)  316
Magyar Ház (Toronto)  327, 328, 329
Magyar Hazatérési Bizottság (Bécs)  245
Magyar Helikon Társaság  327
Magyar Hét  363, 364
Magyar Híradó  280, 281, 376, 383, 408
Magyar Hirdető  315
Magyar Hírek  306, 434, 442
Magyar Hírlap (Buenos Aires)  332
Magyar Hírlap (München)  281
Magyar Hírlap (New York)  281
Magyar Hírlap (Toronto)  281, 300, 325
Magyar Honvédelmi Tanács  214
Magyar Ifjúmunkások Szövetsége  124
Magyar Ifjúsági Otthon  336
Magyar Irodalmi Színpad  312
Magyar Irodalom Hete  400, 401
Magyar Írók Könyvesháza  146
Magyar Írók Szövetsége (Budapest)  237, 253, 254, 276, 445
Magyar Írók Szövetsége Külföldön  276, 277, 278, 279, 303, 368, 377
Magyar Iskolabizottság  26
Magyar Jóléti Bizottság  23
Magyar Katolikus Karitász Egyesület  24, 26
Magyar Katolikus Tudományos és Művészeti Akadémia  196
Magyar Katonai Emigráció Képviselete (MKEK)  214
Magyar Keresztény Demokrata Unió  284
Magyar Keresztény Népmozgalom  92, 107, 116, 120, 121, 169, 187, 217, 239, 250, 251, 283
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Asztaltársaság  48
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCSBK)  48
Magyar Komité Svédországban  316
Magyar Kommunista Párt (MKP)  80, 81, 138
Magyar Koordináló Bizottság l. Amerikai Magyar Szervezetek Koordináló Bizottsága
Magyar Könyves Céh  277, 279, 377
Magyar Közösség  114
Magyar Köztársasági Liga  185
Magyar Kulturális Alapítvány  366
Magyar Kulturális Egyesület  366
Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány  312
Magyar Kulturális Munkaközösség  312
Magyar Kulturális Szövetség  60, 61, 62
Magyar Kurír  281
Magyar Megújulás Pártja  40
Magyar Menekült Diákok Szövetsége  274
Magyar Menekült Magántisztviselők Szövetsége  122
Magyar Menekült Pedagógusok és Közoktatásügyi Alkalmazottak Szövetsége  122
Magyar Menekült Szolgálat  246
Magyar Menekült Újságírók Egyesülete  144
Magyar Menekültügyi Bizottság  23
Magyar Menekült Vasutasok Szövetsége  122
Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége  314, 327
Magyar Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség  118
Magyar Mozgalom  54
Magyar Műhely  360, 361, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 380, 382
Magyar-Német Kultúrkör  310
Magyar Nemzet  134
Magyar Nemzeti Bank  30, 59, 93, 108, 133
Magyar Nemzeti Bizottmány  19, 41, 51, 59, 79, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 184, 185, 191, 193, 195, 199, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 217, 219, 227, 229, 231, 232, 233, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 331, 418
Magyar Nemzeti Erők Egyesülése (MNEE)  52
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (Budapest)  17
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (Svájc)  19
Magyar Nemzeti Királyi Exil Kormány  58
Magyar Nemzeti Symposium  400, 401
Magyar Nemzeti Sportszövetség  199, 200, 320
Magyar Nemzetvédelmi Szövetség  142
Magyar Nép  142
Magyar Népierők Találkozója  286
Magyar Néző  150
Magyar Nők  60
Magyar Nyelv Baráti Köre  439
Magyar Nyelv és Kultúra Franciaországi Baráti Köre  318
Magyar Nyugdíjasok Klubja  327
Magyarok Egyesülete  28
Magyarok Világlapja  281
Magyarok Világszövetsége  306, 308, 316, 328, 361, 371, 400, 418, 434, 436, 439, 441, 443, 445
Magyarországi Hírek  297
Magyar Október 23 Mozgalom  257, 270
Magyar Olimpiai Bizottság  200
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (SZDP)  79, 93, 94, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációban  127, 129, 191, 193, 236, 250, 252, 254, 394, 395, 396
Magyar Országos Bizottság  62
Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör  364, 365, 431
Magyar Papi Egység  340
Magyar Parasztpárt  109
Magyar Parasztszövetség  250, 284
Magyar Parasztszövetség Emigrációs szervezete  106, 107, 108, 119, 121, 122, 149, 187, 217, 251, 254
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége  267, 400
Magyar Radikális Párt  127
Magyar Rádió  236
Magyarság l. Kanadai Magyarság
Magyar Segítőszolgálat  23, 26
Magyar Szabadság  50, 60, 62
Magyar Szabadságharcosok Németországi Szervezete  268
Magyar Szabadságharcos Parlament  270
Magyar Szabadságharcos Szövetség  267
Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Szövetség  267
Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség  269, 398, 399, 405
Magyar Szabadságharcos Világszövetség  268, 269, 327, 377, 398, 421
Magyar Szabadság Mozgalom  29, 30, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 60, 62, 128, 172, 173, 175, 214, 215
Magyar Szabadság Párt  79, 85, 92, 93, 103, 104, 105, 193
Magyar Szabadság Szövetség  267
Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Emigrációban  127
Magyar Szellemi Központ  61
Magyar Szellemi Munkaközösség  148
Magyar Szeminárium  332
Magyar Szemle (Párizs)  16
Magyar Szent Korona  9, 30, 46, 56, 406, 407, 409, 414, 415, 421, 422, 446
Magyar Színjátszók Társasága  64
Magyar Színjátszó Társaság  253, 333
Magyar Szó  281, 318
Magyar Szociáldemokrata Párt  124, 187, 217, 236
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)  288, 401
Magyar Szocialisták Permanens Európai Konferenciája  128, 285
Magyar Szolgálat  52
Magyar Találkozó  321, 420
Magyar Tanács  58
Magyar Társaság  62, 200, 201, 321
Magyar Tudósító  315
Magyar Újságírók Külföldi Egyesülete  143
Magyar Út  148
Magyar Vándor  60
Magyar Vöröskereszt  23
Magyar Zsidók Világszövetség  140, 321
Mailly le Camp hadifogolytábor  12
Márciusi Front  91
Marcos Camp  9
Market Drayton-i menekülttábor  67
Marshall-terv  99, 160
Melbourne-i Magyar Központ  330
Menekült Demokrata Újságírók Uniója  144
Menekült Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Központja  125
Menora  325
Mérleg  309, 340
Mid-European Research Institute  394
Mid-European Studies Center  98
Mindszenty Akadémia  64
Mindszenty Alapítvány  343, 344
Mindszenty Emlékmúzeum  344
Mindszenty Kollégium  194, 197, 317, 339
Mindszenty Mozgalom  344
Mindszenty Otthon (Innsbruck)  339
Mindszenty Otthon (London)  195
Monat  99
Mouvement Socialiste pour les États Unis d'Europe  286
Mozgalom a Magyar Nemzet Védelmére az Egyesült Nemzetek Szövetségében  291
MRP (francia kereszténydemokrata párt)  254
Munkaügyi Hivatal (Genf)  149
Musica Hungarica  379
Müncheni Funk kaszárnya  70
Müncheni Magyar Intézet  158, 309, 311
Müncheni Magyar Iroda  22, 23, 36, 51, 66, 70, 72
Művelt Nép  155
Művész Színház  366

N

Nagy Imre Politikai és Társadalomtudományi Intézet  271, 272, 288
Nagy Imre Díj  380
Napjaink  324
Napnyugat  382
NATO  160, 217, 424
Németh László Kör  366
Német-Magyar Társaság  310
Német Nemzeti Bank  9
Németországi Emigráció Munkaközössége  196
Németországi Katolikus Magyar Diákszövetség  198
Németországi Magyar Ifjúsági Kongresszus  309
Németországi Magyar Írói Munkaközösség  309, 381
Németországi Magyar Katolikus Lelkigondozó Szolgálat  60
Németországi Magyarok Szövetsége  311
Németországi Magyar Szervezetek Központi Szövetsége  311, 312, 433
Németországi Magyar Vagyongondnokság  61
Németországi Protestáns Lelkigondozó Központ  24
Nemzetekfeletti YMCA/YWCA Szövetség  349
Nemzeti Ellenállási Mozgalom  216
Nemzeti Munkaközpont  38
Nemzeti Parasztpárt (NPP)  79, 93, 103, 108, 119, 120, 136, 149, 193, 250, 251, 256, 284
Nemzeti Tanács  175
Nemzetközi Cserkésziroda  314, 320
Nemzetközi Diákkonferencia  275
Nemzetközi Jogászbizottság  252
Nemzetközi Jogász Unió  199
Nemzetközi Keresztény Szocialista Egyesülés  122
Nemzetközi Menekültügyi Szervezet l. IRO
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet  289
Nemzetközi Olimpiai Bizottság  200
Nemzetközi Parasztunió  106, 167, 168, 238, 295, 396
Nemzetközi Rádiózási Hivatal l. Board for International Broadcasting
Nemzetközi Szabad Sajtószövetség  144
Nemzetközi Szocialista Iroda  124
Nemzetközi Szocialista Konferencia  129
Nemzetközi Vöröskereszt  12, 19, 23, 170, 245
Nemzetőr  268, 280, 309, 368, 374, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 405, 431, 437, 438, 439
Nemzetőrség  251
Nemzetőr Társaság  280
Nemzetpolitika  60
Nemzetvédelem  142
Népi Ifjúsági Szövetség  124
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ)  235
Népszava (Budapest)  128
Népszava (London)  236, 285, 318
Neustadti hadifogolytábor  15
New Brunswicki Hétvégi Iskola  365
New Brunswicki Szent László templom  344
New York Herald Tribune  238
New York-i Magyar Operett Színház  282
New York-i Magyar Színház  282
New Yorki Napló  325
New York Times  170, 321, 406
Niederaudorfi Konferencia  21
Niederaudorfi Magyar Gimnázium  26
Nouvelles Équipes Internationales  169

Ny

Nyilasok  31, 32, 56, 57, 88, 103, 136, 139, 177, 186, 240, 244, 249, 293, 294, 328, 330,
Nyugat  149
Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat  24, 346
Nyugati Hírnök  134, 135, 137, 138, 194
Nyugati magyar rádiók  183, 206, 207, 234, 237, 240, 241, 325, 330, 386, 408, 429

O

Occidental Press  146, 377
Október 23 271
Olasz (római) Rádió  174
Országtanács  34, 35, 41, 175
OSS (Office of Strategic Services)  97
Olivosi Kultúregylet  332
Opus Mystici Corporis (OMC)  342
Országos Magyar Találkozó  312
Osztrák Néppárt  251
Osztrák Szakszervezeti Tanács  280

Ö

Ökumenikus Találkozó  352, 355
Önrendelkezési Jog Ligája  163
Österreichisches Nationalkomitee für Ungarn  246, 280
Ötágú Síp  374, 375

P

Páneurópa  404
Pannónia Books  379
Pannónia Sacra  336
Pápai Magyar Intézet  334
Parasztszövetségi Értesítő  112
Párizsi Magyar Katolikus Misszió  75
Passaui Magyar Iskola  25
Pásztortűz  21, 60, 156
Paulinum  257, 336, 339
Pax Romana  198, 275, 352
Pazmanaeum  334, 342
Pázmány Péter Szabadegyetem  64
PEN Club (Nemzetközi)  158, 276, 309, 380, 445
Pénzintézeti Központ  105
Pester Lloyd  17, 195
Pesti Újság  142
Petőfi Kör  228, 233, 235, 237, 245, 251, 270, 271, 286, 287, 288
Petőfi Magyar Kulturális Egyesület  323
Petőfi Párt  251, 254, 256, 284, 399
Petőfi Színpad  282
Philadelphiai Nyilatkozat l. Felszabadítási Nyilatkozat
Philadelphiai Találkozó  165, 166
Philharmonia Hungarica  282, 283
Piarista rend  341
Pockingi menekülttábor  22, 63
Polgári Demokrata Párt  93, 193, 396
Polgári Szabadság Párt  93, 396
Politikai Üldözöttek Világszövetsége  267
Populaire  287
Postakürt  333
Preuves  99
Prieni konferenciák  21, 196
Prohászka Körök  334
Protestáns Segítőszolgálat  24
Prugg-Verlag  341
Püski-Corvin könyvesbolt  379
Püski Kiadó  377

R

Rabnemzetek Amerikai Barátai  295
Rabnemzetek Hete  289, 290, 397, 418, 423, 424
Radio Free Europe l. Szabad Európa Rádió
Rajnai Találkozó  310
Rákóczi Alap  327
Rákóczi Szabadegyetem  67
Rákóczi Szövetség  327, 366
Recski kényszermunkatábor  171
Recski Szövetség  431
Református Egyetemes Konvent  24
Református Hírek  349
Reformátusok Lapja  349
Regnum Marianum Magyar Iskola  330
Rendületlenül  267
Romániai Emberi Jogok Bizottsága l. CHRR
Rosenheimi Magyar Iskola  26
Rutgers Egyetem  246, 364

S

Sajtó  144
Santo Stefano Rotondo  339
Sárossy-Színtársulat  200
Save Hungary Committee  281
Schweizerische Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker  403
Schweizerische Kreditanstalt  132
Sík Sándor Cserkészpark  320
Simmern Schule menekülttábor  60, 63
Soli Deo Glória  24, 148
Soli Deo Glória Protestáns Magyar Diákok Szövetsége  27
Soproni Műszaki Egyetem Erdészeti Kara  273
Spanyol (madridi) Rádió  195
SPD (Németország Szociáldemokrata Pártja)  129, 396
Stádium Sajtóvállalat  39
Strasbourgi Egyezmény  392
Studia Hungarica  311
Studies for a New Central Europe  376, 393
Svájci Caritas  67
Svájci Evangélikus Segélyszerv  67
Svájci Kelet-Európa Intézet  314
Svájci Kelet-Európa Könyvtár  314
Svájci Keresztény Magyar Munkásszövetség  313, 314
Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége  313, 314, 317
Svájci Keresztény Szakszervezeti Szövetség  313
Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége  315, 403
Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK)  313, 315, 359, 378
Svájci Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre (SMIKK)  358
Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége  348
Svájci Magyar Társaság  194
Svájci Munkás Segélyező  67
Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége  355
Svájci Segélybizottság  19
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége  316
Svédországi Magyar Szó  68
Syndicaliste Exilé  125

Sz

Szabad Csehszlovák Tanács  167
Szabadelvű Pártok és Csoportok Világszövetsége  396
Szabad Európa Bizottság (SZEB)  96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 141, 164, 167, 190, 192, 197, 198, 199, 216, 217, 222, 223, 227, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 273, 274, 281, 294, 296, 297, 300
Szabad Európa Kollégium  197, 198
Szabad Európa Országos Bizottság  96, 97
Szabad Európa Rádió (SZER)  96, 101, 102, 105, 125, 134, 141, 145, 165, 174, 206, 207, 215, 222, 238, 240, 247, 248, 252, 253, 258, 269, 277, 278, 282, 288, 300, 303, 304, 309, 374, 390, 397, 403, 408, 428, 431
Szabad Európai Sajtó  98, 147, 215, 216, 222
Szabadkőműves Páholy (Párizs)  318
Szabad Magyar Jogászok Szövetsége  319
Szabad Magyar Jogászok Világszövetsége  319, 320, 377, 386, 423
Szabad Magyarok Tömörülése  315
Szabad Magyarok Világszövetsége  190, 191, 312, 418
Szabad Magyarország (SZEB lapja)  216
Szabad Magyarország (Jugoszlávia)  130
Szabad Magyarország Hangja  101
Szabad Magyarország Nemzeti Képviselete  254, 255, 256, 259
Szabad Magyar Pódium  137
Szabad Magyar Szakszervezeti Tanács  125
Szabad Magyar Tájékoztató  255
Szabad Magyar Tudósító  256
Szabad Magyar Újságírók Egyesülete (London)  144
Szabad Magyar Újságírók Egyesülete (Párizs)  144
Szabadság  18, 138, 324
Szabadságharcos  269
Szabadság Rádió  397
Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége  258, 285
Szabad Toll  137, 195
Szabad Világ  125, 137, 194
Szabadvilági Magyarok Kongresszusa  328, 418, 419, 420
Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom (SZIT)  124
Szakszervezeti Tanács  79, 92, 125
Száműzött Liberálisok Bizottsága  396
Széchenyi István Magyar Akadémia  312
Széchenyi Kör (Köln)  274, 358
Széchenyi Kör (München)  313, 362
Széchenyi Társaság  127, 366
Székely Nép  322
Szemle  271
Szent Benedek Rend  339, 372
Szentföldi Könyvtár  156
Szent Gellért Kolostor  338
Szent István Alapítvány  339
Szent István Népe  143
Szent István Társulat  196
Szent István Zarándokház  339
Szent Jobb  30
Szentszék  24, 334, 335, 336, 343, 344
Szépmíves Céh  327
Szepsi Csombor Kör  318, 361, 362, 378
Szirmai-Archívum  378
Szittyakürt  270
Szivárvány  374, 378
Szlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság  429, 430
Szociáldemokrata Alternatíva  394, 395
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM)  124
Szociáldemokrata Munkássegély  246
Szociáldemokrata Népszava  129, 138, 425
Szociáldemokrata Szemle  394
Szocialista Élet  285, 286
Szocialista Forradalomért  288
Szocialista Ifjúság Nemzetközi Uniója (IUSY)  129, 395
Szocialista Internacionálé  94, 123, 126, 128, 129, 130, 172, 236, 256, 285, 394, 395, 396
Szocialista Magyarország - Szocialista Európa  287, 288
Szocialista Szemle  128, 285
Szolgálat  340
Szomorú Vasárnap  376
Szórványban Élő Magyar Református Egyház (SZEMRE)  24, 349
Szózat  60
Szülőföldünk Rádió  236, 306, 434

T

Tájékoztató Körlevél  45
Tájékoztató Szolgálat  57
Talpra Magyar  137
Tanú  375
Tanúk korukról  365
Teleki Pál Cserkész Munkaközösség  27
Tempo presente  99
Tények  192, 193, 223
Thalia Hungarica  282
Thalia Színjátszó Csoport  312
The Canadian-American Review of Hungarian Studies  376
The Hungarian Quarterly  256
The Hungarian Student  273
The Review  271
Time  234
Torontói Magyar Tanszék  329, 366, 376
Torontói Szent Erzsébet Templom  328
Történelmi Magyar Alkotmány Alapján Álló Törvényhozók Csoportja  52
Törvényhozói Intéző Bizottság  34, 35, 37, 38
Törvényhozók Nemzeti Szövetsége  36
Trianoni békeszerződés  294, 330, 410, 411
Trianoni Gyászév  290
Trieszti menekülttábor  317
Tulipános Láda  366

U

Új Európa  292, 309
Új Hungária  141, 157, 219, 309, 434
Új Idő  375
Új Látóhatár  278, 279, 300, 302, 303, 305, 308, 309, 367, 368, 369, 370, 373, 382, 383, 408, 413, 431, 435, 437
Új Magyarság (Budapest)  141
Új Magyarság (Sao Paulo)  142
Új Magyar Út  148, 149, 150
Új Nemzedék  144
Új Világ  324
Ungarndeutsche Landsmannschaft  178
Ungarn-Jahrbuch  311
Unió (szervezet)  52, 54, 120, 166,  175, 185
Unió (újság)  54, 60, 166, 206
United Hungarian Jews of America  140
UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)  10, 11, 23, 65
Unsere Post  178
Út és cél  57, 177, 293, 399
Útitárs  348

V

Válasz  149, 150
Vagyunk  376
Valóság  192, 193, 194, 207, 210, 222, 223, 248
Varsói Szerződés  217, 395
Vatikán  334, 385
Vatikáni Misszió  24
Vatikáni Rádió  147, 341
Vatikáni Tudakozó Iroda  24
II. Vatikáni Zsinat  340
Vetés és Aratás  349
VETŐ  215
Victoriai Magyar Szövetség  202
Vigilia  147
Világ  137, 195
Világosság csoport  129
Volksbildungsverein  178
Volksbund  178
Volkshilfe  246
Volt Politikai Üldözöttek Szövetsége  250, 254
Vörösmarty Irodalmi Kör  157
Vörösváry-Weller Kiadó  377

W

Washingtoni Deklaráció  233
Washington Post  416
Weekly Express Hungarian Edition  59
Western Reserve University  149
World University Service (WUS)  198, 273

Y

YMCA/YWCA  27

Z

Zrínyi Miklós Kör  366
Zürichi Magyar Egyesület  313
Zürichi Magyar Ifjúsági Klub  359
Jegyzetek

1. Himler Márton és csoportja hosszú évekig a negyvenötös emigránsok támadásainak egyik célpontja volt. Himlerrel szorosan együttműködött Sombor-Schweinitzer József rendőrfőtanácsos, a budapesti rendőrfőkapitányság rendészeti csoportjának volt vezetője. Angolszász rokonszenve miatt a Gestapo 1944 márciusában letartóztatta és Németországba hurcolta. Szabadulása után az amerikaiak igénybe vették szolgálatait. Ebbéli tevékenységét sok és éles kritika érte. Az amerikai titkosszolgálat olykor hiányos és megbízhatatlan adatokkal dolgozott. Néha a rosszindulatú denunciálások is célba találtak, ártatlan embereket is leültettek, vagy a méltányosnál súlyosabban büntettek. Hennyey Gusztáv vezérezredest, a Lakatos-kormány külügyminiszterét, aki náci koncentrációs táborból szabadult, összetévesztették Henney Árpád nyilas miniszterrel és már a Budapestre induló repülőgépen ült, amikor a névcsere kiderült. Az utolsó pillanatban sikerült őt a gépről leszedni. [VISSZA]

2. Pajtás Ernő ezredes 1950 decemberében meghalt. A korona elásásának helyén, Mattseen 1983. szeptember 15-én márványból készült emlékművet állítottak fel, amelyen a következő magyar és német nyelvű felirat áll: "Bujdosó útján ezen a dombon volt elásva a Magyar Szent Korona, 1945. április 27-e és július 24-e között. Ezt az emléket menekült magyarok állították István király szenttéavatásának 900-ik évében, 1983-ban." Az emlékművet - amely Szamosi József tervei alapján készült - a salzburgi érsek avatta fel. [VISSZA]

3. Első kiadása Buenos Airesben jelent meg 1953-ban. Második kiadását a torontói Vörösváry-Weller Kiadó jelentette meg 1974-ben. [VISSZA]

4. Keresztes-Fischer Ferenc 1948 márciusában, Keresztes-Fischer Lajos 1948 májusában halt meg Ausztriában. [VISSZA]

5. Weilheimet 1949 decemberében hagyta el, Svájcon és Olaszországon keresztül érkezett Lisszabonba. Portugáliát egészségi okokból választotta lakóhelyül. A Horthy-alap megteremtői között volt Montgomery volt amerikai követ, Chorin Ferenc volt felsőházi tag, a GYOSZ volt elnöke és báró Weiss Jenő volt gyáriparos. A két utóbbi magyar iparmágnás az Egyesült Államokban élt. [VISSZA]

6. Vö. a Spiegel című hamburgi hetilap cikkét Wolfgang Jacobmeyer braunschweigi történésznek a Displaced Personsról szóló könyvéről. (Spiegel, 1983. aug. 8.) [VISSZA]

7. Az adatok Taubinger Lászlónak e kérdésről Gosztonyi Péternek adott tájékoztatójából valók (1983. szept. 15.) [VISSZA]

8. Fehér könyv a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok és polgári deportáltak helyzetéről. MHBK 1950. 181. l. (Gosztonyi Péter archívuma) [VISSZA]

9. Kisbarnaki Farkas Ferenc: Az altöttingi országgyűlés, München 1969, 12. l. [VISSZA]

10. Bachó László 1950-ig írta meg az emigráció történetét. Az anyaggyűjtést 1953-ig végezte. Az 1944-47-re vonatkozó rész összesen 1200 gépelt oldalt tesz ki. Ebből 1955-ben megjelent néhány részlet a kölni Amerikai Magyar Kiadó egy 28 lapos füzetében. (B.L.: Szemelvények az "Emigráció Történeté"-ből.) [VISSZA]

11. Bachó: Szemelvények, 9-10. l. [VISSZA]

12. Uo. 11. l. [VISSZA]

13. Ennek részleteiről vö. Barcza György: A svájci misszió, München 1983, különlenyomat az Új Látóhatár 1983/2. és 3. számából. [VISSZA]

14. Barcza, 37. l. [VISSZA]

15. Barcza György egy későbbi - már Szálasi hatalomátvétele után összeállított - listája 42 nevet tartalmaz, ezen kívül 3 olyan követségi tisztviselőét, akik megtagadták a nyilas kormány szolgálatát. [VISSZA]

16. Barcza Györgynek a Követi Bizottságra vonatkozó feljegyzéseit leánya, Morawski-Barcza Erzsébet bocsájtotta rendelkezésemre. (Barcza Erzsébet nem sokkal utána, 1983 októberében Sydneyben meghalt.) [VISSZA]

17. Levelek a száműzetésből, München 1947, 30-31. l. [VISSZA]

18. Az ismeretlen légió, München 1948, 3. l. [VISSZA]

19. Uo. 17. l. [VISSZA]

20. Pásztortűz, Európai kiadás, 1949 április, 13-14. l. [VISSZA]

21. Uo. 6-9. l. [VISSZA]

22. Taubinger László 1983. aug. 23-i tájékoztató levele Gosztonyi Péternek. (Gosztonyi archívum) [VISSZA]

23. Húsz éves a magyar gimnázium Kastlban, Kastl 1978, 20. l. [VISSZA]

24. Vö. id. m. 18-28. l. Kiegészítve Zoltán Sándor és Piroska (Cleveland), Sztáray Nóra (San Bernardino), valamint Fekete Géza rk. lelkész és tanár adataival. [VISSZA]

25. A tanárok közül Ravasz Dezső és felesége 1947 végén visszatért Magyarországra, Kovács Ferenc és Román Endre kivándorolt Amerikába. Fekete Géza Németországban teljesített lelkészi szolgálatot és egy ideig a müncheni Karitász-irodát vezette. [VISSZA]

26. Húsz éves... 22. l. [VISSZA]

27. Uo. 28. l. [VISSZA]

28. E jelentés szerint Észak-Amerikában 18, Dél-Amerikában 12, Európában 8 és Ausztráliában 3 csapat működött. A tengerentúli első magyar cserkészcsapat Szondi György néven 1949-ben a brazíliai Sao Paulóban alakult. A Teleki Pál Munkaközösségből 1948 júliusában lett Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, azután, hogy Magyarországon megszűnt a cserkészet. A Szövetség központja 1951 tavaszán az Egyesült Államokba költözött. [VISSZA]

29. A müncheni ifjúsági szervezet ismertebb tagjai voltak: Csonka Emil, Jákli István, Kováts András, Szeberényi László, Szöllősi Antal, Thoma Zsolt, Zoltán Sándor, Zsakó István. A lőwenieknél Nagy István, Rezsőházy Rudolf, Szabó Dénes játszott vezető szerepet az ötvenes évek elején. A belga egyetemi városnak három elnevezése illetve írásmódja terjedt el a korabeli magyar emigráns sajtóban: Löwen, Löven és Louvain. E könyvben úgy szerepel a város, ahogyan a vonatkozó forrásokban nevezték. [VISSZA]

30. Magyar Szabadság, 1953 december. [VISSZA]

31. Vö. Farkas Ferenc id. m. 18. l. Egy Kanadába kivándorolt politikus visszaemlékezve a MSZM elindulására, a tervekről szólva a többi között ezt írta: "Magyar újságot akartak alapítani és ízléses gombjelvényt forgalomba hozni, melybe hazánk testéből kiemelt és az egyházak által ünnepélyesen megáldott magyar föld néhány porszemét kívánták elhelyezni. Nyírségi szívem dobbanása szinte megáll pár pillanatra e szép szándék előtt. A földet ugyanis a Nyíregyházáról Németországba menekített kisvasúti kocsikban elhelyezett muskátli virágok cserepeiből gyűjtötték össze. Mintegy hat kiló nyíregyházi földet, melyet a vilshofeni körzet német hatósága hivatalosan is igazolt." (Nyíregyházy Pál: Az altöttingi országgyűlés története, Kanadai Magyarság, 1969. szept. 6.) [VISSZA]

32. BENE Központi Tájékoztató, 1951. augusztus, 4. l. (Gosztonyi archívum) [VISSZA]

33. Ilyen "renegát"-nak számított a Hungarista Mozgalom ifjúsági szervezetének több tagja, pl. Csonka Emil, Jákli István, Zsakó István. [VISSZA]

34. Farkas id. m. 25. l. [VISSZA]

35. Uo. 27. l. [VISSZA]

36. Uo. 28. l. [VISSZA]

37. Uo. 28-29. l. [VISSZA]

38. Uo. [VISSZA]

39. Uo. [VISSZA]

40. Uo. 30. l. [VISSZA]

41. Uo. 45. l. [VISSZA]

42. Uo. 51-52. l. [VISSZA]

43. Uo. 55-56. l. [VISSZA]

44. Az altöttingi "kormány" felbomlását siettette három tagjának, Liptay Lajosnak, Nyírő Józsefnek és Incze Antalnak a lemondása. Farkasnak nem maradt más választása, mint követni őket és az egész kormány lemondását bejelenteni. [VISSZA]

45. Farkas id. m. 60. l. [VISSZA]

46. Az MHBK megalakulásáról vö. L. Jezierski László: Visszaemlékezésem az MHBK születésére c. kézirat (Sarasota, 1978 november), Adonyi-Naredy Ferenc: A "Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének" története (Kézirat) és a Hadak Útján 1952 januári száma. Adataimat kiegészítette vitéz Darnóy Pál (München). [VISSZA]

47. A Münchenben élő Radnóczy Antal közlése. Ugyancsak tőle való az információ Horthy Miklósnak az MHBK 1949 újévi felhívása után írt leveléről. [VISSZA]

48. A csendőrség megalakulásáról vö. Jegenyés Pál: Csendőrök az emigrációban, Bajtársi Levél, Calgary 1980 október. [VISSZA]

49. Hungária, 1951. dec. 7. [VISSZA]

50. N. Proczyk New York-i beszéde, ABN-Híradó, 1952 augusztus. [VISSZA]

51. Uo. [VISSZA]

52. Magyar Szabadság, 1953 december, 4. l. [VISSZA]

53. Az ugyanakkor megválasztott elnöki tanácsban Andreánszky István a belgiumi, Horváth Ferenc a marokkói, Kálmán Imre az ausztriai, Szappanos József az angliai, Szepesváraljay-Haendel Vilmos, Thorma Tibor és uzoni Zayzon Sándor a németországi tagokat képviselte. Andreánszky mint független szociáldemokrata - szakítva a pártjával - csatlakozott Farkas Ferenchez. A rendőrség nyilvántartásba vételére Thorma Tibor volt rendőrtanácsos kapott megbízást és ő volt - Csopaki József néven - a Magyar Szabadság szerkesztője. Zayzon Sándor mint a Cserkész Szövetség vezetője lett az elnöki tanács tagja. [VISSZA]

54. 1952 második felében létrejött és egy ideig működött a magyar érdekképviseletek csúcsszerve, amelyben a többi között részt vett a Szabadság Mozgalom, az MHBK, a Karitász, a Cserkész Szövetség, a Diákszövetség, a Segítőszolgálat. E csúcsszervezet élére Hennyey egy közvetlen munkatársa, báró Pongrácz Imre és az MHBK németországi vezetője, Szilágyi Lajos ezredes került. Neve a következő volt: Magyar Menekültügyi Szervezetek Szövetsége. Ez tagja lett a németországi Zentralverband der Ausländischen Flüchtlinge nevű menekült organizációnak. [VISSZA]

55. BENE Központi Tájékoztató, 10. l. [VISSZA]

56. Uo. 8. l. [VISSZA]

57. Uo. 15. l. [VISSZA]

58. Uo. 19. l. [VISSZA]

59. Az Unio című közlöny 1950 júniusában indult. Sokszorosított, majd nyomtatott formában jelent meg. Felelős kiadója Bornemisza János volt. A leggyakoribb cikkírói: Máriaffi Lajos, Pálffy József, Teleki Béla, Stomfay-Stitz János, Torjai Szabó István, Zathureczky Gyula, Homonnay Elemér, Emődy József, Mészáros Gyula, Várady Imre, Thewrewk-Pallaghy Attila, Jaszovszky József. [VISSZA]

60. Unio, 1952 június. [VISSZA]

61. Hungária, 1949. jan. 14. [VISSZA]

62. Information über den Ungarischen Rat und die Ungarische Exilregierung, München, 1969. okt. 16. [VISSZA]

63. Pataky Imre lapja 1947 februárjában indult Hungária címen. Rendszertelenül jelent meg. 1949-ben megszűnt. 1953-ban újra megjelent Régi Hungária címen, de 1954-ben végleg beszüntette megjelenését. [VISSZA]

64. Vö. Mildschütz Kálmán: A magyar nyelvű emigrációs sajtó Bibliográfiája (Német Szövetségi Köztársaság 1945-1962), München 1963 és Koloman Mildschütz: Bibliographie der ungarischen Exilpresse (1945-1975), Studia Hungarica, Nr. 12. München 1977. [VISSZA]

65. Magyar Szabadság, 1952 december, 7. l. [VISSZA]

66. ABN-Híradó, 1953 március-április, 7-8. l. [VISSZA]

67. Magyar Szabadság, 1953 június, 7. l. [VISSZA]

68. Vö. Somogyi Ferenc: A Magyar Társaság három évtizedének vázlatos története, Magyar Társaság, Cleveland 1983, 8-11. l. [VISSZA]

69. Thuróczy Gyula: A németországi magyar színházak élete, Hungária, 1949. szept. 30. [VISSZA]

70. A főszerepet Hajmássy Miklós és Nyilassy Katalin játszotta. [VISSZA]

71. Töttösy Ernő: Menekült és menekültjog, Brüsszel-Köln 1961, 6-7. l. [VISSZA]

72. Uo. 7. l. [VISSZA]

73. Hungária, 1949. jan. 28. [VISSZA]

74. Express Hungarian, 1948. aug. 14. [VISSZA]

75. Vö. Lajossy Sándor (Tamás Sándor ref. lelkész írói neve): Magyar emigráció Angliában, in: Politikai írásaim, London 1982. [VISSZA]

76. Hungária, 1948. nov. 19. [VISSZA]

77. Uo. [VISSZA]

78. Vö. Szöllősi Antal: Magyar bevándorlás Svédországban, Új Európa, 1982/1. és Gyallay-Pap Zsigmond: Magyar Földmunkások Svédországban, Szociáldemokrata Népszava, 1950 január. [VISSZA]

79. A földönfutó DP-k letelepítése New York Államban, Az Ember, 1948. máj. 22. [VISSZA]

80. Hungária, 1948. dec. 3. [VISSZA]

81. Hungária, 1949. márc. 4. [VISSZA]

82. Hungária, 1950. júl. 21. [VISSZA]

83. Nyugati Hírnök, 1950. aug. 25. [VISSZA]

84. Nyugati Hírnök, 1948. dec. 24. [VISSZA]

85. Az ausztráliai magyarok történetéről mindeddig a legátfogóbb és legalaposabb munka a canberrai egyetemen dolgozó Kunz Egon tollából Blood and Cold címen 1969-ben jelent meg. [VISSZA]

86. Bernhardt Béla evangélikus lelkész: Az ausztráliai magyar élet, in: A VI. Magyar Találkozó krónikája, Cleveland 1967, 160. l. [VISSZA]

87. Hungária, 1948. dec. 3. [VISSZA]

88. Bernhardt id. m. 160-161. l. [VISSZA]

89. Beszélgetés P. Gácsér Imrével, Hungária, 1948. dec. 10. [VISSZA]

90. Hungária, 1950. aug. 18. [VISSZA]

91. Hungária, 1950. dec. 1. [VISSZA]

92. Rozanich István: Magyarok Venezuelában, in: VI. Magyar Találkozó krónikája, Cleveland 1967, 169-170. l. [VISSZA]

93. Elveszett alkotmány, München 1974, 47. l. (Az 1984-es budapesti kiadásban 87. l.) [VISSZA]

94. New York 1948. [VISSZA]

95. Zürich 1949. [VISSZA]

96. Októbertől októberig, München 1962. [VISSZA]

97. Im Schatten der Sowjets, Zürich 1948; D'une occupation à l'autre, Paris 1949. [VISSZA]

98. Vö. Kovács Imre (szerk.): Facts about Hungary, New York 1966, 303-304. l. - Az 1950 eleji bizottmányi névsorban a már említetteken kívül a következők szerepeltek: Acsay László, Albrecht Dezső, Andaházy-Kasnya Béla, gróf Andrássy Mihály, Antl Ödön, Babóthy Ferenc, Barkányi Ferenc, Belső Gyula, Borsos Sándor, Braunecker Antal, Csorba (Mikita) István, Czermann Antal, Czipó László, Czupy Bálint, Dajkovich Ferenc, gróf Dessewffy Gyula, Erőss Gyula, Eszterhás György, gróf Esterházy János, Fábry Pál, Falcione Árpád, Fricke Valér, Gunde László, gróf Hadik Béla, Hajdu-Németh Lajos, Halter Béla, Hokky Károly, Holota János, Hám Tibor, Horányi Tibor, Hunyady Imre, báró Jankovich-Bésán József, Jékely László, Keresztes Tamás, báró Korányi János, Kovács K. Zoltán, Kövér Gusztáv, Lénárt Iván, Maár Gyula, Medey István, Mézes Miklós, Nyirjessy Sándor, Padányi-Gulyás Jenő, Palinay Ferenc, Papp György, Pap István, gróf Pálffy József, Pethe Ferenc, Pócza Lajos, gróf Révay István, Saláta Kálmán, Séra István, Szabó Gyula, Sz. Szabó Pál, gróf Széchényi Károly, Szent-Iványi Sándor, Szilyné Oberschall Ilma, Varga László, Vatai László, Vándor Ferenc, Veér Imre, Vértessy Károly, Villányi Miklós, Zoltán Pál, Zserci Molnár Dezső. Egy 1954-es bizottmányi listán az előbbi névsorból 19-en hiányoztak, viszont új tagként hozzájött Gara János, gróf Teleki Géza, báró Ullmann György és Végh Jenő. [VISSZA]

99. Vö. Nagy Kázmér: Diplomáciai iratok a magyar politikai emigrációról 1948-ban, Kritika (Budapest), 1982/6. [VISSZA]

100. Vö. Facts, 304-305. l. [VISSZA]

101. Vö. Robert T. Holt: Radio Free Europe, Minneapolis 1958, 9-11. l. [VISSZA]

102. Hungária, 1951. okt. 12. [VISSZA]

103. Gróf Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszter és Szent-Iványi Sándor unitárius püspöki vikárius, az 1945-ös Polgári Demokrata Párt két vezető alakja távol tartotta magát az emigrációs politikától. - A politikai tevékenységtől való tartózkodás jellemezte egyébként a hajdani katolikus közélet emigrációba került több ismert személyiségét is. Kelemen Krizosztom pannonhalmi bencés főapát, volt felsőházi tag visszavonultan élt. Hász István volt tábori püspök sem politizált, de ennek oka főleg a szélsőjobboldali rendszerben tanúsított magatartása lehetett. Nem kapcsolódott be az emigráns politikába Mihalovics Zsigmond és az 1944-es zsidómentésben jelentős szerepet vállaló Köhler Ferenc lazarista szerzetes sem. [VISSZA]

104. Nyugati Hírnök, 1951. márc. 31. [VISSZA]

105. Vö. Adalékok 1945-47 történetéhez, Látóhatár, 1954 november-december, 1955 január-február. [VISSZA]

106. A jegyzőkönyv egy eredeti példánya a szerző birtokában. [VISSZA]

107. Nagy Ferenc: A Magyar Parasztszövetség célja az emigrációban és a felszabadulás után, Nyugati Hírnök, 1950. márc. 6. [VISSZA]

108. Uo. [VISSZA]

109. Uo. [VISSZA]

110. Uo. [VISSZA]

111. Parasztszövetségi Értesítő, 1950 február. [VISSZA]

112. Uo. [VISSZA]

113. Parasztszövetségi Értesítő, 1951 július. [VISSZA]

114. Uo. [VISSZA]

115. Uo. [VISSZA]

116. Uo. [VISSZA]

117. Antl Ödön, Bay Zoltán, Bodnár Ödön, Borbándi Gyula, Borsody István, Borsos Sándor, Bukovics László, Cholnoky Tamás, Cserenyey Géza, Csicsery-Rónay István, Csoli Simon, Csűrös László, Deák Zoltán, Fábry Pál, Fercsey János, Filipovics Tamás, Gál Mihály, Gombos Gyula, Gulyás Gábor, Hamza András, Hartyáni Zoltán, Hőgye Mihály, Igady-Kiss Sándor, Kádár Géza, Kertész István, Koronka Pál, Krajcsi János, Krinszki Gyula, Legény Pál, Lénárt Iván, Makay Miklós, Molnár József, Nagy Lajos, Popovics Gyula, Raksányi Árpád, Sipos István, Soós Géza, Sutka János, Szabados József, Szabó György, Szabó Tamás, Szász Ernő, Szekeres László, Szemes István, Tóth K. János, Varga Imre, Vámos Imre, Végh Imre, Zeke Zoltán. [VISSZA]

118. Parasztszövetségi Értesítő, 1951 július. [VISSZA]

119. Vö. A magyar parasztság segélykiáltása, 1950. A kiáltvány aláírói a következők voltak: Czupy Bálint, Hajdu-Németh Lajos, Babóthy Ferenc, Belső Gyula, Keresztes Tamás, Kovács K. Zoltán, Mézes Miklós. [VISSZA]

120. Nyugat szabad népeihez, Hungária, 1950. szept. 15. [VISSZA]

121. Deklaráció a magyar parasztság szenvedéseiről, Röpirat, megj. hely és év nélkül. [VISSZA]

122. Vö. Borbándi Gyula: Művelődéspolitikánk gondja, Látóhatár, 1953 március-április. [VISSZA]

123. Széljegyzetek Közi Horváth József párizsi sajtókonferenciájához, Hungária, 1950. dec. 8. [VISSZA]

124. Ismertebb tagjai voltak: Baranyai Tibor, Erőss Ferenc, Gál Jenő, Hajagos Gyula, Király Ernő, Papp Gyula. [VISSZA]

125. Irving Brown és A. Denneberg személyében. [VISSZA]

126. Szabad Világ, 1950. aug. 25. [VISSZA]

127. Szabad Világ, 1951. márc. 25. és Nyugati Hírnök, 1951. márc. 31. A két lapban közölt szöveg értelemszerűen nem, de fogalmazásban némileg eltért egymástól. [VISSZA]

128. Uo. [VISSZA]

129. Szociáldemokraták vagyunk! (1948 november), Szociáldemokrata Népszava, 1951 nyara. [VISSZA]

130. Szocialista szemmel, Látóhatár, 1951 március-április. [VISSZA]

131. Szociáldemokrata Népszava, 1951 nyara. [VISSZA]

132. Uo. [VISSZA]

133. Nyugati Hírnök, 1949. jún. 12. [VISSZA]

134. Uo. [VISSZA]

135. Uo. [VISSZA]

136. Uo. [VISSZA]

137. Az Ember, 1947. szept. 6. [VISSZA]

138. Uo. [VISSZA]

139. Vö. Az Ember, 1948. máj. 15. - Az Emberhez hasonlóan haladó és demokrata eszméket képviselt a Magyar Bányászlap, anélkül azonban, hogy állandó polémiákba bocsátkozott volna. A Magyar Bányászlapot főleg bányászok és más munkások olvasták. Szerkesztője Fáy Fischer Andor volt, aki 1921-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba. 1932-ben visszatért Magyarországra, hogy a negyvenes évek elején ismét Amerikába telepedjék át. 1943-ban kapcsolódott be a Bányászlap szerkesztésébe. A lap 1961-ben szűnt meg. [VISSZA]

140. Nem tévesztendő össze egy másik new yorki Deák Zoltánnal, aki a helyi magyar kommunista lapot, az Amerikai Magyar Szót szerkeszti. [VISSZA]

141. Nemzetvédelem, 1954 március. [VISSZA]

142. Nyugati Hírnök, 1951. márc. 31. [VISSZA]

143. Vö. Csiky Ágnes Mária: Tíz év verseiről - huszonöt év után, Új Látóhatár, 1981/3-4. sz. 453-458. l. [VISSZA]

144. Levél Kovács Imrének, 1950. nov. 18. [VISSZA]

145. Elindultam szép hazámból - onnét-e? Új Látóhatár, 1980/4. sz. 456. l. [VISSZA]

146. A szellem közbeszól, Látóhatár, 1953 január-február, 5-6. l. [VISSZA]

147. Vita a hazáról, Látóhatár, 1954 július-augusztus, 193-197. l. [VISSZA]

148. Irodalmi plágiumba is keveredett. Szamosi József leplezte le, rábizonyítva, hogy jeles költők (Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztolányi) kevésbé ismert verseit nyomtatta ki saját neve alatt. Ezeket magyar diákok adták el neki mint a maguk alkotását és Fenyvessy úgy vélte, hogy ha fizetett értük és azok így tulajdonává váltak, ki is nyomtathatja őket sajátjaiként. Azzal védekezett, hogy becsapták és jóhiszeműségének áldozata lett. [VISSZA]

149. Hungária, 1951. nov. 2. [VISSZA]

150. The Pen in Exile, London 1954. A magyarok közül Tábori Pálon kívül szerepelt benne Barlay Katalin, Kenedy Róbert, Saly János és Szabó Zoltán. [VISSZA]

151. D. P. Express Hungarian Edition, 1948. jan. 30. Ugyancsak e lap 1948. szept. 10-i száma szerint Nagy Ferenc Münchenben szeptember elején azt mondotta, hogy "a hazatérés ideje közeledik". [VISSZA]

152. Hungária, 1951. ápr. 18. [VISSZA]

153. Hungária, 1952. jún. 27. [VISSZA]

154. Nyugati Hírnök, 1951. febr. 27. [VISSZA]

155. Uo. [VISSZA]

156. Hungária, 1951. szept. 7. [VISSZA]

157. Uo. [VISSZA]

158. Hungária, 1951. aug. 3. [VISSZA]

159. A magyar federációs tervekre vonatkozóan vö. A VI. Magyar Találkozó krónikája, Cleveland 1967. [VISSZA]

160. Magyar Szabadság, 1954 december. [VISSZA]

161. Hungária, 1954. nov. 15. [VISSZA]

162. A többi alelnök a szerb Milan Gavrilovič, a román Augustin Popa és a horvát Vladko Maček lett. Főtitkárrá ismét a bolgár Georgi Dimitrovot választották meg. [VISSZA]

163. Parasztszövetségi Értesítő, 1950 június. [VISSZA]

164. Nyugati Hírnök, 1950. aug. 25. [VISSZA]

165. Délamerikai Magyarság, 1954. okt. 30. [VISSZA]

166. Hungária, 1950. máj. 19. [VISSZA]

167. Hungária, 1951. aug. 3. [VISSZA]

168. Hungária, 1951. aug. 10. [VISSZA]

169. United Nations, International Labour Office, Report of the Ad Hoc Committee on Forced Labour, Geneve 1953. A kényszermunkára vonatkozó ENSZ-vizsgálatról vö. Sztáray Zoltán írását a Recski Tanú 1983. dec. 15-i számában. [VISSZA]

170. A kiáltványt aláírták a többi között Németországból Nyírő József, Wass Albert, Flórián Tibor, Ölvedi János, Kannás Alajos, Bakó Elemér; Ausztriából Zathureczky Gyula, Szathmáry Lajos, Rónai Zoltán, Könnyű László; Olaszországból Horváth Béla; Argentínából Kerecsendi Kiss Márton. [VISSZA]

171. Magyar Szabadság, 1953 december. [VISSZA]

172. Németországban és Ausztriában minden megszállási övezetben alakult egy-egy főcsoport. Ezek a megszállási állapot megszűnése után egyesültek. Észak-Amerikában Mészöly Elemér vezérőrnagy, központi megbízott irányításával két főcsoport alakult, az Egyesült Államokban Ágh László tart. főhadnagy és Kanadában Tömöry Jenő vezérőrnagy vezetésével. Dél-Amerikában és Ausztráliában mint központi megbízott Hódossy Pál vezérőrnagy illetve Szász Ferenc vezérőrnagy irányította a szervezést. A központi vezető garnitúra - Zákó András irányításával - a következőkből állott: Abay Kálmán, Adonyi-Naredy Ferenc, Apostaghy Endre vk. százados, Darnóy Pál, Kapitányfy Albin vk. őrnagy, Kontz Ernő hmtk. százados, Korponay Miklós, Makra Zoltán, Nádas Lajos, Radnóczy Antal, Ságváry László. Vö. Adonyi-Naredy Ferenc: A "Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének" története, 1983. (Kézirat) [VISSZA]

173. Németország 1300, Ausztria 1200, Franciaország 900 tag. Vö. Adonyi id. m. [VISSZA]

174. Vö. Adonyi id. m. [VISSZA]

175. Hungária, 1950. dec. 22. [VISSZA]

176. Német fordítása megjelent Hennyey Gusztáv "Ungarns Schicksal zwischen Ost und West" c. könyvében, München 1975, 169-172. l. [VISSZA]

177. Vö. Hennyey Gusztáv: Magyar erőfeszítések a második világháború befejezésére, Köln 1965. Eredetileg: Hogyan akart Magyarország kiválni a második világháborúból, Új Látóhatár, 1964/5. [VISSZA]

178. Új Hungária, 1953. júl. 10. [VISSZA]

179. Vö. Emődy József: Kisebbségi bizottmányok, Unió, 1952 június. [VISSZA]

180. Unió, 1952 június. [VISSZA]

181. Vö. Az Emigrációs Sajtóarchívum Tájékoztató Szemléje, 1950 december. [VISSZA]

182. Látóhatár, 1951 január-február, 5-9. l. [VISSZA]

183. Az Ember, 1952. okt. 18. [VISSZA]

184. Hungária, 1952. aug. 29. [VISSZA]

185. Borbándi Gyula: Harc a legendák ellen - legendákkal, Egész Látóhatár, 1952 szeptember, 59-60. l. [VISSZA]

186. A magyar demokráciáról, Látóhatár, 1953 január-február, 49-52. l. [VISSZA]

187. Halvaszületett demokrácia? Látóhatár, 1953 március-április, 111-114. l. [VISSZA]

188. 1945 - Egy volt ellenzéki szemével, Uo. 114-115. l. [VISSZA]

189. A lélektani hadviselés problematikája, Látóhatár, 1953 május-június, 173-174. l. [VISSZA]

190. Látóhatár, 1953 július-augusztus, 248-251. l. [VISSZA]

191. Látóhatár, 1953 szeptember-október, 313. l. [VISSZA]

192. Uo. 315. l. [VISSZA]

193. Uo. 316-317. l. [VISSZA]

194. Látóhatár, 1953 július-augusztus, 246. l. [VISSZA]

195. Látóhatár, 1954 január-február, 11. l. [VISSZA]

196. Uo. 12. l. [VISSZA]

197. Vö. Veér Imre: Javaslat a magyar emigráció képviseleti szervének létrehozására, Az Ember, 1950. júl. 29. [VISSZA]

198. Hungária, 1951. jún. 22. [VISSZA]

199. Hungária, 1950. jún. 23. [VISSZA]

200. Hungária, 1954. okt. 15. [VISSZA]

201. Peyer Károly: Válasz egy rágalmazónak, New York 1955, 4. l. [VISSZA]

202. Ács Ernő: A Magyar Nemzeti Bizottmány mint politikai szervezet, New York 1952, 42. és 47. l. [VISSZA]

203. Látóhatár, 1951 szeptember-október, 56. l. [VISSZA]

204. Uo. [VISSZA]

205. Az erre vonatkozó tervek szerint Varga Béla amolyan államfőnek megfelelő tisztet kapott volna, a Végrehajtó Bizottság elnökévé pedig Eckhardt Tibor lépett volna elő. Nagy Ferenc, Pfeiffer, Peyer kikerült volna a VB-ből, feladataikat Sulyok Dezső, Varga László, Fábián Béla vette volna át, Peyer helyére Bán Antalt akarták felkérni. E terv ellen - amelyet Kovács Imre információi szerint főleg Varga László kolportált - oly határozott és egységes volt a bizottmányi "balszárny" fellépése, hogy el kellett ejteni. Kovács Imre rendkívül lehangolónak nevezte a Keresztény Népmozgalom ez ügyben tevékeny tagjai - Közi Horváth József, de főleg Varga László - magatartását. (K.I. levele a szerzőhöz, 1951. aug. 13.) [VISSZA]

206. Hungária, 1951. febr. 9. [VISSZA]

207. Hungária, 1951. júl. 15. [VISSZA]

208. Borsos Sándor: Beszéljünk őszintén, Valóság, 1953/1. sz. 3. és 5. l. - Presser István: Mendès-France Franciaországa és Európa, Valóság, 1954/2-3. sz. 18. l. [VISSZA]

209. Amerikai külpolitika, Valóság, 1953/1. sz. 19. l. [VISSZA]

210. Zavaros gondolatok, pongyola fogalmazás, Látóhatár, 1956 május-augusztus, 199-201. l. [VISSZA]

211. Vö. Lajossy Sándor, id. m. [VISSZA]

212. Élet, 1952. dec. 25. [VISSZA]

213. A Kollégium egy volt magyar hallgatója, Skultéty Csaba úgy emlékezik, hogy az 1950-51 tanévben vele együtt csak ketten voltak magyarok. (S. Cs. szóbeli közlése.) A Hungária egy 1952 végi számában megjelent riport szerint az 1951-52 évben négy magyar tanult a Kollégiumban. Jóllehet a város flamand nyelvterületen fekszik és Bruggenak kellene nevezni, az intézmény neve a magyar szóhasználatban mint Brugesi Európa Kollégium terjedt el. [VISSZA]

214. Magyar Szabadság, 1953 december. [VISSZA]

215. A párizsi szabad magyar fiatalság kiáltványa, Párizs 1954. [VISSZA]

216. Nagy Vince üzenete a magyar emigrációnak, Dél-amerikai Magyarság, 1954. okt. 30 [VISSZA]

217. Londoni Hírlap, 1950. márc. 2. [VISSZA]

218. Vö. Sárossy-Szüle Mihály: Mr. Jávor, New York 1982. - Az Egyesült Államokba vándorolt ki Makay Árpád filmrendező, aki 1949-ben hagyta el Magyarországot. Rajta kívül Nyugatra távozott a negyvenes évek végén Radványi Géza és Szőts István filmrendező is. Az előbbi Franciaországban és Németországban, az utóbbi Ausztriában dolgozott. A negyvenes évek végének menekült filmszínésznőihez tartozott Karády Katalin és Tasnády Fekete Mária. Az előbbi Dél-Amerikában, az utóbbi Németországban telepedett le. (Karády jelenleg New Yorkban él.) [VISSZA]

219. Vö. Tamás József: Magyar iskolák Kanadában, Montreal 1966. [VISSZA]

220. Az én Ausztráliám, Budapest 1976, 144-145. l. [VISSZA]

221. Száznegyven év, Új Látóhatár, 1970/5. sz. 412. l. [VISSZA]

222. Csonka János: Menekült magyarok Ausztráliában, Új Magyar Út, 1953/4. sz. 18. l. [VISSZA]

223. Hungária, 1953. szept. 18. [VISSZA]

224. Hungária, 1955. márc. 5. [VISSZA]

225. Unio, 1953 július. [VISSZA]

226. Új kurzus Magyarországon, Látóhatár, 1954 november-december, 321. és 323. l. [VISSZA]

227. Eckhardt nyilatkozatáról vö. Új Hungária, 1953. júl. 10. - Borsody István: McCarthyzmus, Látóhatár, 1954 március-április, 160-162. l. [VISSZA]

228. Borsos Sándor és Presser István Nyilatkozata, 1955 november. [VISSZA]

229. Le Monde, 1955. máj. 4. [VISSZA]

230. Hungária, 1955. febr. 18. [VISSZA]

231. Szabad Világ, 1951. júl. 20. [VISSZA]

232. Elindultam szép hazámból... 459. l. [VISSZA]

233. Új Hungária, 1955. febr. 25. [VISSZA]

234. Hungária, 1955. ápr. 4. [VISSZA]

235. Vö. Holt, id. m. 149. és köv. l. [VISSZA]

236. Elindultam szép hazámból... 461. l. - A léggömbök által Magyarországra juttatott nyomtatványok közül a legnagyobb hatása kétségtelenül Hruscsov titkos beszéde teljes magyar szövegének volt. A Szabad Európa Rádión kívül ezekből a röplapokként leszórt füzetekből tudta meg Magyarország lakossága, mit mondott Hruscsov a 20. szovjet pártkongresszuson - zárt ajtók mögött - Sztálinról és rémuralmáról. A titkos beszéd bátorítóan hatott nemcsak a mind szélesebb körökre kiterjedő nemzeti ellenállásra, hanem a kommunista párton belüli ellenzék magatartására is. [VISSZA]

237. Tisztogatás vagy tetemrehívás, Új Hungária, 1955. dec. 30. [VISSZA]

238. Austria and Hungary, The Hungarian Observer, April-May 1955. [VISSZA]

239. Új Hungária, 1955. máj. 27. [VISSZA]

240. Új Hungária, 1955. jún. 24. [VISSZA]

241. Új Hungária, 1955. okt. 14. [VISSZA]

242. Új Hungária, 1955. nov. 18. [VISSZA]

243. Kovács Imre személyes közlése [VISSZA]

244. Látóhatár, 1956 január-február, 4-11. l. [VISSZA]

245. Látóhatár, 1956 március-április, 113-118. l [VISSZA]

246. Velem a határozatot a Szabad Európa Rádió több müncheni vezetője, valamint Vámos Imre, a Látóhatár szerkesztője jelenlétében William Griffith politikai tanácsadó (később a Massachusetts Institute of Technology tanára és néhány jelentős könyv szerzője) közölte, felolvasva egy hosszú new yorki táviratot, amely szerint cikkem több tételével a Szabad Európa Bizottság nem ért egyet. Különösen azt észrevételezte, hogy olyan kérdésben is a Bizottságtól eltérő véleményt nyilvánítottam, amely elvi álláspontját érinti: ez a Magyar Nemzeti Bizottmány szerkezete, szerepe és feladata. Elegendő ok, hogy elváljunk egymástól, mert vétettem a vállalat belső ügyrendje ellen. Az elbocsátás mégsem következett be. [VISSZA]

247. Látóhatár, 1956 május-augusztus, 145-151. l. [VISSZA]

248. Uo. 164-166. l. [VISSZA]

249. Uo. 166-175. l. [VISSZA]

250. Uo. 176-178. l. [VISSZA]

251. Uo. 178-179. l. [VISSZA]

252. Uo. 179-181. l. [VISSZA]

253. Uo. 181-183. l. - Szabó Miklós "Csendes háború" című, Budapesten 1984-ben kiadott könyvében azt állította, hogy a magyar titkosszolgálat megbízásából ügynökként "telepítették" Nyugatra, ahol a hírszerzés és az emigráció bomlasztása volt a feladata. Az ügynökként való 1955-ös kiküldésben kételkednek némelyek azok közül, akik közelről ismerték. Király Béla szerint személyes okok következtében valódi menekültből később válhatott nyugaton dolgozó hírszerzővé. Vö. Diszinformáció, Bécsi Napló, 1985 március-április, 10. l. [VISSZA]

254. Látóhatár, 1956 szeptember-október, 246. l. [VISSZA]

255. Látóhatár, 1956 május-augusztus, 184-188. l. [VISSZA]

256. Népszava, 1956 május-június. [VISSZA]

257. Az amerikai külpolitika és az emigráció, Látóhatár, 1956 szeptember-október, 251-254. l. [VISSZA]

258. Tavaszi szél Washingtonból, Hungária, 1956. febr. 20. [VISSZA]

259. Borsody, id. m. [VISSZA]

260. Vö. Népszava, 1956 május-június. [VISSZA]

261. A párt új értelmiségi politikája, Látóhatár, 1956 szeptember-október 251. l. [VISSZA]

262. Ha úgy lett volna, ahogyan budapesti történészek állítják, akkor ennek a programban is tükröződnie kellett volna. A napirenden egyetlen referátum sem szerepelt, amelynek témájából erre lehetett volna következtetni. Az október 29-re tervezett plenáris ülésen Nagy Ferenc "A paraszt és a kommunizmus" címen tartott volna előadást. A Parasztunió főleg szervezeti kérdésekkel kívánt foglalkozni és új végrehajtó bizottságot választani. (A kongresszus angol nyelvű meghívója a szerző birtokában.) [VISSZA]

263. Vö. Gosztonyi Péter: Találkozásom Nagy Ferenccel, Bécsi Napló, 1984 március-április. [VISSZA]

264. Vö. Gosztonyi Péter: Miklós von Horthy, Zürich-Frankfurt 1973, 114-115. l. - Horthy bécsi meghívásáról szóló adalék Gosztonyi Péter közlése. [VISSZA]

265. A tartózkodó és mérsékelt magatartásra jellemző volt a 21 németországi szervezet összefogásából született "Magyar Bizottság Németországban" 1956. október 27-i felhívása, amely szerint Magyarországra való utazásokat "sem a német és osztrák hatóságoknak, sem az emigrációs szervezeteknek nincs módjában támogatni", továbbá: "az emigráció összessége vagy egyének részéről semmilyen beavatkozás sem kívánatos, ez az otthoni helyzet kibontakozására zavaróan hatna". A felhívást a katolikus és református egyház, a diákszövetség, a segítőszolgálat, a müncheni Magyar Iroda, a Szabadság Mozgalom és az MHBK megbízottja írta alá. (Gosztonyi archívum) [VISSZA]

266. Téves utakon, Látóhatár, 1957 január-február, 31. l. [VISSZA]

267. Az adatok részben Szépfalusi István "Lássátok, halljátok egymást!" című könyvéből, részben Dávid Zoltán Magyarországon publikált tanulmányaiból valók. [VISSZA]

268. Köztük volt a Látóhatár három szerkesztője: Horváth Béla, Molnár József és Vámos Imre, a hozzájuk közel álló Király Ernő, továbbá Márjás Viktor h. osztályvezető, Ajtay Miklós, Lázár Miklós, ifj. Thury Zoltán. A magyar osztály vezetője, Gellért Andor new yorki beosztást kapott. Gellért helyébe először ideiglenes jelleggel Kemény György, majd végleges hatállyal Bede István került. Az utóbbi helyettese a New Yorkból áthelyezett András Károly lett. E könyv szerzője - a Látóhatár köréhez tartozván - feltehetően csak azért menekült meg az elbocsájtástól, mert mint üzemi tanácsi tagot védték a német üzemi alkotmány rendelkezései. [VISSZA]

269. Vö. Magyar Forradalmi Tanács 1957. február 19-i tájékoztató körlevele. [VISSZA]

270. Vö. Facts about Hungary, New York 1966, 310-314. l. [VISSZA]

271. Elindultam szép hazámból... 465-466. l. [VISSZA]

272. Vö. Kázmér Nagy: Australia and the Hungarian Question in the United Nations, Melbourne 1966. (A szerző részletesen ismerteti az ausztrál delegáció által tanúsított magyarbarát és szovjetellenes magatartást.) [VISSZA]

273. Új Hungária, 1956. nov. 16. - A müncheni lap munkatársi gárdája a forradalom után kibővült 1956 őszén nyugatra menekült néhány ismert újságíróval. Közöttük volt Borbély László, Halász Péter, Szvatkó Pál. [VISSZA]

274. A jelentés eredeti angol szövege hamarosan könyv formában is megjelent és napvilágot láttak más nyugati nyelvű kiadásai is. Magyarul - Stankovich Victor fordításában - 1981-ben adták ki Münchenben, "A forradalom tanúi" címen. [VISSZA]

275. 60 szavazattal, 10 ellenében és 10 tartózkodással. [VISSZA]

276. Látóhatár, 1957 szeptember-október, 255-256. l. [VISSZA]

277. Látóhatár, 1957 november-december, 338-339. l. [VISSZA]

278. Látóhatár, 1958 január-február, 46-47. l. [VISSZA]

279. Uo. 49. l. [VISSZA]

280. Uo. 58. l. [VISSZA]

281. Látóhatár, 1958 március-április, 58. l. [VISSZA]

282. Egy hónappal Ravasz Károly cikkének megjelenése után Nagy Kázmér összevetette az 1960-as magyar kérdést az 1860-as magyar kérdéssel, megállapítva, hogy amaz keservesebb emennél, miután - ellentétben Bécs 1860-as magatartásával - "ma még semmi sem kényszeríti Moszkvát a tárgyalásra". Független Magyarország, 1960. febr. 15. [VISSZA]

283. Látóhatár, 1957 július-augusztus, 222. l. [VISSZA]

284. Elindításában részt vett a többi között Benkő Zoltán, B. Rácz István, Jónás Pál, Kiss Dániel, Egri György, Gábori György. [VISSZA]

285. Vö. Magyar Szabadság Szövetség 6. sz. Körlevele, Milano 1957. jún. 24. [VISSZA]

286. A Központi Intéző Bizottság titkári tisztét (amerikai társelnökként) Vass Vilmos látta el. Az ausztriai megbízott Vidovics Ferenc volt. Az egyéb tisztségviselők közé tartozott Horváth János pénztáros, Végváry Vazul, Potoczky Kálmán elnökségi tagok, Halászi József, Rédey Gábor, Rozmanith Antal európai intéző bizottsági tagok. [VISSZA]

287. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 1962. nov. 15-i körlevele. [VISSZA]

288. A tisztségviselőkhöz tartozott - másokon kívül - Légrády László európai társelnök, Vitéz Baán amerikai társelnök, gróf Széchenyi György, Szeredás Jenő, Ispánki Béla, Pátkai Róbert. A kongresszuson előadott Veress Lajoson kívül Bezerédj Zoltán, Dénes Tibor, Töttösy Ernő. Vö. 1962. nov. 15-i körlevél. [VISSZA]

289. Szabadságharcos, 1964 május. [VISSZA]

290. Az Intéző Bizottság ismertebb tagjai voltak Németországból Benkő Zoltán, Ember László, Svájcból Csáky Aladár, Horváth Árpád, Franciaországból Németh Pál, Belgiumból Töttösy Ernő. Vö. Szabadságharcos id. sz. [VISSZA]

291. Kanadai Magyarság, 1967. nov. 18. [VISSZA]

292. Szemle, 1959 június, 1. l. [VISSZA]

293. Uo. 2. l. [VISSZA]

294. Tudósítás a bécsi VIT magyar résztvevői számára, Bécs 1959 augusztus. [VISSZA]

295. Vö. Alan Dare-Paul Hollander: Hungarian Students in Great Britain, London 1959 [VISSZA]

296. Ezek mindenütt létrejöttek, ahol magyar diákok nagyobb számban tanultak. Az 1965-ben rendezett 10. MEFESZ-közgyűlésen 13 országos szövetség képviseltette magát. Még a távoli földrészeken is működtek magyar diákszervezetek. Különösen sikeres volt az 1958-ban alapított Sydneyi Magyar Egyetemisták Egyesülete. [VISSZA]

297. Angol neve United Federations of Hungarian Students (UFHS) volt. (E csúcsszervezetet kezdetben Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségének - angolul: Union of Free Hungarian Students - nevezték.) A MEFESZ először Kölnben székelt. Az alakuló közgyűlést 1957 májusának végén Liechtensteinben rendezték. Utána került át a központ Genfbe. Az egyebütt említett diákszövetségi vezetőkön kívül ismertebbek voltak Svédországban Illés György, Szarka László, Somogyi László, Svájcban Segesváry Viktor, Ausztriában Radnóti Ágoston, Hollandiában Németh Sándor, Franciaországban Nagy Pál. [VISSZA]

298. Ennek vezetője Eugene L. Metz és magyar referense Albrecht Dezső volt. [VISSZA]

299. Szalay Gábor körlevele, 1967 január. [VISSZA]

300. A résztvevők Zilahy Lajost kívánták elnöknek, de a New Yorkban élő regényíró elhárította a felkérést. Vö. 1957 március 15-17. közgyűlés jegyzőkönyve (A szerző birtokában). [VISSZA]

301. 1957 végén Angliában 27, Ausztriában 14, az Egyesült Államokban 13, Franciaországban és Németországban 12-12 írószövetségi tag élt. [VISSZA]

302. Vö. A párizsi írószövetségi kongresszus jegyzőkönyve (A szerző birtokában). [VISSZA]

303. 1957 áprilistól 1958 augusztus végéig terjedő 17 hónap alatt majd 7500 font volt a bevétel. (A Congress-tól 7150 font.) Ugyanakkor a SZER-tól származó bevétel 9000 amerikai dollárt és 1200 angol fontot tett ki. (Az elbocsátott SZER munkatársaknak ebből mintegy 4500 dollár jutott.) A dologi kiadásokon kívül az Írószövetség kisebb összegű fizetéseket is folyósított, mégpedig Ignotusnak, a titkároknak, néhány irodai alkalmazottnak, valamint rövid ideig Szabó Zoltán főtitkárnak. Vö. a MISZK 1958 októberi párizsi kongresszusára készített elszámolása (A szerző birtokában.) [VISSZA]

304. A szövetség 1960 szeptemberében memorandumot küldött Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárnak, közbelépését kérve a még fogva tartott magyar írók érdekében. [VISSZA]

305. A Congress for Cultural Freedom európai irodája Párizsban működött. Vezetője 1950 és 1967 között az Észtországban született Michael Josselson volt. A magyarokkal is ő tartotta a kapcsolatot. 1978-ban halt meg Genfben. [VISSZA]

306. A Congress 1960 elején jelentősen csökkentette az Irodalmi Újság részére folyósított összeget, aminek következtében kisebbek lettek a fizetések és a szerzői honoráriumok. [VISSZA]

307. Magyar Tudósító, 1957. júl. 4. [VISSZA]

308. A Szociáldemokrata Párt Emigrációs Szervezetének 1958 nyarán Bonnban rendezett kongresszusán Kéthly Annát formálisan is megválasztották elnökké, Szélig Imrét pedig főtitkárrá. Rangban harmadik embernek a Stockholmban élő Bölcsföldi Andor számított, arra szemelve ki, hogy majdan Kéthly és Szélig helyébe lépjen. Szélig halála után a stockholmi kongresszuson ő lett a főtitkár, Kéthly halála után pedig a párt élére került. Az 1956-os forradalom után nyugatra került szociáldemokraták közül említést érdemel az eddig megnevezetteken kívül Szabó István publicista, a Magyar Nemzet és a Népszava volt munkatársa, az újságírók ötvenhatos forradalmi bizottságának elnöke, aki 1984-ig a Szabad Európa Rádiónak dolgozott. Bécsben Havas Gábor képviselte a pártot. Az osztrák szocialista párt és a magyar szociáldemokraták között a kapcsolatot az előbbi magyar referense, a húszas évek óta Bécsben élő Herzog Károly tartotta. Fischer József, aki Kéthly Annával és Kelemen Gyulával együtt képviselte a szociáldemokráciát Nagy Imre nem [VISSZA]

309. A lap - amely havonta jelent meg - átvette a hajdani Népszava évfolyamszámát. Elindulásakor a 85. évfolyamot jegyezte. [VISSZA]

310. Szocialista Szemle, 1957 eleji szám. [VISSZA]

311. Szocialista Élet, 1961 július-október. [VISSZA]

312. Uo. [VISSZA]

313. Szocialista Élet, 1961 november - 1962 február. [VISSZA]

314. A Magyar Népierők Találkozójának célja, Párizs, 1957. nov. 1. [VISSZA]

315. Ahogy Lehet, 1957/8. sz. [VISSZA]

316. Presser levelének keltezése: Zürich, 1957. dec. 15. [VISSZA]

317. Melléklet a Szocialista Forradalomért 1964 szeptember-októberi számához. [VISSZA]

318. Vö. Új pártra van szükség, Szocialista Forradalomért, 1964 augusztus. [VISSZA]

319. Bede István, a SZER magyar osztályának vezetője és Szabó Zoltán, a rádió londoni munkatársa felkereste Denis Healeyt, a munkáspárt külügyi szóvivőjét, aki megígérte, hogy a Moszkvába utazó legközelebbi munkáspárti delegáció ugyanúgy szóba hozza a Bibó-ügyet, mint évekkel azelőtt Kéthly Anna ügyét. Bibó István bebörtönzése szerepelt az edinburghi PEN kongresszuson is, de ott a budapesti delegáció azzal a meglepő kijelentéssel tiltakozott ellene, hogy Bibó István "nem író", tehát az írói világszervezet nem illetékes, hogy foglalkozzék vele. [VISSZA]

320. William S. Broomfield (Michigan), Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1962. júl. 29. [VISSZA]

321. Thomas J. Lane (Massachusetts), Uo. [VISSZA]

322. Herman T. Schneebel (Pennsylvania), Uo. [VISSZA]

323. The Hungarian Quarterly, 1962 január. Magyarul: Független Magyarország, 1962. márc. 16. [VISSZA]

324. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1962. júl. 29. [VISSZA]

325. Uo. [VISSZA]

326. Krónika, 1958 december. [VISSZA]

327. Uo. 1958 január. Kórodi Katona János interjúja H. O.-val. [VISSZA]

328. Kanadai Magyarság, 1968. márc. 30. [VISSZA]

329. Hídfő, 1959. szept. 10. [VISSZA]

330. Vö. Dél-amerikai Magyarság, 1963. júl. 4. [VISSZA]

331. Uo. 1963. jún. 20. [VISSZA]

332. ACEN News, 1961 november-december. [VISSZA]

333. Papp László: Vita a jövendő Magyarországról, Új Látóhatár 1963/5. sz. 441. l. [VISSZA]

334. IPU Bulletin 1964. [VISSZA]

335. Elindultam szép hazámból... 464. l. [VISSZA]

336. Id. m. 468. l. [VISSZA]

337. Levél e könyv szerzőjéhez, New York 1963. okt. 29. [VISSZA]

338. A Független Magyarország utóda az 1963 októbere és 1964 áprilisa között kiadott, ugyancsak Nagy Kázmér által szerkesztett Tükör, valamint az 1968 januárja és decembere között Melbourne-ben megjelent FM Press volt. Amikor a Független Magyarország vége már előrelátható volt, Nagy Kázmér azt javasolta, hogy a lap olvadjon bele az Új Látóhatárba, ő pedig mint főmunkatárs és ausztráliai megbízott kapjon helyet a folyóirat szerkesztőségében. Ezt az Új Látóhatár elhárította. Nagy Kázmér nem sokkal később elhagyta Ausztráliát és miután nem sikerült bejutnia a Szabad Európa Rádió müncheni magyar osztályára, Londonban telepedett le és a BBC munkatársa lett. Ugyancsak eltávozott Ausztráliából Zsigmond Endre, aki Münchenbe került a SZER-hoz. Ravasz Károly visszatért Magyarországra. A Sydneyben megjelenő magyar lapnak végső stádiumában a nevezetteken kívül leggyakoribb szerzői Dettre András, Kunz Egon és Ruttkay Arnold voltak. [VISSZA]

339. Kiss Sándor, Kovács Imre és Varga László levele, New York, 1964. jún. 1. [VISSZA]

340. Levél e könyv szerzőjéhez, New York, 1964. ápr. 3. [VISSZA]

341. Kiss Sándor, Kovács Imre és Varga László id. levele. [VISSZA]

342. Vö. A forradalom utáni magyar gazdaságpolitika három szakasza, Új Látóhatár, 1963/2. sz. 153-160. l. [VISSZA]

343. Új korszak küszöbén? Új Látóhatár, 1963/5. sz. 435. l. [VISSZA]

344. Magyar változatok, 1. A senki földjén, Új Látóhatár, 1964/2. sz. 204. l. [VISSZA]

345. Miért nincs magyar külpolitika? Új Látóhatár, 1964/5. sz. 422. l. [VISSZA]

346. Uo. [VISSZA]

347. Kádár János útja, Új Látóhatár, 1966/6. sz. 536. l. [VISSZA]

348. Nem valósult meg Borsányi Julián egy másik kezdeményezése: az író munkatársak szerepét és felelősségét szabályozó "szerkesztőségi alkotmány". Az ő nyugdíjba vonulásával ez a kérdés lekerült az igazgatóság és az üzemi tanács közötti tárgyalások napirendjéről. [VISSZA]

349. Vö. Első Németországi Magyar Ifjúsági Kongresszus, Köln 1959. A kongresszust a Báthory Istvánból, Matuz Józsefből és Szeberényi Tamásból álló előkészítő bizottság hívta egybe. A rendezés munkáit Jákli István irányította. A megválasztott intézőbizottság a következőkből állott: Jákli István, Matuz József, Pokorny Tibor, Szeberényi Tamás és Waldman Mátyás. [VISSZA]

350. A három fő referátumot "A magyarországi helyzet"-ről Bezerédj Zoltán (Köln), a magyar gazdaságpolitikáról Szabados József (München) és a nemzetközi helyzetről a német Egon Klepsch egyetemi docens, a majdani CDU képviselő és az Európa Parlament kereszténydemokrata frakciójának mai vezetője tartotta. A találkozóra szóló meghívót Jákli István (Köln), Kovács Zoltán (München), Osváth György (Bonn) és Varga József (Bécs) írta alá. Mind a négyen a Magyar Keresztény Demokrata Unió tagjai voltak. [VISSZA]

351. Rajnai Találkozó tanácskozásainak összefoglalása, É.n. (1963). [VISSZA]

352. Az egyesület elnöke Bogyay Tamás, alelnöke Torjai Szabó István és pénztárosa Jákli István lett. A Tudományos Tanácsadó Testület élére Hans Sedlmayr, a hajdani Sopron megyei Szarvkőn született és magyarul is beszélő neves német művészettörténész egyetemi tanár került. Tagjai voltak a többi között: Alföldi András, Brandenstein Béla, Deér József, Ivánka Endre, Kerényi Károly. [VISSZA]

353. Vö. Meleghy Gyula: A németországi magyar emigráció történelmi pillanata, Magyarok, 1961 október. [VISSZA]

354. Az 1964-ben megválasztott tisztikarban Légrády László és Benkő Zoltán volt a két alelnök, Mikófalvy Lajos a főtitkár. [VISSZA]

355. Egy 1984-es statisztika szerint Zürich városában lakó svájci állampolgárok közül 1020 vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Ezzel Svájc négy nemzeti nyelvének (német, francia, olasz, réto-román) egyikéhez tartozók után mint ötödik legnagyobb nyelvi csoport a magyar következett. Vö. Neue Zürcher Zeitung, 1984. márc. 5. [VISSZA]

356. Életünk, 1984 február. - A szövetség működésére vonatkozóan vö. Molnár József: Egy példamutató emigráns szervezet jubileumára, Új Látóhatár 1984/4. sz. 540-550. l. [VISSZA]

357. Az Alapítvány intézőbizottsága 1983-ban a következőkből állott: Alföldi László. Arató László, Ghéczy Iván, Jaczkó Pál, Kovács Andor, Luka László, Merényi Aladár, Nagy László. [VISSZA]

358. A Stockholmban élő Szöllősi Antal Magyar Archívumában több értékes adatot közölt a svédországi magyar bevándoroltakra és menekültekre vonatkozóan. [VISSZA]

359. Elsősorban a március 15-i és október 23-i megemlékezéseket. Ezt a két napot minden nyugati magyar kolóniában megünneplik. - Újabb keletű svédországi kezdeményezés az Északi Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Köre, amely 1985 tavaszán rendezte az "I. Stockholmi Magyar Irodalmi Nap"-ot, azzal az elhatározással, hogy folytatni fogja irodalom- és könyvpártoló munkáját. A szervezést Szöllősi Antal végzi. - A nevesebb svédországi magyar egyesületi vezetők: Rezsőfi Alajos, Polgáry Sándor, Jakabffy Ernő, Ásvány Endre. [VISSZA]

360. Társelnökök lettek: Bertalan Imre, Bodnár Gábor, Hites Kristóf, Vígh Zsolt. Az intézőbizottság elnökévé Pásztor Lászlót, az igazgatóság elnökévé Vígh Zsoltot választották meg. A szervezet neve: Amerikai Magyarok Országos Szövetsége. [VISSZA]

361. Az igazgatóság elnöke Böjtös László, az intézőbizottság elnöke Beke Imre lett. A külügyi titkár Száz Zoltán. A szövegben sajnálatos elírás történt. Az elnök Dömötör Tibor és nem Lajos. [VISSZA]

362. A jogászszövetség vezetőihez tartozott illetve tartozik Weber Tibor, Moór Arthur, Némethy Imre, Nyáry Miklós, Zsitvay Leó, Márk Béla, Fercsey János, Láczay Ervin. [VISSZA]

363. Például Bognár Kálmán, Boros Lajos, Füry Lajos, Oláh László, Szűcs Pál, Vajda Albert. [VISSZA]

364. Vö. Ébresztő! Napjaink, 1976 október. [VISSZA]

365. Az Új Világban publikál Szegedi László, Vajda Albert, Kállay Kristóf Ervin, Szombati Sándor, Hóry László, Stankovich Victor. A Californiai Magyarság mellékleteként jelenik meg 1973 nyarától - Zas Lóránt szerkesztésében - a Napnyugat, mint a Californiai Magyar Írók Körének lapja. A Napnyugat könyveket is kiad. [VISSZA]

366. Szántó Miklós budapesti szociológus az anyanyelvűséget véve alapul 450 000-re teszi az Egyesült Államokban élő magyarok számát. Vö. Magyarok Amerikában, Budapest 1984, 18.1.- Dávid Zoltán a világmagyarságot kutató statisztikus az 1968-as adatok alapján 800 000-re becsülte az amerikai magyarok számát. Vö. A magyar diaszpóra, Magyar Hírek, 1969. ápr. 19. - Több amerikai magyar statisztika 700 000 magyarról tud. [VISSZA]

367. A legtöbb magyar - 142 000 - New York Államban él. Ohióban 106 000, Pennsylvaniában 83 000, New Jerseyben 82 000, Californiában, Ilionisban és Michiganben 50-60 000 a magyarok száma. A városok közül New York áll az első helyen 70 000 magyarral, utána Cleveland következik. [VISSZA]

368. A városok közül a legtöbb magyarja Torontónak van. Az ott élő Béky-Halász Iván 1984-ben a torontói telefonkönyvben 170 Horváth, 161 Nagy, 135 Kovács, 131 Tóth, 114 Szabó és 101 Kiss nevű magyart talált. Kilátó (Brüsszel), 1984 április. [VISSZA]

369. A Magyar Ház 1975-től kezdődően Krónika címen rendszeresen megjelenő nyomtatott folyóiratot is kiad, amely elsősorban a kanadai magyarok tevékenységét tartja számon. Az ismertebb kanadai magyar közéleti emberek közül említést érdemel Gyallay-Pap Domokos, Nagy György, Vass Ferenc, Korponay Miklós, Tar Mihály, Endes László, Kovács István, Kostya Sándor, Ormay József, Bolla Imre. [VISSZA]

370. Vö. Kanadai Magyarság, 1984. április 28. [VISSZA]

371. Kanadai Magyarság, 1978. április 22. Ez a szemlélet sugallta a Szent-Györgyi Albert elleni tüntetést, amelyet szabadságharcosok azért szerveztek, mert a Nobel-díjas tudós elment a budapesti külképviselet fogadására. [VISSZA]

372. Uo. - A "magyarországi kapcsolatok kérdésében tanúsított pozitív állásfoglalása miatt éri kritika újabban az 1982-ben Calgaryban megjelenő és Miklóssi István által szerkesztett Nyugati Magyarság című lapot is. A frissebb lapalapítások közé tartozik a Torontóban kiadott Magyar Napló, amelynek egyaránt van olvasója Kanadában és az Egyesült Államokban, elsősorban bő tájékoztató anyaga révén. [VISSZA]

373. 1981 végén Sydneyben rendezték az 5-ik, 1984 utolsó és 1985 első napjaiban a nyugat-ausztráliai Perthben a 6-ik találkozót. [VISSZA]

374. Az ausztráliai hivatalos népszámlálók a nemzetiség helyett a szülőföld iránt érdeklődnek. Az 1981. június 30-i népszámlálás adatai szerint 28 000-en születtek Magyarországon. Ezek 37 %-a Sydney-ben, 28 %-a Melbourne-ben lakott. A hivatalos statisztikában nem szerepelnek magyarként azok a gyerekek sem, akik már Ausztráliában születtek. A magyarok tényleges száma jóval nagyobb, ha hozzáadjuk a Jugoszláviából, Csehszlovákiából, Romániából bevándoroltakat, valamint magyar szülők Ausztráliában született fiait és leányait. [VISSZA]

375. Az ötholdas telek 80 000 dolláros vételárát Jandó Gyula és Hende Sándor családja fizette ki. [VISSZA]

376. Ezeket a tartományi csúcsszervek - Victoriai Magyar Szövetség, New South Walesi Magyar Szövetség, stb. - fogják össze. Ezek felett áll az Ausztráliai Magyar Szövetség. A nevesebb ausztráliai egyesületi vezetők közé tartozik Majláth György, Galló Géza, Endrey Antal, Faith Ferenc, Csaba László, Varga Zoltán, Altorjai Ervin, Kogon Károly, Elek Sándor. A rádióállomások irányítói és fő munkatársai Deseö Walter, Soós Miklós, Mészáros Tibor, Légárd László, Gallus Sándor, Ruttkay Arnold. A sajtóban és irodalomban Domahidy András, Csepelyi Rudolf, Ruttkay Arnold, Dezséry András, Csapó Endre, Ady János, Márffy Attila, Endrey Antal, Novak Mária, Veszély János, Krinszki Gyula az ismertebb nevek. A melbourne-i értelmiségi fiatalokat Szöllősy Szabolcs fogja össze. A magyar közéletben szerepet játszó tudósok közül az ismertebbek Gallus Sándor, Kunz Egon, Varsányi Gyula, Vászolyi Erik. [VISSZA]

377. Vö. Zsuffka Victor: A caracasi magyarokról, Új Világ, 1983. június 24. [VISSZA]

378. Irányítói Nikolits Miksa, Péter László, Szigethy Miklós. [VISSZA]

379. Vö. Utolsó oázis, Kanadai Magyarság, 1974. június 22. [VISSZA]

380. A szóban forgó házban laktak Zágon Józsefen kívül olyan ismert személyiségek, mint Mester István, Nyisztor Zoltán, Asztalos János. Egy időben a második emeleten az emigráns papok, a többi részben a budapesti hivatalos személyek laktak. Ez az együttélés azonban hamarosan megszűnt. [VISSZA]

381. Vö. Pannónia Sacra, 1960 október, Öry felmérése eredetileg a Magyar Papi Egység című lapban (a Szolgálat elődjében) látott napvilágot Seregszemle címen. [VISSZA]

382. Vö. Emmerich András - Julius Morel: Bilanz des ungarischen Katholizismus, München 1969. - A nevesebb katolikus papok az egyebütt már említetteken kívül: Bácsvári Róbert, Bátori István, Dévény István, Eperjes Ernő, Fábián Károly, Fejős Ottó, Frank Miklós, Gáspár Pál, Giannone Egon, Gróh Béla, Hegyi János, Hieró István, Horváth Benedek, Kerényi Olaf, Kőműves János, Lakos Endre, Marosi László, Mehrle Tamás, Mihályi Gilbert, Pfeiffer Miklós, Radnai Tibor, Schermann Rudolf, Szlezák Imre, Szőke János, Valentiny Géza, Varga László, Varga Zoltán, Vargha Gábor, Vecsey József és Lajos. - Említést érdemel, hogy Tomek Vince személyében 1947 és 1967 között magyar volt a piarista rend általános főnöke. Tomek Vince Rómában székelt, nagy tekintélynek örvendve rendjén kívül is. [VISSZA]

383. Vö. Emmerich András - Julius Morel: Kirche in Übergang, Die katholische Kirche Ungarns 1945-1982, Wien 1982. [VISSZA]

384. Az Életünk felelős szerkesztője Harangozó Ferenc. A lapot Szamosi József szerkeszti. Rajtuk kívül a leggyakoribb szerzők közé tartozik Cser-Palkovits István, Közi Horváth József, Mehrle Tamás, Prokop Péter. [VISSZA]

385. Vö. Csonka Emil: A száműzött bíboros, München 1976. [VISSZA]

386. Kanadai Magyarság, 1976. jan. 3. [VISSZA]

387. Uo. [VISSZA]

388. Az emigrációs élet furcsaságai közé tartozott, hogy 1979 végén Kanadában "Mindszenty fiai" néven szervezet alakult, amelynek hivatása "hazánk jövőjének jobbátétele". Egy újsághirdetés "a hazaszerető magyarok" támogatását kérte. Vö. Kanadai Magyarság, 1980. jan. 24. [VISSZA]

389. A doorni találkozó, Új Látóhatár 1959/4. sz. 327. l. [VISSZA]

390. Hivatalos neve ez volt: Mikes Kelemen Kör, Hollandiai Magyar Ifjúsági Munkaközösség. A "Hollandiai" jelző következetes használatát az indokolta, hogy e kört ne lehessen összetéveszteni szélsőjobboldali politikusok és újságírók által 1959-ben Münchenben alapított Mikes Kelemen Körrel, amely ugyancsak rendezett előadásokat, irodalmi esteket és könyvkiadói tevékenységet is folytatott, a többi között Fiala Ferenc, Marschalkó Lajos, Málnási Ödön munkáinak megjelentetésével. [VISSZA]

391. A doorni találkozó, 328-329. l. [VISSZA]

392. A Kör konferenciáinak anyagát nyomtatásban is megjelenteti: Eszmék nyomában (1965), Nyugati magyar irodalom (1976), Az embernek próbája (1976), Mérlegen (1978), Belső tilalomfák (1982), Önarcképünk sorsunk tükrében (1984). [VISSZA]

393. Az 1969-ben megválasztott tisztikar élére Targonski György matematikus került, társelnök pedig a müncheni Kalniczky György lett, aki később átvette a főtitkári teendőket és több, mint egy évtizeden át intézte a szervezet adminisztratív ügyeit. A KMEM ismertebb tagjai a többi között András Mária, Bejczy Antal, Berta József, Boór János, Horváth Árpád, Kiss Ulrich, Kovács K. Zoltán, Kunz Ferenc, Marghescu Sándor, Morel Gyula, Targonski Jolán, Tiszai Magda. A főtitkári tisztségben Kalniczky utóda Czupy József lett. Az elnök 1985-től Skultéty Csaba. [VISSZA]

394. A kép még lehangolóbb, ha összehasonlítjuk a megjelentek számát a kiküldött meghívókkal. 784 meghívóra 75-en mentek el, 364-re 29-en, 290-re 20-an. Vö. A KMEM főtitkárság statisztikai adatai a müncheni előadások látogatottságáról, 1977. [VISSZA]

395. Mi az igazság? (1962), Ecce Homo (1962), Mit cselekedjünk (1962), Ádám, hol vagy? (1963), Amíg időnk van (1965), Együtt Európában (1971). [VISSZA]

396. Vö. Szépfalusi István: A Bornemisza Péter Társaság 15 éve, in: Irodalom a jövő szolgálatában, Bern 1976. [VISSZA]

397. Az iskola sikeres működése nagyrészt Csergő Miklós és Csergő Miklósné szakavatott vezetésének eredménye. [VISSZA]

398. A hatvanas és hetvenes években nyugatra került írók és tudósok egy része is az Új Látóhatár munkatársa lett. A többi között Fodor István, Harmat Pál, Monoszlóy Dezső, Perneczky Géza, Román István, Zalán Magda. A hatvanas évek elején kezdett el rendszeresen publikálni az Új Látóhatárban Domahidy András, Domahidy Miklós, Hanák Tibor, Major-Zala Lajos, Zsigmond Endre. Az utóbbi 1972 és 1979 között a folyóirat főmunkatársa volt. [VISSZA]

399. Ezt Magos Gábor és felesége, Gyimes Judith szervezte meg. Az Irodalmi Újság Baráti Körének tagjai rendszeres hozzájárulással támogatták a folyóirat megjelenését. [VISSZA]

400. Az anyagiak hiánya indíthatta a Párizsban élő Tompa Lászlót arra, hogy Kuti Kilátó című rendszertelenül megjelenő és korlátozott példányszámú folyóiratát teljes egészében maga állítsa elő. E minden érdemleges visszhang nélkül megjelenő sokszorosított irodalmi lapnak eddig tíz száma látott napvilágot. - Kálmán Szabolcs Los Angeles-i református lelkész egy cikkében megállapította, hogy "hasonlóan az egyházakhoz, a sajtó is létéért küzd. Minden évben elhallgat egy-egy magyar újság, mint ahogy a magyar templomok ajtajai is itt-ott bezárulnak... A helyi újság, mint a helyi egyház is a környéken élő magyarokra épül. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy valamiért megsértődöm és nem fizetek elő, mint ahogyan azt sem engedhetem meg magamnak, hogy nem járok magyar templomba és nem támogatok magyar egyházat. Ha én így teszek, és ha más is így tesz, akkor nem lesz helyi magyar sajtó, és nem lesznek helyi magyar gyülekezetek." Új Világ, 1983. aug. 5. [VISSZA]

401. A Bibó Díjat 1980-ban Szabó Zoltán, 1981-ben Németh Magda és Kemény István, 1982-ben Kenedi János (Budapest), 1983-ban Sztáray Zoltán, 1984-ben Csoóri Sándor (Budapest) kapta. A Nagy Imre Díjat az Alapítvány a Magyar Kultúra Fejlesztésére Nyugaton nevű intézmény 1981-ben az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemnek Bibó István összegyűjtött műveinek kiadásáért, 1983-ban pedig a magyarországi kéziratos irodalom előállítóinak juttatta. A clevelandi Irodalmi Társaság 1984-ben alapított József Attila Díját első ízben Lezsák Sándor (Lakitelek) kapta egy verseskötetéért. [VISSZA]

402. A munkatársak belső köréhez tartoztak és tartoznak a szerkesztőn kívül a többi között a következők: Csernohorszky Vilmos, Gábor Áron, Hajnal László Gábor, Juhász László, Kocsis Gábor, Makra Zoltán, Máté Imre, Radnóczy Antal, Saáry Éva, Stankovich Victor, Töttösy Ernő, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert. [VISSZA]

403. Hol van a nemzet? San Francisco 1982, 229. l. [VISSZA]

404. Vö. Kanadai Magyarság, 1974 karácsony: "A magyar összeomlás harmincadik évfordulója küszöbén kérő szóval fordulunk a szabad világban szétszórt magyarsághoz." [VISSZA]

405. Húsz év után, München 1970, 12-13. l. [VISSZA]

406. Uo. 203. l. [VISSZA]

407. Uo. 223-224. l. [VISSZA]

408. Új Hungária, 1963. szept. 27. [VISSZA]

409. Várhatunk-e változást a nemzetközi politikában és Magyarországon 1966-ban? New York 1966. [VISSZA]

410. A németországi jelentősebb szervezetek ún. Magyar Akcióbizottságot létesítettek, amely tiltakozott és tiltakozásra felhívott a csehszlovákiai invázió ellen, demonstrációkat helyezve kilátásba és az "agresszorokkal való kapcsolatok", felfüggesztését sürgetve. Vö. Magyar Akcióbizottság Felhívása, Köln 1968. aug. 24. [VISSZA]

411. Kanadai Magyarság, 1970. szept. 12. [VISSZA]

412. Uo. 1970. aug. 29. [VISSZA]

413. Kovács Imre 1969 májusában elküldött, keltezés nélküli levele a szerzőhöz. [VISSZA]

414. Ez nem találkozott a hallgatók egyöntetű helyeslésével. Magyarországon és nyugaton mind többen nevezték rosszalló értelemben Budapest III-nak, hiányolva a "régi hangot". [VISSZA]

415. Kovács Imre 1972. február 8-i levele a szerzőhöz. [VISSZA]

416. Az Európai Szabad Magyar Kongresszus előzménye egy Európai Szabad Magyar Parlament megalakítására irányuló felhívás volt, amelyet több európai szervezet vezetői írtak alá és 1969. október 5-én bocsátottak ki. A felhívás szerint a "Parlament"-nek az lett volna a célja, hogy "az európai politikai és gazdasági szervezetekben a magyarság képviseletét" ellássa. "Mivel a budapesti rendszer csak szovjet megbízóit képviselheti, így az ESZMP Magyarországot is képviseli mindaddig, amíg népünk egységes akarata a szovjet csapatok kivonulása után megtartandó szabad választások útján meg nem nyilvánul." [VISSZA]

417. Kanadai Magyarság, 1971. okt. 30. [VISSZA]

418. Uo. 1970. jan. 3. [VISSZA]

419. Uo. 1972. okt. 7. [VISSZA]

420. A javaslattal foglalkozott a Közös Magyar Külügyi Bizottság, helyeselve az elgondolást, kétlépcsős megoldással, amelyben az első lépcső Magyarország demilitarizálása, a második az osztrák mintára történő semlegesítése lett volna. A KMKB a javaslat szövegét megküldte kormányoknak, ismert politikusoknak, szakértőknek, tekintélyes sajtóorgánumoknak. Vö. Magyar Élet (Toronto), 1973. jan. 27. [VISSZA]

421. Szociáldemokrata Szemle, 1971 november, 5. l. A folyóiratot sokszorosított formában Stockholmban adták ki, főszerkesztője Kéthly Anna, felelős kiadója Bölcsföldi Andor volt. Rendszeres munkatársai közé tartozott a: többi között Kemény György, Ignotus Pál, Gergelyfy Sándor, Vass Vilmos, Kovács Dénes, Surányi Imre. 1973-ban szűnt meg. [VISSZA]

422. A 20 lap terjedelmű füzetet Kéthly Anna elnök és Bölcsföldi Andor főtitkár jelentette meg. [VISSZA]

423. Vö. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1983. aug. 31. [VISSZA]

424. RFE washigtoni jelentés, 1972. júl. 17. [VISSZA]

425. Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség X. Világkongresszusának Zárónyilatkozata, Fairfield, Conn. 1973. ápr. 15. [VISSZA]

426. Hungarista Mozgalom, 1971. febr. 1. [VISSZA]

427. Hungarista Testvéreim! c. röpirat, 1972. (Gosztonyi archívum). [VISSZA]

428. "Próbáljuk tehát most megépíteni", című, Varga Sándor által aláírt és kelt. nélk. körlevél. [VISSZA]

429. A rendezők azt szerették volna, ha a meghívott magyarországi írókat Illyés Gyula vezeti. A megnyitó előadásra e könyv szerzőjét kérték fel, aki ezt elhárította. Személyét a budapesti partnerek egyébként sem fogadták el, a Varga Sándornak küldött értesítésük szerint "a felkért magyarországi előadók kifogást emeltek ellene". Varga nem volt hajlandó a budapesti feltételeket tudomásul venni. A németek, akik a szervezésre pénzt ígértek, a zavarok láttára visszaléptek. (Varga Sándor személyes közlései.) [VISSZA]

430. Vö. A Magyar Nemzeti Symposium terve, 1974 február. [VISSZA]

431. Országon kívül - nemzeten belül, a DMNSZ Értesítője, Köln 1975. [VISSZA]

432. Kanadai Magyarság, 1971. okt. 30. [VISSZA]

433. A Felhívást Rómában tartott értekezleten 34 menekült politikus írta alá, május 24-én. [VISSZA]

434. Vö. Neue Zürcher Zeitung, 1973. jún. 18. és az ESZMK magyar nyelvű jelentése. [VISSZA]

435. A federalisták levele szeptember 21-én került nyilvánosságra. [VISSZA]

436. Elkerülhető-e a harmadik világháború? München 1977, 45. l. [VISSZA]

437. A nyilatkozatot 1975. július 20-án bocsátották ki Londonban. [VISSZA]

438. Vö. Magyar Élet, 1975. aug. 1. [VISSZA]

439. UPI, Strasbourg 1975. okt. 5. A felhívást tíz közép- és kelet-európai emigráns képviselet megbízottai írták alá. [VISSZA]

440. A Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség Zárónyilatkozata, Sajtó bizottság, 1975. aug. 16-17. [VISSZA]

441. Kanadai Magyarság, 1977. jún. 25. [VISSZA]

442. Hungarian National Council, Confidential Report (Gosztonyi archívum). [VISSZA]

443. A New York Times szerint Mindszenty bíboros úgy vélte, hogy vallási, történelmi és alkotmányos szempontok alapján a végső döntés meghozatalába őt is be kellene vonni. [VISSZA]

444. New York Times, 1972. febr. 22. [VISSZA]

445. Uo. 1972. febr. 12. [VISSZA]

446. Új Európa, 1972/10. sz. [VISSZA]

447. Az Associated Pressnek adott interjújában. [VISSZA]

448. Amerikai Magyar Értesítő (Baltimore) 1980 október. (A "Reagan for President" kampánybizottság közleménye.) [VISSZA]

449. New Yorki Magyar Élet, 1978. ápr. 29. [VISSZA]

450. Borbándi Gyula: A korona és a köztársaság, Új Látóhatár, 1978/1-2. sz. 17-18. l. [VISSZA]

451. Uo. 1-2. és 5-6. l. [VISSZA]

452. Hol van a nemzet? Id. m. 76-77. l. [VISSZA]

453. A Hazai Magyarság Mai Követelései, London 1966, 11-12. l. [VISSZA]

454. Uo. 14-15. l. [VISSZA]

455. Kanadai Magyarság, 1966. dec. 31. [VISSZA]

456. Uo. 1967. szept. 23. [VISSZA]

457. Nyíregyházy Pál: Hősök ünnepére, Kanadai Magyarság, 1971. jún. 5. [VISSZA]

458. Harminc év után, Új Látóhatár, 1977/4-5. Sz. 282. l. [VISSZA]

459. Új Látóhatár, 1978/1-2. sz. 94-95. l. [VISSZA]

460. Uo. 98. l. [VISSZA]

461. Uo. 101. l. [VISSZA]

462. Uo. 107. l. [VISSZA]

463. Uo. 115. l. [VISSZA]

464. Vö. New Yorki Magyar Élet, 1978. márc. 18. [VISSZA]

465. New Yorki Magyar Élet, 1978. márc. 11. [VISSZA]

466. AFP, 1976. ápr. 10., Politika (Belgrád), 1976. ápr. 10. [VISSZA]

467. USIS, 1976. ápr. 27. [VISSZA]

468. Kanadai Magyarság, 1976. ápr. 10. [VISSZA]

469. New Yorki Magyar Élet, 1976. nov. 6. [VISSZA]

470. Uo. [VISSZA]

471. Kanadai Magyarság, 1976. nov. 13. [VISSZA]

472. Hol van a nemzet? Id. m. 71. l. [VISSZA]

473. New Yorki Magyar Élet, 1978. szept. 2. [VISSZA]

474. Vö. Nemzetőr, 1982 október. [VISSZA]

475. Vö. Nyugati Magyarság, 1982 november. [VISSZA]

476. ESZMK Sajtóközlemény, 1982. nov. 29. [VISSZA]

477. Kanadai Magyarság, 1983. jan. 22. [VISSZA]

478. MSZVSZ Zárónyilatkozat, Köln 1982. jún. 3. [VISSZA]

479. Vö. Kanadai Magyarság, 1979. máj. 26. és Nemzetőr, 1984. máj. 15. A washingtoni kongresszuson Helcz Tibor, Tollas Tibor, Töttösy Ernő és Walter István lett az alelnök, Lőte Pál a főtitkár. A kölni kongresszuson a főtitkárrá megválasztott Tollas Tibor helyébe Sulyánszky Jenő került az alelnökök közé. [VISSZA]

480. Vö. Itt-Ott, 1981/2. sz. [VISSZA]

481. Reagan választási győzelmével megerősödött az ún. neokonzervatív irányzat és az elnök belpolitikai eredményei következményeként sikerült befolyása alá vonni néhány hivatalt és szervezetet. A magyar emigráció intézményrendszerében és fontosabb orgánumai működésében azonban nem tudott érdemi változásokat előidézni. Maga Reagan is, noha személye iránti rokonszenv nem csökkent, egyik-másik lépésével elidegenítette némely magyar emigráns hívét. Ezek egyike, Pogány András 1985 tavaszán keserű szavakkal fakadt ki az elnök ellen Salgó Miklós budapesti követ magatartása miatt. Pogány szerint Salgó beszélhet az elnök és a kormány nevében, de "száját sem nyithatja ki az amerikai magyarság nevében, mert hozzánk ugyan semmi köze. Rólunk-nélkülünk, szabad amerikai állampolgárok nevében nem tehet ígéreteket a kommunista magyar kormánynak s ezt egyszer s mindenkorra visszautasítjuk és ki is kérjük magunknak." A követ és a budapesti rezsim közötti szívélyes viszony ellen tiltakozó cikk azzal fejeződik be, hogy "mi már torkig vagyunk Salgó Miklóssal, arra lennénk kíváncsiak, mikor lesz a Fehér Háznak elege belőle?" Vö. Kanadai Magyarság, 1985. márc. 16. [VISSZA]

482. Bécsi Napló, 1981 július-augusztus és 1981 november-december. [VISSZA]

483. Új Világ, 1983. aug. 5. [VISSZA]

484. Bécsi Napló, 1981 július-augusztus. [VISSZA]

485. Vö. Kanadai Magyarság, 1983. okt. 1. és 1984. jan. 7. [VISSZA]

486. RFE washingtoni jelentés, 1984. júl. 16. [VISSZA]

487. Uo. [VISSZA]

488. RFE washingtoni jelentés, 1984. ápr. 3. és Nyugati Magyarság, 19S4 november és 1984 október. [VISSZA]

489. A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó fontosabb munkák: Illyés Elemér: Erdély változása, Peéry Rezső: Requiem egy országrészért, Janics Kálmán: A hontalanság évei, Duray Miklós: Kutyaszorító, Ölvedi János: Napfogyatkozás, Zathureczky Gyula: Transylvania, Citadel of the West, Haraszti Endre: The Ethnic History of Transylvania, és Transylvania, The Roots of Ethnic Conflict (Kent University Symposium). [VISSZA]

490. Vö. Új Európa, 1964/12. sz. [VISSZA]

491. Vö. Kanadai Magyarság, 1966. júl. 30. [VISSZA]

492. Magyar Élet, 1976. márc. 6. [VISSZA]

493. Uo. [VISSZA]

494. Fizetett hirdetés a New York Timesban, 1976. máj. 7. [VISSZA]

495. RFE washingtoni tudósítás, 1976. máj. 10. [VISSZA]

496. RFE washingtoni tudósítás, 1976. jún. 17. [VISSZA]

497. Magyar-román hidegháború, Kanadai Magyarság, 1976. júl. 24. [VISSZA]

498. Wass Albert szerint "nem marad más hátra, mint Erdély visszacsatolása Magyarországhoz, melynek évezredes keretén belül az oda beszivárgó, vagy betelepített népcsoportok - köztük a Vlach is - évszázadokon keresztül szabadon fejlődhettek, nyelvüket megőrizhették, kultúrájukat kifejleszthették és a befogadó őslakossággal egyenlő jogokat élveztek". Magyar Élet, 1977. febr. 5. [VISSZA]

499. Magyar Hírlap (Buenos Aires), 1978. jan. 15. [VISSZA]

500. Vö. Kanadai Magyarság, 1978. ápr. 22. [VISSZA]

501. Új Világ, 1981. jan. 2. [VISSZA]

502. Erdélyi Magyarság, 1982/4. sz. - Az 1982-ben megválasztott tisztikar élén egy tíztagú társelnöki kar állott. Ennek tagjai voltak a többi között Ady János, Dömötör Tibor, Füry Lajos, Hites Kristóf, Irányi László, Wass Albert, Zolcsák István. Főtitkár Nádas János lett. Az "erdélyiek" Amerikán-kívüli működése néhány aktív emigráns személyes tevékenységéből állott. Ausztráliában Ady János, Altorjai Ervin, Galló Géza, Európában Illyés Elemér, Zathureczky Gyula. [VISSZA]

503. Száz Zoltán külügyi titkár jelentése, Új Idő (Cleveland), 1984/1. sz. [VISSZA]

504. Vö. Nemzetőr, 1984. máj. 15. - Sikerként könyvelték el mindenütt a Magyar Emberi Jogok Alapítvány-nak kanadai csoportja által Ottawában 1985. május 10-én rendezett tüntető felvonulását. Ennek célja az volt, hogy az Emberi Jogok Nemzetközi Konferenciája alkalmából felhívja a Helsinki Egyezményt aláíró 35 ország képviselőinek figyelmét a romániai és csehszlovákiai magyarok helyzetére. Az ötórás tüntetésen az ország minden részéből a fővárosba érkezett több mint kétezer magyar vett részt. Vö. Kanadai Magyarság, 1985. máj. 25. [VISSZA]

505. Sokáig tenyészett és még ma sem tűnt el teljesen az a felfogás, hogy az idegenben élés, az emigráns mivolt valójában szakítás a magyarsággal és emigránsok nem tekinthetők többé magyaroknak. Gárdos Miklós szerint "Barankovics István és Kovács Imre hazájukat elhagyott egykori magyarok, Faludy György egykori magyar költő". (Magyarország, 1971. aug. 22.) Lotz Jánost búcsúztató cikkében Szépe György ilyeneket írt: "...éveken át egyesek emigránsnak tekintették. Nem vitatkozott, hanem tettekkel bizonyította magyarságát." (Magyar Nyelv, 1973 szeptember.) [VISSZA]

506. Új Hungária, 1963. jan. 18. [VISSZA]

507. Amíg időnk van, 1965. 203. l. [VISSZA]

508. Napló 1968-1975, Toronto 1976, 234. l. [VISSZA]

509. Új Látóhatár, 1969/4. sz. 299. l. [VISSZA]

510. Új Látóhatár, 1969/6. sz. 531. l. [VISSZA]

511. Uo. 534-536. l. [VISSZA]

512. Uo. 537-538. l. [VISSZA]

513. Új Látóhatár, 1970/2. sz. 170-171. l. [VISSZA]

514. Uo. 171-172. l. [VISSZA]

515. Uo. 180. l. [VISSZA]

516. Vö. Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap, New York 1984, 45-53. l. [VISSZA]

517. Új Látóhatár, 1970/5. sz. 476-477. l. [VISSZA]

518. Levél a szerzőhöz, 1970. okt. 9. [VISSZA]

519. Új Látóhatár, 1973/2. sz. 103. l. [VISSZA]

520. Vö. Nemzetőr, 1983. szept. 15. és okt. 15. - Molnár József és Szépfalusi István is megírta magyarországi útját, de Illyés Gyula temetése alkalmából Budapesten töltött két nap aligha tekinthető hazalátogatásnak. [VISSZA]

521. Nemzetőr, 1978. szept. 15. [VISSZA]

522. Kanadai Magyarság, 1982. okt. 9. [VISSZA]

523. Nemzetőr, 1981. máj. 15. [VISSZA]

524. Uo. 1981. szept. 15. [VISSZA]

525. Bécsi Napló, 1982 július-augusztus. A Varga László által említett kölcsönösség különösen a műfordítók esetében szembeszökő. Ezek munkáját nagyban elősegíti a hazai kapcsolat, e munka viszont hasznos az illetékes irodalmi és könyvkiadói hivataloknak is. Gara László halála óta a legjelentősebb műfordítói munkát Thinsz Géza, Sulyok Vince, Haldimann Éva, Dedinszky Erika, Ujlaky Sári, Kassai György végezte. A jelenkori magyar irodalom nyugati megismertetésében és népszerűsítésében mint német nyelvű kritikus a genfi Haldimann Éva tette talán a legtöbbet. [VISSZA]

526. Vö. Nyílt levél Lőrincze Lajoshoz, Új Látóhatár, 1977/6. sz. 516-524. l. [VISSZA]

527. Nemzetőr, 1979 december. [VISSZA]

528. Vö. Szántó Miklós: Az anyanyelvi mozgalom tizennegyedik esztendejében, A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1984, 48. l. [VISSZA]

529. Vö. Cs. Szabó László: Két tükör közt, Basel 1977, 170. l. [VISSZA]

530. Vö. Szántó id. m. 52-54. l. [VISSZA]

531. Könyve jelent meg Budapesten Cs. Szabó Lászlónak, Gombos Gyulának, Thinsz Gézának, Deák Istvánnak, Várdy Huszár Ágnesnek, Czigány Lórántnak, Kutasi Kovács Lajosnak. A nevezettek - Gombos kivételével - gyakran publikálnak folyóiratokban és lapokban. Rajtuk kívül a legtöbbet szerepel a hazai irodalmi sajtóban Tűz Tamás, Gömöri György, Major-Zala Lajos, Határ Győző, Horváth Elemér, Szabó Ferenc, Dedinszky Erika, Várdy Béla, Kabdebó Tamás, Baránszky László. [VISSZA]

532. Uo. 53. l. [VISSZA]

533. Vonatkozik ez a többi között sok ötvenhatos menekült magatartására, vagy a korábban az emigráció tanítómestere szerepében fellépő Nemzetőr szerkesztési politikájára. E változás főleg Tollas Tibor mérséklő befolyásának tulajdonítható. Az élek tompítására és az indulatok lecsillapítására irányuló törekvés sok helyütt észlelhető. [VISSZA]
Hátra Címlap és tartalomjegyzék