MAGYAR
SAJTÓBIBLIOGRÁFIA

1705-1849

A Magyarországon magyar és idegen
nyelven megjelent valamint a külföldi hungarika
hírlapok és folyóiratok bibliográfiája

Az adatokat gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította és a szöveget gondozta

V. Busa Margit

(Kézirat gyanánt)
Budapest, 1986
ISBN 963 200 237 7

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár

 

TARTALOM

Előszó

Vorwort

Avant – propos

Bevezetés

Sajtóbibliográfia (I/1)

Lelőhelyjegyzék

Táblázat az 1848-1849. év sajtójáról

Sajtótörténeti szakirodalom

Mutatók (I/2)

Einleitung

Pressebibliographie (I/1)

Fundortsverzeichnis

Tabellarische Übersicht der Presse von 1848-1849

Fachliteratur der Pressegeschichte

Die Register (I/2)

Introduction

Notices bibliographiques des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849 (I/1)

Inventaire topographique des périodiques

Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-1849

Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705-1849

Tables (I/2)

A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése, kódjele, név- és címjegyzéke
Sigla, Kodzeichen. Namen- und Titelverzeichnis- der bearbeiteten Bibliotheken
Liste des bibliothèques recensées avec leurs sigles en lettres, sigles alpha-numériques et adresses

Ismétlődő adatok és rövidítések
Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen
Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage

A többször ismétlődő hírlap- és folyóirat címek rövidítésének jegyzéke
Wiederholt vorkommende Abkürzungen in der Pressebibliographie
Abréviations des titres des périodiques cités dans notre ouvrage

Sajtóbibliográfia (1705-1849)
Pressebibliographie (1705-1849)
Bibliographie de la presse (1705-1849)

Táblázat a szabadságharc 1848-1849. évének hónapjaiban megjelent hírlapokról és Folyóiratokról
Monatliche Aufstellung der Zeitungen und Zeitschriften, welche wärend des Freiheitskrieges d.h. in den Jahren 1848-1849 erschienen sind
Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-1849

Sajtótörténeti szakirodalom
Pressegeschichtliche Fachliteratur
Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise

Egy-egy hírlap- és folyóiratcímre vonatkozó irodalom
Pressegeschichtliche Fachliteratur die einzelnen Zeitungen und Zeitschriften betreffend
Documents et travaux concernant l'histoire d'une publication de l'édition périodique envisagée

Több címre és hosszabb időszakra vonatkozó sajtótörténeti szakirodalom
Auf mehr Titel oder längere Zeitspanne sich beziehende Pressegeschichtliche Fachliteratur
Documents et travaux concernant l'histoire de plusieurs périodiques ou portant sur une période de l'histoire
de l'édition périodique envisagée

Általános szakirodalom, tanulmányok, közlemények, cikkek
Allgemeine Fachliteratur, Essay, Publicationen, Artikel
Bibliographies générales, étude, articles, revue

Megyei sajtóbibliográfiák
Pressebibliographien der Komitate
Pressbibliographie des provences


Előszó

A Magyarország területén megjelent időszaki kiadványok összefoglaló retrospektív bibliográfiája mindmáig hiányzik. Készültek egyes korszakokat, vagy kisebb területeket (megyéket) átfogó sajtóbibliográfiák, de mindezek nem takarítják meg a kutató számára az időt rabló keresgélést, amíg a kívánt adatok birtokába jut.

Ezért tartotta fontosnak a "Történelmi és kulturális emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása" c. kutatási program Busa Margit anyaggyűjtésének közzétételét, amely az 1705-1849 között, Magyarország és Erdély területén megjelent hírlapok és folyóiratok adatait tartalmazza. Az anyaggyűjtés több évtizeden keresztül folyt, s a megjelentetés is elhuzódott, így a bibliográfia magán viseli az ebből adódó problémák jegyeit. E hosszú idő alatt a kötetekben közölt lelőhelyinformációk, valamint a példányokra vonatkozó adatok a valóságban azóta megváltozhattak. A rendkívül bőséges adatállomány tételes ellenőrzését azonban semmilyen lektori munka nem vállalhatta magára, eltekintve attól, hogy az adatok egy részének a helyszínen való ellenőrzése ma nem is volna lehetséges. Időközben megváltoztak a bibliográfiai leírás szabályai is, így azok formája, szokásos rövidítései nem a jelenleg érvényben lévő bibliográfiai leírás követelményei szerint készültek. Ezért jelenik meg a bibliográfia "kézirat gyanánt". A kiadás támogatói viszont meg vannak győződve arról, hogy így is rendkívül hasznos kutatási segédeszközt tesznek a történészek, az irodalom-, sajtó- és művelődéstörténettel foglalkozók számára hozzáférhetővé.

A Magyar Tudományos Akadémia már az ötvenes években tervbe vette egy, a kezdettől a Tanácsköztársaság megalakulásáig, tehát 1705-től 1919-ig terjedő sajtóbibliográfia kiadását. Az öt kötetre tervezett Ephemerides Hungaricae c. sorozat azonban az anyaggyűjtés szakaszában elakadt. E most közzétett anyag eredetileg ennek első kötetét képezte volna.

Budapest, 1986. december.

Országos Széchényi Könyvtár

 


Vorwort

Eine zusammenfassende retrospektive Bibliographie der im Gebiet des jeweiligen Ungarns erschienenen Periodika wird bis zum heutigen Tag entbehrt. Pressebibliographien einzelner Epochen oder kleinere Gebiete (wie Komitate) umfassende sind zwar entstanden, aber all die ersparen dem Forscher nicht das zeitraubende Suchen, durch welches die Daten erst erreicht werden können.

Die Publikation der Materialsammlung von Margit Busa – welche die Angaben der zwischen 1705 und 1849 in Ungarn und Siebenbürgen erschienenen Zeitungen und Zeitschriften enthält – wird darum im Ramen des Forschungsprogrammes Ermittlung, Registrierung und Herausgabe der ungarischen Kultur- und Geschichtsdenkmäler publiziert. Die Sammlung nahm Jahrzehnte in Anspruch und auch die Erscheinung verzog sich, so trägt die Bibliographie die Merkmale der daraus entstandenen Problemen. Während dieser langen Zeit konnten sich die im Band mitgeteilten Informationen bezüglich der Aufbewahrungsorte und auch die Angaben über die einzelnen Exemplare ändern. Eine taxatieve Kontrolle des besonderst reichen Datenbestandes wäre aber keinem Lektor zuzumuten, abgesehen davon, dass die Revidierung bei einem Teile der Angaben heute an den Aufbewahrungsorten undurchführbar wäre. Inzwischen änderten sich auch die Normen der bibliographischen Beschreibung, so dass Gestaltung und Abkürzungen dieses Werkes nicht nach den zur Zeit gültigen Regeln geschahen. So erscheint die Bibliographie mit der Bezeichnung "Manuskript".

Die Unterstützer dieser Publikation sind aber deren Überzeugung gewiss, dass auch in dieser Form ein ausserordentlich nützliches Hilfswerk den Forschern der Literatur-, der Presse- und der Kulturgeschichte dargeboten wird.

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften plante bereits in den fünfziger Jahren die Ausgabe einer Pressebibliographie von den Anfängen bis zur Proklamation der Räterepublik, also von 1705 bis 1919. Die auf fünf Bände geplante Serie "Ephemerides Hungaricae" ist aber in der Phase des Materialsammelns geblieben. Das nun hier publizierte Material hätte ursprünglich den ersten Band dieser Reihe gebildet.

Budapest, Dezember 1986.

Széchényi Nationalbibliothek

 


Avant – propos

Nous ne disposons toujours pas de bibliographie rétrospective portant sur l'ensemble des périodiques parus sur le territoire de la Hongrie. Les bibliographies de presse publiées jusqu'ici se bornent soit a une période, soit a une partie (département) du territoire considéré; leur consultation n'épargne pas a l'usager la peine d'entreprendre de longues recherches avant de trouver les renseignements demandés.

Voilà la raison pour laquelle le travail bibliographique de Mme Margit Busa a été retenu comme devant être publié dans le cadre du "Programme de recherches et d'édition portant sur l'exploration et le recensement de nos monuments historiques et culturels."

Le travail recense les journaux et les revues parus sur le territoire de la Hongrie et de la Transylvanie pendant la période allant de 1705 a 1849. Le dépouillement bibliographique a été poursuivi pendant de longues dizaines d'années, ce qui n'est pas allé sans entraîner des inconvénients. Pendant ce long laps de temps, des changements ont pu survenir dans les lieux de dépôt aussi bien que dans les exemplaires de périodiques, rendant dépassées les indications fournies par la rédactrice. L'extrême ampleur de la documentation réunie dans les deux volumes défie toute révision qui y procéderait par renseignements. Par surcroit, dans les conditions actuelles, pour certains des renseignements bibliographiques, la révision sur place ne serait même pas possible. Entre-temps, les règles de la description bibliographique ont été aussi modifiées de sorte que la présentation de la bibliographie, les abréviations qui s'y trouvent usitées ne sont pas conformes aux exigences de nos jours. C'est ce qui explique que la bibliographie a été éditée sous forme de "manuscrit". De leur côté, ceux qui ont rendu possible cette édition, sont convaincus qu'ils n'en auront pas moins mis a la disposition des historiens, des personnes intéressées par l'histoire de la littérature, de la presse et de la civilisation, un ouvrage de référence, extrêmement utile.

Dans les années 1950, l'Académie des Sciences-de Hongrie a envisagé l'édition d'une bibliographie rétrospective de la presse hongroise depuis les débuts jusqu'à l'instauration de la République des Conseils, c'est-a-dire de 1705 a 1919. La collection a été prévue pour paraître en cinq tomes, sous le titre Ephemerides Hungaricae. Cependant les travaux en ont été interrompus au stade de la réunion de la documentation. La présente publication aurait constitué le tome Ier de cette collection.

Budapest, Décembre 1986

Bibliothèque Nationale Széchényi

 


Bevezetés

Sajtóbibliográfiai kézikönyvünk az 1705-1849. évben, a történelmi Magyarország és Erdély területén, évenként legalább kétszer, bármely nyelven megjelent, azaz nyelvében vagy címében magyar hírlapok és folyóiratok adatait tartalmazza. A bevezetés felsorolja a korábban megjelent sajtóbibliográfiákat, ezután az adatok elrendezését és feldolgozását ismerteti a kötet használatának megkönnyítésére.

Munkánk megjelenését az indokolja, hogy Magyarország területén, az 1705-1849 évben kiadott hírlapokról és folyóiratokról nincs a mai tudományos igényeket kielégítő, újabb adatokat feltáró, önálló, könyv alakban megjelent sajtóbibliográfiai összeállítás. Ismereteink napjainkban már lényegesen teljesebbek az eddig használt, itt felsorolt 1884., 1915., 1941. évben megjelent kiadványok adatainál.

1. 1884-ben Szalády Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-1880 – Csak magyar nyelvű periodikumok.

2. 1916-ban Kereszty István: A magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705-1867. – Csak címjegyzék.

3. 1941-ben Dezsényi Béla: A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805. – Az Országos Széchényi Könyvtár állományának adatai, néhány budapesti könyvtár állományának kiegészítésével.

4. Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok címmel bibliográfiát állított össze az 1786-1944. évben megjelent kiadványokról. Füzetenként jelent meg 1972-től.

Könyvtáraink állománya évek folyamán olyan mértékben gyarapodott, hogy a mi mostani kötetünk összeállítójának már megjelent sajtóbibliográfiái szintén kiegészítésre szorultak, ezek:

1. 1950-ben és 1959-ben a "Magyar történeti bibliográfia 1825-1867" című I-IV. kötetes kézikönyvnek a 111. és IV. kötet "Sajtó" című fejezetében összeállított hírlapok és folyóiratok bibliográfiája és sajtótörténeti irodalma.

2. 1957-ben "Az 1848-1849. évek sajtóbibliográfiája" című összeállítás Kemény G. Gábor: "Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban" című tanulmánnyal közös kötetben.

Jelen kötet tartalmazza tehát az 1849. év előtti Magyarország és Erdély területén megjelent hírlapok és folyóiratok adatait. Nem törekedtünk teljességre Horvát-Szlavonország periodikumainak nyilvántartásánál, nem közöltük a Zágrábban megjelent hírlapok és folyóiratok bibliográfiáját.

A kötet hosszú megszakításokkal évtizedekig készült. Az anyaggyűjtés a szabadságharc százéves évfordulójára, az 1848-1849. év sajtójának összeállításával, 1947-ben kezdődött. A kézirat elkészült, de nyomtatásban csak 1957-ben jelent meg. Utóbb a munka kiterjedt az 1825-1867. évek sajtójának bibliográfiai feldolgozására, ezután kiegészült az 1806-1824. évek adataival. Időközben a könyvtárak állományának nagyarányú gyarapodása miatt Dezsényi Béla 1941-ben megjelent, 1705-1805. évi bibliográfiájához olyan sok ismeretlen adat került elő, hogy ennek az időszaknak a teljes átdolgozása is szükségessé vált. Ilyen egymásutánban alakult ki ez a mostani, 1705-1849. évek sajtóbibliográfiai kézikönyve.

Az adatgyűjtést az alábbi csoportosításban dolgoztuk fel:

           I/1

Sajtóbibliográfia és lelőhelyjegyzéke

Táblázat az 1848-1849. év sajtójáról

Sajtótörténeti szakirodalom

           I/2

Mutatók az adatok több szempont szerinti visszakeresésére

Mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke


Sajtóbibliográfia (I/1)

A hírlapok és folyóiratok címfelvételének alapját az Országos Széchényi Könyvtár egykori Hírlaptárának, mint Magyarország legteljesebb állományának anyaga képezi. Bibliográfiai címfelvételünk az eredeti példányok-használatával, valamennyi példány kézbevételével készült. Csak a hírlapokra és folyóiratokra nyomtatott adatokat tüntettük fel a címfelvételben. Az egykorú, vagy későbbi irodalmi forrásból megállapított kiegészítést a "Megjegyzés" című rovatban tüntettük fel. A főlap és társlap induló, azaz főcímét, vagy az egykorú irodalmi adattal bizonyíthatóan létezett, de nem található címeket az egyetlen közös betűrendbe osztottuk. Csak a bizonyíthatóan megjelent kiadványok kaptak sorszámozást. Címváltozás esetén nem szakítottuk meg egy-egy periodikum feldolgozását, hanem a megváltozott címet sorszámozás nélkül, közös betűrendbe osztottuk, és visszautaltunk a legelső címre. Csak az új évfolyamszámozással induló periodikumok kaphatnak külön címfelvételt. A bibliográfiai adatok között feltüntettük, ha a kiadvány "Nem található" ezt a tényt a Mutatókban szögletes zárójellel [] tüntettük fel. A periodikumok címfelvételénél azok külsődleges leírására szorítkozunk, a belső tartalmat nem vettük figyelembe. A mutatókhoz is ezek a külsődleges leírások szolgáltatták a csoportosítást.

A címfelvételnél nem mindig követhettük a bibliográfiai adatok felsorolásának mai, megszokott módszerét, mert a korai periodikumok adatai ettől eltérnek. A hírlapok és folyóiratok címét, valamint a mellékletek szövegét is betűhíven írtuk, a főcímeket a mi gyakorlatunk szerint nagy kezdőbetűkkel. A német nyelvű szövegekben az "ß" és "ss" betűk használatát egységesítettük a kettőzött "ss" írással, mert a kétféle írást gyakran egy-egy címen belül is megtaláltuk. A helyesíráson, az összetett szavak egybe- és különírásán nem változtattunk. (Például Zeitungsblatt és Zeitungs-=Blatt esetében.)

A periodikumok tárgyi jellegét tartalmazó alcímeket feltüntettük, a jelszavakat elhagytuk. A megjelenés helyét akkor is újra jelöltük, ha az a címben már előfordult. Feltüntettük a megjelenés időszakosságát. Az indulás, a megszűnés, szünetelés, új folyam és mutatványszám, vagyis minden adatváltozás keltezését a naptári hónapok ismert rövidítésével közöltük. Ha a legelső megjelent szám nem volt található, a bizonytalan kikövetkeztetések helyett a legkorábbi meglevő, ismert szám adatait tüntettük fel. A mutatványszám keltezése nem fogadható el a megjelenés induló adatának, ha ez egyúttal első szám is, ezt a tényt a Megjegyzés rovatba tettük.

A főszerkesztő, szerkesztő, társszerkesztő, kiadó, nyomdász és nyomda adatváltozásait keltezéssel jelöltük. Előfordult, hogy a szerkesztő, vagy kiadó egyúttal nyomdatulajdonos is, azonos személy, ezért van szerkesztő-kiadó és kiadó-nyomdász névmutatónk.

A nyomdaváltozást is keltezés mutatja. A nyomda helyét csak akkor neveztük meg, ha az nem volt azonos a kiadás helyével. A sorszámozás hibáit "Nyh" (nyomdahiba) rövidítéssel a címfelvétel után közöltük. A paginaszámozás tévedéseinek nyilvántartása szinte lehetetlen. A nyomda tévedéséből kimaradt, nem létező számokat a "Nem készült" szavakkal jeleztük.

A periodikumokon feltüntetett "füzet", "darab", "levél", "rész", "istákula" stb. szavak helyett ezek egységes fogalmát, a szám "sz." ismert jelölését alkalmaztuk. A kiadványok nagyságát rétben "r." rövidítéssel adtuk meg, mert a mércével mért nagyság attól függ, hogy a könyvkötő mennyit vágott le a lapok széléből. A tartalomjegyzéket "Tj." betűk jelölik, a szövegközi képeket az "Illusztrált" szó. Az előfizetők névjegyzékét nem vettük figyelembe. Nem adtuk meg a hírlapok és folyóiratok raktári jelzetét, mert a könyvtárak állományuk elhelyezését változtatva, ezek érvényüket vesztik.

A megszűnés, vagy betiltás tényét a bibliográfiai címfelvétel adatai között csak akkor jeleztük, ha a periodikum önmagáról közölte. Ha ezt az irodalomból tudtuk meg, akkor az adatot a Megjegyzés rovatba tettük.

Jelöltük a fedőlapot és címlapot "FI" és "Cl" rövidítéssel, de könyvtári lelőhely nélkül, mert az adatok sokasága már nem engedte meg ennek figyelembevételét is. Megjegyezzük azonban, hogy ezeken a lapokon értékes irodalomtörténeti és sajtótörténeti adatok vannak.

A bibliográfiákban felsorolt adatok szerint összeállított címfelvételek után a főlap és a társlap összetartozását jeleztük. A főlap címénél annak minden társlapját nyilvántartottuk. Társlapnak társlapja csak a vele azonos időben megjelent hírlap, vagy folyóirat lehet. A címeknél jelöltük az indulás és megszűnés évszámát.

A hírlapok és folyóiratok tartalomjegyzékét, illetve repertóriumát csak akkor jelöltük, ha az Petrik Géza: "Magyarország bibliográfiája 1712-1860." című munkában megtalálható.

A Megjegyzés című rovat tartalmazza a sajtóbibliográfiát kiegészítő, a szakirodalomból ismert olyan adatokat, amelyek nem a hírlapokon és folyóiratokon találhatók. Itt tüntettük fel a periodikumok egymásba olvadását, vagy ha a társlapok megszűntek, de címük a főlapjuk rovatcíme lett.

A következő rovatunkban kapott helyet az esetleges második, vagy több kiadásban megjelent periodikum-számok feltüntetése, a rendkívüli kiadások nyilvántartása, mindezek könyvtári lelőhelyjegyzékkel.

Feldolgozó munkálataink közben láttuk, hogy sajtóbibliográfus elődeink olyan kiadványokat is hírlapnak vagy folyóiratnak tartottak, amelyek mai fogalmaink szerint már nem tartoznak ebbe a gyűjtőkörbe. Ezeket a címeket sorszámozás nélkül a kötet közös betűrendjébe osztottuk, de műfajukat meghatározva kiiktattuk a sajtóbibliográfiák adataiból. Ezek:

- A folyóiratként nyilvántartott évkönyvek, sorozatok, röplapok és könyvek.

- A főcím helyett alcímmel, vagy rovatcímmel közölt kiadványok.

- Az egykorú irodalomban használt rövidített címek, címelnevezések és címfordítások.

- A meg nem jelent periodikumoknak az irodalmi adatokba került tervezett címei.

- A sokszorosítással kiadott periodikumok.

- A kéziratos, illetve kéziratban maradt folyóiratok.


Lelőhelyjegyzék

Ez a rovat tartalmazza a magyarországi és külföldi könyvtárakban megtalált hírlapok és folyóiratok évfolyamainak, illetve egyes számainak lelőhely-nyilvántartását. Valamennyi periodikumnak minden könyvtárban megtalált, valamennyi évfolyamát felsoroltuk. A budapesti könyvtárak nyilvántartása a könyvtár rövidített címe szerint történt, külön kiemelve az Országos Széchényi Könyvtárat. A vidéki és külföldi könyvtárakat székhelyük neve alatt soroltuk fel. Amelyik könyvtárban először hiánytalanul megtaláltunk egy-egy évfolyamot, ezt a teljességet "ts." betűk jelzik, aláhúzással. Ugyanakkor feltüntettük, hogy hány szám alkot egy teljes évfolyamot. Ha más könyvtárban is megtaláltuk ugyanezt a teljes évfolyamot, akkor ezt csak a "ts." (teljes) jelzés mutatja. A nem teljes évfolyamok megtalált számait felsoroltuk. Egy-egy könyvtárban levő duplum-évfolyamot az évszám fölött pluszjel "+" jelöli. A két "X X" jelzés a magyarországi, de nem budapesti, a három "X X X" jelzés a külföldi könyvtárak adatait különíti el.

Sajtóbibliográfiánk, és így lelőhelyjegyzékünk mintegy száz hazai és külföldi könyvtárban végzett kutatás eredménye. Nem dolgozhattunk a régi alapítású iskolai könyvtárakban. A hírlapok és folyóiratok címfelvételének és a lelőhelyjegyzék teljességének, vagy hiányosságának egy-egy rövidke adatot kitevő megállapítása mögött sok lapozgatás, sivár, gépies munka rejtőzik, de csak így lehetett több könyvtárban megtalált hírlap- és folyóiratszámok és mellékletek felkutatásával egy-egy periodikum teljes, bibliográfiai címfelvételét összeállítani.

Magától értetődő, hogy egy ilyen méretű egyszemélyes munka évekig készült. Ebből szükségképpen adódott, hogy az egyes könyvtárak állományának nyilvántartása és adatgyűjtésünk 1982. év végén történt lezárása között hosszabb-rövidebb időköz telt el. Éppen ezért nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a lelőhelyjegyzékbe felvett könyvtárak valamelyikének állományában változás: gyarapodás, vagy veszteség állott be. (Ez utóbbit, sajnos, már többször tapasztaltuk.) Lelőhelyjegyzékünk azonban mindeddig az egyetlen olyan összeállítás, amely elegendő alapot ad az általunk felmért könyvtáraknak ahhoz, hogy saját állományuk jelenlegi helyzetét rögzítő adatokat e munka összeállítójával egy végleges kiadás érdekében közöljék.


Táblázat az 1848-1849. év sajtójáról

Végül a hírlapok és folyóiratok betűrendes jegyzéke után külön egységként táblázatot adtunk a szabadságharc sajtójának áttekintésére. Ezen látható, hogy az 1848-1849. év egy-egy hónapjában melyik és hány hírlap és folyóirat indult, létezett és szűnt meg.


Sajtótörténeti szakirodalom

Adatgyűjtésünk egyik egysége az egy-egy címre, illetve címváltozásra vonatkozó sajtótörténeti irodalom, a másik egység a több címre és hosszabb időszakra vonatkozó adatgyűjtés, vagyis az általános irodalom.

Az egyetlen címhez tartozó irodalmi adatokat a megjelenésük évei szerint csoportosítottuk, mert így tűnik ki a periodikum iránti érdeklődés legkorábbi és legkésőbbi időpontja. Itt találjuk a sajtóbibliográfiánkkal egykorú irodalomból a hírlapok és folyóiratok egymásról közölt híreit, bírálatait és polémiáit, valamint az 1849. előtt és után napjainkig kiadott tanulmányokat és cikkeket. Nem közöltük a periodikumok önmagukról szóló írásait, mert ezeket az egy-egy címmel foglalkozó kutató e nélkül is megtalálja.

Az általános irodalom fejezetében külön-külön csoportosítás az alapvető forrásmunkák és a legfontosabb bibliográfiák felsorolása. Következő egység a több periodikumról, nagyobb időközről szóló művek nyilvántartása. Mindez a szerzők, vagy művek címének betűrendjében történt. Ha egy-egy forrásmunka címében megneveztek több periodikum-címet, a forrásmunkát az egy-egy címre vonatkozó irodalomhoz is felsoroltuk. Ha az adat csak a társlapra vonatkozott, csak ott találjuk, a főlap ekkor utalót sem kapott. Az irodalmi adatok forrását rövidítettük, a többször ismétlődő hírlap- és folyóiratcímek rövidítésének jegyzékében felsorolt jelek szerint, vagy a szerző vezetéknevére hivatkoztunk.

A kötetes sajtótörténeti kiadványokra hivatkozásánál nem tüntettünk fel kiadót, nyomdát és recenziót. Az irodalomtörténetek és lexikonok adatait nem használtuk. Álnevek közül csak Gulyás Pál:. "Magyar álnévlexikon" című munkájában levőket oldottuk fel. Illusztrátorok nevét feltüntettük, ha a mellékleten megvolt. Nem minden névjelet sikerült megfejtenünk.


Mutatók (I/2)

A kiadványok megjelenésének mutatója

A kiadványok címét betűrendben, a megjelenésük minden évében felsoroltuk. Az induló, új címeket aláhúzással emeltük ki.

A kiadványok megjelenési helyének mutatója

A megjelenés helyét az egykorú és napjainkban használt helységnevekkel tartottuk nyilván. Megadtuk a címek megjelenésének és megszűnésének évét.

Nyelvek szerinti csoportosítás

Külön mutatót állítottunk össze arról, hogy a nyilvántartásba vett periodikumok milyen nyelven és mikor jelentek meg, ezek: magyar, francia, latin, német, román, szerb és szlovák.

A kiadványok szerkesztőinek és kiadóinak névmutatója

A szerkesztők sokszor egy személyben kiadók is voltak, ezért nevüket közös betűrendbe soroltuk. Évszámokkal jelöltük, hogy ki hol, mikortól, meddig dolgozott.

A kiadók, nyomdászok és nyomdák névmutatója

A kiadó nemcsak egy személyben volt szerkesztő, több esetben egy személyben kiadó, nyomdász és nyomdatulajdonos is. Ezért kaphatott a kiadó a szerkesztők és nyomdászok között is nyilvántartást. A hírlapok és folyóiratok teljes bibliográfiájánál kitűnik, hogy ki, milyen munkát végzett, vagyis kiadó-szerkesztő volt, vagy kiadónyomdász. Ennél a tételnél is évszámok jelzik, hogy ki mikortól meddig dolgozott egy-egy kiadványnál.

Mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke

A mellékletek feldolgozásával előttünk nem foglalkoztak, ezért meg kell határoznunk, milyen kiadványok tartoznak ebbe a gyűjtőkörbe. Melléklet minden, nem nyomtatott szöveg közötti látkép, arckép, térkép, zenemű, felhívás, röplap stb., amelynek nincs paginaszámozása, vagy ha van, nem a periodikuméval folytatólagos. Fontos szabály, hogy csak az a melléklet tartozéka valamely periodikumnak, amelyre az hivatkozott, amelynek megjelenését hirdette. Csak a létező, a könyvtárakban megtalálható mellékleteket tartottuk nyilván, a megjelenésüket hirdető adat alapján hiteles módon nem tájékoztathatunk. A mellékletekhez tartozó tanulmányok, cikkek címét nem adtuk meg. A könyvkötő tévedéséből a nem megfelelő számhoz kötött mellékleteket a megfelelő helyen, utalóval tüntettük fel.

Valamennyi melléklet forrásértékű, ezért adtunk könyvtári lelőhelyjegyzéket is. Csak arról a mellékletről adtunk címleírást, amely a kezünkben volt, a periodikumok által hirdetett, de meg nem talált mellékletről nincs adatunk. Ennél nagyobb teljességre nem törekedhettünk, mert ez a feladat olyan terjedelmű, amely túlnőtt volna valóságos célunkon, a sajtóbibliográfiai adatok feldolgozásánál. (Gondoljunk például a Pressburger Zeitung nagyon sok mellékletére.) A periodikumokban hirdetett, de nem található mellékletek sokasága önálló kötetes kiadványt igényel. Minderre nem vállalkozhattunk. Felhívjuk azonban a kutatók figyelmét, hogy a könyvkötők jóvoltából néha egy-egy periodikum-kötetben nem ahhoz tartozó, sok és rendkívül értékes forrásanyag van, ezek röplapok, irodalmi művek kiadását és ismertetését tartalmazó előfizetési felhívások, kiadástörténetre vonatkozó adatok, szerkesztői közlemények, hírek, hirdetések, tudósítások.

A hazai és a külföldi könyvtárak számtalan kötetét átlapozva döbbentünk rá, hogy egy-egy címnek több könyvtárban őrzött évfolyamai között alig akad olyan, amelyből néhány, vagy legtöbbször az összes melléklet ne hiányoznék. El kell ismernünk, hogy a tudományágak számára nélkülözhetetlen forrásértékű mellékletek olyan szerves részei a periodikumoknak, mint a könyvekhez tartozó mellékletek. Míg azonban a könyveknél a mellékletek feldolgozása megszokott gyakorlat, a periodikumok mellékleteinek nyilvántartását a sajtóbibliográfiák eddig elmulasztották.

Végül külön névmutatót állítottunk össze a sajtóbibliográfiában előforduló személynevekről, és külön a mellékletekben lévő személynevekről. Sajnos, tárgymutatót – terjedelmi korlátok miatt – nem készíthettünk.

***

Sajtóbibliográfiánk feldolgozásának ismertetése után írhasson munkájáról az összeállító! Mit is végeztem?

Igyekeztem összeállítani a két szabadságharc között eltelt másfél évszázad sajtóját; Rákóczitól a felvilágosodás és reformkor évtizedein át az 1848-1849-es szabadságharc végéig.

Az irodalomtörténeti és sajtótörténeti kutatás a hírlapok és folyóiratok cikkeinek, híranyagának túláradóan gazdag kincsesbányáját, felbecsülhetetlenül értékes forrásanyagát még korántsem aknázta ki teljesen. Nagyon szeretném, ha ezzel a sajtóbibliográfiával segíthetném a tudományos kutatást.

Tudjuk, hogy a bibliográfiák, így a sajtóbibliográfia sajátossága is, hogy nem lehet teljes. Ez az összeállítás minden igyekezetem ellenére sem tarthat nyilván minden idetartozó, fontos sajtóbihliográfiai, szakirodalmi adatot és periodikum-mellékletet. Csak azt remélem, hogy munkám mégsem volt hiábavaló, találnak a kutatók egy olyan kiinduló adatot, amellyel továbbhaladva, a munkámból hiányzó, keresett, de itt nem talált adathoz eljuthatnak.

Egyedül végzett munkám csak akkor lehet teljes, ha esetleges újabb kiadásához a könyvtáros kollégák segítségével, előttem ismeretlen adatokkal egészíthetném ki. Kérem, segítsék munkámat, tegyék lehetővé célom megvalósítását, egy teljesebb kötet kiadását. (Címem: 1023 Budapest. Árpád fejedelem útja 45. II. em. 11.)

A könyvtárak, levéltárak és múzeumok vezetősége és munkatársai – itthon és külföldön egyaránt – eddig is a legnagyobb jó szándékkal segítették adatgyűjtésemet. Elismerésük és biztatásuk nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy ezt, az évtizedek óta készülő munkámat a tárgyhoz méltó szeretettel, kitartással, és a tőlem telhető pontossággal végezzem el. Kérem, fogadják valamennyien hálás köszönetemet.

Külön köszönöm Klaniczay Tibor akadémikusnak, hogy e munkám megjelenését lehetővé tette.

V. dr. Busa Margit
Az Országos Széchényi Könyvtár
ny. tudományos főmunkatársa

A német nyelvű Bevezetést és szövegrészeket fordította Zsigmondy Árpádné, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos főmunkatársa, német szakreferens.

A francia nyelvű Bevezetést és szövegrészeket fordította Németh Margit, a budapesti Francia Intézet ny. tudományos főmunkatársa, francia fordító.

 


Einleitung

Unser pressebibliographisches Handbuch enthält die Titelaufnahmen derjenigen Zeitungen und Zeitschriften, welche innerhalb des damaligen Ungarns zwischen den Jahren 1705 und 1849 – jährlich mindestens zweimal – erschienen sind, in welcher Sprache sie auch gedruckt wurden, ferner diejenigen, die in ihrer Sprache oder in ihrem Titel ungarisch sind.

Die Einleitung nennt die bereits erschienenen Pressebibliographien, berichtet über die Erscheinungsgeschichte des vorliegenden Bandes, ferner über das Ordnen und über die Bearbeitung der darin enthaltenen Angaben.

Die Erscheinung dieses Werkes ist dadurch begründet, dass keine den heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechende, neuere Ergebnisse enthaltende, selbständige in Buchform erschienene pressebibliographische Zusammenstellung der zwischen 1705 und 1849 auf ungarischem Gebiet erschienenen Periodika existiert. Unsere Kenntnisse sind zur Zeit bedeutend vollständiger, als sie zur Zeit der bis jetzt gebrauchten folgenden 1884, 1916 und 1941 erschienenen Veröffentlichungen waren.

1. Im Jahre 1884 Szalády, Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-1880 (Die Statistik der ungarischen Presseliteratur in den Jahren 1780-1880), beschäftigt sich nur mit ungarischsprachigen Periodika.

2. Im Jahre 1916 Kereszty, István: A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705-1867 (Chronologischer Überblick der ungarischen Presseliteratur in den Jahren 1705-1867), enthält nur eine Titelliste.

3. Im Jahre 1941 Dezsényi, Béla: A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805. (Das erste Jahrhundert der ungarischen Presseliteratur 1705-1805.) Mit den Beständen einiger Budapester Bibliotheken ergänzt.

4. Seit 1972 erscheint heftweise Lakatos, Éva: Magyar irodalmi folyóiratok (Ungarische literarische Zeitschriften), worin die zwischen 1786 und 1944 erschienen Veröffentlichungen behandelt werden.

In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände unserer Bibliotheken in solchem Masse gewachsen, dass auch die zwei folgenden erschienenen Pressebibliographien der Verfasserin eine Ergänzung benötigen:

1. Die in dem Kapitel "Sajtó" ("Presse") zusammengestellte Bibliographie der Zeitungen und Zeitschriften der in den Jahren 1950 und 1959 erschienenen "Magyar történeti bibliográfia 1825-1867" (Ungarische geschichtliche Bibliographie 1825-1867.) Band I.-IV.

2. Die im Jahre 1957 erschienene Pressebibliographie von 1848-1849 im Werk von Kemény, G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. (Gesellschaft und Nationalität in den Kriegsblättern des ungarischen Freiheitskrieges.)

Am ersten Band der Serie wurde, mit längeren Unterbrechungen, jahrzehntelang gearbeitet. Mit dem Materialsammeln wurde zum hundertjährigen Jubiläum des Freiheitskrieges 1848-1849, mit der Zusammenstellung seiner Presse, im Jahre 1947 begonnen. Das Manuskript wurde zwar fertig, erschien aber damals nicht im Druck. Später wurde die Arbeit auf die bibliographische Bearbeitung der Presse der Jahre 1825 bis 1867 ausgebreitet, dann noch mit den Angaben aus den Jahren 1806 bis 1824 ergänzt. Inzwischen fanden sich infolge des bedeutenden Zuwachses der Bibliotheksbestände so viel, bis dahin unbekannte Angaben zur Bibliographie von 1705 bis 1805 von Béla Dezsényi (Erscheinungsjahr 1941), dass die vollständige Bearbeitung dieser Periode auch nötig wurde. Dies war die Vorgeschichte des vorliegenden pressebibliographischen Handbuches für die 1705-1849-er Jahre.

Einfacher war es mit der geographischen Umgrenzung, denn aus historischen Aspekt gehören alIdie Periodika dieser Zeitspanne zu unserem Sammeigebiet, die im damaligen Siebenbürgen (Erdély), in der heutigen Slowakei (Felvidék), in der Batschka (Bácska) und im Banat (Bánát = Bánság), ferner auch die in der heutigen Karpato-Ukraine erschienenen. Bei der Periodika von Kroatien-Slawonien (Horvát-Szlavonország) konnte keine Vollständigkeit bestrebt werden. Die in Zagreb ( = Agram=Zágráb) erschienenen wurden nicht mitgeteilt.

Nach allgemeiner kurzer Einführung zur Veröffentlichungsserie, möchten wir auf die Bearbeitung des Materials vom ersten Band hinweisen. Es wurden folgende Gruppen gebildet:

           I/1

Pressebibliographie mit Fundortverzeichnis

Tabellarische Übersicht der Presse von 1848-1849

Pressebibliographischer Fachliteratur

           I/2

Register (mit nach verschiedenen Sichtpunkten geordneten Angaben)

Titelaufnahme und Fundortverzeichnis der Beilagen


Pressebibliographie (I/1)

Der Grund der Titelaufnahmen unserer Pressebibliographie bilden die Bestände der Zeitungsabteilung der Széchényi Nationalbibliothek, die ja über den reichsten Bestand von Ungarn verfügt. Die bibliographische Titelaufnahme vollzog sich aufgrund der originalen Exemplaren. Jede Nummer jedes Exernplares wurde in die Hand genommen. Nur die auf den Zeitungen und Zeitschriften gefundenen Angaben werden hier angegeben. Gab es da Lücken, so fehlen sie auch aus der Titelaufnahme. Ihre Ergänzung – aus der zeitgenössischen oder späteren Literatur finden wir separat unter den Bemerkungen.

Den Anfangs – das ist Hauptitel des Hauptblattes – und des Beiblattes haben wir in ein gemeinsames Alphabet geordnet und mit Laufnummern versehen. Die aus der zeitgenössischen Literatur beweisbaren, aber heute nicht vorfindbaren Titel wurden in dieses Alphabet aufgenommen. Laufnummern erhielten jedoch nur jene Veröffentlichungen, deren Erscheinung bewiesen ist. Nicht vorfindbare Veröffentlichungen haben eine Laufnummer nur dann erhalten, wenn ihre Erscheinung aus der zeitgenössischen Literatur zu beweisen ist. Bei Titeländerung wurde die Bearbeitung derselben Veröffentlichung nicht unterbrochen, sondern der abgeänderte Titel wurde ohne Laufnummer in das gemeinsame Alphabet eingereiht und wir wiesen auf den ersten Titel zurück. Eine neue Titelaufnahme erhalten nur die mit neuer Jahrgangsnumerierung beginnenden Periodika. Ist die Veröffentlichung nicht auffindbar, wird darauf mit den Worten "nem található" (nicht auffindbar) hingewiesen.

Bei den Titelaufnahmen konnten wir nicht immer die heute gewohnte Art der bibliographischen Angaben befolgen, denn die frühen Periodika enthalten sie anders. Die Titel der Zeitungen und Zeitschriften, ferner der Text der Beilagen wurden buchstabengetreu geschrieben, die Haupttitel – unserem Gebrauch gemäss – mit grossem Anfangsbuchstaben. In den deutschsprachigen Texten wurde "ß" und "ss" immer mit ss geschrieben, denn die zweierlei Schriftformen befinden sich oft beim selben Titel abwechselnd. Im Übrigen wird das originale Schriftbild wiedergegeben, auch bei der Schriftweise von zusammengesetzten Wörtern. Zum Beispiel haben wir sowohl die Form "Zeitungsblatt" wie "Zeitungs-Blatt" beibehalten.

Die sich auf den Sachgehalt der Periodika beziehenden Untertitel haben wir angeführt, die verschiedenen Wahlsprüche aber nicht. Der Erscheinungsort wurde auch dann wiederholt, wenn er im Titel schon einmal vorkam. Datume des Anfanges, Aufhörens. Pausierens, neuen Jahrganges und der Probennummer, also alle Angaben

abänderungen wurden mit den geläufigen (ungarischen) Abkürzungen der Monate angeführt (ungarische Reihenfolge: Jahr, Monat, Tag). War die erste erschienene Nummer nicht vorzufinden, haben wir statt unsicheren Folgerungen das Datum der ältesten vorgefundenen Nummer angegeben. Das Datum der Probenummer ist nicht als Anfangsdatum zu betrachten, wenn sie aber auch gleichzeitig die erste Nummer war, wurde diese Tatsache unter den Anmerkungen angeführt.

Auf den Wechsel des Hauptredakteurs, Redakteurs, Mitredakteurs, Herausgebers und Druckers weist das neben dem Namen stehende Datum. Da es vorkommt, dass dieselbe Person mehrere Funktionen hat, wurde eine Tabelle der Redakteure-Herausgeber und Herausgeber-Drucker angefertigt.

Ein Datum weist auch auf den Druckereiwechsel hin. Ort der Druckerei wurde nur dort angeführt, wenn er nicht mit dem Orte der Herausgabe identisch war. Die Fehler bei der laufenden Numerierung der einzelnen Nummern haben wir nach der Titelaufnahme mit der Abkürzung "Nyh" (nyomdahiba=Druckfehler) angeführt. Das Registrieren der Fehler in der Paginierung ist eine fast unmögliche Aufgabe. Auf die aus Versehen der Druckerei fehlende, nie erschienene Nummern, wurde mit den Wörtern "nem készült" (=nicht angefertigt) hingewiesen. Im Allgemeinen werden die Angaben der in ungarischen Druckereien erschienenen, nicht ungarischsprachige Veröffentlichungen, ungarisch beschrieben.

Die verschiedenen Benennungen der einzelnen Nummern, wie "füzet" (=Heft), "darab" ( = Stück), "levél" (»Blatt oder Brief), "rész" (=Teil), "iskátula" (=Schachtel) usw., werden einheitlich mit "sz" (=szám = Nummer) bezeichnet. Die Grösse der Veröffentlichung wird immer in Bogengrösse angegeben mit "r" (=rét = Bogen), da die heute messbare Grosse immer davon abhängt, wie der Buchbinder den Band umschnitten hat. Auf das Inhaltsverzeichnis weist die Abkürzung "tj" (=tartalomjegyzék = lnhaltsverzeichnis) hin, auf Bilder zwischen dem Text das Wort "illusztrált" (=illustriert). Das Namensverzeichnis der Abonnenten haben wir unbeachtet gelassen. Die Signaturen der Einzelnen Zeitungen und Zeitschriften haben wir nicht angegeben, denn bei einer Umgruppierung der Bibliotheksbestände würden sie ihre Gültigkeit verlieren.

Den Abbruch oder das Verbot des weiteren Erscheinens haben wir unter den Angaben der bibliographischen Titelaufnahme nur dann Vermerkt, wenn es vom Periodikum selbst mitgeteilt wurde. Stammen die Kenntnisse aus der Fachliteratur, so erscheinen sie unter den Anmerkungen. Die Anwesenheit eines Titelblattes "címlap", wird mit der Abkürzung "CI", des Einbanddeckels (=fedőlap) mit "Fl" angedeutet.

Leider bestand aber keine Möglichkeit mehr die es enthaltende Bibliothek zu benennen. Es muss jedoch hier bemerkt werden, dass diese Titelblätter und Einbanddeckel interessante literaturgeschichtliche und pressebibliographische Angaben enthalten.

Nach der laut angeführten Weise zusammengestellten Titelaufnahme haben wir auf die Zusammengehörigkeit des Haupt- und Beiblattes hingewiesen. Beim Hauptblatt wurden alle Beiblätter registriert. Des Beiblats Beiblatt kann nur eine zur selben Zeit erscheinende Zeitung oder Zeitschrift sein. Bei den einzelnen Titeln haben wir die Jahreszahl des Beginnens und des Aufhörens angegeben.

Das Inhaltsverzeichnis der Zeitungen und Zeitschriften wurde dann angegeben, wenn es auch im folgendem Werk vermerkt wurde: Petrik, Géza: Magyarország bibliográfiája 1712-1860 (=Bibliographie von Ungarn 1712-1860).

Unter dem Titel "Megjegyzés" ( = Anmerkung) haben wir in erster Reihe die Pressebibliographie ergänzende, nur aus der Fachliteratur gekannte, solche Angaben gesammelt, die in den Zeitungen und Zeitschriften selbst nicht zu finden sind. Hier haben wir auch die Fusionen von Periodika vermerkt, ferner auch die Tatsache, wenn mit dem Abbrechen eines Beiblattes ihr Titel, als Titel eines Teiles vom Blatt weiterlebt.

Darauf folgt die Aufzählung der in zweiter oder mehreren Auflagen erschienenen Periodikanummern, die Registrierung der ausserordentlichen Ausgaben, all diesen ist ein Fundortsverzeichnis beigegeben.

Im Laufe der Arbeit stellte es sich herraus, dass die uns vorgegangenen Pressebibliographen auch solche Veröffentlichungen für Zeitungen oder Zeitschriften gehalten haben, welche heute nicht mehr als solche gelten. Diese Titel wurden allerdings ohne Laufnummer ins gemeinsame Alphabet unseres Bandes eingereiht, aber mit einer Bezeichnung ihrer Art, nicht bearbeitet und damit aus unserer Pressebibliographie ausgeschlossen. Derartige Titel sind:

- als Zeitschrift registrierte Jahrbücher, Serien, Flugschriften und Bücher,

- die bei ihrem Untertitel oder Teiltitel anstatt ihres Haupttitels registrierten Periodika,

- die in der zeitgenössischen Literatur gebrauchten Titelabkürzungen, Titelbenennungen und Titelübersetzungen,

- die in der Literatur erwähnten, geplanten Titel der niemals erschienenen, nur geplanten Periodika,

- die mit Vervielfältigungsverfahren erschienenen Periodika,

- die in Handschrift gebliebenen Zeitschriften.


Fundortsverzeichnis

Hier werden die Fundorte der einzelnen Jahrgänge, beziehungsweise der einzelnen Nummern sämtlicher, in ungarischen oder ausländischen Bibliotheken vorgefundenen Zeitungen und Zeitschriften registriert. Bei jedem Periodikum werden in jedem Bibliotheksbestand aufbewahrte sämtliche Jahrgänge und Nummern festgehalten. Die Angaben finden wir nach den abgekürzten Namen der ungarischen und ausländischen Bibliotheken, alphabetisch geordnet. Nach genauer Vorzählung des ersten, vollständigen Periodikums weisen auf die Vollständigkeit die Buchstaben "ts" (=teljesség=Volls-tändigkeit). Befinden sich bei diesen Titeln auch in anderen Bibliotheken vollständige Jahrgänge, so erhalten diese auch die Bezeichnung "ts", jedoch ohne Aufzählung der einzelnen Nummer. Bei unvollständigen Jahrgängen werden die vorgefundenen Nummern angeführt. Auf dieser Weise soll den Bibliotheken die Möglichkeit eingeräumt, werden, ihre fehlenden Nummern, wenigstens mit einer Kopie ersätzen zu können. Die doppelt vorgefundenen Jahrgänge werden über ihre Jahreszahl mit einem Kreuz "+" gekennzeichnet. Mit dem Zeichen "X X" werden die ungarischen, jedoch nicht budapester Bibliotheken von den Ausländischen unterschieden; letztere Gruppe wird durch"X X X" gekennzeichnet.

Unsere Pressebibliographie und so auch unser Fundortsverzeichnis ist das Resultat der Bearbeitung der Bestände von etwa hundert inländischen beziehungsweise ausländischen Bibliotheken, dh. die Grossbibliotheken Jugoslaviens, Rumäniens und der Slowakei. Es bestand keine Möglichkeit sämtliche bedeutende, alte historischen Schulbibliotheken aufzusuchen. Bei den Budapester Bibliotheken haben wir den Zuwachs aufgrund der Zugangsbücher, die die Neuerwerbungen enthalten, bis zum Jahre 1982 festgehalten. Zur Registrierung der Bestände der Bibliotheken ausser Budapest wurden auch die von den ungarischen Komitatsbibliotheken veröffentlichten Pressebibliographien verwendet, aber nicht ohne Autopsie.

Hinter den einzelnen, kurzen Angaben der Titelaufnahme und des Fundortsverzeichnisses der Zeitungen und der Zeitschriften befindet sich viel müssiges Blättern und mechanische Arbeit, aber nur so war es möglich, die in verschiedenen Bibliotheken verstreuten, einzelnen Nummern und Beilagen aufzufinden und daraus eine vollständige, bibliographische Titelaufnahme der einzelnen Periodika zusammenzustellen.

Dieses immer mit Geduld und grosser Liebe angefertigte Fundortsverzeichnis -wie auch die ganze Pressebibliographie – war die langjährige Arbeit einer Person, so war es unmöglich mit dem neuen Zuwachs der Bestände im Jahre des Beendens vom Materialsammeln bei jeder Bibliothek auf dem Laufenden zu bleiben.

Wären mehrere Personen an dieser Arbeit beteiligt gewesen, auch dann wäre es unmöglich gewesen beim Abschluss der Angabensammlung alle Neuerwerbungen sämtlicher Bibliotheken im selben Zeitpunkt festzuhalten. – Leider kam auch das vor, dass in Bibliotheken vorgefundene Periodikas die in unserer Hand waren und von denen eine Titelaufnahme angefertigt wurde, im Laufe der Zeit verschollen sind.


Tabellarische Übersicht der Presse von 1848-1849

Nach den vorgeführten, in Alphabet geordneten Zeitungen und Zeitschriften folgt als separate Einheit eine Tabelle, die zum Überblick der Presse des Freiheitskrieges dient. Aus dieser ist ersichtlich, dass in den einzelnen Monaten der Jahre 1848-1849 welche und wieviel Zeitungen und Zeitschrifen zu erscheinen anfingen, existierten oder aufhörten.


Fachliteratur der Pressegeschichte

Eine Einheit der Pressebibliographie bildet die sich je auf einen Titel beziehende Fachliteratur.

Die sich auf einen einzigen Tittel beziehenden literarischen Angaben bringen wir in der Reihenfolge ihres Erscheinungjahres, weil sich so auch der früheste und späteste Zeitpunkt – wann sich Interesse für das Periodikum erwies – festgestellt werden kann. Hier befindet sich auch die mit unserer Pressebibliographie gleichzeitige Literatur, dass heist die voneinander geschriebenen Berichte, Kritiken und Polemien der Zeitungen und Zeitschriften, ferner die vor 1849 und danach bis zum heutigen Tage erschienenen Abhandlungen und Artikel. Ausgelassen wurden aber diejenigen Veröffentlichungen, wo ein Periodikum von sich selbst berichtet, denn diese findet der sich mit dem Periodikum Beschäftige auch ohne uns. Eine Ausnahme machten wir nur bei Titeln mit langer Erscheinungszeit, wenn die Jubileumsnummer über die Anfangsjähre berichtet.

Im Kapitel der allgemeinen Literatur werden zuerst die grundlegenden Quellenwerke und die wichtigsten Bibliographien aufgezählt. Die nächste Einheit bilden die mehrere Periodika oder eine längere Zeitspanne umfassenden Werke. Autoren oder Titel wurden alphabetisch geordnet. Enthält irgendein Quellenwerk in seinem Titel mehrere Periodikatitel, so wird dasjenige Quellenwerk auch bei der Literatur der genannten Periodika angegeben. Die Geschichte des Hauptblattes und Beiblattes behandelnde zeitgenössische und spätere Fachliteratur wird im allgemeinen nur beim Hauptblatt angeführt, beim Beiblatt wird darauf nur verwiesen. Bezieht sich die Fachliteratur nur auf das Beiblatt, erscheint es nur hier; beim Hauptblatt befindet sich kein Verweis.

Die Quellen der literarischen Angaben werden verkürzt; die öfters vorkommenden Zeitungs- und Zeitschriftentitel werden nach den im Verzeichnis der Abkürzungen befindlichen Zeichen angegeben. Bei anderen Fällen wird nur der Familienname des Autors angeführt.

Bei der Berufung auf die im Band erschienenen pressegeschichtlichen Veröffentlichungen haben wir keinen Verleger noch Druckerei und Rezension angegeben. Angaben über Literaturgeschichten und Lexika wurden nicht ausgewertet. Bei Decknamen usw. gaben wir nur in jenem Fall den originellen Namen an, wenn dieser im ungarischen Pseudonymlexikon (Magyar álnévlexikon) von Pál Gulyás vorzufinden ist.

Bei unsignierten Abbildungen konnten wir den Illustratoren nicht nachgehen. Namenszeichen konnten auch nicht immer erschlossen werden. Aehnlich erging es den Komponisten.

Wegen den enzyklopädischen Inhalt der meisten Zeitungen und Zeitschriften haben wir keinen Sachregister verfertigt.

Nach Durchsehen vieler Bände inländischer und ausländischer Bibliotheken musste festgestellt werden, dass es unter den, in verschiedenen Bibliotheken aufbewahrten Jahrgängen desselben Titels, kaum so einen Band gibt, aus dem einige, oft alle Beilagen nicht fehlen würden. Es steht ausser Frage, dass die für die Wissenschaften unentbehrlichen Quellenwert besitzenden Beilagen genauso organische Teile der Periodika sind, wie jene der Bücher. Bis jedoch bei den Büchern die Erschliessung der Beilagen eingebürgert praktiziert wird, wurde die Registrierung der Beilagen bei den Periodika in den Pressebibliographien bis jetzt vernachlässigt. Wegen ihrem Unikatwert wird ihr Fundort auch mitgeteilt.


Die Register I/2

Register der Erscheinungsjahre der Veröffentlichungen

Die Titel der Veröffentlichungen sind alphabetisch geordnet und werden in jedem Jahr, in dem sie erschienen sind, genannt. Die neuen Titel werden in ihrem ersten Erscheinungsjahr unterstrichen hervorgehoben.

Register der Erscheinungsorte

Die Erscheinungsorte werden sowohl unter dem zeitgenössischen, wie unter dem heutigen Ortsnamen registriert. Wir haben auch das Beginnungsjahr und das Aufhörungs-jahr des Titels angegeben.

Register nach Sprachen

Die Titel der Veröffentlichungen folgen einander innerhalb einer Sprache im Alphabet, mit Angabe des Erscheinungsjahres. – Als letztes finden wir den Register der im vorliegenden Band vorkommenden Personennamen.

Namensregister der Redakteure und Herausgeber

Da die Redakteure oft auch die Verleger waren, haben wir ihre Namen in ein gemeinsames Alphabet geordnet. Jahreszahlen geben an, wer von wann bis wann tätig war.

Namenregister der Verleger, Drucker und Druckereien

Die Verleger waren oft nicht nur Redakteure, sondern es kam nicht selten vor, dass sie Verleger, Drucker und Druckereieigentümer gewesen sind. In diesem Fall muss der Verleger sowohl unter den Redakteuren, wie unter den Druckern angeführt werden. Bei der vollständigen bibliographischen Beschreibung der Zeitungen und Zeitschriften, wird beschrieben, wer welche Tätigkeit ausgeübt hat, Herausgeber-Redakteur oder Herausgeber-Drucker. Jahrszahlen zeigen an, wer ab wann bis wann bei einem Periodikum gearbeitet hat.

Titelbeschreibung und Fundortsverzeichnis der Beilagen

Die Bearbeitung von Beilagen geschah vor uns noch nicht, also muss zuerst festgestellt werden, welche Veröffentlichungen zu diesem Sammelgebiet gehören. Als Beilage sind zu betrachten alle nicht zwischen den gedruckten Text befindlichen Abbildungen, Portraits, Landkarten, Musikalien, Aufrufe, Flugblätter, usw., die keine Paginierung enthalten, oder wenn doch dann setzt die Numerierung nicht die des Periodikums fort. Wichtige Vorschrift ist, dass nur die Beilage zum Periodikum gehört, auf das sich das Periodikum beruft, dessen Erscheinung angekündigt wird. Nur die existierenden, in den Bibliotheken vorfindbaren Beilagen werden registriert, aufgrund ihrer blossen Erscheinungskundgebung kann ja keine bibliographische Registrierung stattfinden.

Da sämtliche Beilagen als Unika zu betrachten sind und primären Quellenwert besitzen, ist unsere Titelaufnahme immer Buchstabengetreu und möglichst vollständig. Die irrtümlicherweise nicht zur entsprechenden Nummer gebundenen Beilagen werden an ihrem richtigen Ort besprochen, natürlich mit einem Verweis darauf, wo sie im Band zu finden sind. Hier muss jedoch noch erwähnt werden, dass in den Periodikabänden nicht dazu gehöriges, aber doch bedeutendes und sehr interessantes Quellenmaterial miteingebunden sein kann. Es können Flugblätter, Pränumerierungsaufrufe mit Besprechungen der Werke, Angaben auf die Erscheinungsgeschichte, Redaktionskundgebungen, Berichte, Annoncen, usw. sein.

***

Nach der Bekanntgabe unserer Pressebibliographie, sei der Zusammenstellerin noch ein Wort gegönnt.

Es wurde die Presse von anderthalb Jahrhunderten vorgeführt. Dies ist die Zeitspanne, zwischen den beiden Freihetitskriegen: von jenem des Fürsten Rákóczi über die Jahrzehnte der Aufklärung und der Reformzeit bis zur ersten Revolution.

Die literaturgeschichtlichen und pressegeschichtlichen Forschungen haben das unschätzbar werte Quellenmaterial der Artikeln und Zeitschriften noch längst nicht vollständig ausgewertet. Trotz dem Bestandzuwachs der letzten Jahre in den Bibliotheken, ist der grösste Teil der behandelten Periodika Unikat oder buchgeschichtliche Seltenheit. So ist es wichtig neben den Titeln zu wissen, wo und in welcher Bibliothek sie auffindbar sind. Es ist ein mehr jahrzehntelanges Leid der Zusammenstellerin dieses Bandes, dass unsere Heimat und nationale Kultur dokumentierende, und bedeutende Kenntnisse enthaltende Bestände, von Tag zu Tag unrettbar verschollengehen. Es ist ein unersetzbarer Verlust, denn es gibt kein solches Fachgebiet, welches die Angaben der Presse zwischen 1705 und 1849 entbehren könnte. Von den Schätzen zu sprechen, welche in den von 1850.bis heute erschienenen Periodika verborgen sind, ist nicht unsere Aufgabe. Es kommt vor, dass in unserem Band solche Daten festgehalten wurden, die nur in dieser Bibliographie aufzufinden sind. Wohin sind ihre Originale gekommen? Vor unseren Augen sind sie verschollen. In der Hoffnung, dass diese Zeitungen und Zeitschriften noch zum Vorschein kommen, wurde nicht bei jedem Jahrgang vermerkt, dass er zur Zeit nicht auffindbar ist. Im Laufe der Jahre wurde es immer klarer, dass der unaufhaltbare Prozess des Verschollens und der Beschädigung nur auf einer einzigen Weise aufgehalten oder mindestens gedämpft werden kann, und das ist die Angaben festhaltende Pressebibliographie. Um allen Preis muss es mit einer, die möglichts grösste Vollständigkeit erstrebenden Arbeit geschehen, um alles was uns noch erhalten geblieben ist, zum Gemeingut werden lassen. Da unser Werk nicht nur die inländischen, sondern auch die ausländischen wissenschaftlichen Forscher – besonders in den Nachbarländern, auf deutschem, rumänischem und slawischem Sprachgebiet – interessieren könnte, wurde eine deutsche und eine französische Übersetzung beigefügt.

Die Eigenheit der Bibliographien, so auch der Pressebibliographien ist es dass sie nicht vollständig sein können. Diese Zusammenstellung kann, trotz allem Bestreben, nicht alle zuständigen, wichtigen Angaben enthalten. Es ist nur zu hoffen, dass die Arbeit nicht vergebens war, und die Forscher so einen Ausgangspunkt erhalten, von dem ausgegangen, sie auch die nicht erschlossenen Quellen erreichen. Meine, alleine durchgeführte Arbeit, kann nur dann vollständig werden, wenn sie durch Hilfe der Bibliothekare, bei einer neuen Ausgabe, mit den meinerseits unbekannten Angaben ergänzt werden kann. Mit Dank nehme ich diesbezügige Bemerkungen, zur Herausgabe eines vollständigeren Bandes entgegen. (Adresse: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 45. Ungarn.)

Die Leitungen und die Mitarbeiter der besuchten Bibliotheken, Archiven und Museen, im In- und Ausland haben meine Sammelarbeit immer mit grösstem Wohlwollen unterstüzt. Ihre Anerkennung und ihre Ermutigung hat grosses Anteil daran, dass ich diese meine über Jahrzehnte sich verziehende Arbeit, immer mit unendlicher Liebe zu ihr, mit unerschütterlichem Fleiss und der möglichsten Genauigkeit durchgeführt habe.

Hier sei ihnen allen herzlichst gedankt. Ganz besonderst gebührt mein Dank Herrn Akademiker Tibor Klaniczay, der das Erscheinen meines Werkes ermöglicht hat.

Dr. Margit Busa – V.

wissenschaftliche Obermitarbeiterin

i.R. der Széchényi Nationalbibliothek

Die deutschsprachige Einleitung und die Textteile wurden von Évamária Zsigmondy, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Széchényi Nationalbibliothek, deutsche Fachreferentin angefertigt.

Die Französische Einleitung und Textteile waren die Arbeiten von Margarete Németh, wissenschaftliche Obermitarbeiterin i.R. des Budapester Französischen Institutes, Übersetzerin.

 


Introduction

Notre ouvrage constitue la bibliographie des périodiques hongrois dont la date de création se situe entre 1705 et 1849. De plus, il comporte aussi-la bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise considérée.

Des le début, nous tenons a préciser qu'a été considéré comme périodique toute publication ayant paru au moins deux fois par an. En ce qui concerne la catégorie des périodiques hongrois, nous y avons fait entrer:

- tout journal ou revue publié(e) sur le territoire de la Hongrie historique ainsi que sur celui de la Transylvanie, que la publication soit en langue hongroise ou étrangère. (Nous n'avons pas tenu a recenser dans sa totalité l'édition périodique publiée sur le territoire de la Croatie – Slavonie.)

- tout journal ou revue publié(e) au-delà des frontiereshongroises en hongrois ou dans n'importe quelle langue, pourvu que le titre du périodique indique par les termes "hongrois" ou "Hongrie" que les matières traitées concernent la Hongrie. C'est en tant que publications de ce genre que des périodiques édités a Vienne ont été également inclus dans notre bibliographie.

Dans ce qui suit, nous passons en revue les travaux les plus importants consacrés par nos prédécesseurs bibliographes au recensement de l'édition périodique hongroise ancienne.

1. En 1884: Antal Szalády, A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-1880. (Statistique de la presse hongroise 1780-1880). Bibliographie limitée aux seuls périodiques de langue hongroise.

2. En 1916: István Kereszty, A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705-1867. (Tableau chronologique de la presse de langue hongroise et de la presse de Hongrie 1705-1867.) Catalogue des périodiques hongrois, indifféremment de leur langue de publication, conservés a la Bibliothèque Nationale Széchényi; classement par année.

3. En 1941: Béla Dezsényi, A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805. (Le premier siècle de l'édition périodique hongroise 1705-1805.) Bibliographie des périodiques hongrois conservés a la Bibliothèque Nationale Széchényi; pour les éléments complémentaires, recensement étendu aux grandes bibliothèques de Budapest.

4. La bibliographie descriptive, établie par Mme Eva Lakatos sous le titre Magyar irodalmi folyóiratok (Revues littéraires hongroises) 1786 – 1944; en cours de publication dans la collection "Cahiers bibliographiques du Musée Littéraire Petőfi".

Les années de l'après-guerre ont notablement modifié les fonds de nos bibliothèques d'Etat. Nombre de collections de périodiques de diverses provenances sont venues accroître ou compléter celles de nos bibliothèques dont, au premier rang, la Bibliothèque Nationale Széchényi.

La mise à jour tenant compte de ces collections récemment entrées s'imposait donc comme une tâche à accomplir d'urgence.

En même temps on remarque le phénomène inverse aussi: perte de nombre de périodiques inventoriés par les bibliographies ci-dessus mentionnées. Le risque de perte ainsi que la détérioration quasi inévitable à laquelle nos collections de périodiques anciens sont exposées n'ont pas manqué de rendre encore plus pressant l'établissement d'une bibliographie nationale rétrospective qui fixe toutes les données possibles concernant nos périodiques anciens. Cette urgence était d'autant plus ressentie que nos fonds de périodiques anciens rassemblent des exemplaires rares, sinon uniques, donc irremplaçables.

C'est dans ces conditions que l'auteur du présent ouvrage a été chargée en 1947, en vue de la commémoration de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-49, d'établir la bibliographie de la presse périodique parue en Hongrie entre 1848-1849. Le manuscrit de ce recensement – quoique prêt à être imprimé – n'a été publié que dix ans après, bien entendu avec toutes les additions requises, en 1957, in: Gábor G. Kemény, Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. (Société et minorité à travers les bulletins d'information de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-1849.) En annexe à cette étude: Az 1848-1849. évek sajtóbibliográfiája (Bibliographie de la presse des années 1348-1849) par la rédactrice de cet ouvrage.

Par la suite, nous avons étendu notre enquête bibliographique aux publications de la presse des années 1825-1867. En complément à cette bibliographie, nous avons aussi établi celle des études relatives aux publications périodiques répertoriées. Ces deux recensements bibliographiques ont été publiés en 1950 (tome IV en 1959) in: Magyar Történeti Bibliográfia 1825-1867 (Bibliographie de l'histoire de Hongrie 1825-1867) en quatre volumes; cf. les chapitres intitulés Sajtó (La Presse) dans les tomes III et IV.

Les périodiques hongrois créés entre 1825 et 1867 recensés, vint le tour de ceux fondés entre 1806 et 1824.

Restait finalement la dernière "tranche" à recenser, notamment le premier siècle de la presse hongroise allant de 1705 à 1805, qui avait fait l'objet de la bibliographie ci-dessus mentionnée de Béla Dezsényi, Conservateur en chef du Département des périodiques de la Bibliothèque Nationale Széchényi. Vu le laps de temps considérable écoulé depuis la publication de cette bibliographie, la refonte de celle-ci s'imposait également.

C'est ainsi, en procédant successivement par tronçons que l'auteur a fini par établir la bibliographie des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849. Deux jalons qui marquent le début et la fin de la période envisagée: deux guerres d'indépendance, celle de Rákóczi et celle de Kossuth. Et entre ces deux guerres d'indépendance, les "décennies des Lumières" et l'ère des Réformes.

Ce travail, accompli par l'auteur seul et entrecoupé par des interruptions plus ou moins longues, a demandé près de quatre dizaines d'années pour être mené à bien. Il s'entend que ce long échelonnement de l'élaboration de son manuscrit définitif a réclamé une constante mise à jour, qu'elle a cessé d'assurer au 31 décembre 1982.

En plus de la bibliographie proprement dite des périodiques recensés dans notre ouvrage nous estimions opportun d'étendre notre enquête bibliographique à des sujets connexes, tels que l'histoire de l'édition périodique hongroise ancienne, le recensement des feuilles dites "additionnelles" annexées en supplément aux dits périodiques. L'ensemble de la documentation réunie dans les deux volumes de notre ouvrage a été ordonné selon le plan suivant:

           I/1

Notices bibliographiques des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849 avec l'inventaire topographique de ceux-ci

Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-1849

Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705-1849

           I/2

Tables aressées autour de divers centres d'intérêt de la recherche sur l'édition périodique recensée

Description bibliographique des feuilles dites "additionelles" avec leur localisation dans les collections des bibliothèques


Notices bibliographiques des périodiques
hongrois créés entre 1705 et 1849 I/1

Avant d'entreprendre la rédaction des notices bibliographiques des périodiques, nous avions a délimiter la catégorie des publications a considérer comme périodiques qui devront faire, comme tels, l'objet de notre recensement.

Suivant les critères adoptés actuellement par les bibliothèques de Hongrie, nous avons exclu de notre bibliographie des périodiques plus d'une catégorie de publications que nos prédécesseurs bibliographes avaient pourtant inclues dans leur répertoire, a savoir: les ouvrages a publication annuelle, les publications en série, les feuilles volantes.

Pour éviter que l'absence de ces publications soit interprétée comme étant due a quelque omission, nous avons inséré leurs titres dans l'ordre alphabétique des titres de périodiques recensés, sans toutefois leur conférer un numéro d'ordre. A la suite du titre, nous avons désigné la catégorie dans laquelle la publication est désormais à inclure, d'où s'ensuit l'exclusion de celle-ci de notre travail de recensement.

Dans la catégorie des périodiques admissibles en principe dans notre répertoire, pour des raisons méthodologiques, nous avons encore limité notre choix, en écartant les périodiques publiés sous forme de manuscrit.

En plus des périodiques sélectionnés, d'après les principes précisés plus haut, dans les collections de bibliothèques, nous avons aussi fait entrer dans notre bibliographie des périodiques introuvables, mais attestés dé façon certaine par des documents d'époque dignes de foi. Pour ces périodiques, la notice porte la mention "introuvable".

Parmi les bibliothèques dans lesquelles nous avons mené notre enquête, c'est à la Bibliothèque Nationale Széchényi que revient le premier rang, compte tenu du fait que c'est elle qui possede en Hongrie le plus de collections complètes. Aussi a-t-elle constitué la documentation de base pour la description bibliographique des périodiques répertoriés.

En ce qui suit, nous faisons connaître les règles et les méthodes adoptées par nous pour établir les notices bibliographiques des périodiques faisant l'objet de notre recensement.

En présence de l'immense étendue des collections de périodiques a recenser, la premiere tâche de l'auteur fut de sélectionner les publications indépendantes, ces dernières seules devant faire l'objet d'une notice bibliographique particulière portant numéro d'ordre propre. L'auteur a considéré comme périodique indépendant l'édition principale aussi bien que l'édition secondaire du même périodique et les périodiques ayant inauguré une nouvelle série.

Pour classer les notices des périodiques ainsi sélectionnés, nous avons adopté l'ordre alphabétique des titres de départ ou titres principaux de ces publications, que ces dernières soient réellement conservées dans des fonds de bibliothèques ou qu'elles soient introuvables. Finalement, nous avons conféré un numéro d'ordre a chacun de ces titres, sauf a ceux dont l'existence n'est attestée par aucun document d'époque, dans l'ordre alphabétique de leur succession.

Dans les bibliographies antérieures a la nôtre, on peut relever des périodiques abusivement classés à un titre autre que le titre principal porté par le périodique recensé, tel que: le sous-titre de la publication ou bien quelque titre de rubrique. Pour rectifier ces erreurs de classement, nous avons inclu ces sous-titres ou titres de rubrique a leur place alphabétique dans l'ensemble des notices de périodiques, tout en faisant un renvoi au titre principal sous lequel le périodique se trouve inventorié.

Nous avons procédé de même pour les variantes des titres empruntées par les bibliographes a des sources littéraires de l'époque, peu soucieuses de la précision de leurs références. En effet, on peut y relever des titres de périodiques cités sous forme abrégée ou bien en traduction. D'autres documents se réfèrent a tel ou tel titre de périodique qui, en réalité, n'était qu'un titre annoncé au préalable pour un périodique a paraître, mais qui, de fait, ne fut pas retenu lors de la parution de la publication. Sont encore a mentionner les titres factices qui, lancés par des documents d'époque, venaient supplanter dans l'usage courant plus d'un titre authentique de périodique.

La description bibliographique des périodiques a été faite sur examen des collections elles-mêmes et ne comporte que les indications fournies par celles-ci. C'est ce qui explique le caractere fragmentaire de certaines de nos descriptions bibliographiques plus particulièrement de celles consacrées aux publications de l'édition périodique hongroise ancienne. Les indications provenant de quelque source documentaire – que celle-ci soit de l'époque ou bien postérieure a l'époque – ont été reportées dans la rubrique des Notes complémentaires que nous présenterons plus loin.

Les titres des périodiques ont été transcrits lettre par lettre, tels qu'ils se présentent sur la page de titre. Les initiales de chaque mot ont été écrites avec majuscules, suivant l'usage typographique hongrois.

Nous avons respecté l'orthographe tout comme la présentation des mots composés qu'ils soient écrits en un seul mot ou que les mots le composant soient liés par un trait d'union. Ex.: Zeitungs=Blatt et Zeintungs-Blatt. Nous n'avons fait exception que pour les titres en langue allemande, attestant un flottement de l'orthographe entre la lettre 'ß' et la lettre géminée 'ss'. Pour ces titres, nous avons préféré à la transcription littérale celle qui ne tenait pas compte de ces variations de l'orthographe ancienne, en adoptant uniformément la lettre géminée 'ss.

En cas de changement de titre, nous avons énuméré immédiatement après le premier titre, dans l'ordre chronologique, les titres successifs sous lesquels a paru le périodique et les dates extrêmes de chacun. En outre, nous avons fait figurer chacun des titres successifs à leur place alphabétique, sans leur conférer de numéro d'ordre, avec renvoi au premier titre sous lequel la notice donnant la description bibliographique complète du périodique se trouve classée.

Nous avons fait figurer les sous-titres, ces derniers servant a préciser les matières traitées par le périodique. Par contre, nous n'avons pas reproduit les devises politiques.

Le lieu d'édition a été signalé même au cas ou il était contenu dans le titre. La périodicité a été mentionnée telle qu'elle fut indiquée par le périodique. Nous avons indiqué toutes les dates communiquées par le périodique lui-même concernant les événements et changements survenus au cours de son existence, tels que: début et fin de la publication, départ d'une nouvelle série, interruption, le cas échéant, interdiction de la publication. Quand nous le connaissions, nous avons aussi précisé les mois, désignant ces derniers sous leur forme abrégée, admise dans l'usage courant.

Au cas où le premier numéro du périodique n'a pu être retrouvé, en écartant les datations restituées peu sûres, nous nous sommes contentées d'indiquer le numéro le plus ancien que nous connaissions. Nous n'avons pas admis la date du numéro spécimen comme étant la date de naissance du périodique en question. Au cas cependant où le périodique avait réellement débuté par le numéro spécimen, nous l'avons signalé dans la rubrique des Notes complémentaires.

Les noms du personnel de la rédaction (rédacteur en chef, rédacteur, corédacteur) ainsi que de l'édition (éditeur, propriétaire de journal) ont été énumérés, avec les dates précisant les changements survenus dans leur composition. Il arrive que le rédacteur ou l'éditeur soit aussi le propriétaire de l'imprimerie. On trouvera leurs noms récapitulés dans deux tables, dont l'une est consacrée aux rédacteurs – éditeurs, l'autre aux éditeurs – imprimeurs.

L'imprimerie n'a été localisée qu'au cas ou elle se trouvait ailleurs qu'au siege de l'édition. Les dates de changements d'imprimerie ont été également signalées.

Le format du périodique recensé a été désigné par le chiffre des formats usuels de la feuille d'impression pliée (en hongrois "rét", d'où l'abréviation ’r’), tels que: in-16°, in-8°, in-4°, in-fol. Les indications données en centimètres pour la hauteur et la largeur du périodique sont accidentelles, les relieurs ayant leur façon propre de rogner les pages.

Nous n'avons pas manqué de signaler aussi les caractéristiques de la présentation matérielle du périodique recensé, telles que: illustrations dans le texte, page de couverture (abr "FI." du terme hongrois "fedőlap"), page de titre (abr. "Cl." du terme hongrois "címlap"), sommaire (abr. "Tj." du terme hongrois "tartalomjegyzék"), sans aucune précision de leur lieu de dépôt. Nous tenons à faire remarquer ici que la page de titre tout comme la page de couverture comportent souvent des indications intéressant l'histoire de la littérature aussi bien que celle de la presse.

Parmi les informations fournies par le périodique lui-même, nous n'avons pas tenu compte de la liste des abonnés.

Pour clore la description bibliographique constituée des éléments d'information fournis par le périodique recensé, nous avons signalé les fautes d'impression (abr. "Nyh." du terme hongrois "nyomdahiba"), plus précisément les erreurs de numérotation des fascicules.

Nous avons aussi dénombré les numéros n'ayant pas paru par omission de l'imprimerie et avons signalé cette absence par la mention "Nem készült", en français "Non fait". Quant a la vérification des éventuelles erreurs dans la pagination des fascicules des périodiques, c'est la une entreprise dont l'auteur ne pouvait nullement se charger.

La documentation dont nous venons de passer en revue les divers éléments a été établie par l'auteur de manière a permettre l'identification du périodique en question. Une fois identifiée, la publication devait aussi étre localisée. C'est à cette fin que nous avons dressé l'inventaire topographique des périodiques recensés dans notre ouvrage. Pour pouvoir utiliser sans difficulté cet inventaire, l'usager doit être initié à la technique de sa consultation. Aussi estimons-nous nécessaire de revenir encore sur ces questions méthodologiques.

À la suite de l'inventaire topographique, nous indiquons, s'il y a lieu, les numéros de périodiques ayant été réédités, les numéros spéciaux, avec l'indication de leurs lieux de dépôt.

Référence est faite à la Bibliographie de la Hongrie par Géza Petrik (Magyarország bibliográfiája 1712-1860) dans chaque cas ou celle-ci récapitule sous forme de tables (multi)annuelles les sommaires parus dans les numéros du périodique recensé.

Suit la rubrique des Notes complémentaires ou – comme nous venons de le signaler – nous ayons regroupé en premier lieu toute indication relevée dans une source documentaire quelconque, cette indication venant combler les lacunes de la description bibliographique établie à partir du périodique lui-même.

Conformément aux usages adoptés dans les travaux bibliographiques, nous avons cité les sources documentaires mises à contribution – nous n'avons pas eu recours aux encyclopédies, ni aux manuels d'histoire littéraire – sous forme abrégée. Pour les abréviations des usuels couramment cités, on se reportera à la Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705-1849. Pour les abréviations des titres des périodiques, on consultera la liste de ces abréviations à la suite de notre Introduction. Dans le cas d'un ouvrage d'usage moins courant, nous avons indiqué le nom de l'auteur, suivi du titre de l'ouvrage, sans mention de l'éditeur, ni de l'imprimeur (l'imprimerie), ni du compte rendu qui – le cas échéant – lui serait consacré.

C'est également dans la rubrique des Notes complémentaires que se trouvent notées les fusions de périodiques, les modifications survenues dans les rapports entre l'édition principale et l'édition secondaire. Citons le cas de telle édition secondaire qui, après avoir cessé de paraître en supplément à l'édition principale, continua a vivre comme rubrique régulière de celle-ci, tout en gardant son titre ancien d'édition secondaire comme titre de rubrique.

La rubrique des Notes complémentaires est suivie par celle des renvois. À l'aide de ces derniers, nous sommes renseignés, avec toute la précision possible, sur les liens unissant tel périodique à tel autre, l'un paraissant en supplément de l'autre et établissant ainsi une relation édition principale – édition secondaire entre les deux publications. Bien entendu, les renvois sont réciproques: dans la notice consacrée à l'édition principale, renvoi est fait à son édition, le cas échéant, à ses éditions secondaire(s). Inversement, dans la notice de l'édition secondaire, nous renvoyons à son édition principale et, s'il y a lieu, aussi à celles des éditions secondaires qui paraissaient simultanément avec l'édition secondaire faisant l'objet de la notice. Pour chacune de ces éditions, les dates de début et de fin de publication ont été signalées.

Par la bibliographie de l'édition périodique hongroise 1705-1849, présentée sous forme de notices classées dans un unique ordre alphabétique des titres, se trouve close. Nous n'avons pas considéré comme étant notre tâche d'informer sur les matières traitées par les périodiques recensés par nous. De notre avis, c'est la une question qui ressortit à la description bibliographique interne de la publication et comme telle, elle est étrangère à notre bibliographie qui, tout comme celle de notre regretté prédécesseur immédiat, M. Dezsényi, se veut strictement externe.


Inventaire topographique des périodiques

Notre inventaire topographique fixe t'état des collections ou bien des numéros de périodiques hongrois que les bibliothèques prospectées possèdent pour la période allant de 1705 à 1849.

Parmi les bibliothèques – près d'une centaine – dont nous avons dépouillé les fonds de périodiques, la plupart se trouvent en Hongrie. Cependant il y en a plusieurs qui sont situées actuellement dans les pays voisins, sur des territoires qui, sous le nom de Transylvanie, Haute Hongrie, Bácska et Banat, faisaient partie de la Hongrie d'avant 1849, date limite de la période considérée.

Pour ce qui concerne les bibliothèques de Hongrie, nous n'avons pas eu la possibilité d'étendre notre enquête aux bibliothèques de tous nos établissements scolaires anciens, pourtant susceptibles de receler des fonds de périodiques hongrois anciens. Au-delà des frontières hongroises, en Croatie – Slavonie, le recensement des périodiques a été sans recherche de l'exhaustivité.

Nous donnons l'état des collections par bibliothèque. Celles-ci, réparties en trois groupes, se succédent dans notre inventaire selon l'ordre qui suit: Bibliothèques de Budapest; Bibliothèques de province; Bibliothèques étrangères. Les bibliothèques de Budapest sont classées dans l'ordre alphabétique de leurs sigles en lettres. Exception a été faite pour la Bibliothèque Nationale Széchényi (OSZK) qui, ayant servi de base à toute notre documentation, est mentionnée en tête de la liste. Les bibliothèques de province – leur groupe est précédé de deux astérisques "X X" – tout comme celles de l'étranger – celles-ci sont précédées de trois astérisques "X X X" -sont citées selon l'ordre alphabétique de leur ville.

Pour chacun de ces trois groupes, une liste placée avant les notices bibliographiques des périodiques récapitule l'intitulé, le sigle en lettres ou alphanumérique et l'adresse des bibliothèques détentrices.

Pour fixer l'étendue exacte des collections possédées par les bibliothèques prospectées, nous avons adopté la méthode suivante.

Sous le titre de chaque périodique accessible, nous avons énuméré toutes les années ou, en cas d'année incomplete, tous les numéros possédés par la bibliothèque recensée. Si l'année que possède telle bibliothèque est complete, l'abréviation "ts." (terme hongrois "teljes", en français "complet") est portée. Au cas où une année complete est signalée pour la première fois dans notre inventaire, nous avons précisé aussi le nombre des numéros que la collection considérée complète comporte. Nous avons souligné l'indication de chaque année complete, la faisant ainsi ressortir dans la série des collections inventoriées. Une croix "+" portée par la date de l'année signale que celle-ci est conservée en double.

Les cotes portées par les périodiques n'ont pas été mentionnées, les fonds de bibliothèques étant sujets a des refontes, ce qui peut entraîner des changements dans leur classement.

L'immense travail de prospection entrepris par la rédactrice toute seule dans les magasins de quelque cent bibliothèques, à l'intérieur tout comme à l'extérieur des frontières hongroises – entreprise réalisée pour la première fois a une échelle aussi vaste – n'a pas manqué d'apporter ses fruits.

Par le dépouillement minutieux des magasins des bibliothèques, nous avons réussi a mettre au jour des numéros ou bien des années de périodiques hongrois qui avaient échappé jusqu'ici à toute enquête bibliographique. Aussi avons-nous profité de toute indication bibliographique nouvelle ainsi fournie pour l'intégrer dans la notice bibliographique du périodique et compléter par la les déficiences des descriptions données par nos prédécesseurs bibliographes.

De plus, grâce aux renseignements contenus dans notre inventaire, les bibliothèques autant que les chercheurs pourront se documenter aisément sur l'état complet de tel périodique (question d'identification) aussi bien que sur sa présence dans telle bibliothèque (question de localisation).

Enfin, ainsi renseignées, les bibliothèques auront désormais la possibilité de combler les lacunes de leurs collections, en ayant recours aux dépots qui possèdent les éléments qui leur manquent et qui, par voie de reproduction, pourront les mettre a leur disposition.

Il va sans dire qu'un tel labeur entrepris par la rédactrice seule, s'est échelonné sur de longues années. D'où le délai nécessairement intercalé entre la notation de l'état des collections dans telle bibliothèque et la clôture de toute notre enquête en date du 31 décembre 1982. Aussi ne pouvons-nous exclure la possibilité d'éventuels changements survenus (nouvelles acquisitions aussi bien que pertes subies depuis lors; en effet, nous avons déjà constaté des pertes que nous ne savons expliquer) dans l'état des collections consigné dans notre inventaire et, en conséquence, l'état dépassé de celui-ci à la date ci-dessus indiquée de l'arrêt de toute notre enquête. Mais avec le concours des bibliothèques détentrices, la mise à jour du présent inventaire de base pourra être assurée pour chaque périodique recensé par nous, fixant avec précision ce qui se trouve dans leurs magasins au moment donné. Du fait que la présente édition n'est que provisoire, nous serons en mesure de reporter les additions communiquées par les bibliothèques participantes sur notre inventaire, ce qui nous permettra de le clore à la même date pour la totalité des établissements recensés. En procédant de la sorte, nous aurons dressé un inventaire prêt à être publié dans l'édition définitive de notre ouvrage.


Tableau synoptique de la presse de la Guerre
d'indépendance hongroise de 1848-1849

Ce tableau offre un aperçu synchronique des publications de la presse parue en Hongrie dans les années 1848-49. Il convient de noter que la plupart de ces publications ont été d'existence éphémère: ayant vu le jour au milieu des événements de ladite guerre d'indépendance, elles ont été constamment menacées d'être supprimées d'un mois à l'autre par la censure. Aussi avons-nous donné, concernant ces deux années, a la différence de la table annuelle habituelle, une table chronologique, qui, divisée en mois, cite chaque publication dans la rubrique du mois de sa naissance et de celui de sa disparition.


Bibliographie de l'histoire de l'édition
périodique hongroise 1705-1849

Notre bibliographie comporte les références des documents et des travaux a consulter pour l'étude de l'histoire de l'édition périodique hongroise pendant son premier siècle et demi. Les références sont divisées en deux grandes sections.

Dans la première section, nous avons réuni les références des documents et des travaux concernant l'histoire d'un périodique répertorié dans la bibliographie de la presse hongroise 1705-1849. Le classement de la documentation suit l'ordre alphabétique des titres de périodiques. Sous le titre, on trouve citées, dans l'ordre chronologique de leurs dates de parution, les références des documents et des travaux qui concernent le périodique. L'ordre chronologique suivi permet de dessiner la courbe de l'intérêt suscité par le périodique et ainsi de manifester la vitalité de celui-ci.

S'il y a lieu, nous avons signalé en premier lieu les témoignages de l'époque. Parmi ceux-ci, les plus intéressants sont les articles qui, écrits, sur un ton tantôt polémique, critique, tantôt élogieux, révèlent bien des choses sur la vie du périodique, sur ses rapports avec d'autres publications de l'époque. Pour les périodiques de longue existence, nous avons fait mention de leurs numéros jubilaires ainsi que des articles rétrospectifs évoquant les débuts de leur carriere. ll arrive que les périodiques ont fait paraître des informations ou articles se rapportant spécialement à leur propre publication. Contenus dans le périodique lui-même, ces témoignages sont directement accessibles, sans notre orientation bibliographique, pour quinconque s'intéresse à cette publication. Voilà ce qui explique l'absence de références les concernant dans notre bibliographie.

À la suite des sources de l'époque, nous avons enregistré les études consacrées au périodique, a partir de l'étude la plus précoce jusqu'à la plus tardive.

Dans la deuxième section, nous avons cité en premier lieu les ouvrages de référence et les bibliographies indispensables à la recherche concernant l'histoire de la presse hongroise pendant son premier siècle et demi. Y font suite les références des ouvrages portant sur plusiers périodiques ou bien sur une période plus ou moins longue comprise dans ce premier siècle et demi de la presse hongroise, qui fait l'objet de notre ouvrage.

Quant aux travaux dont le titre même mentionne plusiers périodiques, leur référence est également signalée dans la 1ere section, au titre de chaque périodique concerné, à la suite des références qui s'y trouvent déjà réunies.

Pour cette deuxième section, nous avons adopté le classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs ou des titres d'ouvrages. En ce qui concerne les pseudonymes, nous donnons le nom de l'auteur, tel que celui-ci fut rétabli par Pál Gulyás dans son Dictionnaire des pseudonymes des auteurs hongrois (Magyar írói álnévlexikon).


Tables I/2

Le chercheur peut se poser encore bien d'autres questions que celles de l'identification et de la localisation d'un périodique. Pour répondre à ces questions, nous avons dressé des tables récapitulant chacune une donnée principale. Voici les types de questions auxquels les tables dressées par nous sont appelées à répondre.

Années de parution: Chacun des périodiques fondés entre 1705 et 1849 est cité, dans l'ordre alphabétique des titres, à chaque année de sa vie. À l'occasion de la première mention d'un nouveau titre de périodique parmi ceux qui sont en cours, nous avons mis en valeur ce nouveau titre en le soulignant.

Lieux d'édition: Les périodiques sont regroupés sous le nom de leurs lieux (villes) d'édition. Ces derniers sont mentionnés d'abord sous la forme usitée a l'époque, puis sous celle en usage de nos jours. Années de fondation et de cessation indiquées.

Langues de publication: Les périodiques ont été groupés selon leur langue de publication, dans l'ordre alphabétique de leurs titres. Les langues de publication énumérées dans notre table sont: le hongrois, le français, le latin, l'allemand, le roumain, le serbe et le slovaque.

Rédacteurs et éditeurs: Leurs noms sont classés dans un ordre alphabétique unique, certains rédacteurs ayant aussi assumé des fonctions d'éditeur. Pour être renseigné sur les fonctions assumées effectivement par tel rédacteur, se reporter à la notice du périodique en question. Dates de début et de fin de leur collaboration avec le périodique indiquées.

Editeurs et imprimeurs (imprimeries): Leurs noms sont classés dans un ordre alphabétique unique, certains éditeurs ayant assumé aussi des fonctions d'imprimeur. Pour des renseignements plus précis, se reporter a la notice du périodique en question. Dates de début et de fin de leur collaboration avec le périodique indiquées.

Notices Bibliographiques des feuilles additionnelles avec leur localisation

En dépouillant les collections de périodiques conservées dans une centaine de bibliothèques, la rédactrice n'a pas manqué de constater que, quant à leur intégrité, les exemplaires d'un même périodique présentaient de notables différences d'une bibliothèque a l'autre.

C'est qu'un exemplaire ne peut être considéré comme vraiment complet que dans le cas ou il contient la feuille qui, annoncée par le périodique, s'y trouve encartée, tout en n'étant pas comprise dans la pagination propre de son exemplaire. Nous avons désigné ces feuilles qui font partie intégrante de leur exemplaire "additionnelles". Elles sont tantôt des documents servant à compléter ou à illustrer le texte (portrait, dessin, gravure, estampe, photo, vue; carte, plan; partition), tantôt des imprimés "accidentels" (appels, proclamations, informations de guerre, feuilles volantes, annonces de nouveautés de librairie, feuilles publicitaires). De toute façon, ces feuilles constituent des pièces d'une haute valeur documentaire pour les disciplines les plus diverses. Aussi est-il de règle de faire mention de ces feuilles additionnelles dans la description bibliographique des livres. Il est d'autant plus étonnant de voir que cette regle n'est pas respectée dans la description bibliographique des périodiques.

En procédant au dépouillement des exemplaires des périodiques recensés pour faire état des feuilles additionnelles qu'ils contiennent, la rédactrice a distingué trois groupes: 1. Exemplaires qui contiennent les feuilles additionnelles annoncées par le périodique; 2. Exemplaires qui contiennent des feuilles additionnelles qui n'en font pas partie, mais qui y ont été jointes par mégarde; 3. Exemplaires qui ne contiennent pas la feuille additionnelle annoncée par le périodique, ce qui est le cas le plus fréquent. Etant donné que la rédactrice s'est bornée à recenser les seules feuilles additionnelles accessibles – celles-ci offrant un intérêt réel et immédiat pour la recherche – elle n'a pas noté l'absence des feuilles additionnelles annoncées, mais introuvables. Pour des raisons d'économie de place, la rédactrice n'a recherché l'exhaustivité que pour les feuilles additionnelles de langue hongroise.

Pour la description des feuilles additionnelles annoncées par le périodique et comprises dans le fascicule, la rédactrice a suivi les mêmes usages que pour la description bibliographique des périodiques. Le texte de la feuille a été transcrit lettre par lettre tout comme les titres de périodique et si possible in extenso, sauf au cas ou le texte a été jugé trop long.

Dans bien des cas, les informations fournies par les feuilles additionnelles décrites sont fragmentaires: telle planche hors-texte ne porte pas le nom de l'artiste; sur telle autre planche, à la suite des abréviations del. (delineavit), pinx. (pinxit), sculp. (sculpsit), nous avons relevé un monogramme d'artiste obscur. La rédactrice a entrepris des essais d'attribution à leur sujet, mais bien des fois, ceux-ci sont restés vains.

La notice descriptive de la feuille additionnelle a été classée sous le titre du périodique dont elle fait partie. En bas de la description de la feuille recensée, on trouve notée(s) la ou éventuellement les collection(s) de bibliothèques qui possèdent un exemplaire du fascicule contenant la feuille décrite. Il est a noter que la rédactrice n'a pas trouvé une seule année de périodiques dont chacun des exemplaires comporte toutes les feuilles additionnelles qu'il devait contenir a l'origine.

Pour ce qui concerne les feuilles additionnelles jointes par mégarde aux fascicules d'un périodique autre que celui qui en avait fait l'annonce et dont elles devraient faire partie, la rédactrice a procédé de la façon suivante: elle a donné, la description de ces feuilles aussi bien sous le titre de leur périodique propre que sous celui ou elles ont été intercalées par erreur, avec renvois réciproques à l'un comme à l'autre périodique.

À la suite des notices des feuilles additionnelles, on trouve trois tables, l'une avec les noms des illustrateurs (dessinateurs, peintres, graveurs), l'autre avec ceux des compositeurs et une troisième avec les noms des imprimeurs (imprimeries). Les tables comportent les dates extrêmes de la collaboration des personnes avec le périodique.

À la fin du tome I/2, un index récapitule tous les noms de personnes cités dans notre ouvrage, sauf ceux contenus dans les feuilles additionnelles, répertoriés dans un index à part. Les noms de personnes cités dans les feuilles additionnelles ont fait, l'objet d'une sélection.

Voilà les diverses unités de documentation qui, ordonnées suivant le plan indiqué plus haut, composent les deux volumes de notre ouvrage bibliographique. Tout en offrant le tableau le plus complet que l'on possède aujourd'hui de l'édition périodique hongroise 1705-1849, notre travail est loin d'être achevé. C'est là une entreprise destinée, à préparer la bibliographie rétrospective des périodiques hongrois anciens sous sa forme définitive. Aussi notre ouvrage paraît-il dans une édition provisoire polytypée qui, comme telle, est susceptible de faire l'objet d'amendements à apporter avant tout par les bibliothèques recensées. Dans ce but, la rédactrice sollicite les bibliothèques détentrices de périodiques hongrois anciens de bien vouloir lui communiquer sous forme écrite toute indication faisant défaut à la présente édition provisoire, telles que: additions complémentaires, mise à jour de l'état des collections. Elle prie d'envoyer toute communication à son adresse personnelle: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 45. Hongrie.

Dans l'attente de cette coopération avec les bibliothèques intéressées, la rédactrice espère que, même sous sa forme provisoire, son ouvrage ne manquera pas de rendre les services qui pourront lui être demandés, notamment: assurer la conservation bibliographique des fonds de périodiques hongrois anciens; servir d'instrument de travail à l'identification autant qu'à la localisation des périodiques recensés; offrir l'accès à des publications, y compris les feuilles additionnelles qui, ayant échappé jusqu'ici à toute enquête bibliographique, pourront être exploitées avec profit par les chercheurs tant hongrois qu'étrangers. Aussi avons-nous jugé opportun de présenter notre travail en traductions allemande et française pour initier ainsi l'usager étranger parlant l'une de ces deux langues à la technique de consultation de la documentation complexe, réunie dans notre ouvrage.

Au cours de son enquête menée dans les bibliothèques, archives et musées, à l'intérieur autant qu'au-delà des frontières hongroises, la rédactrice a bénéficié de toutes les facilités de recherches nécessaires. L'intérêt dont les dirigeants et les collaborateurs des établissements recensés ont honoré son entreprise lui a procuré la joie de ne pas la poursuivre en isolée. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de sa chaleureuse reconnaissance.

Enfin, la rédactrice tient à exprimer sa profonde gratitude à l'égard de M. Tibor Klaniczay, membre de l'Académie des Sciences de Hongrie, qui a bien voulu rendre possible la publication de son manuscrit.

Margit V. Busa

Docteur es Lettres

collaboratrice principale honoraire de la Bibliothèque Nationale Széchényi

La traduction allemande de l'Introduction et des textes complémentaires est due à Mme Eva-Maria Zsigmondy, collaboratrice principale de la Bibliothèque Nationale Széchényi, rapporteur pour les questions allemandes.

L'adaptation française de l'Introduction et des textes complémentaires est due à Melle Margit Németh, ancienne collaboratrice scientifique de l'Institut Français en Hongrie, traductrice.

 


A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése,
kódjele, név- és címjegyzéke

Sigla, Kodzeichen. Namen- und
Titelverzeichnis- der bearbeiteten Bibliotheken

Liste des bibliothèques recensées avec leurs sigles en
lettres, sigles alpha-numériques et adresses

BUDAPEST

OSZK

= B 1

Országos Széchényi Könyvtár
Budavári Palota "F" épület
1827

AK

= B 3

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Akadémia utca 2. Pf. 7
1361

EK

= B 2

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
Károlyi Mihály utca 10. Pf. 483
1372

EÖK

= B 301

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Eötvös Könyvtára
Ménesi út 11-13.
1118

FSZEK

= B 10

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Szabó Ervin tér 1. Pf. 487
1371

HAK

= B 155

Római Katolikus Hittudományi Akadémia Könyvtára utóbb: Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára
Eötvös Loránd utca 7.
1053

HtK

= B 419

Hadtudományi Intézet. Hadtudományi Könyvtár HtL Levéltára
Kapisztrán tér 2-4.
1250

IM

= B 465

Iparművészeti Múzeum Könyvtára
Üllői út 33-37. Pf. 3
1450

KEK

= B 503

Kertészeti Egyetem Könyvtára
Villányi út 35-43. Pf. 49
1502

KEKK

= B 12

Marx Károly Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtára
Zsil u. 2.
1828

KKK

= B 493

Kegyesrendi Központi Könyvtár
Mikszáth Kálmán tér 1. Pf. 266
1444

KRK

= B 662

Magyar Nemzeti Múzeum Központi Régészeti Könyvtára
Múzeum körút 14-16. Pf. 364
1370

KSHK

= B 9

Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Keleti Károly utca 5-7. Pf. 10
1525

MEKK

= B 11

Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
Budafoki út 4-6. Pf. 91
1502

MENyCs

= B 765

Műszaki Emlékeket Nyilvántartó Csoport utóbb: Országos, Műszaki Múzeum Könyvtára
Kaposvári utca 13. Pf. 311
1502

MFtK

= B 37

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára
Újpesti rakpart 5.
1137

MgMK

= B 723

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára
Városliget. Vajdahunyad vár. Pf. 129
1367

MMM

= B 607

Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Könyvtára
Budavári Palota "A" épület. Pf. 23
1250

NM

= B 785

Néprajzi Múzeum Könyvtára
Kossuth tér 12. Pf. 12
1363

OEK

= B 1204

Országos Evangélikus Könyvtár utóbb: Evangélikus Országos Könyvtár
Üllői út 24.
1085

OHtM

= B 418

Országos Hadtörténeti Múzeum Könyvtára utóbb: Hadtörténeti Múzeum Könyvtára
Tóth Árpád sétány 40. Pf. 7
1250

OK

= B 8

Országgyűlési Könyvtár
Kossuth Lajos tér 1-3.
1357

OL

= B 834

Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára
Bécsi kapu tér 4. Pf. 78
1250

OMgK

= B 5

Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár. – Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium Információs Központja ; Agroinform
Attila út 93. Pf. 15
1253

OMK

= B 4

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Múzeum utca 17. Pf. 12
1428

OOtK

= B 846

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
Török utca 12.
1023

OPK

= B 7

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Honvéd utca 19. Pf. 49
1363

ORIK

= B 647

Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára utóbb: Magyar Izraeliták Országos Könyvtára
József körút 27.
1085

PIK

= B 877

Párttörténeti Intézet Könyvtára és Dokumentációs Osztálya Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága
Alkotmány utca 2.
1054

PIM

= B 894

Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára
Károlyi Mihály utca 16. Pf. 71
1364

RGy

= B 921

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Ráday utca 28.
1092

SZM

= B 965

Szépművészeti Múzeum Könyvtára
Dózsa György út 41. Pf. 463
1396

SZtM

= B 981

Magyar Színházi Intézet Könyvtára
Krisztina krt. 57. Pf. 23
1253

TIT

= B 1022

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Könyvtára
Bródy Sándor utca 16. Pf. 123
1367

TtM

= B 1002

Természettudományi Múzeum Könyvtára
Baross utca 13. Pf. 137
1431

Magyarországi, nem budapesti könyvtárak

Ungarische, aber nicht budapester Bibliotheke

Bibliothèques de province

Csurgó Isk. Kvt.

 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola Könyvtára
Széchenyi tér 9.
8840

Debrecen EK

= D 1

Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára
Egyetem tér 1. Pf. 39
4010

MK

= D 10

Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár
Vörös Hadsereg útja 8. Pf. 29
4001

RK

= D 8

Debreceni Református Teológiai Akadémia Teológiai Szakkönyvtára
Kálvin tér 16.
4044

Eger

= E 5

Főegyházmegyei Könyvtár
Szabadság tér 2.
3300

Esztergom

= Esz 6

Főszékesegyházi Könyvtár ("Bibliotheca")
Bajcsy-Zsilinszky út 28.
2500

Gödöllő

= G 1

Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára
Páter K. u. 1. Pf. 303
2103

Gyöngyös

= Gyö 1

Gyöngyösi Műemlékkönyvtár
Nemecz 3. tér 1.
3200

Győr

= Gy 85

Egyházmegyei Könyvtár
Káptalandomb 1. Pf. 60
9002

MK

= Gy 1

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Lenin utca 4. Pf. 120
9002

Kalocsa

= Ka 1

Főszékesegyházi Könyvtár
Szabadság tér 1.
6300

Kecskemét

= Ke 58

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára
Szabadság tér 7. Pf. 129
6001

Keszthely

= Ksz 1

Helikon Kastélymúzeum Könyvtára
Szabadság utca 1.
8360

Miskolc HOM

= M 4

Herman Ottó Múzeum Könyvtára
Felszabadítók útja 28. Pf. 4
3501

LJK

= M

Lévay József Könyvtár. Miskolci Iskolák Muzeális Gyűjteménye
Felszabadítók útja 20.
3530

MK

= M 2

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Felszabadítók útja
3529

Pannonhalma

= Pnh 1

Főapátsági Könyvtár
9090

Pápa

= Pá 2

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Március 15. tér 9.
8500

Pécs EK

= P 1

Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára
Leonardo da Vinci utca 3.
7601

MK

= P 4

Baranya Megyei Könyvtár
Geisler Eta utca 8. Pf. 100
7601

Salgótarján

= St 26

Nógrádi Sándor Múzeum Könyvtára
Nógrádi Sándor tér 8. Pf. 3
3101

Sárospatak

= Sp

Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. Nagykönyvtár
Rákóczi út 1.
3950

Sopron ÁL

= S 4

Győr-Sopron Megyei Levéltár 2. sz. Könyvtára
Fő tér 1. Pf. 82
9400

EFK

= S 1

Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára
Bajcsy-Zsilinszky út 4. Pf. 132
9400

ELK

= S

Evangélikus Liceum Könyvtára. Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára
Széchényi tér 11. Pf. 77
9401

LFM

= S 10

Liszt Ferenc Múzeum Könyvtára
Május 1. tér 1. Pf. 68
9400

Szeged EK

= Sz 1

József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára
Dugonics tér 13. Pf. 393
6701

SK

= Sz 6

Móra Ferenc Múzeum Szakkönyvtára. Somogyi Könyvtár
Dóm tér 1-2. Pf. 441
6701

Székesfehérvár

= Szfv 72

Püspöki Könyvtár
Szabadság tér 10.
8000

Szentendre

 

Budai Görögkeleti Szerb Püspökség Könyvtára
Engels utca 5.
2000

Szolnok

= Szl 1

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Kossuth tér 4. Pf. 139
5001

Szombathely ÁL

= Szo 10

Vas Megyei Levéltár Könyvtára utóbb: Állami Levéltár
Hefele M. utca 1. Pf. 78
9700

PK

 

Püspöki Könyvtár – Egyházmegyei Könyvtár
Várköz út 1.
9700

Vác

= Vá 22

Egyházmegyei Könyvtár
Vak Bottyán tér 2. Pf. 86
2601

Veszprém

= V 7

Püspöki Könyvtár
Tolbuhin utca 12.
8200

Zirc

= Zi 1

Országos Széchényi Könyvtár. Reguly Antal Műemlék Könyvtár
Rákóczi tér 1.
8420

Külföldi könyvtárak jegyzéke

Ausländische Bibliotheke

Bibliothèques étrangères

Csehszlovákia – Tschechoslowakei – Tchécoslovaquie

Bratislava ÁL (Am Bva)

Archív Mestra Bratislavy
80.000

EK (UKB)

Univerzitná knižnica Bratislava
80.100 Michalská ulica 1.

Lyc (UK SAV Lyc)

Ústredná knižnica Slovenské akadémia vied
v Bratislave – fond evanjelickej lyceálnej knižnice
80.100

Dolný Kubin

Čaplovičiana Bibliotheca

Jasov

Štátna vedecká knižnica

Košice

Štátna vedecká knižnica
04.230 Leninova ulica 12.

 

Okresná ludova knižnica Košice
04.230

Martin

Matica Slovenská, Bibliotheca Nationalis
03.601 Skultetyho ulica

Nitra

Biskupský palác
94.901 Osloboditeľov ulica

Prešov

Štátna vedecká knižnica
08.137 Slov.repub.rád 137

Jugoszlávia – Jugoslawien – Yougoslavie

Beograd

= 700

Národná Bibliotéka
11.000 Skerlićeva 1.

Ljubljana

= 520

Bibliotéka Univerze – Národná i
Univeržitetna knjižnica
61.001 Aškerčeva 12.

Novi Sad

= 704

Matica Srpska
21.000. Matice Srpske u. 1.

Rijeka

= 808

Naučna Biblioteka
51.000 Dolac 1.

Sremski Karlovci

Istorijski Archiv APV
21.205

Subotica

= 705

Gradska Bibliotéka
24.000 Cara Dušana 2.

Zagreb

= 215

Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka
41.000 Maruličev trg. 21.

Románia – Rumänien – Roumanie

Aiud

Biblioteca documentara Bethlen Biblioteca Collegiului
3325 Junie 13. str. 1.

Bucureşti

Biblioteca Academiei Republicii Socialiste
7000 Str. Galea Vicţoriei 125.

Cluj-Napoca AK

Academia R.S.R. Filiala Cluj Biblioteca
3400 Str. M. Kogălniceanu 12.

EK

Biblioteca Centrala Universitara
3400 Piaţa Păcii 2.

Timişoara

Biblioteca Centrala a Regiunii Banat
1800
(A temesvári könyvtár adatainak forrása,
Alexander Krischan: Die "Temesvarer Zeitung"
als Banater Geschichte című tanulmány.)
Banater Museum

 


Ismétlődő adatok és rövidítések

Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen

Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage

Magyar

Deutsch

Français

ábra (ábrák)

Abbildung

illustration, planche

aláírás

Unterschrift

signature

alcím

Untertitel

sous-titre

ápr.=április

April

Avril

arckép

Bildnis

portrait

átdolg.=átdolgozott

neu bearbeitet

remanié; refondu

aug.=augusztus

August

Août

autogr. =autográf

Autograph

autographe

belső cím

Innentitel

faux titre

betiltották

verboten

interdit

bev.=bevezetés

Einführung

introduction

bibliogr.=bibliográfia

Bibliographie

bibliographie

c.=cím

Titel

titre

cikkhez készült ábra

Textabbildung

illustration, planche hors-texte

cl.=címlap

Titelblatt

page de titre

családtörténeti táblázat

Stammtafel

arbre généalogique

dec.=december

Dezember

Décembre

dpl.=duplum

Duplikat

exemplaire en double

egyk.=egykorú

zeitgenössisch

de l'époque

egyk.eln.=egykorú elnevezés

zeitgenössische Benennung

titre factice usité a l'époque

életr.=életrajz

Lebensbeschreibung

biographie

előf. felhív.=előfizetési felhívás

Aufruf zum Abbonement

avis d'abonnement

előbb

früher

précédemment; pour les années antérieures voir...

első kiadás

Erstausgabe

première édition

eml.=említve

erwähnt

mentionné(e)

emIk. =emlékkönyv

Gedenkband

Mélanges; Hommage à...

é.n.=év nélkül

ohne Jahr.

sans année; sans date

eredeti cím

ursprünglicher Titel

titre de départ

értek.=értekezés

Abhandlung

mémoire, traité

és

und

et

és Tsa=és Társa

und Comp.

& Compagnie

évenként háromszor

dreimal im Jahre

trois fois par an

évenként kétszer

zweimal im Jahre

deux fois par an

évenként négyszer

viermal im Jahre

quatre fois par an

évf.=évfolyam

Jahrgang

année

évhez kötve

zum Jahr... gebunden

relié avec l'année

évk.=évkönyv

Jahrbuch

annuaire, almanach

facs.=facsimile

Faksimile

fac-similé

febr.=február

Februar

Février

fedőlapcím

Deckblatt-titel

titre figurant sur la [page de] couverture

fedőlapon

auf dem Deckblatt der Zeitschrift

sur la [page de] couverture

fé.=félév

Halbjahr

semestre

félévenként

halbjährlich

par semestre

fel.szerk.=felelôs szerkesztő

verantwortlicher Redakteur

responsable pour la rédaction; directeur responsable de la publication

fl.=fedőlap

Deckblatt

[page de] couverture

folyóirat

Zeitschrift

revue, périodique

fotó

Photographie

photographie

főcím

Haupttitel

titre [principal]

főlap

Hauptzeitung

journal de base; édition principale

főlaphoz kötve

zur Hauptzeitung gebunden

relié avec le journal de base

főmunk.=főmunkatárs

Obermitarbeiter

collaborateur, collaboratrice principal(e)

főszerk.=főszerkesztő

Chef-Redacteur

rédacteur en chef

füz.=füzet

Heft

cahier, fascicule, livraison

h.=hasáb

Spalte

colonne

haránt /méret/

Querformat

format oblong

háromhetenként

dreiwöchentlich

toutes les trois semaines

havonként

monatlich

par mois

havonként háromszor

monatlich dreimal

trois fois par mois

havonként kétszer

monatlich zweimal

deux fois par mois

h.é.n.=hely és név nélkül

ohne Ort und Jahr

sans lieu ni date

hetenként

wöchentlich

par semaine

hetenként háromszor

wöchentlich dreimal

trois fois par semaine

hetenként kétszer

wöchentlich zweimal

deux fois par semaine

hetenként négyszer

wöchentlich viermal

quatre fois par semaine

hirdetések

Anzeigen

annonces

hírlap

Zeitung

journal

h.n.=hely nélkül

ohne Ort

sans lieu

horvát nyelvű kiadás

Ausgabe in kroatischer Sprache

édition en croate

id.=idősebb

älterer

aîné

ideigl.szerk.=ideiglenes szerkesztő

provisorischer Redakteur

rédacteur intérimaire

if. = ifjabb

jüngerer

junior

illusztr.=illusztrált

illustriert

illustré(e)

i.m.=idézett mű

zitiertes Werk

ouvrage cité

impresszum-adatok

Impressum-Angaben

adresse bibliographique

ism.=ismertetés

Besprechung

compte rendu

ismeretlen

unbekannt

inconnu

jan.= január

Januar

Janvier

jegyz.= jegyzet

Bemerkung

note

júl.=július

Juli

Juillet

jún.=június

Juni

Juin

kétnyelvű

zweisprachig

bilingue

[kettőspont]:=-tól, -től

[doppelpunkt]:=von

les deux-points précédés d'une date veulent dire: a partir de...

kezd.közlem.=kezdetű közlemény

Mitteilung beginnt mit...

note du rédacteur commençant par les mots...

kiadás

Ausgabe

édition

kiadó

Herausgeber

éditeur

kiadvány

VeröffentIichung

publication

Kisnyomtatványtár

Plakat- und KIeindrucksammlung

Collection des affiches et des travaux d'impression hors catégorie livres

klny.=különlenyomat

Sonderabdruck

tirage a part

k.n.=keltezés nélkül

ohne Datum

sans date

kotta

Noten

partition

könyv

Buch

livre

könyvraktár

Büchermagazin

magasin de livres

köt.=kötet

Band

volume; tome

kr.kiad.=kritikai kiadás

kritische Ausgabe

édition critique

ktár.=könyvtár

Bibliothek

bibliothèque

látkép

Ansicht

vue; panorama

l.=lásd

siehe

voir; cf.

lelőhely (könyvtári)

Fundort (Bibliothek)

lieu de dépôt

lépték

Masstab

échelle

lith.=litográfia

Litographie

lithographie

máj.=május

Mai

Mai

márc.=március

März

Mars

második kiadás

zweite Ausgabe

deuxième édition

megj.=megjelent

erschien

paru(e)

megjegyzés

Bemerkung

note

megszűnt

erscheint nicht weiter

a cessé de paraître

mell.=melléklet

Beilage

supplément; feuille additionnelle

metsz.=metszette

gestochen von...

gravé par...

mf.=mikrofilm

Mikrofilm

microfilm

MK=Megyei Könyvtár

Komitatsbibliothek

bibliothèque située au chef-lieu du département

munkatárs

Mitarbeiter

collaborateur, collaboratrice

mutatvsz.=mutatványszám

Probeexemplar

spécimen

múzeum

Museum

musée

naponként

täglich

tous lès jours

negyedévenként

vierteljährlich

tous les trois mois; par trimestre

nélk.=nélkül

ohne

sans

nem készült

nicht verfertigt

non fait

nem található

nicht zu finden

introuvable

német nyelvű kiadás

Ausgabe in deutscher Sprache

édition en allemand

negyedévi

vierteljährlich

trimestriel

nincs feltüntetve

nicht angegeben

non indiqué

nincs több adat

ohne weitere Angaben

sans plus de précision

nov.=november

November

Novembre

ny.=nyomda

Druckerei

imprimerie

nyh.=nyomdahiba

Druckfehler

faute d'impression

ny.n.=nyomda nélkül

ohne Druckerei

sans imprimerie; sans mention d'imprimeur

oklevél

Diplom

diplome; charte

okt.=október

Oktober

Octobre

ö.m.=összes művei

sämtliche Werke

oeuvres complètes

összeáll.=összeálIította

zusammengestellt

réuni; établi

p.=pagina (lap)

Seite

page

PK=Püspöki Könyvtár

bischöfliche Bibliothek

bibliothèque épiscopale

pl.=például

zum Beispiel

par exemple

pld.=példány

Exemplar

exemplaire

r.=rét (méret)

Format

format; (feuille pliée)

rajz.=rajzolta

gezeichnet von...

dessiné par...

rendkívüli kiadás

Extraausgabe

édition hors série

rendszertelenül

ungeordnet

sans périodicité; irrégulièrement

részl.ism. =részletes ismertetés

ausführliche Besprechung

compte rendu détaillé

román nyelvű kiadás

Ausgabe in rumänischer Sprache

édition en roumain

röplap

Flugblatt

feuille volante

sajtó alá rendezte

druckfertig von...

classé et ordonné aux fins de publication

soksz.=sokszorosított

vervielfältigt

reproduit; polycopié

sorozat

Serie

série; collection

stb.=és a többi

und so weiter

et caetera; etc.

sz.=szám

Nummer

numéro, fascicule

szakirodalom

Fachliteratur

ouvrages spécialisés; sources a consulter

szept. =szeptember

September

Septembre

szerb nyelvű kiadás

Ausgabe in serbischer Sprache

édition en serbe

szerint

nach…

d'après...

szerk.=szerkesztő

Redakteur

rédacteur

szerk.társ.=szerkesztőtárs

Mitredakteur

corédacteur

színes

farbig

en couleurs

szlovák nyelvű kiadás

Ausgabe in slowakischer Sprache

édition en slovaque

sztl.sz.=számozatlan szám

unnumeriert

fascicule non numéroté

szünetelt

unterbrochen

a été suspendu(e)

t.=tábla

Tafel

planche (hors-texte)

táblázat

Tabelle

tableau, table

tanul m. =tanul mány

Studie

étude

társlap

periodisches Beiblatt

édition secondaire

tartalmi kivonat

inhaltlicher Auszug

résumé

térkép

Landkarte

carte géographique

tj. =tartalom jegyzék

Inhaltsverzeichnis

sommaire; table des matières

ts.=teljes

vollständig

complet, -ete

tudósítás

Bericht

information

tulaj. =tu!ajdonos

Eigentümer

propriétaire

ua.=ugyanaz

der- die- dasselbe

le (la) même; idem

ú.f.=új folyam

neuer Jahrgang

nouvelle série

uo.=ugyanott

ebendort

ibidem

utóbb

später

pour la suite voir:...; puis; devenu:...

vál.=válogatott

ausgewählt

choisi(e)

várostérkép

Stadtplan

plan de ville

vers

Gedicht

poésie

von.=vonatkozó

bezüglich

relatif a...

v.ö.=vesd össze

vergleichen

cf. /conférer/; se reporter a...

zenéjét szerzette

Musik von…

composé par...; musique de...

 


A többször ismétlődő hírlap- és folyóirat címek
rövidítésének jegyzéke

Wiederholt vorkommende Abkürzungen
in der Pressebibliographie

Abréviations des titres des périodiques cités
dans notre ouvrage

AdZemplénT

Adatok Zemplén Vármegye Történetéhez

AkÉrt

Akadémiai (Academiai) Értesítő

Alf(Arad)

Alföld (Arad)

Alf(Debr)

Alföld (Debrecen)

AlfH

Alföldi Hírlap

AIfL

Alföldi Lapok

Alk

Alkotmány

AllgemHandZ

Allgemeine Handlungs Zeitung

AllgemLitZ

Allgemeine Literatur Zeitung

AnnLitKunst

Annalen der Literatur und Kunst in den Oesterreichischen Staaten

AradiH

Aradi Hírlap

AradiHird

Aradi Hirdető

AradiKözl

Aradi Közlöny

AradVid

Arad és Vidéke

AradiTudlntHirl

Az Aradi Tudakozó-Intézet Hírlapjai

ArchivGeogr

Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst (Wien)

Archiv Vereins

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde

BanaterZschr

Banater Zeitschrift

BécsiMKur

(Bécsi) Bétsi Magyar Kurír

BécsiMMerk

(Bécsi) Bétsi Magyar Merkurius

BécsiMÚ

(Bécsi) Bétsi Magyar Újság

BékKözI

Békési Közlemények

BH

Budapesti Hírlap

BHíradó

Budapesti Híradó

BiblÉrt

Bibliográfiai Értesítő

BibIFüz

Bibliográfiai Füzetek

BKözI

Budapesti Közlöny

BlätterGeist

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde

BN

Budapesti Napló

BoteUngern

Bote von und für Ungern

Bp

Budapest

BRajzol

Budapesti Rajzolatok

BSz

Budapesti Szemle

CrL

Critikai Lapok

CsalL

Családi Lapok

DCs

Divatcsarnok

DebrKözl

Debreceni Közlöny

DebrNváradiÉrt

Debrecen – Nagyváradi Értesítő

DebrSz

Debreceni Szemle

Délmo

Délmagyarország

DélmoKözI

Délmagyarországi Közlöny

DériMuzÉvk

A Déri Múzeum Evkönyve (Debrecen)

DeutschUngHblätter

Deutsch-Ungarisches Heimatsblätter

Dt

Dunántúl

DtN

Dunántúli Napló

DtSz

Dunántúli Szemle

Ébr

Ébresztő

EgriÁIIFőreáliskÉrt

Egri Állami Főreáliskolai Értesítő

EgriFőreáliskÉrt

Egri Főreáliskolai Értesítő

EgriPedagFőiskÉvk

Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve

Egyetért

Egyetértés

EgyhÉrtekTud

Egyházi Értekezések és Tudósítások

EgyhFoly

Egyházi Folyóírás

EgyhKözI

Egyházi Közlöny

EgyhLitL

Egyházi Literaturai Lapok

Egyhtár

Egyházi Tár

Egyhtört

Egyháztörténet

Egyhtud

Egyházi Tudósítások

EKÉvk

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár Évkönyve (Budapest)

ÉlI

Élet és Irodalom

Élk

Életképek

ÉlLit

Élet és Literatura

ÉlTud

Élet és Tudomány

EphBud

Ephemerides Budenses

EPhK

Egyetemes Philológiai Közlöny

EphPolLit

Ephemerides Politico-Litterariae

Erd

Erdély

ErdH

Erdélyi Hírlap

ErdHel

Erdélyi Helikon

ErdHíradó

Erdélyi Híradó

ErdlSz

Erdélyi Irodalmi Szemle

ErdMHírv

Erdélyi Magyar Hír-Vívő

ErdMúz

Erdélyi Múzeum

ErdProtKözl

Erdélyi Protestáns Közlöny

ErdSz

Erdélyi Szemle

ErdTudFüz

Erdélyi Tudományos Füzetek

Ért

Értesítő

Est

Az Est

EstiL

Esti Lapok

EsztKözl

Esztergomi Közlöny

EvÉI

Evangélikus Élet

FelsőMo

Felső Magyarország

FelsőMoHírl

Felső Magyarországi Hírlap

FelsőMoMin

Felső Magyarországi Minerva

FelsőMoSz

Felső Magyarországi Szemle

Figy

Figyelő

Figyelm

Figyelmező

FiIK

Filológiai Közlöny

FilSz

Filológiai Szemle

FL

Fővárosi Lapok

FN

Fővárosi Napló

FővKtÉvk

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve (Budapest)

FüggMo

Független Magyarország

Függség

Függetlenség

GazdFüz

Gazdasági Füzetek

GazdL

Gazdasági Lapok

GazdLit

Gazdasági Literatura

GazdTud

Gazdasági Tudósítások

GemeinnBlätter

Gemeinnützige Blätter

GrafSz

Grafikai Szemle

GyógyszerH

Gyógyszerészi Hírlap

GyőriFőgimnÉrt

Győri Főgimnáziumi Értesítő

GyőriHÍrI

Győri Hírlap

GyőriKözI

Győri Közlöny

GyőriSz

Győri Szemle

GyőrSoprHírl

Győr-Sopronmegyei Hírlap

HadiNevTört

Hadi és Más Nevezetes Történetek

HadiTört

Hadi Történetek

HaSz

Havi Szemle

HasznlsmTára

Hasznos Ismeretek Tára

HasznMul

Hasznos Mulatságok

Haz

Hazánk

HazHíradó

Hazai Híradó

HazKülf

Hazánk és Külföld

HazKülfTud

Hazai és ('s) Külföldi Tudósítások

Hét

A Hét

HetiL

Heti Lap

HirdFigyelm

Hirdető a Figyelmezőhöz

HirdHazKülfTud

Hirdetések a Hazai és ('s) Külföldi Tudósításokhoz

Hírl

Hírlap

Hírm

Hírmondó

Hírn

Hírnök

Hon

A Hon

Hond

Honderű

HonilrodHird

Honi Irodalmi Hirdető

HonKülf

Hon és Külföld

Honműv

Honművész

Hölgyf

Hölgyfutár

HölgyL

Hölgyek Lapja

HSz

Huszadik Század

IAreopag

Irodalmi Areopag

IÉrt

Irodalmi Értesítő

IFigy

Irodalmi Figyelő

IgSzó

Igaz Szó

Intellbl

Intelligenzblatt; lntelligenz=Blatt

IntelIVereinOPZ

Intelligenzblatt zur Vereinigten Ofner und Pesther Zeitung

IŐr

Irodalmi Őr

IskL

Iskolai Lapok

Ism

Ismertető

IsmHonKülGazd

Ismertető Hon- és Külföldi Gazda és Kereskedő

ISz (Pozsony)

Irodalmi Szemle (Pozsony)

ISz (Eger)

Irodalmi Szemle (Eger)

It

Irodalomtörténet

ItFüz

Irodalomtörténeti Füzetek

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények

ItudÉvk

Irodalomtudományi Évkönyv

Irodalmi Újság

ItDolg (Szeged)

Irodalomtörténeti Dolgozatok (Szeged)

Je

Jelenkor

KaschauerZ

Kaschauer Zeitung

KassaiSz

Kassai Szemle

KatNépl

Katholikus Néplap

KatSz

Katholikus Szemle

KisfTársÉvI (Ú.f.)

Kisfaludy Társaság Évlapjai (Új folyam)

KisÚ

Kisújság

KLTEtárÉvk

Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve. Könyv és Könyvtár (Debrecen)

Ko

Koszorú

KomáromiH

Komáromi Hírlap

KomáromiÚ

Komáromi Újság

KomárommKözl

Komárommegyei Közlöny

Kor

Korunk

KorÉvk

Korunk Évkönyve

Kort

Kortárs

KossuthHírl

Kossuth Hírlapja

KönyvbarL

Könyvbarátok Lapja

KözlÉITudKör

Közlemények az Élet és Tudományok Köréből

Közműv

Közművelődés

Közn

Köznevelés

Kr

Kritika

KrL

Kritikai Lapok

KtáriFigy

Könyvtári Figyelő

KtáriFüz

Könyvtári Füzetek

KtáriSz (Bp)

Könyvtári Szemle (Budapest)

KtáriSz (Cluj-Napoca)

Könyvtári Szemle (Cluj-Napoca)

Ktáros

Könyvtáros

KváriHírl

Kolozsvári Hírlap

KváriKözI

Kolozsvári Közlöny

Lit

Literatura

LitCs

Literaturai Csarnok

LitL (Kassa)

Literaturai Lapok (Kassa)

LitL (Pest)

Literaturai Lapok (Pest)

LtáriSz

Levéltári Szemle

MAkÉrt

Magyar Akadémiai Értesítő

MÁIIam

Magyar Állam

MarczTizenöt

Marczius Tizenötödike

MBazár

Magyar Bazár

MBiblSz

Magyar Bibliofil Szemle

MÉlk

Magyar Életképek

MFigy

Magyar Figyelő

MFilSz

Magyar Filológiai Szemle

MGazda

Magyar Gazda

MGén

Magyar Génius

MGraf

Magyar Grafika

MHazaiVándor

Magyar Hazai Vándor

MHÍrl

Magyar Hírlap

MHÍrm

Magyar Hírmondó

MindGyűjt

Mindenes Gyűjtemény

MlrodRitk

Magyar Irodalmi Ritkaságok

MKHáz

Magyar Könyv-Ház

MKsz

Magyar Könyvszemle

MKúlt

Magyar Kultúra

MKurír

Magyar Kurír

MMerkTartBibl

Magyar Merkurhoz Tartozó Bibliotheca

MMerkur

Magyar Merkur

MMus

Magyar Museum (Magyar Muséum)

MMusa

Magyar Musa

M Muzsa

Magyar Muzsa

MMűvtörtMÉvk

Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve

MNemzet

Magyar Nemzet

MNéplap

Magyar Néplap

MNy

Magyar Nyelv

MNyomd

Magyar Nyomdászat

MNyr

Magyar Nyelvőr

Mo

Magyarország

Mobibliogr

Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája I—VI.köt.

MoNv

Magyarország és a Nagyvilág

MPaedSz

Magyar Paedagógiai Szemle

MPolgár

Magyar Polgár

MS

Magyar Sajtó

MSal

Magyar Salon

Mság

Magyarság

Msajtótört

A magyar sajtó története I-II. köt.

MSzáz

Magyar Századok (Horváth János Emlékkönyv)

MSzépirodSz

Magyar Szépirodalmi Szemle

MTA I.OK

MTA I. Osztály Közleményei

MTA NyelvIrodtudOKözlem

Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei

MTörtÉrtek

Magyar Történeti Értekezések

MTörtTár

Magyar Történelmi Tár

MTud

Magyar Tudomány

MTudóstrsÉvk

Magyar Tudóstársaság Évkönyve

Magyar Újság

MúJelen

Múlt és Jelen

MúJövő

Múlt és Jövő

MunkásokÚ

Munkások Újsága

MűvNép

Művelt Nép

MZsSz

Magyar Zsidó Szemle

Nagyv

Nagyvilág

Napk

Napkelet

NémetPhilDoIg

Német Philológiai Dolgozatok

NemzGazda

Nemzeti Gazda

Nemzlsk

Nemzeti Iskola

NemzÚ

Nemzeti Újság

NépB

Nép Barátja

NépE

Nép=Elem

Népműv

Népművelés

NéptanítókL

Néptanítók Lapja

NKurierUng

Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen

NőkL

Nők Lapja

Nszab

Népszabadság

Nszava

Népszava (Budapest)

NTársalk

Nemzeti Társalkodó

Nemzeti Újság

NyelylrodtudKözlem

Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények

NyF

Nyelvtudományi Füzetek

NyiparMon

Nyomdaipar Magyarországon

Nyőr

Nyelvőr

NytK

Nyelvtudományi Közlemények

NytudDoIg

Nyelvtudományi Dolgozatok

Nyug

Nyugat

NyugmoHíradó

Nyugatmagyarországi Híradó

OedenbZ

Oedenbürger Zeitung

OesterMerkur

Oesterreichische Merkur

OesterUngRevue

Oesterreichische Ungarische Revue

OfnerPesterZ

Ofner und Pester Zeitung

Opposit

Opposition

OrszTükre

Ország Tükre

OrszÚtja

Ország Útja

OrvHetil

Orvosi Hetilap

OrvTár

Orvosi Tár

OrvtörtKözlem

Orvostörténeti Közlemények

OrvtudKözlem

Orvostudományi Közlemények

OSZKÉvk

Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve

OSZKHíradó

Országos Széchényi Könyvtár. Híradó

OV

Ország Világ

PaedSz (PedSz)

Paedagógjai (Pedagógiai) Szemle

PannonhSz

Pannonhalmi Szemle

PannonhFőiskÉvk

Pannonhalmi Főiskola Évkönyve

PannonhFüz

Pannonhalmi Füzetek

PapírMGraf

Papíripar és Magyar Grafika

Patriot

Der Patriot

PDI

Pesti Divatlap

PesterHandIZ

Pester-Handlungs Zeitung

PesterM

Pester Mephisto

PesterZ

Pester Zeitung

PestKundAucBI

Pesther k.k. priv. Kundschaft und Auctions-Blatt

PetőfiMúz

Petőfi Múzeum

PetőfiTársL

Petőfi Társaság Lapja

PH

Pesti Hírlap

PHVasárnap

Pesti Hírlap Vasárnapja

PIMÉvk

Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve

PLloyd

Pester Lloyd

PolH

Politikai Hírlap

PozsonyiKözI

Pozsonyi Közlöny

PressbZ

Pressburger Zeitung

ProtEgyhlskL

Protestáns Egyházi, és Iskolai Lap

ProtL

Protestáns Lapok

ProtSz

Protestáns Szemle

PTagbl

Pester Tagblatt

Ptűz

Pásztortűz

RadL

Radical Lap

Rajzol

Rajzolatok

RefSz

Református Szemle

Reg

Regélő

Regn

Regnum Egyháztörténeti Évkönyv

RegPDI

Regélő Pesti Divatlap

Rel

Religio

RelNev

Religio és Nevelés

ROLevT

Régi Okiratok és Levelek Tára

S

A Sajtó

SiebenB

Siebenbürger Bote

SiebenbWbl

Siebenbürger Wochenblatt

SiebenbQuschrift

Siebenbürger Quartalsschrift

SiebenbZ

Siebenbürger Zeitung

Sokf

Sokféle

Spiegel

Der Spiegel

SSz

Soproni Szemle

StudKtár

Sajtótudományi Könyvtár

SVm

Sopron Vármegye

SzarvasiL

Szarvasi Lapok

Száz

Századok

Század

Századunk

SzegediH

Szegedi Hírlap

SzegediN

Szegedi Napló

Szeml

Szemlélő

SzepesiL

Szepesi Lapok

SzépirodFigy

Szépirodalmi Figyelő

SzépirodKözI

Szépirodalmi Közlöny

SzépirodL

Szépirodalmi Lapok

SzépirodSz

Szépirodalmi Szemle

Szinnyei Mírók

Szinnyei József: Magyar írók 1-14 köt.

SzN

Szabad Nép

Szoc

Szocializmus

SztlAkadÉrt

Szent István Akadémia Értesítője

Tanmoirodkapcsk

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi Kapcsolatok köréből

TanulókL

Tanulók Lapja

Társalk

Társalkodó

TársTud

Társadalom Tudomány

Term

Természet

Termbarát

Természetbarát

TiszavÚ

Tiszavídéki Újság

TörtL

Történeti Lapok

TörtSz

Történeti Szemle

TörtTár

Történeti Tár

TudGyűjt

Tudományos Gyűjtemény

Tudtár

Tudománytár

Ttáj

Tiszatáj

Typ

Typhographia

Ú

Az Újság

ÚjI

Új írás

Újld

Új Idők

ÚjlsmT

Újabbkori Ismeretek Tára

ÚjMMúz

Új Magyar Múzeum

ÚjMSz

Új Magyar Szemle

ÚjNemz

Új Nemzedék

ÚjSopronvm

Új Sopronvármegye

ÚjSz

Új Szántás

Ungar

Der Ungar

UngJb

Ungarisches Jahrbücher

UngMogenröthe

Ungarn Morgenröthe

UngRschau

Ungarische Rundschau

Unterhbl

Unterhaltungsblatt

VereinOPZ

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung

Vig

Vigilia

Vil

Világosság

Vság

Valóság

Vasárnapi Újság

ZeitschrUngern

Zeitschrift von und für Ungern

Többször ismétlődő adatoknál csak ezekre a nevekre és címekre hivatkoztunk – L. Sajtótörténeti szakirodalom

Bei ständig gebrauchten literarischesn Quellen werden folgende eingebürgerte Kurzformen (Autor oder Kurztitel gebraucht /siehe Pressegeschichtliche Fachliteratur)

Usuels cités sous le nom de l'auteur ou le titre de l'ouvrage; pour leur référence complète, se reporter à la Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise

Berkeszi 480-481. p.

Bitznitz 481. p.

Csontosi 482. p.

Ferenczy-Danielik 483. p.

Kereszty 485. p.

Msajtótört = A magyar sajtó története I-Il. köt. 487. p.

Petrik 488. p.

Potemra 488. p.

Program és hivatás 488. p.

Réz 489. p.

Sigerus 490. p.

Szalády 490. p.

Zeit in der Zeitung 491. p.

Zuber 491. p.

 


Sajtóbibliográfia (1705-1849)

Pressebibliographie (1705-1849)

Bibliographie de la presse (1705-1849)

1.

Ábrázolt Folyóirat. 1848. márc. 25.: Képesújság. 1848. aug. 5.: Mulattató Képesújság. Kassa. 1848. jan. 1-1848. dec. 9. Mutatványszám, 1848. jan. 1., sztl.sz. Megj. hetenként. Szünetelt 1848. júl. 1-1848. aug. 5. Szerk. Werfer Károly, 1848. aug. 5-én Tichi János, 1848. aug. 12.: Tichi Ferenc. Kiadó, Ny. Werfer Károly. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSzK+: 1-46.sz. + 1 sztl.sz.=ts. – EK: 1-27.sz. – X X Debrecen EK: 1-26.sz. – Győr PK: 26.sz. – Keszthely: 1-3., 5-18., 20-27.sz. – Pannonhalma: 1-27.sz. – Pécs EK: 1.sz. – X X X Prešov: 1-12.sz.

Megjegyzés

– Szerkesztőségi munkatársak még Hunfalvi Pál és Hunfalvi János. L. = Dezsényi Béla: Egy felvidéki hetilap két elfelejtett cikkírója. = It 1943. 175-177.p.

– Német nyelvű, nem azonos szövegű változata, Oberungarische Illustrierte Zeitung, 1848.

Actionär. Egyk.eln. Eml. MGazda 1842. 49.sz. Eredeti címe Der Österreichische Actionär

2.

Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung. 1830. jan. 5.: Pressburger Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung. Pressburg. 1827. jan. 5-1836. dec. 30. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Karl Friedrich Wigand. Ny. Belnay's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1827-1829. évenként 1-103.sz.=ts.; 1830. 1-104.sz.=ts.; 1831. 1-43., 45-52., 54-56., 58-80., 82-103.sz.; 1832. 1-103.sz.=ts.; 1833. 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-6., 8-102.sz.; 1835. 1-102.sz.=ts.; 1836. 1-21., 23-103.sz. – EK: 1830. 60., 69-92., 94-104.sz.; 1833. 1-19., 22-44., 46-66., 68-104.sz.; 1834. 1-35., 37-85., 87-102.sz. – X X Esztergom: 1827-1828.=ts.; 1830.=ts.; 1831. 1-103.sz.=ts.; 1832-1833.=ts.; 1834. 1-102.sz.=ts.; 1835.=ts. – Szombathely PK: 1835. 1-73., 75-102.sz. – X X X Bratislava EK: 1827-1835. =ts.; 1836. 1-103.sz.=ts. – Prešov: 1829-1830.=ts.

Főlap

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

3.

Áglája. Alcím, Szépirodalmi Folyóirat. Kolozsvár. 1829. máj.-1831. aug. Megj. évenként kétszer. Szerk. Méhes Sámuel. Kiadó, "Egy ifjú egyesület", 1830. febr.: Kelemen János. Ny. Református Kollégium Nyomdája, 1830. febr.: Királyi Lyceum Nyomdája. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1829. 1.sz.=ts.; 1830. 2-3.sz.=ts.; 1831. 4.=ts. – X X Debrecen EK:=ts.– Pannonhalma:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – Martin:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik. I.köt. 27-28.p.

Alföldi Csaták. Alcím. Harczi tudósításokat tartalmazó folyóirat. Szeged. 1848. aug.-1848. dec. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Szabó Mihály. Ny. Grünn János. 8r.

Nem található. Címfelvétel Reizner János adataival történt, aki szerint "Szabó Mihály... 2-3 íven... Alföldi Csaták czímű harcztéri tudósításokat tartalmazó folyóiratot adott ki, de ezt inkább röpíveknek tekinthetjük, mint hírlapoknak" /R.J.: Szeged története. 2.köt. Szeged, 1899. 124.p./ – Eml. Kereszty; Petrik; Szalády.

4.

Alföldi Hírlap. Debreczen. 1848. júl. 2-1849. aug. 2. Megj. hetenként kétszer, 1849. márc. 11.: hetenként háromszor. Szünetelt, 1849. júl. 1-1849. júl. 22. Szerk. Telegdi Kovách László és Szanka József. Kiadó, 1849. jan. 31-ig: Telegdi Lajos. Ny. Debreczen Város Könyvnyomdája. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-53.sz.=ts.; 1849. 1-67., 69-70.sz. – FSZEK: 1849. 1-67. sz. – PIM: 1849. 2., 5., 7., 11-15., 17-18., 20., 22-23., 25-27., 32-48., 50-57., 59-63., 66.sz. – X X Debrecen EK: 1848. 45-48., 50-52.sz.; 1849. 5-6., 9-15., 18., 21-23., 25-26., 28-32., 34., 36-38., 43-50., 52-54., 57-63., 65-66., 70.sz. – RK: 1848.=ts., 1849. 1-74.sz.=ts.

Megjegyzés

– Táncsics Mihály a Debreczeni Vásárfia "Bevezető vezércikk"-ében közli, hogy amíg a Munkások Újsága 1849. évben újra indulhat, írásait az Alföldi Hírlap-ban teszi közzé.

Alföldi Lap. Egvk.eln. Eml. Csokonai Album 1850. 227-228., 248., 273.p. Eredeti címe Alföldi Hírlap.

Allergnädiqst privileqierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern. = Félévi fedőlapcím, ezzel eml. Dezsényi B.: A m. hírlapirod, első százada.; Kereszty. – A főcímet L. Kaiserlich-königlich allergnädigst privilegierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern.

5.

Allgeimeine Deutsche Theater=Zeitung. Pressburg. 1798. jan.-1799. dec. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1798. 1-12.sz.=ts. 1799. 1-12.sz.=ts. – X X X Bratislava ÁL: 1798.=ts.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

- [Beilage] Beylage zur Pressburger Zeitung, 1794-4806.

Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungarn – L. Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn

6.

Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn. 1828. ápr. 2.: Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn. 1829. júl. 1.= Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungarn. 1836. jan. 2.: Pesther Handlunqszeitung, für Handel, Industrie, Gewerbe, Land= und Hauswirtschaft. 1838. júl. 7.: Pesther Handlungszeitung, Kommerzial= und lndustrie=Anzeiger. Ofen. 1828. jan. 2-1848. jún. 24. Megj. hetenként kétszer, 1837. jan. 7.: hetenként, 1839. jan. 2.: hetenként kétszer. Új folyam 1836. jan. 2-től. Szerk. nincs feltüntetve, 1828. jan. 20.: Franz Wiesen, 1841.febr.13.: Samuel Rosenthal. Kiadó nincs feltüntetve, 1828.jan.30.: Franz Wiesen, 1841.febr. 13.: Wittwe Franz Wiesen, 1834. jan. 7.: Wittwe Franz Wiesen und Samuel Rosenthal. Ny. Egyetemi. 4r., 1838. júl. 7.: 8r.; 1843. jan. 7.: 4r.; 1848. jan. 8.: 2r.

Nyh. 1829. okt. 27., 85.sz.=86.; – 1831. jún. 8., 49.sz.=46.sz.; 1840. jún. 3., 38.sz.= 39.sz.; 1843. ápr. 4., 19.sz.=20.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1828. 1-104.sz.=ts.; 1829. 1-103.sz.=ts.; 1830. 1-104.sz.=ts.; 1831. 1-105.sz.=ts.; 1832-1835-évenként 1-104.sz.=ts.; 1936. 1-103.sz.; 1837. 1-51.sz.; 1838. 1-64.sz.=ts.; 1839. 1-96.sz.=ts.; 1840-1841-évenként 1-86.sz.=ts.; 1844. 1-43., 45-61., 63-72., 74-80.sz.; 1845. 1-87.sz.=ts.; 1848. 1-22.sz. – AK: 1829. 5-11., 13-41., 43-103.sz. – EK: 1829.=ts.; 1840. 1-49., 51-52., 54., 56-59., 63-64., 66., 68., 70-74., 76-79., 81-86.sz.; 1841. 12-13., 20-48., 50-83., 85-86.sz.; 1842. 1-3., 5-10., 12-18., 20-55., 57-64., 66-83., 85-90., 92-98., 100-101.sz.; 1843. 1., 3-6., 8-29., 31-42., 44-64., 66-69., 73-83.sz. – FSZEK: 1828. 1-52.sz.; 1830.= ts.; 1832-1833.=ts.; 1834. 1-26.sz.; 1848. 1-23.sz.=ts. – IM: 1841. 43., 46-86.sz.; 1846. 30-36.sz. (Honderűhöz kötve) – KEK: 1837. 1-52.sz.=ts.; 1838. 1-26.sz. –OK: 1828-1831.=ts.; 1834.=ts. – RGy: 1844. 68-70., 72.sz.; 1845. 1-10., 12-13.sz. – X X Debrecen EK: 1828. 1-82., 84-104.sz.; 1829. 28-43., 45-48., 50-52.sz. – Eger: 1828.=ts., 1829. 1-48., 50-103.sz.; 1831. 1., 3-105.sz.; 1832. 1-2., 4-15., 19-49., 51-67., 69-102.sz.; 1833. 1-53., 55-104.sz.; 1834. 1-11., 13-16., 20., 22-33., 35-104.sz.; 1835.=ts.; 1836. 1-104.sz.=ts.; 1837.=ts. – Kecskemét: 1836. 1-52.sz. – Pécs EK: 1836. 1-47., 49-63., 66-74., 78-104.sz.; 1839. 1-8., 10-49.sz.; 1845. 1-86.sz.; 1846. 1-58.sz.

Főlap

– Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode, 1830-1849.

– Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode, 1828-1829.

Társlap

– Erholungblatt, 1828.

– Intelligenz=Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828.

– Der Schmetterling, 1832-1848.

– Der Telegraph, 1848.

– Der Wahre Ungar, 1848-1849.

Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn – L. Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn

7.

Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. Pressburg. 1849. aug. 30-dec. 31. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadó, Alexander Pusztay. Ny. Belnay's Erben. 2r. – Utolsó sz. 1850. aug. 9.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1849. 1-102.sz.=ts. – X X Pannonhalma: 1849. 1-42., 47-63., 65-73., 75-80., 82-98., 100-102.sz.

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich – L. Az Austriai Birodalmat illető közönséges birodalmi törvény- és kormánylap

8.

Alveare. Méhkas. Alcím, Cum Ephemeridibus Posoniensibus. Posony. 1837. jan.-1838. jún. Megj. negyedévenként. Szerk. Kiadó, Paulus Kováts. Ny. "Typis haeredum Belnay." 8r. CI. Tj. Magyar-latin nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1837. 1-4.sz.=ts.; 1838. 1-2.sz.=ts. – AK:=ts. – EK: 1837.=ts.; 1838. 1.sz. – EöK: 1837. 1., 3-4.sz. – KKK: 1837.=ts. – X X Debrecen EK: 1837.=ts.; 1838. 1.sz. – Kalocsa:=ts. – Pécs EK: 1837. 1-2.sz.; 1838.=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik. I.köt. 59-60.p.

Főlap

- Posonienses Ephemerides Statistico- Politicae, 1809-1838.

9.

Amicul Poporului. Pest. 1848. jún. 3/15-1848. okt. 28/nov. 9. Megj. hetenként. Szerk. Sigismund [Pop] Pap. Kiadó, "Comisia centrala din Pesta". Ny. Vasilie Cosma. 4r. Cirill betűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1., 3-5., 8.sz. – X X X Bucureşti: 1-11., 13-17., 23.sz.

Megjegyzés

– A Nép Barátja román nyelvű kiadása.

– Publicaţiile periodice româneşti c. bibliografia II.köt. Függelék 779-780.p. szerint az Amicul Poporului "folytatása" a Democraţiea. Ennek az adatnak ellentmond, hogy mind a két periodikum külön-külön évfolyamszámozással indult.

Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürqer Boten. Hermannstadt. 1843-1849.

Nem található. Réz szerint 1843-1849. évben szerk. Theodor Steinhausen. – Utolsó sz. 1856. szept. 12.

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833]-1849.

10.

Anastasia. Fedőlapon: 1838. jan.-ban Egyházi Szépművészetek' Tára. Alcím. 1839. jan. 2.: Egyházi, polgári 's családi érdekek' Tára. Közben 1839. febr. 3-1839. febr. 10-ig Journal des intérêts ecclésiastiques, politiques et domestiques. Pour l'esprit et le coeur. Egyházi, polgári 's családi érdekek tára. A szellem és a' szív képzésére. Buda. 1838. júl. 5.: Pest. 1838. jan.-1839. máj. 10. Megj. havonként, 1838. júl. 5.: hetenként kétszer, 1838. aug. 17.: hetenként, 1839. jan. 2.: hetenként kétszer. Megj. 1839. febr. 3-1839. febr. 10-ig "Europa művelt nyelvein a' honi terjesztése végett". Szerk. Kiadó, Gyarmathy János. Ny. Egyetemi, 1838. febr. 3.: Beimel József, 1838. júl. 18.: Egyetemi. 8r., 1838. júl. 5.: 4r., 1839. jan. 2.: 8r., 1839. febr. 3.: 4r., 1839. febr. 14.: 8r. FI. Cl. Tj. Magyar, francia, latin, német nyelvű.

Nyh. 1839. febr. 17., 13.sz.=14.sz.; 1839. 18.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. I. 1-6.sz.=ts.; ll. 1-32.sz.=ts.; 1839. 13-22., 24-25., 28-35.sz. – EK: 1838. II. 1-27., 29-32.sz.; 1839. 10-17., 20-37.sz. – X X Debrecen RK: 1839. 1-3., 5-11., 13-16., 19-27., 29-30., 33-36.sz. – Esztergom: 1838. II. 1-31.sz. – Kalocsa: 1838. II. 1-24., 26-32.sz. – Pécs EK: 1838. I. 1., 3-6.sz.; 1839. 1-9., 13-17., 19-36.sz. – Székesfehérvár: 1838. II. 1-3., 5-7., 10-31.sz.; 1839. I. 1-3., 6-11., 13-16., 19-24., 27-28., 30-31., 34-36.sz. – Vác: 1838. II.=ts. – Veszprém: 1839. 1-36.sz.=ts. – Zirc: 1838.=ts.; 1839. 1-9., 13-17., 19-36.sz. – X X X Jašov: 1839.=ts. – Több kvt.-ban a főlaphoz kötve.

Főlap

– Magyar Szion, 1838.

– Szion, 1838-1840.

11.

Anastasia. Alcím, Museum Memorabilium Reipublicae Sacrae, Civilis et Litterariae. Pest. 1839. ápr. 7. Szerk. Johannes Gyarmathy. Kiadó, "Editur quavis Dominica et Feria Quinta" Ny. Egyetemi. 8r.

Főlap

– Sión, Annales Memorabilium Orbis Catholici, 1839.

12.

Anhang zum Temeswarer Wochenblatt. Temeswar. 1840. okt. 3., 14.sz.-1849. ápr. 7. Megj. hetenként. Szerk. 1848. okt. 28-ig Mór Stockinger, utóbb nincs feltüntetve. Kiadó, Ny. Joseph Beichel, Arad. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1840. 14-26.sz.; 1841. 10-25., 28-52.sz., 1848. 1-22., 24-53.sz.; 1849. 1-14.sz.

Főlap

– Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

Társlap

– Beiblatt zum temeswarer Wochenblatt, 1849.

– Temeswarer Anzeiger, 1849.

13.

Anhang zur Ofner Zeitung. Ofen. 1799. jan. 3-1799. jan. 7. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Jakob Schickmayer. Ny. Katharina Landerer. 4r.

Lelőhely

Budapest RGy: 1-2.sz.=ts.

Megjegyzés A 3.sz.-tól a főlapba olvadt.

Főlap

– Ofner Zeitung, 1798-1799.

Társlap

– [Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung, 1798-1799.

– Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro ... Hofbericht, 1799.

– Hofbericht. Besondere Beylage zur Ofner Zeitung. 1799-1800.

14.

Anhang zur Siebenbürger Zeitung. Hermannstadt. 1784. k.n., 3.sz.-1786. k.n., 30.sz. Megj. rendszertelenül. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1784. 82., 84., 86.sz.; 1785. 3., 6., 9., 12., 15., 20., 25.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1784. 3., 10., 14., 30., 32., 38., 44., 46., 50., 70., 72., 74., 76., 80., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., 98., 100.sz.; 1785. 6., 9., 12., 15., 20., 25., 28., 30., 34., 36-38., 45., 53., 55., 60., 64., 70., 78., 80., 92., 96.sz.; 1786. 1., 6-7., 10., 14-16., 19-20., 30.sz. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

- Az "Anhang..." számai külön-külön fejléccel, a főlaptól független tartalommal, lapszámozás nélkül, de a főlappal azonos sorszámozással jelentek meg.

Főlap

– Siebenbürger Zeitung, 1784-1786.

15.

Anhang zur TranssiIvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen. Hermannstadt. 1840. k.n.-1840. k.n., 2.sz. 4r.

Lelőhely

- Der Siebenbürger Bote, 1833-1849.

Társlap

– Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelsthätigkeit, 1840.

– Gratis-Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

– Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

– TranssiIvania, 1833-1848.

Annales Euangelici provinciarvm domvi Avstriacae haereditariarvm – L. [Novi] Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in Austriaca Monarchia

Annales Memorabilium Orbis Catholici – L. Sión

16.

"Anzeige kritischer Beobachtungen zur Erweiterung dramatischer Kenntnisse, ein Blätschen zum Vergnügen der Freunde des Schauspiels während Anwesenheit der Kunzischen Gesellschaft in Hermannstadt. Hermannstadt. M. Hochmeister. Oktav. Ist nur eine Nummer am 1. April 1791. erschienen."

Lelőhely

"Nagyszebeni Bruckental Múzeum kvtára" eml. Dezsényi B.: A mhírlapirod. első százada. 41.p.

Megjegyzés

– Eltérő a címleírás Kereszty és Réz bibliográfiájában "Kritische Beobachtungen zur Erweiterung Dramatischer Kenntnisse, Beiblatt des 'Kriegsboten', Hermannstadt I. IV. 1791."

Főlap

– Der Kriegsbote, 1789-[1833].

Társlap

– Beilage zum Kriegsboten, 1789-1791.

17.

Anzeigeblatt der Iris. Alcím, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Pest. 1826. k.n., 1-sz. Szerk. Kiadó, Karl Stielly und Samuel Rosenthal. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. – EK:=ts. – X X Esztergom:=ts. ˙(A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– Az Anzeigeblatt... -fejlécében "1.sz. zu Nro 69." megjelölés szerint a főlap a 69.sz.-hoz tartozva, de attól független irodalmi, színházi adatokkal és hirdetésekkel, pagina számozás nélkül jelent meg. A főlap 69.sz. keltezése 1826. jún. 10.

Főlap

– Iris, 1825-1828.

18.

Anzeigeblatt zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreundes. Hermannstadt. 1846. k.n.-1846. k.n., 38.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Samuel Filtsch. 4r

Lelőhely

Budapest OSzK: 1. ,3-4., 8., 12-13., 38.sz. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– Réz és Sigerus szerint megj. de nem található az 1847-1848. év számai.

Főlap

– Der Siebenbürgische Volksfreund, 1844-1849.

Társlap

– Beilage zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreundes, 1844-1848.

Anzeigen aus sämtlichen kaiserlich-königlichen Erbländern. Ez a főcím folytatása, így eml. Dezsényi; Kereszty; Réz. Kezdő főcíme, Kaiserlich-Königlich. allergnädigst privilegierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern.

Anzeiger auswärtiger Literatur. Valószínűleg egyk.eln. és azonos a Kritischer Anzeiger der neuesten Literatur címmel. Eml. Réz.

19.

Appendix ad Ephemerides Latinas. Alcím, Complectens Physico – Oeconomico. Pressburg. 1804. k.n.-1805. okt. 4. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Georgius Aloys Belnay. 8r.

Nyh. 1804. I. 33.sz. nem készült; 1804. I. 39.sz.=34.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1804. I. 1-3., 5-32., 34-35.sz.; 1805. 2., 5., 9., 11., 13.sz. – EK: 1805. 2-10., 12-13.sz. (Neovidensis-hez kötve). – X X Debrecen RK: 1804. I. 12., 30., 38., 40., 42., 47., 49., 69.sz.; II. 30., 40., 42., 44., 50., 52., 58., 60., 64., 66., 70., 72., 74., 76.sz. – Győr PK: 1804. I. 16.sz. – Zirc: 1804. I. 1-3., 5-35.sz.; 1805. 5., 9., 11., 13.sz.

Főlap

– Ephemerides- Statistico- Politico- Oeconomico- Litterariae, 1804-1809.

Társlap

– Appendix ad Relationes Litterarias, 1805.

– Eventus Bellici, 1805.

– Neovidensis, 1804-1806.

– Relationes Litterariae, 1804-1805.

20.

Appendix ad Ephemerides Politico Statisticae. Pressburg. 1811. k.n. Megj. rendszertelenül. 8r.

Lelőhely

Zirc: 1811. 1-26.sz. (Neovidensis 1807. évéhez kötve)

Főlap

– Posonienses Ephemerides Statistico-Politicae, 1809-1838.

Appendix ad Relationes Litterariae – L. Relationes Litterariae.

21.

Arad. Alcím, Politikai 's Irodalmi Közlöny. Arad. 1848. júl. 1-1848. dec. 23. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Bangó Pető. Ny. Schmidt József, 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 7., 9., 11., 13., 15-19., 21-22.sz. – X X Debrecen RK: 1-2., 20-25.sz.

Megjegyzés Szalády szerint megszűnt 1848.dec.20-án.

22.

Arader Kundschafts-Blatt. Arad. 1840. dec. 5. (V.évf.)-1849. jún. 30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Franz Sveszter. Ny. Joseph Schmidt, 1848. aug. 26.: Franz Sveszter. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 49.sz.; 1848. 13-53.sz.; 1849. 1-26.sz.=ts.

Megjegyzés

– Az 1836-1839., 1841-1847. évi számok nem találhatók. Kereszty szerint megj. 1837-1839-ben. Réz szerint 1839-1849-ben. Csontosi szerint megszűnt 1849.-ben. (MKsz 1877.)

– Arader Kundschafts-Blatt magyar nyelvű, részben azonos tartalmú változata az Aradi Hirdető.

Aradi Hirdető – L. Az Aradi Tudakozó-Intézet' Hírlapjai

23.

Az Aradi Tudakozó-Intézet' Hírlapjai. 1840. jún. 20.: Aradi Hirdető. Arad. 1839. okt. 5-1849. iún. 30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Sveszter Ferenc. Ny. Schmidt József, 1847. okt. 16.: Beichel József, 1848. aug. 26.: Sveszter Ferenc. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 13-53.sz.; 1849. 1., 9-10., 12-26.sz. – AK: 1839. 1-13.sz.=ts.; 1840. 1-26.sz. –XX Debrecen RK: 1847. 42.sz.

Megjegyzés

– Az Aradi Hirdető német nyelvű, részben azonos tartalmú változata az Arader Kundschafts-Blatt.

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde – L. Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart

24.

Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart. 1843. k.n., 1.sz.: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt. 1841. febr. 22-1848. k.n., 3.sz. Szünetelt 1842., 1847., 1849. évben. Megj. rendszertelenül, 1843. k.n., 1.sz.: "legtöbbször évenként háromszor". Szerk. "In Verbindung mit mehreren Mitarbeiten", Szerk. Kiadó, 1843. k.n., 1.sz.: "Verlag des Vereins". Ny. Georg Closius, 1844. k.n., 2.sz.: Hochmeister'sche Erben, Theodor Steinhaussen. 8r. – Az 1841. évben német, latin nyelvű. – Utolsó sz. 1941/1944. k.n.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. 1-2.sz.=ts.; 1843. 1.sz.=ts.; 1844. 2.sz.=ts.; 1845. 3.sz.=ts.; 1845. 1-2.sz. [!]=ts.; 1846. 3.sz.=ts.; 1848. 1-3.sz.=ts.; – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – TtM: 1845-1848.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt.109-110.p.

Megjegyzés

– Közlem, az 1843. 1.számon "Dieses Archiv schliesst sich an das von H. Prof. J.K. Schuller herausgegebenes Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart und wird die Fortsetzung der in dem letzten abgebrochenen Aufsätze enthalten". A kiadványt két különálló kiadványnak tekintette Kereszty; Réz.

25.

Athenaeum. Fedőlap- és alcím, Tudományok' és szépművészetek' tára, 1841. jan. 3.: Tudományos, critikai és szépművészeti folyóirat, 1843. jan. 15.: Tudományos, critikai, szépirodalmi lap. Pest. 1837. jan. 1-1843. dec. 31. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer, 1841. jan. 3.: hetenként háromszor, 1843. jan. 15.: kéthetenként, 1843. jún.-ban háromszor, 1843. júl.-ban egyszer, 1843. aug.-ban egyszer, 1843. szept.: kéthetenként. Szünetelt; 1842. dec. 29-1843. jan. 15. Új folyam 1843. jan. 15.-től. Szerk. [Toldy] Schedel Ferenc és Vörösmarty Mihály, szerk.társ. Bajza József. Szerk. 1841. jan. 10.: Bajza József. Kiadó, [Toldy] Schedel Ferenc és Vörösmarty Mihály. Ny.. Egyetemi. 4r., 1843. jan. 15.: 8r. FI. Tj.

Nyh. 1839. máj. 30., 43.sz.=jún. 6., 45.sz.; 1841. okt. 3., 31.sz.=41.sz.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1837. I. 52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1838. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-54,sz.=ts.; 1839-1840. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1841. I. 1-77.sz.=ts.; ll. 1-79.sz.=ts.; 1842. I. 1-78.sz.=ts.; ll. 1-78.sz.=ts.; 1843. I. 1-12.sz.=ts.; ll. 1-12.sz..=ts. – AK: 1837. l.=ts.; ll. 1-48., 50-52.sz.; 1840.=ts.; 1841. I. 1-28., 30-77.sz.; ll.=ts.; 1842. l.=ts.; II. 1-16., 20-78.sz.; 1843.=ts. – EK:=ts. – EöK:=ts. – FSZEK: 1837-1839. l.=ts.; ll. 1-34., 37-52.sz.; 1840-1843.=ts. – HtK: 1837-1841.=ts. – KKK: 1837. l.=ts.; 1839. l.=ts.; 1840.=ts.; 1842-1843.=ts. – KSZEK: 1837-1841.=ts. – MEKK:=ts. – OK: 1837. II.-1838. l.=ts.; ll. 1-53.sz.; 1839-1841. I.=ts. – NM: 1837-1841. l.=ts. – PIM: 1837-1842.=ts. – RGy: 1837. I. 1-7., 9-52.sz.; ll.=ts.; 1841. l.=ts.; 1842. l.=ts.; 1843.=ts. – X X Debrecen RK: 1837-1840. l.=ts.; ll. 1-17., 19-52.sz.; 1841. I.=ts.; lI. 1-22., 24-78.sz.; 1842. l.=ts.; ll. 1-13., 16-40., 49-51., 53-61., 65-66., 70-73., 76-78.sz.; 1843.=ts. – Eger: 1837-1838.=ts.; 1841.=ts.; 1843.=ts. – Esztergom: 1837-1842.=ts.; 1843. I. 1-5., 9-12.sz.; ll. 4., 7-12.sz. – Győr PK: 1837-1842.=ts. – Kalocsa:=ts. – Kecskemét: 1837-1841.=ts. – Keszthely:=ts.

Második kiadás 1837. jan. 1., 1.sz. – Hirdetése = Figyelmező 1837. I. 11.sz., 92.p.

Lelőhely

FSZEK – KKK – Keszthely

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 130-136.p.

Megjegyzés

– A címlapokon és fejléceken a tudományt, művészeteket és mitológiai jeleneteket ábrázoló rajzok vannak 1842-ig.

– Az Athenaeum "közönséges és velin papíron" készült. Az egyes számok árát L. uo. 1837. máj. 11., 38.sz. – Jelenkor 1839. 4.sz.

– Bevezetés az 1837. 1. számon, Bajza József: Gondolatközlés s annak eszközei. = Program és hivatás. Bp. 1978. 110-119.p.

Társlap

– Figyelmező, 1837-1840.

Aufruf der deutschen Freiheitskämpfer an ihre Brüder zum Beistande der Magyaren – L. Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung...

Aus dem Reiche der Todten – L. Politische Gespräche der Todten über die Begebenheiten den ... Jahres

Der Ausmarsch der Raaber Nationalgarde nach Croatien – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Ausserordentliche Beilage zur Oesterreichisch-deutschen Zeitung – L. Oesterreichische Konstitutionelle Deutsche Zeitung

26.

Ausserordentlicher Kriegsbericht. Wien. 1815. máj. 23., 2.sz.-1815. máj. 31. Ny. Egyetemi, Pest. 2r.

LeIőhely

Budapest AK: 2-4.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, 1811-1845.

Társlap

– Gemeinnützige Blätter, 1811-1837.

Az ausztriai birodalmat illető közönséges birodalmi törvény- és kormánylap. – Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich. 1849. Utolsó évf.:1859 Wien – Buda. Ez a kiadvány Kereszty szerint folyóirat, szerintünk sorozat, nem tartozik a gyűjtőkörünkbe. Az osztrák kormány közigazgatási rendeleteinek hivatalos törvénytára, a határozatok végrehajtására vonatkozó űrlapokkal, statisztikai táblázatokkal stb.

Backa Vila. Újvidék. 1841-1846. Évkönyv. Eml. Kereszty folyóiratként.

27.

Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe. Temesvár. 1827. júl. 1.-1828. szept. 30. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Joseph Klapka. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1827. 1-53.sz.=ts.; 1828. 1-78.sz.=ts. – X X Gödöllő: 1828. 1-71., 73-78.sz.

Társlap

– Intelligenzblatt zu Nro...der Banater Zeitschrift, 1827-1828.

[Bécsi] Bétsi Deák Újság egyk.eln. Eml. MHírm/Pozsony/ 1785. II. 102.sz. Eredeti címe Ephemerides Vindobonenses

28.

[Bécsi] A' Bétsi Magyar Bibliotheca. 1795. jan.: Az 1795-diki Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotheca. Fedőlapcím: A' Bétsi Magyar Bibliotheca első Esztendeje... Béts. 1793. júl.-1795. dec. Megj. rendszertelenül, 1795. jan.: havonként, 1795. ápr.: kéthetenként, 1795. szept.: havonként. Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel NY. "Bétsben" 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1793. 1-2., 4-5., 11-13., 16-25., 27-71.sz.; 1795. 1-17.sz.=ts. – OSZK Kisnyomtatványtár: 1793. 1.sz. – FSZEK: 1.sz.

Megjegyzés

– A folyóirat 1793. 1. számát fedőlapcímmel, könyvként eml. Mo bibliogr. V.köt. 374.p.

Főlap

– [Bécsi] A Bétsi Magyar Merkurius, 1793-1798.

– Magyar Merkurius, 1793.

Társlap

– Magyar Músa, 1785-1789.

– Magyar Múzsa, 1793.

– [Új] Az Újj Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

[Bécsi] Bétsi Magyar Kurír – L. Magyar Kurír

[Bécsi] Bétsi Magyar Kurír és Sokféle Toldalékául – L. Magyar Kurír

29.

[Bécsi] A' Bétsi Magyar Merkurius. 1793. máj. 10-én Magyar Merkurius. 1793. máj. 14.: B[écsi] Magyar Merkurius. Fedőlapcím: A' Bétsi Magyar Merkuriusnak ... Esztendeje. Béts. 1793. ápr. 3.-1798. dec. 29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Pánczél

Dániel. Ny. "Nyomtatik a' két Magyar Haza költségével." 8r.

Nyh. 1797. márc. 14., 22.sz.=21.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1793. 1-2., 4-5., 11-13., 16-25., 27-71.sz.; 1794. 1-65., 67-85., 87-105.sz.; 1795. 1-79., 81-103.sz.; 1796. 1-11., 13-36., 39-103.sz.; 1797. 1-21., 23-71., 73., 75., 77-104.sz.; 1798. 2-39., 43-79., 81-103.sz. – EK: 1793. 1-2., 4., 6-71.sz. – FSZEK: 1794. 1-19., 21-27., 30-34.sz. – OEK: 1798. 1-39.sz. - RGy: 1793. 21-23., 29., 31-71.sz; 1794. 1-26., 29-34., 36-44., 46-55., 104-105.sz.; 1795. 1-7., 11-17., 19-20., 78., 83-86.sz.; 1796. 1-17., 19-26., 28-52., 54-58., 60-73., 75., 77-82., 84-89., 91-101., 103.sz.; 1797. 1-12., 14-17., 19-32., 36-39., 41-42., 44-49., 51-54., 56-66., 69., 81-90., 92-97., 100-104.sz.; 1798. 1-3., 5-14., 16-39.sz. – X X Pápa: 1794. 1-16., 18-20., 23-25., 27., 29-31. sz. – Sopron ELK: 1793. 1-71.sz.=ts.; 1794. 1-105.sz.=ts.; 1795. 1-51.sz.; 1796. 1-103.sz.=ts.; 1797. 1-52.sz.; 1798. 1-39.sz. – Szeged SK: 1793. 3-4., 13., 16., 1B., 20., 47-48., 50.sz.; 1795. 5-17.sz.; 1796.=ts.; 1797. 1-104.sz.=ts.; 1798. 1-51.sz. – Zirc: 1793. 40-71.sz. – X X X Prešov: 1796. 17., 19-20., 22., 42., 48., 76-77., 83-84., 87., 92., 94-103.sz.; 1797. 1-3., 53-103.sz.; 1798. 1-25., 27-39.sz.

Megjegyzés

– A' Bétsi Magyar Merkurius 1799-től a Magyar Kurír-ba olvadt.

Társlap

– [Bécsi] A Bétsi Magyar Bibliotheca, 1793-1794.

– Az [ezerhétszázkilencvenöt] 1795-diki Magyar Merkurhoz Tartozó Bibliotheca, 1795.

– Magyar Músa, 1785-1789.

– Magyar Múzsa, 1793.

– [Új] Az Újj Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

[Bécsi] Bétsi Magyar Nemzeti Újság. Egyk.eln. Eml. HazHíradó 1828. I. 8.sz. melléklete. Eredeti címe Magyar Kurír.

[Bécsi] A' Bétsi Magyar Merkuriusnak ... esztendeje. = A' Bétsi Magyar Merkurius fedőlapcíme 1793-1798. évben. A bibliográfiák eddig főcímként tartották nyilván.

[Bécsi] Bétsi Magyar Újság fedőlapcím a Magyar Kurír félévi fedőlapján. Főcímként eml. Kereszty.

[Bei] Bey dem Buchhändler. Pressburg. 1784. Könyvkatalógus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 442.p.

30.

Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. 1849.szept.1.: Temeswarer Anzeiger. Temeswar. 1849. jan. 6.-1849. jún. 30. Megj. hetenként. Szünetelt, 1849. jún. 10-1849. szept. 1.

Szerk. Kiadó, Ny. Josef Beichel. 4r. – Utolsó sz. 1851. okt. 6.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1849. I. 1-9., 11-15., 21-23.sz.; ll. 1-10., 12-13., 16-18.sz. – X X X Novi Sad: 1849. II. 18.sz.

Főlap

– Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

Társlap

– Anhang zum Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

31.

Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers aus Ungarn. Pest. 1791. jan. 12.-1791. jan. 29. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-2.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

Társlap

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Hofbericht von Kriegsvorfällen, 1789-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlicher Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

32.

Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und VaterIandskunde. Kronstadt. 1845. jan. 13.-1845. febr. 27. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-5.sz. – X X X Cluj Napoca EK: 1-5.sz.

Főlap

– Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

– Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt, 1843-1845.

– Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

– Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.

33.

[Beilage] Beylage zu Nro ... aus dem Reiche der Todten. 1798. jan.2.: Beylage zu Nro ... dem Reiches der Todten. Pest. 1796. jan. 2.-1809. dec. 16. Megj. hetenként kétszer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1796. II .53-55., 60., 87.sz.; 1797-1798. évenként 1-104.s.= ts.; 1799. 1-101.sz.; 1800-1803. évenként 1-104.sz.=ts.; 1804. 1-105.sz=ts.; 1805. 1-104.sz.=ts.; 1806. 1-100.sz. – FSZEK: 1796. II .49-52., 54-56., 60-64., 66-83.sz.; 1798. 1-50.sz.; 1799. 1-11., 13-104.sz.; 1800. 1-100., 102-104.sz.; 1801. 1-64., 66-104.sz.; 1802. 53-62., 64-104.sz.; 1809. 1-6., 8-9., 12-13., 15-27., 30., 38-100.sz. – KKK: 1798.=ts.; 1800=ts.; 1801. 1-2., 3-69., 71-104.sz.; 1802. 2-72., 74-100.sz. – OK: 1796. 1., 2-7., 8-11.; ll. 2-49., 52-56.sz.; 1800. 1-97., 99-103.sz.; 1801.=ts.; 1803. 1-27.sz. – X X Eger: 1799. 1-23., 26-104.sz.; 1800-1801.=ts.; 1802. 1-52.sz. – Keszthely: 1798. 1-38., 41-42., 44-48., 50-63., 65-70., 72., 74-94., 96-104.sz.; 1802. 2-6., 8-9., 11-22., 24-73., 77-84., 87-91., 93-98., 101-104.sz.; 1803. 1-3., 6-9., 12-14., 19-22., 24-28., 30., 33., 35., 38., 43., 46-47., 49-51., 53-61., 74-76., 83-92., 94., 98-104.sz.; 1804. 1-51., 53., 57-59., 62., 64., 67., 72-76., 78-79., 84-87., 91., 94-104.sz.; 1805. 1., 3-5., 7-20., 27-28., 31-32., 35-43., 45-49., 51-90., 92-97., 100-104.sz.; 1806. 1-29., 32-46., 48-51., 72-78., 83-104.sz.; 1807. 1-2., 4-7., 9-67., 69-89., 91-104.sz.; 1808. 1., 3-6., 8-10., 12-13., 15., 19., 21., 27., 36., 42., 48-49., 53-54., 66.sz.; 1809. 1.,13., 16., 27., 95-96.sz.; – Sárospatak: 1796. II. 1-87.sz.=ts.; 1797. 2-34., 37-50., 52.sz.; 1798. 54-104.sz.; 1799. 27-28., 79-104.sz. – Sopron ELK: 1796. II. 1., 3-56., 60-87.sz.; 1797. 1-22., 24-50., 52-53., 55-104.sz.; 1798. 1-2., 4-104.sz.; 1799. 1-104.sz.=ts.; 1800. 1-29., 31-55., 57-63., 65-98., 100-102.sz.; 1801. 1-38., 40-104.sz.; 1802.=ts.; 1805.=ts.; 1806. 1-104.sz.=ts. – Zirc: 1801. 1-44., 46-104.sz.; 1802. 1-100.sz.

Főlap

– Aus dem Reiche der Todten, 1795-1806.

– Politische Gespräche der Todten über die Begebenheiten... 1793-1794'.

– Reich der Todten, 1806-1810.

34.

[Beilage] Beylage zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungarn. 1789. 38.sz.: Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1798. 43.sz.: Beylage zu Nro. ... des Neuen Courier aus Ungern. Pest. 1788. apr. 9.-1799. dec. I ? l., 102.sz. Megj. hetenként kétszer, 1788. okt. 4.: hetenként háromszor, 1798. jan. 4.: hetenként kétszer, 1799. jan. 1.: hetenként háromszor. Szerk. Jeromos Moll. 1797. aug. 13.: Andreas Haliczky. Kiadó, Mathias Trattner és Jeromos Moll, 1797. aug. 13.: Lorenz Hanauer. Ny. Mathias Trattner 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 3., 10., 11., 13., 15., 18., 21., 23., 25.sz.; 1789. 38., 86., 113-114., 117.sz.; 1791. 43.sz.; 1798. 24., 32., 38-40., 43., 47., 83., 89-90.sz.; 1799. 43., 95-96., 98-99., 102.sz. – AK: 1799. 94., 96.sz.

Megjegyzés

- Az egyes számokat a főlaphoz kötötték. A lapszámozások sorszáma a főlaptól különálló, de időnként fölveszi a főlap oldalszámozását.

Főlap

– Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

– N[euer] Courier aus Ungarn, 1798-1799.

– Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

– Ofner Armen= Instituts= Ausweis für das Jahr 1794.[!], 1795.

– Ofner und Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn..., 1795-1797.

Társlap

– Beilage von Litteratur Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers aus Ungarn, 1791.

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Extrablatt zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

– Hofbericht von Kriegsvorfällen, 1789-1799.

– Literärischer Anzeiger für Ungern, 1798-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

35.

[Beilage] Beylage zu Nro ... des Pester Frag= und Kundschafts=Blatt. Pest. 1809. szept. 20., 39.sz.-1810. szept. 27., 37.sz. Szerk. Kiadó, Johann Weiss [Waiss] 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1809. 14., 39.sz.; 1810. 10-11., 15., 37.sz.

Főlap

– Vereinigtes Pester Kundschafts= und Auctions=Blatt, 1806-1812.

[Beilage] Beylage zu Nro ... des Reiches der Todten – L. [Beilage] Beylage zu Nro. ... Aus dem Reiche der Todten

36.

Beilage zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreundes. Hermannstadt. 1844. k.n.-1848. k.n., 65.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Samuel Filtsch, 1848. márc. 17.: Johann Michaelis, 1848. aug. 1.: S. Filtsch, 1848. szept. 22.: J. Michaelis. Kiadó, Ny. S. Filtsch, 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1844. 1., 5., 14., 16., 23., 27., 29.sz.; 1845. 3., 7., 11., 17., 23-25., 32-33., 40., 42-43., 50.sz.; 1846. 19., 21., 23-25., 27-28., 32., 35., 37-45., 47-52.sz.; 1848. 3-6., 8-9., 11-14., 18., 20., 23., 29., 40-41., 55., 65.sz.

Megjegyzés

– A főlap rovata 1847. okt. 14-1848. jan. 1-ig.

Főlap

– Des Siebenbürgerische Volksfreund, 1844-1849.

Társlap

– Anzeigeblatt zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreundes, 1846.

Beilage zum Boten – L. Intelligenzblatt [Kaschau 1833-1835]

37.

Beilage zum Kriegsboten. Hermannstadt. 1789. k.n.-1791. k.n., 57.sz. Megj. hetenként kétszer. 8r.

Lelőhely

Cluj-Napoca AK: 1789. 27.sz.; 1790. 91-92., 94., 97., 99-100.sz.; 1791. 1., 5-6., 10-11., 13-14., 16., 18., 22., 24-25., 29-30., 32., 35-36., 42., 46., 48., 50., 52., 57.sz.

Főlap

– Der Kriegsbote, 1789-[1833].

Társlap

– Anzeige Kritischer Beobachtungen, zur Erweiterung Dramaturgischer Kenntnisse... 1791.

[Beilage] Beylage zum Neuen Courier von Ungern – L. Beilage zu Nro ... des Neuen Kurier aus Ungarn

38.

Beilage zum Pesther Tageblatt. Pest. 1840. jan. 1.-1840. dec. 31. Megj. naponként. Fel.szerk. Sigmond Saphir. Kiadó, Gustav Heckenast. Társkiadó, Sigmond Saphir. Ny. Landerer und Heckenast. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-6., 8., 11., 13., 15-19., 21-27., 30-154.sz. – FSZEK: 1., 4-70., 72-80., 82-99., 101-143., 145-150., 152-156., 158-159., 161-165., 167-183., 185-201., 203-216., 218-219., 221-225., 227-231., 233-237., 239-243., 245-249., 251-255., 257-258., 260-261., 263-275., 277-279., 281-285., 287-291., 293-296., 298-311.sz. [dec.31.] – X X Pécs EK: 155-200., 204-212., 215-217., 219-232., 236., 240-244., 248-311.sz. – X X X Zagreb: 2-5., 7., 9., 13-15., 20-38., 40-63., 66-77., 82-102., 104-184., 186-205., 208-209.sz. – Több kvt.-ban a főlaphoz kötve.

Főlap

– Pesther Tageblatt, 1839-1845.

39.

Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt. 1840. ian. 2.: Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt. 1843. jan. 5.: Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt. 1846. jan. 5.: Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt. Hermannstadt. 1838. jún. 1-1847. okt. 14. Megj. hetenként, 1840. jan. 2.: hetenként kétszer, 1840. márc. 23.: hetenként, 1840. jún. 4.: hetenként kétszer, 1841. jan. 3.: hetenként, 1844. jan. 1.: hetenként kétszer, 1846. jan. 22.: hetenként, 1847. jan. 4.: hetenként kétszer. Szünetelt, 1838. júl. 13-1840. jan. 2.; 1842. okt. 24-1843. jan. 5. 8r., 1840. jan. 2.: 4r.

Nyh. 1841. 13.sz. nem készült.; 1841. szept. 30., 37.sz.=38.sz.; 1841. okt. 3., 38.sz.=39.sz.; 1841. okt. 31., 41.sz.=42.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. 22-28.sz.; 1840. 1-51., 53-74.sz.; 1841. 1-12., 14-27., 29-32., 34-38., 40-42., 44-52.sz.; 1842. 1-30., 32-36., 38-44., 46-50.sz.; 1843. 1-27., 29-61.sz.; 1846.1-44., 47-61.sz.; 1847. 1.sz. – X X X Bucureşti: 1840. 1-5., 7-8., 10-18., 20-32., 34., 36-41.sz.; 1845. 13., 21., 50., 64., 74.sz.

Megjegyzés

– A Beilage... 1838. II. f.évi szünetelése idején, 1838. nov. 2-dec.7-ig helyette megj. a Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie. Alcíme Auserordentliche Beilage zum Siebenbürger Wochenblatte.

– A Beilage... 1841. jan. 1-1845. szept. 15., 74.sz.-ig megszakításokkal rovat a főlapban, majd 1847. okt. 14-től állandó rovat lett.

– A Beiwagen... 1844. évben többször követte a főlap paginaszámozását.

– Réz-nél Alcíme "Beiwagen, Beilblatt des Siebenbürg. Wochenblattes', Kronstadt, 1843-1844." Kereszty szerint "Beiwagen. A Siebenbürger Wochenblatt melléklete. Brassó. 1843-1844."

Főlap

– Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

– Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1845.

– Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

– Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie, 1838.

– Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.

40.

[Beilage] Beylage zum ... Stück der Ungarischen Staats= und Gelehrten Nachrichten. Ofen. 1787. ian. 3-1794. jún. 1. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1790. 17.sz. – EK: 1787. 2-7., 9-100.sz.; 1788. 1-3., 5-11., 13-17., 19-23., 25-28., 30-34., 36-37., 39-40., 44., 47., 51., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 67., 69-76., 78., 80-82., 84., 86., 88-90., 92-94., 96-97., 99-100., 102-103.sz.; 1789. 2-4., 6., 8., 10-12., 14., 16-18., 20., 22., 24., 26., 28-29., 31-38., 40., 42-45., 47-51., 53., 55., 57., 59-73., 75-77., 79., 82-84., 87-88., 91-99., 101-102.sz.; 1790. 2-4., 6-12., 14-15., 17-18., 20-24., 27-29., 31-36., 38-39., 41-44., 46-47., 50-52., 54., 56-57., 59-60., 62., 64-66., 68., 70., 73-74., 76-77., 79., 81-84., 86., 89., 91., 94-98., 100-101., 103.sz.; 1791. 1., 3., 6-7., 10., 12., 16-17., 19-21., 23., 25., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 43., 46-47., 51., 53-54., 56., 58., 60., 62., 65., 67-68., 70., 73., 75., 77., 79., 84., 88., 93., 97., 100.sz.; 1792. 1., 3., 5., 7., 10., 12., 17., 19., 22-23., 36., 60., 68., 72., 81., 92., 96.sz.; 1793. 8. ,16., 29., 41., 57., 94., 102.sz.; 1794. 3., 6., 12., 34., 36-37., 44.sz. – XX Sárospatak: 1790. 2-3., 6-7., 9-12., 14-16., 20-21., 24., 27., 29., 31., 34., 36., 38-39., 41., 44., 46-47., 50-51., 54., 60., 64-66., 73-74., 76-77., 79., 81., 86., 89., 91., 94., 97-98., 101.sz. – Zirc: 1787. 1-7., 9-50., 52-66., 68-100.sz.; 1788. 1-11., 13-34., 36-37., 39-40., 42., 44., 46-48., 51.sz. – X X X Dolný Kubin: 1788. 1-103.sz.=ts.

Megjegyzés

– A Beylage... megj. külön-külön fejléccel, paginaszámozás nélkül, a főlaptól független tartalommal és sorszámozással.

Főlap

– Ungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten, 1787-1791.

– Hung[arische] Staats= und Gelehrte Nachrichten, 1792-1797.

41.

Beilage zum Vaterland. Raab. 1844. márc. 5., 28.sz.-1844. okt. 10. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 28., 31., 104., 112., 115., 118., 120.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Das Vaterland, 1844-1846.

42.

Beilage zur Iris. Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Pest. 1825. júl. 30-1825. okt. 1. Megj. havonként. Szünetelt szept.-ben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.=ts. – EK:=ts. – X X Esztergom:=ts. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Iris, 1825-1828.

43.

[Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung. 1799. ápr. 12.: Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro ... Hofbericht. 1799. ápr. 14.: Besondere Beylage zur Ofner Zeitung. 1799. máj. 6.: Hofbericht, Besondere Beylage zur Ofner Zeitung. Wien. 1798. jan. 14-1800. dec. 5. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1798. 4., 6., 8., 10., 12., 24., 28., 32., 37., 42., 44., 48., 50-51.sz.; 1800. 1-10.sz.=ts. – EK: 1800. 4-5., 8-9.sz. – FSZEK: 1799. 13., 27., 35., 41-45., 54., 58., 63., 67-68.sz. – RGy: 1799. 8-10., 16., 20., 23., 25-26., 31-36., 41-43., 45-51., 54-57.sz. + 1-3. sztl.sz. k.n.

Főlap

– Ofner Zeitung, 1798-1799.

– Ofner und Pester Zeitung, 1800.

– Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1800-1845.

Társlap

– Anhang zur Ofner Zeitung, 1799.

44.

[Beilage] Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1794. k.n.-1806. k.n., 101.sz. Megj. hetenként kétszer. 4r.

Lelőhely

Sopron ELK: 1794-1795. évenként 1-104.sz.=ts.; 1796. 1-103.sz.=ts.; 1797. 1-104.sz.; 1798. 1-102.sz.=ts.; 1799. 1-103.sz.=ts.; 1800. 3-104.sz.; 1801. 2-103.sz.; 1802. 1-103.sz.=ts.; 1803-1804. évenként 1-102.sz.=ts.; 1805-1805. évenként 1-101.sz.=ts.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– Allgemeine Deutsche Theater=Zeitung, 1798-1799.

45.

Beilage zur Sonnenblume. Ofen. 1820. jan. 13-1820. jan. 24. Megj. hetenként. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Sonnenblume, 1819-1820.

46.

[Beiträge] Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn. 1807. k.n., 1.sz.: Neue Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungarn. Wien, 1807. k.n., 1.sz.: Wien und Triest. 1803. márc.-1807. k.n., 1.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1805. febr. 18-1807. k.n., 1.sz. Szerk. Samuel Bredeczky. Kiadó, Ny. Camesinaische Buchhandlung, 1807. k.n., 1.sz.: Geistinger. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1803. 1-2.sz.=ts.; 1804. 3.sz.=ts.; 1805. 4.sz.=ts.; 1807. 1.sz.-ts. – XX Sopron LFM: 1803.=ts.; 1805.=ts.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

Második kiadás az 1803. 2.sz. Ennek címe Topographisches Taschenbuch für Ungarn, auf das Jahr 1802. Oedenburg. – L. Petrik III.köt. 598-599.p.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 277-278.p.

Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt – L. Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt

Belletristikai Hírnök. Pest. 1843. Egyk.eln. szerb nyelvű folyóiratnak. Eml. TudTár 1843. 7.sz. 484.p. Nem bizonyítható, hogy a köv. 1843-ban megj. folyóiratok közül melyikkel lehet azonosítani; Serbskij Letopis. – Serbskij Narodnij List. – Serbske Národne Novine.

47.

Ben Chananja. Alcím, Blätter für israelitische=ungarische Angelegenheiten. Leipzig. 1844. k.n. Szerk. Leopold Lőw. Kiadó, Otto Wigand. Ny. C. P. Melzer. 8r.

LeIőhely

Budapest OSZK Könyvraktár: 1.sz.=ts. – ORIK:=ts.

Berichte von Rathaus – L. Pestvárosi Tudósítások

48.

Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern Nro ... Alcím 1799. k.n., 33.sz.; Aus der Beylage zur Wiener-Zeitung Nro ... genommen. Pest. 1789. k.n.-1800. k.n., 9.sz. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1789. 87., 90., 126., 143.sz.; 1790. 6-7., 9., 12., 15., 18., 23., 27-28., 30., 39.sz.; 1798. 4., 6., 8., 10., 12., 24., 28., 32., 37., 42., 44., 48., 50-51.sz.; 1799. 39., 41., 43., 45-46., 48-49., 52-53., 56-59., 61-64., 67.sz. – EK: 1800. 4-5., 8-9.sz. – FSZEK: 1799. 33., 45., 54., 58., 63., 65., 67-68.sz.

Megjegyzés

– A Besondere Beylage... megj. külön-külön fejléccel, a főlaptól független tartalommal, de a főlappal azonos sorszámozású "sz.-hoz" meghatározással.

Főlap

– Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

– N[euer] Courier aus Ungarn, 1798-1799.

– Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

– Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr ...1795.

– Ofner und Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurir aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1795-1797.

Társlap

– Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kurier aus Ungarn, 1791.

– Beilage zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

– [Beilage] Beylage zur Nro. ... Neuen Courier von Ungern, 1789.

– Extrablatt zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

– Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

– Literärischer Anzeigen für Ungern, 1798-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

Besondere Beilage zur Ofner Zeitung – L. [Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung

Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro. ... Hofbericht – L. [Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung

49.

Beszélytár. Alcím, Erdélyi Szépirodalom. Kolozsvár. 1843. k.n.-1843. k.n., 2.sz. Megj. kéthavonként. Szerk. Kiadó, Kőváry László. Ny. Ev. Ref. Kolegyom betűivel. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – X X Sárospatak:=ts. – Szeged SK:=ts. – X X X Aiud:=ts. – Cluj-Napoca AK:=ts.

Bétsi – L. Bécsi

Beylage – L. Beilage

51.

Bibliographiai Értesítő Magyarország' és Erdély' számára. Fedőlapcím, A' Bibliograph iai Értesítő havonként egyszer fog megjelenni, 's mindazon könyvek' czímét magában foglalni, mellyek ugyanazon hó egész folyamatában jelentek meg. A' megjelenteknek kihirdetett könyvek Heckenast Gusztáv' könyvkereskedése által megszerezhetők. Mind a saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvekből illendő kamat ajánltatik a' könyvkereskedőknek. Pest. 1840. jan. 1-1842. szept. 30. Megj. havonként. Szerk. 1840. dec. 31.: ifj. Wigand Károly. Kiadó, Heckenast Gustáv. Ny. Landerer Lajos, 1841. jún. 30.: Landerer és Heckenast. 8r. FI. Tj. Részben illusztrált.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1840-1841. évenként 1-12.sz.=ts.; 1842. 1-9.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – EöK: 1840.=ts. – FSZEK: 1840. 1.sz. – HtK: 1840. 1-4., 8-12.sz. – KSHK: 1840. 1.sz. – NM: 1840. 1.sz. – OEK: 1840.=ts. – OK: 1840.=ts. – XX Debrecen RK: 1840. 1-3.sz. – Pannonhalma: 1841.=ts. – Sárospatak:=ts. – Veszprém: 1840.=ts. – Zirc: 1840.=ts.

Megjegyzés

- Az 1840. évi számokban önálló rovat a "Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák" c. repertorium.

51.

Bibliotecă Românească întocmită în 12 părţi după numărul celor 12 lunĭ, întâia oară tipărită pentru Naţia Românească. 1829. 1.sz.: Bibliotecă Românească sau Adunărî de multe lucrurĭ folositoare întocmită in 12 părtî, întăia oară tălmăcită de pre invătati Bărbaţî şi tipărtită pentru Neamul Românese. Buda. 1821. k.n.- 1834. 9.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt 1822-1828.; 1831-1833. évben. Szerk. Kiadó Zaharia Carcalechi. Ny. Egyetemi. 8r., 1829. 1.sz.: 4r. Cl. Tj. Cirill betűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1829. 1-2.sz.=ts.; 1830. 3-4.sz.=ts.; 1834. 1-9.sz.=ts. – X X X Bucureşti: 1821. 1.sz.=ts.; 1829-1830.=ts. – Cluj-Napoca AK: 1829-1830.=ts.

Bibliotecă Românească sau Adunărî de multe lucrurĭ folositoare întocmită in 12 părtî, întăia oară tălmăcită de pre invătati Bărbaţî şi tipărtită pentru Neamul Românese – L. Bibliotecă Românească întocmită în 12 părţi după numărul celor 12 lunĭ, întâia oară tipărită pentru Naţia Românească

52.

Die Biene. Alcím, Utile dulci. Nützlich und Anmutig 1831. jan. 1.: Utile dulci. Pest. 1830. ápr. 3.-1831. jún. 29. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Joseph Weber. Ny. Trattner-Károlyi, 1831. jan. 26.: Ludwig Landerer. 8r. 1831. jan. 1.: 4r.

Nyh. 1830. okt. 6., 53.sz.=54.sz.; 1831. jan. 26., 7.sz.=8.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1830. 1-10., 12-20., 22-31., 36-72., 74-76.sz.; 1831. 1-51.sz.=ts. – OK: 1830. 1-77.sz.=ts.

Társlap

– Geschäftliches Notizen=Blatt, 1830.

– Todten=Listen von Ofen und Pesth, 1831.

53.

Bilder Magazin für Allgemeine Weltkunde. Fedőlapcím, Oder geographisch-ethnographische Bilder-Gallerie nebst einer ausfürlichen Beschreibung derselben, und mit Nachrichten von den neuesten Entdeckungen ausgezeichneter Reisenden; Darstellungen der Lebensweise und Gebräuche verschiedener Völker und Forschungen für die wunderbarsten Schöpfungen der Thier- und Pflanzenwelt. Pesth – Leipzig. 1834. k.n.-1835. k.n., 36.sz. Megszűnt. Megj. havonként háromszor. Szerk. Ferdinand Maria Wertheim, 1834. k.n., 30.sz.: Maria Ferdinand Malven. Kiadó, Conrad Adolf Hartleben. Ny. Anton Pichler. Wien. 4r. Fl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1834. 1-36.sz.=ts.; 1835. 1-36.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – X X Kalocsa: 1835.=ts.

Megjegyzés

– Az 1834. évi címlapokon budapesti városképek vannak. Vár. Pesti Dunapart a a hajóhíddal stb. – Franz Weigl del. J. Kress scrip. stahlstich von A. Dworzack.

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde – L. Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität

Blätter von Baume der Erkenntniss. Pest. 1848. nov. 11. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Rudolf Eisenfels. 2r.

Nem található Eml. Kereszty; Réz; Szinnyei... 1848-1849. (MKsz 1877. 224.p.) – A bibliográfiák önálló folyóiratnak tartják nyilván, de feltételezhető, hogy a Die erste [zweite... stb.] grosse Versammlung... c. a cenzura miatt váltakozó címekkel kiadott folyóirathoz tartozik.

54.

Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelsthätigkeit. Hermannstadt. 1840. aug. 1-1840. dec. 22. Megj. aug.-ban kétszer, szept.: havonként, dec.-ben háromszor. Szerk. Kiadó, Ny. M. Hochmeister'sche Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 1-6.sz.=ts. (Deutsche Volksblatt-hoz kötve)

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833] -1849.

Társlap

– Anhang zur Transsilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1840.

– Gratis-Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840.; 1842.

– Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

– Transsilvania, 1833-1848.

Blätter zur Zerstreuung. Aufheiterung und Erholung. Pest. 1809. k.n. Szerk. Kiadó, Josef.Leyrer.

Nem található. Eml. Kereszty; Petrik; Réz; Zuber. A bibliográfiai adatok megegyeznek a Zeitung für Damen c. folyóiratéval. Feltételezhető, hogy ennek egyk. elnevezése a Blätter zur Zerstreuung.

55.

Bohumil. Alcím, Pridanek k Wudcowi. Pre năbožne poučeni a rozweseleni. Trnawa. 1848. jul. 12., 2.sz.-1848. aug. 16. Megj. hetenként. Szerk. Ferdinand Pelikán. Kiadó, Ny. Mihal Spanraft. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2., 6.sz.

Főlap

– Wudce ž Trnawi, 1848.

Der Bote – L. Der Bote von und für Ungern

56.

Der Bote von und für Ungern. 1835. jan. 2.: Der Bote. Fedőlap- és alcím, Ein Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung, 1834. jan. 5.: Blätter zur Unterhaltung und Belehrung. Kaschau. 1833. jan. 1-1835. jún. 26. Megszűnt. Megj. hetenként, 1834. jún. 5.: hetenként kétszer, 1834. júl. 3.: hetenként. Szerk. Kiadó, Georg Wigand, 1834. júl. 3.: Georg Wigand und Joseph Cserneczky. Ny. Carl Werfer. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1833. 1-52.sz.=ts.; 1834. 1-77.sz.=ts.; 1835. 1-26.sz.=ts. – FSZEK: 1834. 1-50.sz. – X X Esztergom: 1833.=ts.; 1834. 1-51.sz. – X X X Košice: 1833.=ts.; 1834. 1-74.sz.; 1835.=ts.

Megjegyzés

– Kemény Lajos: A kassai könyvsajtó történetéhez c. cikk szerint az 1.sz. megj. 1831-ben. Példány nem található. = MKsz 1909. 4.sz. 382-383.p.

Társlap

– Beilage zum Boten, 1835.

– Intelligenzblatt, 1833-1835.

– [Kreuzer=Magazin, 1833-1835.]

Böhmische Zeitungsblätter. Pressburg. 1783. júl. Egyk.eln. Eml. MHírm 1783. II. 100.sz.-hoz kötött röplap a Bp. EK-ban.; Kereszty; Mo Bibliogr. VI.köt. 447.p. Eredeti címe, Presspurské Nowiny.

Brassai Hírlap Egyk.eln. Eml. Mulattató 1839. 8.sz., 29-30.p. Eredeti címe, Vasárnapi Újság (Szerk. Brassai Sámuel).

57.

Brassói lap. Brassó. 1849. ápr. 16-1849. máj. 24. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Veszély Károly. Kiadó, Ny. Gött János. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 3., 5-10., 12.sz. – HtK: 4., 6.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt. 1-2., 4.sz.

Megjegyzés

– Szalády szerint megszűnt 1849. jún. 18-án.

Brassói Magyar Újság Egyk.eln. Eml. Kereszty; Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. (MKsz 1877. 127.p.) Eredeti címe, Brassói Lap

58.

Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michel an der Donau, dem Rhein, der Spree, der Elbe und der Ostsee. Pressburg. 1848. júl. 22. Megj. havonként. Szerk. John Ludwig. Kiadó, Josef Landes. Ny. nincs feltüntetve. 8r. CI.

Lelőhely

Budapest EK: 1848. 1.sz.

Megjegyzés

– A 2-3.sz. megjelenését eml. Csontosi; Kereszty; Réz; Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. (MKsz 1877. 27.p.)

Budai Deák Újság. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1821. 12.sz. 68.p. Eredeti címe, Ephemerides Budenses.

Budai Német Újság. Egyk.eln. Eml. MKurír 1806. 9.sz. 146.p. Eredeti címe, Vereinigte Ofner und Pester Zeitung.

Budai Újság. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1820. 2.sz. 98-100.p.; uo. 1821. 12.sz. 68.p. – Eredeti címe, Vereinigte Ofner und Pester Zeitung.

Budapesti Divatlap – L. Regélő

Budapesti Híradó – L. Világ

Buda Pesti Rajzolatok – L. Rajzolatok

59.

Budapesti Szemle. Budapest. 1840. márc.-1840. dec. Megj. félévenként. Szerk. Báró Eötvös József, Lukács Móricz, Szalay László, Trefort Ágoston. Kiadó, Heckenast Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 8r. Cl. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-2.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – EöK:=ts. – FSZEK:=ts. – NM:=ts. – OK:=ts. – X X Debrecen EK:=ts. – RK:=ts. – Eger:=ts. – Sárospatak:=ts. – Szeged EK:=ts. – SK:=ts. – Szombathely ÁL:=ts. - PK:=ts. - Zirc:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 516.p.

Bücher-Beylage zur Ofner und Pester Zeitung. Pest 1800. Könyvkereskedői katalógus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 374.p.

Bücher-Verzeichniss. Pressburg. 1785. Könyvkereskedői katalógus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 427.p.

60.

Bulletin der grosse Armee. Pressburg. 1813. 4r.

Lelőhely

Bratislava ÁL: 1-4.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány az 5.sz.-tól rovat a főlapban.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– Kriegsbegebenheiten, 1805-1814.

– Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung, 1813-1814.

Bürgerblatt. Hermannstadt. 1838/1839. Egyk.eln. Eml. Réz. Eredeti címe, Siebenbürger Bürgerblatt.

61.

Charivari. Alcím, 1848. júl. 1.: Dongó. Pest. 1848. júl. 1-1848. szept. 21. Megszűnt. Mutatvány sz. 1848. jún. 15. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Lauka Gusztáv. Kiadó, Lauka Gusztáv és Szerelmey Miklós, 1848. aug. 5.: Lukács László. Ny. Beimel József, 1848. júl. 5-én Lukács László, 1848. júl. 8.: Lukács és Tsa. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts.; Mutatvány sz. – EK:=ts. – FSZEK:=ts.; Mutatvány sz. – X X Debrecen EK: 1., 8.sz. – Sárospatak: 1-4., 7., 9-15., 17-20., 22.sz. – Szeged SK: 1-24.sz.

Die Christen und die Juden. – L. Der grosse Pfaffenzwicker

62.

Die Constitution. Alcím, Tagblatt für Constitutionelles Volksleben und Belehrung. Pressburg. 1848. máj. 27., 55.sz.: Wien. 1848. márc. 26., 6.sz.-1848. máj. 27. Megj. naponként. Fel.szerk. L. Häfner, 1848. máj. 27-én W. Gritzner. Kiadó, J. Benedikt, 1848. máj. 27-én F.E. Schmid. Ny. nincs feltüntetve, 1848. máj. 27.: Franz Schmid. 8r., 1848. máj. 27-én 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 6.sz. – X X Debrecen RK: 55.sz.

63.

Die Constitution des Thierreiches im Jahre 1848. Erste Parlamentarische Verhandlung. Pest. 1848. k.n. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Oroszlány und Steinitz. Ny. Josef Beimel. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1.sz.

Megjegyzés

– Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. szerint megszűnt az 1.számmal.

Constitutionelle. Pressburg. 1835. k.n. Szerk. Kiadó, Kacskovics Lajos.

Nem található Eml. az 1-2. számot Nagy Iván: Emlékbeszéd Kacskovics Lajos lev. tagról. Bp. 1891. 15.p. – Szinnyei M.írók V.köt. 768.h.

64.

Constitutionelles Tageblatt. Pest. 1848.okt.

Nem található – A Constitutionelles... "1848. okt. 15-től Turinból egy levelet közöl" hivatkozik erre a PH 1848. nov. 4., 205.sz. 1038.p.

Társlap

– Pesther Figaró, 1848.

Csarnok. Egyk.eln. Eml. Ferenczi Zsigmond Jakab: Adalék... 118-119.p. Eredeti címe, A Rajzolatokhoz Literariai Csarnok.

65.

Csiki Gyutacs. Alcím, Zünder. Csik Szereda. 1849. jún. 4-1849. jún. 14. Megj. hetenként, 1849. jún. 14.: hetenként kétszer. Szerk. Bíró Sándor és Simó Mózsa. Kiadó, Bíró Sándor. Ny. "Csik Somlyói Zárda betűivel." 8r.

Lelőhely

Budapest HtL: 1-2.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.=ts.

Megjegyzés

– A teljes számokat Simó Mózsa írta.

Főlap

– Hadi Lap, 1849.

66.

Das Damen Journal, zum besten armer Mädchen von einer Damengesellschaft. Pressburg. 1784. jan.-1784. dec. Megj. havonként. Szerk. Philipp Ulrich Mahler. Kiadó, "Damengesellschaft." Ny. Philipp Ulrich Mahler Buchhändler. 8r.

Lelőhely

Szeged SK: 1-3.sz. – X X X Bratislava EK: 7-12.sz.

Megjegyzés

– A Lipcsében és Halléban 1784-1785-ben megjelent Damen-Journal c. folyóirat 1784. évi pozsonyi, nagyrészt azonos tartalmú időszakos kiadása. Ennek "írója Magyar-fi Grossinger Úr..." - Eml. MHírm (Pozsony) 1785. I. 9.sz.

Damenzeitung. Pest. 1806-1809. Egyk.eln. Eml. Zuber. Eredeti címe, Zeitung für Damen.

Deák Újság. Egyk.eln. Eml. MKurír 1792. jan. 24., 7.sz. Eredeti címe, Ephemerides Budenses.

67.

Debreczeni Lapok. Debreczen. 1849. febr. 27-1849. ápr. 4. Megj. hetenként háromszor. Szünetelt, 1849. márc. 13-1849. márc. 30. Szerk. Kiadó, Madarász József. Ny. nincs feltüntetve, 1849. márc. 1.: "A Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett Nyomda". 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-9.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1., 6., 8.sz. – X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1-6., 8-9.sz.

68.

Debreczeni Vásárfia. Debreczen. 1849. k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Táncsics Mihály "kedveskedésül adja". Ny. Debreczeni Városi Könyvnyomda. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. mf. – X X Debrecen RK: 1.sz. eredeti.

Megjegyzés

- A teljes számot Táncsics Mihály írta, a "bevezető vezércikk"-ben közli, hogy a Munkások Újsága 1849. évi első postán szét nem küldött száma helyett jelent meg. Amíg a Munkások Újsága újra indulhat, írásait az Alföldi Hírlap-ban teszi közzé.

69.

Debreczen=Nagyváradi Értesítő. Alcím, 1843. szept. 18., 3.sz.: Ezen Értesítő lap minden hétfőn megjelenik, melyben adás-vevés, kereskedési- gazdasági 's más ilyes hirdetmények közöltetnek, 1844. jan. 14.: Ez értesítő, melyben adás-vevés, kereskedési- gazdasági 's más ilyes hirdetmények közöltetnek, Debreczenben minden hétfőn, Nagy-Váradon szerdán jelenik meg. Debreczen, 1844. jan. 14.: Debreczen [és] Nagy-Várad. 1843. szept. 18., 3.sz.-1849. máj. 20. Megj. hetenként, 1844. jan. 14.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Balla Károly. Ny. Debreczen Város nyomdája. 4r. – Utolsó sz. 1902. aug. 5.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1845. 1-2., 11-14., 17., 22-23., 27-28., 31., 34., 37., 40., 46-51.sz. – 1848. 18., 23., 25-27.sz.; 1849. 21.sz. – X X Debrecen EK: 1843. 3.sz.; 1844. 3., 7., 9., 11., 13.sz.; 1846. 1-17., 19-26., 28-36., 38., 40-49., 51-52.sz.; 1847. 6-7., 9-10., 12-52.sz. – RK: 1846. 1.sz.; 1848. 2.sz. – Miskolc HOM: 1844. 42.sz.

Megjegyzés

– Nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik szám jelent meg Debrecenben és melyik Nagyváradon.

– A Debreczen-Nagyváradi Értesítő első száma nem található, az ismert bibliográfiák az indulás évét 1842-re határozták meg, míg ezt az adatot helyesbítette Szabó István (i.m. 56.p.) a debreceni városi levéltárban őrzött, a Helytartó tanács 1843. június 13-án keltezett, 22005. számú lapkiadási engedélye, amely a "Rendtartási jegyzőkönyv" 1226.sz. 329. lapján található. Ezek szerint kétségtelen, hogy a folyóirat 1843-ban indult. A tényt igazolja még, hogy az ismert, 1844. január 14., 3.számon is a "Második Év folyam" meghatározás van.

70.

Démocraţiea. Pest. 1849. jún. 12/24-1849. júl. 1. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Sigismund Pap. Kiadó, Comisia centrala din Pesta" Ny. Vasilii Cosma. 2r. Cirill betűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. – X X X Bucureşti: 1-2.sz.

Megjegyzés

– Publicaţiile periodice româneşti c. bibliográfia szerint a Democraţiea az Amicul Poporului-nak folytatása. Ennek az adatnak ellentmond, hogy mind a két periodikum külön-külön évfolyam-számozással indult. – L. II.köt. Függelék 779-780.p.

Deutsche Fundgrube der Geschichte Siebenbürgens. Klausenburg. 1839. Könyv. Folyóiratként eml. Petrik; Sigerus.

71.

Deutsches Volksblatt für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen. Hermannstadt. 1844. okt. 1-1847. aug. 26. Megj. hetenként, 1847. jan.: havonként, 1847. aug.-ban kétszer. Szünetelt, 1846. aug. 17-1846. okt. 15.; 1846. okt. 15.[!]-1846. nov. 16.; 1846. nov. 30-1846. dec. 30.; 1847. febr. és jún. hónapban. Szerk. Joseph Benigni. Kiadó, Ny. Hochmeister'sche Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1844. 1-14.sz.=ts.; 1845. 15-65.sz.=ts.; 1846. 1-38.sz.=ts.; 1847. 1-7.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1844. 2-7.sz.; 1845. 26., 51., 63.sz.; 1846. 13., 23-24., 26-32., 34-38.sz.; 1847. 5.sz.

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833] -1849.

– Transsilvania, 1833-1848.

Társlap

– [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849]

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1848-1849.

Diétai Közlő. Pozsony. 1834-1836. Kézirat. Sajtóbibliográfiák a nyomtatásban megjelent kiadványok között tartják nyilván.

72.

Diétai Magyar Múzsa. Pozsony. 1796. nov. 1-1796. dec. Megj. hetenként, 1796.4.sz.: hetenként kétszer. Szerk: Kiadó, Csokonai Vitéz Mihály. Ny. Wéber Simon Péter. 8r. FI. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-11.sz.=ts. – X X Debrecen DM:=ts. – X X X Cluj-Napoka EK:=ts.

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot Csokonai Vitéz Mihály írta.

– A második, nem teljes kiadás Márton József: Csokonai Vitéz Mihály Poetai Munkái. Bécs, 1813. IV.köt. 1-117.p. – Harmadik, nem teljes kiadás Kelemföldi: Csokonai Vitéz Mihály Munkái. Lipcse, l-ll.köt. 1843-1845., II.köt.[!] 1844.

– A megjelenés időrendi tagolása Szuromi Lajos i.m. szerint: "I: nov. 1. (kedd), ll: nov. 8. (kedd), III: nov. 15. (kedd), IV: nov. 22. (kedd), V: nov. 25. (péntek), VI: nov. 29. (kedd), Vll: dec. 2. (péntek), Vlll: dec. 6. (kedd), IX: dec. 9. (péntek), X: dec. 12. (kedd), XI: dec. 15. (csütörtök)."

73.

Dongó Alcím, Szatirikus élczlap. Pest. 1847. megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Lauka Gusztáv. Ny. Geibel Ármin. 4r.

Nem található. Eml. az 1. számot MarczTizenöt 1848. 38.sz., 153.p.; Petrik; ÚjlsmT V.köt. 201.p.

74.

Dramatische Monatschrift über die Provincialbühne zu Ofen. 1791. ápr.-1791. jún. Megj. havonként. 8r.

Nem található. Eml. az 1-3. számot Ephemerides Politicae et Litterariae, 1791. II. 7-8.sz.

Dramatisches Unterhaltungsblatt. Eperjes. 1844.

Nem található. Eml. Kereszty; Potemra II.köt. 385.p.; Réz.

75.

Eco del Litorale Ungarico. Fiume. 1843. ápr. 5-1846. ápr. 4. Megj. hetenként kétszer. Mutatványszám, 1843. febr. 8. Szerk. nincs feltüntetve, 1843. jún. 17.: Giovanni Spagnolo, 1845. aug. 23.: V. Solitoro. Kiadó, La Societa Editrice. Ny. Fratelli Karletzky. 2r.

Nyh. 1846. febr. 28., 93.sz.=94.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1843/1844. 1-104.sz.=ts.; 1844/1845. 1-104.sz.=ts.; 1845/1846. 1-106.sz.=ts. – X X X Rijeka: eredeti pld.:=ts. – Zagreb: eredeti pld.:=ts.

Társlap

– Supplementum al Nr. ... dell' Eco Litorale Ungarico, 1843.

Egri Hétilap – L. Egri Hétilapok

76.

Egri Hétilapok. 1847. ápr. 10.: Egri Hétilap. Alcím, Ipar, kereskedés és egyéb helybéli 's közel vidéki érdekek előmozdítására, 1847. ápr. 10.: nincs feltüntetve. Eger. 1846. nov. 14-1847. jún. 26. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Joó János. Ny. "Egri Érseki Főtanoda betűi." 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1846. 1-7.sz.=ts.; 1847. 1-5.sz. – X X Eger: 1846.=ts. – X X X Nitra: 1847. 1-26.sz.=ts.

77.

Egyenlőségi lapok. Pest. 1848. aug. Kiadó, "Egyenlőségi Kör".

Nem található Eml. Der Ungar 1848. aug. 3. és aug. 19.sz. – Dezsényi i.m. eml. hogy az Egyenlőségi Körben (é.n.) aug. 13-án ... Kliegl-könyvet akartak kiadni ... ezt a tervet időszakos kiadvánnyá óhajtották kifejleszteni Egyenlőségi Lapok címmel. Az Egyenlőségi Körnek ekkor már volt sajtóorgánuma, a Nép=Elem. Ez megj. 1848. júl. 1-1848. szept. 29-ig. Magábaolvasztotta a Radical Lap-ot 1848. júl. 18-án és a Reform-ot 1848. aug. 8-án. A Kliegl-könyv első kiadása Pest, 1842. I-II.köt. Az Egyenlőségi Kör utóbb Radical Kör elnevezést vette fel.

Egyházi Beszédek Gyűjteménye. Kolozsvár. 1837. Sorozat. Szaládi folyóiratként tartja nyilván.

78.

Egyházi Értekezések és Tudósítások. Veszprém. 1820. márc.-1824. nov. Megszűnt. Megj. negyedévenként. Szerk. Kiadó, Horváth János. Ny. Szammer Klára. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1820-1824. évenként 1-4.sz.=ts. – EK:=ts. – HAK:=ts. – KKK:= ts. – OK: 1820. 1-2.sz.; 1821-1824.=ts. – SZM: 1820. 1-2., 4.sz.; 1821. 1.sz.; 1822. 3.sz.; 1823. 1.sz.; 1824.=ts. – X X Debrecen RK: 1820. 2.sz.; 1823. 3-4.sz.; 1824.=ts. – Eger:=ts. – Esztergom:=ts. – Gyöngyös: 1822. 4.sz. - Pannonhalma:=ts. - Pápa:=ts. - Sárospatak: 1820-1822.=ts.; 1823. 1-2.sz. – Székesfehérvár PK:=ts. – Szeged EK: 1820. 2., 4.sz.; 1822-1824.=ts. – Szombathely PK:=ts. – Vác:=ts. – Veszprém:=ts. – Zirc:=ts.

Megjegyzés

– A fedőlapok díszítését készítették 1820-ban rajz. Kisfaludy Károly, metsz. Renner.; 1821-1822-ben rajz. Novák Dániel, metsz. Blaschke János.; 1823-1824-ben rajz, metsz. Ehrenreich Sándor Ádám.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 669-670.p.

79.

Egyházi Folyóírás. Pest. 1832. ápr.-1834. febr. Megj. félévenként, 1833. k.n., 3.sz.: évenként. Szerk. Kováts Mátyás, 1833. k.n., 3.sz.: Osvald Ferencz. Ny. Beimel József. 8r. Cl. Tj. Magyar, latin, francia nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSzK+: 1832. 1-2.sz.=ts.; 1833. 3.sz.=ts.; 1834. 4.sz.=ts. – EK:=ts. – KKK:=ts. – X X Debrecen RK: 1832. 2.sz.; 1833-1834.=ts. – Eger+:=ts. – Gyöngyös:=ts. – Kalocsa:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK:=ts. – Szeged EK:=ts. Szombathely+:=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts.

Megjegyzés

– Ferenczy Zs. J.: A m. irodalom és tudományosság története szerint megj. az 5.sz. Jelenleg nem található.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 810.p.

80.

Egyházi Literaturai Lap. Fedőlap és alcím. Függelék a Religio és Neveléshez. Budapest. 1843. júl. 2-1848. jún. 25. Megj. hetenként. Szünetelt, 1848. ápr. 30-1848. máj. 28.; 1848. jún. 4-1848. jún. 25. Szerk. Kiadó, Somogyi Károly. Ny. Egyetemi, 1848. jan. 2.: Beimel József. 4r. Cl. Tj.

Budapest OSZK+: 1843. 1-27.sz.=ts.; 1844. I.1-25.sz.=ts.; II. 1-26.sz.=ts.; 1845. I-1847. II. félévenként 1-25.sz.=ts.; 1848. 1-20.sz.=ts. – EK:=ts. - EöK:=ts. – FSZEK: 1844. I. 1-18., 20-25., ll. 1-19.sz. – HAK:=ts. – OPK: 1846. 1-14., 16-25.sz., ll.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Eger: 1846.=ts. – Győr: 1848. 1-19.sz. – Kalocsa: 1843-1846.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK: 1843-1845.=ts. – Sárospatak: 1843.=ts. – Szombathely PK:=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts.

Főlap

– Religio és Nevelés, 1841-1849.

Egyházi Tár – L. Vallási és Egyházi Tár

81.

Egyházi Tudósítások. Fedőlapcím, Függelékül a' Religio és Neveléshez. Pest. 1841. jan. 3-1843. jún. 25. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Szaniszló Ferencz. Ny. Trattner – Károlyi. 4r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841-1843. félévenként 1-26.sz.=ts. – EK:=ts. – EöK:=ts. – FSZEK: 1841. l.=ts.; II. 1-2., 4-7., 10-22., 24-26.sz.; 1842. l.=ts.; II. 1-6., 8-26.sz.; 1843.=ts. – HAK:=ts. – KKK: 1842.=ts. – OK:=ts. – RGy: 1842-1843.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Győr PK: 1841-1842.=ts. – Pécs EK:=ts. – Szolnok: 1842-1843.=ts. – Szombathely PK:=ts. – Vác.=ts. – Zirc.=ts.

Megjegyzés

– Az Egyházi Tudósítások 1843. júl. 2-től rovat a főlapban.

Főlap

– Religio és Nevelés 1841-1849.

Ein Blatt ohne Titel – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Ein Glas Märzenbier für meinen alten Freund Schulkamareden Josef Nemesovics – L. Der grosse Pfaffenzwicker

82.

Ein Jeder muss es wissen. 1848. 3.sz.: Frei von der Leber weg. Pest. 1848. k.n., 3.sz. Szerk. "A.A." Ny. Lukács és társa. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és röplap között. Feltételezhető, hogy a Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung... c. váltakozó címmel kiadott folyóiratok csoportjába tartozik. – A szerk. betűit nem sikerült feloldani.

Eine Portion Schinken für Herren J. M. König – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Einzig wahre weder vor=noch nachgedruckte Darstellung der wirklichen – L. Die erste [zweite stb.] grosse Versammlung...

83.

Élet és Literatura. 1829. 3.köt.: Muzárion, Élet és Literatura. 1833. 1.köt.: Muzárion. Pest. 1826. k.n.-1833. 1.köt. Megj. évenként "egy-két kötet". Szünetelt az 1828., 1830-1832. évben. Új folyam 1833. 1.köt. Szerk. Szemere Pál és Kölcsey Ferenc. Kiadó, Szemere Pál és Kölcsey Ferenc, 1833. 1.köt.: Hartleben Konrád Adolf. Ny. Trattner Mátyás, 1829. 3.köt.: Trattner – Károlyi, 1833. 1.köt.: nincs feltüntetve. 8r. Cl. Tj.

Nyh. Az 1829. 3.köt. lapszámozása téves, 234.p.=314.p.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1826. 1.köt. 1-4."rész", 312.p.=ts.; 1827. 2.köt. 5-10."rész", 420.p.=ts.; 1829. 3.köt., 11-19. "rész", 234.p.[=314.p.]=ts.; 1829. 4.köt. 20-29."rész", 354.p.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK: 1826-1827.=ts.; 1833. 1.köt.=ts. – KKK:=ts. – OEK:=ts. – OK:=ts. – SZM:=ts. – PIM:=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Eger:=ts. – Sopron ELK:=ts. – Szeged EK:=ts. – Szombathely Ál_:=ts. – Vác: 1826-1829.=ts. – Veszprém PK: 1826-1829.=ts. – Zirc: 1826-1827.=ts.; 1833.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1829.=ts.

Megjegyzés

– A szerkesztők neve az egyes címlapokon vannak feltüntetve.

– 1826-ban szerk. és kiadó Szemere Pál és Kölcsey Ferenc. – L. Toldy Ferenc: Kritika nélkül nincs literatura... kezd.közlem. = ÉlLit 1826. 309-310.p.

– 1827-ben a szerk. Szemere Pál közlem. Legelső fellépésem... az Élet és Literatura szerkesztése... csak nem egyedül enyim és tulajdonmagamé... = uo. 398.p.

– A köteteken belül a "rész" megjelölést és a lapszámozást kellett kivételesen jelölnünk.

84.

Életelvek Képekben. Alcím, Szépirodalmi és mulattató folyóirat. Kolozsvár. 1843. okt.-1844. "eleje". Megszűnt. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Magyari Lajos. Ny. Ref. főtanodai nyomda.

Nem található.

– Az 1843-ban megj. 1-13. számot eml. ErdHíradó 1843. II. 19.sz.; uo. 1844.I. 27.sz.

– Az 1843. 1.sz. megj. okt.-ben. Eml. Ürmössy i.m. ErdMúz 1897. 8.sz. 469.p.

– Petrik szerint a folyóirat csak 1843-ban jelent meg havi füzetekben okt.-dec. "végéig".

– Az 1844-ben megj. 1-27. számot eml. HonKülf 1844. I. 52.sz.; RegPDL 1844. I. 16.p.

– Címfelvételünket Szalády adataival állítottuk össze.

Életképek – L. Magyar Életképek

85.

Ellenőr. Kolozsvár. 1848. máj. 2-1848. nov. 14. Megj. hetenként négyszer. Szerk. Kővári László, 1848. júl. 23.: "tulajdonos" szerk. Kővári László és Dózsa Dániel. Kiadó, Tilts János. Ny. nincs feltüntetve, 1848. szept. 28.; Ev.Ref. Főtanoda nyomdája. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-111.sz.=ts. – HtK: 35-109.sz. – PIM:=ts. – X X Debrecen EK: 1-34., 58., 86-111.sz. – RK: 110.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1-33., 61.sz. – EK:-ts.

86.

Eltern Zeitung. Alcím, Monatschrift für die Erziehung in und ausser dem Elternhause. Pest. 1848. aug.-1848. dec. 30. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Karl Seltenreich, Josef Fischer. Ny. Adolf Müller. 8r.

Nem található. Eml. HonlrodHird 1848. 9.sz.; az 1-3. számot Kereszty; Réz; Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. Klny. 24.p.; Petrik I.köt. 612.p.; Szinnyei M.írók III.köt. 528.h.; uo. XII.köt. 893.h.

87.

Der Emancipierte Satanas. Fedőlapcím, Als Apostol der Freiheit und Gleichheit, der Wahrheit und des Rechts. Politisch-satirische Volksschrift. "Ungarisch-Altenburg" [Magyaróvár]. 1848. júl. 1-1848. aug. 31. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Hermann Höchell. Ny. Alexander Czéh. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts.

Megjegyzés

– Ungarisch-Altenburg helységnévvel eml. Réz; Magyar-Óvár megnevezéssel eml. Kereszty; Szinnyei J: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. Klny. 24.p.

88.

Ephemerides. Raab. 1786.

Nem található. Megj. eml. "Prot.Scholar.Lat. 1785.a 27636. helytartótanács sz." – L. Németh Ambrus: A Győri Tudomány-Akadémia története keletkezésétől 1785-ig. II.rész. 1899. 40.p.

89.

Ephemerides Budenses. 1791. júl. 1.: Ephemerides Politico- Litterariae. 1792. dec. 13.: Ephemerides Politicae, et Litterariae. Fedőlapon az 1790. évben: Ephemerides Politicae, et Litterariae pro Regni, et Provinciis Sacrae Coronae Hungaricae. Buda. 1791. júl. 1.: Pesth. 1790. ápr. 2-1793. márc. 5. Szünetelt, 1792. jan. 7-1792. jan. 20. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Michael Tertina, 1792. okt. 29.: Paulus Spilenberg. Ny.Catharina Landerer Witw., 1792. jan. 7.: Matthias Trattner, 4r., 1793. jan. 7.: 8r.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1790. 1-76.sz.=ts.; 1791. I. 1-49.sz. =ts.; ll. 1-51.sz.=ts.; 1792. 1-96.sz.=ts.; 1793. 1-3.sz.=ts. – AK: 1790. 12., 15-47., 49-76.sz.; 1791. I.=ts.; ll. 1-25., 28-51.sz. – EK: 1790. 1-14., 16., 19-25., 27-34., 36-52.sz.; 1791. I. 1-12., 14-49.sz.; ll.=ts.; 1792. 1-65., 67-96.sz. – FSZEK: 1790. 1-39., 41-65., 67-76.sz.; 1791.=ts. – KKK: 1793.=ts. – OK: 1790. 1-50., 54., 56-58., 60-76.sz. – X X Debrecen EK: 1791. Il. 1., 3-51.sz.; 1792.=ts. – RK: 1792. 1-45.sz. – Eger: 1790-1792.=ts. – Kalocsa: 1790. 1-57., 59-76.sz.; 1791. I. 1-48.sz.; ll.=ts. – Keszthely: 1790. 1-13., 15-76.sz. – Pannonhalma: 1791.=ts. – Sárospatak: 1790. 1-10., 13-23.sz.; 1791. I. 1-27., 29-49.sz.; ll.=ts.

Ephemerides Oeconomicae. Egyk.eln. Eml. Gazdasági Literatura 1840. 2.sz.; Eredeti címe, Királyi Magyar Újság a Földmívelésről. Megj. még Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung és [Novini] Novyni o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královatví címmel.

Ephemerides Politicae et Litterariae – L. Ephemerides Budenses

Ephemerides Politico-Litterariae – L. Ephemerides Budenses

90.

Ephemerides Statistico – Politico – Oeconomico – Litterariae. 1809. okt. 26.: Posonienses Ephemerides Statistico – Politicae. Fedőlapon, Ephemerides Statisticae, Politicae Oeconomicae, Litterariae, quibus additur Neovidensis, seu secretum Litterarum commercium vivos inter ac mortuos ex campis Elysiis. Pressburg. 1804. ápr. 3-1838. jún. 29. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Georgius Antonius Belnay, 1809. okt. 26.: Antonius Faber et Stephanus Cselkó. 1827. jan. 5.: Paul Kováts. Kiadó, Ny. Georgius Aloys Belnay, 1837. jan. 4.: Belnayani haeredes. 4r.

Nyh. 1806. nov. 7.=1806. jan. 7.; 1809. 60.sz. nem készült.; 1809. nov. 28., 91.sz.=92.sz.; 1810. márc. 27., 23.sz.=24.sz.; 1811. okt. 1., 76.sz.=77.sz.; 1814. ápr. 1., 26.sz.=27.sz.; 1819. máj. 28., 38.sz.=39.sz.; 1825. aug. 23., 65.sz.=66. sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1804. 2-78.sz.; 1805. 1-103.sz.=ts.; 1806. 1-54., 56-63., 65-66., 68-102.sz.; 1807. 1-49., 51-62.sz.; 1808. 1-48., 52-60., 62-80., 83-103.sz.; 1809. 53-54., 56-95., 97-100.sz.; 1810. 1., 3-102.sz.; 1811. 1-2.sz.; 1813. 1-103.sz.=ts.; 1814. 51-104.sz.; 1815. 1-51.sz.; 1816. 1-23., 25-51.sz.; 1817. 51-101.sz.; 1818. 1-2.sz.; 1819. 1-63., 65-72., 75-94., 96-104.sz.; 1820. 1-102.sz.=ts.; 1821. 1-104.sz.=ts.; 1822. 1-53.sz.; 1823. 1-102.sz.=ts.; 1824. 1-103.sz.=ts.; 1825. 1-103.sz.=ts.; 1826. 4-102.sz.; 1827. 1-103.sz.=ts.; 1828. 1-51.sz.; 1829. 1-51.sz.; 1830. 52-104.sz.; 1831. 1-103.sz.=ts.; 1832. 1-103.sz.=ts.; 1833. 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-50.sz.; 1835. 1-102.sz.=ts.; 1836. 1-103.sz.=ts.; 1837. 1-103.sz.=ts. – AK: 1804. 1-13., 15-25., 27-43., 46-65., 67-78.sz.; 1805. 1-42., 46-65., 67-78.sz.; 1806. 2-19., 21-52., 57-78., 82-102.sz.; 1820. 1-10., 12-22., 24-102.sz. – FSZEK: 1805. 1-26., 28-35., 37-55., 57-64., 67-76., 78-103.sz.; 1806. 1-102.sz.=ts.; 1807. 1-102.sz.=ts.; 1820. 1-17., 19-22., 31-41., 43-52., 58-65., 71., 77.sz.; 1821. 44-104.sz.; 1822. 1-10., 12-51.sz.; 1824. 1., 3-7., 9-15., 17-50.sz.; 1825. 51-103.sz.; 1828. 52-103.sz.; 1829. 1-51.sz.; 1830. 1-51.sz.; 1831. 1-82., 84-103.sz.; 1832.=ts.; 1833. 52-104.sz.; 1834. 1-50.sz. – KKK+: 1804. 9-75., 78.sz.; 1805. 1-20., 22-103.sz.; 1806.=ts.; 1807. 1-10., 12-56., 58-102.sz.; 1808. 1-2., 4-51.sz.; 1816. 1-14., 16-60., 62-87., 89-104.sz.; 1817. 1-14., 16-101.sz.; 1819. 1-89., 92-96.sz.; 1825. 1-13., 15-50.sz.; 1831. 1-52.sz. – X X Debrecen RK: 1824. 1-15., 17-50.sz.; 1832. 52-56., 58-103.sz. – Eger+: 1814. 1-103.sz.=ts.; 1820. 1-100., 102.sz. – Gyöngyös: 1829. 1-64., 66-70., 72-103.sz.; 1830. 1-7., 9-23., 25-29., 31-54., 56-71., 74-104.sz. – Győr PK: 1821. 23.sz. – Kalocsa*: 1804. 1-78.sz.=ts.; 1805.=ts.; 1806.=ts.; 1809. 26-99.sz.; 1810. 1-102.sz.=ts.; 1821. 53-104.sz. – Pannonhalma: 1815. 1-30., 32-51.sz.; 1830. 1-42., 44-64., 66-70., 73-104.sz.; 1831.=ts.; 1832. 1-7., 9-17., 19-88., 91-103.sz.; 1833. 2-7., 9., 13-44., 46-50., 52-60., 62-95.sz.; 1834. 1-41., 43-54., 56-88., 90-102.sz.; 1835. 1-17., 19-38., 40-71., 73-89., 91-93., 95., 97-102.sz.; 1836. 1-7., 12-24., 26-47., 49-69., 71-102.sz.; 1837. 1-36., 39-66., 68-102.sz.; 1838. 1-31., 33-49.sz. – Pápa+: 1812. 1-50., 52., 57-58., 60-75., 77-102.sz.; 1813. 1-24., 26-35., 38-44., 46-49., 52-85., 87-102.sz.; 1819-1821.=ts.; 1822. 1-50., 52-95., 97-101.sz.; 1823.=ts. – Pécs EK: 1825.=ts.; 1828. 1-103.sz.=ts.; 1835. 1-36., 38., 40-49.sz.; 1836.=ts.; 1837. 1-9., 20-103.sz.; 1838. 1-49.sz. –Sárospatak: 1810. 1-15., 19-23., 25-33., 37-102.sz.; 1811. 1-6., 8-41., 43-57., 59-69., 71-103.sz.; 1812. 68-77., 79-92.sz.; 1819. 81-84.sz.; 1826. 71-78., 80-94., 96-103.sz.; 1827. 1-53., 55-103.sz.; 1828. 1-51., 53-84., 86-100., 102-103.sz.; 1831. 22-41., 43-103.sz.; 1832. 1-5., 7-48., 50-103.sz.; 1834. 1-20., 22-60., 63-98.sz.; 1835. 1., 23-24., 27-55., 79.sz. – Szeged EK: 1822.= ts. – Zirc: 1806. 2-102.sz.; 1807. 2-102.sz.; 1808. 1-103.sz.=ts.; 1809. 1-100.sz.= ts.; 1810. 1-68., 70-102.sz.; 1811. 1-99., 101-103.sz.; 1812. 1-35., 37-42., 44-102.sz.; 1813.=ts.; 1814. 1-26., 29., 32., 36-49., 52-103.sz.; 1815. 1-31., 33-45., 47-103.sz.; 1816. 1-104.sz.=ts.; 1821. 1-5., 7-16., 18-22., 24-30., 33., 38., 40-45., 47-52., 54.sz.; 1823. 4-15., 17-22., 24-29., 31-52.sz.; 1827. 1-27., 29., 47., 49-57., 65-103.sz.; 1828. 1-10., 12-70., 73-101., 103.sz.; 1829. 2-4., 6-37., 39-77., 79-85., 87-99., 101-103.sz.; 1830. 1-2., 4-104.sz.; 1831. 1-70., 72-76., 80-86., 88-96., 99-103.sz.; 1832. 1-38., 40-49., 51-71., 73-76., 78-103.sz.; 1833. 1-28., 30-84., 86., 89-90., 94-99., 101-104.sz.; 1834. 1-86., 93-94., 97-102.sz.; 1835. 1-3., 5-17., 19-36., 38-46., 48-53., 55., 60-64., 78., 80.sz.; 1836. 31-32., 34-35., 39-47., 49., 55., 58., 63-68., 74-103.sz.; 1837. 1-33., 35-60., 62-73., 75-103.sz.; 1838. 1-52.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1818. 19., 21-22., 24-32., 34-60., 63-66., 73., 75-76., 80., 82-87., 89-96., 98-99.sz.

Társlap

– Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

– Appendix ad Ephemerides Politico-Statisticae, 1811.

– Appendix ad Relationes Litterarias, 1804-1805.

– Alveare. Méhkas, 1837-1838.

– Eventus Bellici, 1805.

– Neovidenses, 1804-1806.

– Neovidenses – Regnum Mortuorum, 1806-1808.

– Regnum Mortuorum, 1809-1811.

– Relationes Litterariae, 1804-1805.

91.

Ephemerides Universitatis Regiae. Pesth. 1778.

Nem található. Eml. Burg Elemér: Az Egyetemi Lapok története c. tanulmányban a Budai Helytartótanács 1778. évben 4766. számú engedélyével megj. latin nyelvű folyóirat. L. Egyetemi Lapok. 1896. 1.sz.

92.

Ephemerides Vindobonenses. Wien. 1776. júl. 15-1785. dec. 30. Megszűnt. Megj. hetenként, 1778. jan. 2.: hetenként kétszer. Szerk. Joseph Kereszturi. Kiadó, Ny. Joseph Kurzbeck. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1776. 1-26.sz.=ts.; 1777. 1-52.sz.=ts.; 1778. 1-69., 71-104.sz.; 1779. 1-48., 50-105.sz.; 1780. 1-104.sz.=ts.; 1782. 1-105.sz.=ts.; 1783. 1-39., 41-62., 64-67., 69-74., 76., 79., 82-86., 98-104.sz. – AK: 1779. 1-28., 31-39., 41-55.sz.; 1783. 1-104.sz.=ts. – EK: 1776.=ts.; 1777.=ts.; 1778. 1-104.sz.=ts.; 1779. 1-105.sz.=ts.; 1780.=ts.; 1781. 1-104.sz.=ts.; 1782-1783.=ts.; 1784. 1-105.sz.=ts.; 1785. 1-104.sz.=ts. – FSZEK: 1777-1778.=ts.; 1780. 1-82., 84-104.sz.; 1781. 1-5., 7., 9-11., 13-15., 17., 19-20., 22., 26., 28-29., 33., 39-40., 43-44., 49., 51-52., 54-55., 59., 63-64., 57., 71-81., 83-87., 89., 93-94., 96., 98-99., 101-104.sz.; 1782. 1-65., 67-104.sz.; 1783.=ts.; 1785. 1-61., 63-103.sz. – KKK: 1779-1784.=ts. – X X Debrecen RK: 1776. 1-18., 20-21., 23-25.sz.; 1778. 13-14., 16., 69., 72., 81., 83., 94., 102-104.sz.; 1779. 1-7., 12., 15-16., 18-20., 22., 24-25., 28-29., 31-32., 34-37., 39-42., 44., 46., 48-59., 65-72., 75., 77., 79-80., 94.sz.; 1782. 63-72., 74., 94., 104-105.sz.; 1783. 5., 7-20., 22-55., 57-78., 81., 85-104.sz.; 1784. 1-22., 24-40., 42-70., 72-88., 91-99., 102-104.sz. – Eger: 1781-1785.=ts. – Esztergom: 1778.=ts. – Sárospatak: 1785. 1-56., 58-71., 74-104.sz.

Megjegyzés

– Az impresszum-adatok a címlapokon vannak.

– A fejlécekben a Korona, az osztrák címer, a kétfejű sas, a tudományokat és a művészeteket szimbolizáló rajzok vannak.

– Az egyes számokhoz tartozó Appendix többsége követi a főlap paginaszámozását, ezért külön címfelvételük nem lehet.

Ephemerides Politico-Statisticarum Posoniensium. Egyk.eln. Eml. Pressburger Zeitung 1814. 94.sz. melléklete. Eredeti címe, Posonienses Ephemerides Statistico-Politicae.

Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung – L. Die erste [zweite... stb.] grosse Versammlung...

Erdélyi Gyalog Követ. Egyk.eln. Eml. MKurír 1829. I. 47.sz. Eredeti címe, Siebenbürger Bote.

Erdélyi Híradó – L. Hazai Híradó

93.

Erdélyi Hírlap. Brassó. 1838. jan. 10., 3.sz.-1839. dec. 12. Megj. hetenként. Szerk. Köpe János, 1839. jan. 10., 2.sz.: Veress György. Kiadó, Ny. Gött János. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1838. I. 3-4., 6-13., 15-18., 20-25., 33., 36., 49-51.sz.; 1839. 4-8., 11-12., 19-22., 27-32., 34-36., 40., 42-48.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1839. 2-5., 7., 9-11., 13-26., 28-50.sz.

Megjegyzés

– Jordáky szerint az Erdélyi Hírlap "...nagyobbrészt a Siebenbürger Wochenblatt anyagának fordításából állott." = i.m. 18.p.

Társlap

– Mulattató, 1837-1839.

Erdélyi Hírmondó. Kolozsvár. 1822. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Bogdánffi Gábor.

Nem található. Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom... 1848-ig c. munka szerint megjelenése bizonytalan. 48.p.

94.

Erdélyi Magyar Hír-Vívő. Nagyszeben. 1790. dec. 16.: Kolozsvár. 1790. ápr. 3-1790. dec. 30. Megj. hetenként, 1790. júl. 4.: hetenként kétszer. Szerk. Fábián Dániel és Cserei Elek. Kiadó, "Egy Társaság." Ny. Hochmeister Márton, Nagyszeben. 8r.

Nyh. azonos keltezés van a júl. 9.; 19., 20.számon; szept. 19.; a 27., 28.számon.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 10., 43-46., 48-49., 51., 53-54., 58-59., 61.sz. – AK: 36-37.sz. – FSZEK: 1-2., 4-8., 15-16., 18-29., 31-47.sz. – RGy: 48-56., 59-61.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1-6., 8-12.sz.

Megjegyzés

– Jordáky szerint e folyóirat megszűnt 1791. januárjában.

Társlap

– Toldalék az Erdélyi Magyar Hír-Vívő ...dik számához, 1790.

95.

Erdélyi Muzéum. 1814. 1.sz. első kiadása Kolozsvár, második kiadása 1.sz.: Pest. 1814. k.n.-1818. 10.sz. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Döbrentei Gábor. Ny. "Kolozsvárott a Ref. kollegium nyomtató műhelyében Török István." 1814. 1.sz. második kiadásától Pest, Trattner János Tamás. 8r. FI. CL., Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1814. 1.sz. második kiadás; 1815. 2-4.sz.=ts.; 1816. 5.sz.=ts.; 1817. 6-9.sz.=ts.; 1818. 10.sz,=ts. – AK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. - EK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – EöK: 1814. 1.sz. első kiadás-1818.=ts. – FSZEK: 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – KKK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – MEKK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – NM: 1814. 1. sz. első kiadás-1815.=ts. – OEK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.= ts. – OK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – PIM: 1814. 1.sz. második kiadás-1815. 2.sz.; 1816-1818.=ts. – RGy: 1816-1818.=ts. – X X Debrecen RK:= ts. – Eger:=ts. – Kecskemét:=ts. – Miskolc LJK: 1815-1817.=ts. – Pannonhalma: 1814. 1.sz. második kiadás-1815. 2-3.sz. – Pécs EK: 1814. 1.sz. második kiadás-1818.=ts. – Sárospatak: 1814. 1.sz. első kiadás-1816.=ts.; 1817. 6.sz. – Sopron ÁL:=ts. – Szeged SK: 1816-1818.=ts. – Szombathely ÁL: 1817. 7-9.sz.; 1818.=ts. – Vác: 1815. 2-3.sz.; 1817. 8.sz. – Zirc:=ts. – X X X Cluj-Napoca:=ts.

Megjegyzés

– Előbeszéd. Kolozsvárott, Novemb. 1813. Döbrentei Gábor. = Program és hivatás. 82-86.p.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 802-803.p.

Erdélyi Népbarát, egy heti lap a' polgár és földmívelés számára. Egyk.eln. Erdélyi Híradó 1844. máj. 3. Hírfűzér c. rovatban. Eredeti címe Deutsches Volksblatt für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen.

96.

Erdélyi Prédikátori Tár. Kolosvártt. 1833. k.n.-1839. k.n., 9.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt az 1838. évben. Szerk. Salamon József. Kiadó, Ny. Barra Gábor. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1833. 1.sz.=ts.; 1834. 2.sz.=ts.; 3.sz. 2.kiadás., 1835. 4-5.sz.=ts.; 1836. 6.sz.=ts.; 1837. 7-8-sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK: 1833.=ts.; 1834. 2.sz.; 3.sz. 1.kiadás.; 1835-1837.=ts.; 1839. 9.sz.=ts.

– Második kiadás 1834. 3.sz. megj. 1836-ban. L. OSZK-ban.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 586.p.

Erdélyi Protestáns Egyházi Beszédek Tára. Kolozsvár. 1848. Sorozat. Csontosi; Kereszty; szerint a Jelenkor melléklete.

97.

Erholungsblatt. Alcím, Beilage zur Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn. Pest. 1828. júl. 2-1828. dec. 31. Megj. hetenként. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-9.sz. – EK: 1-27.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – OK:=ts. – X X Eger:=ts. – Szeged SK: 1., 4-13., 15-27.sz.

Főlap

– Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828-1829.

Társlap

– lntelligenz=Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828.

Die erste Epistel der Ungarn an die Wiener – L. Die erste [zweite.. .stb.] grosse Versammlung der Spatzen... – Réznél önálló címfelvétele van.

98.

Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Buda-Pest. . 1848. 5.sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung der wirklichen vierten und fünften grossen Versammlung... 28.sz.-on: Neueste Nachrichten vom Kriegsschauplatz! ... grosse Versammlung... 29.sz.: Neueste Privatnachrichten vom Kriegsschauplatz!... grosse Versammlung... 31.sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung... 41.sz.-on: Aufruf der deutschen Freiheitskämpfer an ihre Brüder zum Beistande der Magyaren. Ja nicht zu übersehen und zu lesen in der ... qrossen Versammlung... 42.sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung... 50.sz.-on: Der junge pesther Spatz ist von seiner Reise aus dem Lager bei Wieselburg zurückgekehrt; – es erscheint demnach die ... grosse Versammlung... 51.sz.-on: Das Lied "Von den Fürsten von Gottes Gnaden", enthält die ... grosse Versammlung... 52.sz.-on: Neuesten Nachrichten aus Wien, und Local-geignissen [!Ereignissen] enthält die ... grosse Versammlung... 53.sz.-on: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung... 54.sz.-on: "Der politische Kannengiesser." Ein Lied für Jetzige Zeit enthält die ... grosse Versammlung... 55.sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung... 60.sz.-on: "Des Menschen Pilgerreise." Worte des Trostes für den denkenden Wanderer ... grosse Versammlung... 1848. nov. 26.: Die erste Epistel der Ungarn an die Wiener. Pest. 1848. máj.-1848. nov. 26. Megj. rendszertelenül. Szerk. E. März, 4.sz.: F. Ullmayer, 5.sz.: E. März, (15-24.sz.-on Maerz), nov. 26.: H. L. Back. Ny. Joseph Beimel, 13.sz.: Basil Kozma, 15.sz.: Rudolf Eisenfels, 45.sz.: Adolf Müller. 4r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-60.sz.=ts. – FSZEK: 1., 3-14., 16-41.sz. – X X Debrecen RK: 5., 31.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.: 1-50.sz.; egyetlen sztl.sz. 1848. nov. 26.

Megjegyzés

– Az egyes számok keltezése a híranyagból állapítható meg.

Erster [zweiter. . .stb.] Tagesbericht von der Kaiserl. Königl. Armee – L. Tagesbericht

Értekező Levél (Intelligenzblatt) a Hazai Híradó tervezett melléklapja. – L. HazKülfTud 1826. szept. 23., 16.sz.

99.

Értesítő. Pest. 1832. jan. 4-1841. k.n., 102.sz. Megj. hetenként, 1832. jan. 21.: hetenként kétszer, 1832. febr. 1.: hetenként, 1832. febr. 11.: hetenként kétszer, 1832. febr. 18.: hetenként, 1832. márc. 10.: hetenként kétszer, 1832. ápr. 18.: hetenként, 1832. máj. 12.: hetenként kétszer. Szerk, Kiadó,. Helmeczy Mihály, Ny. Landerer Lajos, 1835. jan. 10.: Beimel József, 1838. jan. 1.sz.: Trattner – Károlyi. 4r.

Nyh. 1832. máj. 30., 34.sz.=35.sz.; 1832. júl. 7., 34.sz.=43.sz.; 1832. aug. 1., 48.sz.=49.sz.; 1832. szept. 1. és 5.=57.sz.; 1832. szept. 26. és okt.3.=63.sz.; 1832. okt. 23. és okt. 27.=68.sz.; 1832. dec. 19. és 29.=78.sz.; 1833. febr. 27., 14.sz.=15.sz.; 1834. 11.sz. nem készült.; 1834. 99.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK*: 1832. 1-78.sz.=ts.; 1833. 1-63., 65-74., 76-91.sz.; 1834. 1-10., 12-50., 53-104.sz.; 1835. 1-79., 81., 83-98., 101-104.sz.; 1836. 2-6., 8-25., 28-31., 33-67., 69-104.sz.; 1837. 1-16., 18-62., 64-103.sz.; 1838. 1-65., 67-104.sz.; 1839. 1-104.sz.=ts.; 1840. 1-102., 104.sz.; 1841. 1-4., 6-102.sz. – AK: 1836. 1-25., 28-104.sz.; 1837. 1-104.sz.=ts.; 1838. 40-41.sz.; 1841. 102.sz. – EK: 1832.=ts.; 1833. 1-91.sz.=ts.; 1834. 1-50., 53-104.sz.; 1835. 1-28., 30-38., 40-89., 91-98., 100-101.sz. – FSZEK: 1833. 1-10., 12-19., 21-24., 33., 78.sz.; 1841. 1-4., 6., 8-12., 14., 19., 26-27., 30-32., 34-38., 40-42., 44-51.sz. – KKK: 1839. 85., 100.sz. – OK: 1832. 1-75., 77-78.sz.; 1833. 1., 3-28., 30-91.sz.; 1834. 1-10., 12-50., 54-98., 100-104.sz.; 1835. 1-52., 59-89., 91-96., 101-102.sz. – PIM: 1836. 63., 72., 84., 91.sz. – SZM: 1839. 17.sz. - X X Debrecen RK: 1832. 6., 8., 13., 21., 34-35., 61-65., 67-70.sz.; 1833. 1-3., 7-43.sz.; – Esztergom: 1832. 21., 69.sz.; 1833. 13.sz. – Keszthely: 1832. 13-23., 26-78.sz.; 1834. 1-8., 19.sz.; 1836. 1-63., 65., 67., 69-88., 91-104.sz.; 1837. 1-43., 45-62., 64-85., 87-104.sz.; 1838. 1-81.sz.; 1839. 1-4., 6-104. sz.; 1840. 1-34., 36-77., 79-104.sz.; 1841. 1-101.sz. – Pannonhalma: 1837. 1-62., 64-103.sz.; 1838. 1-99., 101-102.sz. – Pécs EK: 1835. 23., 98., 100.sz.; 1836. 1., 47-48.sz.; 1837. 56-59.sz.; 1838. 45-46., 59-60.sz. – Sárospatak: 1835. 46.sz.; 1836. 6-52.sz. – Sopron ÁL: 1832. 34.sz. – X X X Prešov: 1833. 1-89.sz.; 1834. 1-50.sz. – (Valamennyi sz. a főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– Az Értesítő 1842. jan. 1-től rovat a főlapban.

Főlap

– Jelenkor, 1832-1848.

Társlap

– Társalkodó, 1832-1848.

Ertesítő. Kassa. 1848. – Az Ábrázolt Folyóirat melléklete. Az irodalom és a bibliográfiák eddig társlapként tartották nyilván.

100.

Espatriatul. Brashov. 1849. márc. 25-1849. jún. 3. Betiltották. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Cesar Boliac. Ny. Johann Gött. 2r. – Magyar román nyelvű 1849. ápr. 12-1849. máj. 13-ig.

Lelőhely

Bucureşti AK: 1-12.sz.=ts. – Cluj-Napoca EK:=ts. mf.

Megjegyzés

– Szövegrészletek közlése az 1-6., 8-10.sz.-ból. = Balla Ernő: Boliac Cesar Válogatott munkái. 145-155.p.

– Az Espatriatul 1849. márc. 17-1849. dec. 1-ig az ekkor szünetelt Transsilvania helyett jelent meg. – L. "Emlékkiadvány" (emlékszám) a Gazeta de Transilvania megjelenésének 50. évfordulójára. 1888. 1.sz. 3.p.

 

101.

Esti Lapok. 1849. ápr. 26.: Pesti Lapok. 1849. ápr. 30.: Esti Lapok. Debrecen, 1849. jún. 4.: Pest. 1849. febr. 22-1849. júl. 7. Megj. naponként. Szünetelt, 1849. jún. 30-1849. júl. 6. Szerk. Jókai Mór. Ny. "Debreczen város könyvnyomdája", 1849. jún. 4.: Landerer és Heckenast, 4r., 1849. jún. 4.: 2r.

Nyh. 1849. máj. 4., 1.sz.=1849. jún. 4., 1.sz.

Lelőhely

Budapest OS:ZK+: 1-4., 6., 8., 11., 14-16., 18-83.sz.; jún. 4.: 1-26.sz.=ts. – EK: jún. 4.: 1-11., 13-26.sz. – FSZEK: 1-56., 58-83.sz.; jún. 4.:=ts. – HtK: 34., 38.sz.; jún. 4.: 10-11., 19., 21-22.sz. – PIM: jún. 8.: 5-25.sz. – SZM: 1-3., 7-8., 10-13., 15-16., 18., 22-25., 27., 29-31., 33-35., 37-38., 40-42., 44-64., 66-75., 77-80.sz.; jún. 5.: 2-26.sz. – X X Debrecen EK: 19., 21., 25-50., 56., 58., 63-67., 69-70., 72., 75-77., 79., 81.sz. – RK: 1-20., 22-32., 55-56., 58-83.sz.; jún. 4.: 1-24.sz. – Győr PK: 48.sz.; jún. 7.: 4.sz. – Keszthely: jún. 4.: 1-23.sz. – Miskolc HOM: 6-7., 9., 12., 16-17., 20-23., 25-28., 31-35., 37-42., 46., 48-49., 63-65., 67-68., 70., 80., 83.sz.

Megjegyzés

– A sorszámozás 1848. jún. 4-től újra kezdődött.

– Rendkívüli sz. megj. 1849. ápr. 1-én, címe Gyémánt-pör a magyar forradalom korszakából. – L. OSZK – FSZEK – Debrecen RK

– A Pesti Lapok c. címváltozását bejelenti az 54.sz.

102.

Esti Lapok. Pest. 1849. ápr. 30-1849. máj. 8. Megj. naponként. Szerk. Ludasi Mór. Kiadó, Jókai Mór. Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Lelőhely

Budapest OS2K+: 1-8.sz.=ts. – EK: 1., 5-7.sz. – FSZEK:=ts. – XX Debrecen RK: 1-3., 7-8.sz.

103.

Der evangelische Christ. Alcím, Ein Volksblatt. Ofen. 1848. márc. 25-1848. okt. 15.

Megszűnt. Megj. rendszertelenül, 1848. ápr. 30.: hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Johann Georg Bauhoffer. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-10., 12-30.sz.

104.

Eventus Bellici. Ofen. 1805. okt. 30-1805. dec. 7. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Aloisius Georgius Belnay. 4r.

Lelőhely

Budapest 0SZK: 4.sz. – EK: 2-4.sz. – FSZEK: 1-6.sz.=ts. – KKK: 2., 4.sz. – X X Esztergom:=ts. – Kalocsa: 1-5.sz.

Főlap

– Ephemerides Statistico-Politico-Oeconomico-Litterariae, 1804-1829.

Társlap

– Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

– Appendix ad Relationes Litterarias, 1804-1805.

– Neovidenses, 1804-1806.

– Relationes Litterariae, 1804-1805.

105.

Extrablatt zu Nro ... des Neuen Kurier aus Ungern. Pest. 1788. k.n., 13.sz.-1789. k.n., 86.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Jeromos Moll. Kiadó, Matthias Trattner und J. Moll. Ny. M. Trattner. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1788. 13.sz.; 1789. 81., 86.sz.

Főlap

– Der Neue Kurier aus Ungern, 1788-1789.

Társlap

– Beilage zur Nro, ... des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789.

106.

Extra-Blatt zum Pester Courier. Ofen. 1849. márc. 3-1849. márc. 4. Megj. naponként. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-2.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Pester Courier, 1849.

Az [ezerhétszázkilencvenötödiki] 1795-diki Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotheca – L. [Bécsi] A' Bétsi Magyar Bibliotheca

107.

Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii. Pest. 1841. jan. 10-1842. II. k.n., 3.sz. Megj. kéthónaponként. Szerk. Kiadó, Franciscus Szaniszló. Ny. Trattner – Károlyi. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1841. I. 1-3.sz.=ts.; ll. 1-3.sz.=ts.; 1842. I. 1-3.sz.=ts.; II. 1-3.sz. =ts. – EK: 1841. l.=ts.; 1842. ll.=ts. – HAK: 1841. l.=ts.; 1842. l.=ts. – KKK:=ts. X X Eger+:=ts. – Esztergom+:=ts. – Győr PK:=ts. – Kalocsa:=ts. – Pannonhalma: =ts. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak:=ts. – Szombathely PK:=ts. – Vác:=ts. – Veszprém:=ts. – Zirc:=ts. – X X X Novi Sad: 1842. I. 1-2.sz. – Zagreb:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 753-754.p.

108.

Felső-Magyar Országi Minerva. 1826. 3.sz.: Felső Magyar=Országi Minerva. Fedőlapcím, Minerva. Alcím, Folyó=írás. 1826. 1.sz.: Folyóírás, 1827. 1.sz.: Nemzeti Folyó-Írás, 1829. 1.sz.: Nemzeti Folyóírás. Kassa. 1825. jan./márc.-1836. 4.sz. Megj. negyedévenként, 1835. 1.sz.: .félévenként. Szünetelt az 1833. évben. Új folyam 1835-től. Szerk. "Dessewffy József és Kazinczy Ferenc felügyelete alatt" Dulházy Mihály. Kiadó, Ny. Ellinger István. 4r., 1829. k.n., 1.sz.: 8r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1825-1832. évenként 1-4.sz.=ts.; 1834. 1-4.sz.=ts.; 1835. 1-2.sz. =ts.; 1836. 3-4.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - FSZEK: 1825. 1-2.sz.; 1832-1836.=ts. – KKK: 1830. 3.sz.; 1831.=ts.; 1832. 1., 3-4.sz. – MEKK:=ts. – NM: 1825. 1-3.sz. – OEK:=ts. – OK:=ts. – PIM: 1825. 1.sz.; 1827.=ts.; 1830.=ts.; 1831. 1-3.sz.; 1832.=ts., 1834. 2-4.sz. – RGy: 1825.=ts.; 1826. 1., 3-4.sz.; 1827. 3.sz.; 1828-1829.=ts.; 1830. 3.sz.; 1831. 1.sz.; 1832. 4.sz.; 1834. 1., 3-4.sz.; 1835-1836.=ts. – X X Debrecen RK: 1825-1832.=ts.; 1834. 1-2., 4.sz.; 1835.=ts.; 1836. 4.sz. – Eger+:=ts. – Gödöllő: 1829-1830.=ts. – Győr PK: 1825. 1-3.sz.; 1826. 3.sz.; 1827. 3-4.sz.; 1829. 2-4.sz. – Keszthely: 1825-1835.=ts. – Miskolc HOM: 1831. 1-2.sz. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1829. 1-2.sz.; 1830. 3-4.sz.; 1834. 2.sz. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak: 1825-1835.=ts. – Sopron ÁL: 1831. 4.sz.; 1832. 2-4.sz.; 1834. 1., 3-4.sz. – ELK: 1830.=ts. – Szeged EK: 1825-1827.=ts.; 1828. 3.sz. – SK:=ts. – Székesfehérvár PK: 1825-1826.=ts. – Szombathely ÁL: 1825-1830.=ts.; 1831. 1., 4.sz.; 1832. 1., 3-4.sz.; 1834. 1-2., 4.sz.; 1835. 2.sz. – PK: 1825.=ts.; 1827-1834.=ts. – Zirc:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – Košice:=ts.

Megjegyzés

– A szerkesztőre vonatkozó adatot L. FelsőMoMin 1836. 3.sz. 8.p.

– A megjelenés időszakosságát a fedőlapokon és címlapokon 1825-1828. évben "negyed" évenként tüntették fel, de ezen belül az egyes hónapok külön-külön fejléccel, mint különálló számok jelentek meg.

– Az 1825-1828. évben a címlapokon a tudományt és művészetet szimbolizáló rajz van. Illusztrátor neve, "Herzog sc." az 1825. 1. negyed címlapon van

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 745-753.p.

109.

Figyelmező. Fedőlap- és alcím, Figyelmező az egyetemes literatura' körében. Pest. 1837. jan. 10-1840. dec. 29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Schedel [Toldy] Ferenc és Vörösmarty Mihály. Szerk.társ. Bajza József. Ny. Egyetemi. 4r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+= 1837. I. 1-25.sz.=ts.; ll. 1-25.sz.=ts.; 1838-1840. évenként 1-52.sz.=ts. – AK:=ts. – EöK: 1837. l.=ts.; 1838-1840.=ts. – FSZEK:=ts. – KKK:=ts. – MEKK:=ts. – MgMK: 1837-1838.=ts. – NM:=ts. – OK:=ts. – PIM: 1837. l.=ts.; II. 8-9., 22.sz.; 1838. 27-52.sz.; 1839. 2-15., 17-23., 26-52.sz.; 1840. 1-23., 25-26.sz. – RGy: 1837.=ts., 1839.=ts., 1840. 1-3., 5-8., 11-19., 21-23., 30-33., 35-41., 44-52.sz. – SZtM: 1837.=ts.; 1839-1840.=ts. – X X Debrecen EK: 1837. ll.=ts. – RK: 1837. I. 1-23.sz.; ll. 1-20., 22-25.sz.; 1838-1840.=ts. – Eger+: 1837-1839.=ts. – Esztergom: 1838.=ts., 1840.=ts. – Győr PK: 1837-1839.=ts. – Kecskemét: 1837.= ts.; 1838. 1-14., 17-52.sz.; 1839.=ts.; 1840. 2-22., 24-52.sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pápa:=ts. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ÁL:=ts. – ELK:=ts. – Szeged EK: 1838-1840.=ts. – SK:=ts. – Székesfehérvár PK: 1837-1838.=ts. – Szombathely ÁL: 1837-1839.=ts. – Vác: 1839. I. 1-25.sz.; 1840. 1-23., 25-52.sz. – Zirc:=ts. – X X X Novi Sad: 1837. I. 1-24.sz. – Subotica: 1837. I.-1839.=ts.

Megjegyzés

– "Rendkívüli toldalék a' Figyelmező' ... számához" c. állandó rovat az 1838-1840. évben, az "Athenaeum miatti zajgások" c. cikk folytatásos közlése.

– A fejlécekben más-más, különböző rajzdíszítések vannak.

– Minden évf. nyomtató- és velin papíron készült.

Főlap

– Athenaeum, 1837-1843.

Társlap

– Hirdető a’ Figyelmezőhez, 1837.

Figyelmező (1848-1849) – L. Világ

110.

Fillértár mindennemű közhasznú isméretek' terjesztésére. Pozsony. 1834. márc. 1-1836. febr. 30. Megszűnt. Megj. hetenként. Szünetelt, 1835. febr. 14-1835. márc. 7.; 1835. dec. 2-1836. jan. 16. Szerk. Kiadó, ifj. Schmid Antal, 1835. márc. 7.: Balásfalvi Orosz József. Ny. ifj. Schmid Antal. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1834. 1-44.sz.=ts.; 1835. 45-51.sz.=ts.(febr. 14.); 1835. (márc.7.) 1-46.sz.=ts.; 1836. 47-52.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK+: 1834.=ts.; 1835. 45-51.sz. (febr. 14.)=ts. – MgMK: 1834. 1-26.sz. – OK:=ts. – PIM: 1834-1835. (febr.14.)=ts. – X X Debrecen RK: 1834. 1-36.sz.; 1835. (márc.7.)-1836.=ts. – Keszthely+: 1834-1835. (febr. 14.)=ts.; 1835. (márc. 7.) 1-20., 22-24., 26-51.sz. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1834.=ts.; 1835. (febr. 14.)=ts. – Pécs EK: 1835. (márc. 7.)=ts.; 1836.=ts. – Szeged EK:=ts. – SK:=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts.

Megjegyzés

– A fedőlapokat rajz. metsz. Bucsánszky Alajos, Pozsonyban.

Foae pentru minte, inimă shi literatură – L. Fo'e Literatură

111.

Foaia Duminecii spre înmulţirea ceĭ de obşte folositoare Cunoştinţe. 1837. aug.14: Fo'e Je Duminecă. 1837. aug. 21: Foaia Duminecii. Alcím, Alcătuită de o Soţietate acelor învăţaţi. Brashov. 1837. jan. 2-1837. dec. 25. Megj. hetenként. Szerk. Rudolf Orghidan, 1837. júl. 1: Marin Dimitrie, loann Barac Ny. Joann Gött. 4r. lllusztr. Cirill betűs. CI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1837. II. 1-26.sz.=ts. – X X X Bucureşti: 1837. I. 1-26.sz.=ts. – Cluj-Napoca EK: 1837. l-ll.=ts.

Foaia Duminecii – L. Foaia Duminecii spre înmulţirea ceĭ de obşte folositoare Cunoştinţe

Fo'e de Dumineca – L. Foaia Duminecii spre înmulţirea cei obşte folositoare Cunoştinţe

112.

Fo'e de septema'na' din Transilvania. Brashov. 1837. júl. 3-1837. júl. 10. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. George Bariţiu Kiadó, Rudolf Orghidan. Ny. Joann Gött. 4r. Cirill betűs.

Lelőhely

Bucureşti: 1-2.sz. =ts.

113.

Fo'e Literara'. 1838. júl. 2.: Foae pentru minte, inimă shi literatură. Brasov /Brashov/. 1838. jan. 1-1849. dec. 26. Megj. hetenként. Szünetelt, 1849. márc. 7-1849. dec. 5. Szerk. George Bariţiu. Kiadó, Rudolf Orghidan. Ny. Joann Gött. 4r. Cirill betűs.-Utolsó sz. 1865. márc. 8.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. ll. 1-26.sz.=ts.; 1840. 1-52.sz.=ts.; 1849. 1-8., 10-13.sz. – X X Debrecen EK: 1848. 2-9., 11-15., 19-26., 28-37., 40., 42-45.sz. – Cluj-Napoca AK: 1838. l. 1-26.sz.=ts.; ll.=ts.; 1840.=ts.; 1841. 1-26.sz.; 1842. 1., 9-10., 20-24., 27., 29-30., 32-38., 40-41., 43-49., 52.sz.; 1843. 1., 3-37., 40-49., 51-52.sz.; 1844-1847. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848. 1-35., 41-42., 45-48., 50-51.sz. – EK: 1839. 1-52.sz.=ts.; 1840. 3-52.sz.; 1841-1843. évenként 1-52.sz.=ts.; 1844. 1-27., 28-30., 32-52.sz.; 1845-1847.=ts.

Főlap

– Gazeta de Transilvania, 1838-1849.

114.

Forradalom. Budapest. 1848. dec. 29. Megszűnt. Szerk. Kiadó, Hatvani Imre és Magos Ernő. Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts.

115.

Forradalom. Debreczen. 1849. k.n., 3.sz.: Budapest. 1849. ápr. 1-1849. k.n., 8.sz. Megj. rendszertelenül. "Magyarázza 's fejtegeti" Táncsics Mihály. Ny. Debreczeni Városi ny. 3.sz.: Pest, Lukács és társa. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-6.sz. – FSZEK: 7-8.sz.

116.

Forradalom. Pest. 1849. júl. 10-1849. júl. 11. Megj. naponként. Szerk. Kiadó, Erdélyi Arthur. Ny. Lukács és társa. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – Szeged SK: 2.sz. (MarczTizenöt-höz kötve.)

[Fortsetzung] Neueste [...stb.] Fortsetzung der Tagsberichte über die neuesten Kriegs=Ereignisse – L. [Tagesbericht] Erster [zweiter ... stb.] Tagesbericht von der Kaiserlich-königliche Armee

117.

Frag= und Kundschafts=Blatt. Ofen und Pest. 1788. márc. 15. Megj. hetenként. Kiadó, Frag= und Kundschafts=Amt. Ny. nincs feltüntetve. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Megjegyzés

– Réz szerint a szerk. Hieronymus Moll.

Frantzia Híradó. Egyk.eln. Eml. Tábori Kornél i.m.; MBiblsz 1924. 191-192.p. Eredeti címe, Le Nouvelliste Français...

Frei von der Leber weg – L. Ein Jeder muss es wissen

118.

Freiheitsbote. Szeged. 1849. júl."második fele". Megszűnt. Megj. naponként. Szerk. Bernat Mauksch.

Nem található. A Freicheitsbote cikkeire hivatkozva híreket közöl a Szegedi Hírlap 1849. júl. 23., 30.sz. és a Közlöny 1849. II. 161.sz.

119.

Der Freund der Tugend. Alcím, Eine Wochenschrift. Pressburg. 1767. k.n.-1768. k.n., 107.sz. Megj. hetenként, 1768. II. 53.sz.: hetenként kétszer. Szerk. Karl Gottlieb Windisch. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 8r. CI. Tj.

L.előhely

Budapest EK: 1768. II. 53-62., 64-107.sz. – X X X Bratislava ÁL: 1767. 1-52.sz.=ts. – Martin 1767.=ts.

Megjegyzés

– Az egyes számokon csak évszám és sorszámozás van.

– Réz; Zuber szerint megszűnt 1769-ben.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

120.

Futár. Budapest. 1849. júl. 1. Megj. naponként. Megszűnt. Fel.szerk. Bajza József. Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Szeged SK:=ts.

Előbb Kossuth Hírlapja, 1848.

Fünfkirchner Intelligenz-Wochenblatt. Fünfkirchner. 1832. máj. 1. Kiadó, Ny. Stephan Knézewich.

Nem található. Eml. az 1.sz. megjelenését Haas; Nyakas; Réz. Feltételezhető, hogy a cím azonos Haas Mihály: Baranya c. munkájában eml. Pécsi ismeretlen újság c. elnevezésű kiadvánnyal, amely Pécsett 1832. május 1-én jelent meg.

Fünfkirchner Zeitung – L. Pressfreie Flugblätter

121.

Garasos Tár. Fedőlap- és alcím,.Közhasznú esmereteket terjesztő lapok. Lipcse. 1834. jan. 4-1834. márc. 22. Megj. hetenként. Szerk. Vajda Peter. Kiadó, Wigand Ottó. Ny. Breitkopf és Härtel, Lipcse. 4r. FI. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts. – AK:=ts. – MEKK:=ts.– X X Debrecen RK:=ts. – X X X Zagreb:=ts.

Megjegyzés

– Bevezetés az 1.sz. előtt, "Minden magyarhoz". = Program és hivatás. 100-104.p.

122.

Gazdaságbéli Gyűjtemény. Fedőlapcím 1816-ban, A' Pesti Nemzeti Újság ... félesztendejéhez toldalékul. Pest. 1812. aug. 24-1816. k.n., 6.sz. Megj. rendszertelenül. Kiadó, Kultsár István. Ny. Trattner János Tamás. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1812. 1-2.sz.; 1813. I. 4-10.sz.=ts.; ll. 1-2.sz.; 1816. 1-6.sz.=ts. – HtK: 1813. l.=ts.; ll. 1-2.sz. – KKK: 1814. 1-2.sz.; 1816.=ts. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– A szerk. Báró Tóth-Prónai Prónay Kálmán. – L. HazKülfTud 1812. aug. 24.

Főlap

– Hazai és Külföldi Tudósítások, 1810-1839.

Társlap

– Hazai Dolgok és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

– Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

– Hirdetések a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. – Toldalék a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. (Rendszertelenül váltakozó címmel.)

– Toldalék a’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. – Hirdetések a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. (Rendszertelenül váltakozó címmel.)

123.

Gazdaság-Beli Jegyzések. Posony. 1807. k.n., 1.sz. Megj. nincs feltüntetve. Kiadó, Póka-Teleki Kondé Josef Benedek. Ny. Belnay György Alajos. 8r. FI.

Lelőhely

Prešov: 1.sz.

Megjegyzés

– A folyóirat-jelleget bizonyító adatokat L. uo. 28-31.p.

124.

Gazdasági Lapok. Budapest. 1849. jan. 1-1849. iúl. 1. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Korizmics László. Ny. Eisenfeld Rudolf, 1849. jan. 18.: Kozma Vazul. 4r.

– Utolsó sz. 1924. nov. 16.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1849. 1-26.sz.=ts. – EK:=ts. – OK: 1-25.sz.

125.

Gazdasági Literatura. Alcím, Havi-függelék az Ismertetőhöz. Pest. 1840. jan. 26-1840. szept. k.n., 9.sz. Megj. havonként, 1840. szept.-ben háromszor. Szünetelt 1840. máj.; júl.-aug. hónapban. Szerk. Borsos Márton és Ploetz Adolf. Kiadó, Borsos Márton. Ny. Egyetemi, 1840. jún. 4.: Beimel József. 4r. (A főlaphoz kötve)

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-9.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Eger: 1-5. sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK:=ts. – Sopron ÁL:=ts. – Székesfehérvár: 7-9.sz. – Zirc: 2., 6-8.sz.

Főlap

– Ismertető Összművészetben, Gazdaságban és Kereskedésben, 1839-1840.

126.

Gazdasági Tudósítások. 1841. k.n., 1.sz.: Gazdasági Tudósítások és Rohonczi Közlemények. Buda. 1837. k.n., 2.sz.: Pest. 1841. k.n., 1.sz.: Buda. 1837. jún.-1842. k.n., 4.sz. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk. "Bizottsági ügyelés alatt" Kacs-kovics Lajos, 1841. k.n., 1.sz.: Kacskovics Lajos és Török János. Kiadó, Gazdasági Egyesület. Ny. Egyetemi, 1838. k.n., 1.sz.: Trattner – Károlyi, 1841. k.n., 1.sz.: Egyetemi. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1837. 1-2.sz.=ts.; 1838. 1-3.sz.=ts.; 1839. 1-4.sz.=ts.; 1840. 1-2.sz.=ts.; 1841. 1-2.sz.=ts.; 1842. 3-4.sz.=ts. – EK: 1837-1841.=ts. – FSZEK: 1837-1838.=ts.; 1839. 1-3.sz. – KKK: 1837. 1.sz.; 1838. 2.sz.; 1839. 2.sz.; 1841.=ts.; 1842. 4.sz. – KEK: 1838. 2.sz.; 1839. 1-2., 4.sz.; 1841-1842.=ts. – KSHK:=ts. – OK: 1839.=ts.; 1841-1842.=ts. – OMgK:=ts. – X X Debrecen EK: 1837. 2.sz.; 1838.=ts.; 1839. 2.sz. – RK: 1837.=ts.; 1838. 1-2.sz.; 1839-1841.=ts. – Eger: 1840-1842.=ts. – Gödöllő: 1837-1838.=ts.; 1840-1841.=ts. – Keszthely: 1839-1842.=ts. – Pécs EK: 1840-1842.=ts. – Sárospatak: 1839.=ts. – Vác: 1837. 1.sz.; 1838. 2.sz.; 1839. 2-4.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1837. 1.sz. – Subotica: 1838.=ts.; 1839. 1., 3-4.sz.; 1840. 2., 4.sz.

Második kiadás 1839. 1.sz. – L. OSZK

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 697-698.p.

Gazdasági Tudósítások és Rohonczi Közlemények – L. Gazdasági Tudósítások

127.

Gazdaságos Jegyzések. Buda – Pest. 1789. "Találtatik a' Budai és Pesti szabad Értekező házban." 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2.sz. – OSZK: Kisnyomtatványtár: 1.sz.

Megjegyzés

– A címlapokon szántást ábrázoló fametszet van.

Gazdaságot Tzélozó Újság – L. Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a' Mezei Gazdaságot és Szorgalmatosságot erányozza

128.

Gazeta de Transilvania. 1849. jan. 2./15.: Gazet'a Transilvaniei. Brashov. 1838. rc. 12/24-1849. dec. 29. Szünetelt, 1849. márc. 3-1849. dec. 1. Megj. hetenként, 1843. jan. 4/16.: hetenként kétszer. Szerk. George Baritiu. Kiadó, Ny. Joan Gött. 2r. Cirill betűs. – Utolsó sz. 1924. márc. 28.

Nyh. 1847. aug. 21., 67.sz.=68.sz.; 1849. márc. 3.=1849. dec. 1.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. II. 1-26.sz.=ts.; 1839-1842. évenként 1-52.sz.=ts.; 1843-1845. évenként 1-104.sz.=ts.; 1846. 1-100., 102-104.sz.; 1847. 1-31., 82-104.sz.; 1848. mf. 1-40., 42-48., 50-71., 74., 81-90., 93-106.sz. – X X X Bucureşti: 1838. l.1-16.sz.=ts., lI.=ts. 1839-1842.=ts.; 1846-1847. évenként 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-106.sz.=ts.; 1849. 1-26.sz. – Cluj-Napoca AK: 1838. I. 1-7., 9-16.sz.; ll.=ts.; 1839-1842.=ts.; 1843-1847.=ts.; 1848. 4-14., 16-26., 29-37., 39-50., 56., 69-70., 72., 83-84., 89., 92-94., 96-100., 102-106.sz.; 1849. 2-7., 9-10., 12-15., 18-19., 21-26.sz. – EK: 1838. I.=ts.; II. 1-24.sz.; 1839. 5-52.sz.; 1840-1846.=ts.; 1847. 1-6., 8-104.sz.; 1848. 1-101.sz.

Tartalomjegyzék Hodos-lonescu I.köt. 287-290.p.

Megjegyzés

– A folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából "Emlékkiadvány"-t adtak ki. Címe In amintires Aniversarei a cincidecea a Gazetei Transilvaniei 1838-1888. Brasovu, 1 Januariu 1888. 28 p. Közölve a Gazeta de Transilvania és a Foe Literara 1. sz. címlap másolata, írók, szerkesztők, kiadók arcképei, üdvözlő sorai, aláírások facsimiléje. – L. OSZK Hírlaptár, Alkalmi lapok c. gyűjtemény, 52.sz. téka.

Társlap

– Fo'e Literara, 1838.

– Foae pentru minte, inima shi literatura, 1838-1849.

Gazet'a Transilvaniei – L. Gazeta de Transilvania

129.

Geheim-Archiv der Ungarischen Revolution Ergänzungsblätter der Pester Zeitung. Pest. 1849. szept. 24-1849. okt. 22. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Eduard Glatz. Kiadó, Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4.sz.=ts. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– A számok külön-külön fejléccel, a főlaptól független tartalommal és pagina-számozással jelentek meg.

Főlap

– Pester Zeitung, 1845-1849.

130.

Gemeinnützige Blätter. 1837. júl. 2.: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung. 1848. máj. 4.: Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung. Fedőlapcím, Gemeinnützige Blätter enthaltend moralische Devisen, Sentenzen und Reflexionen; biographische Notizen; statistische Denkwürdigkeiten; Erfindungen und praktische Anweisungen aus dem Gebiet der häuslichen Oekonomie und der Gewerbkunde; Anekdoten und Charaden; Miscellen zur Belehrung und Unterhaltung. 1814. I.f.é.: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung; als gleichzeitiger Begleiter der vereinigten Ofner und Pester Zeitung. Alcím, Zugabe zur Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, 1813. febr. 3.: Zur Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, 1837. júl. 2.: Zur Belehrung und Unterhaltung, 1848. máj. 4.: Beilage zur Neue Politische Ofner – Pesther Zeitung. Ofen. 1811. .ian.-1848. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1845. jún. 29-1848. máj. 4. Új folyam 1848. máj. 4-től. Szerk. Kristof Rösler, 1837. júl. 2.: Josef Janisch. Kiadó, Kristof Rösler, 1841. jan. 14.: Schickmayer, Josepha Rösler Witwe. Ny. Egyetemi, 1848. aug. 24.: Martin Bagó. 8r., 1837. júl. 2.: 4r. FI.

Nyh. 1812. 93.sz. nem készült.; 1818. jan. 1., 1.sz.=1819. jan. 1., 1.sz.; 1831. júl. 14., 57.sz.=56.sz.; 1836. 95.sz. nem készült.; 1838. febr. 4., 10.sz.=12.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1811. 1-99.sz.=ts.; 1812. 1-35., 39-104.sz.; 1813. 1-103.sz.=ts.; 1814-1815. évenként 1-104.sz.=ts.; 1816. 1-103.sz.=ts.; 1817. 1-75.sz.; 1818. 1-88., 90-104.sz.; 1819. 1-12., 14-103.sz.; 1820. 1-22., 24., 26-104.sz.; 1821-1823. évenként 1-103.sz.=ts.; 1824. 1-104.sz.=ts.; 1825. 1-103.sz.=ts.; 1826. 1-104.sz.=ts.; 1827-1828. évenként 1-103.sz.=ts.; 1829. 1-104.sz.=ts.; 1830-1831. évenként 1-103.sz.=ts.; 1832. 1-104.sz.=ts.; 1833. 1-5., 20-103.sz.; 1834. 1-103.sz.= ts.; 1835. 1-104.sz.=ts.; 1836-1839. évenként 1-103.sz.=ts.; 1840. 1-104.sz.= ts.; 1841-1842. évenként 1-103.sz.=ts.; 1843. 1-23., 25-63., 65-104.sz.; 1844. 1-103.sz.=ts.; 1845. I. 1-52.sz.; 1848. 1.sz. – EK: 1811.=ts.; 1812. 1-104.sz.=ts.; 1813.=ts.; 1814. 1-33., 35-36., 38-104.sz.; 1815. 2-25., 27-63., 66-104.sz.; 1816. 1-47., 49-59., 61-64., 66-97., 99-103.sz.; 1817. 1-65., 67-103.sz.; 1818. 1-104.sz.=ts.; 1819. 1-103.sz.=ts.; 1820. 1-104.sz.=ts.; 1821-1828.=ts.; 1829. 1-7., 9-104.sz.; 1830-1831.=ts.; 1832. 1-31., 33-104.sz.; 1833. 1-103.sz.=ts.; 1834. 1-44., 46-66., 68-103.sz.; 1835.=ts.; 1836-1838.=ts.; 1839. 1-100., 102-103.sz.; 1840-1842.=ts.; 1843. 1-104.sz.=ts.; 1844. 1-21., 23-100., 102-103.sz.; 1845. 1-3., 5-6., 8-52.sz.; 1848. 1-21., 23-66., 68-70.sz. – AK: 1812. 53-104.sz.; 1813. 52-103.sz.; 1819. 1-3., 5-25., 27-44., 46-99., 101-103.sz. – FSZEK: 1811. 1-47., 49-99.sz.; 1813. 1-102.sz.; 1814. 1., 3-104.sz.; 1815-1816.=ts.; 1817. 1-103.sz.=ts.; 1818.=ts.; 1819-1820.=ts.; 1822-1833.=ts.; 1841. 1-51.sz. – KKK: 1812. 1-40.sz.; 1813. 1-52.sz.; 1814.=ts.; 1815. 1-52.sz.; 1816. 1., 3-103.sz.; 1817-1827.=ts.; 1828. 1-15., 17-52.sz. – KSHK: 1811.=ts.; 1812-1818.=ts. – NM: 1826. 53-103.sz.; 1829. 53-104.sz.; 1830. 52-103.sz.; 1831. 1-30., 32-36., 38-52.sz. – OK: 1817. 53-103.sz.; 1818. 1-51.sz.; 1819.=ts.; 1827.=ts.; 1828. 1-52.sz. – RGy: 1811.=ts.; 1812. 1-34., 37-51.sz.; 1813-1820.=ts.; 1821.1-51., 53-103.sz.; 1822-1825.=ts.; 1826. 53-104.sz.; 1827. 1-51., 67-68., 80.sz.; 1828. 32-33., 39.sz.; 1832. 1-52.sz.; 1836. 53-103.sz. – X X Debrecen RK: 1814-1815.=ts.; 1817-1825.=ts.; 1828-1835.=ts.; 1848. 27.sz. – Eger: 1819-1842.=ts.; 1844.=ts. – Keszthely: 1820. 1-47., 49-104.sz.; 1821. 1-41., 43-87., 89-103.sz.; 1822. 1-47., 49-52., 54., 56-103.sz.; 1823.=ts.; 1824. 1-11., 13-103.sz.; 1825. 1-50., 52-103.sz., 1826. 1-91., 93-104.sz.; 1827. 1-24., 27., 29-60., 62-71., 73-103.sz.; 1828. 1-10., 12-103.sz.; 1829. 1-3., 6-7., 9-10., 12-13., 16-104.sz.; 1830.=ts.; 1831. 1-51.sz. – Pannonhalma: 1818-1823.=ts. – Pápa: 1819. 1-45., 48-49., 52-104.sz.; 1820-1821.=ts.; 1824. 1-52.sz.; 1836. 54-103.sz. – Pécs EK: 1820. 1-64., 66-104.sz.; 1822. 1-52.sz.; 1823. 1-52.sz.; 1827. 53-103.sz.; 1830. 53-103.sz. – Sárospatak: 1811. 1-37., 39-48.sz.; 1815. 1-35., 37-42., 44-53., 55-59., 62-68., 70-77., 79-85., 87-93.sz.; 1827. 52-88., 90-103.sz. – Szeged EK: 1814.=ts.; 1823.=ts.; 1831.=ts.; 1837.=ts.; 1839-1840.=ts.; 1842-1844.=ts. – Vác: 1814-1818.=ts.; 1820.=ts.; 1824-1834.=ts.; 1836.=ts. – Zirc: 1811. 1-38.sz.; 1812. 1-37., 39-52., 54-104.sz.; 1813.=ts.; 1830-1831.=ts.; 1838-1839.=ts. – X X X Zagreb: 1824.=ts.; 1826.=ts.

Főlap

– Neue Politische Ofner-Pesther Zeitung, 1848.

Társlap

– AusserordentIicher Kriegsbericht, 1815.

Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung – L. Gemeinnützige Blätter

Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung – L. Gemeinnützige Blätter

131.

Geschäftliches Notizen=Blatt. Alcím, Beilage zur Biene Nro... Pest. 1830. dec.-1830. k.n., 3.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, "Von k.k. privilegirten Frag= und Kundschaftsamte zu Pest und Ofen". 8r.

Lelőhely

Budapest OK: 1-3.sz. (A főlap 73-75. számához kötve)

Főlap

– Die Biene, 1830-1831.

132.

Geschichte des Faschings vom Anfang der Welt bis auf das Jahr 1779. nebst einigen in die Faschingsgeschichte einschlagenden Anekdoten und Abhandlungen in einer Wochenschrift herausgegeben zu Pressburg in Hungarn im Jahre 1779. Pressburg. 1779. jan. 1-1779. k.n., 13.sz. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó. Christian Friedrich Hüttenrauch. Ny. Augustin Patzko. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-13.sz.=ts. – Keszthely:=ts.

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot a szerk. írta.

133.

Gratis=beilage zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1840. jan. 31-1842.szept. 16. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Martin v. Hochmeister's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 9-11., 13., 15., 17., 19., 21., 27., 39., 41., 44., 49.sz.; 1842. 57., 67., 73.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833]-1849.

Társlap

– Anhang zur TranssiIvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1840.

– Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe und Handelstätigkeit, 1840.

– Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

– TranssiIvania, 1833-1848.

134.

Gratis=Zugabe zu den Kreuzergeschichten. Pressburg. 1844. k.n.-1844. k.n., 3.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Philipp Korn. Ny. Egyetemi, Ofen. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-3.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Kreuzergeschichten, 1844-1845.

135.

Der grosse Peter. 1848. ápr. 10-én Der Stutz=Peter. Pressburg. 1848. ápr. 9-1848. ápr. 10. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadó, Aloysius Johannes Krissko v. Adamócz.

Ny. Franz Schmid – Johann Busch. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. – X X Debrecen RK: 1-2.sz. (Az Ofner-Pesther Zeitunghoz kötve)

136.

Der grosse Pfaffenzwicker. 1848. ápr. 20-án Die Volksversammlung im Redouten-Saale am 16 April. 1848. ápr. 22-én Der Wahlbürger wie er nie hätte sein sollen. 1848. ápr. 26-án Die zweite Volksversammlung am Ostersonntage. 1848. ápr. 29-én Die Raaber National-Garde. 1848. máj. 2-án Die Raaber städtische Magistrats Restauration. 1848. máj. 4-én Die liberale und die conservative Parthei. 1848. máj. 6-án Offenes Sendschreiben an meinen hochverehrten Freund dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Trichtl. 1848. máj. 9-én Ein Glas Märzenbier für meinen alten Freund und Schulkameraden Josef Nemesovics. 1848. máj. 11-én Ein Portion Schinken für Herrn J.M. König. 1848. máj. 13- és 16-án Die Christen und die Juden. 1848. máj. 20-án Die Offiziers=Wahl der Raaber Nationalgarde. 1848. jún. 5-én Ein Blatt ohne Titel. 1848. jún. 21-én Wieder ein Blatt ohne Titel. 1848. jún. 28-án Noch ein Sträusschen. 1848. júl. 13-án Der Ausmarsch der Raaber Nationalgarde nach Croatien. 1848. 18.sz. k.n.: Der Pfaffenzwicker des grossen Pfaffenzwickers. Alcím 1848. máj. 20-ig Satirisch-oppositionelles Flugblatt. Raab. 1848. ápr. 18-1848. júl. 13. + egyetlen sztl.sz., + mintalap k.n. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Kiadó, 1848. máj. 20-ig Richard Noisser. Kiadó, 1848. jún. 5-júl. 13-ig Richard Noisser. Ny. Streibig. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. ápr. 18., 20., 22., 26., 29. sztl.sz.; 1848. máj. 2., 4., 6., 9., 11., 13., 16., 20. sztl.sz.; 1848. jún. 5., 21., 28. sztl.sz.; 1848. júl. 13. + 18.sz. k.n. – X X Debrecen RK: 1848. ápr. 18., 20., 22. sztl.sz.; 1848. máj. 6. sztl.sz. – Győr MK: 1848. 15.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány határeset a folyóirat és röplap között.

Die grosse Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Buda=Pest – L. Die erste [zweite... stb.) grosse Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Buda= Pest

137.

A' Gyermekek' Barátja. Fedőlapcím, A’ jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jó móddal lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermekek barátja. Egy héti-írás. Melly a’ Lipsiai 1776-béli Ki-Adás szerént, németből magyarra fordíttatott Seelmann Károly, Károly-Fejérvár Szabad Királyi Városának edgyik Rendes Tanátsossa által. Kolosváratt és Szebenben. 1794. Ny. Hochmeister Márton. 8r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK Könyvraktár: 1794. 1-8.sztl.sz.=ts. – OEK: 1794.=ts.

Megjegyzés

– A kiadvány határterület a folyóirat és sorozat között.

– Weisse, Christian Felix: Kinderfreund c. folyóiratának periodikusan kiadott tartalmi fordítása. – L. még Mesečna Sočinenja c. szerbül is kiadott folyóiratnál.

– A jelesebb rendeken... kezd. alcímmel L. Mo Bibliogr. V.köt. 230. és 550.p.

138.

Gyógyszerészi Hírlap. Nyitra. 1848. aug. 15-1848. okt. 30. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Láng A. Ferenc. Ny. Neugebauer József. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz. – OOtK: 1-6.sz.=ts. (1974 januárjában egyik könyvtárban sem találtam meg.)

Megjegyzés

– Szinnyei M.írók szerint megszűnt 1848. nov. 15-én.

Hadi és Más Nevezetes Történetek – L. Hadi Történetek

139.

Hadi Lap. Csík Szereda. 1849. "Pünköst első napján" [máj. 27.]-1849. júl. 2. Megj. hetenként, 1849. jún. 14.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Bíró Sándor. Ny. "Csík Somjói Zárda betűivel." 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-7.sz. – X X Szeged SK: 1-5., 7.sz. – X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1-5.sz.

Megjegyzés

– Niklai és Glosz szerint megj. júl. 9., 8.sz.; júl. 16., 9.sz.

– A csíksomlyói nyomda 1849-ben 200 éves volt.

Társlap

– Csíki Gyutacs (Zünder), 1849.

140.

Hadi Történetek. 1789. évi fedőlapon és a főcím 1790. jan. 1.: Hadi és Más Nevezetes Történetek. 1790. márc. 12.: cím nélkül, csak a "Szakaszonként"-i fedőlapok címe, Hadi és Más Nevezetes Történetek. 1792. jan. 3.: Magyar Hírmondó. Béts. 1789. k.n. 1.sz., júl. 14., 2.sz.-1803. márc. 29. Megj. hetenként kétszer, 1789. aug. 14.: hetenként, 1789. okt. 6.: hetenként kétszer, 1789. okt. 16.: hetenként, 1789. nov. 3.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Görög Demeter és Kerekes Sámuel. 1800. aug. 26.: Sándorffy József, 1800. "ősszel": Kömlei István, 1801. jan. 2.: Márton József, 1802. jan. 1.: Császár József. Ny. Nincs feltüntetve, 1792. jan. 3.: Hummel János Dávid, 1800. jan. 3.: Schmidt Mátyás András, 1800. júl. 1.: Hummel J. D., 1801. jan. 2.: Polach József, 1802. júl. 2.: Haykul Antal, 1803. jan. 4.: Pichler Antal. 8r. FI. Cl. Tj.

Nyh. 1789. 21.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1789. l-XVI.p.+1-304.p.+1-22.sz.=ts.; 1790. I. 840.p.; ll. 832.p.= ts.; 1791. I. 842.p.; Il. 840.p.=ts.; 1792. sz.nélkül, l. 968.p.=ts.; II. 952.p.=ts.; 1793. sz.nélkül, I. 940.p.=ts.; II. 1-53.sz.=ts.; 1794. I. 1-50.sz.=ts.; II. 1-53.sz.=ts.; 1795. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=-ts.; 1796. I. 1-51.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1797. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-51.sz.=ts.; 1798. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1799. I. 1-50.sz.; II. 1-53.sz.=ts.; 1800. I. 1-51.sz.; II. 1-53.sz.=ts.; 1801. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1802. I. 1-52.sz.; Il. 1-53.sz.=ts.; 1803. I. 1-25-sz.=ts. – AK: 1789-1794.=ts.; 1795. I. 1-6, 8-52.sz.; II. 1-36, 38-52.sz.; 1796. I. 1-22, 24-31, 33-50.sz.; II. 1-22, 24-52.sz.; 1797. I. 1-2, 4-52.sz.; II. 1-13, 16-51.sz.; 1798-1799. I.=ts.; 1799. II. 1-28, 30-46, 48-53.sz.; 1800. l.=ts.; 1800. II. 1-40, 44-53.sz.; 1801. l.=ts.; II. 1-25, 27-52.sz.; 1802-1803.=ts. – EK: 1789-1792.=ts.; 1793. I. 1-772.p.; ll. 1-26, 28-53.sz.; 1794. l.=ts.; 1794. II. 1-28, 30-46, 48, 50-53.sz.; 1795-1796. I.=ts.; 1797-1799. I.=ts.; 1799. II. 1-41, 43-53.sz.; 1800. I. 1-36, 40-51.sz.; II. 1-50, 52-53.sz.; 1801. I. 1-22, 24-25, 27-46, 48-52.sz.; ll.=ts. – FSZEK: 1789-1791.ts.; 1792. II. 1-48., 65-952.p.; 1793. I.=ts.; 1795. I.=ts.; ll. 1-9., 11-52.sz.; 1796. I.=ts.; 1797-1798. I.=ts.; 1799-1802.=ts. – KKK: 1789-1791.=ts. – OEK: 1800. II.=ts.; 1801.=ts.; 1802. II. 1-39., 43-52.sz. – OK: 1796. l.=ts. – OMgK: 1792.=ts.; 1794. l.=ts.; 1795.=ts.; 1796. l.=ts.; 1797. II. 1-4., 6-16.sz.; 1799. ll.=ts. – RGy: 1792-1793. l.=ts.; II. 3., 5-7., 9-11., 13-48., 50-53.sz.; 1794. II. 1-8., 10-15., 17-21., 23-53.sz.; 1795. I. 1-40., 43., 45-52.sz.; II. 1-25., 27., 32-35.sz.; 1797. I. 28., 41-42., 44.sz.; ll. 12., 14., 16., 33-35.sz.; 1798. I. 13., 18., 41., 47.sz.; ll. 8-9., 14., 18-41., 43-46., 48-52.sz.; 1799. I. 13., 15-17., 19-50.sz.; ll. 1-46., 48-53.sz.; 1800. I. 1-3., 5-51.sz.; ll. 1-20., 22-51., 53.sz.; 1801. I. 1-24., 26-34., 36-40., 42-52.sz. –X X Debrecen RK: 1789-1791.=ts.; 1795. I.=ts.; 1796. l.=ts.; 1798. I. 2., 4-31., 34-52.sz.; 1800. I. 1-17., 22-24., 27., 29-34.sz.; 1802. I. 13., 21., 23-24., 26., 30., 37., 39., 41., 43., 46.sz.; Il. 3., 22., 33-36., 38., 41-43.sz. – Eger: 1793.=ts.; 1795. I. 2-52.sz.; 1798-1799.=ts. – Gyöngyös: 1794. I. 1-37., 40-45.sz. -–Kalocsa: =ts. – Keszthely: 1799. I. 1-19., 21-51.sz.; 1800. l.=ts.; Il. 1-42., 44-53.sz.; 1802. II. 1. 3-12., 14-16., 18-22., 24-25., 28-31., 33-53.sz. – Pannonhalma: 1789.=ts.; 1792-1803.=ts. – Sárospatak: 1789.=ts.; 1794. I. 2., 5-9., 12-25., 27., 29-31., 33-34., 36-50.sz.; II.=ts.; 1795. I. 1-11., 13-31., 33-34., 36-43., 45-49., 51-52.sz.; II. 1-30., 33., 37-38., 41-47., 50-52.sz.; 1796. I. 1-3., 6-14., 16-44., 46-51.sz.; II. 1-9., 11-17., 19., 21-30., 32-46., 48-52.sz.; 1797. l.=ts.; ll. 2., 4-27., 29-51.sz.; 1798. I. 2-3., 7-8., 10-27., 29-35., 38-44., 46-51.sz.; ll. 1-4., 6-39., 41-52.sz.; 1799. I. 1-5., 7-13., 15-20., 22-31., 33-50.sz.; II. 1-30., 32-52.sz.; 1800. I. 1-37., 39-51.sz.; II. 1-13., 15-27., 30., 32-39., 42-53.sz.; 1801. I. 1-42., 44-52.sz.; II. 1-31., 33-44., 46-52.sz.; 1802. I. 1-9., 11., 13-20., 22., 25-48., 50-52.sz.; 1803.=ts. – Sopron ELK:=ts. – Szeged SK: 1789-1792.=ts.; 1793. ll.=ts.; 1794-1798.=ts. – Vác: 1795. II. 1-44., 48., 50.sz. – Zirc: 1790. II-1791. l.=ts. – X X X Cluj-Napoca RK: 1789-1791.=ts.; 1792. ll.=ts.; 1802.=ts.; 1803. 1-24.sz.

Második kiadás. "A' nemrég magokat Előfizető Uraknak... újjra nyomtattjuk az első újságárkusokat..." Közlem. L. MHírm 1793. aug. 20., 15.sz. 264.p. Azonos szövegű utánnyomás.

Megjegyzés

– Csak 1789. júl. 14-dec. 18-ig van az egyes számoknak sorszámozása.

– Az 1789. évi fedőlapot év végén nyomtatták megváltozott címmel.

– 1789-1791. évben a folyóirat nyomtató- és velin papíron készült.

– Az 1791. 1. számon nincs keltezés a 2.sz.=jan.7.

– Az 1790. márc. 12-1791. évben az egyes számokon nincs cím, keltezés a hátsó lap utolsó sora.

– A Magyar Hírmondó 1803. ápr. 1-től a Magyar Kurír-ba olvadt.

141.

Hasznos Mulatságok. Fedőlapon A' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz Toldalékul. 1840. l.f.é.: A' Nemzeti Újsághoz Toldalékul. Alcím 1831. júl. 1-1835. dec. 30-ig, A’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. Pest. 1817. jan. 1-1842. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kultsár István, 1828. ápr. 1.: Kovács Tamás, 1831. k.n.: Somogyi Csizmazia[!] Sándor, 1832. k.n.: Galvácsy László, 1838. márc. 26.: Apostol József, 1839. okt. 26.: nincs feltüntetve, 1840. jan. 1.: Nagy Pál, 1842. jún. 8.: Kovacsóczy Mihály. Kiadó, Kultsár István, 1828. júl., 1.sz.: Kultsár István özvegye, Perger Anna Mária. Ny. Trattner János Tamás, 1824. jan. 1.: Trattner Mátyás, 1828. júl. 1.: Trattner – Károlyi. 8r. 1839. jan. 5.: 4r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1817-1840. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1841. 1-103.sz.=ts.; 1842. 1-104.sz.=ts. – AK: 1817.=ts.; 1818. l.=ts.; ll. 1-42., 44-52.sz.; 1820. I. 1-16., 18-26., 28-39., 41-43.sz.; 1823. ll.=ts.; 1825. I. 1-50., 52.sz.; 1827.=ts.; 1828. I. 1-30., 32-52.sz.; ll.=ts.; 1829.=ts.; 1830. l.=ts.; ll. 2-50. sz.; 1831-1837. I.= ts.; 1838. I.=ts.; lI. 1., 3-52.sz.; 1839. 1-32., 34-50.sz.; ll.=ts.; 1840. I.=ts.; ll. 1-32., 34-49., 51-52.sz. – EK: 1817-1821. I.=ts.; ll. 1-20., 22-52.sz.; 1822.=ts.; 1823. I. 1-9., 11-52.sz.; lI.=ts.; 1824-1839.=ts.; 1842.=ts. – EöK: 1825. l.=ts.; 1827. II. 1-50.sz.; 1828. I. 1-49., 52.sz.; ll. 1-19., 21-52.sz.; 1829. I-Il.=ts.; 1830. I. 1-52.sz.; ll. 1-34., 36-52.sz.; 1831. I. 1-52.sz.; 1832-1837.=ts. – FSZEK: 1817. I. 1-25., 27-33., 35-43., 45-52.sz.; ll.=ts.; 1818. II.=ts.; 1819. I. 1-10., 12-26., 28-34., 36-52.sz.; ll.=ts.; 1820. I. 1-3., 8-10., 12-51.sz.; 1821. l.=ts.; ll. 1-9., 11-27., 19-32., 34., 36-38., 40-51.sz.; 1822-1824.=ts.; 1825. I. 1-42., 44-52.sz.; II.=ts.; 1826. I. 1-26., 29-32., 37-39., 51.sz.; ll.=ts.; 1827-1831.=ts.; 1840.=ts.; 1841. 1-2., 4-33., 35-103.sz. – OK: 1817. I-II.=ts.; 1818. I. 8., 13-26., 28-34., 36-45., 47-51.sz.; ll.1-15., 19., 26., 33., 35-37., 39-52.sz.; 1822. l.=ts.; 1824.=ts.; 1825. II.=ts.; 1826. l.=ts.; 1827-1828.=ts.; 1829. ll.=ts.; 1830. I.=ts.; 1831-1833.=ts. – PIM: 1822.=ts.; 1823. I. 1-43., 45-52.sz.; 1825. l.=ts.; 1826.=ts.; 1827. I. 7-43., 45-52.sz.; 1827. II-1828. II.=ts.; 1829. I. 2-9., 11-52.sz.; 1829. II-1830.=ts.; 1831. l.=ts.; 1834.=ts.; 1835. ll.=ts.; 1838. l.=ts. – X X Debrecen RK: 1817. I. 13-27., 30-32., 34-36., 38-52.sz.; II. 1-2., 4-12., 15-17., 21-22., 24-35., 38-48., 51-52.sz.; 1818. I. 1-12., 14-21., 24-28., 30-51.sz.; II. 3-5., 8., 10., 12-14., 17., 21-22., 33-35., 39.sz.; 1819. I. 1-21., 29., 31., 34., 37-44., 46-51.sz.; II. 1., 3., 5-14., 17., 19., 21., 23., 25-26., 28-29., 31-36., 38., 40-52.sz.; 1820. I. 1-2., 4-7., 9-18., 21-29., 31-32., 34-37., 39-52.sz.; lI. 1-29., 33., 35-52.sz.; 1821. I. 1-43., 45-52.sz.; lI. 13-14., 16-28., 31., 33-48., 50-51.sz.; 1822. l.=ts.; ll. 2-4., 6-19., 28-29., 31-33., 35-39., 41-44., 46-51.sz.; 1823. I. 1-15., 17-52.sz.; 1828. l.=ts.; 1829. I. 1-30., 33-47., 50-52.sz.; ll. 1838. l.=ts. – Eger: 1817. l.=ts.; 1818. l.=ts.; 1821.=ts.; 1823-1835.=ts.; 1839-1842.=ts. – Esztergom: 1817. I. 1-32., 34-52.sz.; 1822-1834.=ts.; 1835. I.=ts. – Keszthely: 1822. l.=ts.; ll. 1-20., 22-51.sz.; 1824-1825.=ts.; 1826. I. 1-22., 24-51.sz.; II.=ts.; 1827. I. 1-29., 31-46., 48., 50-52.sz.; II. 1-35., 37-44., 46-52.sz.; 1828. I. 1-12., 14-52.sz.; Il.=ts.; 1830.=ts.; 1831. I. 1-14., 16-52.sz.; 1840. I. 1-42., 44-52.sz.; II. 1-4., 7-30., 32-41., 47-52.sz.; 1841. 1-52., 55-103.sz.; 1842. 53-73., 76-104.sz. – Pannonhalma: 1817. I. 1-52.sz.; 1818-1835.=ts.; 1836. II.=ts.; 1837.=ts.; 1842. 53-89., 91-99., 101-104.sz. – Pápa: 1835. I. 1-47., 50-52.sz.; ll. 1-19., 21-45., 47-52.sz.; 1836. I. 1-25., 27-52.sz.; II. 1-23., 25-52.sz.; 1837. I. 1-30., 32-52.sz.; 1838-1840.=ts. – Sárospatak: 1817-1819.=ts.; 1821.=ts.; 1822. l.=ts.; 1823-1826.=ts.; 1828-1830. I.=ts. – Szombathely ÁL: 1822-1830.=ts.; 1831. II.=ts.; 1832.=ts.; 1833. l.=ts. – Vác: 1822. II-1831. l.=ts.; 1835. l.=ts.; 1837. II. 2-50.sz. – Zirc: 1817-1826.=ts.; 1835-1837. I.=ts.; 1838-1839.=ts.; 1842. I. 54., 56-104.sz. – X X X Subotica: 1831. l-ll.=ts.; 1833. ll.=ts.; 1836. I-II.=ts.; 1837. l-ll.=ts.

Második kiadás. Az 1821. 1-2.sz. más-más tartalommal, keltezés nélkül jelent meg.

Megjegyzés

-– Impresszum-adatok a félévi címlapokon vannak.

– Vajda Péter fel nem tüntetett segédszerkesztő. – L. Fenyő István: Nemzet, nép – irodalom. Vajda Péter c. fejezet. Bp. 1973. 213-268.p.

Főlap

– Hazai ’s Külföldi Tudósítások. Nemzeti Újság, 1815-1839.

– Nemzeti Újság, 1840-1848.

Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Hazai és Egyéb Kiegészítő Toldalékok – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Hazai és Külföldi Tudósítások – Hazai Tudósítások

142.

Hazai Híradó. 1828. jún. 28.: Erdélyi Híradó. 1848. jún. 1.: Kolozsvári Híradó. Kolozsvár. 1827. jan. 1-1848. nov. 10. Megj. hetenként kétszer, 1848. márc. 21.: hetenként háromszor, 1848. ápr. 6.: hetenként négyszer. Új folyam 1827. dec. 29-től. Szerk. Kiadó, Ny. Pethe Ferenc, 1831. okt. 4.: Méhes Sámuel, 1848. máj. 16.: Ocsvai Ferenc. 4r., 1838. jan. 2.: 2r.

Nyh. 1828. júl. 2., 9.sz.=2.sz.; 1834. nov. 8., 36.sz.=38.sz.; 1834. 45.sz. nem készült; 1837. máj. 2., 34.sz.=35.sz.; 1840. 36.sz. nem készült; 1841. febr. 9., 21.sz. 12.sz.; 1842. okt. 18., 82.sz.=83.sz.; 1848. jan. 28., 322.sz.=321.sz.; 1848. aug. 25., 49.sz.=50.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1828. I. 2-3., 52.sz.; ll.1-7., 9-52. + egyetlen sztl.sz.; 1829. I. 7-9., 11-15., 17-52.sz.; 1830. II. 19-20., 31., 33-51.sz.; 1832. II. 1-52.sz.=ts.; 1833. I. 1-33., 35-52.sz.; II. 1-53.sz.=ts.; 1834. I. 1-51.sz.=ts.; II. 1-53.sz.=ts.; 1835. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1836. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-53.sz.=ts.; 1837. I. 1-52.sz.=ts.; lI. 1-28., 31-52.sz.; 1838. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1839. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1840. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1841. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1842-1843. évenként 1-104.sz.=ts.; 1845. 1-26., 28-104.sz.; 1846. 105-209.sz.=ts.; 1847. 210-313.sz.=ts.; 1848. I. 314-368.sz.; 1848. l-ll.[!]. 1-94.sz.=ts. – AK: 1835.=ts. – KSZEK: 1837.=ts. – HtL: 1848. I. 314-374.sz.=ts.; I-II.=ts. – OK: 1841. I. 23., 32., 38., 41-52.sz.; ll. 1-15., 20-23., 25-34.sz.; 1848. I. 315-317., 322., 330., 332-347., 349-354., 356-358., 370-371., 373.sz.; l-ll. 1., 3-7., 10-13., 15-92.sz. – PIM: 1848. l.=ts. – SZM: 1836.=ts. – X X Debrecen EK: 1831. l. 26.sz.=ts.; 1832. I. 2-24., 27-28.sz.; 1836. I.=ts.; 1848. l-ll. 3-23., 29-93.sz. – RK: 1827. I. 1-52.sz.=ts.; II. 2-52.sz.; 1834. II. 1-25., 27-41., 44-52.sz.; 1843. I. 1-52.sz.=ts.; 1848. I. 314.sz.; l-ll. 1-4., 6., 9-43., 45-66., 68-76., 79., 85., 87-94.sz. – Eger: 1844. 1-105.sz.=ts. – Kecskemét: 1834. I. 34-35.sz.; 1835. I. 1-51.sz.; II. 1-52.sz.; 1836. I. 1-47.sz. – Pannonhalma: 1837. 52.sz. – Sárospatak:

1827. l.=ts.; ll. 1-5., 7-21., 23-28., 30-35., 37-52.sz.; + 1.sz. (dec. 29.); 1828. I. 1-52.sz.=ts.; Il. 4-13., 15-29., 31-34., 36-52.sz.; + 1 sztl.sz. + 1.sz. (dec. 30.); 1829. I. 2-30., 32-48.sz. – Szeged SK: 1832. II. 7-31., 33., 35-51.sz.; 1834. II. 1-4.,

8-10., 12-14., 16-53.sz. – X X X Aiud: 1827.=ts. – Cluj-Napoka AK: 1827. l.=ts.; II. 1-52.sz., + 1.sz. (dec.29.)=ts; 1828. I. 2-52.sz.; II. 1-52.sz., + "Ráadás.

Erdélyi Híradó 1828. dec. 27."., 1.sz. (1828. dec. 30.)=ts.; 1829. 2-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1830. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1831. I. 1-35., 44-47.sz.; 1832. I. 37-42., 44-52.sz.; 1833. I. 1-52.sz.=ts.; II.=ts.; 1834. I-1837. l.=ts.; 1837. II. 1-52.sz.=ts.; 1838-1347.=ts.; 1848. II. 1-93.sz. – EK: 1828-1831. I.=ts.; 1831. II. 1-26.sz.=ts.; 1832-1834. l.=ts.; 1834. II. 1-53.sz.=ts.; 1835-1844.=ts.; 1845. 1-104.sz.=ts.; 1846-1848.=ts. – Martin: 1848. I. 314-359., 361., 363-374.sz. – Subotica: 1846. ll.=ts.

Megjegyzés

– A Hazai Híradó indulási dátuma tévesen 1827. dec. 20. = Jordáky 17.p.

– A Nemzeti Gazda 1818-ban megszűnt, újra indult 1827-ben, mint a Hazai Híradó 1-12. számához ívenként kiadott társlap. Nemzeti Gazda címmel 2. kiadásban, könyvalakban is megjelent 1827-ben – L. Cluj-Napoca Ak.

– [Brassai Sámuel] Br.: Kis-szántói Pethe Ferenc 1831-ben az Erdélyi Híradó-t maga írta és sokszor maga is szedte. = VÚ 1857. 35.sz. 357-358.p.

– Az Erdélyi Híradónak az 1840-es években főmunkatársai Kemény Zsigmond, Kovács Lajos, Kriza János. = uo. 17.p.

– Az Erdélyi Híradó megjelenik csütörtökön a Nemzeti Társalkodóval, hétfőn a Vasárnapi Újsággal... kezd. közlem. = BiblÉrt 1840. 1.sz.

– Kemény Zsigmond ... 1841-ben Kovács Lajossal Méhes Erdélyi Híradójának szerkesztését vezette... = uo. I.köt. 242.p.

– Gyulai Pál ... pár hónapig az Erdélyi Híradó szerkesztésében vett részt. é.n. = Ferenczý–Danielik: M. írók I.köt. 175.p.

– A szerk. közli, hogy 1844. okt. 1-én Héti Tudósítások című hirdetési lapot akar kiadni. = ErdHíradó 1844. 79.sz. – Eml. még Herepey János: Hirdetési lapok... c. cikkben csak mint kiadványtervet. = MKsz 1971. 179.p. Megjelenése bizonytalan. Nem található.

Társlap

– Hirdetések, 1832-1837.

– Közhasznú Gyűjtemény, 1827.

– [Közhasznú Jegyzések, 1828-1829]

– Nemzeti Gazda, 1814-1818., 1827.

– Nemzeti Társalkodó, 1830-1844.

– Vasárnapi Újság, 1834-1848.

Hazai 's [és] Külföldi Tudósítások – L. Hazai Tudósítások

143.

Hazai Tudósítások. 1808. júl. 2.: Hazai és Külföldi Tudósítások. 1810. jan. 3.: Hazai 's Külföldi Tudósítások. 1815. jan. 4.: Hazai 's Külföldi Tudósítások. Nemzeti Újság. 1840. jan. 1. (35.évf.): Nemzeti Újság. 1848. máj. 2.: Nemzeti. Fedőlapcím, Hazai Tudósítások, mellyeket nemzeti újságképen a' magyar nemzetnek közhasznára készített Kultsár István. Az ékesszóllásnak egykori tanítója. 1809. II.f.é.: Nemzeti Újság vagy Hazai 's külföldi tudósítások a' Magyar Nemzetnek köz jovára[!], 1829. 1.f.é.: Nemzeti Újság hazai 's külföldi tudósításokból a' magyar nemzetnek köz jóvára készítettetett, 1830. l.f.é.: Nemzeti Újság, mellyet hazai 's külföldi tudósításokból a magyar nemzetnek köz jóvára alapított néhai tábla bíró t.t. Kultsár István, 1845. l.f.é.: Nemzeti Újság. Alapítá Kultsár István táblabíró, kiadja özvegye Perger Anna Maria. Alcím, 1848. máj. 2.: Politikai Hírlap. Pest. 1806. júl. 2-1848. dec. 31. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer, 1843. máj. 2.: hetenként négyszer, 1844. jan. 3.: hetenként kétszer, 1844. júl. 2.: hetenként négyszer, 1848. jún. 1.: naponként. Szerk. Kulcsár István, 1828. ápr. 1.: Kovács Tamás, 1830. jan. 1.: Somogyi Csizmazia Sándor, Galvácsy László, 1838. máj. 26.: Apostol József, 1839. nov. 2.: Nagy Pál, 1840. jan. 1.: Hindy István, 1842. jún. 8.: Kovacsóczy Mihály, 1844. júl. 2.: Majláth János és Kovacsóczy Mihály, 1845. jan. 2.: [kisfaludi] Lipthay Sándor vezetése mellett Illucz Oláh János, 1848. márc. 30.: Lipthay Sándor és Illucz Oláh János. Fel.szerk. 1848. ápr. 26.: Illucz Oláh János. Kiadó, Kultsár István, 1828. jún. 28.: Kulcsár István özvegye. Ny. Trattner Mátyás, 1814. jan. 1.: Trattner János Tamás, 1824. júl. 3.: Trattner Mátyás, 1828. júl. 2.: Trattner – Károlyi, 1848. máj. 2.: Lukács László, 1848. jún. 1.: Trattner – Károlyi. 4r., 1840. jan. 1.: 2r. FI. Tj.

Nyh. 1842. jún. 18., 50.sz.=49.sz.; 1848. aug. 16., 82.sz.=83.sz. 1848. aug. 25., 91.sz.=aug.26., 92.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1806. 1-52.sz.=ts.; 1807. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1808. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1809. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1810-1814. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1815. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1816-1820. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1821. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-51.sz.=ts.; 1822. I. 1-52.sz.= ts.; ll. 1-51.sz.=ts.; 1823-1825. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1826. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-51.sz.=ts.; 1827-1839. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1840. 1-104.sz.=ts.; 1841. 1-103.sz.=ts.; 1842. 1-104.sz.=ts.; 1843. 1-172.sz.=ts.; 1844. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-104.sz.=ts.; 1845. 1-205.sz.=ts.; 1846. 206-411.sz.=ts.; 1847. 412-617.sz.=ts.; 1848. 618-687.sz. (ápr. 30.)=ts.; 1848. (máj. 2.) 1-199.sz.=ts. – AK:=ts. – EK: 1842. 1-16., 18-104.sz.; 1843. 1-123., 125-150., 152-172.sz.; 1844. l.=ts.; ll. 1-55., 57-104.sz.; 1845. I. 1-179., 181-205.sz.; 1846. 206-384., 387-411.sz.; 1847.=ts.; 1848. (máj. 2.) 1-59., 61-115., 117-199.sz. – FSZEK: 1806-1812.=ts.; 1813. l.=ts.; 1814-1815.=ts.; 1817-1837.=ts.; 1838. l.=ts. ; 1839.=ts. – HAK: 1846.=ts.; 1847. 414-221., 223-598.,600-617.sz.; 1848. I. 618-687.sz. (ápr. 30.); 1848. (máj. 2.) 1-18., 20-43.sz. – HtK: 1813-1815.=ts.; 1830-1833. =ts. – OK: 1807.=ts.; 1817. I. 23., 28-52.sz. ; lI. 1-22., 24-35., 37., 39., 42.sz.; 1818. I. 1-7., 9-18., 20-34., 36-45., 47-51.sz.; II. 1-15., 19., 26., 33., 35-52.sz.; 1819. I. 1-20., 27-30., 33-34., 47-52.sz.; ll. 1-11., 13., 15., 17-23., 25-26., 28., 31-33., 37., 40., 42., 44-45., 47-52.sz.; 1820. I. 1-14., 18., 20., 22., 25-27., 46-47., 50-51.sz.; ll. 2-6., 12-16., 18-40., 42-44., 48-52.sz.; 1821. I.=ts.; lI. 1-4., 6-19., 21., 23-24., 26-46., 48-51.sz.; 1822. l.=ts. ; ll. 1-13., 15-48., 51.sz. – PIM: 1825. l.=ts.; 1826. I. 2-4., 6-51.sz.; 1827. I. 1-10., 12-24., 26-52.sz.; 1845. Il.=ts.; 1846. 206-290., 292-305., 307-354., 356-411.sz.; 1848. 618-625., 628-635., 638-661., 668-687.sz. (ápr. 30.); 1848 (máj. 2.) 1-12., 17-19., 21-56., 58-64., 69-72., 75-76., 78-94., 97-137., 142., 144-145., 147-173., 175-181., 183-198.sz. – RGy: 1809. I. 32-39., 41-43., 47-48.sz.; ll. 2., 4-5., 7-10., 12-18.sz.; 1829. I. 1-17., 20-47., 50-52.sz.; 1846. 206-301., 305-340., 343-411.sz. – TtM: 1816. Il.=ts.; 1817. l.=ts.; 1821. Il.=ts.; 1822. l.=ts.; 1823.=ts.; 1825.=ts. – X X Debrecen EK: 1848. 660-661., 680.sz. (ápr.30.) – RK: 1806-1808.=ts.; 1810.=ts.; 1813.=ts.; 1815.=ts.; 1817-1818.=ts.; 1820-1830.=ts.; 1832-1837.=ts.; 1844. II. 1-63., 65-104.sz.; 1845. 102-205.sz.; 1846.=ts.; 1847. 412-512.sz. – Eger: 1806-1808.=ts.; 1813. Il.=ts.; 1820-1844.=ts. – Gyöngyös: 1844. I. 1-46., 48-52.sz. – Győr PK: 1846.=ts. – Kalocsa: 1806-1810.=ts.; 1841-1842.=ts. – Keszthely: 1806. 1-16., 18-19., 21-32., 34-52.sz.; 1810-11. 1-2., 4-50.sz.; 1811. I. 1-25., 27-41., 43-52.sz.; ll.=ts.; 1812. I. 1-15., 17-20., 22-52.sz.; ll. 1-8., 10-52.sz.; 1813. I. 1-38., 40-52.sz. ; lI. 1-21., 23-30., 32-38., 40-52.sz.; 1814. I. 1-30., 33., 35., 37-38., 41-52.sz. ; ll. 1-10., 12-52.sz.; 1815. l.=ts.; 1819. I. 1-13., 15-52.sz.; ll.=ts.; 1820. l.=ts.; ll. 1-20., 22-52.sz.; 1821-1822.=ts.; 1823. I. 1-39., 41-52.sz. ; ll.=ts.; 1824.=ts.; 1825. I. 1-9., 11-52.sz. ; ll.=ts.; 1826-1828. l.=ts.; 1828. II. 1-23., 27-51.sz.; 1829. I. 1-7., 9-52.sz. ; ll.=ts.; 1830-1831.=ts.; 1842. 53-104.sz. ; 1843. I. 3-51., 53-69.sz. – Pápa: 1807. l.=ts.; 1818-1823.=ts.; 1825. I. 1-5., 7-52.sz.; 1827-1833.=ts.; 1835-1837. l.=ts. – Pécs EK: 1834. l.=ts.; ll. 1., 3-52.sz. – Sárospatak: 1806.=ts.; 1807. l.=ts.; 1833. 1. 1-9., 12-21., 23-27., 29-38., 40-52.sz.; 1834. II. 1-37., 39-52.sz.; 1835. l.=ts.; ll. 1-50., 52.sz.; 1836. I. 1-2., 4-5., 7-9., 14-52.sz.; ll.=ts.; 1837-1838. l.=ts.; 1838. II. 1-12., 14-23., 32-44., 46-52.sz.; 1839-1840.=ts.; 1841. 1-25., 28-52., 57-103.sz.; 1842. 1-45., 47-76., 78-81., 83-84., 86-104.sz. – Sopron ELK: 1807. II. 8-52.sz.; 1808.=ts.; 1809. I.=ts.; 1810. I. 1-7., 9-21.sz.; 1820. ll.=ts.; 1821. I. 1-3., 9-14., 19-52.sz.; ll. 1-30.sz.; 1822-1824.=ts.; 1825. I. 1-45.sz.; ll. 20-52.sz.; 1826-1832. l.=ts. – Szeged EK: 1825-1831.=ts. – Szolnok MK: 1838-1840.=ts.; 1841. 77-103.sz. – Szombathely PK: 1830. I. 1-8., 10-29., 31-52.sz.; ll. 1-16.sz.; 1833. I. 1-4., 7-52.sz.; ll.=ts.; 1834. I. 1-6., 8-52.sz.; 1836. I. 1-38., 40-52.sz.; ll. 1-45., 47-52.sz.; 1846. 206-277., 279-307., 309-326., 328-345., 347-384., 386-411.sz. – Vác: 1806.=ts.; 1807. II.=ts.; 1808. l.=ts.; 1821. II. 1-12., 15-49., 51.sz.; 1822-1830.=ts.; 1843.= ts.; 1844. 1-52.sz. – Veszprém: 1835. ll.=ts. – Zirc: 1847. 589-592., 594-595., 606., 608., 611-614., 616.sz.

Második kiadás

– 1826. 1-5.sz. eml. u.o. 8.sz.

– 1829. 1-4.sz. eml. u.o. 6.sz.

Megjegyzés

– A szerkesztő neve 1828-tól legtöbb esetben csak a félévi fedőlapon van.

– Illutz Oláh János 1843-ban szerk. a külföldi rovatot; Déry Mihály, Olivér névvel a lapszemlét; Bulyovszky Gyula 1848-ban színbíráló. = Ferenczy – Danielik I.köt. 68., 219.p.

– Majláth János 1844-ben "hanyatlott állapotból erőre segítette" a lapot. = Hond 1844. 24.sz., 780.p.

– A Toldalék-ok 1806-1807-ben követik a főlap paginaszámozását, a Tábori Tudósítás 1809-ben rovatcím a főlapban, ezért címfelvételük nincs.

– A címlapokon 1808. II. f é.: Magyarország címere van, 1826. II.f.é.: Magyarország összetett címere a Koronával és lombokkal, 1838. II. f.é.: méhkas ábrázolás, 1839. l. f.é.: a művészeteket szimbolizáló ábrák, virágkoszorúval, 1840. l. f.é.: címer a Koronával, 1844. l. f.é.: a tudományok szimbolikus ábrázolása.

– Színes nyomású a címlap, 1845. szept. 23-án.

Társlap

– Gazdaságbéli Gyűjtemény, 1812-1816.

– Hasznos Mulatságok, 1817-1842.

– Hazai Dolgok és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

– Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

– Hirdetések a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz. – Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. (Rendszertelenül váltakozó címmel)

– Neuwidi Újság. – Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz, 1810. (Rendszertelenül váltakozó címmel)

– Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz, – Hirdetések a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. (Rendszertelenül váltakozó címmel)

– Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz. – Neuwidi Újság, 1810. (Rendszertelenül váltakozó címmel)

Hazánk – L. Vaterland

144.

Heliconi Kedvtöltés. A' Magyar Literaturának Némelly Barátjai Által. Pest. 1819. k.n.-1820. 4.sz. Megszűnt. Megj. évenként kétszer. Szerk. Kis János. Kiadó, Ny. Trattner János Tamás. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1819. 1-2.sz.=ts.; 1820. 3-4.sz.=ts. – AK:=ts. – X X Sárospatak:=ts. – Sopron ELK:=ts. – Szeged EK:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1819. 1.sz.; 1820. 3.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

145.

Hermannstädter Intelligenzblatt. Hermannstadt. 1840. jan. 3-1840. dec. 29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Martin Edlen v. Hochmeister'schen Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-14., 16-102.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833]-1849.

Társlap

– Anhang zur Transsilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1840.

– Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelstätigkeit, 1840.

– Gratis=Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

– TranssiIvania, 1833-1848.

Héti Levél. Egyk.eln. Eml. MKurír 1787. febr. 10., 12.sz. 96.p. Eredeti címe Wöchentliche Bögen zum Nutzen und Vergnügen.

Héti Tudósítások. Kolozsvár 1844.

Nem található. Feltételezhető, hogy a Kolozsvári Hetilap 1845-1848. a Kolozsvári Héti Hírnök, 1845. és a Kolozsvári Héti Tudósítások, 1848. egykorú elnevezése. – Jakab E.: Az erdélyi hírlapirod.., 1848... [37.p.] szerint a Kolozsvári Hetilap megjelent 1843-1844. évben is.

146.

Hétilap. Kolozsvár. 1841. márc. 9. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, "Múlt és Jelen szerkesztője", Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola ny. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1. sztl.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

– Historiai Kedveskedő, 1841.

– Hon és Külföld, 1841-1842.

147.

Hetilap. Alcím, 1846. jan. 2.: Encyclopaedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel a közgazdászatra, műiparra és kereskedésre. Pest. 1845. ápr. 1-1848. ápr. 28. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Vállas Antal, 1846. jan. 2.: Wargha István, 1847. júl. 13.: nincs feltüntetve, 1847. júl. 27.: Fényes Elek. Kiadó, "Ipartestület". Ny. Beimel József, 1848. ápr. 14.: Lukács László. 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1845. okt. 7., 54.sz.=55.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1845. 1-79.sz.=ts.; 1846. 1-104.sz.=ts.; 1847. 105-209.sz.=ts.; 1848. 1-33.sz.=ts. – AK: 1845. 27-34., 36., 39-43., 45-48., 50-54., 56-58., 62-66., 68-79.sz.; 1846. 1-20., 22-104.sz.; 1847. 105-204., 206-209.sz. – EK: 1845. I. 1-58., 60., 62-79.sz.; 1846. 1-49., 51-104.sz.; 1847-1848.=ts. – EöK: 1846. 1-37., 40., 43-104.sz. – FSZEK: 1845. 1-39., 41-44., 46-66., 68-79.sz.; 1846.=ts.; 1847. 105-156., 158., 179., 181-186., 188-209.sz.; 1848. 1-29., 31-33.sz. – KEK: 1845. 1., 8-9., 12-16., 63-72., 74-79.sz. – KKK: 1845-1847.=ts. – MENyCs: 1846.=ts. – OK: 1845-1846.=ts. – PIM: 1848.=ts. – X X Debrecen EK: 1845. 1-4., 6-19., 21., 25-46., 53-54., 57-70., 72., 74-75., 77-79.sz.; 1846. 1-5., 7-13., 18-19., 22-24., 28., 45-46., 49-52., 54-55., 63-65., 67-84., 86-89., 96., 102-103.sz.; 1847. 135-154., 160-163., 165-174., 178-194., 203.sz.; 1848. 7-25., 27., 29-33.sz. – RK: 1845. 1-67., 69-79.sz.; 1846.=ts.; 1847. 105-156.sz. – Gyöngyös: 1848. 1-27., 29-33.sz. – Keszthely: 1846. 1-11., 26., 45., 48-50., 52-79., 82-104.sz.; 1847. 105-209.sz. – Pannonhalma: 1845-1847.=ts. – Pápa: 1845.=ts.; 1847-1848.=ts. – Pécs EK: 1847.=ts.; 1848. 1-29., 33.sz. – Sárospatak: 1845. 27-39., 41-54., 56-58., 60-77.sz.; 1846. 1-2., 4-69., 71-91., 93-104.sz.; 1847. 105-164., 167-171., 173-182., 184-209.sz.; 1848. 1-5., 7-18., 20-33.sz. – Szeged SK: 1848. 22-29., 31-33.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1846. 53-104.sz.; 1847-1848.=ts.

Második kiadás 1848. 10.sz. – Eml. uo. 11.sz. 175-176.p.

Megjegyzés

– Megszűnés miatt az előfizetők 1848. jún. 30-ig a Marczius Tizenötödiké-t kapják. – L. uo. 1848. ápr. 28., 33.sz.

– Bevezetés. 1845. ápr. 1., 1.sz.-on. = Program és hivatás. Bp. 1978. 129-131.p.

148.

Hétilapok. Fedőlapcím és alcím, Műtudomány', és egyéb hasznos isméretek' terjesztésére. Eger. 1838. júl. 7-1838. dec. 29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Joó János. Ny. Érseki Lyceum' betűjivel. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-26.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – MENyCs:=ts. – NM:=ts. – X X Eger:=ts. – Esztergom: 18-26.sz. – Pápa:=ts. – Sopron ELK:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – EK:=ts. – Nitra:=ts.

149.

Híradó. Bécs. 1814. jan. 4-1814. ápr. 19. Megj. rendszertelenül. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – X X Keszthely:=ts. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– A Híradó rovat a főlapban 1814. máj. 24-től.

Főlap

– Nemzeti Gazda, 1814-1818.; 1827.

150.

Hirdetések. Alcím, Az Erdélyi Híradó …dik számjához. Kolozsvár. 1832. szept. 11., 21.sz.-1837. k.n., II. 15.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó Ny. Tilts János. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1832. 21., 23., 25., 37., 43., 45.sz.; 1833. 8.sz.; 1834. I. 1., 4., 10., II.7-8.sz. – FSZEK: 1837. I. 5.sz. – X X X Aiud: 1834. I. 15.sz.; 1835. I. 1-16.sz.; 1836. II. 1-24.sz.; 1837. I. 1-17.sz., II. 5-15.sz.

Főlap

– Erdélyi Híradó, 1828-1848.

Társlap

– Nemzeti Társalkodó, 1830-1844.

Hirdetések a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz – L. Toldalék a' Külföldi 's [és] Hazai Tudósításokhoz (1816-1839).

151.

Hirdető. Alcím, Függelék a' Magyar Gazda 's Műipar czímű gazdasági hetilaphoz. Pest. 1841. márc. 10-1843. nov. 23. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János, 1842. jan. 2.: Török János "ismeretterjesztő szakosztály' felügyelete alatt." Kiadó, Magyar Gazdasági Egyesület. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. II. 12-14., 31.sz.; 1843. 25., 41., 48., 50., 54., 57., 90.sz. – EK: 1841. II. 2-51.sz. – FSZEK: 1843. 25., 41.sz. – KSHK: 1841. I. 1-22.sz.; ll. 1-51.sz.; 1842. 71., 93.sz. – OK: 1843. 54., 57., 59., 71., 94.sz. – OMgK: 1841. II. 1-42., 48-51.sz.; 1842. 21-22., 24., 42., 47., 62., 71., 93.sz.; 1843. 57., 59., 71.sz. – RGy: 1841. I. 1-20.sz.; 1842. 21-22., 24., 42., 47., 62., 71., 93.sz.; 1843. 25., 41., 48.sz. – X X Debrecen EK: 1841. II. 4-7.sz. – Esztergom: 1842. 62., 93.sz.; 1843. 25., 41.sz.

Megjegyzés

– A Hirdető 1846. jan. 15-től rovat a főlapban.

Főlap

– Magyar Gazda, 1841-1848.

Társlap

– Műipar, 1841.

– Toldalék a Magyar Gazda ... évi ... számához, 1842.

152.

Hirdető a' Figyelmezőhez. Pest. 1837. jan. 31-1837. máj. 2. Megj. havonként. Szünetelt ápr. hóban. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2., 4.sz. – AK: 3-4.sz. – EK: 1-2., 4.sz. – EÖK: 1.sz. – KKK: 3-4.sz. – KEK: 1-2., 4.sz. – OK: 1-4.sz.=ts. SZM: 1-2., 4.sz. – SZtM:=ts. – X X Debrecen EK:=ts. Esztergom:=ts. – Győr PK:=ts. – Pannonhalma:= ts.

Megjegyzés

– A Hirdető... 1837. jún.-tól rovat a főlapban.

Főlap

– Athenaeum, 1837-1843.

Társlap

– Figyelmező, 1837-1840.

Hírlő. Rovatcím az Ismertető az Összművészet- és polgári szorgalom c. folyóiratban. Eml. uo. 1836. 20.sz. hogy önálló folyóirat lesz 1837-től, de ezután rovatcím maradt.

153.

Hírnök. Fedőlapcím, Politikai, tudományos, művészeti 's szépliteraturai hírlap, 1838. I. é.f.: Politikai lap. Pozsony. 1837. júl. 4-1845. jún. 27. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Balásfalvi Orosz József. Ny. Wigand Fridrik Károly, 1838. jan. 2.: Schmid Antal. 2r. FI.

Nyh. 1840. aug. 24., 86.sz.=68.sz.; 1843. jún. 22., 41.sz.=49.sz.; 1844. máj. 3., 53.sz.=35.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1837. 1-52.sz.=ts.; 1838-1844. évenként 1-104.sz.=ts.; 1845. 1-52.sz.=ts. – FSZEK: 1837-1840.=ts.; 1841. 1-17., 19-22., 24-52., 61-75., 87-95., 97-104.sz.; 1842. 1-23., 25-42., 44-50.sz.; 1843. 1-48., 50-104.sz.; 1844-1845.= ts. – OK: 1838.=ts.; 1839. 1-63., 65-104.sz.; 1840.=ts.; 1841. 1-52.sz.; 1843. 1-7., 9-13., 15-42., 44-75.sz. – PIM: 1844.=ts. – X X Debrecen RK: 1837.=ts.; 1838. 1-31., 33-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 1-10., 12., 14-26., 29., 31-37., 40-104.sz.; 1841-1842.=ts.; 1843. 52-103.sz. – Eger: 1838-1839.=ts. – Keszthely: 1838-1839.=ts.; 1840. 6-83., 85-103.sz.; 1841. 55-104.sz.; 1842. 2-9., 11-104.sz.; 1843. 1-51.sz. – Pannonhalma: 1837-1844.=ts. – Pécs EK: 1838.=ts.; 1839. 1-12., 14-31., 33-104.sz.; 1840-1845.=ts. – Sárospatak: 1838.=ts.; 1839. 1-41., 45-51., 53-91., 93-104.sz.; 1840. 1-49., 51., 56-104.sz.; 1841. 1., 4-13., 21-35., 37-58., 60-70., 72-104.sz.; 1842. 1-47., 49-70., 72-75., 77-104.sz. – Sopron ELK: 1837. 33., 36-52.sz.; 1838.=ts. – ÁL: 1839. 1-98.sz.; 1840-1844.=ts. – Szolnok: 1840.=ts.; 1842. 1-51.sz. – Szombathely PK: 1838. 1-70., 72-104.sz.; 1839. 1-32., 34-104.; 1840.=ts.; 1841. 1-60., 63-104.sz.; 1842-1845.=ts. – Zirc: 1840. 1-9.sz.; 1844-1845.=ts. – X X X Martin:=ts. – Subotica: 1841.=ts. – Zagreb: 1838. 79-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 1-2., 7-104.sz.; 1842. 1-33., 60-104.sz.; 1843. 2-60.sz.; 1844. 88-104.sz.

Megjegyzés

– Az országgyűlés ideje alatt, 1843. máj. 14-től a Hírnök meglevő, folytatólagos sorszámozása mellett, azzal egyidejűleg új számozás kezdődik, megj. 1-65.sz. – L. OSZK

– Birányi Ákos "1844-ben a pozsonyi Hírnök szerkesztését vette át és folytatta... 1845-ki június végéig". – Ferenczi – Danielik 56.p.

Társlap

– Századunk, 1838-1845.

154.

Históriai Kedveskedő. Alcím, Irodalmi és történeti közlöny, a Múlt és Jelen toldaléka. Kolozsvár. 1841. jún. 18-1841. jún. 20. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola ny. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. 48., 51-52.sz. (A Magyar Gyermekbarát 1843. évéhez kötve)

Megjegyzés

– Petrik szerint megszűnt 1848-ban.

– A kiadvány jellege miatt határterület a folyóirat és sorozat között. Folyóiratnak tekinti Kereszty; Szalády.

– A sorszámozás azonos a főlapéval, a paginaszámozás önálló.

Főlap

– Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

– Hétilap, 1841.

– Hon és Külföld, 1841-1842.

155.

Historisch – kritisch – moralische und politische Beyträge zur Beförderung der deutschen Litteratur der schönen Wissenschaften, Kenntnisse, Künste und Sitten. Pressburg. 1783. máj. 22. Megj. hetenként. Kiadó. Löwe.

Nem található. Megjelenését eml. Pressburger Zeitung 1783. 39.sz.; Magyar Hírmondó 1783. I. 77.sz. – Eml. Dezsényi; Réz; Zuber; Mo bibliogr., VI. köt. 447.p.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Historisch-politische Miscellen für Zeitungsleser – L. Miscellen für Zeitungsleser oder Historisch-politische Denkwürdigkeiten aus dem Archive der Zeit

156.

Historisch-politische Journal der kaiserl. königl. Erblände. Wien. 1792. jan.-1792. jun. Megj. havonként. Szerk. Hoffmann. Kiadó, Ny. Kommission der Hörlingischen Buchhandlung. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 3.sz. – X X Pápa: 1-6.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1-4.sz.

Hivatalos Értesítő Budapest 1849. Rovatcím a Magyar Hírlap-ban Szalády önálló hírlapként tartja nyilván.

Hofbericht – L. [Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung

157.

Hofbericht von Kriegsvorfällen Nro... Alcím, Aus der Beylage zur Wiener-Zeitung Nro ... genommem, 1799. k.n., 29.sz.: Hofbericht als Beylage zum neuen Courier von Ungarn. Wien. 1789. k.n., 20.sz.-1799. júl. 23. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1789. 20-21.sz.; 1799. 17-18., 29., 31., 33-40., 42-43., 47-50., 52-54., 56.sz. – X X Esztergom: 1799. 53-81., 88.sz. – Sopron ELK: 1797. 6-10.sz.

Főlap

– Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

– N[euer] Courier aus Ungarn, 1798-1799.

– Neuer Kurier aus Ungern von Kriegs= Staats und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

– Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr ..., 1795.

– Ofner und Pester Ober-Postamts=Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1795-1797.

Társlap

– Beilage zu Nro. ... des Neuen Kurier. Ungern, 1788-1789.

– [Beilage] Beylage zu Nro. ... Neuen Courier von Ungern, 1798.

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Extrablatt zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1.789.

– Literarischer Anzeigen für Ungern, 1798-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

158.

Hon és Külföld. 1843. jan. 3.: Toldalék a Múlt és Jelenhez. 1844. jan. 2.: Hon és Külföld. Fedőlapcím, Hon és Külföld historiai statistikai és földleírási tekintetben ismertetése mint Múlt és Jelen melléklapja, 1843. jan. 3.: Hon és Külföld mint a Múlt és Jelen toldalékja. Alcím a félévenkénti első számokon, Mint a Múlt és Jelen toldalékja. Kolozsvár. 1841. jan. 5-1848. máj. 9. Megj. hetenként kétszer, 1842. ápr. 5-1842. máj. 31-ig hetenként egyszer, két-két összevont számmal, 1842. máj. 27.: hetenként kétszer. Szerk. Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref. Főiskola könyv- és kőnyomó intézete, 1846. ápr. 21.: Királyi Lyceum könyvnyomó intézete. 4r. FI. Tj.

Nyh. 1846. júl. 2., 1.sz.=53.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1841. 1-3., 9-105.sz.; 1842. 5-52., 54-76., 78., 82-101., 103-104.sz.; 1843. 1-27., 30-52., 55-59., 66-67., 69-75., 77-89., 91., 93., 95., 97-100., 103-sz. ; 1844. 105.sz.=ts.; 1846. 1-79., 81-97., 99-105.sz.; 1847. 1-83., 85-104.sz.; 1848. 1-37.sz.=ts. – AK: 1841. 1-56., 58-105.sz.; 1842. 1-104.sz.=ts.; 1846. 1-105.sz.=ts.; 1847. 1-32., 34-53., 55-58., 60-63., 65., 68-70., 73-74., 76-80., 82-89., 91-101., 104.sz. – EK: 1841. 1-105.sz.=ts.; 1842. 1-71., 73-100., 102., 104.sz. ; 1843. 1-104.sz.=ts.; 1844.=ts. ; 1845. 1., 3-104.sz.; 1846. 1-94., 96-105.sz.; 1847. 1-20., 26-104.sz.; 1848.=ts. – FSZEK: 1841.=ts.; 1842. 1-29.sz.; 1846.=ts.; 1847. 1-104.sz.=ts. – KEK: 1841. 53-104.sz. – PIM: 1842. 1-46., 48-51.sz.; 1843. 1-17., 19-25., 45., 47-48., 50., 85.sz.; 1844. 3-4., 10., 12., 16., 18., 27., 63., 66.sz.; 1846. 33., 41-42., 45-46., 48., 50., 57-58., 65., 68., 73., 75-76., 79., 81-82., 91-102., 104.sz.; 1847. 1-3., 8., 12-14., 17., 20., 22., 49-50., 70., 72-74., 76., 78-83., 88-91., 93., 95-96., 100-103.sz. – RGy : 1841. 1-50.sz.; 1842. 26-78., 81-90., 92-94., 97., 102-104.sz. ; 1844. 5-17., 19., 21-22., 24-38., 46-68., 71-74., 77-81., 83-84., 86-105.sz.; 1845. 1-2., 4-5., 7-8., 10-16., 18-22., 24-30., 34-41., 43., 46-51., 53-57., 60-68., 73., 76-78.sz.; 1847. 18., 20., 28-31., 35-39., 41-43., 45-77., 79-102.sz. – X X Debrecen RK: 1841.=ts. ; 1842. 3-8., 11-13., 15-49.sz.; 1843. 1-52.sz. – Eger: 1841-1843.=ts. – Kecskemét: 1841. 1-83., 85-105.sz.; 1842. 1-51.sz. – Pápa: 1841.=ts. – Pécs EK: 1841-1842.=ts.; 1844. 1-10., 12-105.sz. ; 1845. 1-105.sz.=ts.; 1846. 1-13., 16-105.sz.; 1847.=ts. – Sárospatak: 1841. 1-27., 29-50., 53-104.sz.; 1842. 1-51., 53-57., 59-89., 91-104.sz. – Sopron ELK: 1841. 1-30., 35-36., 40., 42., 44., 46-52.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1842-1843.=ts.; 1844. 1-33., 35-105.sz.; 1845.=ts.; 1846. 1-6., 8-12., 14-15., 22-25., 28-52., 54., 59-105.sz.; 1847. 4-56., 58-69., 71-87., 89-95., 102.sz.; 1848. 1-2., 4-37.sz.

Második kiadás

– 1841. 1-2.sz. Eml. Hétilap 1841. febr. 9., sz.n.

Főlap

– Jelen, 1848.

– Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

– Hétilap, 1841.

– Historiai Kedveskedő, 1841.

– Kolozsvári Hetilap, 1845-1848.

– Magyar Gyermekbarát, 1843-1844.

159.

Honderű. Fedőlapcím, Szépirodalmi és divatlap. Divatképek, fametszetek és más műmellékletekkel, 1844. l. f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap. Divatképek, fametszetek s más műmelléklettel. 1847. I. f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap. Divatképek, fametszvények, kőrajzok, hímzetminták, zeneművek s más mellékletekkel, 1847. II. f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap. Eredeti aczélmetszetű párisi divatképekkel s más mellékletekkel. 1348. I. f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap. 1848. ápr. 18.: nincs feltüntetve. Buda. 1843. jan. 7-1848. ápr. 2. Mutatványszám 1848. jan. 4. Megj. hetenként, 1845. jan. 2.: hetenként háromszor, 1845. máj. 13.: hetenként. Szerk. Petrichevich Horváth Lázár, 1844. júl. 6.: Nádaskay Lajos, 1845. júl. 6.: P. Horváth Lázár. Kiadó, Emich Gusztáv, 1844. jan. 6.: P.Horváth Lázár. Ny. Egyetemi. 8r., 1844. júl. 6.: 4r. Cl. FI. Tj. Illusztrált az 1843-1847. évben.

Nyh. 1845. jan. 9., 2.sz.=3.sz.; 1845. jan. 14., 3.sz.=4.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1843-1844. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1845. I. 1-45.sz.=ts.; 1845. ll-1847. Il. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1848. jan. 8-tól 1-6., 8-13.sz.; 1848. ápr. 6-tól 1-20., 22-25.sz.; 1848. júl. 4-től 3-4., 6-22., 24-31.sz. – AK: 1843-1844.=ts.; 1845. I. 38., 42-44.sz.; ll.=ts.; 1846-1847.=ts. – EK: 1843. I. 1-7., 11-14.sz.; ll.=ts.; 1844-1845.=ts.; 1846. I. 1-4., 6-26.sz.; ll.=ts.; 1847. I. 1-17., 19-26.sz.; ll.=ts.; 1848. jan. 8-tól 1-6., 8-13.sz. – FSZEK: 1843. I. 1-10., 12-26.sz.; ll.=ts.; 1844. I. 1-21., 23-26.sz.; ll.=ts.; 1845. I.=ts.; ll. 1-18.sz.; 1846. l.=ts. – IM: 1843. I. 1-12.sz.; 1844. l.=ts. – OK: 1844. II. 1-25.sz.; 1847. l.=ts.; II. 1-21., 23-26.sz.; 1845. II. 1-18., 21-26.sz. – PIM: 1843. I.=ts.; 1844. II-1847. II.=ts.; 1848. jan. 8-tól 1-26.sz.=ts.; ápr. 6-tól 1-25.sz.=ts.; júl. 4-től 1-32.sz.=ts. – RGy: 1843. l.=ts.; ll. 1., 9-19., 25-26.sz.; 1844. l.=ts. – X X Debrecen EK: 1843.=ts.; 1844. l.=ts.; 1846. l.=ts. – RK: 1843. I. 1-23.sz.; 1844. I. 1-16., 18-26.sz.; 1846. ll.=ts. – Esztergom: 1844. I.=ts.; ll. 1-9., 12-26.sz.; 1845. I. 1-3., 5-38.sz. – Pannonhalma: 1843. I-1844. l.=ts.; 1844. II. 1-6., 8-26.sz.; 1846. I. 1-23., 25-26.sz.; 1847.-1848.=ts. – Pápa+: 1843. I-1844. I.=ts.; 1844. II. 2-6., 10-13., 15-26.sz.; 1845. II. 1-12., 14-15., 20-21., 24-25.sz.; 1846.=ts.; 1847. I. 1-8., 10-26.sz.; ll.=ts. – Sopron ELK: 1847. I. 1-18., 23-25.sz.; ll. 1-3., 5., 10., 15-20., 25-26.sz. – Szeged EK: 1843.=ts.; 1845. I. 1-3., 5-45.sz. – SK: 1848. ápr. 6-tól 19., 21-24.sz.; 1848. júl. 4-től 1-21., 24-32.sz. – Szombathely ÁL: 1848. jan. 4.=mutatványszám. – Vác: 1848. ápr. 6-tól 1-2., 5-25.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1844. l.=ts.; 1846. I. 4., 8-9., 15.sz.; 1847. I. 3-9., 11-13., 16-18., 20-26.sz. – Novi Sad: 1843. I. 1-13.sz.; 1844. I. 4-5., 7., 17-18.sz. – Subotica: 1843. ll.=ts.

Második kiadás 1843. I. 1-26.sz. L. uo. 1843. II. 25.sz.; 1844. 8-9.sz.

Megjegyzés

– Berecz Károly "két évig" a Honderű segédszerkesztője volt. = Ferenczi – Danielik I.köt. 48.p.

– A Honderű 1848. aug. 6-tól a Nép-Elem-be olvadt.

– A Morgenröthe a Honderű nem szöveghű, német nyelvű kiadása.

– A fejlécek 1844. II. f.é.-ben jelenetképes díszes keretben vannak. G.A. Riedel sc. 1845. I. f.é.-ben Magyarország címere.

– A fedőlapokon Erdély és Magyarország címere díszes keretben, jelenetképekkel. Riedel sc.

– Vezérhang. Bevezetés 1843. jan. 7., 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 126-128.p.

Utóbb Reform, 1848.

160.

La Hongrie. 1848. k.n., 4.sz.: La Hongrie en 1848. Alcím, Recueil politique, historique et littéraire. Paris. 1848. júl. 29-1848. dec. 10. Megj. hetenként. Szerk. Jean Boldényi es August de Gérando. Ny. Imprimé centrale de Napoleon, 4r., 1848. k.n., 2.sz.: 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1-4.sz.=ts. – X X X Paris, Bibliothèque Nationale: eredeti 1-4.sz.

Megjegyzés

– Jean Boldényi családi neve ifj. Szabó Pál.

– Szinnyei J.: A M. Hírlapirod ... 1848-1849. c. szerint megj. 1849-ben is.

Honi Irodalmi Hirdető – L. Honi Literatúrai Hirdető

161.

Honi Literaturai Hirdető. 1842. k.n., 2.sz.: Honi Irodalmi Hirdető. Alcím, Minden újonn megjelent 's azon régibb hasznos könyvekről mellyek Eggenberger J. és fia' könyvkereskedesökben Pesten a' ferencziek terén 413. szám alatt ezüst áron találhatók. A' honi irodalmi hirdető czélja minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi tárgyakat lehető gyorsan közzé tenni; mellyre nézve minden kiadók felszólítatnak, munkáikból a' hirdető kiadóihoz egy egy példányt beküldeni ne sajnálnának. A' benne felsorozott munkákkal Eggenberger és fia' könyvkereskedése mindenkor szolgálhat, 's úgy szinte minden új kiadásokat is szívesen elfogad. 1844. jan.: ... A' benne felsorolt munkák ... könyvkereskedésében mindenkor megszerezhetők, a' hol is új munkák bizományban vagy kiadás végett készen elfogadtatnak, 1845. jan.-1847. dec.-ig. A' honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó végén egy negyed vagy félíven, és minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a' közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb ki-vihetésre nézve minden kiadók felszólítatnak: munkáiból a' hirdető szerkesztőjének Eggenberger J. és fia' könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni ne sajnálnának. Pest. 1842. k.n.-1848. dec. Megj. havonként. Szerk. Eggenberger és Fia, 1844. jan.: Magyar Mihály, 1845. jún.: nincs feltüntetve, 1845. okt.: Eggenberger J. és Fia. Ny. Trattner – Károlyi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1842. 1-3.sz.=ts.; 1843. I. 1-6.sz.=ts.; ll. 1-6.sz.=ts.; 1844. 1-12.sz.=ts. – AK: 1844-1848. évenként 1-12.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1843. II. 1., 3-6.sz.; 1844. 2., 7., 9., 11-12.sz.; 1846. 4. sz. – Pannonhalma: 1843. II-1848.= ts. – Szeged SK: 1843. II.=ts.; 1844-1846.=ts.

162.

Honi- 's Külföldi Gazda és Kereskedő. 1837. júl. 2.: Ismertető Honi- 's Kül-gazdaságban és Kereskedésben. 1838. júl. 1.: Ismertető Honi 's Külföldi Gazdaságban és Kereskedésben. Pest. 1837. jan. 1-1839. jún. 27. Megj. hetenként, 1837. júl. 2.: hetenként kétszer. Szerk. Borsos Márton, 1838. júl. 1.: Fényes Elek, 1839. jan. 27.: Borsos Márton. Kiadó, Borsos Márton. Ny. Egyetemi. 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1837. júl. 2.; 22.sz.=1.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1837. I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1838. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1839. 1-51.sz. – FSZEK: 1839. 1-52.sz.=ts. – KEK: 1837. II-1839.=ts. – X X Debrecen RK: 1839. 1-40., 43., 45-46., 49-52.sz. – Eger: 1837. I-1839.=ts. – Kecskemét: 1837. I. 1-5., 8., 10., 12-25.sz.; ll.=ts. – Keszthely: 1839. 1-25., 28-52.sz. – Pannonhalma: 1837. II-1839.=ts. – Pápa: 1837. II-1839.=ts. – Sopron ÁL: 1837. II-1839.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1837.=ts.; 1838. I. 1-50.sz.; 1839.=ts.

Megjegyzés

– Az Ismertető Honi 's Külföldi Gazdaságban ... 1839. júl. 4-től rovat a főlapban.

Főlap

– Ismertető az Összművészet- és Polgári Szorgalomban, 1837-1839.

163.

Honleányok Könyve. Fedőlapcím, Közhasznú isméretek terjesztésére a' gyöngéd nőnem körében. Pest. 1847. ápr., jún., okt. Megj. rendszertelenül. Szerk. "Jelesb írók és írónők közremunkálásával". Szerk. Oroszhegyi Józsa. Kiadó, Röszler Ágnes. Ny. Emich Gusztáv. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.=ts. – OEK:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés

– Közlemény a fedőlapon "Figyelmeztetés. Honleányok lapjai címen hirdették megjelenése előtt a Honleányok könyvét."

– "Minden műmelléklet külön szabott áron kapható"

Honleányok Lapjai. Egyk. eln. Eml. Honleányok Könyve fedőlapján.

164.

Honművész. Fedőlapon, A' Regélő Folyóírásnak Társa. 1834. ápr. 3.: A' Regélő Folyóíratnak Társa. Pest. 1833. ápr. 4-1841. jún. 27. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Rothkrepf [Mátray] Gábor, 1838. jan. 4.: Mátray Gábor. Ny. Trattner – Károlyi. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1833. 1-78.sz.=ts.; 1835-1840. évenként 1-104.sz.=ts.; 1841. 1-51.sz.=t5. – AK: 1833.=ts.; 1834. 1-103.sz.=ts.; 1835-1841.=ts. – EK: 1833.=ts.; 1834. 1-78.sz.; 1835.=ts.; 1836. 1-33., 36-81., 83-104.sz.; 1837. 1-59., 61-100., 102-104.sz.; 1838. 52-102., 104.sz.; 1839. 53-104.sz.; 1840. 1-8., 10-13., 15-16., 18-27., 29-31., 33-46., 49., 52.sz. – FSZEK: 1833. 1-46., 48-78.sz.; 1834-1841.=ts. – KKK: 1833. 53-74., 76-78.sz.; 1834-1835.=ts. – NM: 1833. II. 1-25.sz.; 1834. 27-52.sz. – OK: 1833-1834.=ts.; 1835. 1-52.sz.; 1836.=ts.; 1838. 52-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 1-52.sz. – RGy: 1834. 1-79., 83-87., 89., 93-94., 96., 101-103.sz.; 1835. 53-78.sz.; 1836. 2-3., 8-10., 15-16., 18-19., 22., 27.sz.; 1837. 53-66., 68-104.sz. – SZM: 1837-1838.=ts. – SZtM: 1833. 27-78.sz.; 1834. 27-78.sz.; 1835.=ts.; 1836. 53-103.sz.; 1837. 53-104.sz. – X X Debrecen EK: 1834. 2-48.; 1835. 53-104.sz.; 1836. 1-52.sz. – RK: 1833. 1-70., 72-76., 78.sz.; 1835.=ts.; 1836. 53-104.sz.; 1837.=ts.; 1839. 53-104.sz. – Gödöllő: 1834. 1-38., 40-42., 76-104.sz.; 1839. 53-64., 97-98.sz. – Pannonhalma: 1833. 2-78.sz.; 1834-1840.=ts. – Pápa: 1836-1837.=ts.; 1838. 1-51.sz.; 1839-1840.=ts. – Pécs EK: 53-67., 69-70., 73-78., 80-101., 103.sz.; 1838-1839.=ts. – Sárospatak: 1833.=ts.; 1835-1836.=ts.; 1837. 53-81., 83-89., 91-103.sz.; 1838.=ts.; 1841.=ts. – Sopron ELK: 1834-1841.=ts. – Szeged EK: 1838-1841.=ts. – Szombathely ÁL: 1833. 1-9., 12-26.sz. – Vác: 1836-1839.=ts. – Zirc: 1833.=ts.; 1834. ll.=ts.; 1835.=ts.; 1836. II.=ts.; 1839.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1833. 1-22., 24-28., 33., 35-37., 39-40., 42., 44., 46-50., 52-78.sz.; 1834. 1-51.sz.; 1835. 53-104.sz.; 1836-1840.=ts.; 1841. 1-2., 4-51.sz.

Társlap

– Regélő, 1833-1841.

165.

Honnyi Levelek és Tudósítások. 1813. jan., 4.sz.: Honnyi Levelek, Tudósítások, Akták, Egyebek. 1813. jan., 6.sz.: Honnyi Levelek és Tudósítások. 1813. jan., 9.sz.: Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek. 1815. ápr. 4.: Rendkívüli való Toldalék. 1815. jún. 30.: Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívül való Toldalékkal. 1816. ápr. 12.: Hazai és Egyéb kiegészítő Toldalékok. 1816. júl. 2.: Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok. Béts. 1812. jan.-1816. júl. 30. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó. Decsy Sámuel és Pánczél Dániel. Ny. Haykul Antal, 8r., 1813. júl. 6.: 4r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1812. ll. 1-9.sztlsz.; 1813. I. 1-33.sz.=ts.; ll. 1-34.sz.=ts.; 1814. l. 1-44.sz.=ts.; ll. 1-47.sz.=ts.; 1815. 1-67.sz. – AK: 1814. I-II.=ts.; 1816. 1-29.sz. – FSZEK: 1813. II.=ts.; 1814. I. 1-19., 21-33., 37-43.sz.; 1815. 1-8., 10-65., 67-68.sz.; 1816. 1-9., 11-23., 29.sz. – RG y: 1813. II. 1-24., 26-31., 33-34.sz. – X X Keszthely: 1812. I. 1-7.sztlsz.; ll. 1-12., 25-52.sz.; 1813. I. 3-4., 6., 8-15., 19-21., 23-24., 26-31., 33.sz.; lI. 1-2., 7., 9., 13-15., 17-20., 25., 28.sz. – Sárospatak: 1812. I. 1-11.sztlsz.; 1813. l-lI.=ts.; 1814. I. 1-43.sz.; ll. 1-43., 45-47.sz.; 1815. 1-9., 11-15., 17-37.sz.; 1816. I. 1., 3-29.sz. – Vác: 1814. l.=ts.

Megjegyzés

– Impresszum-adatok a félévi címlapokon vannak.

– A Hazai Dolgok... 1816. aug. 2-től a főlapba olvadt.

– Előfordult, hogy a folyamatosan azonos címmel megj. számok között egy-egy szám a fent felsoroltak valamelyik címével váltakozva jelent meg.

Főlap

– Magyar Kurír, 1786-1832.

Honnyi Levelek, Tudósítások, Akták, Egyebek – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívül való Toldalékkal – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Honunk Állapota a nép felvilágosítására. Szabadka. 1848-1849. Szerk. Kiadó, Szép Ferenc. Ny. Bittermann Károly. 4r.

Nem található. Szabadkán a fenti címen kívül csak a Közlönykivonata c. hetilap létezett 1849-ben. A két kiadvány azonos céllal és impresszum adatokkal jelent meg, feltételezhető, hogy a Honunk Állapota a nép felvilágosítására címmel a Közlönykivonata a laphiányok pótlására c. hetilap egykorú elnevezése. Bizonytalan megjelenéssel eml. Iványi; Kolozsi; Petrik; Szalády.

166.

Honvéd. Kolozsvár. 1848. dec. 28-1849. aug. 14. Megszűnt. Megj. naponként. Szünetelt, 1849. jún. 22-jún. 25-ig. Szerk. Kiadó, Ny. Ocsvai Ferenc. 4r., 1849. jún. 25.: 2r., Magyar – német nyelvű 1849. jún. 25-t51.

Nyh. 1849. 51.sz. nem készült.; 1848. jan. 1., 4.sz.=1849. jan. 1., 4.sz.; 1849. júl. 26., 179.sz.=180.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 1-3.sz.=ts.; 1849. 4-152.sz. – EK: 1848.=ts.; 1849. 4-28.sz. – FSZEK: 1848.=ts.; 1849. 4-151.sz. – HtL: 1849. 101-195., 197.sz. – OK: 1848.= ts.; 1849. 4-100., 105-107., 109., 117-130., 132-133., 136-140., 142-179., 181-195.sz. – PIM: 1848.=ts.; 1849. 4-152.sz. – X X Debrecen EK: 1848.=ts.; 1849. 4-152.sz. – RK: 1848.=ts.; 1849. 4-29., 31-64., 66-166., 168-181., 184-195.sz. – Sárospatak: 1849. 13-14., 19-20., 22-26., 28-30., 32-33., 35-42., 44-48., 50-55., 57-61., 64-84., 86-95., 97-100., 102-110., 112-116., 118-132., 134-175., 177-196.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1848.=ts.; 1849. 4-194., 197.sz.

Rendkívüli számok az 1849. évben

márc.15. Kiss Sándor jelentése Szeben ... győzedelmes ostromáról. 1 p.
OK – Sárospatak

márc.15. Martius tizenötödikének ... ünnepét ... nagyszerűvé emelte Bem ... tábornokunk. Szeben márc.15. Kiadó, Kiss Sándor 1 p.
Sárospatak

márc.20. Verestoronyról írt ... tudósításom ... Kiss Sándor. 1. p.
OSZK – Debrecen EK

márc.25. Verestoronyról írt tudósításomban azt igértem hogy ... Brassóból ... beváltom szavamat. 1 p.
OSZK

ápr.6. Újabb örömhír ... Dányról ... seregeink ... visszaverte az ellenséget... 2 p.
Debrecen EK

ápr.8. Egy pár jó hír ... Szent-Tamás bevéve... 1 p.
OSZK – Debrecen EK – Cluj-Napoca AK

ápr.27. Kossuth bejelenti … Buda-Pest ismét a miénk... 1 p.
PIM – Debrecen EK – Sárospatak – Cluj-Napoca AK

k.n. Legújabb örömhír a' kormányelnök tudósítja … seregeink Windischgrätz, Schlick, Jellachich ...seregét ... Isaszeg vidékén ... megverték... 1 p.
Debrecen EK – Cluj-Napoca AK

167.

Hölgyfutár. Alcím, Közlöny az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből. Budapest. 1849. nov. 15-1849. dec. 31. Megj. naponként. Szerk. Kiadó, Laptulajdonos, Nagy Ignácz. Ny. Kozma Vazul. 2r. Cl. FI. Tj. – Utolsó sz. 1864. nov. 6.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-38.sz.=ts. – AK:=ts. – PIM:=ts.

Megjegyzés

– Útilevél. Bevezetés az 1849. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 151-152.p.

168.

Hronka. Alcím. Podtatranská Zábawnice. Časopis krásomilného a užitečného čteni. Banská Bystrica. 1836. k.n.-1838. k.n., 3.sz. Megj. évenként háromszor. Szerk. Kiadó, Karol Kuzmány. Ny. Filip Machold, 1837. k.n., 1.sz.: Samuel Eisert, Filip Machold. 8r. Cl. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1836-1837. évenként 1-3.sz.=ts.; 1838. 1., 3.sz. – EK: 1836-1837.=ts.; 1838. 1., 3.sz. – X X X Bratislava Lyc: 1836.=ts. Martin: 1836-1837.=ts.; 1838. 1-3.sz.=ts. – Prešov=ts.

169.

Hungária. Pressburg. 1848. júl. 4-1848. aug. 31. Megszűnt. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Johann Bangya. Kiadó, Hermann Löw. Ny. Franz Schmid und Johann Busch, 1848. júl. 8.: Franz Schmid. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1., 3., 5-7., 13-25.sz. – PIM: 1-25.sz.=ts. – X X X Martin:=ts.

Főlap

– Pressburger Deutsche Zeitung, 1848.

Hungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten – L. Ungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten

170.

Hungarische Vermischte Nachrichten von Staats und Gelehrte Neuigkeiten. Pressburg. 1774.

Nem található. Eml. Pressburger Zeitung 1773. dec. 8.; Réz; Zuber; Mo Bibliogr. VI.köt. 446.p.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Ifjúság Barátja. Pest. 1816. Könyv. Szalády folyóiratként tartja nyilván.

171.

Intelligenzblatt. Temeswar. 1771. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Joseph Mathias Heimerl.

Nem található. Megjelenését Berkeszi a városi jegyzőkönyvek adataival bizonyítja.

Intelligenzblatt. Alcím; Beiblatt des Kaschauer Wochen-Blattes. Kaschau. 1818. Szerk. Kiadó Ottó Wigand. Ny. Johann Joseph Ellinger.

Nem található. Eml. Kereszty; Réz.

Főlap

– Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Társlap

– Literarische=Beilage zum Kaschauer Wochenblatt, 1818.

172.

Intelligenzblatt. 1835. márc. 20.: Beilage zum Boten. Alcím, 1834. júl. 10-ig Beilage zum Boten von und für Ungern. Kaschau. 1833. jan. 1-1835. jún. 19. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Georg Wigand, 1834. júl. 3.: Georg Wigand und Joseph Cserneczky. Ny. Carl Werfer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1833. 1-4., 6-11., 13-18.sz.; 1834. 8.sz.; 1835. 1., 14.sz., márc. 20-jún. 19-ig 1-4.sztlsz. – X X Esztergom: 1834. 3-4.sz. – X X X Košice: 1833. 1., 4-9., 13-18.sz.; 1834. 1-3., 12.sz.

Főlap

– Der Bote von und für Ungern, 1833-1835.

– Der Bote, 1835.

Társlap

– [Kreuzer=Magazin, 1833-1835.]

173.

Intelligenzblatt der Morgenröthe. Pest. 1848. jan. 1-1848. márc. 19. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Lazar Petrichevich Horváth. Ny. Egyetemi, 1848. márc. 3.: Josef Beimel. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-23.sz.=ts.

Főlap

– Morgenröthe, 1848.

– Ungarns Morgenröthe, 1848.

Intelligenzblatt für Ungarn. Als Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1799-1800. Megj. rendszertelenül.

Legtöbb esetben a főlap lapszámozását folytatja, ezért nincs sorszázomása. – 1801. jan.-tól rovat a főlapban.

174.

Intelligenzblatt zu Nro ... der Banater Zeitschrift. Temeswar. 1827. júl. 1-1828. szept. 30. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1827. 15., 20-21., 23., 25., 27-31., 33., 36-43., 45., 47., 51., 53.sz.; 1828. 1-2., 5., 7., 9., 14-15., 18-19., 22., 28., 30., 32., 34-44., 46-77.sz.

Főlap

– Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe, 1827-1828.

175.

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1848. okt. 16., 80.sz.-1849. dec. 31. Megj. hetenként háromszor. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1848. 80.sz. – OSZK+: 1849. 1-14., 113-115., 122., 125-126., 128., 130., 135., 141-142., 144-145., 147., 149-150., 152-154., 156-158., 162., 166., 169-170., 180., 182-183.sz.

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833]-1849.

Társlap

– Transsilvania, Periodische Zeitschrift für Landeskunde, 1833-1849.

– [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849]

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt. – L. Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt

176.

lntelligenz=Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn. Ofen. 1828. k.n.-1828. k.n., 29.sz. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-29.sz.=ts. – FSZEK: 1-9., 11-25., 28.sz. – OK:=ts.

Megjegyzés

– Az indulás és megszűnés ideje a főlap keltezése szerint 1828. jan. 2-1828. jún. 14.

Főlap

– Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn, 1828.

– Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828-1829.

Társlap

– Erholungsblatt, 1828.

Intelligenzblatt zur Pressburger Zeitung. – L. Intelligenzblatt für Ungarn

177.

Intelligenzblatt zur Vereinigten Ofner=Pester Zeitung. Buda – Pest. 1837. júl. 2-1845. jún. 26. Megj. hetenként kétszer. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1837. 1-4.sztlsz.; 1838. 3-17., 19-78., 91., 97-101., 103.sz.; 1839. 1-103.sz.=ts.; 1840. 1-34., 37., 104.sz.; 1841. 1-76., 78-103.sz.; 1842. 1-76., 78-102.sz.; 1843. 1-37., 39-63., 65-89., 91-104.sz.; 1844. 1-35., 37-78., 80-103.sz.; 1845. 1-25., 27-31., 34-35., 40., 45-47., 51.sz. – X X Esztergom: 1844. 83-84., 91., 95., 97., 100.sz.

Főlap

– Pesther Kaiserlicher Königlicher Privilegirte Kundschafts= und Auctions=Blatt, 1835-1848.

178.

Invetiatoriulu Popurului. Blasiu. 1848. máj. 12-1848. okt. 6. Megj. hetenként. Szerk. Timotei Cipariu. Ny. Seminariulu. 4r. Cirill betűs.

Lelőhely

Bucureşti: 1-23.sz.=ts. – Cluj-Napoca EK: mf. 1-23.sz.

Tartalomjegyzék Hodoş – lonescu I.köt. 342-344.p.

Megjegyzés

– Mind a két kvt.-ban a 22-23.sz. kéziratos másolat.

Főlap

– Organulu Nationale, 1848.

Ipar és Művészet a Természetbarát c. folyóirat tervezett címe. Eml. PH 1848. 97.sz., 614.p. – Hetil 1848. 33.sz. melléklet.

Ipar és Természetbarát – L. Természetbarát

179.

Iris. Alcím Beilage für Literatur und Kunst. Pest. 1828. júl. 30-1828. okt. 1. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Karl Stielly. Ny. Landerer's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest AK: 1-2.sz. – EK: 1-4.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – X X Szeged SK: 1-3.sz. (A főlaphoz kötve)

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 232-233.p.

Főlap

– Iris. Alcím,. Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben, 1825-1828.

180.

Iris. Alcím, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Ofen. 1825. júl. 2-1828. dec. 26. Megj. hetenként kétszer, 1826. jan. 3.: hetenként háromszor. Szerk. Kiadó, Karl Stielly és Samuel Rosenthal, 1826. nov. 21.: Karl Stielly. Ny. Egyetemi, 1828. júl. 1.: Landerer's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1825. 1-53.sz.=ts.; 1826. 1-155.sz.=ts.; 1827. 1-153.sz.=ts.; 1828. 1-48., 50-77.sz. – AK: 1826. 1-36., 39-81., 83-134., 136-155.sz.; 1828. 1-2., 4-12., 14., 16., 18-27., 29-47., 53-57., 59-61., 63-67., 73-75., 78-86., 88-116., 118., 120-122., 127-128.sz. – EK: 1825-1827.=ts.; 1828. 1-129.sz.=ts. – FSZEK: 1827.=ts.; 1828. 1-11., 13-70., 73-90., 92-127.sz. – X X Esztergom: 1825-1826.=ts. – Szeged SK: 1825. 6-53.sz.; 1826. 1-148.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1826. 1-154.sz. – Novi Sad: 1825.=ts.; 1826. 78-152.sz.; 1827.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 232-233.p.

Társlap

– Anzeigeblatt der Iris, 1826.

– Beilage zur Iris, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben, 1825.

– Iris. Alcím, Beilage für Literatur und Kunst, 1828.

181.

Irodalmi Areopag. Alcím, Kritikai folyóirat. Buda – Pest. 1844. aug.-1844. szept. Megj. havonként. Szerk. "Egy irodalmi barátokból alakult egyesület." Kiadó, Kilián és Társa. Ny. Szilády Károly, Kecskemét. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – X X Eger:=ts. – Keszthely:=ts. – Szeged EK:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 113-114.p.

182.

Irodalmi Őr. Alcím. Melléklet az "Életképek"-hez. Pest. 1845. júl. 12-1846. dec. 19. Megj. kéthetenként, 1845. szept. 6.: havonként, 1845. dec. 6.: kéthetenként, 1846. febr. 21.: havonként, 1846. máj. 2.: kéthetenként, 1846. okt. 1.: havonként. Szünetelt 1846. júl., nov. hónapban. Szerk. Kiadó, Frankenburg Adolf. Ny. Landerer és Heckenast. 8r.

Nyh. 1845. dec. 20., 10.sz.=9.sz.; 1846. okt. 31., 4.sz.=3.sz.; 1846. dec. 19., 5.sz.=4.sz.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1845. 1-10.sz.=ts.; 1846. I. 1-17.sz.; ll. 1-5.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK: 1845-1846. l.=ts. – KKK: 1845. 1-5., 7-8., 10.sz. – PIM:=ts. – SZM: 1845. 2-5.sz. – X X Debrecen RK: 1846. ll.=ts. – Keszthely: 1846. l-ll.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1846. 1-10., 12., 14-17.sz. – Pécs EK: 1845. 1-8.sz.; 1846. l-ll.=ts. – Sárospatak: 1845.=ts.; 1846. II. 1-2., 4-5.sz. – Szeged EK: 1845. 10.sz.; 1846. l.=ts. – Vác: 1845. 2-8., 10.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1845-1846. l.=ts. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– Jellegénél fogva folyóirat nem "Melléklet", mint az alcím és a bibliográfiák említik.

Főlap

– Életképek, 1844-1848.

183.

Irodalmi Szemle status- és mezőgazdaság, 's a' gazdasági műipar köréből. Alcím, Függelék a' "Magyar Gazda" 1846-ik évi folyamához. Pest. 1846. jan. 29-1846. dec. 19. Megj. havonként. Szünetelt máj.; júl.; okt. hónapban. Szerk. Török János. Ny. Beimel József. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1., 3-10.sz. – EK: 2-10.sz. – KKK: 2-4., 6., 8-10.sz. – OK: 1-10.sz.=ts. – OMgK:=ts. – RGy: 3., 5., 7-8.sz. – X X Gyöngyös: 1-7.sz. – Pécs EK: 1-3., 5-10.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Magyar Gazda, 1841-1848.

Ismertető a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben – L. Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia

Ismertető az Összművészet- és Polgári Szorgalomban – L. Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia

Ismertető Honi- 's Kül-gazdaságban és Kereskedésben – Honi- 's Külföldi Gazda és Kereskedő

Ismertető Honi- 's Külföldi Gazdaságban és Kereskedésben – L. Honi- 's Külföldi Gazda és Kereskedő

Ismertető összművészet politechnia hazai szorgalmat és magasb izlésű művészeteket tárgyazó folyóírás. Egyk.eln. Eml. Jelenkor 1836. 45.sz.; uo. 1836. 94.sz. Eredeti címe Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia.

Ismertető Összművészetben, Gazdaságban és Kereskedésben – L. Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia

189.

Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia. 1837. jan. 1.: Ismertető az Összművészet- és Polgári- Szorgalomban. 1839. júl. 4.: Ismertető Összművészetben, Gazdaságban és Kereskedésben. 1841. jan. 3.: Ismertető a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben. Fedőlap- és alcím 1836. dec. 25-ig, Polgári szorgalom, 's magasb ízlésű művészetek' tára. Pest. 1836. júl. 3-1841. dec. 29. Megj. hetenként, 1837. júl. 2.: hetenként kétszer, 1838. jan. 4.: hetenként, 1839. jún. 4.: hetenként kétszer. Szünetelt 1837. júl. 23-1837. okt. 19. Szerk. Borsos Márton, 1838. júl. 5.: Vállas Antal, 1839. jan. 4.: Borsos Márton. Szerk.társ. 1840. jan. 2.: Rumy Károly György, 1841. jan. 3.: Vajda Péter. Kiadó. Borsos Márton. Ny. Egyetemi, 1840. máj. 14.: Beimel József, 1841. jan. 3.: Landerer Lajos, 1841. júl. 7.: Landerer és Heckenast. 4r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1836. 1-26.sz.=ts.; 1837. I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-16.sz.=ts.; 1838. I. 1-2., 7-11., 13-14., 18-20., 24-26.sz.; ll. 1-25.sz.=ts.; 1839. I. 1-25.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1840. I. 1-52.sz.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1841. 3., 5-31., 33-104.sz. – EK: 1836. 1-24., 26.sz.; 1839. 1-9., 11., 13-17., 21-25.sz. – FSZEK: 1837. I. 1., 3-26.sz.; ll.=ts.; 1838. I. 2-13., 15-25.sz.; 1839-1840.=ts.; 1841. 1-104.sz.=ts. – KSZEK: 1837. ll.=ts.; 1841.=ts. – OK: 1837. l.=ts.; 1838. I. 1-26.sz.=ts.; 1839.=ts. – X X Debrecen RK: 1839. I. 1-10., 12-25.sz.; ll. 1-24., 26-27., 32-38., 41-52.sz.; 1840. l.=ts.; ll. 1-14., 19-31., 33-38., 41-52.sz.; 1841.=ts. – Eger: 1837-1841.=ts. – Gödöllő: 1840. II. 1-51.sz.; 1841. I. 1-52.sz. – Kecskemét: 1837. ll.=ts. – Keszthely: 1836. 2-13., 15-21., 23-26.sz.; 1839. I. 1-12., 14-25.sz.; ll.=ts.; 1840. I.=ts.; II. 1-38., 40-52.sz.; 1841.=ts. – Pannonhalma: 1837-1841.=ts. – Pápa: 1837-1839.=ts. – Pécs EK: 1836-1841.=ts. – Sopron ÁL: 1837-1838.=ts.; 1839. II-1841.=ts. – Zirc: 1839. ll-1841.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1836-1837.=ts.; 1838. I. 1-26.sz.; 1839. I. 25-26.sz.; II. 1-9., 11-17., 21-23., 27-52.sz.; 1840. I. 1-51.sz.

Társlap

– Gazdasági Literatura, 1840.

– Honi- 's Külföldi Gazda és Kereskedő, 1837.

– Ismertető Honi- 's Külföldi Gazdaságban és Kereskedésben, 1838-1839.

– Ismertető Honi- 's Kül-gazdaságban és Kereskedésben, 1837-1838.

– Világ, 1841-1844.

Jahrbuch des deutschen Elements in Ungarn. Budapest. 1846. Évkönyv. Folyóiratként eml. Kereszty; Petrik.

Jelen – L. Múlt és Jelen

185.

Jelenkor. Fedőlapcím, Jelenkor politikai tekintetben a' két haza 's külföld Hírleveleiből, 1832. II. f.é.: Hírleveleiből szerkeszti 's Értesítő Toldalékkal kiadja... Pest. 1832. jan. 4-1848. jún. 29. Megj. hetenként kétszer, 1848. jan. 2.: hetenként négyszer. Szerk. Helmeczy Mihály, 1848. ápr. 18.: Királyi Pál. "Helmeczy Mihály neve alatt is Királyi Pál." Kiadó, Helmeczy Mihály. Ny. 1834. dec. 31-ig Landerer Lajos, 1835. jan. 7.: Beimel József, 1838. jan. 3.: Trattner – Károlyi. 4r., 1836. jan. 2.: 2r. FI.

Nyh. 1843. szept. 14., 37.sz.=73.sz.; 1845. jan. 4., 1.sz.=1846. jan. 4., 1.sz.; 1848. ápr. 6., 40.sz.=ápr. 4., 40.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1832-1845. évenként 1-104.sz.=ts.; 1846. 1-103.sz.=ts.; 1847. 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-76.sz.=ts. – EK: 1832-1835.=ts.; 1836. 1-84., 86-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 37-104.sz.; 1841.=ts.; 1843. 1-28., 31-69., 71-104.sz.; 1845. 1-12., 29-30., 33-51., 53-59., 61-66., 68-79., 81-104.sz. – EöK: 1833. 53-104.sz.; 1839.=ts. – FSZEK: 1832-1836.=ts.; 1837. 1-31., 33-41., 64-80., 82-104.sz.; 1838-1840.=ts.; 1841. 1-29., 31-104.sz.; 1843.=ts.; 1845. 1-39., 41., 43., 45., 47., 49-104.sz.; 1846-1847.=ts. – KSHK: 1839. 1-51.sz. – HtL: 1848.=ts. – KKK: 1833.=ts.; 1835. 95-104.sz. – OK: 1832-1840.=ts.; 1846.=ts. – PIM: 1832.=ts.; 1834.=ts.; 1843-1845.=ts.; 1847-1848.=ts. –RGy: 1835. 1-50., 55-104.sz.; 1836-1837.=ts.; 1838. 1-63., 65-104.sz; 1839.=ts.; 1843.=ts. – X X Debrecen EK: 1832-1835.=ts. – RK: 1832. 1-23., 25-39., 42-43., 47., 52-104.sz.; 1833-1835.=ts.; 1836. 1-25., 27-104.sz.; 1837-1840.=ts.; 1842. 1-52.sz.; 1844. 53-104.sz.; 1848. 9., 35., 56., 59., 69-71., 73.sz. – Eger: 1832-1835.=ts.; 1844-1845.=ts. – Gyöngyös: 1836. 1-37., 39-104.sz.; 1837. 7-104.sz.; 1838-1839.=ts.; 1840. 1-40., 42., 63., 65-104.sz.; 1841. 1-73., 104.sz.; 1843. 1-13., 15-20., 22-24., 26-42., 44-50.sz. – Kalocsa: 1838. 1-51.sz.; 1840. 1-52.sz. – Kecskemét: 1833. 53-57., 59-79., 81-94., 96-104.sz.; 1834. 1-28., 30-104.sz.; 1835. 1-52., 95-99.sz. – Keszthely: 1832. 17-104.sz.; 1833-1834.=ts.; 1835. 2-102.sz.; 1836. 1-103.sz.; 1837. 1-30., 32-104.sz.; 1839. 1-25., 28-30.sz.; 1840. 2-104.sz. – Miskolc MK: 1843. 65-73., 88., 96.sz. – Pannonhalma: 1836-1846.=ts. – Pécs EK: 1832-1835.=ts. ; 1836. 1-10., 12-104.sz. ; 1837-1841.=ts.; 1843-1848.=ts. – Sárospatak: 1833. 1-4., 6-27., 29-34.sz.; 1834. 53-104.sz.; 1835. 1-101., 103-104.sz.; 1836. 2-10., 12., 14-104.sz.; 1837. 1-56., 58-100., 102-104.sz.; 1838. 1-64., 66-75., 77., 81-104.sz.; 1839. 1-79., 81-104.sz.; 1841. 1-52., 57., 85., 87-104.sz.; 1842. 1-4., 6-104.sz.; 1843. 1-48., 50-104.sz.; 1844. 1-91., 93-104.sz.; 1845. 1-5., 7-73., 75-104.sz.; 1846. 1-5., 7-42., 44-54., 56-72., 74-103.sz.; 1847. 2-88., 90-91., 93-101., 103-104.sz. – Sopron ÁL: 1836-1838.=ts.; 1839. 1-98.sz.; 1840-1844.=ts. – ELK: 1832. 6-104.sz.; 1833. 1-47.sz.; 1834.=ts. ; 1836-1838.=ts.; 1839. 1-98.sz.; 1840-1844.=ts. – Szeged EK: 1833. 1-37., 39-104.sz.; 1834.=ts. – SK: 1832-1838.=ts.; 1839. 1-2., 4-55., 57-66., 68-104.sz.; 1840.=ts.; 1841. 1-27., 29-104.sz.; 1842.=ts. – Szombathely ÁL: 1832-1835.=ts. – PK: 1832. 1-81., 83-104.sz.; 1835.=ts. – Zirc: 1832-1833.=ts.; 1834. 2-103.sz.; 1835-1843.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1832-1843.=ts.; 1844. 1-102.sz.; 1845.=ts.; 1846. 1-13., 15-74., 76-103.sz.; 1847.=ts. – Novi Sad: 1836.=ts.; 1842.=ts.; 1845.=ts. – Subotica: 1839.=ts.; 1844. 1-83.sz.

Megjegyzés

– Az 1835. évi címlap illusztrátora Gerstner Joseph.

– Nagy Ignác 1837-ben segédszerkesztő. = Ferenczy – Danielik i.m. I.köt. 335.p.

– Keresztúry József a szerk. 1848. "második felében". = Ferenczy Zs. J.: Magyar irodalomtörténet... Pest 1854. 186.p.

– Az Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungern 1833. évhez kiadott melléklete felelet a Jelenkor 1833. 22.sz. 171. lapon a debreceni Kaszinóról írott cikkre.

Társlap

– Értesítő, 1832-1841.

– Társalkodó, 1832-1848.

186.

Jelentő. Budapest. 1841. jan. 1-1841. dec. 3. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kovacsóczy Mihály és Stancsics /Táncsics/ Mihály. Kiadó, Kovacsóczy Mihály. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: I. 1., 3-9., 14-20.sz. – EK: I. 1-10., 12-16., 20.sz.; ll. 1-3., 5., 11.sz. – OK: Il. 11.sz. – X X Esztergom: I. 2-4., 7., 9-12., 14-15., 19.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Közlemények az Élet és Tudományok Köréből, 1841.

Társlap

– Literaturai Lapok, 1841.

A' jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jó móddal lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermekek barátja... = Alcím, ezzel eml. Mo bibliogr. V.köt. 230., 550.p. Főcím, A' Gyermekek' Barátja.

Journal des freistädtlischen Theaters in Oedenburg. 1846 Színházi zsebkönyv. Folyóiratként eml. Réz; Hankiss – Berczeli i.m. az 1844. színházi évre, 1846. évvel azonos címmel.

Journal des intérêts ecclésiastiques, politiques et domestiques... fedőlap címmel eml. Petrik I.köt. 69.p. Főcím, Anastasia.

187.

Jövő. Pest. 1848. dec. 1-1848. dec. 30. Mutatványszám 1848. nov. 20. Megj. naponként. Fel.szerk. Ábrányi Emil. Ny. Müller Adolf. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts., + Mutatványszám. – EK: 1-19., 21-23.sz. – FSZEK: 1-14., 16-25.sz. – HtK: 18., 22-25.sz. – X X Debrecen RK: 23-24.sz. – Miskolc HOM: 1-11., 13., 15-17.sz. – Sárospatak: 1-7., 9-25.sz. – X X X Cluj-Napoca AK Apor Gyűjt.: 1-10., 12-24.sz. + Mutatványszám. – Nitra: 1-9., 11-25.sz.

Megjegyzés Az OSZK állományában a 18., 22-25.sz. fényképmásolat.

Der Junge Pesther Spatz ist von Seiner Reise aus dem Lager bei Wieselburg Zurückgekehrt – L. Die erste [zweite stb.] Grosse Versammlung...

188.

Das Junge Ungarn. 1848. júl. 30.: Der [zwanzigste] 20ste Juli. Alcím, Ein Flugblatt, 1848. ápr. 22.: Ein Volksbuch in zwanglosen Lieferungen. Buda. 1848. ápr. 8-1848. júl. 20. Megj. hetenként kétszer, 1848. ápr. 16.: hetenként háromszor, 1848. ápr. 29.: hetenként négyszer, 1848. máj. 23.: naponként. Szünetelt, 1848. jún. 5-1848. júl. 7. Fel.szerk. Öconom Naum, 1848. júl. 13.: Anton Gazda és Öconom Naum. Kiadó, Öconom Naum. Ny. Joseph Beimel. 1848. ápr. 12.: Egyetemi, 1848. júl. 7.: Michael Bagó. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: eredeti pld. .sz., mf. 2-32.sz.; ll. 1-11.sz. + 1.sz.=ts. – EK: I. 1-32.sz.=ts.; ll. 1-11.sz. + 1.sz.=ts.

Megjegyzés

– A szerkesztők álnevének feloldására vonatkozó adatot nem találtam.

189.

Kaiserlich Königlich Allergnädigst Privilegirte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern. Fedőlapcím, Allergnädigst privilegirte Anzeigen, aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern. 1772. évben Zeiter Jahrgang, worinnen, allerhöchste Verordnungen: merkwürdige Beförderungen: Schul- und Erziehungsanstalten... Wien. 1771. jún. 3-1776. jún. 26. Megszűnt. Megj. hetenként. Kiadó, "Von einer Gesellschaft." Ny. Ghelenschen Schriften. 4r. FI. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1771. 1-26.sz.=ts.; 1772. 1-53.sz.=ts.; 1773-1775. évenként 1-52.sz.=ts.; 1776. 1-26.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1772. 28-53.sz.; 1773.=ts.; 1775-1776.=ts. – OEK: 1771.=ts.; 1775-1776.=ts. – KSHK: 1771-1774.=ts. – OK: 1771. 1-15., 17-26.sz. – RGy:=ts. – X X Sárospatak:=ts. – Zirc.=ts.

Megjegyzés

– Kaiserlich Königlich Allergnädigst Privilegirte Anzeigen... 1771-1776. egykorú elnevezései,

1/ Allerhöchst privilegirte Anzeigen. Eml. Szinnyei M. írók XIV.köt. 37.h. Kiadta Tersztyánszky Dániel. "A Bécsben lévő írókból és tudósokból társaságot toborzott össze, mely alapját képezte a magyar tudóstársaság tervezetének ... e folyóiratot adta ki."

2/ Anzeigen aus sämtlichen kaiserlich-königlichen Erbländern. Eml. Dezsényi B.: A m. hírlapírod. első százada...; Kereszty; Réz.

3/ Wienerische Anzeigen aus den k.k. Erbländern. Eml. Čaplovič, Ján: Literatur Zeitschriften in Ungern bis 1820.

– Bitnitz szerint Tersztyánszky "segédjei voltak Czirbesz, Adhortin stb. 's az az írás főképen hazánkat tárgyazta." = TudGyűjt 1821. 12.sz.

– Az 1773-1776. évi címlapokon családi címer- és érmerajzok vannak.

– Félévenként allegorikus címlapkép van. Metsz. Vincend de Fanti in Fer. Landerer.

"Vorrede" az évi I. kötetek előtt,

1772. 6 sztl.p. lelőhely OSZK – KSHK

1773. 8 sztl.p. lelőhely OSZK – KKK – KSHK – RGy

1774. 2 sztl.p. lelőhely OSZK – KSHK – RGy

1775. 2 sztl.p. lelőhely OSZK – RGy

1776. 2 sztl.p. lelőhely OSZK – KKK – OEK – RGy

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 94-96.p.

Kaiserlich-Königlich Privilegirte Pressburger Zeitung – L. Pressburger Zeitung

Kaiserlich-Königlich Städtische Pressburger Zeitung – L. Pressburger Zeitung

Königlich [Koeniglich] Freistädtische Pressburger Zeitung – L. Pressburger Zeitung

Das Kaschau=Eperieser Kundschafts-Blatt – Kassa=Eperjesi Értesítő – L. Das. Kaschauer Kundschaftsblatt

Kaschauer Wochenblatt für Oberungarn alcíme a Kaschauer Wochenblatt c. hetilapnak, ezzel eml. Kereszty; Réz.

190.

Das Kaschauer Kundschaftsblatt. 1841. jún. 1.: Das Kaschau-Eperieser Kundschafts-Blatt. Kassa-Eperjesi Értesítő. 1847. júl. 7., 2.sz.: Kassa-Eperjesi Értesítő Kaschau=Eperieser Kundschaftsblatt. Kaschau. 1841. jún. 2-1847. ápr. 24. Szünetelt, 1841. nov. 27-1842. jún. 1.-ig. Megj. hetenként. Szerk. nincs feltüntetve. Kiadó, Ny. Carl Werfer. 4r. – Utolsó sz. 1914. aug. 4.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1847. II. 2-30., 32-35.sz. – X X X Koşice: 1841. 1-4., 6-51.sz.; 1842. (jún. 1-nov. 26.) 1-52.sz.=ts.; 1842. (nov. 30-1843. máj. 31.) 1-40., 42-50., 52.sz. 1843. (jún. 3-nov. 29.) 1-52.sz.=ts.; 1843. (dec. 2-1844. máj. 29.) 1-52.sz.=ts.; 1844. (jún. 1-nov. 30.) 1-53.sz.=ts.; 1844. (dec. 4-1845. máj. 31.) 1-25., 27-52.sz.; 1845. (jún. 4-nov. 29.) 1-43., 45-52.sz.; 1845. (dec. 3-1846. máj. 30.) 1-52.sz.=ts.; 1846. (jún. 3-nov. 28.) 1-51.sz.; 1847. (febr. 13-ápr. 24.) 13., 27., 30., 33.sz.

Megjegyzés

– A fejlécekben az osztrák-magyar címer van.

– Nem találhatók az 1838-1840., 1848-1849. évi számok. – Eml. Kemény Lajos: Sajtó és cenzúra.=MKsz. 1899. 356-359.p.; Potemra i.m. 485-486.p.

Kaschauer Morgenblatt für Oberungarn. 1818. Téves adat, vagy egyk.eln. Wochenblatt helyett a Morgenblatt. Eml. Lajstroma gróf Majláth János massájához tartozó könyveknek... 6.p. – L. OSZK Kisnyomtatványtár.

Kaschauer Wochenblatt für Oberungam. A Kaschauer Wochenblatt alcíme. Eml. alcímmel Kereszty; Réz.

191.

Kaschauer Wochenblatt. Fedőlapcím, Kaschauer Wochenblatt für Oberungarn. Kaschau. 1818. márc. 28-1818. szept. 19. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ottó Wigand. Ny. Johann Joseph Ellinger. 4r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-26.sz.=ts.

Társlap

– [Intellingenzblatt, 1818.]

– Literarische Beylage zum Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Kassa=Eperjesi Értesítő – L. Das Kaschau=Eperieser Kundschaftsblatt

Kassai Magyar Minerva. Egyk.eln. Eml. Dessewffy József levele Teleki Józsefnek 1840. aug. 4. – L. Ferenczy J.: gróf Dessewffy J. munkái. Bp. 1888. 274.p. Eredeti címe, Felső=Magyar Országi Minerva.

Kassai Magyar Múzeum. Egyk.eln. Eml. HadiNevTört 1791. 806.p.; MPed 1896. 504-506.p. Eredeti címe, Felső=Magyar Országi Minerva.

Kassai Minerva. Egyk.eln. Eml. Dessewwfy József levele Igaz Sámuelnek 1825. ápr. 15. – L. Ferenczy J. i.m. 156.p.; Kazinczy Ferenc levele Guzmics Izidornak 1826. júl. 7. – L. K.F. levelezése 20.köt. 58.p. Eredeti címe, Felső=Magyar Országi Minerva.

Kassai Szemlélő. Egyk.eln. Eml. KrL 1836. 7.sz. 146-150.p.; LitL 1836. 32.sz. Eredeti címe, Szemlélő Tudományok, Literatura, Művészet, Divat' és társas élet körében. Megj. Kassa.

Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap. Kassa. 1845. k.n.-1846. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Ellinger István. 4r.

Nem található. Eml. Kemény; Kereszty.

Megjegyzés

– Kemény Lajos: Sajtó és cenzura... c. cikk Ungvári Hirdetményi Lap címmel tartja nyilván. – L. MKSz 1899. 4.sz. 356-359.p.

– Feltételezhető, hogy a Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap, az Ungvári Értesítő és az Ungvári Hirdetményi Lap címekkel nyilvántartott, Kassán 1845-1849. évben megjelent, nem található kiadványok azonosak, különböző, egykorú elnevezéssel.

192.

Katholikus Iskolai Lap. Fedőlap- és alcím, Oktatás- és Neveléstani Folyóirat. Budapest. 1849. jan. 2-1849. jún. 30. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Somogyi Károly. Ny. Lukács és Társa. 4r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts. – EK: 6-25.sz. – X X Debrecen RK: 1-15., 17-19.sz. – Esztergom: 1-2., 5-25.sz. – Győr PK: 22-24.sz. – Kalocsa:=ts. – Keszthely: 1-5., 7-23.sz. – Pannonhalma:=ts. – Szeged SK:=ts. – Vác.=ts. – Zirc.=ts.

193.

Katholikus Néplap. Budapest. 1848. júl. 6-1849. dec. 27. Megj. hetenként, 1849. febr. 1.: rendszertelenül, 1849. okt. 4.: hetenként. Szünetelt, 1848. dec. 28-1849. febr. 1.; 1849. máj. 31-1849. okt. 4. Fel.szerk. Szabó Imre, Szerk. 1849. febr. 1.: Zalka János. Kiadó, "A jó és olcsó könyvkiadó társulat." Ny. Lukács László és Társa, 1848. okt. 5.: Müller Adolf. 4r. Cl. Tj. – Utolsó sz. 1886. dec. 30.

Lelőhely

Budapest OSZK; 1848. 1-26.sz.=ts.; 1849. I. 1-22.sz. (máj. 31.)=ts.; Il. 1.sz. (okt. 4.)-13.sz.=ts. –X X Esztergom: 1849.=ts. – Győr PK: 1848.=ts. – Keszthely: 1849. I. 1-6., 9-10., 14-22.sz.; ll. 10-13.sz. – Pannonhalma: 1848-1849.=ts. – Vác: 1848-1849.=ts.

194.

Der Katholische Christ. Alcím, Ein Volksblatt. 1849. jan. 7.: Ein Volksblatt für Haus und Kirche. Ofen. 1849. okt. 4.: Pest. 1848. máj. 7-1849. dec. 27. Szünetelt, 1849. máj. 6-1849. okt. 4. Mutatványszám, 1848. márc. 19. Megj. hetenként. Szerk. Johann Nogáll és Joseph Krotky. Fel.szerk. 1849. okt. 4.: J. Nogáll. Kiadó, J. Nogáll és J. Krotky, 1849. okt. 4.: "Vereine zur Verbereitung guter und wohlfeiler Bücher". Ny. Egyetemi, 1849. okt. 4.: Adolf Müller. 4r. Cl. Tj. Gót betűs, 1849. jan. 7.: illusztrált. – Utolsó sz. 1869. jún. 30.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 1-35.sz.=ts. – 1849. I. 1-13., 17-19.; ll. 4-13.sz. – X X Vác: 1848.=ts.; 1849. I. 1-14., 17-18.sz.

195.

Katolicke Nowiny pre Obecni lud. Pest. 1849. nov. 7-1849. dec. 25. Megj. hetenként. Fel.szerk. Simon Klempa. Kiadó, "Spolok k rozssirowánu dobrich a lacinich knih". Ny. Adolf Müller. 4r. – Utolsó sz. 1856. dec. 27.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1849. 1-8.sz.=ts.

196.

Kedveskedő. Bécs. 1824. jan. 2-1825. febr. 4. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel és Igaz Sámuel, 1824. szept. 21.: Igaz Sámuel. Ny. Haykul Antal. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1824. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-53.sz.=ts. – AK: 1824.=ts. – EK: 1824. II. 1-52.sz. – EöK: 1824.=ts. – FSZEK: 1824. I. 1-31., 33-52.sz.; ll.=ts. – OEK: 1824.=ts. – RGy: 1824. I.=ts.; ll. 1-26.sz. – X X Debrecen RK: 1824. =ts.; 1825. I. 4-9.sz. – Eger: 1825. I. 1-10.sz.=ts. – Sárospatak: 1824. I. 2-31., 33-45., 47-53.sz. – Sopron ELK: 1824. I. 1-7., 9-15., 19-31., 33-52.sz.; ll. 1-12., 14-30., 32-33. 35-40., 42-53.sz. – Szombathely PK: 1824.=ts. – Zirc: 1824. I. 2., 6-18., 21-26., 51-52.sz.; ll. 23-33., 35-44.sz.

Megjegyzés

– Az impresszum-adatok a negyedévi fedőlapokon vannak.

Főlap

– Magyar Kurír, 1786-1832.

197.

Kémlő a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben. Pest. 1836. júl. 2-1837. jún. 28. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Balla Károly. Ny. Beimel József, 1837. jan. 7.: Landerer Lajos. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1836. 1-53.sz.=ts.; 1837. 1-51.sz.=ts. – EK: 1836.=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1836. 1-51., 53.sz.; 1837.=ts. – NM: 1836. 1., 3-20., 23-33., 35-36., 38-52.sz. – OK:=ts. – OMgK: 1836. 1-12., 14-51., 53.sz.; 1837. 1-34., 36-40., 42-43., 45.sz. – X X Eger: 1837.=ts. – Kecskemét: 1836. 1-9., 11-53.sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma: 1836.=ts.; 1837. 1-8., 10-51.sz. – Pécs EK: 1837.=ts. – Sopron ÁL:=ts. – Szeged SK: 1836. 1-9., 11-53.sz.; 1837.=ts.

Képesújság – L. Ábrázolt Folyóirat

198.

Képes Újság a' Gyermekek számára. Béts. 1808. ápr. 15. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Reilly Ferenc. Ny. nincs feltüntetve. 4r. Magyar, német, francia, olasz, cseh és görög nyelvű.

Nem található. Eml. az 1. magyar nyelvű számot MKurír 1807. 44., 45.sz.; uo. 1808. 41.sz.

Megjegyzés

– Lehetséges, hogy Ch. F. Weisse, Kinderfreund c. munkájának fordítása, amely 1794-ben magyarul A' Gyermekek' Barátja, és 1814-ben slovákul Mesečna Sočinenja címmel jelent meg.

Királyi Magyar Újság a' FöldmívelésrőI. Pressburg. 1783. márc. 15. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin Patzkó. 8r.

Nem található. Ján Čaplovič (Bratislava) szíves közlése, hogy megj. német és szlovák nyelven, azonos szöveggel. – Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung. – [Novini] Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi.

199.

Kis Követ. Alcím, Általános ismertető, 1846. júl. 5.: Szépirodalmi és művészeti Lap. Kolozsvár. 1846. jan. 2-1848. márc. 12. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Magyari Lajos. Ny. Egyetemi Könyv- és Kőnyomda. 8r., 1847. jan. 3.: 4r. lllusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1846. 1-52.sz.=ts.; 1847. 20.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1845.= ts.; 1847. 1-20., 26-32., 35-40.sz.; 1848. 1-5., 11.sz. – EK: 1846.=ts.; 1847. 1-3., 6-20., 26-32., 35-36., 38., 40.sz.; 1848. 1-6.sz.

Kisdedek Tár-Háza. Egyk.eln. Eml. MHírm 1781. I., 1.sz. Eredeti címe, Kisdedek' Tudománnyal Tellyes Tárháza.

200.

Kisdedek' Tudománnyal tellyes Tárháza. Fedőlapcím, Melly Azoknak szíveknek formáltatásokra, értelmeknek meg-világosítatásikra készítetett Frantzia Nyelven Beaumont Mária által. Mostan pedig Magyar Nyelvre fordíttatott. Kolozsvár. 1781. k.n.-1781. k.n., 4.sz. Megj. rendszertelenül. Fordította Dersi Ö. János, 2.sz.: Tordai Sámuel. Ny. "Ref. Kollban Kaprontzai Ádám". 8r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. – X X Sárospatak: 1-4.sz.=ts.

Megjegyzés

– E kiadvány határterület a folyóirat és könyv között.

Ismert kiadások

1766-1772. Leipzig. Der Frau Maria le Prince de Beaumont lehrreiches Magazin für junge Leute...
L. Sárospatak.

1774. Magazin des enfants... (Azonos az 1772. évi kiadással.)
L. Sárospatak

Klausenburger Sonntagszeitung. Egyk. eln. Eml. Ungar 1848. 195.sz., 1923.h. Eredeti címe, Vasárnapi Újság.

Kolozsvári Héti Hírnök – L. Héti Tudósítások

Kolozsvári Héti Tudósítások – L. Héti Tudósítások

201.

Kolozsvári Hetilap. Kolozsvár. 1845. jan. 4-1848. ápr. 28. Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 25.sz. – X X Gödöllő: 1845. jan. 4. sztl.sz. (A MGazda 1845. évhez kötve)

Megjegyzés

– A Kolozsvári Hetilap megj. 1843-1844., 1846-1847. évben. – L. Jakab E.: Az erdélyi hírlapirod... 1848-ig. 84.p.

Főlap

– Jelen, 1848.

– Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

– Hon és Külföld, 1844-1848.

Kolozsvári Híradó – L. Hazai Híradó

202.

Kolozsvári Lap. Kolozsvár. 1849. nov. 16-1849. dec. 28. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Makoldi Sámuel. Ny. Ev. ref. Kollégium betűi. 4r. – Utolsó sz. 1852. jún. 29.

Lelőhely

Budapest OSZK: 11.sz. – EK: 1.sz. – FSZEK: 1., 4-13.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1-13.sz.=ts.

203.

Komáromi Értesítő. Komárom. 1849. jan. 9-1849. júl. 6. Megszűnt. Megj. hetenként hatszor. Szünetelt, 1849. márc. 19-1849. márc. 26. Szerk. Mack József, 1849. márc. 12.: Rózsafi [Ruzicska] Mátyás. Ny. Szigler testvérek. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: jan. 9-márc. 14. = 157.sztl.sz.; márc. 15-márc. 19. = 1-4.sz. Rendkívüli számok, márc. 26-máj. 8. = 1-26.sz. Folytatólagos számozás máj. 10-júl. 6. = 27-73.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – P IM: jan. 9-márc. 19. = 1-4.sz.=ts.; máj. 10-júl. 6. = 31-35., 38., 40., 43-57., 60., 63-69.sz.

204.

Komáromi Lapok. Komárom. 1849. júl. 11-1849. okt. 1. Megszűnt. Megj. hetenként. Szünetelt, 1849. szept. 1-1849. szept. 6. Fel.szerk. Friebeisz István. Ny. Szigler testvérek. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-68.sz.=ts. – PIM: 2-68.sz. – X X Debrecen EK: 14., 51., 57., 65.sz.; rendkívüli sz. aug. 5.; aug. 12. – Győr PK: 10., 56., 63., 76.sz.

205.

Kossuth Hírlapja. Pest. 1848. júl. 1-1848. dec. 31. Megj. naponként. Fel.szerk. Bajza József. Kiadó, Kossuth Lajos. Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-157.sz.=ts. – EK: 1-147., 150-153., 155-156.sz. – FSZEK:=ts. – HtK: 1-29., 42-157.sz. – PIM:=ts. – X X Debrecen EK:=ts. – RK: 1-20., 22-102., 104-110., 112-118., 120-157.sz. – Esztergom:=ts. – Győr PK: 39., 119., 130.sz. – Kecskemét: 1-2., 4-6., 9-10., 12., 14-15., 17-18., 20-21., 24-30., 32-64., 67-82., 86-130., 132., 134-135., 137-154., 156-157.sz. – Keszthely: 104-113., 116-119., 121., 123-149., 153-156.sz. – Miskolc HOM: 117., 122., 124-125., 147.sz. – Pápa+:=ts. – Pécs EK: 1-13., 15-93., 96-157.sz. – Sárospatak:=ts. – Sopron LFM: 142.sz. – Szeged SK:=ts. – Szombathely ÁL: 12-13., 15-17., 22-25., 55-57., 61-64., 67-73., 90-111., 114-120., 122-157.sz. – X X X Novi Sad:=ts. – Prešov: 21-22., 85-100., 109., 112-132., 134-135., 137-138., 147., 150.sz.

Megjegyzés

– A Kossuth Hírlap-ján fel nem tüntetett munkatársak; a tárcarovat vezetője Toldy Ferenc; segédszerk. 1848. aug.-szept. hónapban Matisz Pál és Garay János. A technikai szerkesztők és munkatársak nevének felsorolását, a példányszám megnevezését L. Dezsényi B.: Kossuth Hírlapja. 4-6.p.

Utóbb Futár, 1849.

Koszorú – L. Szépliteraturai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez

Königlich Freistädtische Pressburger Zeitung – L. Pressburger Zeitung

206.

Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung. Fedőlapcím, Königlich-Hungarisches Agrikultur=Zeitungsinstitut in hungarischer, in böhmischer, und in deutscher Sprache. Pressburg. 1783. márc. 15-1783. júl. 12. Megj. hetenként "Unter dem Schutze der Hochlübl. Königl. Hungarischen Stadthalterey". Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin Patzko. 8r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK mf. 1-2., 4., 6-18.sz. – X X X Brno: eredeti 1-2., 4., 6-18.sz.

Megjegyzés

– Ján Čaplovič (Bratislava) szíves közlése szerint megj. magyar és szlovák nyelven, azonos szöveggel, Királyi Magyar Újság a' Földmívélésről. – [Novini] Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi.

207.

Közhasznú Gyűjtemény. Alcím, Toldalék a' Hazai Híradóhoz. Kolozsvár. 1827. k.n.-1827. k.n., 4.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Pethe Ferenc. 8r.

Lelőhely

Sárospatak: 1-4.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Hazai Híradó, 1827-1828.

Társlap

– Nemzeti Gazda, 1827.

Közhasznú Jegyzések. Kolozsvár, 1828. jan.-1829. "végén". Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Ev. Ref. Főiskola. 8r.

Nem található. Eml. Kereszty; Szalády. Nem állapítható meg, hogy a Közhasznú Gyűjtemény-hez tartozik-e. A bibliográfiák a két címet külön-külön kiadványnak tekintik.

Főlap

– Erdélyi Híradó, 1828-1848.

– Hazai Híradó, 1827-1828.

208.

Közlemények a' Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből. [1844.: Népbarát.] Buda. 1843. k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kacskovics Lajos és Szentkirályi Móric. Kiadó, Kisdedóvó Egyesület. Ny. Egyetemi. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1843. 1.sz. – OEK: 1.sz. – X X Debrecen RK: 1.sz.

Megjegyzés

– A Közlemények... címváltozása, az 1844-ben megj. Népbarát, nem található. Eml. Kereszty; Szalády; Petrik.

Tartalomjegyzék Petrik ll.köt. 494.p.

Közlemények a nevelés és oktatás köréből, tervezett címe, a Közlemények a' Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből c. kiadványnak. Eml. Dezsényi B.: Kovacsóczy ... napilap terve. 8.p.

209.

Közlemények az Élet és Tudományok Köréből. Pest. 1841. jan. 1-1841. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kovacsóczy Mihály, Stancsics [Táncsics] Mihály, 1841. ápr. 1.: Kovacsóczy Mihály. Kiadó, Kovacsóczy Mihály. Ny. Egyetemi 4r.

Nyh, 1841. aug. 26., 34.sz.=33.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: I. 1-102.sz.; ll. 1-96.sz.=ts. – EK: I. 1-50., 52-102.sz.; ll.=ts. – FSZEK: I. 2-50., 52-102.sz. – KKK: I. 1-60., 62-90., 92-102.sz. – X X Esztergom: l.=ts.; ll. 1-28., 31-96.sz. – Kecskemét: I. 1-60., 63., 102.sz.; ll. 1-46.sz. – Pannonhalma: l.=ts.

Társlap

– Jelentő, 1841.

– Literatúrai Lapok, 1841.

210.

Közlöny, hivatalos lap. Budapest. 1849. jan. 14.: Debrecen, 1849. jún. 5.: Budapest, 1849. júl. 13.: Szeged, 1849. aug. 5.: Arad. 1848. jún. 8-1849. aug. 11. Megj. naponként. Szünetelt, 1848. dec. 31-1849. jan. 14.; 1849. júl. 3-1849. júl. 13.; 1849. júl. 29-1849. aug. 5.; 1849. aug. 5.[!]-1849. aug. 10. Fel.szerk. Gyurmán Adolf, 1849. júl. 1.: Emődi Dániel. Ny. Egyetemi, Buda, 1849. jan. 14.: Állodalmi ny. Debrecen, 1849. jún. 5.: Egyetemi, Buda, 1849. júl. 13.: Állodalmi ny. Szeged, 1849. aug. 5.: Állodalmi ny. Arad. 2r.

Nyh. 1848. nov. 23., 66.sz. = 166.sz.; 1848. dec. 22., 191.sz. = 194.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-203.sz.=ts.; 1849. 1-165.sz.=ts. – EK: 1848. 1-53., 55-203.sz.; 1849. 13-14., 16-104., 111-114., 116-121., 123-144., 155., 158.sz. – FSZEK: 1848. 1-102.sz.; 1849. 93-146.sz. – HtAK: 1848.=ts.; 1849. 1-145.sz. – OK: 1848.=ts.; 1849. 1-145., 148-162.sz. – PIM: 1848.=ts.; 1849. 1-162.sz. – X X Debrecen RK: 1848. 1-192., 194-203.sz.; 1849. 1-34., 36-60., 62-72., 74-79., 81-82., 86., 94-146.sz. – Eger: 1848.=ts. – Esztergom: 1848.=ts. – Miskolc HOM: 1848.=ts.; 1849. 1-23., 25-144., 146., 148-162.sz. – Pannonhalma: 1848. 1-175., 202-203.sz. – Pápa: 1848. 1-192., 194-203.sz. – Pécs EK: 1848.=ts.; 1849. 1-147., 150., 152-153., 155-162.sz. – Sárospatak: 1848.=ts.; 1849. 9-21., 23-25., 27-46., 48., 50-55., 57-63., 65-137., 147-161.sz. – Szeged SK: 1848. 1-135., 149-203.sz.; 1849. 1-145., 153., 155.sž. – Vác: 1848. 1-176., 180-192., 194-203.sz.; 1849. 69., 99-146.sz. – Zirc: 1848.=ts.; 1849. 1-136.sz. – X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1848.=ts.; 1949. 163.sz. – Nitra: 1848.=ts.; 1849. 10-11., 14., 18-28., 30-143.sz. – Subotica: 1848.=ts.

Második kiadás 1848. 127.sz.; 1849. 8., 35.sz. – L. Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

Megjegyzés

– Aradon a Közlöny 1849. aug. 1. és 10-én megj. 163-164. számok többkézzel írt másolatok. – L. Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.
A 163. kézzel írt sz. címlapján feljegyzés "Az álladalmi nyomdaszerek távolléte miatt a Közlöny csak jelen alakban jelenhetett meg. A kiadóhivatal Schmidt József könyv= és papírkereskedésében, a színház épületében." Háromhasábos kézirat, megtartotta a nyomtatott példányok külső alakját. 3 p. 8r.
A 164.sz. kéziratos másolat nyomtatott példányról készült. Feljegyzés a címlapon "Nyomatik az Álladalmi nyomdában". 26 p. 8r.

– A Közlöny szünetelése idején, 1849. júl. 3-1849. júl. 13-ig a Respublica a kormány hivatalos lapja, bejelentését L. uo. 1849. júl. 6., 15.sz.

– A "Közlöny ... július elsejével Emődi Dániel szerkesztése mellett fog megjelenni, mellyhez melléklapul adatik az Arany és Gondol által szerkesztendő Népszabadság czímű lap..." Ez lehet, hogy terv volt, nem található. Eml. Futár 1849. júl. 1. 1.sz.

– A Közlöny 1849. ápr. 21-én megj. száma közölte legelőször, a Függetlenségi Nyilatkozat-ot. – L. Révész Imre: Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat. = Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. Bp. 1953. 1.köt.

– A Közlöny szerkesztésében 1848-ban részt vett Lévai József mint miniszteri fogalmazó. Kelemenfi Hazucha László 1849-ben segédszerkesztő. – L. Ferenczi – Danielik i.m. I.köt. 241., 197.p.

– A szerkesztő közlemény "...minden héten ... vasárnap közleni fogjuk kivonatban a Közlöny-ben megjelent csődhirdetéseket". – L. PH 1848. dec. 17., 242.sz.

211.

Közlöny des Teufels. Alcím, Officielles Amtsblatt der Hölle. Pest. 1848. szept. 7-1848. szept. 17. Megj. hetenként. Fel.szerk. Asmodaeus. Ny. Vazul Kozma, 1848. szept. 17.: Rudolf Eisenfels. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 2-3.sz. – FSZEK: 1-2.sz. – X X Debrecen RK: 3.sz.

Megjegyzés

– A felelős szerkesztő álnevét nem sikerült feloldani.

212.

Közlönykivonata. Alcím, A Lap hiányok pótlására. A hivatalos közlöny harcztéri és országgyűlési beszédeinek kivonatát tartalmazó hetilap. Szabadka. 1849. márc. 17-1849. okt. 8. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Szép Ferenc. Ny. Bittermann Károly. 2r. két lapra nyomtatott plakát alakban.

Lelőhely

Debrecen RK: 104.sz.-ból. – Sárospatak 121.sz.-ból. – Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt 56., 61., 109.számokból.

Megjegyzés

– "A' hírlapok hiánya e' vidéken az által pótoltatik, hogy a' Közlönyben megjelent czikkek érdekesbjei Szabadkán számos példányokban kinyomatván, közzé tétetnek, 's a' lap mérsékelt áron adatik el." – L. Közlöny 1849. márc. 24., 61.sz. a "Belföld" c. szabadkai harcokról beszámoló rovatban.

Kivonatok a Közlöny-ből

– 56.sz.-ból. "1849. mart. 17-kén Debreczenben tartott képviselőházi ülés jegyzőkönyvének kivonata. Kijegyezte Boldizsár Ferenc m.k. írnok." 5 p. 2r.

Lelőhely Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

– 104.sz.-ból. "Hirdetmény. Miniszterelnök gróf Batthyány Lajos, a' Közlöny ... számában ... rendelete jelenvén meg: Az ármánnyal körülvett hazát újra vész fenyegeti... Kiadta Kiss Lajos bizottmányi jegyző." 2 p.

Lelőhely Debrecen RK (Az Alföldi Hírlap 74.sz.-hez kötve)

– 109.sz.-ból. "A' muszka közeledésére vonatkozó kormányrendeletek a Közlönyből. 1849. máj. 18. Debreczen. Szemere Bertalan. 2 sztlsz. 2r.

Lelőhely Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

– 121.sz.-ból. "Des Közlöny ist folgende Verordnung enthalten. Kiadja Kossuth Lajos. Budapest 1849. okt. 8. 2 p. 2r.

Lelőhely Sárospatak. (A Közlöny 1849. évéhez kötve.)

213.

Köztársasági Lapok. Pest. 1848. okt. 11-1848. nov., 12.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Birányi Ákos. Ny. Müller Adolf. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts. – X X Debrecen EK: 2.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 2-4.sz.

214.

Közügyvéd. Alcím, Emberbaráti Egyletalakító Jótékony Czélú Néplap. Pest. 1848. máj. 2-1848. máj. 29. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Jósa Ferenc. Kiadó, Müller Adolf. Ny. Trattner – Károlyi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-6.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1.sz.

215.

Kreuzergeschichten. Alcím, Eine Sammlung kurzer launiger Geschichten, Erzählungen, Novellen und wirklicher Begebenheiten. Pressburg. 1844. k.n.-1845. k.n., 8.sz. Megj. rendszertelenül összevont számokkal is. Szerk. Kiadó, Fülöp Korn. Ny. nincs feltüntetve, 1845. I. 1.sz.: Egyetemi, Buda. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1844. 1.köt. 1-12.sz.=ts.; ll.köt. 1-12.sz.=ts.; Ill.köt. 1-5.sz.=ts.; 1845. I-III. köt, kötetenként 1-12.sz.; IV.köt. 1-8.sz.=ts.

Második kiadás 1844. I.köt. L. Budapest EK.

Megjegyzés

– A kiadvány átmenet a folyóirat és sorozat között.

Társlap

– Gratis=Zugabe zu den Kreuzergeschichten, 1844.

216.

Kreuzer=Magazin. Alcím, Beiblatt des Boten von und für Ungarn. Ein Sonntagsblatt für Ungarn. Kaschau. 1833-1835. Megj. hetenként.

Nem található. Eml. a főlap 1833. 47. száma; Kereszty; Réz.

Főlap

– Der Bote, 1835.

– Der Bote von und für Ungarn, 1833-1834.

Társlap

– Beilage zum Boten, 1835.

– Intelligenzblatt, 1833-1835.

217.

Kriegsbegebenheiten. Alcím, Beylage der Oesterreichisch-Kaiserlich privilegirte Wiener Zeitung. Ausserordentliche Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1805. nov., 17.sz.-1814. k.n., 29.sz. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1805. 17., 20., 22., 28-30.sz.; 1812. 12-13., 18., 39., 41.sz. – X X Esztergom: 1813. 20., 25., 28-29., 32.sz. – X X X Bratislava ÁL: 1813. 20., 28-29., 35., 39., 41.sz.; 1814. 4., 6., 28-29.sz.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– [Beilage] Beylage zur Pressburger Zeitung, 1794-1806.

– Bulletin der Grossen Armee, 1813.

– Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung, 1811-1812., 1814-1826.

– Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung, 1813-1814.

Kriegsblatt. Egyk.eln. Eml. NKurierUng 1789. szept. 22. 114.p. Eredeti címe, Der Kriegsbote.

218.

Der Kriegsbote. 1833. 47.évf. jan.2.: Der Siebenbürger Bote. Alcím, 1844. jan. 2-1848. jan. 3-ig: Zeitung für vaterländische Interessen, Geschichte und Landeskunde, Landwirtschaft und Gewerbe, Weltchronik. Hermannstadt. 1789. 3.év., aug. 11., 62.sz.-1849. dec. 31. Megj. hetenként kétszer, 1848. jan. 3.: hetenként háromszor, 1849. ápr. 3.: hetenként négyszer. Szerk. nincs feltüntetve, 1843. márc. 22.: Joseph Benigni, 1848. dec. 1.: J. Benigni és J. Rannicher. 1849. márc. 30.: Johann Hintz, 1849. júl. 23.: Martin Hochmeister'sche Erben, 1849. aug. 3.: Heinrich Schmidt. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister, 1833. jan. 2.: Hochmeister'sche Erben, 1848. nov. 17.: Theodor Steinhaussen. 8r., 1833. jan. 2.: 4r., 1844. jan. 2.: 2r. – Utolsó sz. 1862. dec. 31.

Nyh. 1848. dec. 1., 129.sz.=130.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1835. 43.sz.; 1840. 1-102.sz.=ts.; 1841. 50-102.sz.; 1842. 1-2., 4-103.sz..; 1843. 1-103.sz.=ts.; 1844. 1-104.sz.=ts.; 1845. 1-103.sz.=ts.; 1846. 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-141.sz.=ts.; 1849. 1-183.sz.=ts. – X X Debrecen EK: 1849. 116., 180.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1789. 62., 84-85., 87.sz.; 1790. 91-103.sz.; 1791. 1-27., 39-44., 46-50., 53-54., 57.sz.; 1842. 25-57., 59-103.sz.; 1843.=ts. – EK: 1833. 1-102.sz.=ts.; 1834. 51.sz.; 1841. 1-102.sz.=ts.; 1843.=ts.; 1844. 2-104.sz.; 1845-1846.=ts.; 1847. 1-103.sz.=ts.; 1848-1849.=ts.

Megjegyzés

– Sigerus közlése a hiányzó évfolyamokról: "Von 1788-1791 Erschien die Zeitung als Kriegsbote, dann von 1792-1862 als Siebenbürger Bote..."

– A "Siebenbürger Bote 's a' ... Temeswarer Wochenblatt e hó [1847.] 1-ő napjától fogva egyesülni lenni mondatnak, felváltva jövén ki hetenként egy-egy szám Nagyszebenben, a másik Temesvárott..." = Hond 1847. jan. 5., 1.sz.

Társlap

– [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849.]

– Anhang zur Transsilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1840.

– Anzeige Kritischer Beobachtungen, zur Erweiterung Dramatischer Kenntnisse... 1791.

– Beilage zum Kriegsboten, 1789-1791.

– Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelstätigkeit, 1840.

– Deutsches Volksblatt für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1844-1847.

– Gratis=Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

– Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1848-1849.

– [Siebenbürger Bürgerblatt, 1838-1839.]

– Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1793-1805.

– Transsilvania, 1833-1848.

219.

Kriegsnachrichtlichen Beilage. Buda. 1805. nov. 13-1805. dec. 8. Megj. naponként. 4r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1-26.sz.=ts. – X X Keszthely: 1., 9-10., 12-17., 22-25.sz.

Megjegyzés

– A főcím csak az 1.sz.-hoz tartozó címlapon van, az egyes számok fejléc nélkül, keltezéssel és sorszámozással jelentek meg.

– Bevezető szöveg az 1.sz. 1. lapján "Da es die gegenwärtigen Zeitumstände erfordern, zur allgemeinen Beruhigung des Publikums die neuen Kriegsereignisse öffentlich bekannt zu machen; so wollen Se. Königl. Hoheit der Erzherzog Palatin, täglich dieserwegen Nachrichten ertheilen lassen..."

Főlap

– Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1800-1810.

220.

Kritikai Lapok. Pest. 1836. júl. 6.: Buda. 1831. k.n.-1836. jún. 30. Megj. rendszertelenül. 1834. k.n., 4.sz.: évenként kétszer. Szünetelt, 1831. 1.sz.-1833. 1.sz.; [!] 1835. évben. Szerk. Bajza József. Kiadó, Bajza József, 1833. márc. 16.: Kilián György, 1836. jún. 6.: nincs feltüntetve. Ny. Trattner – Károlyi, 1833. márc. 16.: Egyetemi. 8r. Cl. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1831. 1.sz.=ts.; 1831. 2.sz. az 1.sz. második kiadása=ts.; 3.sz.=ts.; 1834. 4-5.sz.=ts.; 1836. 6-7.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – EöK:=ts. – KKK: 1833., 1.kiadás=ts.; 1836.=ts. – KSHK: 1833., 1.kiadás=ts. – OEK:=ts. – OL:=ts. – PIM: 1833. 1.kiadás-1834.=ts. – RGy:=ts. – SZM: 1834. 5.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Eger: 1833-1834.=ts. – Kalocsa 1831., 1.kiadás=ts. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ELK:=ts. – Szeged EK:=ts. – SK:=ts. – Vác: 1831. 1.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

– Az 1831. 1.sz. második kiadása az elsővel nem azonos tartalommal jelent meg.

– A cikkek legnagyobb részét a szerk. írta.

– Az 1834. évi fedőlapon a kiadás keltezése 1833-1834.

– Vezérszó. Bevezetés az 1831., 1.sz.-hoz.= Program és hivatás 92-96.p.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 550-551.p.

Kritikai Levelek a Kritikai Lapok tervezett címe. – L. Szücsy József: Bajza József. Bp. 1914. 49.p.

Kritische Beobachtungen zur erweiterung dramatischer[!] Kenntnisse, beilblatt des "Kriegsboten", Hermannstadt. 1791. – L. Anzeige kritischer Beobachtungen zur Erweiterung dramaturgischer[!] Kenntnisse, ein Blätthen zum Vergnügen der Freunde des Schauspiels während Anwesenheit der Kunzischen Gesellschaft in Hermannstadt.

Kritischer Anzeiger der neuesten Literatur. Ofen. 1804.

Nem található. Szinnyei M.írók szerint 1803-ban megj. 15 sz. = 11.köt. 1341. h. – Megj. Kereszty szerint 1801-1810-ig. – Réz és Zuber szerint 1801-1805-ben. Petriknél a szerk. Kristóf Röszler, Ny. Egyetemi. – A bibliográfiák adatai azonosak az Anzeiger auswärtiger Literatur c. nem található folyóirattal.

Kronstädter Zeitung – L. Siebenbürger Wochenblatt

221.

Kundmachung. Alcím, Auf Anordnung der Hochlöblichen königl. ungarischen Hofkammer die, im Königreiche Ungarn zur Allerhöchsten Verleitung bestimmten Kammeral- und Fiskalitäts Güter betreffend. 1820. febr. 3., 11.sz.: Auf Anordnung der Hochlöblichen königl. ungarischen Hofkammer ... Kammeral=Güter betreffend, 1821. febr. 14., 15.sz.: Auf Anordnung der königl. ungarischen Hofkammer ... Kammeral und Fiskalitäts Güter betreffend, 1821. ápr. 11.: Auf Anordnung einer Hochlöblichen königl. ungarischen Hofkammer... Ofen. 1818. máj.-1821. ápr. 17. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1820. 11.sz.; 1821. 15-17., 19., 23.sz. – KKK: 1819. 3.sz. – X X X Bratislava ÁL: 1818. 1-3.sz.

Kundschaftsblatt. Pressburg. 1780.

Nem található. Eml. Kereszty, Réz, mint bizonytalan megjelenésű kiadványt.

Megjegyzés

– A fenti cím valószínű azonos a Pressburger Kundschaftsblatt c. Pozsonyban, 1781-1783-ban megj. hetilappal, ill. annak korábbi, 1780. évi ismeretlen, induló évfolyamával. Az 1781. évi számokon nincs évfolyamjelzés, ezért az összetartozás nem bizonyítható.

Kundschafts= und Auctions=Blatt – L. Pester Kundschafts Blatt

Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok. Kecskemét. 1849. Sorozat. Eml. folyóiratként Csontosi Adalékok... = MKsz 1877. 39.p.

222.

Landwirtschaftliche Blätter den Zöglingen der Bildungs=Anstalt in Ungarisch-Altenburg gewidmet. 1825. k.n., 2.sz.: Landwirtschaftliche Hefte. Wien. 1820. k.n.-1825. k.n., 3.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1820. k.n., 1.sz.-1825. k.n., 2.sz. Szerk. Kiadó, A. E. von Wittmann. Ny. Carl Ferdinand Beck, 1825. k.n., 2.sz.: J. P. Sollinger. 8r. Tj.

Lelőhely

Gödöllő: 1820. 1.sz.; 1825. 2-3.sz.=ts.

Megjegyzés

– Ungarisch-Altenburg = Magyaróvár; Mosonmagyaróvár, város Győr – Sopron megyében. – L. Kiss Lajos: Földrajzi nevek... Bp. 1978. 433.p.

Landwirtschaftliche Hefte – L. Landwirtschaftsliche Blätter...

223.

Laura. Alcím, Oktatva Mulattató Újság a Pallérozottabb Magyar Famíliák Számára. Révkomárom. 1824. jan.-1824. febr. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Gödörházi Gödör József Szenden. Ny. özv. Weinmüllerné. 8r.

Lelőhely

Budapest OK: 1-2.sz.=ts. – OEK:=ts. – X X Sopron ELK: 1.sz. – Pannonhalma:=ts.

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot a szerk. kiadó írta.

Leben und Ansichten des Karnevals. – Der Ungar 1844. jan. 9-febr. 24-ig megj. folytatásos melléklete. Folyóiratként eml. Réz.

224.

Legújabb a Városháznál Neuestes am Rathhaus. Pest. 1848. dec. 14. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kocsiss Imre és Kaan Ágoston. Kiadó, Pestváros közgyűlése. Ny. Lukács László és Társa. 4r. Magyar, német nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Lelkipásztori Tárház. Pest. 1818. Sorozat. Folyóiratként eml. Kereszty; Szalády.

Lesekabinett. Alcím, Belletristisches Blatt der Pressburger Zeitung. Pressburg. 1791. Ny. Landerer.

Nem található. Eml. Angermayer; Potemra; Réz; Zuber.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Letopis Matice Srpske – Serbska Letopis

Die liberale und die conservative Parthei – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Das Lied "Von den Fürsten von Gottes Gnaden" – L. Die erste [zweite stb.] grosse Versammlung...

Literariai Csarnok – L. A' Rajzolatokhoz Literariai Csarnok

225.

Literarische=Beilage zum Kaschauer Wochenblatt. Kassa. 1818. k.n., 3.sz. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 3.sz.

Főlap

– Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Társlap

– [lntelligenzblatt, 1818.]

226.

Literarischer Anzeiger Für Ungern. Pest. 1798. jan. 4-1799. aug. 17. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1799. 1-33.sz.=ts. – AK: 1799. 27-33.sz. – EK: 1799. 1., 3-10., 12-14., 17., 19-33.sz. – KKK: 1798. 1-101.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1799. 7-8., 12-13.sz. – Esztergom: 1799. 27-29.sz. – X X X Martin: 1798. 1-16.sz.

Megjegyzés

– A szerk. Ludwig Schedius, Réz és Zuber szerint.

– A nyomdász Lorenz Hanauer, Mo bibliogr. VI.köt 374.p. szerint.

Főlap

– N[euer] Courier aus Ungern, 1798-1799.

Tarslap

– Beilage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1799.

– Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt, oder Sammlung von nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

227.

Literarisches Wochenblatt. Pest. 1820. szept. 4. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 64.sz. (Az 1820. évi főlaphoz kötve)

Főlap

– Pannónia, 1819-1822.

228.

Literatur=Blatt. Alcím, Ausserordentliehe Beilage. Pest. 1844. okt. 14. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1.sz. (A főlaphoz kötve)

Főlap

– Der Ungar, 1842-1849.

Társlap

– Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Literatur, Kunst, der Industrie und des Handels, 1844-1845.

229.

Literarisch=Romanisches Museum. Alcím, Lesefrüchte aus Deutschlands belletristischen Zeitschriften. Kaschau. 1834. k.n.-1834. k.n., 3.sz. Szerk. Carl Werfer. Kiadó, Verlags=Comptoir. Ny. Carl Werfer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz. – X X Sárospatak: 1-3.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK:=ts.

230.

Literaturai Lapok. Budapest. 1841. jan. 2-1841. dec. 4. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kovacsóczy Mihály. Szerk.társ. 1841. márc. 31-ig Stancsics [Táncsics] Mihály, szerk. 1841. ápr. 3.: Kovacsóczy Mihály. Kiadó, Kovacsóczy Mihály. Ny. Egyetemi. 4r.

Nyh. 1841. szept. 4., 18.sz.=19.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-45.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK: l.=ts. – KKK: l.=ts. – OK:=ts. – X X Eger: II. 1-24., 27-45.sz. – Esztergom:=ts. – Kecskemét:=ts. – Keszthely l.=ts. – Pannonhalma: l.=ts. – Sárospatak: ll.=ts. – Pápa: II. 1-30., 32-42.sz.

Főlap

– Közlemények az Élet és Tudományok Köréből, 1841.

Társlap

– Jelentő, 1841.

231.

Literaturai Lapok. Kassa. 1836. jan. 1-1837. máj. 12. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Kovacsóczy Mihály. Ny. Werfer Károly. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1836. 1-52.sz.=ts.; 1837. 1-19.sz.=ts. – AK+: 1836. 1-50., 52.sz.; 1837.=ts. – EK: 1836. 47-48., 52.sz. – FSZEK: 1836. 1-26.sz. – OK: 1837.=ts. – PIM: 1836.=ts.; 1837. 5-19.sz. – X X Eger: 1836. 1-15., 17-26., 28-52.sz.; 1837.=ts. – Kecskemét: 1836. 1-26.sz. – Pannonhalma: 1837. 2-19.sz. – Pápa:=ts. – Sopron ÁL: 1836. 27-52.sz.; 1837. 1-18.sz. – ELK: 1836. 1-10., 12-16., 18-24., 26.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1836.=ts.

Főlap

– Szemlélő Tudományok', és Művészet', Körében, 1837.

– Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet', Divat', és Társas Élet' Körében, 1833-1835.

– Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet', és Társas Élet' Körében, 1836.

232.

Local-Revue von Ofen und Pesth. Alcím, Crayon-Skizzen eines gegenwartig hier anwesenden Wieners, der die Schöne Städte Ofen und Pest und seine herrlichen Bewohner durch wiederholte Besuche liebgewonnen. Pest. 1844. júl. 28. Megj. havonként. Szerk. Joseph Janisch. Kiadó, Josepha Rösler. Ny. Egyetemi. 2r.

Lelőhely

Esztergom: 1.sz.

Főlap

– Vereinigte Ofner=Pester Zeitung, 1811-1845.

Társlap

– Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung, 1837-1848.

233.

Lombok. Alcím, Szépművészeti Gyűjtemény. Budapest. 1838. ápr. 3- 1828. szept. 28. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Kunoss Endre. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-208.p. sztl.sz.=ts. - EK:=ts. – FSZEK: 1-137., 149-208.p.

Megjegyzés

– Az egyes számok külön-külön fejléccel, keltezéssel, de sorszámozás nélkül jelentek meg.

– A Lombokat ism. a szerk. a főlapban. 68.p.

Főlap

– Természet, 1838.

234.

Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk= und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. Kronstadt. 1844. k.n.-1847. II. k.n., 4.sz. Megj. negyedévenként. Szünetelt, 1845., 1848-1849. évben, Szerk. Kiadó, Anton Kurz. Ny. 1846. k.n., 1.sz.: Johann Gött. 8r. Magyar, német, latin nyelvű. – Utolsó sz. 1861. k.n., 2.sz.

Lelőhely

Cluj-Napoca AK: 1844. I. köt. 1-4.sz.=ts.; – EK: 1844.=ts.; 1846. ll. köt. 1-3.sz.=ts.; 1847. II. köt. 4.sz.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 638.p.

Magazin za Hudozestvo, Knjizestvo i Modu – L. Srbska Novina ili Magazin za Hudozestvo, Knjizestvo i Modu

235.

Magyar Academiai Értesítő. Pest. 1840. nov./dec.-1848. márc. Szünetelt, 1841. okt.-1843. dec; 1844. szept.; 1845. jan.-1847. jan.; 1847. okt.; 1848. ápr.-1850. jún./júl. Megj. legtöbbször összevont sz., rendszertelenül. Szerk. Schedel [Toldy] Ferenc, 1847. máj.: Toldy Ferenc. Kiadó, Eggenberger J. és Fia. Ny. Egyetemi, 1847. jan.: Beimel József, 1847. nov.: Kozma Vazul, 1848. jan.: Trattner – Károlyi. 8r. FI. Cl. Tj. – Megj. napjainkban Magyar Tudomány címmel.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 1.sz.=ts.; 1841. 2-5.sz.=ts.; 1843. 1.sz.=ts.; 1844. 2-7.sz.=ts.; 1847. 1-12.sz.=ts.; 1848. 1-3.sz.=ts. – Valamennyi nagykönyvtárban teljes pld. található.

Megjegyzés

– A fenti folyóiraton kívül a Magyar Tudományos Academia 1848. jan. 10-1848. máj. 8. üléseiről c. beszámoló a Társalkodó c. folyóiratban is megjelent.

Tartalomjegyzék

– 1840-1860-ig Petrik I.köt. 671-677.p.

– Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertoriuma 1840-1860. Összeáll. Gergely Pál és Molnár Zoltán. Bp. 1962.

– Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány Indexe. Összeáll; Pétervári Lászlóné és Sz. Garai Judit. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. I-III.köt. Bp. 1975.

Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteménye. Budapest. 1841. Sorozat. Szalády folyóiratként tartja nyilván.

236.

Magyar Életképek. 1844. jan. 4.: Életképek. Alcím, 1848. márc. 19.: Egyenlőség, Szabadság, Testvériség! 1848. márc. 26-1848. máj. 18-ig Nép Szava. Pest. 1843. jan.-1848. dec. 31. Megj. havonként, 1844. júl. 3.: hetenként. Szerk. Frankenburg Adolf, 1847. júl. 4.: Jókai Mór. Fel.szerk. 1848. márc. 23.: Jókai Mór, 1848. ápr. 30-án Jókai Mór és Petőfi Sándor, 1848. máj. 7.: Petőfi Sándor és Jókai Mór. Kiadó, Heckenast Gusztáv, 1844. jan. 4.: Frankenburg Adolf. Ny. Heckenast Gusztáv, 1844. jan. 4.: Landerer és Heckenast. 8r. FI. Tj.

Nyh. 1845. júl. 12., 12.sz.=2.sz.; 1848. máj. 21., 23.sz.=22.sz.; 1848. máj. 28., 24.sz.=23.sz.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1843. I. 1-5.sz.=ts.; ll. 1-6.sz.=ts.; 1844. I-1847. II. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1848. I. 1-28.sz.=ts.; ll. 1-27.sz.=ts. – AK:=ts. – EK+:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1843.=ts.; 1845-1846.=ts. – OK: 1847.l.=ts. – PIM: 1844. I-1848.=ts. – SZM: 1844. ll.=ts.; 1845. II. 1-12., 14-15., 18., 20-22., 24.sz. – X X Debrecen EK: 1843. II-1848.=ts. – RK+: 1843.=ts.; 1845-1848.=ts. – Eger: 1843.=ts. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma: 1843-1847.=ts. – Pápa+: 1845-1847.=ts. – Pécs EK: 1844-1847.=ts. – Sárospatak: 1844. l.=ts.; 1845. I. 2-18., 20-24., 26.sz.; ll. 1-16., 18-26.sz.; 1846. I-1848.=ts. – Sopron ÁL: 1843.=ts. – ELK: 1844. I. 12-20.sz.; 1846. I. 1-22.sz.; 1847. 1-26.sz. – Szeged EK+: 1843.=ts.; 1845.=ts.; 1848. ll.=ts. – SK: 1843-1846.=ts.; 1848. I. 1-18.sz. – Vác: 1845. II. 3-25.sz. – Zirc+: 1843. I. 1-3., 5-6.sz.; 1844. II.=ts.; 1845. l.=ts.; 1847. l.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1843. ll.=ts.; 1845.=ts.; 1847-1848.=ts. – EK: 1848.=ts. – Novi Sad: 1848. 1-8., 10-13., 26-27.sz. – Subotica: 1845. I. 1-2., 4-13., 17., 20., 24-26.; ll. 4-10., 13-20.sz.; 1846. I. 1-8., 11-12., 14., 17., 19-26.sz.

Megjegyzés

– Az Életképek hátsó fedőlapjainak verzóján "Értesítő" c., önálló keltezéssel ellátott, hirdetési rovat jelent meg 1847. júl. 4-1848. dec. 17-ig. Követi a főlap paginaszámozását, ezért külön címfelvétele nem lehet.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 602-607.p. az 1843. évről, uo. IV.köt. 34.p. az 1844-1848. évről.

Társlap

– Irodalmi Őr, 1845-1845.

Magyar Építész a Természetbarát tervezett címe. – Eml. KossuthHírl 1848. II. 28-29., 34.sz.

Magyar- és Erdélyország' Bortermesztését 's Borkikészítését Tárqyazó Folyóírás – L. Magyarország Bortermesztését 's Borkikészítését Tárgyazó Folyóírás

Magyar Gazda a Mezei Gazdaság tervezett címe. Eml. MKurír 1801. 46.sz.

Magyar Gazda Egyk. eln. Eredeti címe, Vis'gálódó Magyar Gazda. Eml. uo. 1796. 48.sz., 386.p.

237.

Magyar Gazda. Alcím, 1847. júl. 4-1848. márc. 8-ig Mező és nemzetgazdasági 's műipari érdekek közlönye. Pest. 1841. júl. 1-1848. dec. 7. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Új folyam, 1847. júl. 4-től. Szünetelt, 1848. szept. 21-1848. dec. 7. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János, ismeret terjesztő szakosztály' felügyelése alatt, 1842. jan. 2.: Török János. Kiadó, Magyar Gazdasági Egyesület. Ny. Egyetemi, 1844. jan. 4.: Landerer és Heckenast, 1845. aug. 30.: Beimel József, 1848. ápr. 12.: Lukács László, 1848. máj. 7.: Landerer és Heckenast, 1848. júl. 6.: Egyetemi. 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1844. júl. 4.= jan. 4.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. 1-52.sz.=ts.; 1842. 1-104.sz.=ts.; 1843. 1-105.sz.=ts.; 1844. I. 1-44.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1845. 1-105.sz.=ts.; 1846. 1-95.sz.=ts.; 1847.I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1848. l. 1-57.sz.=ts. – EK: 1841-1842.=ts.; 1843. 1-49., 51-70., 72-105.sz.; 1844. l.=ts.; ll. 1-38., 41-46., 48-52.sz.; 1845. 2-7., 9., 11., 13-15., 18-43., 47-48., 50-54., 56-53., 65-88., 90-93., 95-100., 103.sz.; 1846. 1-8., 10-22., 24-92., 94-95.sz.; 1847. I. 1-15., 18-31., 33-39., 41., 43-52.sz.; lI. 1-36., 38-52.sz.; 1848. I. 1-31., 33-43., 45-57.sz. – FSZEK: 1843. 1-73., 75-105.sz. – KKK: 1841-1844.=ts.; 1847. ll.=ts. – KSZEK: 1841-1844.=ts.; 1845. 55-105.sz. – MgMK: 1841. 1-22., 26-42., 45., 47-49., 51-52.sz.; 1842. 1-54., 56-61., 63-87., 89-90., 92-104.sz.; 1843. 53-105.sz.; 1847. 1-52.sz. – NM: 1841. 1-39., 41-52.sz.; 1842. 1-17., 20-104.sz.; 1843.=ts.; 1845. 53-105.sz. – OK:=ts. – OMgK: 1841-1847. =ts. – RGy: 1842.=ts.; 1843. 1-88., 91-105.sz.; 1844. I. 1-6., 8-34., 36-39., 42-44.sz.; lI. 2-19., 21-25., 27-38., 40-45., 48-50., 52.sz.; 1845. 2., 14-15., 18., 53-55., 57-58., 67-71., 75., 77-78., 81-82.sz.; 1846. 14-15., 26., 35., 40-44., 56., 58., 60-62., 67., 70., 72., 74., 76., 79-80.sz.; 1847. I. 7., 9-10., 12-13., 15., 18-20., 22-27., 30-39., 41-42., 45., 47-52.sz.; 1848. I. 6-16., 19-21., 25-43., 45-48., 52-55., 57.sz.; lI. 1-10., 13-14.sz. – X X Debrecen EK: 1841-1843.=ts.; 1845. 55-105.sz. – RK: 1841. 4-52.sz.; 1842. 1-19., 21-68., 71-72., 74., 76., 78., 81-85., 90-91., 95-96., 98-101., 103-104.sz.; 1844. I. 2-6., 8-9., 11-12., 14-15., 18-44. sz.; ll.=ts.; 1845. 1-44., 46-52.sz.; 1846.=ts.; 1848. I. 21., 35.sz. – Eger: 1842-1844.=ts. – Esztergom: 1841.=ts.; 1842. 53-66., 70., 72-97., 99-104.sz.; 1843. 1-18., 22-30., 35-41.sz. – Gödöllő: 1841-1845.=ts.; 1848. l.=ts.; ll. 1-23.sz.=ts. – Gyöngyös: 1842. 1-52.sz.; 1846. 1-40., 42-66., 68-95.sz.; 1847. I. 1-8., 10-52.sz. – Keszthely: 1841.=ts.; 1842. 1-6., 8-75., 77-104.sz.; 1843. 1-10., 53., 55-105.sz. – Pannonhalma: 1841-1844.=ts.; 1846.=ts. – Pécs EK: 1841-1843.=ts.; 1845. 53-54., 57., 59-105.sz.; 1846.=ts.; 1847. I. 1-29., 31-52.sz.; ll.=ts.; 1848. I. 11., 13-16., 20., 25-31., 40., 46., 48-52., 56.sz.; ll. 1-14., 16-17.sz. – Sárospatak: 1841.=ts.; 1842. 1-50., 52-55., 57-72., 74-82., 84-102.sz.; 1843. 1-5., 7-27., 30-43., 46-52., 75., 78., 80-84., 86-93., 95-98.sz.; 1844. I. 1-15., 17-19., 32-44.sz.; ll. 1-13., 15-16., 18-19., 21., 24-25., 27-52.sz.; 1845. 1-29., 31-47., 49-73., 75., 77-79., 81-105.sz.; 1846. 1-12., 14-65., 68-70., 73., 75-80., 83-95.sz.; 1847. I. 3-5., 8-9., 11., 14-18., 20-27., 29-32., 34-52.sz.; II. 1-22., 24-47., 49-52.sz.; 1848. I. 1-14., 16-57.sz. – Sopron ÁL: 1841-1844.=ts. – Szeged EK: 1844. Il.=ts. – Vác: 1841.=ts.; 1842. 1-45., 47-52.sz.; 1845. 53-105.sz.; 1846. 1-47.sz. – Zirc: 1842. 1-52.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1842. 53-104.sz.; 1843.=ts.; 1844. I. 1-44.sz.; ll.=ts.; 1847. I. 3-52.sz.; ll.=ts.; 1848. 3-57.sz.

Megjegyzés

– A Magyar Gazdához tartozó, eddig folyóiratnak tartott kiadványok,

1/ Okszerű Kalauz 1841-ben a főlaphoz ívenként kiadott melléklet. Megj. könyvalakban is, A mezei gazdaság alapos ismeretére vezető okszerű Kalauz, vagyis az összes mezőgazdaság tudományának gyakorlatra alkalmazott előadása. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János. Kiadó, a Magyar Gazdasági Egyesület. – Második kiadás Buda. 1843. 384.p. 8r. – L. Petrik II.köt. 310.p.

2/ Mezőgazdasági Nefelejts 1843-ban havonként megj. plakát. Utasítás a havi aktuális mezőgazdasági munkálatokhoz.

3/ Okszerű Gazdák Naplója 1845-ben a főlaphoz ívenként kiadott melléklet. Megj. könyvalakban is, Dombasle Mátyás után Török János vezérlete s befolyása alatt szerk. Klein Gusztáv, 36 kőre metszett ábrával. Pest. 1846. I-II.köt. XVI., 264., 148.p. – L. Petrik II.köt. 407.p.

– A Magyar Gazda 1847. jan. 17., 5.sz. József nádor halála alkalmából gyászkeretes lapokkal, díszes fejléccel jelent meg.

Társlap

– Hirdető, 1841-1843.

– Irodalmi Szemle státus- és mezőgazdaság', 's a' gazdasági műipar köréből, 1846.

– Műipar, 1841.

– Toldalék a Magyar Gazda ... évi ... számához, 1842.

238.

Magyar Gyermekbarát. Kolozsvár. 1843. jan. 3-1844. dec. 31. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola Könyvnyomdája. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1843. I-1844. I. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1844. II. 1-27.sz.=ts. – AK:=ts. – FSZEK:=ts. NM: 1843. l.=ts. – OK: 1843.=ts. – RGy: 1843. I. 1-6., 8-32., 25-26.sz.; 1844. I. 22-24., 26.sz.; ll. 1-11., 13-16., 18-25.sz. – X X Debrecen EK: 1844. I. 16.sz. – Pécs EK: 1844. I. 1-2., 4-8., 10-26.sz. – Sárospatak:=ts. – Szeged SK: 1843. I. 1-13., 19., 21-26.sz.; ll. 1-11., 15., 17-19., 21-23., 25-26.sz.; 1844. I. 1-3., 5., 7-20., 22-25.sz.; ll. 1., 3-6., 8-10., 13-21., 23-27.sz. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Főlap

– Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

– Hon és Külföld, 1841-1842., 1844-1848.

– Toldalék a Múlt és Jelenhez, 1843.

239.

Magyar Hírlap. Pest. 1849. nov. 15-1849. dec. 30. Megj. naponként. Fel.szerk. Szilágyi Ferenc. Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 2r. – Utolsó sz. 1852. dec. 31.

Nyh. 1849. dec. 25., 34.sz.=35.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: .1849. 1-39.sz.-ts.

Megjegyzés

– Hivatalos Értesítő c., rovat a Magyar Hírlap-ban, Szalády folyóiratként tartja nyilván.

Magyar Hírlelő Levelek. Egyk.eln. Eml. MHírm (Pozsony) 1780. 1.sz. melléklete. Eredeti címe, Magyar Hírmondó (Pozsony)

Magyar Hírmondó. Béts. (1792-1803) – L. Hadi Történetek

240.

Magyar Hírmondó. Pozsony. 1780. jan. 1-1788. okt. 8. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Rát Mátyás, 1783. jan. 1.: Mátyus Péter, 1784. jan. 3.: Révai Miklós, 1784. máj. 5.: Barczafalvi Szabó Dávid, 1784. júl. 3.: nincs feltüntetve. 1784. szept. 25.: Szatsvay Sándor, 1786. máj. 13.: B. Szabó Dávid, 1787. jan. 7.: Tállyai Dániel, 1787. "közepétől": Ungi Pál, 1788. "elejétől": Szabó Márton. Kiadó, Ny. Patzkó Ferenc Ágoston. 8r. Illusztrált az 1784. év.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1780. 1-104.sz.=ts.; 1781. 1-100.sz.=ts.; 1782. 1-101.sz.=ts.; 1783. 1-102.sz.=ts.; 1784. 1-101.sz.=ts.; 1785-1787. évenként 1-102.sz.=ts.; 1788. 1-80.sz.=ts. – AK: 1780-1781.=ts.; 1783.sz.=ts.; 1784. 1-78., 80-85., 87-101.sz. – EK: 1781. 1-17., 19-50., 52-100.sz.; 1782. 1-44., 46-101.sz.; 1783. 1-48., 50-100.sz.; 1784. 2-3., 5-20., 24., 26-34., 36-53., 55-101.sz.; 1785.=ts.; 1786. 1-51.sz. – EöK: 1781. 1-34., 36-49.sz. – FSZEK: 1780.=ts.; 1781. 51-100.sz.; 1784.=ts.; 1785. 52-101.sz. – OEK: 1780.=ts.; 1781. 1-92., 95-100.sz. – OK: 1783.=ts. – RGy: 1780. 53-54., 56-82., 84-86., 88-104.sz.; 1781. 1-32., 34-50.sz.; 1782. 21-82., 84-100.sz. – X X Debrecen RK: 1784. 51-53., 55-71., 73-100.sz.; 1785. 1-50.sz. – Eger: 1780.=ts. – Kecskemét: 1782. 51-101.sz.; 1783. 1-8., 10-33., 35-50., 77.sz.; 1784. 50-56., 58-101.sz.; 1785. 1-10., 12-68., 70-76., 78-86., 88-101.sz. – Pannonhalma: 1780-1781.=ts. ; 1782. 5-48.sz. ; 1783-1784.=ts. – Sárospatak: 1780. 1-18., 45-46., 82., 84-89., 91-92., 94-104.sz.; 1781. 1-71., 81-91.sz.; 1782. 1-4., 6-20., 35., 37., 39-70., 72-95., 97., 99-100.sz. ; 1783. 1., 3-36., 38-81., 83-92., 94-102.sz.; 1784. 1-25.sz.; 1785. 61-68., 71-102.sz.; 1786.=ts. ; 1787. 1-77., 79-88., 90., 92-102.sz. – Sopron ELK: 1780.=ts.; 1781. 1-50.sz.; 1786. 54-102.sz.; 1787.=ts. – Szeged EK: 1780.=ts. – SK: 1781. 1-24., 27-40., 42-49., 51-100.sz.; 1782. 2-32., 34-88., 91-101.sz.

Megjegyzés

Rát Mátyás 1780-1782-ben egyedül, 1783-1786-ban Révay Miklóssal együtt írta a lap minden számát. Baróti Szabó Dávid 1783-ban a szerkesztői munkát végezte. – L. Az első magyar újság.=VÚ 1880. 2.sz., 25.p.

– "Ráth Mátyás emlékét idézték ... Győr városában..." Kezd. közlem, téves adata, hogy a Magyar Hírmondó 1780-ban Győrött jelent volna meg. = Tükör 1940. 5.sz. 271.p.

Társlap

– Magyar Mu'sa, 1787.

– Magyar Múzsa, 1788.

– A' Po'soni Magyar Musa [Músa], 1787-1788.

– A' Posonyi Magyar Múzsa, 1787.

– A' Pozsonyi Magyar Múzsa, 1787-1788.

Utóbb

– Magyar Merkurius, 1788-1789.

– Magyar Merkur, 1798.

Magyar Irodalmi Szemle. Egyk.eln. Eml. Hetilap 1847. 112.sz. 282-284.p. Eredeti címe, Magyar Szépirodalmi Szemle.

240.

A' Magyar Könyveknek első [másod stb.] Rendbéli Ki-adásokról való Hír-Adás. Pozsony. 1786. k.n., 3.sz.-1789. okt. 1. Megj. negyedévenként. 1787. júl. 1.: havonként. Szerk. Kiadó, Ny. Landerer Mihály. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1786. 3.sz.; 1787. 5-7.sz.; 1788. 9-10.sz.; 1789. 12-13.sz. (A Magyar Hírmondóhoz kötve) – AK: 1787. 6-8.sz. (A Magyar Múzsához kötve) – X X Sárospatak: 1787. 6-8.sz. (A Magyar Kurírhoz kötve)

241.

Magyar Könyv-Ház. Pozsony. 1794. k.n., 6.sz.: Pest. 1783. k.n.-1804. k.n., 22.sz. Szünetelt, 1784-1792. évben. Megj. rendszertelenül. Szerk. Molnár János. Kiadó, Ny. Landerer Mihály, 1793. k.n., 5.sz.: Trattner Mátyás. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1783. 1-4.sz.=ts.; 1793. 5.sz.=ts.; 1794. 6.sz.=ts,; 1795. 5.[!].sz.-7.sz.=ts.; 1796. 8.sz.=ts.; 1797. 9.sz.=ts.; 1798. 10.sz.=ts.; 1799. 11-12.sz.=ts.; 1800. 13.sz.=ts.; 1801. 14-16.sz.=ts.; 1802. 17-18.sz.=ts.; 1803. 19-20.sz.=ts.; 1804. 21-22.sz.=ts. – AK:=ts. – FSZEK: 1783.=ts.; 1796.=ts.; 1798.=ts. – HAK: 1801. 15.sz.; 1802-1804.=ts. – KKK: 1783.=ts.; 1796.=ts.; 1802. 17.sz.; 1803-1804.sz.=ts. OEK: 1783. 1-2., 4.sz.; 1793.=ts.; 1798-1801.=ts.; 1802. 18.sz.; 1803. 20.sz.; 1804.=ts. – RG y: 1783. 1-3.sz. – X X Pannonhalma: 1783-1801.=ts.; 1803. 19.sz. – Sárospatak: 1783.=ts.; 1793-1796.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 774-776.p.

Magyar Könyvjegyzék. Pest. 1800. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 362.p.

242.

Magyar Kurír. 1833. jan. 1.: Bétsi Magyar Kurír és Sokféle Toldalékául. 1834. ápr. 8.: Bétsi Magyar Kurír. Megj. Pozsonyban egy, egyetlen szám 1786. júl. 1-én. 1786. dec. 2.: Béts. 1786. júl. 1-1834. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1786. júl. 1-1786. dec. 2.; 1786. dec. 2.[!]-1787. jan. 2.; 1793. jan. 1-1793. márc. 19.; 1805. nov. 29-1805. dec. 13.; 1809. dec. 19-1810. jun. 5. Szerk. Kiadó, Szatsvay Sándor, 1793. márc. 19.: Decsy Sámuel, 1798. jún. 1.: Decsy Sámuel és Pántzél Dániel, 1816. jan. 23.: Pánczél Dániel, 1821. nov. 27.: Pánczél Dániel és Igaz Sámuel, 1824. szept. 21.: Pánczél Dániel, 1827. dec. 13.: Márton József. Ny. "Siket némák nyomdája", 1810. jún. 5.: Haykul Antal, 1820. febr. 15.: Hirsfeld Félix, 1820. júl. 7.: Stöckholzer Hirschler Félix, 1823. jan. 3.: Haykul Antal. 8r. 1813. júl. 2.: 4r.

Nyh. 1827. ápr. 10., 30.sz.=29.sz.; 1788. aug. 13., 69.sz.=64.sz.; 1788. aug. 16., 70.sz.=65.sz.; 1788. szept. 4., 79.sz.=74.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1786. dec. 2., sztlsz.; 1787-1788: évenként 1-103.sz.=ts.; 1789. 1-100.sz.=ts.; 1790. 1-31.sz.=ts.; 1791-1792: évenként 1-103.sz.-ts.; 1793. I. szünetelt, II. 1-30.sz.=ts.; llI. 1-26.sz.=ts.; IV. 27-53.sz.=ts.; 1794. I. 1-51.sz.=ts.; 1-53.sz.=ts.; 1795. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1796. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-47.sz.=ts.; 1797. 1-52.sz.=ts; lI. 1-52.sz.=ts.; 1798. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1799. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1800. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1801. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1802. I. 1-52.sz.=ts.; lI. 1-53.sz.=ts.; 1803. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1804. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1805. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-46.sz.=ts.; 1806. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1807. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1808. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1809. I. 1-37.sz.=ts.; ll. 6., 8-13., 16-17., 20-21.sz.; 1810. l-ll. 1-68.sz. (szept.28.).=ts., 1-sz. (okt.2.)-52.sz.=ts.; 1811. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1812. I. 1-50.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1813. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1814. I. 1-51.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1815. 1-104.sz.=ts.; 1816. l. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1817. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1818. I. 1-50.sz.=ts.; ll. 1-50.sz.=ts.; 1819. 1-50.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1820. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1821. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1822. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1823. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1824. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1825. I. 1-50.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1826-1827: félévenként 1-52.sz.=ts.; 1828. I. 1-51sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1829. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1830. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1831. I. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1832.l.1-52.sz.=ts.j

11.1-52.sz.=ts.j 1833. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts.; 1834. l. 1-51.sz.=ts.; ll. 1-53.sz.=ts. – AK: 1788. 1-16., 18., 20-23., 25., 27., 39-83., 85-92., 94-100., 102.sz.; 1789.=ts.; 1790. I. 1-15., 17-21.sz.; 1791.=ts.; 1792. 1., 3-103.sz.; 1793. IV. 4-7., 10., 12., 15-19., 40-43.sz.; 1798. II.=ts.; 1800. II. 1-13., 15-17., 19-37., 39-50.sz.; 1801. I. 1., 3-6., 8-11., 13., 15-43., 45-51.sz.; 1802. I. 2-27., 31-52.sz.; II. 1-27., 29-53.; 1803. l.=ts.; ll. 1-49., 51-53.sz.; 1804. I. 1-26., 28-52.sz.; II. 1-2., 4-5., 7-27., 29-52.sz.; 1805. l.=ts.; ll. 1-30., 39-40., 42-46.sz.; 1806. I. 1-29., 31-33., 35-44., 46-51.sz.; ll. 1., 3-5., 7-8., 11., 28-53.sz.; 1807. I. 1-7., 9-15., 17-38., 40-52.sz.; ll. 1-28., 30-52.sz.; 1808. I. 1-10., 12-15., 18-52.sz.; ll. 1-17., 20-53.sz.; 1809. I. 1-35.sz.; II. 1-17.sz.; 1810-1811.=ts.; 1815. 1-64., 66-104.sz.; 1816. l.=ts.; 1817.=ts. ; 1818. l. 1-14.sz.; ll.=ts.; 1819-1823.=ts.; 1824. I. 1-23., 25-52.sz.; ll.=ts.; 1825.=ts.; 1826. I. 1-50.sz. ; ll. 2-52.sz.; 1827-1829.=ts.; 1830. l.=ts.; ll. 1-52.sz.; 1831. l.=ts.; ll. 1-52.sz.; 1832. l.=ts.; ll. 1-7., 9-52.sz. – FSZEK: 1789. 1-66., 68-72., 74-92., 99-100.sz.; 1800. I. 1-17., 19-51.sz. ; ll. 1-16., 18-53.sz.; 1801. I. 2-19., 23., 25-52.sz.; 1802. I. 1-51.sz.; 1803. I. 1-23., 25-32., 34-51.sz. ; ll. 1-25., 27-43., 45-53.sz.; 1808.=ts. ; 1809. l.=ts.; 1810-1811.=ts.; 1814. I. 1-22., 24-40., 43-50.sz.; ll.=ts.; 1815. 1-8., 10-36., 39-104.sz.; 1816. I. 1-4., 7-18., 21-34., 41-43., 48., 51.sz.; ll. 1-52.sz.; 1817. I. 1-8., 10-51.sz.; 1818.=ts.; 1819. I. 1-42., 47-50.sz. ; ll. 1-26., 28-41., 43-46., 48-49., 53.sz.; 1820. I. 1-9., 11-52.sz. ; ll. 3-18., 20-22., 25-36., 38-51.sz.; 1834. I. 1-50.sz. – RGy: 1791. 2-3., 5-48., 50., 52-62., 76-77., 82-83., 85., 89-90., 93-94., 96-97., 100-101., 103.sz. ; 1792. 1-38., 40-60., 91-92., 94-96., 100-102.sz.; 1797. I. 1-17., 19-33., 36-42., 44-46., 48., 51-52.sz.; 1800. I. 1-3., 5-14., 16-51.sz.; ll. 1-51.sz.; 1801. I. 1-14., 17-34., 36-41., 43-45., 47-52.sz.; 1802. II. 2-4.sz.; 1809. I. 31-37.sz.; 1811. I. 1-25., 27-52.sz. ; II. 25-27., 29., 48-49.sz.; 1813. II. 1-38., 40-49., 51-53.sz. – X X Debrecen EK: 1798. I. 27-51.sz.; 1807. I. 1-32., 34-39., 48-50.sz.; II. 1., 4-6., 9-51.sz.; 1816. l.=ts.; 1820. Il.=ts.; 1821. I. 2-51.sz.; ll. 1., 3-24., 26-50., 52.sz.; 1825.=ts. ; 1827.=ts. – RK: 1786. sztlsz.=ts.; 1787. 1-52., 54-103.sz.; 1789. 1-3., 5-30., 32-50.sz.; 1790.=ts.; 1800. I. 1-9., 11-28., 31-51.sz.; ll.=ts. ; 1801. I. 37-40.sz.; ll. 1-7., 12-15., 24-26., 28., 32., 36., 41-46., 49-52.sz.; 1802. I. 3-6., 8-13., 15-18., 20-30., 32-34., 36-38., 40-48., 50. sz. ; ll. 1-3., 10-11., 13-21., 23-27., 30-35., 37-44., 46-48., 50., 52.sz.; 1804. I. 20., 24., 33., 43., 52.sz. ; ll. 3., 5-8., 14., 19., 30-31., 36., 40., 43-44., 47-48., 50.sz.; 1805. I. 33-34., 38., 44., 46-52.sz. ; ll. 3-44.sz.; 1807. I. 6-8., 14., 18., 21., 24-26., 29., 32-36.sz. ; 1811. II. 6., 11., 36., 38., 40., 46., 49-51.sz.; 1812. I. 2-10., 26-28., 31., 33-36., 44-46., 48-49.sz., II. 9-14., 16., 19-24., 26., 30-31., 35., 41., 45., 49-51.sz.; 1814. I. 1-12., 14-18., 21., 24-31., 33-42., 44., 46-48., 50.sz., II. 7., 44-45., 48.sz. ; 1815. I. 14., 17-18., 24., 47-48., 53., 83-84., 91., 99., 103-104.sz.; 1816. I. 1-2., 22., 24., 29-30., 40., 45-46.sz. ; ll. 4., 8., 13., 28., 35., 39-40., 45., 52.sz. – Eger: 1795. II. 27-52.sz.; 1802.=ts.; 1805.=ts. ; 1822-1834.=ts. – Gyöngyös: 1789. 40-46., 50-63., 66-67., 69-77., 79-85., 99-96.sz.; 1790.=ts. – Kalocsa: 1799.=ts. ; 1800. I. 1-51.sz. ; ll.=ts. ; 1801-1808.=ts. ; 1809. l.=ts. ; 1810.=ts. – Kecskemét: 1788. 1-26., 28-72., 74-103.sz.; 1789. 7-100.sz.; 1790-1791.=ts. ; 1804. I. 1-36., 38-52.sz.; ll.=ts. ; 1805.=ts.; 1806. I. 1-13., 15-51.sz. ; ll. 1-4., 6-53.sz.; 1807-1808.=ts. ; 1809. I. 1-33., 35-37.sz. ; 1810. I. 1-26., 29-52., 55-56., 59-68.sz. ; ll. 7-8., 11-16., 19-22., 27-36., 39-42., 45-52.sz. ; 1816. I. 1-2., 4-6., 8-22., 24-37., 39-50.sz. ; 1817. l.=ts. ; 1828. I. 1-28., 30-36., 38-48.sz.; 1832. I. 2-28., 31-52.sz.; 1833. I. 1-13., 15-20., 22-51.sz. ; ll.=ts. ; 1834. I. 1-50.sz. – Keszthely: 1803. I. 26-38., 40-47., 49-51.sz.; ll.=ts.; 1804.=ts.; 1805. I. 1-40., 43-52.sz. ; ll. 1-30., 32-33., 35., 39-43.sz.; 1806. I. 4-10., 12-14., 16-26., 28-31., 33-51.sz. ; ll. 1-34., 36-53.sz.; 1807. I. 1-9., 12-16., 18-38., 40-52.sz. ; ll. 1-16., 18-52.sz.; 1808. I. 1-10., 12-27., 30-52.sz.; ll.=ts. ; 1809. I. 1-32., 34-37.sz.; ll. 1-2., 4-7., 10-11., 16-21.sz. ; 1810.=ts. ; 1811. I. 1-7., 9-33., 35-36., 38-41., 43-46., 49-52.sz. ; ll. 1-24., 26-29., 31-33., 35-52.sz.; 1812. I. 1-26., 28-43., 45-50.sz. ; ll. 1-6., 9-15., 17-52.sz.; 1813. I. 1-25., 27-52.sz.; II. 1-52.sz.; 1814. I. 1-12., 14-28., 30., 32., 34-37., 40-44., 46-51.sz.; Il. 1-10., 12., 14-24., 26-36., 38-52.sz.; 1815. 1-12., 14-60., 63-71., 73-78., 80., 82-93., 95-97., 99-101., 103.sz.; 1816. I. 1-46., 48-51.sz. ; ll. 1-18., 20-26., 28-34., 36-40., 42-52.sz.; 1817. I. 1-27., 29-48., 50-51.sz.; ll. 1-18., 20-21., 23-52.sz. ; 1818. I. 1-2., 4-14., 16-19., 21-48.sz. ; ll. 2., 4., 6-7., 10-12., 15-16., 18-49.sz.; 1819. I. 1-31., 33-50.sz. ; ll. 1-26., 28-53.sz.; 1820.=ts.; 1821.=ts.; 1834. I. 1-15., 21-51.sz. ; ll. 1-28., 31-53.sz. – Pannonhalma: 1791.=ts.; 1792. I. 1-9., 11-22., 24-25., 27-28., 30-35., 38-50., 53-56., 58-103.sz.; 1793. II. 1-20., 24-27., 29-49., 51-53.sz. ; 1794. I. 1-12., 14-36., 38-51.sz. ; ll.=ts.; 1795. l.=ts.; ll. 2-52.sz.; 1796. I. 1-7., 9-52.sz. ; ll.=ts. ; 1797. I. 1-31., 33-52.sz.; ll.=ts.; 1800. I. 1-50.sz.; 1802. I. 1-26.sz.; ll. 27., 29., 41-53.sz.; 1830. II. 33-35., 37., 40-53.sz.; 1832. l.=ts.; ll. 1-22., 24-32., 35-46., 49-52.sz.; 1833. I. 1-34., 36-50.sz.; ll.=ts. – Sárospatak: 1786. sztlsz.=ts. ; 1787. 1-102.sz.; 1788. 26-52., 54-56., 58-63., 65-75., 78-91., 93-98.sz.; 1789.=ts.; 1790. I. 1-10., 12-31.sz.; 1791. I. 1-49., 51-101., 103.sz.; 1792. 1-7., 9-15., 17., 19-103.sz.; 1793. ll. 1-25., 27., 29-30.sz.; lll.-IV.=ts.; 1794.=ts.; 1795. I.=ts.; 1799. I. 1-4., 6-10., 12-14., 16-19., 21-30., 32-33., 37-52.sz. ; ll. 1-2., 4-29., 33-53.sz.; 1802. I. 1-45., 47-52.sz.; ll. 1-11., 14-15., 17-19., 21-27., 32., 34-40., 42-44., 46-48.sz.; 1803. I. 26-51.sz. ; ll. 1-8., 10-48., 50-53.sz.; 1804. I. 1-34., 36-52.sz. ; ll.=ts. ; 1805. I. 1-20., 22-25., 27-52.sz.; lI. 1-36., 39-46.sz. ; 1806-1807.=ts. ; 1808. l.=ts.; ll. 1-52.sz.; 1809. I. 1-8., 11-37.sz.; 1810. l-ll. 1-12., 15-22., 25-34., 37-68.sz.; 1811. I. 1-4., 6-43., 45-49.sz. ; ll. 1-4., 6., 8-12., 14-52.sz.; 1812. I. 1-6., 9-26., 29-50.sz. ; ll.=ts.; 1813. I. 1-40., 42-52.sz. ; ll. 1-35., 37-38., 40-53.sz.; 1814. I. 1-51.sz. ; ll. 1-48., 50., 52.sz.; 1815. 1-9., 11-15., 17-28., 30-51., 53-104.sz. ; 1816. I. 1., 3-51.sz. ; ll. =ts; 1817-1818.=ts.; 1819. 1-25., 27-50.sz. ; ll.=ts. ; 1820. I. 1-8., 10-52.sz. ; ll. 1-31., 33-52.sz.; 1821.=ts. ; 1822. I. 3-21.sz. ; ll. 1-43., 45-53.sz. ; 1823. I. 1-4., 6-9., 11-16., 18-51.sz.; ll. 1., 3-18., 20-30., 32., 34-53.sz.; 1824. I. 1-14., 16-28., 30-32., 34-52.sz.; II. 2-31., 33-52.sz.; 1825. I. 1-5., 7-34.sz. ; ll. 1-3., 5-49., 51-52.sz. ; 1826. I. 1-49.sz.; II. 1-29., 31-52.sz.; 1827. I.=ts.; ll. 1-13., 16-23., 25-35., 37-44., 46-52.sz. ; 1828.=ts.; 1829. I. 2-6., 8-11., 13-29., 32-52.sz. ; ll.=ts. ; 1830.=ts.; 1831. I.=ts. ; ll. 1-43., 45-53.sz.; 1832. I. 1-3., 5-6., 9-52.sz. ; ll. 1-40., 42-52.sz.; 1833. I. 1-27.., 29-47., 51-52.sz. ; 1834. II. 1-52.sz. –Sopron ÁL: 1832. I. 22-51.sz. ; ll. 30-46., 48-52.sz.; 1833-1834.=ts. – ELK: 1790. 1-31.sz.; 1791-1793.=ts. – Szombathely PK: 1824. ll.=ts.; 1825. I. 1-50.sz.; ll. 1-52.sz.; 1826-1832.=ts. – Vác: 1788. 1-9., 13-22., 24-28., 30-40., 42-63., 65-68., 70-103.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1789. 1-55., 57-100.sz.; 1791. 1-2., 4., 6., 9., 12-14., 30., 42., 48., 51-103.sz.; 1792. 2-26., 28., 30-31., 33-40., 42-46., 48-54., 58-59., 61-66., 68-71., 75-81., 83-85., 87., 89., 90., 93-97., 99., 102.sz.; 1795. I. 1., 11-14., 20., 47-49., 51.sz.; ll. 2-52.sz.; 1796. I. 26-27.sz.; 1797. 1-43., 46., 48-50., 56., 60-64., 66-67., 71-73., 75-80., 83-87., 89., 92., 94., 97-100., 102.sz.; 1798. I. 1-50.sz.; ll. 2-4., 11-14., 18-19., 21-23., 25., 29-30., 35., 37., 39., 41-49., 51-52.sz.; 1799. I. 1-52.sz.=ts.; lI. 1-52.sz.=ts.; 1800. I. 2-3., 6., 12., 21-22., 29., 33., 35-37., 45.sz.; lI. 24-26., 29-30., 33-36., 44.sz.; 1802. I. 11., 36., 39., 42-43., 45-46., 49., 52.sz.; ll. 3-5., 7-12., 14., 17., 19., 21., 23-25., 27., 35-53.sz.; 1801. I. 5., 7-8., 14., 23-24.sz. ; ll. 10-11., 27., 29., 31-32., 39-41., 44.sz.; 1803. II. 33-34., 38.sz.; 1806. I. 1-12., 30-51.sz.; 1809. I. 1-4., 29-30.sz. ; 1810. II. 9-10., 13-14., 61-64., 67-68.sz.; 1811. I. 3-25.sz.; 1818. I. 1-50.sz.; 1833. II. 31-53.sz.; 1834. I. 1-51.sz. ; ll. 1-33., 35-52.sz.

Megjegyzés

– Igaz Sámuel a Magyar Kurírnak 1821-1824-ben "egyedüli" írója és társszerkesztője volt. = Ferenczi – Danielik I.köt. 217.p.

– Az 1805. nov. 19-1805. dec. 29-ig szünetelést magyarázza a MKurír 1805. II. 40.sz.-hoz tartozó melléklet.

– Toldalék c. folytatásos melléklet jelent meg 1786-1834. évben rendszertelenül a főlap paginaszámozását folytatja, címfelvétele nem lehet.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 53.p.

Társlap

– Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

– Hazai és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

– Honnyi Levelek és Tudósítások, 1812.

– Honnyi Levelek, Tudósítások, Akták, Egyebek, 1813.

– Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek, 1813-1815.

– Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívüli Toldalékkal, 1815-1816.

– Kedveskedő, 1824-1825.

– Magyar Múzsa, 1793-1794.

– Mezei Gazdaság, 1801-1802.

– Rendkívül való Toldalék, 1815.

– Sokféle, 1832-1834.

– [Új] Az Újj Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

Évkönyv. Magyar Almanach 1794-1796 Esztendőre. A Magyar Kurír olvasói, mint mellékletet ingyen kapják. – 1794. VIII. 486.p.; 1795. 36., CXLIV. 304. 4.p.; 1796. 36., LVIII. 292, X, 5p.

Lelőhely OSZK – EöK – Pannohhalma – Sopron ÁL., ELK – Szeged EK

Magyar Merkur – L. Magyar Merkurius

Magyar Merkurius (Bécs) – L. [Bécsi] Bétsi Magyar Merkurius

244.

Magyar Merkurius. 1789. jan. 3.: Magyar Merkur. Pest. 1788. okt. 8-1789. dec. 10. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Török István. Kiadó, Ny. Patzkó Ferenc. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1788. 1-24.sz.=ts. – RGy: 1789. 1-100.sz.=ts. – X X Vác: 1788.=ts.

Előbb Magyar Hírmondó, 1780-1788.

Magyar Minerva. Egyk.eln. Eml. HazKülfTud 1832. II. 51.sz.-hoz kötött röplapon – L. OSZK. Eredeti címe, Felső=Magyar Országi Minerva

Magyar Musa [Mu'sa] (1787-1788) – L. A' Posonyi [Po'soni; Pozsonyi] Magyar Múzsa

245.

Magyar Músa. Fedőlapcím, A' Bétsi Magyar Músának ... Esztendeje. Béts. 1785. dec. 2-1789. okt. 30., + 1. utolsó sztlsz., k.n. Megj. hetenként kétszer, 1788. jan. 2.: hetenként. Szünetelt, 1785. dec. 2-1787. jan. 1.; 1787. febr. 17-1787. márc. 24.; 1788. márc. 22-1788. ápr. 5.; 1788. júl. 5-1788. szept. 13.; 1788. szept. 13.[!]-1788. nov. 11.; 1788. nov. 11.[!]-1788. nov. 26.; 1788. nov. 26.[!]-1789. jan. 3.; 1789. jan. 14-1789. febr. 4.; 1789. febr. 25-1789. márc. 28.; 1789. ápr. 4-1789. okt. 30. Szerk. Kiadó, Szatsvay Sándor. Ny. "Született siketek és némák Typographiája", 1789. jan. 3.: "Nyomatik a' 2 Magyar Haza' Költségével." 8r. FI.

Nyh. 1787. máj. 16., 38.sz.=39.sz.; 1788. jan. 12.és jan. 16.=4.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1785. 1-2.sz.=ts.; 1787. 1-102.sz.=ts.; 1788. 1-34.sz.=ts.; 1789. 1-11.sz.=ts. – AK: 1787. 1-10., 22-37., 39., 41-50., 52-102.sz.; 1788.=ts.; 1792. 2.sz. – EK: 1789. 1-2., 5., 8-10.sz. – FSZEK: 1788. 18-19., 21-23., 28-34.sz.; 1789. 1., 3-8.sz. – X X Debrecen RK: 1785.=ts.; 1787.=ts. – Győr PK: 1787. 48.sz. – Keszthely: 1788. 1-7., 9-27., 29-32.sz. – Sárospatak: 1787. 27.sz.; 1789. 3.sz. – Vác: 1788. 1-6., 10-24., 26-34.sz.

Főlap

– Magyar Kurír, 1786-1832.

246.

Magyar Muséum. Fedőlapon, 1792. k.n. 1.sz.-on A' Magyar Muséumnak első Kötetéből, melly már ennek-előtte Pesten nyomtatódott a' nevezetesebb darabokat összve szedve 's néhol meg-is jobbítva újra ki fogjuk nyomtattatni és az Előfizető Uraknak ingyen megküldeni... Muzsikáliákat gyakrabban fogunk metszettetni. Kassa. 1788. máj. 1-1792. k.n., 4.sz. Megj. negyedévenként. Szünetelt, 1790-ben. Szerk. Kazinczy Ferenc, Baráti Szabó Dávid, Batsányi János, 1792. k.n., 1.sz.: Baróti Szabó Dávid és Batsányi János. Kiadó, Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Batsányi János, 1792. k.n., 1.sz.: A Kassai Magyar Társaság. Ny. Trattner Mátyás, Pest, 1792. k.n., 1.sz. Ellinger János, Kassa, 8r.

Lelőhely

Budapest 0SZK+: 1788. 1.sz.=ts.; 1789. 2-4.sz.=ts.; 1791. második kiadás=ts.; 1792. 1-4.sz.=ts. – AK: 1789.=ts.; 1791. második kiadás =ts. – EK: 1788-1789.=ts. – FSZEK: 1792.=ts. – KKK:=ts. – RGy: 1788-1789.=ts.; 1792. 1-2.sz. – X X Debrecen EK: 1791. második kiadás=ts.; 1792.=ts. – RK: 1788.=ts.; 1791. második kiadás=ts.; 1792.=ts. – Eger: 1788.=ts.; 1789. 2., 4.sz.; 1792. 3.sz. – Kecskemét: 1788.=ts. – Pápa: 1788-1789.=ts. – Sárospatak: 1789.=ts. – Szeged EK: 1788-1789.=ts.; 1792. 1-2.sz. – SK: 1791. második kiadás=ts.; 1792.=ts. – Zirc: 1792.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1788.=ts.; 1792. 1., 3-4.sz.

Megjegyzés

– Bevezetés. Kassán pünkösd hav. l.ső napj. 1788. = Program és hivatás. 54-64.

Második kiadás az 1788-1789. év cikkeiből jelent meg.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 798-799.p.

Magyar Múzsa (1787-1788) – L. A' Posonyi [Po'soni; Pozsonyi] Magyar Múzsa

Magyar Múzsa (1793-1794) – L. [Új] Az Újj Bétsi Magyar Múzsa

Magyar Országi TudósításokAnkündigen für Ungarn. Az Ephemerides Budenses 1791. évi 7. és 44. sz.-hoz kiadott előf.felhív. – Induló főcímként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 76.p.

247.

Magyar Orvosi és Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok Munkálkodásával. 1844. jan.: Magyar Orvos-Sebészi és Természettudományi Évkönyvek. 1845. jan.: Magyar Orvos-Sebészi Évkönyvek a Gyermekgyógyászat Körében. Buda. 1842. ápr.-1845. jún. Megj. havonként. Szünetelt, 1842. máj.-1844. jan. Szerk. Kiadó, Schoepf Ágoston. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1842. 1.sz.=ts.; 1844. I. 1-3.sz. – EK: 1844. Il. 1-3.sz. – OOtK: 1844. l. 1-6.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1842.=ts.; 1844. I.=ts.; ll. 1-6.sz.=ts.;1845. 1-6.sz.=ts.

Magyar Orvos-Sebészi és Természettudományi Évkönyvek – L. Magyar Orvosi és Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok Munkálkodásával

Magyar Orvos-Sebészi Évkönyek a Gyermekgyógyászat Körében – L. Magyar Orvosi és Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok Munkálkodásával

248.

Magyar Őr. Alcím, Katholikus politikai lap. Budapest. 1849. jan. 25-1849. ápr. 22. Betiltották. Mutatványszám 1849. jan. 1. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, Nagy Pál. Ny. Bagó Márton. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1., 6-7., 13., 20.sz. – FSZEK: 21-33.sz. – X X Győr PK: 37.sz. – Szeged SK: Mutatványszám; 1-23., 25-31., 33-37.sz. – Zirc: 1-37.sz.=ts. – X X X Nitra: 1-20.sz.

249.

Magyar Szépirodalmi Szemle. Pest. 1847. jan. 3-1847. dec. 28. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Erdélyi János. Kiadó, Kisfaludy Társaság. Ny. Beimel József, 1847. júl. 4.: Landerer és Heckenast. 8r.

Nyh. 1847. dec. 14., 26.sz.=24.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK*: 1847. I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-26.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – KKK:=ts. – RGy: I. 1-18., 20-26.sz.; ll. 1-2., 4-23., 25-26.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Győr PK: l.=ts. – Kecskemét: ll.=ts. – Keszthely l.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Sárospatak: I. 1-24., 26.sz.; ll.=ts. – Sopron ELK:=ts. – Szeged SK:=ts. – Szombathely ÁL: I. 1-4., 6-26.sz.; ll.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: l.=ts.; ll. 8., 10., 12-22., 26.sz.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 518-519.p.

250.

Magyar Szion. 1838. júl. 5.: Szion. Alcím, 1838. jún. 31-ig Egyházi Hír- 's Encyclopaediai Lap. Pest. 1838. jan. 4-1840. febr. 5. Megj. hetenként kétszer, 1838. aug. 17.: hetenként, 1839. jan. 2.: hetenként kétszer, 1839. júl. 3.: hetenként. Szünetelt, 1839. dec. 18-1840. jan. 1-ig. Szerk. Kiadó, Gyarmathy János. Ny. Egyetemi, 1838. febr. 4.: Beimel József, 1838. júl. 15.: Egyetemi, 1839. júl. 3.: Beimel József, 1839. aug. 13.: Egyetemi, 1840. jan. 1.: Beimel József, 2r., 1839. jan. 2.: 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1838. 1-5.sz.=ts.; ll. 1-32.sz.=ts.; 1839. I. 33-52.sz.=ts.; ll. 1-26.sz.=ts.; 1840. 1-11.sz.=ts. – EK: 1838. I. 1-39., 41-43., 45-51.sz.; ll.=ts.; 1839. II.=ts. – X X Kalocsa: 1838.=ts. – Keszthely+: 1838. l.=ts. – Pannonhalma: 1838. I. 2-23., 25-50.sz.; ll.=ts. – Pécs EK: 1838. l.=ts.; 1839. I. 1-9., 12., 15-52.sz.; ll. 1-4., 6-26.sz.; 1840.=ts. – Szeged SK: 1838. I. =ts.; ll. 1-31.sz. – Szolnok: 1838.=ts.; 1839. I. 16-52.sz.; ll.=ts.; 1840. 5., 8., 10.sz. – Vác: 1838.=ts.; 1839. II. 12-18., 20-26.sz.; 1840.=ts. – Zirc: 1838.=ts.; 1839. I. 1-12., 15-39., 41-42., 44-52.sz.; ll. 1-4., 6-25.sz.; 1840. 1-10.sz. – X X X Nitra: 1838. I.=ts.; ll. 1-31.sz.

Társlap

– Anastasia. Egyházi szépművészetek' tára, 1838-1839.

Magyar Tárház. Egyk.eln. Eml. MHírm 1792. szept. 28-hoz tartozó Toldalék. – Uo. 1781. I. 32-33.sz.; ll. 56., 84.sz.; – MKv.Ház 1783. III. szakasz 466-472.p. – Eredeti címe, Ungrisches Magazin.

251.

Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a' Mezei Gazdaságot és Szorgalmatosságot erányozza. 1796. jún. 28.: Gazdaságot Tzélozó Újság. 1796. szept. 6.: Vis'gálódó Magyar Gazda. Béts. 1796. jan. 1-1797. dec. 21. Megszűnt. Megj. hetenként. Szünetelt, 1796. aug. 30-1797. jan. 6. Szerk. Schönfeld János Ferdinand és Pethe Ferenc. Kiadó, Schönfeld János Ferdinand, "Gazdaságbéli Magyar Társaság". Ny. nincs, feltüntetve. 4r. Tj. Illusztr.

Nyh. 1796. szept. 13., 39.sz.=38.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1796. 1-52.sz.=ts.; 1797. 1-27., 29-46.sz. – AK: 1796. 1.sz. – MgMK: 1796. 1-36.sz. – X X Debrecen EK: 1796. 1-42., 44-49., 51-52.sz. – Győr PK: 1796.=ts. – Keszthely: 1797. 1-2., 9-10., 12., 16-25., 31-33., 37-38., 40-46.sz. – Pannonhalma: 1796.=ts. – Szeged EK: 1796. 1-20.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1796. 1-35., 37-48., 50-52.sz.; 1797. 1-27., 29-46.sz.

Második kiadás

– Vis'gálódó Magyar Gazda 1796. aug. 18-án megj. 29. számát ''megjobbított" tartalommal kiadták 1797. dec. 15-én. L. Keszthelyen.

Megjegyzés

– Az impresszum-adatok a címlapokon vannak.

252.

A Magyar Zsinagóga. Alcím, Felvilágosodott világosság, tiszta erkölcsiség és buzgó hazafiság az izraeliták közti elterjesztésére. Pápa. 1847. 1.sz. k.n. Megszűnt. Szerk. Kiadó, Löw Lipót. Ny. Református Főiskola Nyomdája. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. – ORIK Kézirattár:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik II-köt. 614.p.

253.

Magyarföld és Népei Eredeti Képekben. 1848. k.n., 1.sz.: Magyarország Képekben. Alcím, Föld és népismei, statistikai és történeti folyóirat, 1848. k.n., 1.sz.: Statistikai és történeti, föld- és népismei gyűjtemény. Pest. 1846. jan.-1848. k.n., 1.sz. Megj. "havonként rendszertelenül." Új folyam, 1848. k.n. 1.sz. Szerk. Kiadó, Fényes Elek és Luczenbacher János felügyelete mellett Vahot Imre. 1846. k.n., 3.sz.: Vahot Imre. Ny. Beimel József. Haránt 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1846. 1-5.sz.=ts.; 1847. 6.sz.=ts.; 1848. k.n., 1.sz.=ts. – EK: =ts. – X X Debrecen RK: 1846-1847.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK:=ts.

Megjegyzés

– A Magyar Föld és Népei új folyamának előfizetői ... pótlásul kapják ... az Országgyűlési emlék c. Almanachot. – L. Nemzetőr 1848. aug. 6-8.sz.

– Német nyelvű, részben azonos szövegű kiadás címe, Ungarn und seine Völker in Original Abbildungen. Magyarra ford. Emmerich Henszelmann.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 644.p.

Magyarhoni Bortermesztést Tárgyazó Folyóírás. Egyk.eln. Eml. Jelenkor 1836. 45.sz. mellékletén. Eredeti címe, Magyarország Bortermesztését 's Kikészítését Tárgyazó Folyóírás.

Magyarország – L. Magyar Ország

254.

Magyarország Bortermesztését 's Kikészítését Tárgyazó Folyóírás. 1838. k.n., 3.sz.: Magyar- és Erdélyország' Bortermesztését 's Borkészítését Tárgyazó Folyóírás. Alcím, A' szőlőbirtokosok, művesek, 's mezei gazdák számára, 1838. k.n., 3.sz.: A' szőlőbirtokosok' művesek, mezeigazdák és borkereskedők számára. Buda. 1837. k.n., 2.sz.: Pest. 1836. márc. 10-1838. k.n., 3.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Schams Ferenc. Ny. Egyetemi, 1838. k.n., 3.sz.: Landerer Lajos 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1836. 1.sz.=ts. – EK: 1836.=ts.; 1838. 3.sz.=ts. – KSZEK: 1836.=ts.; 1837. 2.sz.=ts.; 1838.=ts. – OK:=ts. – X X Gödöllő:=ts.

Megjegyzés

– Német nyelvű, részben azonos szövegű kiadása, Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn für Weinbesitzer, Winzer und Landwirthe…

Magyarország Képekben – L. Magyarföld és Népei Eredeti Képekben

255.

Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung. 1781. k.n., 6.sz. Versuch über das Glück der Welt zwischen A. und B. in Briefen abgefasst: oder Beweis, dass die Künste, und Wissenschaften den Menschen glücklicher machen, als der blosse Stand der Natur. Vom Mann ohne Vorurtheil. 1781. 7. k.n., sz.: Olympus oder die Götter und Menschen. Wien. 1781. k.n. 1-7.sz. Ny. Sebastian Hartl. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-7.sz.=ts.

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot Bessenyei György írta.

256.

Marczius Tizenötödike. Debreczen. 1849. febr. 14-1849. máj. 31. Megszűnt. Megj. naponként. Szerk. Pálfi [Pálffi] Albert és Csernátoni Lajos, 1849. febr. 22.: Pálfi Albert. Ny. "Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett nyomda". 4r.

Nyh. 45.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-92.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – X X Debrecen EK: 4., 6., 19., 21., 23-24., 26-31., 33-43., 46., 48-49., 52., 54-75., 77-80., 83., 85., 89.sz. – RK: 1-44., 46-92.sz. – Miskolc HOM: 51-60., 62-63., 67-92.sz. – Pápa: 40-92.sz. – Sárospatak: 6-42., 44., 46-64., 67-92.sz. – Szeged SK: 4-7., 39-40.sz.

Megjegyzés

– A Pesten kiadott Marczius Tizenötödiké-be olvadt 1849. ápr. 24-től. – L. Csontosi: Adalékok... MKsz 1877. 1.sz.

257.

Marczius Tizenötödike. Pest. 1848. márc. 19-1849. júl. 6. Betiltották. Megj. naponként. Szünetelt, 1849. jan. 5-1849. ápr. 14. Fel.szerk. Pálfi [Pálffi] Albert. Kiadó, Lukács László. Ny. Beimel József, 1848. jún. 21.: Lukács László. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-247.sz.=ts.; 1849. 1-67.sz.=ts. – EK: 1848. 2-10., 12-125., 127-170., 173., 175-176., 178-180., 182., 184., 188-189., 194-247.sz.; 1849. 2., 4., 6-8., 10-12., 15-67.sz. – FSZEK: 1848-1849.=ts. – HtL: 1848. 160., 163., 167., 184., 217., 230., 232., 239., 247.sz.; 1849. 12., 32-33., 47-61., 63-64.sz. – OK: 1848. 28., 30-31., 34-36., 137., 145-156., 158-159., 164-167., 180., 199.sz.; 1849. 20., 42.sz. – PIM: 1848. 25-26., 28-48., 65., 67-68., 71-92., 94-108., 110-114., 116-127., 130-158., 161-190., 193-217., 219-247.sz.; 1849. 1-2., 6., 15., 18., 46., 57.sz. – SZM: 1848. 2-22.sz.; 1849. 2-26., 28-67.sz. – X X Debrecen EK: 1848. 50., 70.sz.; 1849. 10-12., 15-16., 22., 25-26., 28-32., 37-39., 41., 44., 50.sz. – Debrecen RK: 1848. 23., 102-103., 112., 116-118., 156., 172., 174-177., 180-247.sz.; 1849. 4-22., 24-32., 34., 61., 63-67.sz. – Esztergom: 1848.=ts. – Győr PK: 1848. 46., 159.sz.; 1849. 6., 39., 67.sz. – Miskolc HOM: 1848. 13., 35., 42., 44-46., 50-51., 60., 63-59., 77., 85., 97-98., 102-121.sz.; 1849. 64-66.sz. – Pápa: 1848. 40-81., 83-92.sz.. – Pécs EK: 1848. 1., 3-93.sz. – Szeged SK: 1848.=ts.; 1849. 1-66.sz. – Zirc: 1848. 58-66.sz. – X X X Martin: 1848. 50., 53., 64., 66., 72-74., 77-79., 80., 89., 92., 95-96., 98., 101-102., 104., 112., 119., 121., 127-128., 130-131., 137-138., 141-142., 146., 149., 151-159., 165-168., 170., 173-181., 184-186., 189-191., 194., 196-198., 200-202., 205., 207., 217-218., 220-221., 223-228., 230-231., 235-239., 242.sz.; 1849. 42., 44-46., 48., 51., 55-57., 59-61.sz. – Prešov: 1848. 23-55., 57-77., 79-109., 111-112., 124-158., 160-229.sz.; 1849. 27-28., 36-37., 45.sz.

Megjegyzés

– A Hetilap (Pest) 1848. ápr. 28-án bejelenti hogy megszűnik, helyette az előfizetők a Marczius Tizenötödiké-t kapják június 30-ig.

Matica Letopis. Egyk.eln. Eml. Kindlovits Kálmán: A szerb Matica Letopis-ának első évtizede. = MKsz 1976. 3.sz. Eredeti címe, Serbska Letopisi.

Des Menschen Pilgerreise Worte des Trostes für den denkenden Wanderer ... grosse Versammlung... – L. Die erste [zweite... stb.] grosse Versammlung...

Mercurius. Eml. tévesen Réz, eredeti címe, Wochentlich zweymal neu=ankommender Mercurius

258.

Mercurius Hungaricus. 1705. aug. 16-23., 3.sz.: Mercurius Veridicus ex Hungária. Cassovia, 1708. júl. 25.-aug.9.: Leutschovia, 1710. jan. 4-28.: Bartpha. 1705. ápr. 14-1710. márc. 26. Megj. rendszertelenül. Szerk. Antonius Eszterházy, Paul Ráday, 1705. aug. 16-23.: Franz Berthoti, Paul Ráday, 1710. jan. 4-28.: Nicolaus Bercsényi, Paul Ráday, 1710. febr. 3-27.: Samuel Ebeczky. Kiadó, Cancellaria Rákócziensis. Ny. Samuel Brewer, Leutschovia, 1710. jan. 4-28.: "Mestská tlaciarem", Barthphae. 4r.

Lelőhely

1705. árp. 14-e "előtt" megj. sz. nem található, létezéséről Thaly Kálmán 1883-ban írt tanulmányából, Esterházy Antalnak küldött leveléből tudunk.

1705. máj. 24-30. Nyomtatott pld. a Károlyi nemezetség Levéltárában és Berlin-dahlemi Preusszische Geheimes Staatsarchiv-ban található. Kéziratos pld. van az Országos Evangélikus Egyház Levéltárában.

1705. aug. 16-23. Nyomtatott pld. Levoča, Evangélikus Egyházközség Levéltárában van, és Berlin-dahlemi Preussische Geheimes Staatsarchiv-ban.

1706. aug. 19-28. Kézirat, valószínűleg nem jelent meg nyomtatásban, a Károlyi Nemzetség Levéltára őrzi.

1708. júl. 25-aug. 9. Nyomtatott pld. az Országos Evangélikus Egyház állományában levő Podmaniczky-Dégenfeld Könyvtárban és Párizs, Francia Külügyminisztérium Levéltárában.

1710. jan. 4-28. Nyomtatott pld. az Országos Evangélikus Egyház állományának Podmaniczky-Dégenfeld könyvtárában. Kéziratos pld. a Károlyi Nemzetség Levéltárában.

1710. febr. 3-27.
1710. febr. 28-márc. 26. A két pld. egy-egy nyomtatott száma megvan az Országos Evangélikus Egyház állományának Podmaniczy-Dégenfeld Könyvtárában.

Nincs adatunk az 1707. és 1709. évi számok megjelenéséről. Hat nyomtatott számról tudunk, ezekkel és a kéziratos számokkal együtt 13 példányt ismerünk. Valamennyi számról fotómásolat van az OSZK-ban.

Mercurius Veridicus ex Hungária – L. Mercurius Hungaricus

259.

Merkur, Kereskedelmi, 's Mesterségi Hírtár. 1844. jan. 1.: Merkur. Pest. 1843. okt. 1-1847. jan. 1. Megj. naponként. Mutatványszám, 1843. szept. "0 sz.". Szünetelt, 1845. jún. 29-1847. jan. 1. Új folyam, 1847. jan. 1-től. Szerk. Kiadó, Ny. Beimel József. 4r.

Nyh. 1844. febr. 22., 50.sz.=51.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1843. 1-5.sz.; 1844. I. 1-151.sz.=ts".; ll. 1-32., 34-150.sz.; 1845. 1-59., 63-148.sz.; 1847. 1.sz. – EK: 1843. 1-79.sz.=ts.; 1844. 1.=ts.; ll. 1-150.sz.=ts. – OMgK: Mutatványszám. – X X Eger: 1844.=ts. – Pannonhalma: 1843.=ts.; 1844. I. 19-151.sz.

260.

Merkur von Ungarn, oder Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronländer. Fedőlapon, Entwurf einer Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronländer welche in der freyen königlichen Haupt- und Residenzstadt Ofen von einigen patriotischen Liebhabern der Litteratur, unter der Anschrift: Merkur von Ungarn, heftweise monatlich zu 6 Bogen auf das Jahr 1786 herausgegeben wird. Pesth. 1786. júl.: Ofen. 1786. okt.: Pesth. 1786. jan.-1787. dec. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, "Herausgegeben von einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Litteratur geordnet und besorgt von Martin Georg Kovachich." Ny. Lettnerischen Schriften, 1786. júl.: Universitätschriften, 1786. okt.: Trattnerischen Schriften. 8r. FI. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1786. 1-12.sz.=ts.; 1787. 1-12.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK: 1786. 1-6.sz.; 1787. 1-2.sz. – KKK:=ts. – NM: 1786. 3.sz. – OEK: 1786. 10-12.sz. – OK:=ts. – RGy+: 1786. 1-3., 5., 7-8., 10-12.sz.; 1787.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Eger: 1786. 3.sz. – Esztergom:=ts. – Kalocsa: 1786. 1-6.sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak:=ts. – Szeged EK:=ts. – SK: 1786.=ts.; 1787. 1-6.sz. – Szombathely PK: 1786. 1-3., 6-10.sz.; 1787. 7-8., 10-12.sz. – Vác:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés

– Az 1787. évi I-IV. részben közölt melléklet megj. könyvalakban; Kovachich, Martin Georg: Geschichte der neuern Schulreformation in Ungarn. I. Band vom Anfange der Epoche bis 1775. Pesth gedr. Trattner, Matthias. 175 p. 8r. – L. Petrik II.köt. 464.p.

OSZK

Tartatomjegyzék Petrik II.köt. 719-721.p.

Mértéktár rovatcím az Erdélyi Híradó-ban. A Nemzeti Társalkodó 1830. dec. 25.sz.-ban folyóiratként hirdette.

261.

Mesečna Sočinenja. Fedőlapcím 1.sz.-on, Mesečna i trimesečna Sočinenija za vozdelanie uma i oblagoroždenie serdce premile i preljubezne Junosti Sersbske. Buda. 1814. k.n., 1-3.sz. Megj. havonként. Szerk. Jovan Berič-Popovič. Kiadó, Ny. Egyetemi. 8r. FI. Szerb nyelvű.

Lelőhely

Novi Sad: 1-3.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átment a folyóirat és sorozat között. Impresszum-adatai azonosak a Novelu c. nem található folyóirattal, megj. Budán, 1814-ben.

– Novákovič adata, hogy e kiadvány periodikusan megj. folyóirat-fordítás. Szerzője Weisse, Christian Felix: Kinderfreund c. 1775-1782. között megj. Bécsben, Grazban, Lipcsében és Reutlingenben. (644.p.)

– Weisse, Ch. F. munkája megj. magyarul A' Gyermekek' Barátja címmel Kolozsváratt és Szebenben, 1794-ben.

– Lehetséges, hogy a Kinderfreund szövegének fordítása a Képes Újság a' Gyermekek számára c. Bécsben, 1808-ban megj. folyóirat.

Mezei Gazda vagy a' mezei 's házi gazdaság' minden ágaira terjedő folyóírás – L. Mezei Gazdák' Barátja

262.

Mezei Gazdák' Barátja. 1832. jan.: Mezei Gazda vagy a' Mezei 's Házi Gazdaság' Minden Ágaira Terjedő Folyóírás. Fedőlapcím, Egy gazdasági folyó írás mellyel a' két Hazának szolgálni kívánt Angyalffy Mátyás András több mezei gazdasági Társaságoknak rendes és valóságos tagja. Pest. 1824. júl. 3-1832. jún. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer, 1825. jan. 8.: hetenként háromszor, 1832. jan.: havonként. Szünetelt, 1825. jún. 25-1829. jan. 1. Szerk. Angyalffy Mátyás András. Kiadó, Angyalffy Mátyás, 1832. jan.: Landerer Mihály. Ny. Landerer Mihály. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1829. I. 1-25.sz.=ts.; lll. 1-26.sz.=ts.; IV. 1-26.sz.=ts.; 1830. I. 1-24.sz.; ll. 1-25.sz.=ts.; 1831. I. 1-25.sz.; ll. 1-25.sz.=ts.; lll. 1-25.sz.=ts. – EK: 1824. 1-26.sz.=ts.; 1830. III.=ts. – KKK: 1824.=ts.; 1825. I. 1-25.sz.=ts.; 1829. l.=ts.; ll. 1-23., 25.sz.; lll.=ts.; IV.=ts. – NM: 1829. l.-ll.=ts.; 1829. IV.=ts.; 1830. ll.=ts.; 1832. 3-6.sz. – OEK: 1832. 1.sz. – OK: 1824-1829. l.=ts.; 1829. II. 1-26.sz.=ts.; III-IV.=ts.; 1830. I-1831. II. negyedévenként 1-25.sz.=ts.; 1832. 1-6.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1824.=ts.; 1825-1829. III.=ts.; IV. 1-11., 13., 15., 18-26.sz.; 1830. l-ll.=ts.; llI. 1-21., 23-25.sz., IV. 1-22., 24-25.sz.; 1831. I.=ts.; ll. 1-21., 23-25.sz. – Eger: 1825. l.=ts.; 1830. l-lII. =ts.; 1832.=ts. – Esztergom: 1824-1825.=ts. – Gödöllő: 1824-1825.=ts.; 1829.=ts.; 1831. l.=ts.; 1832.=ts. – Kalocsa: 1824. II-1825. l.=ts. – Kecskemét: 1825.=ts. – Keszthely: 1829-1831.=ts. – Pannonhalma: 1824.=ts. ; 1832. 1.sz. – Pécs EK: 1829. IV.=ts. – Vác: 1832.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1824. 1-14., 16-20., 22-26.sz.; 1825.=ts.; 1829. I. 1-10., 13-25.sz.; II-IV.=ts.; 1830.=ts. – EK: 1832. 4-6.sz.

Magyar Gazda a Mezei Gazdaság (1801-1802) tervezett címe. Eml. MKurír 1801. 46.sz.

Mezei Gazdaság. Bécs. 1794.

Nem található. Eml. Perényi József: Aranka György Magyar Nyelvművelő Társasága c. műben "A Társaságnak küldi Szalkai a Bécsben megjelent (1794) magyar nyelvű mezei Gazdaságról szóló újságra írt megjegyzéseit." Ezt az ismertetést Aranka a Társaság meg nem jelent II. kötetébe szánta. = ItK 1918. 2.sz. 149.p.

263.

Mezei Gazdaság. Fedőlapcím, A' Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések a' Mellyeket a' külföldi szorgalmatos mezei Gazdáknak, és ezen minden tekintetben Tudós Társaságoknak írásaikból ki szedegetni és a' két Magyar Hazákból érkezendő hasonló tárgyú levelekkel egygyütt a' köz jónak elő mozdíttatása végett, apródonként közönségesekké is-tenni szándékoznak A' Magyar Kurírnak írói. Bécs. 1801. júl./szept.-1802. k.n., 4.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel, 1801. k.n., 2.sz.: Decsy Sámuel, 1802. k.n., 1.sz.: Pánczél Dániel. Ny. J. F. Schönfeld. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1801. 1-2. sz.; 1802. 1-4.sz.= második kiadás.

Megjegyzés

– A Magyar Kurír hirdetései szerint a Mezei Gazdaság-ból megj. 1801. I. 1-6.sz.; ll. 1-2.sz.; 1802. II. 3-6.sz. – L. MKurír 1801. II. 19.sz.; 1802. I. 3., 7., 13.sz.

Főlap

– Magyar Kurír, 1786-1834.

Mezőgazdasági Nefelejts. = Plakát, egyetlen lapra nyomtatott. 2r. A Magyar Gazda 1843-ban havonként megjelent melléklete, tanácsadó, egy-egy hónap aktuális mezőgazdasági munkálataihoz. A sajtóbibliográfiák eddig folyóiratként tartották nyilván.

264.

Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie. Alcím, Ausserordentliche Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt. Hermannstadt. 1838. nov. 2-1838. dec. 7. Megj. kéthetenként, 1838. nov. 23.: hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Gott. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-5.sz.=ts. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– A folyóirat címe 1839. jan. 3-1839. ápr. 4-ig rovatcím a főlapban.

Főlap

– Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

– Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt, 1838-1839.

– Blätter für Geist; Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

265.

Mindenes Gyűlytemény. 1789. k.n., 2.sz.: Mindenes Gyűjtemény. Komárom, 1789. júl. 1.: Révkomárom, 1790. jan. 2.: Komárom. 1789. jan. 1-1792. k.n., 1.sz. Megj. hetenként kétszer, 1791. 1.sz.: évenként. Szünetelt, 1789. jan. 1-1789. júl. 1.; 1790. jún. 30-1791. júl. 30. Ny. Wéber Simon Péter. 8r. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1789. I. 1-27.sz.=ts.; ll. 1-25.sz.=ts.; 1790. I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-26.sz.=ts.; 1791. 1.sz.=ts.; 1792. 1.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1789. II-1791. 1.sz.=ts. – NM:=ts. – OK: 1791-1792.=ts. – PIM:=ts. – X X Debrecen RK: 1790. II-1792.=ts. – Kecskemét: 1789. II.=ts.; 1790. I. 1-12., 14-26.sz.; ll.=ts. – Pannonhalma: 1789-1791.=ts. – Pápa: 1789-1791.=ts. – Pécs EK: 1789.=ts.; 1791.=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ELK: 1789-1791.=ts. – ÁL: 1789. II.=ts. – Szeged EK: 1789. l.=ts.; 1791.=ts. – SK: 1789. ll.=ts. – Vác: 1790.=ts. – Zirc: 1789-1791.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1789. II-1790. II.=ts.

Megjegyzés

– A szerk. és kiadó neve nincs a folyóiraton; MindszenthySámuel, Péczeli József, Perlaki Dávid. – L. Repertórium a teljes folyóiratról, összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva. Megj. Budapest – Tatabánya. 1979. 230 p.

– Bevezetés. 1789. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 65-67.p.

Minerva. Egyk.eln. Eml. Muzarion 1833. 390-406.p.; Kazinczy Ferenc levelezésében többször. Eredeti címe Felső=Magyar Országi Minerva.

266.

Miscellen für Zeitungsleser oder Historisch-politische Denkwürdigkeiten aus dem Archive der Zeit. 1809. k.n., 4.sz.: Historisch-politische Miscellen für Zeitungsleser. Pest. [1808]-1809. k.n., 6.sz. 8r.

LeIőhely

Budapest EK: 1809. 4-6.sz. (Ofen und Pester Zeitung-hoz kötve)

Megjegyzés

– Zuber szerint megvolt, látta az OSZK-ban az 1808. évi 1. számot, ez most nem található. Petrik szerint megj. 1-6.sz. Kiadó, Hartleben.

267.

Miskolczi Értesítő. Miskolcz. 1842. máj. 2-1848. dec. 28. Megj. hetenként, 1848. dec. 22.: naponként. Szünetelt, 1845. dec. 16-1846. júl. 1.; 1848. dec. 8-1848. dec. 22. Szerk. 1844. jan. 2.: Lichtenstein József és Furmann B. Ferdinand, 1848. dec. 22.: Okruczky Aurél. Kiadó, 1844. jan. 2-1848. dec. 22-ig Lichtenstein József és Furmann B. Ferdinand. Ny. Tóth Lajos. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1842. máj. 2., 9., 17., 22., sztlsz.; jún. 7., 13., 21., 27., sztlsz.; 1842. ll. 1-26.sz.=ts.; 1843. 1-52.sz.=ts.; 1844. 1-52.sz.=ts.; 1845. 1-50.sz.=ts.; 1846. 1-26.sz.=ts.; 1847. 1-17., 48.sz.; 1848. 1-19., 21-32., 34-41., 43-53.sz. + egy sztlsz.=dec.28. – HtK: 1848. 51-53.sz. – X X Debrecen EK: 1848. 52-53.sz.

Megjegyzés

– Szalády és Szinnyei szerint megszűnt, 1848. dec. 31., 57.sz.

Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt. 1849-1884.

Nem található. Eml. Réz. Valószínű tévesen idézett cím az Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde c. Nagyszebenben, 1843-tól megj. folyóirat helyett.

Modebilder. Pressburg. 1841.

Nem található. Potemra szerint a Pressburger Zeitung melléklete. Valószínű nem önálló kiadvány. Mint az egykorú folyóiratok, a Pressburger Zeitung is kiadott 1841-ben "Modebilder"-t, azaz divatlapmellékletet.

Monatliche Anzeige von Büchern, welche zu Pest in der J. Mich. Weingand- und J. Georg Kopfschen Buchhandlung zu haben sind. Pest. 1775. Könyvkereskedői katalógus, folyóiratként eml. Mo bibliogr. Vl.köt. 345.p.; Petrik I.köt. 94.p.

268.

Monatliche Früchte einer Gelehrten Gesellschaft in Hungarn. Pest und Ofen. 1784. jún. Megszűnt. Megj. kéthavonként. Szerk. Jacob Josef Winterl. Ny. Weingand und Köpf. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1.sztlsz.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

– A teljes számot a szerk. írta.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 836.p.

269.

Morgenröthe. 1848. máj. 2.: Ungarns Morgenröthe. Alcím, Tageblatt für Kunst, Literatur und sociales Leben, 1848. márc. 21.: Politisch- belletristische Zeitung. Pest. 1848. jan. 1-1848. júl. 19. Megj. naponként. Új folyam, 1848. márc. 21-től. Fel.szerk. Petrichevich Horváth Lázár. Társ.szerk. 1848. ápr. 9-1848. máj. 25-ig Heller Izidor, Fel.társ.szerk. 1848. máj. 27.: Birnbaum Körtvélyi Gusztáv. 1848. júl. 1.: Janotyckh Adlerstein I. Kiadó, Petrichevich Horváth Lázár. Ny. Egyetemi, 1848. márc. 1.: Josef Beimel. 4r., 1848. márc. 21.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-67.sz. – EK: (márc.21.) 1-38., 40-53., 57-59., 79., 81., 83., 85.sz. – FSZEK: 1-61., 64-75., 77-83., 85-99.sz.

Megjegyzés

– A Morgenröthe nem szöveghű, magyar nyelvű kiadása a Honderű 1848. évi számai.

– Zerffy [Hirsch] Gusztáv közli, hogy a lap "vezetéséről" lemond; nevét az impresszum-adatokban nem tüntették fel. = PH 1848. 1031.sz.

Társlap

– Intelligenzblatt der Morgenröthe, 1848.

270.

Mulattató. Fedőlapcím, Kellemes és hasznos időtöltésre rendelt folyóirat. Brassó. 1837. dec. 1-1839. dec. 26. Megj. hetenként. Szünetelt, 1837. dec. 1-1838. jan. 11. Szerk. Köpe János, 1839. jan. 3.: Veress György. Kiadó, Ny. Gött János. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1839. 1-52.sz.=ts. – FSZEK: 1838. 4., 9., 11-15., 18-23., 25., 29., 31-33., 36-37., 39-42., 44-45., 47., 50., 52.sz.; 1839. 1-2., 4., 6-7., 15., 17-20., 22., 24., 26., 29-30., 32., 34-35., 37., 39-41., 45-48., 50., 52.sz. – X X Sárospatak: 1838. 22-23., 25.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1837. 1.sz.=ts.; 1838. 2-7., 9-18., 20., 23-45., 47-52.sz.; 1839. 6-11., 13-26., 28-33., 35-38., 40-52.sz. – EK: 1837.=ts.; 1838. 1., 3-29., 31-52.sz.; 1839. 1-31., 33-52.sz.

Megjegyzés

– Az 1.sz. egyúttal mutatványszám.

Főlap

– Erdélyi Hírlap, 1838-1839.

271.

Mulattató. Alcím, Szép Literaturai Gyűjtemény. Pest. 1832. k.n.-1833. k.n., 12.sz. Megj. havonként. Szerk. Harsányi Pál. Kiadó, Ny. Landerer Lajos. 8r.

Lelőhely

Budapest AK: 1832. 2., 5-7.sz.; 1833. 8-12.sz.=ts. – OEK: 1832. 1-7.sz.=ts.; 1833.=ts. – X X Sopron ELK:=ts. – Szeged EK:=ts. – Vác: 1832. 4.sz.

Mulattató Képesújság – L. Ábrázolt Folyóirat

Mulattató Levél. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1830. 2.sz. 98.p. Eredeti címe, Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung.

272.

Múlt és Jelen. 1848. ápr. 14.: Jelen. Fedőlapcím, Históriai és politikai erdélyi hírlap. Alcím, 1844. jan. 2.: Erdélyi Hírlap, 1848. ápr. 14.: Politikai Lap. Kolozsvár. 1841. jan. 5-1848. máj. 9. Megszűnt. Mutatványszám, 1841. jan. 1. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, 1848. máj. 2-ig Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola. 4r. 1843. jan. 3.: 2r.

Nyh. 1842. 88.sz. nem készült; 1843. 3.sz. nem készült; 1843. júl. 4., 1.sz.=53.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. 1-105.sz.-ts.; 1842-1843. évenként 1-104.sz.=ts.; 1844. 1-105.sz.=ts.; 1845. 1-104-sz.=ts.; 1846. 1-105.sz.=ts.; 1847. 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-37.sz.=ts. – AK: 1841. 1-56., 58-105.sz. – EK: 1841. 1-60., 62-105.sz.; 1842.=ts.; 1843. 1-101., 104.sz.; 1844-1845.=ts.; 1846. 53-79., 81-105.sz.; 1847.=ts.; 1848. 1-23., 25-37.sz. – FSZEK: 1841.=ts.; 1846. 1-66., 69-105.sz.; 1847. 1., 35., 39-42., 48-50., 52.sz.; 1848. 14-17.sz. + mutatványszám. – KKK: 1841. 1-2., 6-52.sz. – OK: 1841-1843.=ts. – X X Debrecen RK: 1848. 2.sz. – Eger: 1841.=ts.; 1842. 1-2., 4-51.sz. – Esztergom: 1841. 1-52.sz. – Kecskemét: 1841.=ts.; 1842. 1-51.sz.. – Pápa: 1841.=ts. – Pécs EK+: 1841-1847.=ts. – Sopron ELK: 1841. 1-52.sz. – Szeged SK: 1848.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1841-1843.=ts.; 1844. 1-84., 86-105.sz.; 1845.=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés

– Előszó. (Bevezetés az 1841. 1.sz.-hoz) = Program és hivatás 119-123.p.

Társlap

– Hetilap, 1841.

– Históriai Kedveskedő, 1841.

– Hon és Külföld, 1841-1842., 1844-1848.

– Kolozsvári Hetilap, 1845-1848.

– Toldalék a Múlt és Jelenhez, 1843.

273.

Munkások Újsága. Budapest, 1849. jan. 21.: Debrecen. 1848. ápr. 2-1849. jan. 21. Megj. hetenként, 1848. aug. 6.: hetenként kétszer, 1849. jan. 21.: hetenként háromszor. Új folyam, 1848. szept. 29-től. Fel.szerk. Kiadó, Táncsics Mihály. Ny. Egyetemi, 1848. máj. 21.: Táncsics Mihály, 1848. júl. 16.: Kozma Vazul, 1848. dec. 1.: Lukács és Társa, 1849. jan. 21.: Debreczen Város Nyomdája. 8r., 1848. szept. 29.: 4r.

Nem található a Budapesten megj. 1849. 1.sz. és a Debrecenben megj. 1849. 2-3.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 1-33.sz. (szept. 24.)=ts.; 1.sz., (szept. 29.)-26.sz.=ts. – EK: 1848. 1-33.sz.=ts.; 1848. 1-17., 19-26.sz. – FSZEK: 1848. 1-33.sz.=ts. – HtK: 1848. 1.sz., ápr. 2. – OL: 1849. 1.sz. – PIM: 1848. 1-33.sz.=ts. – X X Debrecen RK: 1848.=ts. – Keszthely: 1848. 1-25., 26-33.sz.; 1848. 1-4., 7-20.sz. – Sárospatak: 1848. 1-11., 13-33.sz.; 1848. 1-14., 16-26.sz. – Szeged SK: 1848. 18-19.sz., nov.30.-dec.5.

Megjegyzés

– Az 1849. évi, Debrecenben megj. 1.sz. említi, hogy 1849-ben Budapesten is megj. 1.sz. melyet "postán már nem lehetett elküldeni", ezért Táncsics közölte, hogy a Debreczeni Vásárfia c. újságszámot adja az előfizetőknek. Eml. Benda Kálmán és Irinyi Károly i.m.

– Táncsics Mihály a Debreczeni Vásárfia "Bevezető vezércikké"-ben közli, hogy amíg a Munkások Újságát újra megindíthatja, az Alföldi Hírlap-nak írja cikkeit.

Muzarion – L. Élet és Literatura

Műcsarnok. Budapest. 1840-1841. Sorozat. Szalády folyóiratnak tekinti.

274.

Műipar. Fedőlapcím, Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület ismeretterjesztő szakosztálya felügyelete alatt... Buda. 1841. júl. 1-1841. dec. 23. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János. Ny. Egyetemi. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-51.sz.=ts. – EK: 1-27., 29-47., 49-51.sz. – KSZEK:=ts. – MEKK 1-5., 7-41., 44-51.sz. – OEK:=ts. – 0MK:=ts. – OMgK:=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Gödöllő:=ts. – Keszthely:=ts. – Sárospatak: 6-39., 41-48., 50-51.sz. – Sopron ELK:=ts.

Megjegyzés

– A Műipar 1842. jan. 6-tól rovat a főlapban.

Főlap

– Magyar Gazda, 1841-1848.

Társlap

– Hirdető, 1841-1843.

275.

Münz=Journal, aller in und ausser Europa gesetzlich bestehenden, und hier alphabetisch ausgeführten Währungen, Valuten Gold=, Silber=, Scheide=, Kupfer=, Rechen=, und fingirte Münzen, sammt Staatspapiere und Wechselusanzen, im Vereine einer Anzal Tabellen mit in Kupfer gestochenen treuen Abbildungen, aller seit 1800 in und Ausser Europa geprägten Gold= und Silber=Münzen sammt ihren Werthe im Zwanzig= Gulden=Futze. Ein nützlichen und sehr notwendiges Handbuch für Kaufleute, Rechnungs=Manipulanten, und für den Gesammten Nahr=, Lehr=, und Wehrstand. 1833. k.n., 1.sz.: Münz=Journal als Stammbuch der Geschichte und Denkmahl des Neunzehnten Jahrhundersts... Ein nützliches und sehr notwendiges Repertorium für alle gebildete Stande, besonders aber für Kaufleute und Jene, welche bei Rechnungen und Cassen beschäftigt sind oder seyn werden. Fedőlapon 1832-ben Münz=Journal des Neunzehnten Jahrhunderts. Ofen. Fedőlapon, Pesth. 1832. k.n.-1836. k.n., 2.sz. Megszűnt. Megj. negyedévenként. Szünetelt, 1833. k.n., 1.sz.-1836. k.n., 2.sz. Szerk. Kiadó, Urosius Andreits. Ny. Egyetemi. 2r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1832. 1-4.sz.=ts.; 1833. 1.sz.=ts.; 1836. 1.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – X X Pannonhalma=ts. – Szeged EK:=ts. – X X X Novi Sad:=ts.

Műtudományi Hetilapok a Hétilapok 1838. évi tervezett címe. Eml. Figyelmező 1838. I. 4.sz.

276.

Napredak. Karlovci. 1849. k.n., 23.: Zemun. 1848. nov. 2-1849. k.n., 41.sz. Megj. hetenként kétszer, 1849. k.n., 23.sz.: hetenként háromszor. Szerk. Kiadó, Ny. Danielo Medakovič. 2r. – Utolsó sz. 1869. k.n., 90.sz.

Lelőhely

– Novi Sad: 1848. 1-17.sz.; 1849. 1-41.sz.

Narodne Novine – L. Serbske Narodne Novine

Narodne Serbske Novine. Egyk.eln. Eml. HonilrodHird 1845. 2.sz.; uo. 1848. 1.sz. Eredeti címe, Serbske Narodne Novine.

National=Panorama. Egyk.eln. Eml. Kereszty. Eredeti címe, Der Pesther Charivari.

Nemzeti – L. Hazai Tudósítások

277.

Nemzeti Gazda. Fedőlapon, Nemzeti Gazda vagy a' Magyar Nemzet' Nemzeti Gazdasága' 's ebbéli Kereskedése' virágzásának előmozdítása. Melljet a Nemzet' szorgalmatos Fiainak segedelmekkel Hetenként készítgetett ... a Pallérozott Mezeigazdaság írója. Béts, 1816. jan: Pest, 1827. k.n., 1.sz.: Kolozsvár. 1814. jan. 4-1827. k.n., 2.sz. Megszűnt. Megj. hetenként, 1815. nov.: havonként. 1816. jan.: hetenként. Szünetelt, 1818. jún. 30-1827. k.n., 1.sz. Szerk. Pethe Ferenc. Kiadó, "Nemzeti-Gazda-Hivatal", 1827. k.n., 1.sz.: Pethe Ferenc. Ny. "A' két Magyar Haza' költségén Bétsben", Haykul Antal, 1816. jan: Trattner János Tamás, 1827. k.n., 1.sz.: Pethe Ferenc. 8r. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK+: 1814. I. 1-52.sz.=ts.; 1815. l. 1-25.sz.; II. 1-21.sz.=ts.; 1816. I-1818. I. félévenként 1-26.sz.=ts. – Ek: 1817-1818.=ts. – KKK:=ts. – NM: 1815. l. 1-25.sz.=ts.; – OK: 1814. 27-52.sz.; 1816. I.=ts., II. 1-15., 18-26.sz. – X X Debrecen, RK: 1814. 27-52.sz.; 1815-1818.=ts. – Gödöllő: 1814.=ts.; 1815. I. 1-2., 4-13., 15-18., 21-25.sz.; II. 1-18., 20.sz.; 1816. I. 1-2., 5-16., 21-26.sz.; II. 1-25.sz.; 1817. I. 2-9., 11-13., 15-26.sz.; II.=ts.; 1818. I.=ts. – Keszthely: 1814-1816. l.=ts. ; ll. 1-25.sz.; 1817. I. 1-10., 12-26.sz.; ll. 1-14., 17-25.sz.; 1818. I. 1-6., 8-25.sz. – Sárospatak: 1815. I. 1-17., 19-25.sz.; ll.=ts.; 1816. l.=ts. ; ll. 1., 4-26.sz.; 1817. I.=ts.; II. 1-25.sz. – Zirc: 1814. I.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1814-1818.=ts.; 1827. 1-2.sz.=ts. – EK: 1814-1818.=ts. – Zagreb: 1814-1815.=ts.

Megjegyzés

– A Nemzeti Gazda megszűnését bejelenti az 1818. 26.sz.

– Az évfolyamokat posta- és írópapíron is nyomtatták. L. uo. 1818. jan. 4.

– A Nemzeti Gazda 1827.-ben második kiadása könyvalakban jelent meg. – L. Cluj-Napoca AK

Főlap

– Hazai Híradó, 1827-1828.

Társlap

– Közhasznú Gyűjtemény, 1827.

278.

Nemzeti Játékszíni Tudósítás. Kassa. 1830. dec. 11-1831. márc. 26. Megj. hetenként. "Írta" Csáky Theodor. Ny. Werfer Károly. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1830. 1-3.sz.=ts.; 1831. 4-16.sz.=ts. – X X Miskolc HOM: 12.sz. – X X X Košice VK:=ts.

Megjegyzés

– Enyedi Sándor adta ki hasonmás kiadásban 1979-ben.

– Berzeviczy Vince színházigazgató adatai között a Nemzeti Játékszíni Tudósítás 1833. évi megjelenésének dátuma téves. = Szinnyei J.: Mírók I.köt. 989.h.

Nemzeti Politikai Hírlap. Egyk.eln. Eml. PH 1848. 72.sz., 506.p. Főcím, Nemzeti. Alcím, Politikai Hírlap.

279.

Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár. 1830. jan. 2-1844. dec. 27. Megj. hetenként, 1839. jan. 7.: hetenként kétszer. Szünetelt, 1831. jún. 28-1831. okt. 4. Fedőlapon, "írták az olvasók a' lehetőségig rendbe szedte..." Szerk. Kiadó, Kisszántói Pethe Ferenc, 1832. jan. 4.: "Erdélyi Híradó Szerkesztése", Méhes Sámuel. Szerk.társ. 1841. jan. 1.: Kemény Zsigmond. Ny. Erdélyi Híradó, Méhes Sámuel. 4r., 1831. okt. 4.: 8r., 1838. jan. 2.: 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1834. I. 3.sz. nem készült; 1838. jún. 12. és 19.=25.sz.; 1839. febr. 7. és 14.=7.sz.; 1840. márc. 14.sz.=12.sz.; 1840. márc. 26., 13.sz.=14.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK+: 1830. 14., 22., 24-33., 35-52.sz.; 1831. 1-2., 4-11., 13.sz.; 1832-1841. I. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1841. II. 1-27.sz.=ts.; 1844. 1-52.sz.=ts. – AK: 1832-1837.=ts. – EK: 1830. 1-52.sz.=ts.; 1831. 1-26.sz.=ts.; 1832.=ts.; 1833. I. 8-26.sz.; ll.=ts.; 1839-1840.=ts.; 1841. I. 1-5., 8., 15-26.sz.; 1844.=ts. – FSZEK: 1830. 1-33., 35-52.sz.; 1832-1833.=ts.; 1834. II. 8-13., 15-23., 25-26.sz.; 1835. I. 1-16., 18-26.sz.; 1836-1840. I.=ts.; 1841. II. 20-27.sz. – PIM: 1841. l.=ts. – X X Debrecen RK: 1830. 27-31., 33-49.sz.; 1831. I. 1-24.sz.; 1832. II.=ts.; 1833. I. 1-3., 5-26.sz.; 1835. II. 1., 3-26.sz.; 1841. I. 1-12., 14-26.sz.; II. 1-17.sz. – Kecskemét: 1838. II. 1-19., 21-26.sz. – Sárospatak: 1830. II. 27-51.sz.; 1831. I. 1-14., 16-26.sz.; 1832.=ts.; 1838. II. 1-14., 16-26.sz. – Sopron ELK: 1831. I. 1-6., 9-18.sz.; 1832. l.=ts.; 1834-1837.=ts.; 1839-1840.=ts.; 1841.=ts.; 1842. 1-5., 7., 9-10., 13-14., 16., 18., 32-35., 40-45., 49-75., 77-104.sz.; 1843. 1-4., 6-9., 11., 14., 47-48., 51-70., 72., 74-75., 77-103.sz. – Szeged EK: 1832. l.=ts.; 1833. l.=ts. – SK: 1830-1844.=ts. – X X X Cluj-Napoca: 1830.=ts.; 1831. I. 1-25.sz.; II. 1-13.sz.; 1832-1841.=ts.; 1844.=ts.

Megjegyzés

– A Nemzeti Társalkodó rovatcím a főlapban is 1842. jan. 4-1845. dec. 22-ig, 1844-ben újra külön, önállóan jelent meg, majd 1845. jan. 3-tól ismét rovatcím a főlapban.

– 1830. dec. 25.sz.-ban folyóiratként hirdetett Mértéktár rovatcím a főlapban.

Főlap

– Hazai Híradó, 1827-1828.

– Erdélyi Híradó, 1828-1848.

Társlap

– Vasárnapi Újság, 1834-1848.

Nemzeti tót újság. Egyk.eln. Eml. PH 1846. 782.sz. 338-339.p. Eredeti címe, Orol Tatranski

Nemzeti Újság a Hazai 's Külföldi Tudósítások fedőlap-címe 1809-1839. évben. Főcímként eml. a Hasznos Mulatságok 1831. II. 8.sz.

Nemzeti Újság főcím 1840-1848-ban – L. Hazai Tudósítások

280.

Nemzetőr. Alcím, 1848. jún. 25-ig Melléklet a Pesti Divatlaphoz. Budapest. 1848. máj. 27-1848. dec. 21. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Vahot Imre. Ny. Beimel József, 1848. jún. 3.: Lukács László, 1848. júl. 5.: Eisenfels Rudolf. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK*: 1-25.sz.=ts. – HtK: 1-5.sz. – X X Debrecen EK: 2-5., 14-15., 22., 24.sz. – RK: 22.sz. – Pápa: 1-3., 5.sz. – Zirc:=ts. – X X X Prešov: 1., 3-23.sz.

Megjegyzés

– Szinnyei szerint 1849. "elején" megj. egy szám. = L. Hírlapirodalmunk... 1848-1849. MKsz 1877. 119.p.

– 1848. második felével a Nemzetőr "szerkesztő-társul Obernyik Károlyt nyerte". = Ferenczy Zs.: M. irodalom... 177.p.

– A "Nemzetőr. Melléklet a Pesti Divatlaphoz" c. fejléccel 1848. máj. 27-1848. jún. 25-ig a főlap állandó rovata. Ettől független kiadvány a Nemzetőr c. hetilap.

– Az egyes számok fejlécében a nemzetőrök egyenruhában, Magyarország címere a Koronával és a művészeteket szimbolizáló rajz van.

– Vahot bejelenti, hogy Magyar hőseink képcsarnoka című mellékletet ad ki. – L. Kossuth Hírlapja 1848. II. 133.sz.

Főlap

– Budapesti Divatlap, 1848.

– Pesti Divatlap, 1844-1848.

281.

Neovidenses. 1806. dec. 19.: Neovidenses – Regnum Mortuorum. 1809. jan. 3.: Regnum Mortuorum. Fedőlapcím, Ephemerides continens: Politica colloquia, mortuorum, politicae, orationes, nec non secretum litterarum commercium vivos inter, ac mortuos. E Germanico Neovidensi fideliter in latinum versem. Posonii. 1804. k.n., 1.sz., 2.sz. ápr.3-1811. jan. 8. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Officina Belnayana. 8r., 1806. dec. 19.: 4r.

Nyh. 1804. jan. 1.=1805. jan. 1.; 1805. dec. 31., 98.sz.=99.sz.; 1806. júl. 1., 57.sz.=59.sz.; 1806. szept.9., 75.sz.=76.sz.; 1809. 8.sz. nem készült. 1809. ápr. 4., 23.sz.=24.sz.; 1809. okt. 31., 79.sz.=80.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1804. 1., 1.a., 2-78.sz.=ts.; 1805. 1-78., 80-94., 96-98.sz.; 1806. 1-107.sz.=ts.; 1807.1-5., 7-8., 10-19., 21-32., 34-102.sz.; 1808. 1-107.sz.=ts.; 1809. 1-7., 9-24., 54-94.sz.; 1810. 1-94.sz.=ts.; 1811. 95-96.sz. – EK: 1805. 2., 5-12., 15-18., 20-24., 26-58., 60-87., 89., 93-94., 96-99.sz.; 1806. 1-3., 6-12., 14-51., 53., 55-66., 68-69., 71-90., 93-95., 97-107.sz. – KKK: 1806. 1-3., 6-7., 13-55., 57-58., 60-63., 69., 72-92., 94-95., 97-107.sz.; 1808. 1-9., 11-13., 15-33.sz. – X X Debrecen RK: 1804. 31., 44., 46., 54., 56., 58-59., 61., 64-67., 70-74., 76-78.sz.; 1805. 2., 5-6., 12., 91., 98-99.sz.; 1806. 1-2., 7-8., 11., 13-14., 17-18., 23-24., 26-29., 33-34., 36-37., 39., 45-46., 52., 54.sz. – Eger: 1806. 1., 3.sz.; 1807. 4-5., 7-11., 14-26., 29., 35., 37., 39-100.sz.; 1808. 4-9., 11-54., 56-102.sz.; 1809. 1-23., 54-94., 103-107.sz.; 1810. 1-48.sz. – Kalocsa+: 1805. 5-98.sz.; 1806. 1-7., 9-22., 27-49., 51-53., 56-64., 66-75., 77-107.sz.; 1809. 19-23., 54., 58-90.sz.; 1810. 1-9., 11-94., 96-97., 100., 102.sz. – Keszthely: 1804. 1-54.sz. – Pápa: 1804. 9-10., 12-20., 22-42., 45., 47-49., 51-52., 55., 62-76., 78.sz. – Zirc: 1806.=ts. ; 1807. 1-103.sz.=ts.; 1808. 1-106.sz.; 1809. 1-23., 54-81., 83-94.sz.; 1810. 1-12., 14-97.sz. – X X X Nitra: 1804. 1.a.-5., 7-10., 12-42., 44-48., 51-61., 63-72.sz.

Megjegyzés

– A szerk. Georch Illés. – L. Neovidenses eml. 1804. okt. 2., 53.sz. 432.p.

– Kiadó Georges Aloys Belnay. Eml. Ad Benevolos Lectores harum Ephemeridum c. közlemény a példányszámra, cenzúrára és árra vonatkozó adatokkal. = L. uo. 1804. jún. 10., 29.sz. 238.p.; 30.sz. 245-246.p.

Főlap

– Ephemerides Statistico – Politico – Oeconomico – Litterariae, 1804-1809.

– Posonienses Ephemerides Statistico – Politicae, 1809-1838.

Társlap

– Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

– Appendix ad Ephemerides Politico Statisticae, 1811.

– Appendix ad Relationes Litterariae, 1804-1805.

– Eventus Bellici, 1805.

– Relationes Litterariae, 1804-1805.

Neovidenses – Regnum Mortuorum – L. Neovidenses

282.

Nép Barátja. Budapest, 1849. jan. 16.: Debrecen, 1849. máj. 6.: Budapest. 1848. jún. 4-1849. jún. 30. Megj. hetenként. Fel.szerk. Vas Gereben, szerk.társ 1849. márc. 9-ig Arany János, szerk. 1849. máj. 6.: Vas Gereben. Kiadó, "Pesti Középponti Választmány", 1849. jan. 16.: Vas Gereben, 1849. máj. 7.: nincs feltüntetve. 1849. jún. 10.: Vas Gereben. Ny. Beimel József, 1848. júl. 2.: Kozma Vazul, 1849. jan.16.: Debreczeni Városi Könyvnyomda, 1849. máj. 6.: Kozma Vazul. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-30.sz.=ts.; 1849. 1-24.sz.=ts. – FSZEK: 1848. 1-21., 27., 29-30.sz.; 1849. 2., 5., 9.sz. – X X Debrecen EK: 1849. 2., 4-21.sz. – RK: 1848-1849.=ts. – Győr PK: 1848. 1., 22., 27.sz.; 1849.2. ,10. ,13-16.sz. – Keszthely: 1849.2-24.sz. – Miskolc HOM: 1848.1-6. ,9-16.. ,18. ,25. ,28-30.sz.; 184a. 1-2.,4-5., 7-11., 13-14.sz. – Sárospatak: 1848. 1-14., 16-18., 20-23., 25-28.sz.; 1849. 11., 14.sz. – Szeged SK: 1848.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK: 1849. 5.sz.

Megjegyzés

– Szinnyei szerint Arany "A kormány által megindított Nép Barátja cz. lap szerkesztését nem vállalta el, csak nevét kölcsönözte oda, a szerkesztő Vas Gereben volt. 1849. márc. 10. után Arany neve sem fordul elő." = Mírók l.köt. 226.h.

– A Nép Barátjá-val részben azonos szövegű, idegennyelvű társlapok címe; Amicul Poporului, 1848. – Prjateľ Ľudu, 1848-1849. – Pucki Priatelj, 1848. – Der Volksfreund, 1848.

Népbarát. Buda. 1844. – L. Közlemények a' Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből

Népbarát. Győr. 1848. Könyv. Eml. folyóiratként Szalády.

283.

Nép=Elem. Alcím, 1848. júl. 18.: Radical Lap. Budapest. 1848. júI. 1-1848. szept. 28. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Madarász László és Madarász József, Mérei Mór, Rosti Zsigmond, 1848. júl. 29.: Madarász László, Madarász József, Mérei Mór. Ny. Lukács László, 1848. júl. 12.: Lukács László és Tsa. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-71.sz. – EK: 1-74.sz.=ts. – FSZEK: 2-74.sz. – X X Debrecen EK: 52., 59.sz. – RK: 15.sz. – Miskolc HOM: 15-22., 24-28., 51-73.sz. – Szeged SK: 1-5., 7-11., 14-22., 24-74.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1-35., 37-39., 41-57., 59-66., 68-73.sz.

Megjegyzés

– A Nép=Elem magába olvasztotta a Radical Lap-ot 1848. júl. 18-án, a Reformot 1848. aug. 8-án. – L. Szerk.közlem. NépE 1848. aug. 6.

Népkönyv. Budapest, 1842. (Szerk. Táncsics Mihály) Könyv. Eml. folyóiratként Szalády.

Népszabadság. Pest. 1843. Arany János és Gondol Dániel tervezett újsága, a megjelenéséről nincs adatunk. Eml. Futár 1849. júl. 1., 1.sz.

284.

Die neuaufgestandene Fama, aus Ungarn und der Türeken; Oder Relation von dem Jetztmähligen Türcken=Kriege. Wien. 1716. k.n. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4.sz.=ts.

Neue Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungarn – L. [Beiträge] Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn

285.

Neue Jugend-Zeitung. Fedőlapcím, Zur Belehrung und Unterhaltung der reifern Jugend. Pest. 1830. k.n.-1831. k.n., 6.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. L. Jung. Kiadó, Brüggemann [Halberstadt]. Ny. Ottó Wigand. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1830. 1-2. sz.=ts.; 1831. 3-6.sz.=ts.

Neue Kinderbibliothek. Pest. 1788. Könyvkereskedői katalógus. Eml. folyóiratként Mo bibliogr. VI. köt. 365.p.

286.

Der neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen. 1790. jan. 5.: Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen. 1795. jan. 1.sz.: Ofner Armen= Instituts- Ausweis für das Jahr 1794. 1795. jan. 4., 2.sz.: Ofner und Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen. 1798. jan. 4.: N[euer] Courier aus Ungarn. Fedőlapon, Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatsachen. 1798. évben: Neuer Courier aus Ungern, oder die Pester Post Amts Zeitung, nebst dem Literarischen Anzeiger für das Jahr 1798. Pest. 1788. ápr. 2-1799. dec. 31. Megj. hetenként kétszer, 1788. okt. 1.: hetenként háromszor, 1798. jan. 4.: hetenként kétszer, 1799. jan. 1.: hetenként háromszor. Szerk. Jeromos Moll, 1798. jan. 4.: Andreas Haliczky. Kiadó, Mathias Trattner und Jeromos Moll, 1798. jan. 4.: Lőrincz Hanauer. Ny. Mathias Trattner. 8r., 1791. jan. 5.: 4r.

Nyh. 1790. 43.sz. nem készült. – 1798. dec. 20., 110.sz.=101.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1788. 1-26., 29., 53-91.sz.; 1789. 1-156.sz.=ts.; 1790. 1-22., 24-42., 44-60.sz.; 1791. 1-48., 50.sz.; 1798. 1-104.sz.=ts.; 1799. 1-155.sz.=ts. – AK: 1799. 79-96., 98-114., 116-153., 155.sz. – EK: 1791. 1-22., 24-102.sz.; 1799. 1-4., 6-153., 155.sz. – FSZEK: 1790. 1-116.sz.=ts. – KKK: 1798. 1-93., 95-104.sz. – OEK: 1789. 79-81., 84-86., 88-90., 93., 95-100., 103-120., 123-126., 129-133., 139-140., 142-143., 145-147., 150-156.sz. – RGy: 1789. 85-89., 91., 93., 96., 98-100., 102-103., 110., 120., 131-134., 141., 143., 147., 152-153., 155.sz.; 1790. 2., 21., 24-25., 50-51., 61.sz. – X X Esztergom: 1799. 78-89., 92.sz. – Miskolc LJK: 1795. 1-22., 24-104.sz. Második kiadás 1789. jan. 31., 14.sz. – L. OSZK

Társlap

– Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers aus Ungarn, 1791.

– Beilage zu Nro ... des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

– [Beilage] Beylage zu Nro ... Neuen Courier von Ungern, 1798.

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Extrablatt zu Nro ... des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

– Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

– Literarischer Anzeiger für Ungern, 1798-1799.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschafts=Blatt, 1802.

– Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

287.

Neue politische Ofner-Pesther Zeitung. Pesth. 1848. máj. 1-1848. dec. 31. Megj. hetenként háromszor, 1848. júl. 1.: hetenként négyszer, Szerk. Kiadó, Josef Janisch. Ny. Egyetemi, 1848. aug. 22.: Martin Bagó. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-125., 127-131.sz . – FSZEK: 1-4., 6., 8-19., 21., 23-35., 37-42., 44-48., 50-51., 53-55., 57-59., 63., 65-67., 70-71., 73-80., 83., 85., 88-97., 99-112., 114-119.sz. – X X Debrecen RK: 2., 45.sz.

Megjegyzés

– Az 1849-ben megj. 1-2. számot eml. SiebenB 1849. júl. 2., 82.sz.

Társlap

– Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung, 1848.

– Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung, 1837-1848.

Neue Zeitung für Damen und Leser aus gebildeten Stänten – L. Zeitung für Damen

N[euer] Courier aus Ungern – L. Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen – L. Der neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

Neues Ungrisches Magazin – L. Ungrisches Magazin

Neueste Nachrichten aus Wien und Local-geeignissen [! Ereignissen] enthält die … grosse Versammlung – L. Die erste [zweite stb.] grosse Versammlung...

Neueste Nachrichten von Kriegssauplatz ... grosse Versammlung – L. Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung...

Neueste Privatnachrichten vom Kriegsschauplatz ... grosse Versammlung – L. Die erste [zweite … stb.] grosse Versammlung...

Neusetes am Rathaus – L. Legújabb a Városháznál

288.

Neuwidi ÚjságToldalék a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. [Rendszertelenül

váltakozó címmel] Toldalék a' Hazai 's Külföldi TudósításokhozNeuwidi Újság. Pest. 1810. jan. 10-1810. dec. 22. Megszűnt. Megj. hetenként. Kiadó, Kultsár István. Ny. Trattner Mátyás. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1810. I. 3., 5., 8., 11., 15., 17., 20., 25., 28., 30-31., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 50.sz.; ll. 1., 3., 5-8., 10., 14-16., 18., 22., 24., 26., 28., 30., 39., 42., 44., 47., 50.sz. – KKK: 1810. I. 17., 20., 24-25., 28., 30-31., 36., 40., 42., 44., 46., 50.sz.; ll. 1., 3., 5-6., 8., 10-11., 13., 15., 18., 21-24., 26., 28., 30., 42., 44., 47., 50.sz.

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot a Neuwider Zeitung c. német folyóiratból Szemere Pál fordította magyarra és szerkesztette. =Szinnyei: Mírók Xlll.köt. 681.h.

– Gárdonyi Albert: A hazai hírlap- és folyóiratirodalom történetéhez c. tanulmánya szerint a Neuwidi Újságot Szluha György fordította. = MKsz 1930. 1.sz. 88-89.p.

– A Neuwidi Újság eredetileg latin nyelven jelent meg Pozsonyban, címe 1804-1806-ig: Neovidensis, 1806-1808-ig: Neovidensis Regnum Mortuorum, 1809-1811-ig: Regnum Mortuorum.

289.

Nevelési Emléklapok Pestalozzi születésének évszázados ünnepélyére. 1846. dec. 25.: Nevelési Emléklapok. Belső címlap 1847-ben Naplója és Jegyzőkönyve a Pesten 1846-ban ... tartott ... tanári köztanácskozásnak... Pest. 1846. jan. 12-1848. szept. hó. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, [Tavassy] Teichengräber Lajos, 1847. jan. 18.: Tavassy Lajos. Ny. Trattner – Károlyi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1846. 1.sz.=ts.; 1847. 2-4.sz.=ts.; 1848. 5-6.sz.=ts. – AK: 1847. 2.sz.; 1848.=ts. – EK: 1846-1847.=ts. – OPK: 1846-1847.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Sárospatak:=ts.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a sorozat és "folyóirat között.

Tartalomjegyzék Petrik IV.köt. 35.p.

Nevelési Lapok a Nevelési Emléklapok tervezett címe. Eml. Hírn 1839. 72.sz.

Nevezetes Utazások Tárháza. Budapest. 1816-1819. Sorozat. Folyóiratként eml. Szalády.

Noch ein Sträusschen – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Notizen, Theater-Zeitschrift. Temeswar. 1828/29. Valószínű tévesen idézett cím Réznél. Az impresszum adatai azonosak a Notizen über die dramatischen Leistungen der Bühne Gesellschaft... c. ugyancsak nem található kiadvánnyal. Hankiss – Berczeli i.m. nem ismeri.

Notizen über die dramatischen Leistungen der Bühne Gesellschaft der Herren J. B. Hirschfeld und F. Herz während des Winter Kurses 1828/29 zu Temeschburg. 1828. dec. 16-1829. ápr. 1. Megj. kéthetenként. Szerk. Karl Schaubach. Kiadó, Ny. Josef Klapka. 4r.

Nem található. Eml. Réz. 1-10. számot.

Megjegyzés

– A fenti kiadvány valószínű színházi zsebkönyv, Hankiss – Berczeli i.m. nem ismeri.

Notizen über die dramatischen Leistungen der Bühnengesellschaft unter der Direktion der Herren J. B. Hirschfeld und J. Herzog während der Sommersaison 1828 zu Hermannstadt. 1828. Megj. rendszertelenül. Szerk. J. J. Gömmel. Kiadó, Ny. Erden's Martin Hochmeister. 8r.

Nem található. Eml. Sigerus a fenti bibliográfiai adatokkal. Réz ismer 1-11. számot.

Megjegyzés

– A fenti kiadvány valószínű zsebkönyv. Hankiss – Berczeli szerint "Zsebkönyv?" megkérdőjelezett kiadvány.

Főlap

– [Der Kriegsbote, 1789-1832.]

Noui – L. Novi

290.

Nouvelles extraordinaires de divers Endroits à Leyden. Temeswar. 1787.

Nem található – Berkeszi adatait a Temesvári városi jegyzőkönyvek alapján közli; a folyóirat megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Karl BrandemenilI. – A nyomdász Slovatzek. – L. Mo bibliogr. VI.köt. 477.p.

291.

Le nouvelliste français ou recueil choisi de Mémoires, Itinéraires, Réflexions morales et critiques, Biographies modernes, caractères célèbres, Pièces historiques, Romans, Contes, Anecdotes, Poésies fugitives, Bonmots, Saillies, Énigmes, Charades etc. Pour l'instruction et l'amusement des amateurs de la littérature française, surtout pour la faire connaître du coté de ses plus nouvelles productions en belles lettres. Pesth. 1815. k.n.-1816. aug. 31. Megj. havonként. Szerk. Richard Henri. Kiadó, Conrad Adolph Hartleben. Ny. "De l'imprimerie d'Antoine Strauss à Vienne, papier et charactères de ses Fabriques." 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1815. 1-6.köt., 1-24.sz.=ts.; 1816. 7-10.köt., 1-16.sz.=ts. – EK: 1815.=ts. ; 1816. 5-12.sz. – OEK: 1816.=ts. – X X Esztergom:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1816. 12.sz. – Szeged EK: 1816.=ts. – X X X Bratislava EK: 1815.=ts. – Bucureşti:=ts. – Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

– 1815-ben az 1-24.sz. keltezés nélkül jelent meg.

292.

Nova Posoniensia. Pressburg. 1721. júl. 30., 81-p.-1722. szept., 10. Megj. hetenként. Szerk. Matthias Bél. Kiadó, Ny. Johann Paul Royer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1721. júl. 30.; aug. 13., 20., 27.; szept. 10., 17., 24., okt. 15-22., 29.; nov. 5., 12., 19., 26.; dec. 3., 10., 17., 24., 31.; 1722. jan. 7., 14., 21., 28.; febr. 4., 11., 18.; márc. 4., 11., 18., 25.; ápr. 1., 8., 15., 22., 28.; máj. 6., 13., 20., 27.; jún. 3., 10., 17., 24.; júl. 1., 8., 15., 21., 29.; aug. 5., 12., 19., 24.; szept. 3., 10. – AK: 1721. szept. 17.; okt. 8., 15., 22., 29.; nov. 5., 26.; dec. 3., 10., 17., 24., 31.; 1722. jan. 7., 14., 21., 28.; febr. 4., 11., 18., 25.; márc. 4., 11.; ápr. 8., 22.; jún. 10., 17., – X X X Bratislava Lyc.: 1722. jan. 7-júl. 29. 1-30. sztlsz.

Megjegyzés

– Ján Čaplovič szerint megj. az első sz. 1821. márc. 12-én, ez nem található.

– Facsimile kiadás: Nova Posoniensia. 1721-1722. Reedícia zachovaných čísel. Autor doslovu: Dr. Ján Čaplovič. Martin, 1973. 278 sztlsz.

Társlap

– Syllabus rerum memorabilium, quae mense ... nunciatae sunt, cum clave historico-genealogico-geographica, 1721-1722.

Novelu. Buda. 1814. Megj. "néhány levelecske". Szerk. Kiadó Lazaru Alexeie. Ny. Egyetemi. 8r. Szerb nyelvű.

Nem található – A bibliográfiai adatokat L. Margalits Ede im. 43-44.p.

293.

[Novi] Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in Austriaca Monarchia. 1794. k.n., 1.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in terris Austriacis. 1794. k.n., 2.sz.: Noui Ecclesiastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in Monarchia Austriaca. 1795. k.n., 1.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in terris Austriacis. 1795. k.n., 2.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August. et Helueticae confessionis in ditionibus domus Austriacae haereditariis. 1803. k.n., 1.sz.: Annales Euangelici provinciarvm domvi Avstriacae haereditariarvm. Schemnicii, 1794. k.n., 1.sz.: Neosolii, 1795. k.n., sz.: Schemnicii, 1803. k.n.,1.sz.: Neosolii. 1793. k.n.-1803. k.n. 1.sz. Megszűnt. Megj. negyedévenként, 1794. k.n., 1.sz.: félévenként. Szünetelt 1796-1802. évben. Ny. Joan Francisci Sulzer, 1794. k.n., 1.sz.: loseph Tumler, 1795. k.n., 1.sz.: loan Francisci Sulzer, 1803. k.n., 1.sz.: loannis Stephani[!]. 8r. Cl. Tj.

LeIőhely

Budapest OSZK: 1793. 1-4.sz.=ts. ; 1794. 1-2.sz.=ts.; 1795. 1-2.sz.=ts. ; 1803. 1.sz.=ts. – OEK: 1793.=ts.; 1794. 1.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Sárospatak:=ts. – X X X Bratislava Ev.Lyc.:=ts.

Megjegyzés

– Szerk. és Kiadó a folyóiraton nincs feltüntetve, Szinnyei: M.írók I.köt. 151-152.h. szerint Ambrózy [Ambrosius] Sámuel.

– Az egyes számokon csak évszám keltezés van, hónap és nap feltüntetése nélkül.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 85-87.p.

Novij Serbskij Letopis – L. Serbska Letopisi

[Novini] Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi. Pressburg. 1783. márc. 22. Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin Patzko. 8r.

Nem található. Ján Čaplovič (Bratislava) szíves közlése szerint megj. magyar és német nyelven azonos szöveggel, Királyi Magyar Újság a' Földmívelésről; Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung.

294.

Novini pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Skalica. 1848.ápr.5-1848. szept. 27. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Daniel Lichard. Ny. Xaver Franyo Skarnicel. 4r.

Lelőhely

Esztergom: 1-26.sz.=ts. – X X X Martin:=ts.

Nővilág. Pest. 1848. Nincs több adat, valószínű nem jelent meg.

Megjegyzés

– Kereszty szerint a kiadvány megjelenése bizonytalan. = i.m. 37.p.

– Csontosi szerint "1849. augusztusban betiltották." = MKsz 1877. 1.sz.

– Csontosi és Kereszty a Nővilág megjelenésére vonatkozó forrása valószínű Nagy Ignác közleménye: "Új divatlap. A folyó év elején szerkesztésem alatt kijövend Életképek helyett július elejétől kezdve új közlönyt indítok meg ... Nővilág czím alatt, melyből minden szombaton egy szám fog megjelenni." A megjelenést hirdeti PH 1849. 328.sz. 204.p.; MarczTizenöt 1849. 49.sz. 196.p.; PressbZ 1849. júl. 30.; Respulica 1849. jún. 17., 1.sz. Nem található.

Nagy Ignác valószínű Szabó Richárd: Nők' világa c. 1847-ben megj. kötetéhez hasonló tartalmú folyóirat megindítását tervezte. Ez a kiadvány különlenyomat az Életképek-ből.

Nuncius. Fogaras, 1847. az Organulu Lvminarei c. folyóirat tervezett címe. Eml. Jakab E.: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. 66-67.p.

295.

Oberungarische Illustrierte Zeltung. Kaschau. 1848. ápr. 7-1848. jún. 30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Carl Werfer. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-13.sz.

Megjegyzés

– Magyar nyelvű, nem egészen azonos szövegű változata, Ábrázolt Folyóirat, 1848. máj. 25.: Képesújság.

– Réz szerint megszűnt 1848. dec.-ben.

– A fejlécben az összetett magyar címer van a koronával.

Oesterreichische Deutsche Zeitung – L. Oesterreichische Konsitutionelle Deutsche Zeitung

296.

Oesterreichische Konstitutionelle Deutsche Zeitung. 1848. ápr. 14.: Oesterreichische Deutsche Zeitung. Főcím 1848. máj. 17. és máj. 24. számon, Ausserordentliche Beilage zur Oesterreichisch Deutschen Zeitung. Alcím, Ein Blatt für Politik, Kunst und Wissenschaft aller Völker, 1848. ápr. 14.: Beiblatt zur Pressburger Zeitung. Wien. 1848. ápr. 4., 2.sz.-1848. júl. 28. Megj. hetenként ötször, 1848. ápr. 17.: hetenként háromszor, 1848. máj. 5.: heténként ötször. Rendkívüli kiadás 1848. máj. 3.; máj. 17.; máj.24. Szerk. Heinrich Löw, 1848. ápr. 21.: H. Kern, 1848. jún. 16.: H. Löw. Kiadó, nincs feltüntetve, 1848. ápr. 19.: H. Kern. Ny. Franz Schmid, 1848. ápr. 8.: K. Kopf és A. Eurich, 1848. máj. 1.: Schmidbauer és Holzwarth, 1848. máj. 10.-én Kopf és Eurich, 1848. máj. 11.: Schmidbauer és Holzwarth. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2-37., 43-59., 67-70., 72-93.sz. – HtK: 38-66.sz. – X X X Martin: 2-37.sz.

Megjegyzés

– Zenker szerint megszűnt 1848. aug. 13-án.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1848-1849.

297.

Oesterreichische Merkur oder wöchentliches Verzeichniss der neuesten Bücher, welche in Oesterreich unter und ob der Ens, lnner= und Vorder=österreich, Böhmen, Mähren, Gallicien, Ungarn und Siebenbürgen erscheinen. Mit den Preisen und einer kurzen Anzeige des Inhaltes; nebst den neuesten litterarischen Nachrichten. Wien. 1793. jan. 5-1793. dec. 28. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Dollische Buchhandlung. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-52.sz.=ts. – OEK: 1-25.sz.

Offenes Sendschreiben an meinen hochverehrten Freund dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Trichtl – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Die Offiziers=Wahl der Raaber Nationalgarde – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr 1794. – L. Der neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

298.

Ofner Commissions= und Nachrichts= Amts Zeitschrift. Ofen. 1826. jan. 7-1827. dec. 29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Franz Wiesen. Ny. Matthias Trattner, 1827. márc. 3.: Franz Patzkó. Pressburg, 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1826. 1-52.sz.=ts.; 1827. 1-45.sz.

Társlap

– Periodisches Verzeichniss Sämmtlicher in der Haupt Rezidenz Stadt Ofen Getrauten, Gestorbenen, Gebornen, 1825-1827.

– Periodisches Verzeichniss Sämmtlicher in der Haupt Rezidenz Stadt Ofen Gebornen, Getrauten, Gestorbenen, 1825.

– Periodisches Verzeichniss der Gestorbenen von ...ten bis inclusive ...ten... Nebst einem summarischen Ausweis, der Getrauten und Getauften pro mense … 1826.

– Ofner Periodisches Verzeischniss der Gestorbenen von ...-ten bis inclusive ...-ten 1826-1827.

Ofner periodisches Verzeichniss der Gestorbenen... – L. Periodisches Verzeichniss Sämmtlicher in der Haupt und Rezidenz Stadt Ofen Getrauten, Gestorben, Geboren

Ofner Stadtzeitung [Städtische Ofner Zeitung] Ofen. 1786-1788. Egyk.eln. Eml. Réz. Eredeti címe Merkur von Ungarn

299.

Ofner und Pester Extrablatt oder Michael Nachschimls Briefe an seinen Herrn Vettern in Tschepele. Pest. 1803. k.n. Megj. havonként. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK Könyvraktár: 1-2.sz. – FSZEK: 1.sz.

 

300.

Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen Dingen und Nachrichten, 1802. szept. 29., 9.sz.: Ofner und Pester Frag= und Kundschafts=Blatt. Alcím, 1802. szept. 29., 9.sz.: Über interessirende und nützliche, auch angenehme Gegenstände Laut dem schon seit dem jähre 1788, hohen Ortes gnädigst bestättigen und Mehrmahlen im öffentlichen Drucke bekannt gemachten Plane. Pest. 1789. III.f.é. jan. 8-1802. okt. 31. Megj. hetenként. Szünetelt, 1789. dec. 17-1802. szept. 29., 9.sz. Szerk. 1789. szept. 3-ig Jeromos Moll. Kiadó, Matthias Trattner, 1802. szept. 29., 9.sz.: Kundschaftsamtlichen Gewölbe. Ny. Matthias Trattner, 1802. szept. 29., 9.sz.: nincs feltüntetve. 8r., 1802. szept. 29., 9.sz. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1789. 1-33.sz. (A főlaphoz kötve.) – Keszthely: 1802. 9-10.sz.

Megjegyzés

– Réz szerint megj. 1788-ban. – Valószínű januárban jelent meg, az 1789. júl. 2., 25.sz. közli, "dritter halbes Jahr".

Főlap

– Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1799.

Társlap

– Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kurier aus Ungarn, 1791.

– Beilage zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

– [Beilage] Beylage zu Nro. ... Neuen Courier von Ungern, 1798.

– Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

– Extrablatt zu Nro. ... des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

– Hofbericht von Kriegvorfällen, 1789-1799.

– Literarischer Anzeiger für Ungern, 1798-1799.

Ofner und Pester Ober-Postamts=Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen – L. Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

301.

Ofner und Pester Zeitung. 1800. ápr. 17.: Vereinigte Ofner und Pester Zeitung. 1811. jan. 3.: Vereinigte Ofner–Pester Zeitung. Ofen. 1800. jan. 2-1845. jún. 29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Jacob Schickmayer, 1810. jan. 4.: Rösler Jozefa Schickmayer, 1837. júl. 2.: Josef Janisch. Ny. Egyetemi. 4r., 1837. júl. 2.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1800. 1-103.sz.=ts.; 1801. 1-104.sz.=ts.; 1802-1803. évenként 1-103.sz.=ts.; 1804-1805. évenként 1-104.sz.=ts.; 1806. 1-102.sz.=ts.; 1807-1809. évenként 1-104.sz.=ts.; 1810-1811. évenként 1-103.sz.=ts.; 1812. 1-105.sz.=ts.; 1813-1815. évenként 1-104.sz.=ts.; 1816-1817. évenként 1-103.sz.=ts.; 1818-1820. évenként 1-104.sz.=ts.; 1821-1823. évenként 1-103.sz.=ts.; 1824-1825. évenként 1-104.sz.=ts.; 1826. 1-103.sz.; 1827-1828. évenként 1-103.sz.=ts.; 1829. 1-104.sz.=ts.; 1830-1831. évenként 1-103.sz.=ts.; 1832-1833. évenként 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-103.sz.=ts.; 1835. 1-104.sz.; 1836. 1-103.sz.=ts.; 1837. 1-104.sz.=ts.; 1838-1839. évenként 1-103.sz.=ts.; 1840. 1-104.sz.=ts.; 1841-1842. évenként 1-103.sz.=ts.; 1843. 1-103.sz.=ts.; 1844. 1-103.sz.=ts.; 1845. 1-52.sz.=ts. – AK: 1814-1818.=ts.; 1826. 1-104.sz.=ts. – EK: 1800.=ts.; 1801. 1-103.sz.; 1802. 1-8., 10-50., 52-103.sz.; 1803. 1-20., 22-94., 96-103.sz.; 1804-1806.=ts.; 1807. 1-75., 77-99., 101-104.sz.; 1808.=ts.; 1809. 1-89., 91-104.sz.; 1810. 1-93., 95-103.sz.; 1811-1813.=ts.; 1814. 1-33., 35-104.sz.; 1815. 1-25., 27-104.sz.; 1816. 1-59., 61-64., 66-103.sz.; 1817-1819.=ts.; 1820. 1-71., 73-104.sz.; 1821-1843.=ts.; 1844. 1-21., 23-100., 102-103.sz.; 1845.=ts. – HfK: 1808.=ts. – KKK: 1800. 1-73., 75-103.sz.; 1801. 1-19., 21-73., 75-104.sz.; 1802. 1-76., 78-103.sz.; 1811. 1-17., 21-103.sz.; 1812. 1-41.sz.; 1813. 1-15., 19-104.sz.; 1814-1815.=ts.; 1816. 1-61., 63-103.sz.; 1817. 1-22., 24-39., 41-95., 97-103.sz.; 1818. 1-23., 25-26., 28-104.sz.; 1819. 1-80., 82-101., 103.sz.; 1820. 1-70., 72-104.sz.; 1821. 1-51.sz.; 1822-1824.=ts.; 1826. 1-73., 75-104.sz.; 1827.=ts.; 1828. 1-52.sz. – OK: 1824. 1-52.sz.; 1825. 53-55., 84-103.sz.; 1826.=ts.; 1828. 53-103.sz.; 1830.=ts.; 1831. 1-52.sz. – NM: 1804. 1-51.sz.; 1828.=ts. – RGy: 1801. 1-64., 66-80., 83-84., 87-88., 91-92., 96-98., 101-103.sz.; 1809. 32-34., 36-40., 42-43., 46., 48-51., 53-54., 56-70.sz.; 1811. 1-68.sz.; 1812. 1-64., 66-80., 83-84., 87-88., 91-92., 96-98., 101-103.sz. – X X Eger: 1834-1844.=ts. – Esztergom: 1824. 17-18., 21-22.sz.; 1825. 4., 13-21., 32-34., 48., 54-64., 94.sz. – Keszthely: 1802.=ts.; 1806. 1-25., 27-102.sz.; 1807. 1-6., 8-10., 13-71., 73-104.sz.; 1810. 1-20., 23., 25-57., 59-103.sz.; 1812. 1-15., 17-30., 32-98., 100-104.sz.; 1813. 1-12., 14-83., 85-104.sz.; 1816. 1-78., 80-100., 102-103.sz.; 1819. 1-13., 15-24., 26-103.sz.; 1820.=ts.; 1821. 1-6., 8-9., 11-103.sz.; 1822-1823.=ts.; 1824. 1-85., 87-104.sz.; 1825. 1-50., 52-55., 57-104.sz.; 1826-1827.=ts.; 1828. 1-54., 56-103.sz.; 1830. 1-94., 96-103.sz.; 1831. 1-52.sz. – Pannonhalma: 1820. 2-104.sz.; 1821. 3-96., 98-103.sz.; 1822. 1-42., 44-82., 84-103.sz.; 1823.=ts. – Pécs EK: 1822-1824.=ts.; 1828. 1-32., 38-78.sz. – Sárospatak: 1814.=ts.; 1815. 1-42., 44-85., 87-91., 93.sz. – Vác: 1813. 52-104.sz.; 1814. 3-104.sz.; 1815.=ts.; 1817. 11-103.sz.; 1818-1819.=ts.; 1820. 1-51.sz.; 1826. 53-104.sz.; 1827. 1-51.sz.; 1829. 1-52.sz.; 1830-1831.=ts. – X X X Novi Sad: 1800-1807.=ts.; 1808. 1-83., 85-104.sz.; 1813. 70., 76-77., 85., 90., 93-102.sz.; 1814. 1-14., 16-17., 19-26., 28-52., 54-66., 69., 72-75., 77., 82-86., 89-99., 101-103.sz., 1815. 2-104.sz., 1816. 2., 10-18., 20-42., 44-45., 48., 71-99.sz.; 1817. 3-6., 9-18., 22., 25-30., 34-41., 43., 46-48.sz.; 1822. 22-39., 41-103.sz.; 1823. 1-52.sz.; 1825.=ts.; 1826. 1-56., 69-85., 88-103.sz.; 1828. 1-86., 88., 90., 92., 96.sz.; 1829-1830.=ts.; 1831. 1-81., 83-103.sz.; 1832. 1-26., 39., 41., 43-49., 51-52.sz.; 1836-1837.=ts. – Zagreb: 1829-1830.=ts.; 1831. 1-52.sz.

Megjegyzés

– A Vereinigte Ofner-Pester Zeitung a Pester Zeitung-ba olvadt 1845. júl. 1-től.

Társlap

– Ausserordentlicher Kriegsbericht, 1815.

– Gemennützige Blätter, 1811-1837.

– Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung, 1848.

– Gemennützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung, 1837-1848.

– Kriegsnachrichtliehe Beilage, 1805.

– Local-Revue von Ofen und Pesth, 1844.

Előbb – Ofner Zeitung, 1798-1799.

302.

Ofner Zeitung. Ofen. 1798. jan. 4-1799. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Jakab Schickmayer. Ny. Katharina Landerer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1798. 1-4., 6-7., 9., 13-17., 19-51.sz. – FSZEK: 1799. 33-37., 39-43., 46-51., 54-69., 71., 73-76., 80-81.sz. – RGy : 1799. 1-92., 94-101.sz. – X X X Zagreb: 1799. 2.sz.

Társlap

– Anhang zur Ofner Zeitung, 1799.

– [Beilage] Beylage zur Ofner Zeitung, 1798-1799.

– Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro.. .Hofbericht, 1799.

– Hofbericht. Besondere Beylage zur Ofner Zeitung, 1799-1800.

Előbb

Ungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten, 1787-1791.

Hungarische Staats und Gelehrte Nachrichte, 1792-1797.

Utóbb

Ofner und Pester Zeitung, 1800.

Ofner Zeitung. (1731-1738). Egy.eln. Eml. Bitnitz. Eredeti címe, Wöchentlich zweymal neu=ankommender Mercurius.

Ofnerischer Merkurius, tévesen idézett cím Novák László: A nyomdászat története IV.köt. 121.p. c munkájában. Eredeti címe, Wöchentlich zweymal neuankommender Mercurius.

Ofner-Pester Zeitung – L. Vereinigte Ofner-Pester Zeitung

Okszerű Kalauz. A Magyar Gazda 1841. évi folytatásos melléklete. Eml. Szalády folyóiratként. A könyvalakban megj. második kiadás Buda. 1843. Címe, A Mezei Gazdaság alapos ismeretére vezető Okszerű Kalauz. – L. Petrik II.köt. 310.p.

303.

Die Opposition. Pest. 1848. ápr. 10-1849. júl. 8. Mutatványszám, 1848. ápr. 9. Megj. naponként. Szünetelt, 1848. dec. 31-1849. ápr. 29. Fel.szerk. Julian Chownitz, 1848. okt. 10.: Julian Chownitz – D. Schuller. Fel.segédszerk. 1848. okt. 12.: Julian Chownitz. Fel.szerk. 1848. okt. 22.: D. Schuller. Ideigl. fel.szerk. 1849. ápr. 29.: A. Pfeilbogen. Fel.szerk. 1849. jún. 19.: Moritz Vasfi. Kiadó, Julius Müller. Ny. Trattner – Károlyi, 1848. júl. 1.: Rudolf Eisenfels, 1848. júl. 8.: Trattner – Károlyi, 1849. ápr. 29.: Adolf Müller. 8r., 1848. máj. 10.: 4r., 1848. máj. 29.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-2., 5., 7-9., 12-19., 21-60., 62-225.sz.; 1849. 226., 228., 230-232., 235-236., 238-239., 242-243., 246-248., 250-256., 259-261., 264-267., 269., 271., 274-282., 284.sz. – FSZEK: 1848. 70-98., 100-107., 110-150.sz. – HtK: 1848. 27., 30-32., 36-38., 40., 46., 149., 157., 164., 167., 195.sz.; 1849. 260., 263., 271., 279., 281-282., 284.sz. – X X Debrecen RK: 1848. 110., 220.sz. – Esztergom: 1848. 214.sz.; 1849. 259., 262-264.sz. – Győr PK: 1849. 229.sz. – Sopron LFM: 1848. 43.sz. – Szeged SK: 1848. 70., 78-79., 89-149., 151-155., 157-204.sz.; 1849. 228-234., 236., 251-253., 255., 257., 261-263., 265-268., 270-272., 274., 276.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1848. 60., 63., 93.sz. – Prešov: 1848. 28-63., 65-94., 96-135., 137-177., 179-206.sz.; 1849. 228., 239., 242.sz.

Megjegyzés

Renkdívüli kiadásban megj. sztl.számok: 1849. máj. 18.; máj. 21.; aug. 14.; szept. 11.; szept. 18.; okt. 19., okt. 30.; dec. 18.

– Többszörösen kiadott egy-egy újságszám 1848. évben:
1-3. kiadás, ápr. 26., 14.sz.; ápr. 27., 15.sz.;
1-16. kiadás, máj. 11., 27.sz.;
1-12. kiadás, máj. 12., 28.sz.;
1-8. kiadás, máj. 13., 29.sz.;
1-4. kiadás, máj. 15., 30.sz.;

Megjegyzés

– Zenker adata, Die Opposition megj. Bécsben 1848-ban 1-5.sz. naponként "bis October 1848". (A bécsi és pesti kiadvány összefüggését nem vizsgáltuk)

– Chownitz, Julian Tódor családi neve Chowanetz József. = Szinnyei Mírók 2.köt. 59.h.

304.

Organulu Lvminarei. 1848. máj. 12.: Organulu Nationale. Alcím, Gazeta Beserecésca, Politica e Literaria. Blasiu. 1847. jan. 4-1848. okt. 6/13. Megszűnt. Megj. hetenként. Szünetelt, 1848. ápr. 29-1848. máj. 12. Szerk. Timotei Cipariu. Szerk.társ., Kiadó, I. I. Mány és A. Pumne. Ny. Seminarul Greco-Catolic. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-8.sz. – X X X Bucureşti: 1847. 1-52.sz.=ts.; 1848. 53-70.sz. (ápr. 28.)=ts.; 1848. (máj. 12.) 1-21.sz.=ts. Cluj-Napoca AK: 1847.=ts.; 1848. 53-61., 63-70.sz.; 1848. 1-18., 20-22.sz. – EK Apor Gyűjt.: 1848. 1.sz.

Társlap

– Invetiatoriulu Poporului, 1848.

Organulu Nationale – L. Organulu Lvminarei

305.

Orol Tatránski. Presspurk. 1845. aug. 8-1848. jún. 6. Megj. hetenként, 1845. nov. 7.: kéthetenként, 1846. febr. 3.: havonként háromszor, 1848. jan. 5.: kéthetenként. Szünetelt, 1845. aug. 29-1845. okt. 5.; 1848. márc. 14-1848. máj. 5. Szerk. Kiadó, Ludovít Štúr. Ny. Carl Friedrich Wigand. 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1847. jan. 15., 53.sz.=52.sz.; 1847. aug. 24., 71.sz.=72.sz.; 1847. jan. 11., 84.sz.=1848. jan. 11., 84.sz.; 1847. jan. 21., 85.sz.=1848. jan. 21., 85.sz.; 1847. febr. 1., 86.sz.=1848. febr. 1., 86.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1845. 1-16.sz.=ts.; 1846. 17-50.sz.=ts.; 1847. 51-86.sz.=ts.; 1848. 87-97.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – X X X Martin:=ts. – Prešov:=ts. – Zagreb:=ts.

Megjegyzés

– A Slovenskje Národnje Novini és az Orol Tatránski közös, teljes facsimile kiadása: Orol tatránski. Usporadúvaní a vidavani od Ludivita Štura. Rocnik I. V Presporku, v tlačiarni Karia Fridricha Wiganda. Bratislava, 1-4.köt. 1956.

Főlap

– Slovenskje Národnje Novini, 1845-1848.

306.

Orpheus. Alcím, Eggy hónapos írás, a' józan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek első-segéllésére. Kassa. 1790. jan.-1790. aug. Megj. havonként. Szerk. Széphalmy Vintze [Kazinczy Ferenc]. Kiadó, Ny. Füskuti Landerer János Mihály. 8r. FI. Cl. Tj.

Nyh. Néhány címlapon 1890. 1.sz.=1790. 1.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-8.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – OK:=ts. – RGy:=ts. – X X Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron, ELK: 5-8.sz. – Szeged, EK:=ts. – Vác: 1-6.sz. – X X X Cluj-Napoca AK:=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés

– Széphalmi Vintze: Bevezetés az 1790. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 70-72.p.

Országgyűlési Tudósítások. 1836. máj. 15.: Törvényhatósági Tudósítások. Pozsony. 1836. máj. 15.: Pest. 1832. dec. 17-1837. máj. 15. = Kézirat. A sajtóbibliográfiák a nyomtatásban megjelent periodikák között tartották nyilván.

307.

Országgyűlési Tudósítások. Pozsony. 1848. márc. 18. Ny. Wigand Károly Frigyes. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár.

308.

Orvosi és Gazdasági Tudósítások. Kassa. 1803. k.n.-1803. k.n., 3.sz. Megj. hetenként. Ny. Werfer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.=ts. – OOtK:=ts. – Debrecen RK: 1-2.sz.

Megjegyzés

– A szerk. és kiadó Sándorffi József. = Szinnyei Mírók 12.köt. 148.h.

– A szerk. Magyar Országi Flóra c. melléklet kiadását tervezte. = uo. 3.sz. 80.p.

309.

Orvosi Tár. Címlapon 1842. 1-1848. II. f.évig: A budapesti királyi Orvosegyesület közös munkálatával szerkesztik és kiadják. Alcím, 1842. máj. 1.: A budapesti királyi Orvosegyesület közös munkálatával. 1848. II. k.n. 2.sz.: nincs feltüntetve. Pest. 1831. jan.-1848. dec. 25.sz. Megj. havonként, összevont számokkal, 1838. júl. 1.: hetenként. Szünetelt, 1833. k.n., 12.sz.-1838. júl. 1. Új. folyam, 1838. júl. 1-től; 1842. jan. 2-től; 1848. jan. 1-től. Szerk. Kiadó, Bugát Pál és Schedel [Toldy] Ferenc, 1838. júl. 1.: Bugát Pál és Flór Ferenc, 1848. k.n., 2.sz.: nincs feltüntetve. Ny. Trattner – Károlyi, 1831. k.n., 4.sz.: Egyetemi, 1831. k.n., 10.sz.: Landerer Lajos, 1833. k.n., 3.sz.: Egyetemi, 1838. júl. 1.: Trattner – Károlyi, 1840. júl. 5.: Egyetemi, 1841. júl. 4.: Trattner – Károlyi, 1843. júl. 2.: Müller József, 1844. jan. 14.: Trattner – Károlyi, 1845. okt. 12.: Müller József, 1848. máj. 28.: Trattner – Károlyi, 8r. FI. Cl. Tj.

Magyar-latin nyelvű.

Nyh. 1845. II. f.é. címlapján 1846.=1847. – 1846. máj. 17., 21.sz.=1846. máj. 24., 22.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1831-1833. évenként 1-12 összevont szám I-X kötetben,=ts.; 1838-1848. félévenként 1-25.sz.=ts.; kivéve 1842-ben félévben 1-26.sz.=ts. – AK: 1839. l.=ts. – EK: 1831-1844.=ts.; 1845. I. 1-14., 16-25.sz.; ll. 1-22., 25.sz.; 1846. I. 1-10., 12-21., 24-25.sz.; ll.=ts.; 1847-1848.=ts. – OOTK: 1831. 4-6.sz.; 1832. I.=ts.; 1833. 1-3., 7-8., 12.sz.; 1838. II.=ts.; 1839. I. 8-25.sz.; lI.=ts.; 1841. l.=ts.; 1840. I-1844. I.=ts.; 1845. I-1846. l.=ts.; 1847-1848.=ts. – RGy: 1831.=ts.; 1832. 11.sz.; 1833. 2., 7-9.sz.; 1838. II.=ts.; 1839. II. 2., 6., 10-14., 21-25.sz.; 1840. l.=ts.; Il. 8-9., 11-25.sz.; 1842-1848.=ts. – TIT: 1831-1832.=ts.; 1833. 1-3.sz.; 1838. II-1847.=ts. – X X Debrecen EK: 1831. 4-12.sz.; 1833. 7-9.sz. – RK: 1831. 2-12.sz.; 1832.=ts.; 1833. 4-12.sz.; 1838. l.=ts.; 1839-1844.=ts. – Kalocsa: 1838. II-1839.=ts. – Pécs EK: 1831-1832.=ts.; 1833. 3-9.sz.; 1841-1848.=ts. – Sárospatak: 1833.=ts.; 1839.=ts.; 1842. I. 1-16., 18-26.sz.; ll.=ts.; 1843. l.=ts. – Szeged SK: 1839-1842.=ts. – X X X Subotica: 1831-1832.=ts.; 1839. II-1844. II.=ts.

Második kiadás 1848. k.n., I.félév 10.sz-ról. – L. OSZK

Megjegyzés

– Orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlése Pesten c. cikk közlése betölti az 1841. júl. 4-aug. 22-én megj. 4-8. számot.

– Az orvosok névjegyzéke, szakorvosi megnevezésük és működési helyük, az előfizetők névjegyzékével közölve. = uo. 1838. II-1848. II-ig évenként.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 588-592.p.

Öreg ÁBC vén emberek számára. Győr. 1848. [Írta Vas Gereben]. Könyv. Folyóiratként eml. Petrik; Szalády.

310.

Der Österreichische Actionär. Alcím, Zeitschrift für Techniker, Capitalisten, Beamte und Gutbesitzer. Wien. 1841. jan. 9.: Pest. 1839. jún. 10-1841. dec. 25. Megj. tíznaponként, 1841. jan. 9.: hetenként. Szerk. Kiadó, Josef Weber. Ny. Franz Schmid, 1841. jan. 9.: Egyetemi. 8r.

Lelőhely

Pannonhalma: 1839. 1-18.sz.=ts.; 1840. 19-36.sz.=ts.; 1841. 1-51.sz.=ts.

Társlap

– lndustrie= und Actienchronik, 1839-1840. (Megj. Bécsben, bibliográfiáját nem közöltük).

Österreichische Zeitung. Armeezeitung. Wien – Ofen. 1809. jún. 24-1809. dec. 16. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, lm Hauptquartier des Erzherzogs Karl, von Friedrich Schlegel.

Nem található. Eml. Réz.

A kiadvány valószínű egykorú elnevezése a Budán megjelent, Bécsben kiadott és nyomtatott Tagesbericht von der Kaiserl. Königl. Armee. 1809. jún. 26.: Fortsetzung der Tages=Berichte über die neuesten Kriegs=Ereignisse c. haditudósító újságnak, az impresszum adatok ezzel azonosak. Ofen. 1809. jún. 27.: Pest. A két kiadvány talán kapcsolatba hozható még a Pesten, 1809-ben megjelent, Relation über die Schlacht... kezdetű röplappal, melyet Réz folyóiratként említ.

311.

Pannonia, eine Zeitschrift für Freunde der Ungarischen Sprache und Literatur. Alcím, Ungarisches Lesebuch mit einem erklärenden Wörterbuche und erläuternden grammatischen Anmerkungen. Wien. 1809. jan.-1809. aug. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Josef Márton. Ny. Anton Pichler. 8r. CI.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-8.sz.=ts. – EK:=ts. – RGy: 1-3., 7-8.sz. – X X X Prešov: 1-2.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

312.

Pannonia. Fedőlap- és alcím 1820. jan. 1.: Ein vaterländisches Erholungsblatt für Freunde des Schönen, Guten und Wahren, 1821. júl. 1.: Ein vaterländisches Originalblatt. Fedőlapcím 1819-ben: Erstes [zweites ... stb.] Vierteljahr der Zeitschrift Pannonia geweiht Herrn Benedikt von Nagy de Felső Bük dem Patrioten, dem wahren Freunde von seinem Freunde Grafen Carl Albert Festetics de Tolna. Pest. 1819. ápr. 10-1822. dec. 28. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1821. szept. 19-1822. jan. 2. Szerk. Kiadó, Karl Albert Festetics. Segédszerk. 1820. ápr. 1-1820. szept. 30-ig M. G. Saphir. Ny. Johann Thomas Trattner, 1820. okt. 4.: Ludwig Landerer, 1820. dec. 6.: I. T. Trattner. 4r., 1822. jan. 2.: 8r. Fl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1819. 1-56., 58-76.sz.; 1820. 1-105.sz.=ts.; 1821. 1-52., 55-60., 62-75.sz.; 1822. 1-103.sz.=ts. – EK: 1820. 1-52., 54-59., 62-84., 86-105.sz.; 1821. 1-75.sz.=ts.; 1822. 1-43., 45-64., 66-103.sz. – NM: 1822. 1-78., 84-85.sz. – X X Esztergom: 1822. 1-14., 16-61., 63-74., 76-100., 103.sz. – Győr PK: 1820. 44.sz. – Pápa: 1822.=ts. – Vác: 1820. 27-61., 63-71., 74-86., 88-91., 94-97.sz.

Megjegyzés

– A fedőlapot rajz., metsz. Lehnhardt.

Társlap

– Literarisches Wochenblatt, 1820.

313.

Pannonia. Fedőlap és alcím 1841. júl. 30-ig Welt und Zeitgemälde zur Belehrung und Unterhaltung. Alcím, 1848. júl. 4.: Beiblatt zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1837. jan. 3-1849. dec. 20. Megj. hetenként kétszer, 1842. jan. 4.: hetenként háromszor, 1848. júl. 4.: hetenként kétszer. 1849. jan. 1.: hetenként. Szerk. Ignác Adolf Schaiba, 1837. ápr. 4.: Adolf Friedrich Richter, 1838. jan. 2.: I. A. Schaiba, 1839. jan. 1.: A. F. Richter, 1841. aug. 3.: A. F. Richter – Adolf Neustadt, 1841. nov. 9.: A. Neustadt, 1848. márc. 21-1848. jún. 27-ig Johann Bangya. Kiadó, 1837. jan. 3-1843. dec. 30-ig Schaiba, 1844. jan. 2.: nincs feltüntetve, 1844. ápr. 2.: M. Barich, 1848. ápr. 6.: M. Barich – Hermann Lőw, 1848. ápr. 8.: H. Lőw, 1848. júl. 4.: Karl Friedrich Wigand. Ny. Schaiba, 1839. jan. 29.: Anton Schmid, 1846. ápr. 21.: Franz Schmid l. l. Busch, 1848. máj. 20.: Belnay's Erben, 1848. jún. 13.: F. Schmid J. J. Busch, 1848. júl. 4.: K. F. Wigand. 4r., 1848. jún. 5.: 2r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1837-1841. évenként 1-104.sz.=ts.; 1842. 1-12., 75-149.sz.; 1843. 1-149.sz.=ts.; 1844. 1-150.sz.=ts.; 1845. 1-151.sz.=ts.; 1846. 1-148.sz.=ts.; 1847. 1-77., 79., 81-104., 106-149.sz.; 1848. I. 1-71.sz.=ts.; ll. 1., 3-11., 13., 15., 17-49.sz. – AK: 1838.=ts.; 1839. 1-44., 46-104.sz.; 1841. 1-63., 65-73.sz.; 1842. 1-12., 14-50., 88-149.sz.; 1843-1844.=ts.; 1845. 1-128., 130-151.sz.; 1846.=ts.; 1847. 1-48., 50-77., 79-149.sz. – FSZEK: 1840-1841.=ts.; 1844. 1-74., 76-96., 98-99., 101-150.sz.; 1845. 1-32., 34-74., 79-151.sz.; 1848. I. 1-52.sz.; Il. 1-36., 40-43., 45-48.sz. – PIM: 1849. 1-7., 18-49.sz. – X X Debrecen EK: 1846.=ts.; 1848. I. 1-11., 15., 22-24., 26-27., 29-33., 38., 58-59.sz. – RK: 1848. I. 30.sz. – Esztergom: 1839.=ts.; 1847. 143.sz.; 1848. II. 38.sz. – Pécs. EK: 1847. 1-17., 20-55., 57-106., 108-149.sz. – Sopron ÁL: 1842. 7-149.sz.; 1843. 100-109., 126-148.sz.; 1844. 39-150.sz. – Szeged EK: 1837.=ts.; 1838. 1-12., 14-70., 73-95., 97-104.sz. – SK: 1848. l. 40.sz. – X X X Martin: 1843. 1-62., 64-65., 68-130., 138-139., 141-142., 147-149.sz.; 1844. 1-84., 86-150.sz.; 1846.=ts.; 1848. II. 2., 9., 11-12., 14-15.sz. – Zagreb: 1841. 88-104.sz.; 1842. 1-12., 14-50., 88-149.sz.; 1843. 1-48., 50-85.sz.; 1845. 75-133., 138-139., 145-151.sz.; 1847. 126-149.sz.; 1848. I. 1-8., 11-43., 45-51.sz.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– Pannonia, Mignon-Journal zur Unterhaltung, 1841.

314.

Pannonia. Alcím, Mignon-Journal zur Unterhaltung. Pressburg. 1841. k.n.-1841. k.n., 12.sz. Megj. hetenként. Szerk. A. F. Richter, Kiadó, I. A. Schaiba. Ny. Anton Schmidt. 8r.

Lelőhely

Bratislava ÁL: 1-2., 4-12.sz.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– Pannonia, 1837-1849.

Parnassusi Időtöltések. Nagyszeben. 1793-1795. Sorozat. Eml. Szalády folyóiratként.

315.

Der Patriot. Alcím, Neues politisches Abendblatt, 1848. jún. 26.: Budapesther Abendblatt. Pest. 1848. jún. 1-1848. aug. 31. Megszűnt. Megj. naponként. Fel.szerk. Ludwig Wysber. Kiadó, Adolf Müller. Ny. Josef Beimel, 1848. jún. 26.: Ladislaus Lukács, 1848. jún. 30.: Vazul Kozma, 1848. aug. 8.: Adolf Müller. 4r., 1848. jún. 26.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-59., 61-65., 67-70., 72-76.sz. + a rendkívüli kiadások. – OK: 16., 20., 43.sz. – X X Debrecen RK: 67.sz.

Renkívüli kiadások 1848. jún. 1., 12., 18.

316.

Der Patriot. Alcím, Politisch=belletristisches Sonntags=Blatt. Arad. 1848. júl. 2-1848. okt. 8. Megj. hetenként. Kiadó, Ny. Joseph Schmid. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1., 3-9., 14-15.sz.

Megjegyzés

– Szerk. Kiadó, Jeitteles Lipót. = Szinnyei Mírók 5.köt. 461.p.

Der patriotische Rathgeber für den ungarischen Stadt= und Landwirth, 1807. = Patriotisches Wochenblatt für Ungarn, 1804. c. folyóirat második kiadásának címe.

317.

Patriotisches Wochenblatt für Ungarn. Fedőlapcím, Zur Verbreiterung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Beförderung alles Guten und Nützlichen. Für Leser aus allen Ständen. Pest. 1804. jan. 4-1804. dec. 26. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Johann Karl Lübeck. Ny. Konrad Adolf Hartleben. 8r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-52.sz.=ts. – AK:=ts. – FSZEK:=ts. – HtK: 5-9.sz. – OK:=ts. – RGy:=ts. – X X Debrecen RK: 27-39.sz. – Eger=ts. – Győr PK: 1-2., 6-10., 12.sz. – Keszthely: 1-12.sz. – Pannonhalma: 1-29., 45-52.sz. – Pápa: 18-22., 27-35.sz. – Szeged SK:=ts. – Szombathely PK:=ts. – Zirc: 1-12.sz. – X X X Prešov: 1-5., 7-12.sz. – Zagreb: 1-4.sz.

Megjegyzés

– Második, azonos szövegű kiadás megj. Pest 1807-ben. Fedőlapcím: Der patriotische Rathgeber für den ungarischen Stadt= und Landwirth. Eine Auswahl der besten Abhandlungen über alle Zweige der Landwirtschaft und der möglichen Verbesserung derselben; über die Vieh= und Bienenzucht, den Seidenbau und die Thierarzneikunde, nebst den neuesten ökonomischen Entdeckungen des lnn= und Auslandes. Für Leser aus allen Ständen herausgegeben von Dr. Johann Karl Lübeck, erstem Physikus des löbl. Honter Comitats. Zweite Ausgabe des patriotischen Wochenblattes. Pest 1807. Bey Conrad Adolph Hartleben. 8r. OSZK Könyvraktár: 1-4.köt.=ts.

Pécsi Auróra. 1843. Almanach. Folyóiratcímek között eml. A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája. 70.p.

"Pécsi ismeretlen című újság" – L. Fünfrirchner Intelligenz-Wochenblatt

318.

Pécsi Tárogató. Pécs. 1848. máj. 31-1848. jún. 11. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Neuwirth Ernő Adolf. Ny. Lyceum. 4r.

Lelőhely

Pécs EK: 1., 11.sz.

Főlap

– Pressfreie Flugblätter, 1848.

319.

Pecsovics. Alcím, Ein Blatt für das Volk. Ohne Politik. Kassa. 1848. aug. 5. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Domokos Jaroslav Stolz. Társ.szerk. C. R. Valet. Ny. Karl. Werfer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. fotókopia. – X X X Košice: 1.sz. eredeti.

Pelikán. Losonc. 1846-1847.

Nem található. Eml. Potemra 601.p.

320.

Pénzügyi Levelek. Alcím, A' pénzügyi minister május 23., 24diki rendeletei, 2.sz.: Eszmetöredék hazánk jelen hitelviszonyairól. Budapest. 1848. máj. 31-1848. júl. 30. Megj. rendszertelenül. Szerk. "Irta Lónyai Menyhért." Kiadó, Ny. Landerer – Heckenast, 2.sz.: Trattner – Károlyi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4.sz.=ts.

Megjegyzés

– Az egész folyóiratot a szerk. írta.

321.

Periodisches Verzeichniss Sämtlicher in der Haupt Rezidenz Staadt Ofen Getrauten, Gestorben, Gebornen. 1825. febr. 15.: Periodisches Verzeichniss ... Staadt Ofen Gebornen Getrauten Gestorben... 1826. jan. 31.: Periodisches Verzeichniss der Gestorbenen von ...-ten bis inclusive ...-ten..., Nebst einem summarischen Ausweis, der Getrauten und Getauften pro mense... 1826. márc. 29-én Ofner Periodisches Verzeichniss der Gestorbenen von ...-ten bis inclusive ...-ten. 1826. ápr. 12.: Periodisches Verzeichniss Sämtlicher in der Haupt ... Gebornen. Alcím, Nebst einem Anhang der auf dem Donau Strome aufwärts verführten. Landes Produkten und deren Durchschnits Preise. Pest. 1825. jan. 15-1827. dec. 31. Megj.. kéthetenként. Szerk. Kiadó, Franz Wiesen. Ny. Matthias Trattner, 1827. márc. 3.: Franz Patzkó, Pressburg. 4r.

Nyh. 1827. okt. 9., 10.sz.=20.sz.; 1827. nov. 6.=nov. 20.; 1827. dec. 31., 25.sz.=26.sz.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1825. 1-24.sz.=ts.; 1826. 1-24.sz.=ts.; 1827. 1-26.sz.=ts.

Megjegyzés

– Az egyes számokban táblázatok vannak az elhalálozottakról; név, foglalkozás, vallás, életkor, lakáscím, az elhalálozás napja és a betegség megnevezése.

Főlap

– Ofner Commissions= und Nachrichts=Amts Zeitschrift, 1826-1827.

322.

Pestansko-Budimskij Skoroteča. Buda. 1842. júl. 2-1843. k.n., 52.sz. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Jovanovič Dimitrije, 1842. k.n., 48.sz.: Milos Popovič, 1843. k.n., 52.sz.: Teodorovič Dimitrije, Petar Ninkovič. Kiadó, Jovanovič Dimitrije. Ny. Egyetemi, 1842. nov. 5.: Joseph Beimel. 4r. Cirill betűs.

Lelőhely

Budapest EK: 1842. 1-52.sz.

Pester Anzeige= und Auctionsblatt. Pest. 1802.

Nem található. Eml. Dezsényi; Réz.

323.

Pester Courier. Alcím, Zeitschriftliches Organ für Politik und Belletristik. Pest. 1849. febr. 7., 2.sz.-1849. ápr. 21. Megj. naponként. Fel.szerk. Simeon Philippovič. Kiadó, Ny. Bazil Kozma. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2-61., 63.sz. – EK: 2-64.sz. – X X X Prešov: 10.sz.

Társlap

– Extra=Blatt zum Pester Courier, 1849.

324.

Pester=lntelligenzblatt in Frag= und Anzeigen. Pest. 1781. jan. 10-1781. júl. 4. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Franz Eitzenberger. Ny. Eitzenberger'schen Schriften, Nagyvárad. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-26.sz.

326.

Pester Kundschafts Blatt. 1806. júl. 2.: Vereinigtes Pester Kundschafts= und Auctions=Blatt. 1812. ápr. 22.: Vereinigtes Ofner und Pester Kundschafts=Blatt. 1831. jan. 1.: Kundschafts- und Auctions=Blatt. 1832. jún. 5.: Pester Kundschafts= und Auctions= Blatt. 1835. jan. 1.: Pesther Kaiserlicher Königlicher privilegirte Kundschafts= und Auctions=Blatt. Főcím az 1809-1812. évi 1. számain: Vereinigte Ofner und Pester Frag= Kundschafts= Anzeig= und Auctions= Blätter für das Jahr ... Alcím 1805. évben: Ueber interessirende, und nützliche, auch angenehme Gegenstände... Pest. 1804. jan. 1-1848. dec. 22. Szünetelt, 1804. dec. 30-1805. júl. 1. Megj. hetenként kétszer, 1805. júl. 1.: hetenként, 1807. jan. 1.: hetenként kétszer, 1808. jan. 1.: hetenként, 1814. jan. 2.: hetenként kétszer, 1837. jan. 1.: hetenként, 1838. jan. 2.: hetenként kétszer. Szerk. Johann Weiss [Waiss], 1832. jan. 5: Joseph Weber, 1835. jan. 1.: Weber und König, 1847. dec. 10.: Wittw. Joseph Weber. Kiadó, "Königl. priv. Kundschafts und Auctions-Amt", 1832. jan. 5: J. Weber, 1837. dec. 10.: Wittw. J. Weber. Ny. nincs feltüntetve, 1832. jan. 5.: J. Weber, 1847. jan. 5.: Landerer – Heckenast. 4r. 1839. jan. 3.: részben illusztrált. – Utolsó sz. 1857. dec. 29.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1805. 1-22., 24-28.sz.; 1806. 1-49., 51-52.sz.; 1807. 15., 22.sz.; 1808. 42.sz.; 1809-1810. 1-52.sz.=ts.; 1811. 1-12., 14-30., 32-52.sz.; 1812. 1-9., 11-15., 17-19., 21., 23-24., 26-33., 35-40., 42-52.sz.; 1813. 1-14., 16-17., 19-29.sz.; 1832. 1-50., 52.sz., 1835. 1-53.sz.=ts.; 1837. 1-52.sz.=ts.; 1838. 1-99.sz.=ts.; 1839. 1-101.sz.=ts.; 1840. 1-47., 49-97., 100-104.sz.; 1841-1842. évenként 1-103.sz.=ts.: 1843. 1-104.sz.=ts.; 1847. 1-72., 74-77., 79., 81-85., 87-89., 91., 93-95., 97-98., 100-101.sz.; 1848. 1-22., 24-71., 73-77., 79., 84-86., 88-91., 93-97., 99.sz. – FSZEK: 1804. 1-26., 28-58., 60-104.sz.; 1809. 4-26., 28-52.sz.; 1811. 1-12., 14-30., 32-48.sz.; 1812. 1-24., 26-44., 48-52.sz. – KKK: 1832. 25-51.sz.; 1833. 1-24., 27-52.sz. – KEK: 1835.=ts., 1836. 1-52.sz.=ts. – X X Esztergom: 1821. 97-103.sz.; 1824. 17-18., 21-22.sz.; 1825. 4., 13-21., 32-34., 48., 50-52., 54-57., 60., 64., 94.sz.; 1826. 1-104.sz.=ts.; 1827-1831.=ts. – Kecskemét: 1807. 1-80., 82-103.sz.; 1831. 1-103.sz.=ts. – Keszthely: 1805. 2-3.sz. – Sárospatak: 1814. 1-104.sz.=ts.; 1815. 1-42., 44-85., 87-91., 93.sz.; 1837. 1., 74.sz.; 1839. 55., 59., 62., 64-68., 71-73., 75., 81-87., 89., 100., 103.sz.; 1840. 4-6., 9-11., 15-28., 30., 31-37., 40-45., 47-51., 55., 57., 61-65., 68., 70-78., 81-84., 86., 92-97., 101., 104.sz.

Megjegyzés

– "...Pesther k.k. priv. Kundschafts und Auctionsblatt ... jövő 1840-ik évi január hava elsőjétől ... Pesti Hirdető név alatt magyar nyelven is megjelenend..."

A kiadvány ismeretlen, L. – AradiTudlntHírl 1839. dec. 21., 12.sz.

Társlap

– [Beilage] Beylage zu Nro ... der Pester Frag= und Kundschafts=Blatt, 1809-1810.

– Intelligenzblatt zur Vereinigten Ofner-Pester Zeitung, 1837-1845.

– Verzeichniss der Verstorbenen in Pesth, 1832.

Pester Kundschafts=und Auctions=Blatt – L. Pester Kundschafts Blatt.

327.

Pester Mephisto. Pest. 1847.jan.-1847. márc. Megj. kéthetenként. Szerk. Kiadó, Franz Reisinger. Ny. Landerer – Heckenast. 8r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-6.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – PIM Kisnyomtatványtár: 2.sz.

Megjegyzés

– Az egész folyóiratot a szerk. kiadó, írta.

329.

Pester Wochenblatt. Pest. 1785. aug. 25., 32.sz. Megj. hetenként. Szerk. Leopold Alois Hoffmann. Kiadó, Ny. Matthias Trattner. 8r.

Lelőhely

Budapest OL: 32.sz.

Pester Zeitung. 1792. Egyk.eln. Eml. a Politische Gespräche der Todten 1793. év után kötött röplap. (FSZEK) Eredeti címe, Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staadts= und Gelehrten Sachen.

329.

Pester Zeitung. Pest. 1845. márc. 30-1849. dec. 30. Megj. hetenként négyszer, 1848. márc. 16.: naponként. Szünetelt, 1849. jan. 1-1849. jan. 16.; 1849. júl. 9-1849. júl. 22. Szerk. Ede Glatz, fel.szerk. 1848. jún. 1.: Albert Hugó und Ede Glatz., 1848. okt. 6.: Ede Glatz, 1849. jan. 16.: J. C. Seiz 1849. ápr. 25.: Ede Schwarz, 1849. jún. 15.: Bernard Mauksch, 1849. júl. 22.: Ede Glatz. Kiadó, Ny. Landerer – Heckenast. 2r.

– Utolsó sz. 1852. dec. 31.

Nyh. 1848. ápr. 2., 623.sz.=632.sz.; 1848. nov. 14., 826.sz.=827.sz.; 1848. ápr. 14., 594.sz.=954.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1845. 1-158.sz.=ts.; 1846. 159-366.sz.=ts.; 1847. 367-572.sz.=ts.; 1848. 573-867.sz.=ts.; 1849. 868-1163.sz.=ts. – EK: 1849. 868-960., 1023-1053.sz. KEK: 1845. 1-12., 15-30., 32-53., 55-71., 74-84., 86-104., 106-123., 125-134., 138-140., 145-154., 157-158.sz.; 1846. 160-185., 187-214., 216., 219-226., 228-230., 233-244., 247-254., 256-260., 263-306., 308., 310-366.sz.; 1847. 367-368., 370-427., 429-441., 443-444., 446., 448-467., 469-474., 476-547., 549-571.sz. – OK: 1848.=ts.; 1849. 1088-1163.sz. – PIM: 1845. 2-7., 10-158.sz.; 1846. 159-251., 253-362., 364-366.sz.; 1848. 616-867.sz.; 1849. 869-1107.sz. – RGy: 1849. 1087-1097., 1099-1107., 1109-1163.sz. – X X Debrecen RK: 1848. 782.sz. – Eger: 1845-1846.=ts.; 1847. 367-481.sz. – Győr: 1848. 651.sz. – Pécs: 1848. 643., 645-651., 653-661., 663-665., 669-673., 678-685., 687-691., 693-694., 697., 700., 704-716., 723., 738-739., 741-742., 744-752., 755., 757-758., 760-772., 774., 777-779., 782-786., 792-797., 800., 802-804., 807-809., 811-812., 814-817., 823-826., 828., 834., 842., 845-846., 849-851., 853-854.sz. – Zirc: 1849. 872., 874-883., 885-1017., 1037., 1059-1163.sz. – X X X Zagreb: 1848.=ts.

Társlap

– Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. Ergänzungsblätter der Pester Zeitung, 1849.

– Volks-Tribune, 1848.

Előbb Pesther Tageblatt, 1839-1845.

330.

Pesther Anzeig= und Auctions=Blatt. Pest. 1806. II.évf. jan. 1-1806. márc. 17. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Georg Gleixner. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1806. 1-10.sz. (A Reich der Todten 1806. II.f.é.-hez kötve)

Megjegyzés

– A Pesther Anzeig... 1805. júl. 1-én indult. – L. uo. 1806. 1. és 3.sz. – Az 1805. év nem található.

331.

Der Pesther Chariwari. Alcím, Belletristische Original=Lokalblätter. Pesth. 1839. jún. 2.sz. Megj. naponként. Szerk. J. T. Chownitz. Kiadó, Kilian et Comp. Ny. Joseph Beimel. 8r.

Lelőhely

Budapest KKK: 2.sz.

Megjegyzés

– Kertbeni – Petrik: Magyarországi német könyvészet 1801-1860. szerint a Pesther Charivari a 2. számmal megszűnt.

– Szinnyei Mírók Chownitz Julius Todor nevét Chowanetz József családi névvel is említi, (II.köt. 59.h.) Petrik más-más szerzőnek tartja, (l.köt. 416.p.)

332.

Pesther Figaro. Alcím, Beilage zum Constitutionellen Tageblatt. Ofen. 1848. okt. 1-1848. dec. 30.sz. Megj. naponként. Fel.szerk. Philipp, Weil. Kiadó, Ny. Martin Bagó. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 30.sz. – X X Debrecen RK: 1.sz.

Megjegyzés

– Az egész napilapot a szerk. írta.

Főlap

– Constitutionelles Tageblatt, 1848.

Pesther Handlungszeitung für Handel, Industrie, Gewerbe, Land= und Hauswirtschaft – L. Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn

Pesther Handlungszeitung, Kommerzial= und Industrie-Anzeiger – L. Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungar

Pesther Kaiserlicher Königlicher Privilegirte Kundschafts= und Auctionsblatt – L. Pester Kundschafts Blatt

Pesther Reichstags-Zeitung Ergänzungsblatt zum "Ungar" – L. Der Ungar

Pesther Sonntagszeitung. Egyk.eln. Eml. Magyar zsidó lexikon. Szerk. Újvári Péter 765.p. Eredeti címe, Pesther Tageblatt

333.

Pesther Tageblatt. Fedőlap- és alcím 1840. dec. 31.: Zeitschriftliches Organ für Wissen, Kunst und Leben. Pest. 1839. jan. 1-1845. márc. 29. Megj. naponként. Fel.szerk. Siegmund Saphir. Kiadó, Gustav Heckenast. Társkiadó, Siegmund Saphir. Ny. Ludwig Landerer, 1841. júl. 1.: Landerer – Heckenast. 4r., 1841. júl. 1.: 2r.

Nyh. 1840. júl. 9., 163.sz.=162.sz.; 1842. szept. 18., 223.sz.=222.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1839. 1-310.sz.=ts.; 1840. 1-311.sz.=ts.; 1841. 1-310.sz.=ts.; 1842. 1-310.sz.=ts.; 1843. 1-70., 72-309.sz.; 1844. 1-309.sz.=ts.; 1845. 1-49., 51-76.sz. – AK: 1839-1840.=ts. – EK: 1839. 1-205., 207-232., 234-236., 238-249., 253-299., 304., 306-310.sz.; 1840., 1-154.sz.; 1841. 1-60., 71-310.sz. – FSZEK: 1839.=ts.; 1840. 1-70., 72-80., 82-90., 101-161., 163-201., 203-216., 218-258., 260-311.sz. – KKK: 1839. 153-223., 225-237., 239-296., 298-300., 302-310.sz.; 1841. 154-310.sz.; 1843. 1-144., 146-309.sz.; 1844. 1-96., 98-244., 246-288., 290-309.sz.; 1845. 1-62., 70-76.sz. – RGy: 1840. 9-74., 76-83., 85-155.sz. – X X Debrecen RK: 1839. 1-54.sz. – Eger: 1839. 1-154.sz. – Győr PK: 1843. 169.sz. – Kecskemét: 1839. 233-310.sz.; 1840. 1-141., 145-154.sz. – Pécs EK: 1839.=ts.; 1840. 155-200., 204-212., 214-311.sz.; 1842. 154-230., 232-310.sz.; 1843. 155-295., 297-309.sz. – Szeged SK: 1839. 1-154.sz.; 1842. 1-20., 23-36., 38-153.sz.; 1843. 1-70., 72., 74-107., 110-131., 133-152.sz. – X X X Zagreb: 1839.=ts.; 1840. 1-10., 13-63., 66-184., 186-207.sz.; 1841. 1-53., 154-178., 182-202., 206-211., 215-237., 239-259., 266-289., 293-310.sz.; 1842. 1-87., 89-153.sz.

Második kiadás 1839. dec. 19., 309.sz. – L. Bp. EK.

Társlap

– Beilage zum Pesther Tageblatt, 1840.

Utóbb Pester Zeitung, 1845-1849.

Pesti Divatlap – L. Regélő

Pesti Charivari Egyk.eln. Megkülönböztetés az ugyanekkor Bécsben megj. Charivari-tól. Eml. PH 1848. 59.sz. 448.p.

334.

Pesti Hírlap. Pest. 1841. jan. 2-1849. júl. 8. Betiltották. Megj. hetenként kétszer, 1845. ápr. 4.: hetenként négyszer, 1848. máj. 17.: naponként. Szünetelt, 1849. jan. 24-1849. ápr. 24. Szerk. Kossuth Lajos, 1844. júl. 4.: Szalay László, 1845. júl. 1.: Csengery Antal 1848. máj. 16.: Csengery Antal és Kemény Zsigmond, 1849. jan. 3.: Jókai Mór, segédszerk. Szilágyi Sándor, szerk. 1849. jan. 6.: Szilágyi Sándor, fel.szerk. 1849. jan. 16.: Szilágyi Sándor, fel.szerk. 1849. ápr. 24.: Obemyik Károly, fel.szerk. 1849. máj. 1.: Jókai Mór. Kiadó, Landerer Lajos, 1848. máj. 23.: Landerer – Heckenast. Ny. Landerer – Heckenast. 2r.

Nyh. 1845. aug. 19., 524.sz.=523.sz.; 1846. márc. 24., 46.sz.=646.sz.; 1848. márc. 17., 4.sz.=1.sz.; 1849. jún. 12., 311.sz.=312.sz.; 1849. jún. 24., 322.sz.=232.sz.; 1849. 307.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1841. 1-104.sz.=ts.; 1842. 105-208.sz.=ts.; 1843. 209-313.sz.=ts.; 1844. 314-417.sz.=ts.; 1845. 418-598.sz.=ts.; 1846. 599-804.sz.=ts.; 1847. 805-1010.sz.=ts.; 1848. 1011-1053.sz.; márc. 17: 1-253.sz.=ts.; 1849. 254-333.sz.=ts. – FSZEK: 1842. 105-141., 143-152., 154-163., 166-208.sz.; 1849. 270., 272-276., 278-288., 290., 296-298., 300., 302-311., 313.sz.; 1844. 314-329.sz. – HtK: 1849. 271-328.sz. – KSHK: 1841.=ts.; 1842. 105-156., 158-208.sz.; 1843.=ts.; 1844. 314-356.sz. – OK:=ts. – SZtM: 1841. 53-104.; 1849. 298-308.sz. – PIM: 1841-1847.=ts.; 1848-1849.=ts.; – X X Debrecen EK: 1848.=ts. – RK: 1841.=ts.; 1842. 105-156.sz.; 1843-1845.=ts.; 1846. 599-625., 627-630., 632-633., 637-645., 647-657., 659-701., 703-770., 773-804.sz.; 1847. 805-841., 843-858., 860-864., 866-895., 897-941., 946., 979., 985., 1006., 1008.sz.; 1848. 2-14., 16-38., 41-43., 45-83., 86., 90., 92-93., 96-253.sz.; 1849. 275., 278., 297., 305-307., 311., 313-314., 316-326.sz. – Eger: 1841.=ts.; 1844. 314-376., 379-405., 407-417.sz.; 1845. 418-452., 454-522., 526-533., 535-590., 595-598.sz.; 1846. 599-623., 625-641., 650-651., 653-667., 679-686., 688-700.sz.; 1847. 805-905.sz.; 1848. 96-253.sz. – Gyöngyös: 1842. 157-208.sz.; 1843. 228-252.sz.; 1844. 319-365.sz.; 1845. 418-494.sz.; 1846. 701-804.sz.; 1847. 906-926., 928-1010.sz.; 1848. 96., 99., 101-110., 112-114., 116-121., 123-126., 128-133., 135-145., 147-168., 173-189., 191-196., 199-207., 211-223., 225-229., 231-244., 247-255., 271-274., 276-283., 288-289., 291-296., 298-302., 304-311., 313-315., 317-318., 320-327.sz.; 1848. 2-43., 46-53., 55-59., 61-66., 90-93.sz. – Győr PK: 1842. 105-130.sz.; 1849. 272-275., 303.sz. – Kalocsa: 1841-1842.=ts. – Keszthely: 1842. 105-155., 157-208.sz.; 1843. 210-214., 217.sz.; 1844. 314-316.sz.; 1847. 971-976., 978-993., 1000-1009.sz.; 1848. 1011., 1020-1021., 1031-1033., 1843.sz.; 1848. 88.sz. – Miskolc MK: 1841-1843.=ts.; 1844. 314-356.sz. – Pannonhalma: 1841-1847.=ts.; 1849. 271-328.sz. – Pápa: 1841.=ts.; 1842. 105-107., 109-113., 115., 117-146., 149-208.sz.; 1843.=ts.; 1845. 418-420., 422-445., 448-503., 509-548., 552., 554-556.sz.; 1846. 599-676., 679-804.sz.; 1847.=ts.; 1848. 1011-1053.sz.; 1848. 2-93.sz. – Pécs EK: 1841. 1-52.sz.; 1842-1844.=ts.; 1845. 418-445., 459-463., 472-494., 496-542., 554., 547-598.sz.; 1846. 599-725., 727-746., 756-804.sz.; 1847.=ts.; 1848. 1011-1053.sz.; 1848. 2-94.sz. – Salgótarján: 1848. 161., 164.sz. – Sárospatak: 1841. 53-54., 57-90., 92-98., 100-104.sz.; 1848. 96-153., 155-163., 165-181., 183-239., 241-242., 244-246.sz. – Sopron ÁL: 1841-1844.=ts. – LM: 1842. 157-165., 167-173., 175-178., 180-208.sz. – ELK: 1841. 27-45., 47-54., 58-68., 71-76., 78-93.sz. – Szeged SK: 1841-1848.=ts. – Szombathely ÁL: 1844. 366-379., 382-417.sz.; 1846. 601-804.sz.; 1848. 1011-1015.sz.; 1848. 75-86., 88-89., 93-95.sz. – PK: 1841. 1-52.sz. – Vác: 1841. 53-104.sz. – X X X Novi Sad: 1841. 53-104.sz.; 1842. 119-146., 148-153.sz. – Subotica: 1841-1843.=ts.; 1846-1848.=ts. – Prešov: 1844.=ts.; 1845. 418-437., 441-598.sz.; 1846. 599-700.sz.; 1847. 820-905.sz.

Második kiadás 1841. 1-52.sz. – L. OSZK

Megjegyzés

– Pákh Albert a Pesti Hírlap dolgozótársa 1845-ben. – L. Izraelita Magyar Néptanító 1867. 6-7.sz. 53-54.p.

– Kemény Zsigmond 1846-ban a Pesti Hírlap "dolgozótársa", 1848-ban szerkesztője. – L. Ferenczy – Danielik I.köt. 242.p.

– A Pesti Hírlap szerkesztését Nyári Pál mellett Jókai Mór fogja átvenni. Pest, 1848. nov. 30. – Röplap a Közlöny II. 179.sz.-hoz kötve. (OSZK); MSzépirodSzle 1847. I. 21.sz.

– "A budai Hadbizottmány 1849. jan. 16-án a Pester Zeitungot választotta hivatalos orgánummá. A Pesti Hírlapot a betiltásig, 1849. jan. 24-ig, Kovács Pál cenzurálta." – L. Közlöny 1849. febr. 5., 61.p.

– Lónyay Menyhért a Pesti Hírlapnak "folytonosan" munkatársa volt. – L. ua. 300.p.

– A Pesti Hírlap cenzurapéldánya Kossuth Lajos titkárának, Vörös Antalnak autográf bejegyzéseivel található az OSZK-ban.

– A Pesti Hírlap az osztrák csapatok kivonulása alkalmából 1849. ápr. 24-én piros fejléccel és zöld nyomással készült.

Pesti Lapok – L. Esti Lapok

Pesti Magyar Nemzeti Újság. Egyk.eln. Eml. Erdélyi Pál: A Komárom megyei Kulcsár könyvtár c. cikk. = MKsz 1887. 1.sz. 75.p. Eredeti címe, Hazai 's Külföldi Tudósítások.

A' Pesti Nemzeti Újság. Egyk.eln. Eml. a Gazdaságbeli Gyűjtemény fedőlapjain. Eredeti címe, Hazai 's Külföldi Tudósítások.

Pesti Salon a Honderű állandó-rovatcíme, a szerk. és az egyk. irodalom társlapként eml. – L. Ath 1842. II. 73.sz. 584.p.

Pest-Ofner Kundschafts= und Auctionsblatt – L. Pester Kundschafts Blatt

335.

Pestvárosi TudósításokBerichte von Rathhaus. Alcím, Legújabb városi törvényeink szerint a városi közigazgatási rendszer mindenkit a ki e városban lakik egyformán érdekelvén, alólírt czélszerűnek véli, minden e tárgyra vonatkozókat az itt közlött modorban nyilvánosság elibe hozni, s azt mindenkivel tudathatni. Nem politikai lap. A közigazgatásnak ellenőre a nyilvánosság. 1848. dec. 21. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kaán Ágoston. Kiadó, Pest város közgyűlése. Ny. Eisenfels Rudolf. 4r. Magyar-német nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Megjegyzés

– Az egész folyóiratot a szerk. írta.

Der Pfaffenzwicker des grossen Pfaffenzwickers – L. Der grosse Pfaffenzwicker

336.

Politische Gespräche der Todten über die Begebenheiten den ... Jahres. 1795. jan. 1.: Aus dem Reiche der Todten. 1806. júl. 1.: Reich der Todten. Rendszertelenül váltakozó alcímek, Politische Reden über die Begebenheiten den ... Jahres.; Politische Gespräche über die Begebenheiten des ...-sten Jahres.; Todten Geheimer Brief-Wechsel zwischen den Lebendigen, und den Todten.; Politische Gespräche zwischen den Lebendigen und den Todten.; Politische Rede.; Geheimer Brief-Wechsel.; Pest. 1791. júl. 1-1810. dec. 29. Megj. hetenként kétszer. 8r. Illusztrált az 1800. II. félévben.

Nyh. 1795. febr. 10., 11.sz.=12.sz.; 1795. nov. 24., 89.sz.=90.sz.; 1798. jan. 5., 1.sz.=2.sz.; 1802. márc. 19., 32.sz.=23.sz.; 1803. 41.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK*: 1793. jan. 3-dec. 30.; 1794. jan. 2-dec. 29. megj. sz.nélk. 1795. 1-66., 68-77., 79., 81-100.sz.; 1796. 53-56., 60-87.sz.; 1797. 1-104.sz.=ts.; 1798. 1-104.sz.=ts.; 1799. 1-101.sz.; 1800. 1-104.sz.=ts.; 1801. 1-104.sz.=ts.; 1802. 1-104.sz.=ts.; 1803. 1-104.sz.=ts.; 1804. 1-105.sz.=ts.; 1805. 53-89., 93-99.sz.; 1806. 1-100.sz.; 1808. 1-53.sz.; 1809. 90., 95., 98.sz.; 1810. 31., 33-37., 39-46., 48-51., 55., 59-99.sz. – FSZEK: 1792. 1-26., 28-49.sz.; 1796. 49-56., 60-83.sz.; 1798. 1-50.sz.; 1799. 1-11., 13-104.sz.; 1800. 1-100., 102-104.sz.; 1801. 1-64., 66-104.sz.; 1802. 53-62., 64-104.sz.; 1803. 54-104.sz.; 1809. 1-6., 8-9., 12-13., 15-27., 30-100.sz. – KKK: 1798.=ts.; 1800.=ts.; 1801. 1-69., 71-104.sz.; 1802. 1-100.sz. – OK: 1796. 1-5., 8-41., 43-49., 52-56., 60-83.sz.; 1799. 1-101., 103-104.sz.; 1800. 1-96., 98-99.sz.; 1801.=ts.; 1803. 1-42., 44-45., 57-68., 70-94., 96-100., 102-104.sz.; 1804. 1-15., 17-57., 59-105.sz. – RGy: 1798. 1-7., 9-46., 48., 102-103.sz.; 1800. 30., 34-47., 49-52., 54-61., 63-98., 100-104.sz. – X X Eger: 1796. 1-83.sz.; 1799. 1-23., 26., 104.sz.; 1800-1801.=ts.; 1802. 1-52.sz.; 1810. 48-97.sz. – Esztergom: 1791. júl. 14., 21., 28.sz.; aug. 2., 4., 9., 11., 16., 18., 30.sz.; szept. 1., 6., 20., 27., 22.sz.; okt.6., 11., 20.sz.; nov. 17., 24.sz. – Keszthely*: 1798. 1-39., 41-42., 44-48., 50-59., 61-63., 65-70., 72-104.sz.; 1802. 1-9., 11-22., 24-46., 48-82., 84., 86-99., 101-104.sz.; 1803. 1-4., 6-14., 16., 18-25., 27-30., 43-44., 46-47., 50-51., 53-58., 60-61., 75-76., 88-94., 96-104.sz.; 1804. 1-27., 29-55., 57-59., 61-65., 69-70., 73-75., 77-79., 81-88., 90-91., 93-101., 103-105.sz.; 1805. 1-5., 7-21., 26-28., 31-32., 35., 38-43., 45-49., 51-53., 55-84., 86-87., 89-90., 92., 95., 100-104.sz.; 1806. 1-20., 22-53., 55., 57-79., 81., 83-104.sz.; 1807. 1-2., 4-7., 9-67., 69-89., 91-104.sz.; 1808. 1-10., 12-23., 26-30., 32-37., 39., 42-43., 45., 48-56., 58-68., 70-71., 73-95., 97-101., 103-106.sz.; 1809. 1-5., 8-9., 12-13., 15-27., 95-103.sz.; 1810. 1-15., 21., 25-27., 32-35., 37-78., 81., 84-88., 91-101.sz. – Sárospatak: 1793. 26-52.sz.; 1794. 26-52.sz.; 1796. 1-87.sz.=ts.; 1797. 1-26., 29-34., 37-52.sz.; 1798. 79-104.sz.; 1799. 27-28., 30-48., 50-52., 79-104.sz. – Sopron ELK: 1796. 1., 3-56., 60-87.sz.; 1797. 1-22., 24-53., 55-104.sz.; 1798. 1., 3-104.sz.; 1799. 1-104.sz.=ts.; 1800. 1-15., 17-29., 31-63., 65-98., 100-102.sz.; 1801. 1-38., 40-104.sz.; 1802. 1-27., 29-71., 77-104.sz.; 1803.=ts.; 1805. 1-104.sz.=ts.; 1806. 1-104.sz.=ts. – Zirc: 1801. 1-44., 46-76., 78-104.sz.; 1802. 1-32., 34-52.sz.; 1805. 54-75.sz.; 1809. 53-103.sz.; 1810. 97-100.sz.

Társlap

– [Beilage] Beylage zu Nro. ... Aus dem Reiche der Todten, 1796-1797.

– [Beilage] Beylage zu Nro. ... dem Reiches der todten, 1798-1809.

Der Politische Kannengiesser – L. Der erste [zweite ... stb.] Grosse Versammlung...

Politisch=statistische=ökonomisch=literarische Zeitung. Egyk.eln. Eml. ZeitschrUngern 1804. 3.sz. 190.p. Eredeti címe, Ephemerides Statistico – Politico – Oeconomico – Litterariae

337.

Politisch-satirische Vogelfreie Blätter. Pest. 1848. aug. Ny. Lukács et Comp. 4r.

Lelőhely

Debrecen RK: 1.sz.

A' Po'soni Magyar Múzsa – L. A' Pozsonyi Magyar Múzsa

Posonienses Ephemerides Statistico – Politicae – L. Ephemerides Statistico – Politico – Oeconomico – Litterariae

Posonyi Tóth Újság. Egyk.eln. Eml. MHírm 1785. II. 102.sz. Eredeti címe, Presspurské Nowiny.

Pozsonyi Újság. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1820. 2.sz. 98.p. Eredeti címe, Pressburger Zeitung.

A' pozsonyi latin Hírlap. Egyk.eln. Eml. Hím 1836. 50.sz. Eredeti címe, Ephemerides Posonienses.

338.

A' Pozsonyi Magyar Múzsa. 1787. febr.: A' Po'soni Magyar Múzsa. 1787. júl.: Magyar Mú'sa. 1788. jan.: A' Pozsonyi Magyar Múzsa. 1788. febr.: Magyar Múzsa. 1788. márc: A' Po'soni Magyar Múzsa. 1788. jún.: Magyar Múzsa. Pozsony. 1787. jan.-1788. iún. Megj. havonként. Szerk. Tállyai Dániel, "majd" Ungi Pál, 1788. jan.: Szabó Márton. Kiadó, Ny. Patzkó Ferenc Ágoston. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1787. 10-12.sz. – AK: 1787. 1-10., 22-37., 39., 41-50., 52-102.sz.; 1788. 1-34.sz.; 1789. 2.sz. – FSZEK: 1787. júl.-dec. sz.nélk.; 1788. jan.-márc.; máj.-jún. – RGy: 1787. jan.-szept.; 1788. jan.-febr. – X X Sopron ELK: 1787. jan.-nov.

Főlap

– Magyar Hírmondó (Pozsony), 1780-1788.

Pressburger Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung. – L. Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung

339.

Pressburger Deutsche Zeitung. Pressburg. 1848. júl. 1-1848. aug. 30. Megj. naponként, 1848. júl. 5.: hetenként háromszor. Fel.szerk. Johann Bangya, Kiadó, Heinrich Lőw. Ny. Franz Schmid – J. J. Busch., 1848. júl. 7.: F. Schmid. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-5., 7-27.sz. – X X Debrecen RK: 1.sz.

Társlap

– Hungária, 1848.

340.

Pressburger Kundschaftsblatt. Alcím 1781. nov. 4-1781. nov. 10-ig Zum bessten des Nahrungstandes. Pressburg. 1781. ápr. 1-1783. dec. 27. Megj. hetenként. Szerk. és Ny. nincs feltüntetve. Kiadó, Frag- und Kundschafts-Amt. 8r.

Lelőhely

Budapest OL: 1781. 15., 17.sz. – X X Esztergom: 1783. 2-4., 6-9., 11-16., 18-27., 29-33., 36-39.sz. – X X X Bratislava EK: 1781. 1-39.sz.=ts.; 1782. 1-52.sz.=ts.

Pressburger Merkur. Pozsony. 1786. júl. 1.

Nem található. Valószínű egyk.eln., impresszum adatai azonosak a Presspurské Nowiny 1783-1787-ben, Pozsonyban megj. kiadvány adataival. – L. Mo bibliogr. VI.köt. 447.p.

Pressburger Theater=Zeitung. Egyk.eln. Eml. Neuer Courier aus Ungern 1789. 19.sz. melléklet. Eredeti címe, Allgemeine Deutsche Theater=Zeitung.

341.

Pressburger Zeitung. 1773. júl. 3.: Pressburger Zeitungen. 1774. jan. 1.: Pressburger Zeitung. 1790. nov. 27.: Pressburger Zeitung, Mit k. k. allergnädigster Freiheit. 1804. jan. 6.: Kaiserlich-Königlich privilegirte Pressburger Zeitung. 1813. jan. 1.: Kaiserlich-Königlich Städtische Pressburger Zeitung. 1821. jan. 5.: Städtische Pressburger Zeitung. 1823. júl. 3.: Kaiserlich-Königlich Städtische Pressburger Zeitung. 1825. jan. 7.: Städtische Pressburger Zeitung. 1833. jan. 4.: Pressburger Zeitung. 1837. jan. 3.: Königlich=freistädtische Pressburger Zeitung. 1838. jan. 2.: Pressburger Zeitung 1841. jan. 22. (6.sz.): Koeniglich freistädtische Pressburger Zeitung. 1844. jan. 3.: Pressburger Zeitung. 1844. febr. 19.: Städtische Pressburger Zeitung. 1848. júl. 1.: Pressburger Zeitung. Pressburg. 1764. júl. 14-1849. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. 1841. nov. 26.: hetenként háromszor, 1848. júl. 1.: hetenként hatszor. Szerk. Karl Gotlieb Windisch, 1773. ápr. 21.: Johann Matthias Korabinsky, 1784. k.n.: Daniel Tállyai, 1786. jan. 1.: Johann Michael Landerer, 1810. ápr.: Wilhelm Schmidt, 1812. júl. 1.: Simon Peter Weber, 1813. jan. 1.: Simon Peter Weber und Sohn, 1820. jan. 1.: Gaspar Snischek, 1825. jan. 1.: Friedrich Wigand, 1837. jan. 1.: Ignacz Adolf Schaiba, 1837. ápr. 4.: Adolf Friedrich Richter, 1841. aug. 3.: Adolf Friedrich Richter und Adolf Neustadt, 1841. nov. 9.: Adolf Neustadt, 1848. márc. 22.: Johann Bangya, 1848. júl. 1.: Alexander Pusztay, 1848. okt. 2.: Richard Noisser, 1848. dec. 19.: Carl Friedrich Wigand. Kiadó, Johann Michael Landerer, 1810. ápr. 24.: Landerersche Erben, 1812. júl. 1.: Simon Peter Weber, 1813. jan. 12.: Simon Peter Weber und Sohn, 1820. jan. 1.: Carl Friedrich Snischek, 1825. jan. 1.: Carl Friedrich Wigand, 1838. jan. 1.: Ignacz Adolf Schaiba, 1844. jan. 3.: Michael Barich, 1848. ápr. 5.: Michael Barich und Heinrich Löw, 1848. ápr. 7.: Heinrich Löw, 1848. júl. 1.: Carl Friedrich Wigand. Ny. Johann Michael Landerer, 1810. ápr. 24.: Landerersche Erben, 1812. jan. 1.: Simon Peter Weber, 1813. jan. 12.: S. P. Weber und Sohn, 1820. jan. 1.: C. F. Snischek, 1825. jan. 1.: G. A. Belnay, 1836. jan. 1.: C. F. Wigand, 1840. jan. 1.: Anton Schmid und J. J. Busch, 1841. jan. 1.: A. Schmid, 1846. ápr. 20.: A. Schmid und J. Busch, 1848. máj. 17.: Belnaysche Erben, 1848. júl. 1.: C. F. Wigand. 4r., 1841. jan. 22. (6.sz.): 2r., 1842. jan. 3.: 4r., 1849. febr. 5.: 2r. Tj. – Utolsó sz.: 1930. ápr. 30.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1764. 1-49.sz.=ts.; 1765. 1-104.sz.=ts.; 1766. 49., 51., 53., 55-60., 62-101.sz.; 1767. 1-104.sz.=ts.; 1768. 1-62., 64-106.sz.; 1769. 1-71., 74-104.sz.; 1770-1771. évenként 1-104.sz.=ts.; 1772. 1-103.sz.=ts.; 1773. 1-104.sz.=ts.; 1774. 1-105.sz.=ts.; 1775-1775. évenként 1-104.sz.=ts.; 1777. 1-105.sz.=ts.; 1778-1779. évenként 1-104.sz.=ts.; 1780. 1-2., 4., 7-15., 18-20., 22-92., 94-104.sz.; 1781. 1-104.sz.=ts.; 1782. 1-11., 13-15., 18-24., 26-30., 51., 56-63., 82-85., 88., 90-91., 95-100., 102-104.sz.; 1783. 1-4., 13-18., 32., 36-49., 51-70., 77-90., 93., 95-96., 98-105.sz.; 1784. 3-15., 20-25., 28-32., 34-35., 39., 42-43., 46-49., 51-104.sz.; 1785. 1-28., 30-38., 41-72., 74-83., 86., 88-105.sz.; 1786. 2-3., 5-9., 11-24., 26-36., 40-55., 57-72., 75-86., 88-101.sz.; 1787. 3-8., 11-24., 26-48., 50-82., 88-100., 102., 104.sz.; 1788. 1-37., 39-68., 70-83., 85-102., 105.sz.; 1789. 1-104.sz.=ts.; 1790. 1., 9-19., 21-23., 25-74., 76-90., 94-103.sz.; 1791. 1-105.sz.=ts.; 1792. 1-104.sz.=ts.; 1793. 1-3., 5., 7-9., 11-102., 104-105.sz.; 1794-1795. évenként 1-104.sz.=ts.; 1796. 1-5., 27-101., 103-105.sz.; 1797-1800. évenként 1-104.sz.=ts.; 1801. 3-103.sz.; 1802. 1-103.sz.=ts.; 1803-1804. évenként 1-102.sz.=ts.; 1805. 1-103.sz.=ts.; 1806-1807. évenként 1-102.sz.=ts.; 1808. 1-103.sz.=ts.; 1809. 1-67., 69-99.sz.; 1810. 1-21., 23-102.sz.; 1811. 1-103.sz.=ts.; 1812. 1-51.sz.; 1813. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1814. 1-104.sz.=ts.; 1815-1816. évenként 1-103.sz.=ts.; 1817. 1-102.sz.=ts.; 1818. 1-59., 61-102.sz.; 1819. 1-78., 80-104.sz.; 1820. 14-78., 80-96., 98-104.sz.; 1821. 1-3., 5-6., 8-13., 15-51., 54-73., 75-76., 78-92., 94-103.sz.; 1822. 1-78., 80-104.sz.; 1823. 1-103.sz.=ts.; 1824. 1-104.sz.=ts.; 1825-1829. évenként 1-103.sz.=ts.; 1830. 1-104.sz.; 1831-1832. évenként 1-103.sz.=ts.; 1833. 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-44., 46-103.sz.; 1835. 1-102.sz.=ts.; 1836. 1-103.sz.=ts.; 1837-1838. évenként 1-104.sz.=ts.; 1841. 6-104.sz.; 1842. 1-48., 86-149.sz.; 1843. 1-149.sz.=ts.; 1844. 1-150.sz.=ts.; 1845. 1-148.sz.=ts.; 1846-1847. évenként 1-150.sz.=ts.; 1848. I. 1-79.sz.=ts.; ll. 1-144.sz.=ts.; 1849. I. 1-147.sz.=ts.; ll. 1-302.sz.=ts. – AK: 1777. 1-17., 20-24., 27-29., 32-73., 76-79., 81-97., 99., 103-105.sz.; 1780. 1-150.sz.=ts.; 1781. 2-29., 31-41., 45-77., 79., 81-104.sz.; 1782. 2-85., 87-104.sz.; 1804. 1-16., 18-38., 40-51.sz. – EK: 1826. 30. 74.sz.; 1830. 71., 73-92., 94-103.sz. – FSZEK: 1774. 1-100., 102-105.sz.; 1775. 1-10., 15., 18-43., 48-51., 53-89., 92-104.sz.; 1778. 1-26., 28-104.sz.; 1779. 2-104.sz.; 1814. 1-51.sz.; 1828. 1-20., 22-32., 34-39., 41-44., 46-51., 53-80., 92-100., 102-103.sz.; 1837.=ts. – KKK: 1836. 1-45., 47-48., 51., 53., 55-102.sz. – PIM: 1848. ll.=ts.; 1849. I. 1-26.sz.; lI. 1-136., 148-302.sz. – OK: 1799.=ts.; 1804. 1-58., 60-83., 85-102.sz.; 1805. 3-102.sz.; 1811. 1-41., 43-44., 48-50., 74-75.sz.; 1814. 52-104.sz.; 1819. 1-95.sz.; 1820. 1-52.sz. – RGy: 1847. 71., 75-80., 82-86., 88-96., 98-102., 104-109., 112-117., 121-127., 130-147.sz. – X X Debrecen RK: 1848. I. 34-35.sz.; 1849. 147.sz. – Eger: 1799. 1-29., 31-40., 42-55., 57-104.sz.; 1800-1801.=ts.; – Esztergom: 1774. 64-65., 67-69., 71., 73-82., 89-93., 96-105.sz.; 1775. 1., 3-63., 65-80., 82-84., 88-104.sz.; 1776. 2-7., 11-104.sz.; 1772. 2-103.sz.; 1778-1779.=ts.; 1790. 1-105.sz.=ts.; 1781. 1-102.sz.; 1782. 1-101.sz.; 1783. 1-105.sz.=ts.; 1786. 2-104.sz.; 1787. 1-104.sz.=ts.; 1788. 1-8., 10-105.sz.; 1789.=ts.; 1793. 1-105.sz.=ts.; 1794. 3-104.sz.; 1813. I-II.=ts.; 1814.=ts.; 1815. 1-51.sz. – Győr PK: 1844. 6.sz., 1848. II. 113., 147.sz. – Kecskemét: 1808. 52-72., 75-79., 81-100.sz.; 1809. 1-18., 20-39., 41-48.sz. – Pannonhalma*: 1786. 95-104.sz.; 1788. 1-105.sz.=ts.; 1789.=ts.; 1790. 1-103.sz.; 1791. 1-104.sz.; 1792-1795.=ts.; 1796. 1-105.sz.=ts.; 1797-1802.=ts. – Pápa: 1816-1817.=ts. – Sopron ÁL: 1848. I. 1-54.sz. – ELK: 1794-1806.=ts. – X X X Martin: 1792. 1., 3-104.sz.; 1794. 1-27., 29-43., 47-104.sz.; 1804.=ts.; 1844-1846.=ts.; 1848. I. 1-34., 37-40., 42-47., 49-57.sz. – X X X Bratislava ÁL: 1764.=ts.; 1766. 1-105.sz.=ts.; 1767.=ts.; 1768. 1-106.sz.=ts.; 1769. 1-104.sz.=ts.; 1771.=ts.; 1772. 1-103.sz.; 1773. 1-4., 6-34., 36-104.sz.; 1774-1776.=ts.; 1778.=ts.; 1780. 1-5., 7-104.sz.; 1781.=ts.; 1782. 1-104.sz.=ts.; 1783. 1-80., 82-90., 92-106.sz.; 1784. 1-104.sz.=ts.; 1785. 2-104.sz.; 1788. 1-105.sz.=ts.; 1795.=ts.; 1796.=ts.; 1797-1806.=ts.; 1807. 1-30., 32-102.sz.; 1808.=ts.; 1809. 1-99.sz.=ts.; 1810. 1-102.sz.=ts.; 1811. 1-102.sz.; 1813-1817.=ts.; 1818. 1-102.sz.=ts.; 1848. I. 1-2., 4-79.sz.; ll. 53-145.sz.; 1849. ll.=ts.

Megjegyzés

– Kötetünk mutatóiban az egyértelmű címváltozások miatt egységesen csak a Pressburger Zeitung címet tartottuk nyilván.

– Az 1804-1807.évi fedőlapokon Pozsony látképe van.

Társlap

– Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung, 1827-1829.

– Allgemeine Deutsche Theater Zeitung, 1798-1799.

– Auserordentliche Beilage zur Oesterreichisch=Deutschen Zeitung, 1848.

– [Beilage] Beylage zur Pressburger Zeitung, 1794-1806.

– Bulletin der Grosse Armee, 1813.

– Der Freund der Tugend, 1767-1768.

– [Historisch – Kritisch Moralisch und Politische Beyträge, 1783.]

– [Hungarische Vermischte Nachrichten von Staats und Gelehrte Neuigkeiten, 1774.]

– Kriegsbegebenheiten, 1805-1814.

– [Lesekabinet, 1791.]

– Oesterreichische Deutsche Zeitung, 1848.

– Oesterreichische Konstitutionelle Deutsche Zeitung, 1848.

– Pannonia, 1837-1849.

– Pannonia, Mignom-Journal, 1841.

– Pressburger Aehrenlese, 1830-1836.

– Pressburgisches Wochenblatt, 1771-1773.

– Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung, 1812., 1814-1826.

– Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung, 1813-1814.

– [Der vernünftige Zeitvertreiber, 1770.]

342.

Pressburqisches Wochenblatt zur Ausbereitunq der Wissenschaften und Künste. Pressburg. 1771. k.n.-1773. k.n., 52.sz. Megj. hetenként. Szerk. Karl Gottlieb Windisch. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1771. 1-4., 7-30., 32., 39-42., 45-52.sz.; 1772. 1-46., 48-52.sz.; 1773. 1-18., 20-31., 36-40., 47.sz. – EK: 1772. 1-53.sz.=ts.; 1773. 1-52.sz.=ts. – RGy: 1771. 1-52.sz.=ts.; 1772. 1-16., 18-53.sz.; 1773.=ts. – X X Pannonhalma: 1771.=ts. – X X X Bratislava ÁL: 1771.=ts.; 1772. 1-52.sz.; 1773. 1-47.sz.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

– Hungarische Vermischte Nachrichten von Staats und Gelehrte Neuigkeiten, 1774.

343.

Pressfreie Flugblätter. 1848. júl. 1.: Fünfkirchner Zeitung. Pécs. 1848. ápr. 5-1848. okt. Megj. hetenként kétszer, 1848. júl. 1.: hetenként háromszor. Szerk. E. Adolf Neuwirt. Kiadó, E. Adolf Neuwirt, 1848. júl. 1.: Alois Weidinger und E. Adolf Neuwirt. Ny. Lyceum. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2., 30-34., 36-37.sz. – X X Pécs EK: 1.sz.

Társlap

– Pécsi Tárogató, 1848.

344.

Presspurské Nowiny. Presspurk. 1783. júl. 1-1787. jún. 30. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Stefan Leska, 1784. aug. 1.: Jan Wyskydensky, 1785. dec. 28.: Stefan Kromp és Jan Sinkovič. Kiadó, Stefan Leska, 1785. jan. 1.: Daniel Tallyai. Ny. J. M. Landerer, 1785. júl. 2.: S. P. Weber. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1783. 1-11., 13-18.sz.; 1784. 2-49., 52-59., 61-80., 82-104.sz.; 1785. 1., 4-5., 9., 16-32., 38-51., 87.sz.; 1786. 1-78., 80-102.sz. – X X X Bratislava Lyc: 1783. 1-48.sz.=ts.; 1785. 1-103.sz.=ts.; 1786. 1-9., 11-53., 55-63., 65-78., 80-90., 92-98.sz. – Martin: 1783. 1-12.sz.; 1784. 1-104.sz.=ts.; 1785. 1-54.sz.; 1786. 1-102.sz.=ts.; 1787. 1-51.sz.=ts.

345.

Prjateľ Ľudu widawa pestanski austredni wilor. 1849. ápr. 7.: Prjateľ Ľudu. Pest, 1849. ápr. 7.: Debrecen, 1849. jún. 19.: Pest. 1848. jún. 8-1849. jún. 29. Megj. hetenként. Szünetelt, 1848. dec. 30-1849. ápr. 7. Fel.szerk. Lukač Mačay, 1849. ápr. 7.: Lukač Mačay és L. Szeberényi. Kiadó, Pesti Központi Választmány. Ny. Trattner – Károlyi, 1849. ápr. 7.: "Kolozsvárról áthozott nyomda", 1849. jún. 19.: Állodalmi ny. Debrecen 4r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 3-4., 6-12., 18., 24.sz.; 1849. 2-3., 5-13., 19-20.sz. – X X Debrecen RK: 1849. 17-18.sz. – X X X Bratislava EK: 1848. 3-4., 6-12., 20., 24., 29.sz.; 1848. 3., 6-12., 20., 24., 29.sz.; 1848. 3., 6-10., 12-13., 19-20.sz. – Cluj-Napoca EK: 1849. 2-5., 9., 11-12.sz. – Martin: 1848. 2., 18-19.sz.; 1849. 1-2., 4-5., 11.sz. Pásztor Zoltán (tanár, Martin) szíves írásbeli közlése a tulajdonában, mikrofilmen lévő számok, 1848. 1-17., 19-20., 23-24., 27.sz.; 1849. 1-20.sz.

Második kiadás 1849. ápr. 3.; ápr. 27.; máj. 5.sz.

Megjegyzés

– A Nép Barátja nagyrészt azonos szövegű, szlovák nyelvű kiadása.

346.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Pest. 1842. ápr. 7-1848. dec. 31. Megszűnt. Megj. hetenként, 1848. júl. 2.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, 1843. máj. 6.: Székács József, Török Pál és Taubner Károly, 1843. máj. 13-án nincs feltüntetve, 1843. máj. 20.: Székács József és Török Pál. Ny. Trattner – Károlyi, 1844. júl. 6.: Landerer – Heckenast. 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1844. jan. 5., 1.sz.=1845. jan. 5., 1.sz.; 1845. jan. 3., 1.sz.=1846. jan. 3., 1.sz.; 1846. dec. 27., 51.sz.=52.sz.; 1848. júl. 6., 2.sz.=28.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1842. 1-39.sz.=ts.; 1843-1847. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848. 1-79.sz.=ts. – EK=ts. – OK: 1843. 1-25.sz.; 1844. 1-11., 13-26.sz. – OPK: 1842-1847.=ts.; 1848. 1-64., 67-75.sz. – RGy=ts. – X X Debrecen RK: 1842.=ts.; 1843. 1-18., 25-26., 28-29., 31-34., 36-50., 52.sz.; 1844-1848.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pécs EK: 1842.=ts.; 1844. 28., 32-34., 36-37.sz.; 1847. 1-5., 7-26.sz. – Sárospatak: 1842.=ts.; 1843-1844.=ts.; 1845. 1., 5., 17., 38-52.sz.; 1846.=ts.; 1847. 1-42., 44-52.sz.; 1848. 1-2., 4-23., 25-47., 49-50., 54-55., 57-64., 66-73., 76.sz. – Sopron ELK: 1845. 1-23.sz.; 1846. 2-52.sz.; 1847. 1-25.sz.; 1848. 1-19., 23-26.sz.

Megjegyzés

– A szerk. Török Pál közli, hogy lapja megszűnik, az egyház híreit a Kossuth Hírlapjának szerkesztője, Bajza József közli. = KossuthHírl 1848. dec. 31.; 78-79.sz.

347.

Provinzialnachrichten aus den Kaiserlich Königlich Staaten und Erbländern, Verordnungen, Polizey=, Handels=, Kunst=, Erwerb=, Oekonomie= auch Gelehrte Nachrichten enthaltend. 1787. júl. 4.: Provinzialnachrichten ... Erbländern, historisch=statistischen und Gelehrten Inhalts. 1788. júl. 5.: Provinzialnachrichten ... Staaten über Statistik, Oekonomie, Handel, Kunste und Wissenschaften. Wien. 1782. júl. 2-1789. jún. 27. Megj. heténként kétszer. Szerk. nincs feltüntetve. Kiadó, Ny. Johann Thomas Trattner. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1787. 53-104.sz. – EK: 1784. 1-52.sz. – FSZEK: 1782. 1-26.sz.=ts. – OEK: 1788. 47., 49., 54-55., 57-58., 60-62., 64-65., 83., 85-86., 88., 90-100., 104.sz.; 1789. 1-6., 10., 12-14., 17., 20., 22-23., 25-27., 29., 31., 35., 37., 39-41., 43-45., 49-51.sz. – X X Esztergom: 1782.=ts.; 1783. 1-17., 19-20., 22-25., 27-29., 34-35., 45-52., 62-69., 79-85., 88-93., 95-99., 101-105.sz.

348.

Pučki Priatelj. Pest. 1848. jún. 8-1848. dec. 7. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Pesti Központi Választmány. Ivan Bujanovič. Ny. Josef Beimel, 1848. júl. 29.: Vazul Kozma. 4r.

Nyh. szept. 28., 71.sz.=17.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4., 10-13., 15-19., 24-27.sz.

Megjegyzés

– A Nép Barátja horvát nyelvű, nagyrészt azonos szövegű kiadása.

Die Raaber National-Garde – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Die Raaber städtische Magistrats Restauration – L. Der grosse Pfaffenzwicker

349.

Radical Lap. Budapest. 1848. jún. 1-1848. júl. 16. Megj. naponként. Fel.szerk. Mérei Mór, szerk.társ. Rosti Zsigmond. Kiadó, Rosti Zsigmond. Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Nyh. júl. 15., 37.sz.=36.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-37.sz.=ts. – FSZEK: 19., 24-37.sz. – X X Debrecen RK: 6.sz. – Győr: 5.sz. – Miskolc HOM: 29-37.sz. – Szeged SK: 1-5., 7-21., 25., 32-37.sz.

Megjegyzés

– A Radical Lap 1848. júl. 18.: a Népelem-be olvadt.

350.

Rajzolatok. 1839. júl. 2.: Buda Pesti Rajzolatok. 1840. ápr. 5.: Sürgöny. Fedőlapcím, Rajzolatok a' Társasélet és Divatvilágból a Nemzeti Képtárral, 1839. I.: Buda-Pesti Rajzolatok, politikai hírlap. Mulattató 's közhasznú ismereteket terjesztő Csarnokkal, 1840. I.: Sürgöny, politikai lapok hazai 's külföldi eseményekből. Pest, 1840. ápr. 5.: Budapest. 1835. jan. 1-1840. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Munkácsy János, 1840. nov. 19-én Beimel József, 1840. nov. 22.: Munkácsy János. Kiadó, 1840. júl. 16-ig Munkácsy János, 1840. aug. 20.: Beimel József. Ny. Egyetemi, 1837. jan. 1.: Landerer Lajos, 1838. júl. 5.: Gyurián és Bagó, 1840. jan. 3.: Egyetemi, 1840. jún. 7.: Beimel József. 4r., 1839. júl. 2.: 2r.

Nyh. 1840. máj. 3., 9.sz.=8.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1835., 1838-1839. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1836-1837. évenként 1-104.sz.=ts.; 1840. I. 1-27. ápr. 2.=ts.; 1-24. jún. 28.; II. 1-52.sz.=ts. – EK: 1835. I. 1-3., 5-18., 20-52.sz.; II. 1-28., 30-32., 34-36., 38-44., 46., 49-52.sz.; 1836. 53-104.sz.; 1838. I. 1-22., 24-51.sz. – FSZEK: 1835. I. 1-10., 12-52.sz.; 1837. 1-52.sz.; 1838. l.=ts.; II. 1-37., 39-52.sz.; 1839. l.=ts. – IM: 1837. 1-52.sz. – NM: 1837. I-1838. II.=ts. – OK: 1835. II. 1-50., 52.sz.; 1836.=ts.; 1838. II.=ts. – PIM: 1839. l.=ts. – RGy: 1836. I. 1., 3-12., 14-18., 20-104.sz.; 1838. II.=ts. – X X Debrecen RK: 1835. l.=ts.; 1837. 1-52.sz. – Gyöngyös: 1835.=ts.; 1836. 1-13., 15-34., 37-47., 49-104.sz.; 1837. 1-16., 18-21., 23-104.sz.; 1838. I-1839. II.=ts. – Keszthely: 1835. I.=ts. – Pannonhalma: 1835. I-1837.=ts. – Pápa: 1835.=ts.; 1836. 53-104.sz.; 1838. I.=ts. – Sopron ÁL: 1835.=ts.; 1836. 53-104.sz.; 1838. I-1839. I.=ts. ; 1840. I. 1-24. jún. 28.=ts.; II.=ts. – ELK: 1835. l.=ts.; 1836. 1-52.sz.; 1837.=ts. – Szeged EK: 1836. 1-52.sz. – SK: 1840. 2., 4-24.sz. jún.28. – Vác: 1835. I-1836.=ts. –X X X Cluj-Napoca EK: 1839-1840.=ts.

Második kiadásban megj. a Rajzolatok "első számai". A két kiadás azonos. Eml. Értesítő 1833. febr. 14.; Rajzolatok 1835. febr. 4., 12., 14. stb. számon.

Megjegyzés

– "Munkácsy János 1840 a' megbukott szépirodalmi ,Rajzolatokat' Sürgöny politikai és ,Csarnok' egyveleg lapra változtatá...Borsos Mártonra és Vajda Péterre ruházta tulajdonát, kik czimét Világra változtatván 1841 elején szabadelvűleg meg is indították." = Ferenczy Zs. J.: Adalék... 118-119.p.

– Felelet. Az e' folyó 1835dik esztendei Rajzolatok' 48dik számjában, 's a' Jelenkor Társalkodója 101dik számjában kijött gyúnyírásokra a' debretzeni ref. collegiumbeli professzori kar részéről. Debreczen, 1835. dec. 30. = TudGyűjt 1836. 4.sz.mell.

– Rajzolni akarunk. (Bevezetés az 1835. 1.sz.-hoz.) = Program és hivatás. 107-108.p.

Társlap

– Literariai Csarnok, 1840.

– A' Rajzolatokhoz Literariai Csarnok, 1839.

– Utasító, 1840.

Utóbb Világ, 1841-1844.

351.

A' Rajzolatokhoz Literariai Csarnok. 1840. ápr. 5.: Literariai Csarnok. Fedőlapcím, 1840. l. f.é.: Csarnok. Literatúrai politikai 's közhasznú ismereteket terjesztő lapok, Pest. Megj. Buda, 1840. ápr. 5.: Budapest. 1839. júl. 2-1840. dec. 31. Szünetelt, 1839. Júl. 19-1840. ápr. 5. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Munkácsy János, 1840. dec. 17.: Beimel József intézete. Kiadó, 1840. júl. 19-ig Munkácsy János, 1840. aug. 20.: Beimel József. Ny. Gyurián és Bagó, 1840. ápr. 5.: Egyetemi, 1840. jún. 7.: Beimel József. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1839. 1-16.sz.=ts.; 1840. I. 1-24.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts. – AK: 1840.=ts. – OK: 1840. II. 1-12., 14-18., 23-49., 51-52.sz. – X X Pápa: 1840.=ts. – Sopron ÁL: 1840.=ts.

Megjegyzés

– Rovatcím a főlapban, 1839. júl. 30.: Csarnok, 1840. jan. 10.: Literariai Csarnok.

Főlap

– Buda Pesti Rajzolatok, 1839-1840.

– Sürgöny, 1840.

Társlap

– Utasító, 1840.

352.

Reform. Budapest. 1848. ápr. 6-1848. aug. 6. Mutatványszám, 1848. jún. 4. Megj. hetenként, 1848. júl. 1.: naponként. Fel.szerk. Nádaskay Lajos és Zerffi Gusztáv. Kiadó, Ny. Emich Gusztáv. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. I. 1-25.sz.=ts.; II. 1-32.sz.=ts. + Mutatványszám. – EK: I. 1-20., 22-25.sz.; II. 3-4., 6-22., 24-31.sz. + Mutatványszám. – FSZEK: l.=ts. – X X Debrecen EK: I. 1-15., 17-21.sz. – RK: l. 1., 3.sz. – Pannonhalma: l.=ts. – Sárospatak: I. 1.sz. – Szeged SK: I. 19., 21-24.sz.; ll. 1-21., 24-32.sz. – Szombathely ÁL: Mutatványszám. – Vác: I. 1-2., 5-25.sz.

Megjegyzés

– A Reform 1848. aug. 8-án a Nép Elem-be olvadt.

Előbb Honderű, 1843-1848.

353.

Regélő. 1842. jan. 1.: Regélő Pesti Divatlap. 1843. júl. 2.: Regélő, Pesti Divatlap. 1844. jan. 4.: "Regélő" Pesti Divatlap. 1844. jún. 20.: Pesti Divatlap. 1848. júl. 5.: Budapesti Divatlap. Fedőlapcím, Regélő első magyar szépművészeti folyóírás. 1834. l. f.é.: ... első szépművészeti magyar folyóirat. 1844. l. f.é.: Pesti Divatlap megjelenik hetenként egyszer írók és művészek arczképeivel, színpadi és divatképekkel, nemzeti zeneművek, genre és torzképekkel. 1844. II. f.é.: ... Főleg a társasélet, irodalom és művészet körében. Írók és művészek arczképeivel, színpadi és divatképekkel 's nemzeti és népi dalok hangjegyeivel. 1845. l. f.é.: … szépirodalmi közlöny a társasélet, irodalom és művészet körében. 1845. II. f.é.: ... írók és művészek arczképeivel, színpadi és divatképekkel, magyar városok, tájak és népviseletek rajzaival, zeneművek, hímzettminták és képtalányokkal. 1846. l. f.é.: Szépirodalmi és művészeti lap. Színpadi arcz, táj, divat 's más műmellékletekkel. 1847. l. f.é.: … Szépirodalmi közlöny a társasélet, irodalom és művészet körében. 1848. ll. f.é.: Budapesti Divatlap és Nemzetőr. Társadalmi, irodalmi és művészeti Közlöny. Belső fedőlapon 1843. l. f.é.: A' dicső Magyar Haza' szebblelkű Hölgyeinek nyelvünk' és nemzetünk' védangyalainak. A' Magyar Honleányoknak határtalan tisztelete zálogául ajánlja a' szerkesztő-kiadó által. Alcím, 1844. jún. 20-1844. szept. 4-ig A' társasélet, szépirodalom és művészet körében. Pest. 1833. ápr. 4-1848. dec. 24. Megj. hetenként kétszer, 1844. júl. 6.: hetenként. Szünetelt, 1841. jún. 27-1842. jan. 1. Új folyam, 1842. jan. 1-től. Szerk. Róthkrepf Mátray Gábor, 1838. jan. 4.: Mátray Gábor, 1842. jan. 1.: Erdélyi János, 1842. júl. 3.: Garay János, 1844. júl. 6.: Vahot Imre. Segédszerk. 1844. júl. 1-1848. szept. 3-ig Petőfi Sándor. Kiadó, Mátray Gábor, 1842. jan. 1.: Garay János, 1844. júl. 1.: Erdélyi János. Ny. Trattner – Károlyi, 1842. jan. 1.: Egyetemi, 1842. júl. 2.: Landerer – Heckenast, 1844. jún. 20.: Egyetemi, 1845. ápr. 3.: Beimel József, 1848. jún. 3.: Lukács László, 1848. júl. 5.: Eisenfels Rudolf. 8r., 1844. jún. 20.: 4r., 1845. jan. 1.: 8r., 1846. jan. 1.: 4r. Cl. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1833. 1-78.sz.=ts.; 1834-1840. évenként 1-104.sz.=ts.; 1841. 1-51.sz.=ts.; 1842. 1-104.sz.=ts.; 1843-1845. I. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1845. II. 1-39.sz.=ts.; 1845-1847. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848. I. 1-28.sz.=ts.; lI. 1-25.sz.=ts. – AK: 1843-1848.=ts. – EK: 1833.=ts.; 1834. 1-78.sz.; 1835.=ts.; 1842.=ts.; 1844. l.=ts.; II. 1-24.sz.; 1845. ll.=ts.; 1846. 1-14., 16-26., 28-52.sz.; 1847.=ts.; 1848. I. 1-9., 16-22., 28.sz. – FSZEK: 1833.=ts.; 1834. 1-27., 29-104.sz.; 1835-1844.=ts.; 1845. I. 1-15., 17-25.sz. ; ll. 3., 5., 7., 9-10., 14-26., 35-36., 39.sz.; 1846.=ts.; 1847. 1-47., 49-52.sz. – HtK: 1848. I. 2-11., 17., 19-20., 23-28.sz. – IM: 1835. 1-13.sz.; 1845. I.=ts. – KKK: 1834. 1-25., 27-36., 38-77., 79-104.sz.; 1835. 1-50., 52-104.sz.; 1837. 53-103.sz.; 1838. 52-104.sz.; 1840. 53-104.sz.; 1841.=ts. – NM: 1836. 1-52.sz.; 1847. 1-26.sz. – OK: 1833-1835.=ts.; 1836. 53-104.sz.; 1837.=ts.; 1838. 1-51.sz.; 1839-1841.=ts.; 1844. II.=ts. – SZM: 1833. 27-28.sz.; 1834-1836.=ts.; 1837. 53-103.sz.; 1839. 53-102.sz.; 1840. 1-42.sz.; 1843. I. 2-52.sz. – SZtM: 1834-1836.=ts.; 1837. 1-42., 53-104.sz.; 1838.=ts.; 1839. 53-104.sz.; 1842. 9-17., 19-26., 28-51., 53-104.sz. – PIM: 1833-1841.=ts.; 1842. 1-2., 5-18., 20-25., 27-104.sz.; 1843. I. 1-24., 26-44., 46-52.sz. ; II.=ts.; 1844.=ts. – RGy: 1833. 31., 58-59., 66., 70.sz.; 1834.=ts.; 1835. 1-52.sz.; 1836. 1-103.sz.; 1837. 1-52.sz.; 1838.=ts.; 1840.=ts.; 1842. 27-28., 31-52.sz.; 1843. I. 3., 5-6., 11-13., 15-45., 51-52.sz.; 1845. II. 1., 13., 17-25., 27-28., 34., 38-39.sz. – X X Debrecen EK: 1835.=ts.; 1836. 1-52.sz.; 1837. 53-104.sz.; 1839. 1-8., 11., 13-52.sz.; 1840. 1-52.sz.; 1842-1843.=ts. – RK: 1834. 1-52.sz.; 1835. 1-52.sz.; 1837.=ts.; 1840.=ts.; 1842. 80-104.sz.; 1843.=ts. – Eger: 1839.=ts.; 1844. II. 14-52.sz. – Esztergom: 1839. 52-53., 57., 69-104.sz.; 1840. 1-65., 67-74., 76-104.sz. – Győr PK: 1837. 53-104.sz. – Keszthely: 1833-1834.=ts.; 1835. 1-66., 104.sz.; 1836-1842.=ts.; 1843. II. 1-52.sz. – Pannonhalma: 1833-1840.=ts.; 1842. 1-33., 35-104.sz.; 1843. II. 5-22., 24-52.sz.; 1844. II.=ts.; 1845. II. 1-17., 19-39.sz.; 1847. 27-29., 31-52.sz. – Pápa: 1835.=ts.; 1836. 1-84., 86-104.sz.; 1837-1839.=ts.; 1842. 53-104.sz.; 1843. Il.=ts.; 1844. l.=ts.; 1845. I-1848. l.=ts. – Pécs EK: 1838-1840.=ts.; 1845. I. 1-13.sz.; 1847. I.=ts.; II. 23-47.sz. – Sárospatak: 1833-1836.=ts.; 1837. 53-100., 102-104.sz.; 1838. 54-104.sz.; 1842. 1-52.sz.; 1844. l.=ts.; 1848. I. 13.sz. – Sopron ÁL: 1834-1843.=ts.; ELK: 1836. 1-32., 34-52.sz.; 1838. 52-96., 98-104.sz. ; 1839. 55-96.sz.; 1842.=ts.; 1844. I. 4-5., 10., 15., 17-20., 27., 31., 36., 40., 42-52.sz.; lI. 1-24.; 1845. I. 1-3., 5., 8., 11-18.; 20-25.sz.; 1846. I. 5-23., 25-51.sz. – Szeged EK: 1833-1836.=ts. ; 1838-1839.=ts.; 1842-1843.=ts.; 1848. I. 1-28.sz. – SK: 1835.=ts.; 1837.=ts. – Vác: 1844.=ts.; 1845. I. 1-25.sz. – Zirc: 1833-1838.=ts.; 1839. 53-104.sz.; 1840.=ts.; 1841.=ts. – X X X Novi Sad: 1843. I. 1-3.sz.; 1844. I. 1-25.sz.; 1848. I. 1-6., 8-9., 14.sz. – Prešov: 1848. Il. 1-22.sz.

Második kiadás

– Regélő Pesti Divatlap 1842. 1-7.száma. Eml. uo. 27-29.sz.

Megjegyzés

– A rovatvezetők és munkatársak névsorát L. RegPDL 1844. I. 45.sz. 717-720.h.

– A Pesti Divatlap segédszerkesztője 1844. júl. 1-1848. szept. 3-ig Petőfi Sándor. L. Dezsényi B.: Kossuth Hírlapja (Egyet. jegyz.) 11.p.

– A Nemzetőr rovatcím a főlapban 1848. máj. 27-1848. jún. 25-ig.

– A' Regélő Tárczája 1842. júl. 3.: rovat a főlapban.

– A fejlécekben budapesti látképek vannak, 1844. II. f.é., 15.sz. – 1844. II. f.é., 25.sz.-ig. 1845. jan. 1. számon és az 1846. évben.

– Tudományt és művészeteket szimbolizáló rajzok vannak a fejlécekben 1845. ápr. 3-1845. dec. végéig.

– A fedőlap nemzeti színű nyomású 1848. márc. 19-én.

– Előszó. (Bevezetés az 1833. 1.sz.-hoz.) = Program és hivatás. 98-99., 123-125., 133-143.p.

Társlap

– Honművész, 1833-1841.

– Nemzetőr, 1848.

– A' Regélő Tárczája, 1842.

– Tárogató, 1842.

Regélő Pesti Divatlap – L. Regélő

354.

A' Regélő Tárczája. Pest. 1842. jan. 1-1842. jún. 30. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Garay János. Ny. Egyetemi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-52.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – PIM: 1-8., 25-52.sz. – SZtM: 1-17., 19-26., 28-49.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Keszthely:=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ELK:=ts.

Második kiadás 1842. jan. 1., 1.sz. eml. 1. uo. a címlapon.

Megjegyzés

– 1842. júl. 3-tól rovat a főlapban.

– A' Regélő' Tárczája valamennyi könyvtár állományában a főlaphoz kötve.

Főlap

– Regélő Pesti Divatlap, 1842-1844.

Társlap

– Tárogató, 1842.

Regnum Mortuorum – L. Neovidenses – Regnum Mortuorum

Reich der Todten – L. Politische Gespräche der Todten über die Begebenheiten des … Jahres

Die Reichsgelse politisches Witzblatt. Pest. 1849. Eml. Kereszty. Réz. Valószínű téves adat. 1849-ből Pesten megjelent vicclapot nem ismerünk. A szabadságharc idején 1848-ban Pesten a Charivari c. vicclapot adták ki, ezenkívül Die erste [zweite... stb.] grosse Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Buda-Pest, és Der grosse Pfaffenzwicker c. vicclapokat; az utóbbi két cím a cenzúrát kijátszva, számonkénti címváltozásokkal jelent meg.

Relation über die Schlacht bei Deutsch-Wagram auf dem Marschfelde am 5, und 6. Júli 1809. und die Gefechte, welche derselben bis zum Abschlusse des Waffenstillstandes am 12. des nämlichen Monats folgten. Pesth. 1809. Röplap. Folyóiratként eml. Réz. A kiadvány valószínű kapcsolatba hozható a Pesten 1809-ben megjelent Tagesbericht von der Kaiserl. Königl. Armee c. haditudósító lappal és az Österreichische Zeitung, Armeezeitung c. Budán és Bécsben, 1809. jún. 24-1809. dec. 16-ig megj. haditudósító újsággal.

355.

Relationes Litterariae. 1805. k.n., 4.sz.: Appendix ad Relationes Litterarias. 1805. k.n., 6.sz.: Relationes Litterariae. Poson. 1804. k.n.-1805. k.n. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Ny. Georg. Aloysius Belnay. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1804. 1-7.sz. – EK: 1805. 6.sz. – X X Debrecen RK: 1805. 4., 6.sz. – Pannonhalma: 1804. 1-4.sz.

Főlap

– Ephemerides Statistico- Politico- Oeconomico- Literariae, 1804-1809.

Társlap

– Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

– Eventus Bellici, 1805.

– Neovidenses, 1804-1806.

Religio – L. Religio és Nevelés

356.

Reliqio és Nevelés. 1849. szept. 27.: Religio. Alcím 1843. júl. 2.: Katholikus egyházi folyóirat, 1849. szept. 27.: Katholikus politico- egyházi és irodalmi lap. Budapest. 1841. jan. 3-1849. dec. 30. Megj. hetenként, 1843. júl. 2.: hetenként kétszer, 1848. júl. 2.: hetenként háromszor. Szünetelt, 1849. ápr. 23-1849. szept. 27. Szerk. Kiadó, Szaniszló Ferenc, 1843. júl. 2.: Somogyi Károly, fel.szerk. 1848. júl. 2.: Danielik János. Ny. Trattner – Károlyi, 1843. júl. 2.: M. Kir. Egyetemi Kőnyomó Intézet, 1848. jan. 2.: Beimel József, 1848. júl. 2.: Lukács és Társa. 4r. Cl. Tj.

Utolsó sz. 1930. jún. 30.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1841-1843. I. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1843. II. 1-52.sz.=ts.; 1844-1846. I. félévenként 1-51.sz.; 1846. II. 1-52.sz.=ts.; 1847. I. 1-50.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1848. I. 1-51.sz.=ts.; II. 1-78.sz.=ts.; 1849. I. 1-40.sz. ápr. 22.=ts. – AK: 1841-1849.=ts. – EK: 1841-1848.=ts.; 1849. I. 1-30., 32-40.sz.; 1849. II. 1-40.sz.=ts. – FSZEK: 1841. I-1842. I.=ts.; 1842. II. 1-6., 8-26.sz.; 1843.=ts.; 1844. I. 1-12., 14-38., 40-51.sz.; ll. 1-39.sz. – KHAK: 1841-1849.=ts. – KKK:=ts. – X X Pannonhalma:=ts. – Pécs EK: 1841-1842.=ts.; – Sárospatak: 1841-1846.=ts.; 1847. I. 1-8., 10-19., 21-27., 29-50.sz.; II. 1-3., 5-18., 22., 28-52.sz.; 1848. I. 1-3., 5-19., 21-51.sz.; II. 1-15., 17-29.; 32-37., 39., 41-62., 64-69., 71-73.sz. – Szolnok MK: 1842.=ts. – Szombathely PK: 1841-1849.=ts. – Vác: 1841-1849.=ts.

Második kiadás 1849. jan. 2-1849. ápr. 22-ig összevont számokkal.

Budapest OSZK: 1-40.sz.=ts. mf. – Debrecen RK=ts. – Szeged SK:=ts. – Szombathely PK:=ts.

Társlap

– Egyházi Literaturai Lap, 1843-1848.

– Egyházi Tudósítások, 1841-1843.

Renkívül Való Toldalék – L. Honnyi Levelek és Tudósítások

357.

Respublica. Budapest. 1849. jún. 17-1849. júl. 9. Megj. naponként. Szünetelt, 1849. júl. 3-júl. 4. Fel.szerk. Erdélyi János, ideiglenes szerk. 1849. júl. 5-én Szokolai István, fel.szerk. 1849. júl. 6.: Szokolai István. Ny. Lukács László. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-18.sz.=ts. – FSZEK:=ts. – OK: 1., 5., 11., 14-15., 17-18.sz. – PIM: 1-9., 11-17.sz. – X X Debrecen RK: 15-16.sz. – Győr: 17.sz. – Pécs EK: 14-18.sz. – Szeged SK:=ts.

Megjegyzés

– A Közlöny helyett a kormány hivatalos lapja a Respublica 1849. júl. 3-1849. júl. 13-ig. L. a bejelentést, Respublica 1849. 15.sz.

Rohonczi Közlemények. Petrik (lII.köt. 697.p.) szerint a Gazdasági Tudósítások melléklete, ez a meghatározás téves, mert rovatcím az 1841-1842. évi számokban, és főcím 1841-től: Gazdasági Tudósítások és Rohonczi Közlemények.

Rosnyói Egyházi Töredékek. Rosnyó – Kassa. 1834-1839. Sorozat. Tévesen eml. folyóiratként Potemra M.: Bibliográfia inorecovych novin a časopisov na slovensku do roku 1918. 630.p.

358.

Der Rothmantel. Alcím, Nicht den Mantel nach dem Wind. Pressburg. 1848. okt. 20. Megj. naponként. Fel.szerk. B. Jellachik. Kiadó, Josef Miloslav Hurban. Ny. Franz Schmid Erben. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts.

359.

Sas. Fedőlap- és alcím, Vegyes Tárgyú Iratok az Olvasni és Tudni Méltó Minden Ágaiból. Pest. 1831. jan. 15-1833. szept. Megj. rendszertelenül. Szerk. Thaisz András és Cserneczky József "több tudósokkal egyesülve", 1831. jún. 30.: Thaisz András "több tudósokkal egyesülve", 1833. k.n., 1.sz.: Thaisz András, Felapáti Molnár Sándor "ügyelése alatt". Kiadó, Wigand Ottó. Ny. Landerer Lajos. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1831. 1-8.sz.=ts.; 1832. 9-12.sz.=ts.; 1833. 13-15.sz.=ts. – AK: 1831.=ts.; 1832. 9., 11-12.sz.; 1833.=ts. – EK:=ts.; – FSZEK:=ts. – PIM: 1831. 3-4.sz.; 1832. 9., 11.sz. – SZM: 1831. 1-4., 6-8.sz.; 1832. 9., 12.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Esztergom: 1831. 2.sz. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1831.=ts. – Pécs EK: 1831. 1-6., 8.sz.; 1832. 10., 12.sz.; 1833. 14.sz. – Sárospatak.=ts. – Szeged EK:=ts. – SK:=ts. – X X X Cluj-Napoca AK-EK=ts.

Megjegyzés

– "A Sas segédszerkesztésérőI Cserneczky lemondott 1831. máj. 6-án." L. HirdHazKülfTud 1831. I. 40.sz.

Tartalomjegyzék Petrik 3.köt. 286-288.p.

Der Satellit – L. Satellit des Siebenbürger Wochenblattes

360.

Satellit des Siebenbürger Wochenblattes. 1849. jan. 3.: Der Satellit. Alcím 1835. jan. 6.: Conversationsblatt zur Kronstädter Zeitung. Kronstadt. 1840. jan. 13-1849. dec. 29. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1849. márc. 15-1849. júl. 12. Fel.szerk. Kiadó, Ny. Johann Gött. 4r. – Utolsó sz. 1858. szept. 24.

Nyh. 1844. febr. 15., 13.sz.=14.sz.; 1848. okt. 16., 84.sz.=83.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 1-96.sz.=ts.; 1841. 1-101.sz.=ts.; 1842. 1-103.sz.=ts.; 1843-1847. évenként 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-99.sz.; 1849. 1-69.sz.=ts. – X X X Bucureşti: 1840. 1-2., 4-34., 36-40., 42-47.sz.; 1841. 1-38., 40-41., 44-56., 58-85., 87-95., 97-101.sz.; 1844.=ts.; 1845. 1-97., 99., 101-103.sz.; 1846.=ts.; 1848. 1-33., 35., 37-49., 51-52., 57-63., 65-87., 89-93., 95-102.sz.; 1849. 2-15., 17-22., 24-26., 29-42., 45-69.sz.

Főlap

– Kronstädter Zeitung, 1849.

– Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

– Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1845.

– Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt, 1843-1845.

– Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt, 1840-1842.

Satirisch=Oppositionelles Flugblatt alcím, ezzel eml. Réz 87.p. Kezdő főcíme Der grosse Pfaffenzwicker

361.

Der Schmetterling. Alcím. Ein Flugblatt für Theater, Literatur und Leben, 1832. k.n., 2.sz.: Beilage zum Spiegel, 1832. k.n., 7.sz.: Ein Flugblatt zum Spiegel, 1842. jan. 8.: Ein Flug- und Ergänzungsblatt zum Spiegel. Buda. 1832. jan. 2-1848. jún. 29. Megj. hetenként, 1835. k.n., 1.sz.: kéthetenként, 1846. jan. 5.: hetenként. Szerk. Franz Wiesen, 1841. febr. 10.: Samuel Rosenthal, fel.szerk. 1848. okt. 5.: Siegmund Saphir. Kiadó, F. Wiesen, 1841. febr. 10.: Wittw. F. Wiesen, 1841. aug. 28. : Wittw. F. Wiesen und S. Rosenthal, 1848. júl. 12.: S. Rosenthal, 1848. okt. 5.: Eisenfels – Saphir, 1849. jan. 20-1849. ápr. 22-ig S. Saphir. Ny. Egyetemi, 1848. okt. 5.: Rudolf Eisenfels, 1849. jan. 20.: Lukács et Comp. 8r., 1848. jan. 3.: 4r. – Utolsó sz. 1850. k.n., 33.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1832. 1-12.sz.; 1837. I. 5-7., 14-23., 25.sz.; 1838. 1-24.sz.=ts.; 1839. 14-27.sz.; 1840. 1-10., 12-19., 21-30.sz.; 1841. 1-30.sz.=ts.; 1842-1844. évenként 1-24.sz.=ts.; 1845. 1-29.sz.=ts.; 1846. 1-51.sz.=ts.; 1847. 1-42.sz. – EK: 1832. 14., 16-17., 19-24.sz.; 1833. 1-26.sz.=ts.; 1834. 14-25.sz.; 1835. 1-24.sz.=ts.; 1844.=ts.; 1845. 12-29.sz.; 1848. 1-26.sz.=ts. – AK: 1833. 16-28.sz.; 1839. 3-5., 7-13.sz.; 1840. 1-19., 21-26., 28-29.sz.; 1842. 15-22., 24.sz.; 1844. 1-24.sz. – FSZEK: 1848. 2-15., 17-26.sz. – IM: 1832. 1-24.sz.=ts.; 1833. 14-24.sz.; 1834. 1-13.sz.; 1835. 13-24.sz.; 1837. 1-25.sz.=ts.; 1838.=ts.; 1839. 1-13.sz.; 1840. 1-13., 15-30.sz.; 1841. 16-30.sz.; 1842.=ts.; 1844. 13-24.sz.; 1847. 1-26.sz. – RGy: 1839. 17., 25-26.sz.; 1840. 1-5., 7-9.sz.; 1844. 11., 17., 20-23.sz.; 1845. 1-2.sz. – Pécs EK: 1839. 1-2., 4-5., 7., 9-12.sz.; 1840. 1-30.sz.=ts. – X X Sárospatak: 1834. 19., 23-24.sz.; 1837. 14-25.sz. (Az egyes számok a főlaphoz kötve)

Főlap

– Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode, 1828-1829.

– Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode, 1830-1849.

Főlap

– Der Teleqraph, 1848.

362.

Die Schwarz-Gelbe. Alcím, Politisches Volksblatt Ueber Alles für Alle. Tagesneuigkeiten zum Lachen und Weinen. Pressburg. 1848. k.n. Megj. "?" Fel.szerk. F. W. Helmuth. Ny. Franz Schmid. 2r.

Lelőhely

Debrecen RK: 1.sz.

363.

Segítő. Alcím, Hónapos Írás a' Szépnek előmozdítására. Buda. 1806. nov.-1807. jan. Megj. havonként. Szerk. Kis-Csóltói Ragályi Tamás és Pálóczy László. Kiadó, Ragályi Tamás. Ny. Landererné. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1806. 1-2.sz. – OEK: 1806. 2.sz. – X X Sárospatak: 1807. 3.sz.

Megjegyzés

– Szvorényi i.m. szerint Szemere Pál szerk.társ "Már 1806-tól fogva egy aesthetikai folyóirat eszméjét érlelte ... lelkében." – L. Dcs 1853. 57.sz.

– Pongrácz és Szalády szerint megj. 1-7.sz.

Tartalomjegyzék Petrik Ill.köt. 361.p.

Serbische Monatsschrift és Serbische Jahrbuch német nyelvű főcím, a szerb nyelvű Serbska Letopisi c. folyóirat főcíme 1826-ban.

364.

Serbske Letopisi Serbische Monatschrift Serbische Jahrbuch. 1826. 4.sz.: Serbska Letopisi. 1830. 21.sz.: Serbskij Letopisi. 1837. 40.sz.: Novij Serbskij Letopis. 1842. 56.sz.: Serbskij Letopisi. Buda, 1837. 40.sz.: Pest, 1838. 45.sz.: Buda. 1824/1825. k.n.-1848. k.n., 1.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1835-1836.; 1849. évben. Szerk. Georgije Magarasevič, 1830. 1.sz.: Milos Svetič [Jovan Hadzič], 1831. 27.sz.: Pavel Stamatovič, 1832. 29.sz.: Teodor Pavlovič, 1842. 56.sz.: Jovan Subotič, 1848. 80.sz.: Simeon Filipovič. Kiadó. Matica Srpska. Ny. Egyetemi. 8r. FI. CI., Tj.

– Utolsó sz. 1984.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1824-1825. évenként 1-3.sz.=ts.; 1826-1834. évenként 1-4.sz.=ts.; 1837. 1-2.sz.=ts.; 1838-1840. évenként 1-4.sz.=ts.; 1841. 1-2.sz.=ts.; 1842-1847. évenként 1-4.sz.=ts.; 1848. 1.sz.=ts. – Novi Sad:=ts.

Megjegyzés

– A Serbske Letopisi 1824/1825. évi 1.sz. címlapjának fényképmásolatát L. Molnár Cs. Attila: A múlt és jövő kovácsa. A Matica Srpska tizenöt évtizede c. cikkhez. = Hét Nap (Subotica) 1976. dec. 24., 51.sz. 16.p.

– Az első évfolyam 1. számának fedőlapján a keltezés 1824. a címlapon 1825.

– Valamennyi szám keltezés nélkül, csak sorszámozással jelent meg.

365.

Serbske Narodne Novine. 1842. jan. 13.: Narodne Novine. 1843. jan. 7.: Serbske Narodne Novine. Pest. 1838. júl. 6-1846. júl. 30. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Teodor Pavlovič. Ny. Egyetemi, 1845. jan. 4.: Josif Bajmel [Beimel]. 4r. Cl.

Nyh. 1838. 3.sz.=35.sz.; 1839. okt. 28., 40.sz.=50.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. 1-52.sz.=ts.; 1839. 1-12., 16-103.sz.; 1840. 1-104.sz.=ts.; 1841. 1-5., 16-103.sz.; 1842. 1-7., 16., 50-101.sz.; 1843-1845.évenként 1-103.sz.=ts.; 1846. 1-51.sz. – X X X Zagreb: 1838. 1-6., 10-52.sz.; 1844. 1-12., 14-22., 24-28., 30., 33-39., 43-77., 80-83., 85-94., 96-98.sz.

Megjegyzés

– Az 1839. márc. 18., 21.sz. címe téves nyomás: Srebske Narodne Novine.

– Szinnyei: Hírlapirod. ...1848-49. szerint megszűnt "1848. okt. végén".

– Az 1840. évi fejlécekben van Magyarország összetett címere, koronával és lombokkal.

Társlap

– Serbski Narodni List, 1835-1847.

Serbskij Letopisi – L. Serbske Letopisi

366.

Serbskij Narodnüj List. Pest. 1835. júl. 15-1847. k.n., 50.sz. Mutatványszám, 1835. júl. 1. Megj. hetenként. Szünetelt 1836. évben. Szerk. Pavlovič, Teodor. Ny. Egyetemi, 1837. jan. 1.: Bajmel [Beimel] Josif. 4r.

Lelőhely

Novi Sad: 1835. 1-26.sz.=ts.; 1837-1840. évenként 1-52.sz.=ts.; 1841. 1-51.sz.=ts.; 1843. 1-28., 30-51.sz.; 1844-1845. évenként 1-51.sz.=ts.; 1846-1847. évenként 1-50.sz.=ts. – Zagreb: 1835.=ts.

Megjegyzés

– Az 1848. évi megjelenést eml. Kereszty; Ungar 1848. nov. 1.

Főlap

– Serbske Narodne Novine, 1838-1841., 1843-1846.

– Narodne Novine, 1842.

367.

Siebenbürgens Fürsten, eine statistische Zeitschrift. Hermannstadt. 1791. k.n.-1792. k.n., 6.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Michael Lebrecht. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister. 8r. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1791-1792. évenként 1-6.sz.=ts. – OEK:=ts.

Der Siebenbürger Bote – L. Der Kriegsbote

Siebenbürger Bürgerblatt. Alcím, Beiblatt zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1838. júl. 3-1839. k.n. Kiadó, Ny. Martin von Hochmeister's Erben. 4r.

Nem található. Eml. Sigerus.

Főlap

– Siebenbürger Bote, [1833]-1849.

Társlap

– Transsilvania, 1833-1848.

368.

Siebenbürger Wochenblatt. 1849. márc. 26.: Kronstädter Zeitung. Betiltás miatt az 1842. 17-18.sz. főcíme: Zur Nachricht. Kronstadt. 1848. jan. 3.: Brassó. 1837. máj. 24-1849. márc. 22. Mutatványszám, 1840. jan.[!]. Megj. hetenként, 1840. jan. 2.: hetenként kétszer. Szerk. nincs feltüntetve, 1838. ápr. 6.: Johann Gött, 1839. márc. 7.: J. Gött und Wilhelm Németh, 1849. márc. 26.: Miska[!] Moltke, 1849. jún. 7.: J. Gött. Kiadó, Ny. J. Gött. 4r. – Utolsó sz. 1939. aug. 26.

Lelőhely

Budapest OSZK 1838-1839. évenként 1-52.sz.=ts.; 1840-1847. évben 1-104.sz.; 1848. 1-106.sz.=ts.; 1849. 1-22.sz. (márc. 22.).; 1849. 1.sz. (márc. 26.] 9., 11-12., 14-24.sz. – Bucureşti: 1849. 1., 3-4., 6-8., 10-17., 19-22.sz. – Cluj-Napoca AK: 1843. 51., 53., 57., 60.sz.; 1844.=ts.; 1845. 1-15., 17-104.sz.; 1846.=ts.; 1847. 4-6., 8-9., 11-14., 16-20., 22-24., 27-35., 37-43., 45-46., 54., 88-90., 93-94., 97., 100-101.sz.; 1849. (márc. 26.) 1-9., 51., 60-62., 64., 66-68., 72-73., 94-95., 97.sz. – EK: 1838.=ts.; 1842-2848.=ts.; 1849. (márc. 26.) 1-79.sz.

Második kiadás 1848. 62-64., 66-67., 69., 73-74., 80., 85.sz.; 1849. 11., 15.sz.

Megjegyzés

– Jordáky 18.p. szerint az Erdélyi Hírlap "... nagyobbrészt a Siebenbürger Wochenblatt anyagának fordításából állott."

– Die Zeit in der Zeitung... 249.p. szerint megszűnt 1944. aug. 24-én.

Társlap

– Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1845.

– Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt, 1838-1839., 1846-1847.

– Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt, 1843-1845.

– Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt, 1840-1842.

– Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie, 1838.

– Der Salellit, 1849.

– Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.

– Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publicität, 1837.

369.

Siebenbürger Zeitung. Hermannstadt. 1784. jan. 2-1786. máj. 11. Megj. Hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1784. 80-87.sz.; 1785. 1-25.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1784. 1-14., 24-25., 27., 29-31., 33-34., 36-47., 49., 51., 70-104.sz.; 1785. 1-92., 94-100.sz.; 1786. 1-26., 29-31., 33-37.sz.

Társlap

– Anhang zur Siebenbürger Zeitung, 1784-1786.

370.

Siebenbürgische Provinzialblätter. Hermannstadt. 1804. k.n.-1824. k.n., 3.sz. Megj. félévenként, 1805: évenként háromszor. Szünetelt, 1806., 1809-1812., 1814-1823. évben. Szerk. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1804. 1-2.sz.; 1805., 1807-1808., 1813., 1824. évenként 1-3.sz.=ts. – AK: 1805-1824.=ts. – EK: 1805-1824.=ts. – Sárospatak: 1805-1824.=ts. – Bucureşti: 1805-1824.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 152-153.sz.

Előbb

– Siebenbürgische Quartalschrift, 1790-1801. – L. Bitnitz.

371.

Siebenbürgische Quartalschrift. Hermannstadt. 1790. k.n.-1801. k.n., 4.sz. Megszűnt. Megj. negyedévenként. Szünetelt 1792., 1794., 1796., 1799-1800. évben. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1790-1791., 1793., 1795., 1797-1798., 1801. évben 1-4.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1790-1791.=ts. – X X Debrecen RK: 1795. 3.sz. – Esztergom:=ts. – Kalocsa:=ts. – Pannonhalma: 1790-1797.=ts. – Sárospatak:=ts. – X X X Bucureşti: 1791-1801.=ts. – Cluj-Napoca AK:=ts. – EK:=ts.

Megjegyzés

– Sigerius szerint Szerk. Johann Filtsch, "azután" Johann Filtsch, Johann Eder und Johann Binder.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 162-163.p.

Utóbb

– Siebenbürgische Provinzialblätter, 1804-1824.

372.

Der Siebenbürgische Volksfreund. Alcím, Ein Wochenblatt für den Gewerbs= und Land mann, 1846. jan. 9.: Ein Wochenblatt für Stadt Und Land. Hermannstadt. 1844. jún. 7-1849. febr. 23. Megj. hetenként, 1848. márc. 28.: hetenként kétszer. Szerk. Samuel Filtsch, 1848. márc. 28.: Johann Michaelis, 1848. aug. 1.: S. Filtsch, 1848. okt. 10.: Johann Michaelis. Kiadó, Ny. S. Filtsch. 4r., 1848. okt. 3.: 2r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1844. 1-30.sz.=ts.; 1845-1846. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848. 1-65., 68-69.sz.; 1849. 3., 5-6., 15.sz. – FSZEK: 1848. 1-22., 28-91.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1848. 21-22.sz.

Társlap

– Anzeigeblatt zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreundes, 1846.

– Beilage zu Nro ... des Siebenbürgischen Volksfreunds, 1844-1848.

373.

Siebenbürgisches Intelligenzblatt, zum Nutzen und Vergnügen. Alcím, 1799. jan. 7.: Als Beylage zu Nro ... des Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1793. jan.-1805. k.n., 9.sz. Megj. hetenként, 1805. k.n., 1.sz.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister.8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1793. 1-52.sz.=ts.; 1796. 13-17.sz.; 1798. 7-14., 41-44., 46.sz.; 1799. 17-19., 40-41., 43., 46-49.sz.; 1802. 16-20.sz.; 1803. 1., 25.sz.; 1805. 6-9.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 1799. 1-50.sz.=ts.

Főlap

– Der Kriegsbote, 1789-[1833].

Das siebenbürgisch-sächsische Bürgerblatt. Egyk. eln. Eml. NTársalk 1838. II. 1.sz. Eredeti címe, Siebenbürger Bürgerblatt

374.

Sion, Annales Memorabilium Orbis Catholici. 1839. jún. 16.: Annales Memorabilium Orbis Catholici. 1840. jan. 15.: Sion. Alcím, 1842. ápr. 3.: Organon Ecclesiastico-Litterarium. Pest. 1839. febr. 3-1842. dec. 28. Mutatványszám 1840. júl.[!]. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Joannes Gyarmathy. Ny. Joseph Beimel, 1840. márc. 28.: Egyetemi. 4r., 1840. júl. 1.: 2r.

Nyh. 1840. máj. 9., 31.sz.=34.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. I. 1-4.sz. – EK: 1839. I. 1-3., 5-9., 11-14., 16-17., 29-30., 33-38., 40.sz.; ll. 1-3.sz.; 1840. I. 1-7., 9-15., 18-40.sz. – OEK: 1840. II. 1-2., 4-17., 20., 22-31., 33-35., 37-40.sz.; 1841. I. 1-40.sz.=ts.; 1842. 1-37., 39-54., 57-80.sz. + Mutatványszám. – X X Debrecen RK: 1840. I. 5-12., 14-15.sz.; 1841. I. 4.sz.; 1842. 37-58., 62-79.sz. – Pécs EK: 1840. II. 1-15., 17-40.sz.; 1842. 1-80.sz.=ts. – Vác: 1839. I. 11-30., 33-40.sz.; ll. 1-3.sz.; 1840. I. 1-4.sz. – Zirc: 1839. I. 3-4.sz.; ll. 1-2.sz.; 1841. l.=ts.; 1842. 1-22., 26-69., 71-77., 79.sz.

Társlap

– Anastasia, Egyházi szépművészetek' tára, 1838-1839.

– Anastasia, Museum Memorabilium Reipublicae Sacrae, Civilis et Litterariae, 1839.

375.

Slovácke Novini. Prešpork. 1849. júl. 10.: Wien. 1848. júl. 3-1849. dec. 25. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1848. dec. 14-1849. júl. 10. Szerk. Ondrej Kostelnj, 1849. júl. 10.: Daniel Lichard, Ondrej Radlinsky. Kiadó nincs feltüntetve, 1849. júl. 10.: Mechitaristák könyvkereskedése. Ny. V. Tlačarni, Frančiska Schmida a J. J. Buscha, 1848. júl. 31.: Tiskom Belňayho napadňikov, 1849. júl. 10.: Mechitaristák könyvkereskedésének nyomdája. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 46.sz. – X X X Martin: 1848. 1., 18-20., 26., 28-48.sz.; 1849. 1., 4., 8., 11-17., 19-23., 25-27., 29-49.sz.

Társlap

– Svetozor, 1848.

376.

Slovenskje Národňje Novini. Prešpork. 1845. aug. 1-1848. jún. 8. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1846. dec. 23-1846. dec. 29.; 1847. jan. 30-1847. febr. 9.; 1847. ápr. 23-1847. máj. 30. Szerk. Ludovit Štur. Fel.szerk. 1848. márc. 24.: L. Štur. Kiadó, Štur. Ny. Karol Fridrich Wigand. 4r., 1848. jan. 4.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1845. 1-44.sz.=ts.; 1846. 45-147.sz.=ts.; 1847. 148-156., 159-172., 181.sz.; 1848. 249-256., 272.sz. – EK: 1845-1846.=ts.; 1847. 148-248.sz.=ts.; 1848. 249-292.sz.=ts. – X X X Dolný Kubin: 1845-1848.=ts. – Martin: 1845.=ts.; 1846. 45-138., 140-147.sz.; 1847.=ts.; 1848. 249-281., 283-292.sz. – Prešov:=ts. – Zagreb:=ts.

Megjegyzés

– Megjelent a Slovenskje Národnje Novini facsimile kiadása. Sajtó alá rendezte Vladimir Zabkay és Julius Horváth. Bratislava. 1956.

Társlap

– Orol Tatranski, 1845-1848.

377.

Slovenskje pohlady na Vedi, Umenja a Literaturu. Skalica. 1846. k.n.-1847. k.n., 2.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Jozef Miloslav Hurban. Ny. Frantisek Xaver Skarnicel. 4r. – Utolsó sz. 1852. aug. 29.

Lelőhely

Budapest EK: 1846. 1.sz.; 1847. 2.sz. – X X X Martin: 1846. 1.sz. – Zagreb: 1846. 1.sz.

Megjegyzés

– Megjelent a Slovenskje pohlady na Vedi, Umenja a Literaturu facsimile kiadása. Sajtó alá rend. Andrej Mráz és Andrej Mrlian. Bratislava. 1957.

Slowenski Pozornjk. Skalica. 1849. ápr. 4-1849. szept. Megj. hetenként kétszer 2r.

Nem található. Eml. Potemra 1-7. számot. – Kereszty; Sziklay szerint Szerk. Daniel Lichard. Kiadó, Ny. Frantisek Xaver Skarnitzl.

Társlap

– Žitva, 1849.

378.

Sokféle. Irá 's egybe szedé Sándor István. Győr, 1808. k.n., 9.sz.: Bécs. 1791. k.n.-1808. k.n., 12.sz. Megj. 1791-ben kétszer, 1795. k.n., 3.sz.: évenként, 1801-ben kétszer, 1808-ban negyedévenként. Szünetelt, 1792-1794., 1797., 1800., 1802-1805., 1807. évben. Szerk. Kiadó, Sándor István. Ny. Streibig József, 1808. 9.sz.: Pichler Antal. Bécs, 8r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1791. 1-2.sz.=ts.; 1795. 3.sz.=ts.; 1796. 4.sz.=ts.; 1798. 5.sz.=ts.; 1799. 6.sz.=ts.; 1801. 7-8.sz.=ts.; 1806. 1-2.sz.=ts.; 1808. 9-12.sz.=ts.[!] – AK: 1791-1801.=ts.; 1806.=ts.; 1808.=ts. – EK: 1798-1808.=ts. – KKK: 1795.=ts.; 1799-1801.=ts.; 1806.=ts.; – OK: 1798-1799.=ts.; 1808.=ts. – X X Debrecen RK: 1795-1808.=ts.; 1806.=ts. – Pápa: 1795-1798.=ts.; 1806.=ts. – Sárospatak: 1791-1808.=ts. – Sopron ELK: 1791-1796.=ts.

Második kiadás

Az 1791. 1-2.számnak Győrött 1806-ban második, azonos szövegű kiadása volt, megkülönböztetésük csak lapszámozásból határozható meg. Az első kiadásban 1.sz., 167.p.; 2.sz., 163.p. Az 1806. évi második kiadásban 1.sz. 121.p.; 2.sz., 122.p. A megállapítást l. Szily Kálmán i.m. = MKsz 1915. 120.p. AK – EK – KKK – Debrecen RK – Pápa – Sárospatak

Megjegyzés

– A teljes folyóiratot Sándor István írta.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 278-279.p.

379.

Sokféle. Fedőlapcím, Sokféle a' Bétsi Magyar Újság mellé Toldalékul. Béts. 1832. máj. 1-1834. márc. 31. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Márton József. Ny. Pichler Antal. 8r. FI.

Nyh. 1833. jan. 11., 3.sz.=4.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1832. 1-70.sz.=ts.; 1833. 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-26.sz.=ts. – AK: 1832-1833.=ts. – EK: 1833.=ts.; 1834. 1-9.sz. – FSZEK: 1832.=ts.; 1833. 1-3., 5-52.sz.; 1834. 1-3., 5-9., 12-26.sz. – KKK: 1832.=ts. – OK:=ts. – RGy: 1832. 18-70.sz.; 1833. 1-3., 5-77., 79-83., 85-104.sz. – SZtM: 1834.=ts. – X X Debrecen RK: 1832.=ts.; 1833. 1-101., 103-104.sz. – Eger: 1834. 3-7., 9-15., 17-26.sz. – Keszthely: 1832. 18-36., 38-70.sz.; 1833. 1-83., 85., 88-104.sz. – Sárospatak: 1832. 1-14., 16-70.sz.; 1833. 1-27., 29-34., 37-38., 82.sz. – Sopron ÁL:=ts. – Szombathely ÁL: 1833. 1-3., 5-66., 68-104.sz. – PK: 1832. 1-52.sz.; 1833. 1-3., 5-79.sz. – Veszprém: 1832. 18-19., 23-31., 26.sz.; 1833. 68., 77.sz.

Főlap

– [Bécsi] Bétsi Magyar Kurír, 1834.

– [Bécsi] Bétsi Magyar Kurír és Sokféle Toldalékául, 1833-1834.

– Magyar Kurír, 1786-1832.

Solennia a Kishonti Tudós Társaság évkönyve 1810-1831-ben. Folyóiratként eml. Vígh Károly i.m. 7.p.; Petrik III.köt. 403-406.p.

380.

Somogy Megyei Hivatalos Tudósítások. Kaposvár. 1849. febr. 17. Megj. nincs feltüntetve. Szerk. Kiadó, Czindery László. Ny. Lyceumi, Pécs, 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

Sonnenblume – L. Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung

381.

Sonntagsblatt für die Jugend. Címlapokon ... zur Belehrung und Ermunterung ihres Fleisses, ihrer Wissbegierde und guten Aufführung. Eine ausgewählte Sammlung fasslicher und unterhaltender Belehrungen, aus der Welt= und Naturgeschichte, aus der Länder= und Völkerkunde, aus der Naturlehre, der Gewerbskunde und den Beschäftigungen der verschiedenen Stände Überhaupt, für welche sich die Jugend zu bilden hat. Nebst kleinen Erzählungen, Fabeln, Sinngedichten, Räthseln, Charaden und anderen kurzen Aufsätzen, Welche der Fassungskraft der Jugend angemessen sind. Pesth. 1817. k.n., 1.sz.: Wien. 1816. jan.-1819. k.n., 52.sz. Megj. havonként, 1817. k.n., 1.sz.: évenként. Szerk. nincs feltüntetve, 1819. k.n., 41.sz.: Friedrich von Klinkowström. Kiadó, Ludwig Herzmann, 1817. k.n., 1.sz.: nincs feltüntetve, 1819. k.n., 41.sz.: F. v. Klinkowström. Ny. Anton Strauss, Wien, 8r. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1816. 1-6.sz. – OEK: 1816. 1-12.sz.=ts.; 1817. 7., 12-14.sz. – X X Keszthely: 1816.=ts.; 1817-1818. évenként 1-52.sz.=ts.

Megjegyzés

– Az impresszum-adatok az 1819. k.n., 40.sz.-ig csak a negyedévi címlapokon vannak.

382.

Sonntags-Magazin. Alcím, Familienmuseum zur Verbereitung gemeinnütziger Kenntnisse, Pest. 1833. nov. 1. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Hartleben. 4r.

Lelőhely

Budapest KKK: 1.sz. (PesterHandlz-hoz kötve)

Soproni Estvék. Sopron. 1839-1840. Sorozat. Eml. folyóiratként Szalády.

Der Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode – L. Der Spiegel, oder Blätter für Kunst, Industrie und Mode

383.

Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode. 1830. jan. 2.: Der Spiegel für Kunst. Eleganz und Mode. Buda. 1828. júl. 5-1849. ápr. 22. Megj. hetenként kétszer, 1849. jan. 20.: naponként. Szünetelt, 1848. nov. 30-1848. dec. 13.; 1848. dec. 21-1849. jan. 20.; 1849. ápr. 22. Szerk. Franz Wiesen, 1841. febr. 10.: Samuel Rosenthal. Fel.szerk. 1848. okt. 5.: Siegmund Saphir. Kiadó, F. Wiesen, 1841. febr. 10.: Wittw. F. Wiesen, 1841. aug. 28.: Wittw. F. Wiesen – S. Rosenthal, 1848. júl. 12.: S. Rosenthal, 1848. okt. 5.: Rudolf Eisenfels – S. Saphir, 1849. jan. 20-1849. ápr. 22.: S. Saphir. Ny. Egyetemi, 1848. okt. 5.: R. Eisenfels, 1849. jan. 20.: Lukács und Comp. 8r.; 1842. jan. 1.: 4r.; 1849. jan. 20.: 2r. – Utolsó sz. 1852. dec. 31.

Nyh. 1828. 18.sz. nem készült; 1838. nov. 17., 93.sz.=92.sz.; 1831. ápr. 20., 31.sz.=32.sz.; 1840. szept. 16., 74.sz.=75.sz.; 1843. márc. 18., 2.sz.=22.sz.; 1849. márc. 31., 59.sz.=60.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1829. 16., 18-20., 22., 26-29., 31-34., 36-37., 39., 42-48., 50-55., 57., 66., 83-89., 99-104.sz.; 1830. 1-104.sz.=ts.; 1831. 1-105.sz.=ts.; 1832-1833. évenként 1-104.sz.=ts.; 1834. 1-105.sz.=ts.; 1835. 1-52.sz.; 1836. 1-74., 76-104.sz. 1837-1839. évenként 1-104.sz.=ts.; 1840. 1-105.sz.=ts.; 1841. 1-104.sz.=ts.; 1842. 1-105.sz.=ts.; 1843-1844. évenként 1-103.sz.=ts.; 1845. 1-105.sz.=ts.; 1846. 1-104.sz.=ts.; 1847. 1-26., 28-104.sz.; 1848. I. 1-79.sz.=ts.; ll. 1-19.sz.=ts.; 1849. 1-78.sz. – EK: 1828. 1-26.sz.=ts.; 1831. 53-105.sz.; 1832. 53-104.sz.; 1833. 1-75., 77-82., 84-104.sz.; 1834.=ts.; 1835-1836. évenként 1-104.sz.=ts.; 1845. 53-105.sz.; 1848. I. 1-38., 40-79.sz. – FSZEK: 1848. l. (szept.20.)=ts.; ll. (okt.5.) 1-2., 4-6., 8., 11., 13-14., 16-17.sz. – IM: 1831. 54-102.sz.; 1832. 1-52.sz.; 1833. 53-103.sz.; 1834. 1-52.sz.; 1835. 54-104.sz.; 1837.=ts.; 1838.=ts.; 1839. 1-52.sz.; 1840. 1-44., 53-105.sz.; 1841. 53-104.sz.; 1842.=ts.; 1844. 54-103.sz.; 1846. 1-9., 11-17., 19-104.sz.; 1847. 1-52.sz. – OK: 1829. 54-104.sz.; 1830. 1-52., 79-104.sz. – RGy: 1839. 53-104.sz.; 1840.=ts.; 1843. 26-33., 36-44., 57., 70-73., 87-103.sz.; 1844. 57., 70-73., 87-103.sz.; 1845. 1-14.sz. – X X Debrecen EK: 1842.=ts.; 1848. I. 56-61., 63., 70.sz. – Eger: 1828.=ts.; 1829.=ts.; 1833. 1-103.sz.; 1834-1837.=ts. – Esztergom: 1833.=ts.; 1834. 1-52.sz.; 1840.=ts. – Kalocsa: 1834.=ts. – Pécs EK: 1839-1840.=ts.; 1849. 1-36., 38-39., 41-54., 56-69.sz.; – Sárospatak: 1834. 79-80., 82-104.sz.; 1837. 52-61., 64-77., 79., 81-83., 86-95., 99-104.sz. – Sopron ELK: 1838. 1-51.sz. – ÁL: 1844. 53-103.sz.

Főlap

– Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn, 1828.

– Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828-1829.

– Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungarn, 1829-1835.

– Pesther Handlungszeitung für Handel, Industrie, Gewerbe, Land= und Hauswirtschaft, 1836-1838.

– Pesther Handlungszeitung, Kommerzial= und Industrie= Anzeiger, 1838-1848.

Társlap

– Erholungsblatt, 1828.

– Intelligenz-Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828.

– Der Schmetterling, 1832-1848.

– Der Telegraph, 1848.

– Der Wahre Ungar, 1848-1849.

384.

Srbska Novina ili Magazin za Hudožestvo, Knjižestvo i Modu. 1839. jan.: Magazin za Hudozestvo, Knjižestvo i Modu. Pest. 1838. jan.-1839. jún. 11. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Antonije Arnot, Dominik Perlask. Ny. Josif Bajmel [Beimel], 1839. jan. 1.: Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Novi Sadi 1838. 1-104.sz.=ts.; 1839. 1-47.sz.=ts.

Srbskij Letopis – L. Serbske Letopisi

Srbskij Letopisi – L. Serbske Letopisi

Srebske Narodne Novine nyomdahiba a Serbske Narodne Novine címlapján 1839. márc. 18., 21.számon.

Staatsanzeigen von den K. K. Staaten. Pressburg. 1784. Egyk.eln. Eml. Kereszty; Réz. Eredeti címe, feltételezhetően Pressburger Zeitung.

385.

Staré Nowiny Liternjho Umenj. Banská Bystrica. 1785. máj.-1786. ápr. Megszűnt. Megj. havonként. Szerk. Ondrej Plachy, Szerk.társ. Juraj Ribay, Jozef Dobročkỳ.; Augustín Dolezal, Michal Semian, Ján Hrdlička, Juraj Palkovič. Ny. Ján Jozef Tumler. 8r.

Lelőhely

Bratislava EK: 1785. 1-8.sz.=ts.; 1786. 9-12.sz.=ts. – X X X Martin:=ts. – Dolný Kubin: 1785.=ts. – Zagreb:=ts.

Megjegyzés

– Sziklay László szerint "A szerkesztő összesen 741. oldalt kitevő számokat egybe kötve mint ismeretterjesztő könyvet külön is kiadta" 1786-ban. Sz. L. i.m. 163.p.

Städtische Pressburger zeitung – L. Pressburger Zeitung

Stundenblumen der Gegenwart. Alcím, Eine Sammlung anziehender Novellen und Erzählungen im Geschmack der Zeit. Kronstadt. 1840-1848. Sorozat. Kereszty folyóiratként tartja nyilván és a Siebenbürger Wochenblatt mint melléklapját hirdeti. L. u.o. 1840. 44.sz.-hoz tartozó mellékleten. (OSZK)

Der Stutz Peter – L. Der Grosse Peter

386.

Der Stürmer. Alcím, Früher Studenten Zeitung. Alles für Deutschlands Sonveränes Volk. Pressburg. 1848. szept. 29., 50.sz. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. P. Löwe, J. Scheda, C. Heinrich. Ny. Franz Schmid. 4r.

Lelőhely

Debrecen RK: 50.sz.

387.

Supplemento al Nr ... dell' Eco del Litorale Ungarico. Fiúme. 1843. ápr. 12-1843. okt. 14. 2r.

Lelőhely

Zagreb: 1-10.sz.

Megjegyzés

– Az impresszum adatok a főlapon vannak.

– A "Supplemento..." önálló periodika jellegét indokolja, hogy a számok külön-külön fejléccel és lapszámozással, a főlaptól független tartalommal jelentek meg. Az 1-10. sorszámozás mellett feltüntették a főlap 3., 9-11., 14., 30., 41., 54-56. "sz.-hoz" tartozást.

Főlap

– Eco del Literale Ungarico. 1843-1846.

388.

Der Südungar. Alcím, Zeitschrift für Belletristik und sociales Leben in Ungarns Südosten. Temesvar. 1848. okt. 3-1848. okt. 28. Mutatványszám 1848. "szept.hó". Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, David Wachtel. Ny. Victor Hazai-Heiml. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1-12.sz.=ts. (Eredeti pld. Temesvár, Városi Könyvtár.) X X Debrecen EK: 1848. 3.sz.

Megjegyzés

– Berkeszi szerint az 1840-1846. évben megjelent évfolyamok megvoltak a temesvári Városi Könyvtárban. A temesvári könyvnyomdászat... 68.p.

Társ lap

– Südungarns Beiwagen, 1848.

389.

Die Südungarische Grenzboten. Alcím, Zeitblätter für Politik und Nationale Staatswissenschaft. Pécs. 1849. jan. 1. Megj. hetenként háromszor. Szerk. E. Neuwirth. 2r.

Nem található. A címfelvételhez felhasznált és a megjelenést bizonyító közlemények,
– "Südungarische Grenzboten ... egész januárius havi számjai csak ma érkeztek kezeink közé..." kezdetű cikk. A hetilap nem található, ebből a cikkből tudjuk, hogy januárban megjelent. – L. Honvéd 1849. 42.sz. (febr. 14.)
– Hírlapokban sem látunk egészen szükséget ... a Südungarische Grenzboten, melyet Zerffi Gusztáv fog kiadni aug. elején Pancsován is megjelenik. = Közlöny 1849. júl. 28. 161.sz.

390.

Südungarns Beiwagen. Temesvar. 1848. okt. 7-1848. okt. 10. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk. Kiadó, David Wachtel. Ny. Victor Hazai-Heiml. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1848. 1-2.sz.=ts.

Főlap

– Der Südungar, 1848.

Sürgöny – L. Rajzolatok

Svetozor. Presspurk. 1848. Cseh nyelvű.

Nem található. Eml. Vigh. 22.p.

Főlap

– Slovácke Noviny, 1848-1849.

391.

Syllabus rerum memorabilium, Quae mense ... Anno Christi ... nuntiatae sunt, cum clave Historico-Genealogico-Geographica. Pressburg. 1721. aug.-1722. ápr. Megj. havonként. Szerk. Matthias Bél. Kiadó, Ny. Johann Paul Royer 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1721. aug., nov.-dec.; 1722. febr.-ápr. – AK: 1721. szept.-dec.; 1722. jan.-febr.

Főlap

– Nova Posoniensia, 1721-1722.

392.

Szabadság. Alcím, Politikai Hírlap. Kolozsvár. 1849. aug. 1-1849. aug. 14. Megj. naponként. Szerk. Krizbay Miklós. Kiadó, Tilts János. Ny. Kolozsvári Lyceum, 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-12.sz.=ts. – X X Debrecen EK: 1., 12.sz. – RK: 2.sz.

393.

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. Pest. 1849. ápr. 24-1849. ápr. 28. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadó, Kocsiss Imre. Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz. – EK: 1.sz. – FSZEK: 1., 3-4.sz. – X X Szeged SK: 3.sz.

Századunk. Pest. 1832-1833. Sorozat. Szaládi folyóiratként tartja nyilván.

394.

Századunk. Fedőlapcím, Politikai tudományos és művészeti folyóirat, társsul a' Hírnökhöz. Pozsony. 1838. jan. 2-1845. jún. 27. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Balásfalvy Orosz József. Ny. ifj. Schmid Antal. 4r. FI.

Nyh. 1839. dec. 5., 99.sz.=97.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1838-1844. évenként 1-104.sz.; 1845. 1-52.sz.=ts. – AK: 1838.=ts.; 1839. 1-57., 59-104.sz.; 1840. 1-47., 49-104.sz.; 1841.=ts.; 1842. 1-51.sz.; 1843.=ts.; 1844. 1-13., 15-19., 23-25., 31-82., 84-104.sz.; 1845.=ts. – EK: 1838-1841.=ts.; 1842. 1-30., 32-104.sz.; 1843-1844.=ts.; 1845. 1-20., 22-52.sz. – FSZEK: 1838-1839.=ts.; 1840. 1-29., 31-104.sz.; 1841. 1-103.sz.; 1842-1844.=ts. – HMK: 1841. 1-44., 46-74., 76-103.sz. – HAK: 1839-1840.=ts. – KKK: 1838-1841.=ts. – OK: 1843. 38-45., 47-52., 54-70., 72-74., 78.sz. – SZM: 1838-1842.=ts. – PIM: 1840. 2-104.sz.; 1845.=ts. – RGy: 1840. 2-10., 12-22., 24-31., 33-50., 62-65., 67-96., 98., 100-104.sz.; 1841. 1-2., 5-16., 18-52.sz.; 1843. 4-9., 12-14., 16-19., 21-23., 26-28., 31-36., 38-47., 50-52.sz.; 1845. 1-15., 17-29., 31., 33-35., 37-42., 47., 49.sz. – SZtM: 1838. 1-59., 61-67., 69-104.sz. – X X Debrecen EK: 1838-1839.=ts. – RK: 1838. 1-13., 15-31., 33-103.sz.; 1839. 1-5., 7-79., 81-104.sz.; 1840.=ts.; 1841. 1-33., 35-103.sz.; 1842-1845.=ts. – Eger: 1838-1844.=ts. – Kalocsa: 1838-1840.=ts. – Keszthely: 1839.=ts.; 1841.=ts. – Pápa: 1839. 53-104.sz. – Pécs+: 1840-1845.=ts. – Sopron ÁL: 1839-1844.=ts. – ELK: 1838. 1-54., 56-70., 72-104.sz. – Szeged EK: 1838. 1-10., 12-81., 83-104.sz.; 1840-1841.=ts.; 1843-1844.=ts. – Szombathely ÁL: 1839. 53-104.sz.; 1844. 61-65., 67., 69-104.sz.; 1845.=ts. – PK: 1838. 1-63., 65-70., 72-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 1-54., 56-71., 73-96., 99-104.sz.; 1841. 1-44., 46-61., 63-79., 81., 83-104.sz.; 1843. 1-31., 33-104.sz.; 1844. 2-46., 48-61., 63-104.sz.; 1845.=ts. – Vác: 1840-1841.=ts. – Zirc: 1838-1839.=ts.; 1840. 1-65., 67-104.sz.; 1841.=ts.; 1842. 2-104.sz.; 1843. 1-31., 33-39., 42-104.sz.; 1844. 1-91., 93-104.sz.; 1845.=ts.

Főlap

– Hírnök 1837-1845.

Szebeni Újság. Egyk.eln. Eml. MKurír 1789. 77.sz. 2035.p. Eredeti címe, Der Kriegsbote.

395.

Szegedi Hírlap Szeged. 1849. máj. 2-1849. júl. 30. Megj. hetenként kétszer, 1849. júl. 16.: naponként. Fel.szerk. Havi Mihály és Szabó Mihály. Kiadó, Tóth Mihály. Ny. Grünn János. 2r., 1849. júl. 16.: 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-5., 7-14., 16-17., 19., 23-35.sz. – X X Debrecen EK: 1.sz. – RK: 6.sz. – Szeged SK: 1-9., 11-12., 14-15., 17-22., 25., 29-30.sz.

396.

Székely Hírmondó. Kézdivásárhely. 1849. jún. 7-1849. jún. 17. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Fogarasi János. Ny. Kézdivásárhelyi tábori nyomda. 4r.

Lelőhely

Budapest OS2K+: 1-4.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK: 1-2., 4.sz.

Megjegyzés

– A folyóirat megjelenésének helye nincs feltüntetve, csak utalás van arra, hogy az is Kézdivásárhelyen volt, ahol a nyomda.

397.

Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet', Divat' és Társas Élet' Körében. 1836. jan. 1.: Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet' és Társas Élet' Körében. 1837. jan. 2.: Szemlélő Tudományok' és Művészet' Körében. Kassa. 1833. júl. 1-1837. jún. 30. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer, 1833. aug. 9.: hetenként, 1836. jan. 1.: hetenként kétszer. Szünetelt, 1833. dec. 28-1836. jan. 1. Szerk. Csernetzky József és Kovacsóczy Mihály, 1836. jan. 1.: Kovacsóczy Mihály. Kiadó, Wigand György, 1836. jan. 1.: Kovacsóczy Mihály, Ny. Werfer Károly 4r.

Nyh. 1836. nov. 4., 98.sz.=89.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1833. 1-30.sz.=ts.; 1836. 1-104.sz.=ts.; 1837. 1-52.sz.=ts. – AK: 1836.=ts. – EK: 1833.=ts.; 1836.=ts. – FSZEK: 1836. 1-18., 20-52.sz. – OK: 1833-1837.=ts. – X X Debrecen RK: 1833.=ts. – Eger+: 1836-1837.=ts. – Kecskemét: 1836. 1-52.sz.; 1837.=ts. – Keszthely: 1836. 1-51.sz. – Pannonhalma: 1836.=ts.; 1837. 1., 3-52.sz. – Pécs: 1836-1837.=ts. – Sopron ÁL: 1836. 1-65., 67-101., 103-104.sz.; 1837.=ts. – ELK: 1836. 1-52.sz. – Szeged SK: 1836. 1-52.sz.

Társlap

– Literaturai Lapok, 1836-1837.

Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet' és Társas Élet' körében – L. Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet', Divat' és Társas Élet' Körében

Szemlélő Tudományok' és Művészet' Körében – L. Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet', Divat' és Társas Élet Körében

Szépirodalmi Szemle. Egyk.eln. Eml. Hond. 1847. 22.sz. 439.p. Eredeti címe, Magyar Szépirodalmi Szemle.

Szépliteraturai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. Évkönyv. – A bibliográfiák eddig folyóiratként tartották nyilván.

Szerb Méh. Pest. A Serbska pčela. Sorozat. Egyk.eln. Folyóiratként eml. TudTár 1836. 10.sz. 195.p. Eredeti címe, Serbki pčela za god.

Szerb Néplap. Egyk.eln. Eml. Kereszty. Eredeti címe, Pucki Prijatelj. A Nép Barátja szerb nyelvű, részben azonos szövegű változata.

Szion – L. Magyar Szion

Tageblatt. National-Panorama. Pest. 1839. Egyk.eln. Eml. Figyelm 1840. I. 26.sz. 405.p.; Kereszty. Eredeti címe, Der Pesther Charivari.

Tageblatt. Egyk.eln. Eml. KözlÉITudKör 1841. l. 35.sz., II. 83.sz. Eredeti címe, Pesther Tageblatt 1839-1845.

398.

Tagesanzeiger. Temesvár. 1848. szept.-1848. okt. Megszűnt. Megj. naponként. Szerk. Kiadó, Ernst Hazai-Hein

Nem található A megjelenést bizonyítja Temeswarer Wochenblatt 1848. szept. 2.; – Eml. Berkeszi 66-67.p.

399.

[Tagesbericht] Erster [zweiter ... stb.] Tagesbericht von der Kaiserl. Königl. Armee. 1809. jún. 26.: Forsetzung Neunte ... [stb.] Forsetzung der Tags=Berichte über die neuesten Kriegs=Ereignisse. Ofen. 1809. jún. 27.: Pest. 1809. k.n.-1809. k.n., 28.sz. Megj. rendszertelenül. Kiadó, Ny. 1809. ápr. 25-én "Gedruckt und zu haben in dem k. k. privil. Zeitungs=Comptoir der v. Ghelenschen Erben." Bécs. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1809. 1-3., 9., 12-21., 23., 26., 28.sz.

Megjegyzés

– A kiadvány valószínű kapcsolatba hozható a Relation über die Schlacht... Pesten 1809-ben megjelent röplappal és az Österreichische Zeitung. Armeezeitung, Budán és Bécsben 1809. jún. 24-1809. dec. 16-ig megj. haditudósító újsággal.

– Berkeszi szerint szerk. Joseph Klapka. 58.p.

400.

Tárogató. Pest. 1842. jan. 5-1842. jún. 2. Megj. kéthetenként, 1842. febr. és máj.-ban havonként. Ny. Egyetemi. 8r.

Nyh. 1842. ápr. 12., 8.sz.=1842. máj. 12., 8.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4., 6-9.sz. – AK: 1-9.sz.=ts. – PIM: 1-2., 4., 6., 8.sz. – SZtM: 3-4.sz. – X X Keszthely: 3.sz. – Pannonhalma: 1., 4., 6., 8-9.sz. (A főlaphoz kötve)

Megjegyzés

– Petrik szerint megszűnt 1844-ben. L. III.köt. 596.p.

Második kiadás Tárogató márc.5., 4.sz.

Főlap

– Regélő Pesti Divatlap, 1842-1844.

Társlap

– A' Regélő Tárczája, 1842.

Tárogató. Paris. 1847. Kézirat. Kereszty tartja nyilván. Nem tartozik a gyűjtőkörünkbe.

Társalkodás. Egyk.eln. Eml. MGazda 1847. 52.sz. melléklet. Eredeti címe, Társalkodó.

401.

Társalkodó. Fedőlapon, Társalkodó tudományos művészeti 's mesterségi tekintetben. 1837. jan. 4.: Társalkodó általános 's különösen minden tudomány- művészet- 's mesterségben 's ezekkel közel és távol viszonyú vagy rokonneműekben. Encyclopaediai folyóírásképen. Pest. 1832. jan. 4-1848. jún. 30. Megj. hetenként kétszer, 1848. jan. 7.: hetenként. Szerk. Kiadó, Helmeczy Mihály. Ny. Landerer Mihály, 1835. jan. 3.: Beimel József, 1838. jan. 3.: Trattner – Károlyi. 4r. FI. Tj.

Nyh. 1836. máj. 25., 24.sz.=42.sz.; 1838. júl. 4., 1.sz.=5.sz.; 1847. febr. 21., 14.sz.=15.sz.; 1847. febr. 25., 17.sz.=16.sz.; 1848. máj. 5., 17.sz.=18.sz. – Nem készült; 1837. 45.sz.; 1844. 39.sz.; 1845. 44.sz.; 1846. 78.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1832-1847: évenként 1-104.sz.=ts.; 1848. 1-26.sz.=ts. –AK: 1833-1837.=ts.; 1838. 1-54., 56-104.sz.; 1839-1841.=ts.; 1842. 1-37., 39-47., 52-53., 55-58., 60-64., 68-71., 73-74., 76-104.sz.; 1843. 1-62., 64-68., 70-77., 80-82., 84-92., 94-101., 103.sz.; 1844. 1-71., 77-94., 98.sz.; 1847. 1-24., 32., 83., 85.sz.; 1848. 1- 10., 12-25.sz. – EK: 1832-1847.=ts.; 1848. 1-6., 9-17., 19-26.sz. – FSZEK: 1832. 1-29., 31-34., 69-102.sz. – KKK: 1833.=ts.; 1834. 1-18., 21-31., 35-41., 43., 45-52., 56., 62.sz.; 1835.=ts.; 1838. 1-33., 35-52., 54-55., 58., 60-104.sz.; 1839.=ts.; 1840. 1-8., 10-43., 45-103.sz. – MgMK: 1835. 1-47., 49-103.sz. – NM: 1832. 1-26., 29-47., 49-58., 60-78., 80-82., 84-104.sz.; 1833. 1-24., 26-50., 52-104.sz. – OK: 1832-1838.=ts.; 1839. 1-38., 40-104.sz.; 1840. 41-104.sz.; 1841. 1-97., 99-104.sz.; 1843.=ts.; 1844. 1-92., 94-104.sz.; 1845.=ts.; 1847.=ts. – SZM: 1832. 1-62., 64-104.sz.; 1833-1834.=ts.; 1835. 1-71., 74-104.sz.; 1836. 1-33., 35-104.sz.; 1837.=ts.; 1838-1839.=ts.; 1840. 1-89., 91-96., 98-104.sz.; 1841.=ts.; 1842. 1-57., 59-78., 80-95., 97-102., 104.sz.; 1843. 1-14., 16-103.sz.; 1844.=ts.; 1845. 1-59., 61-73., 76-80., 82-104.sz.; 1846. 1-52., 54-84., 86-104.sz.; 1847.=ts. – PIM: 1832-1833.=ts.; 1834. 1-94., 96-104.sz.; 1835-1836.=ts.; 1837. 1-40., 42-104.sz.; 1838.=ts.; 1839. 1-61., 63-104.sz.; 1840. 1-59., 61-104.sz.; 1841.=ts.; 1843. 1-11., 13-103.sz.; 1844. 1-15., 17-104.sz.; 1846. 2-30., 32-84., 86-102.sz. – RGy: 1832. 1-92., 94-104.sz.; 1833. 1-16., 18-86., 88-101., 103-104.sz.; 1834. 1-23., 25-27., 29-55., 57-59., 61-80., 82-104.sz.; 1835.=ts.; 1836. 1-42., 44-63., 65-104.sz.; 1837. 1-52.sz.; 1838. 1-51., 54-86.sz.; 1840. 1-6., 8-104.sz.; 1841. 1-68., 70-104.sz.; 1842. 40-57., 59-104.sz.; 1843. 1-10., 12-52.sz. – X X Debrecen EK: 1835.=ts. – RK: 1844.=ts. – Eger: 1833-1842.=ts.; 1843. 3-103.sz.; 1844-1845.=ts.; 1847. 1-52.sz. – Esztergom: 1832-1836.=ts.; 1838.=ts.; 1839. 1-52.sz.; 1840-1842.=ts.; 1843. 1-52.sz.; 1844. 49-104.sz.; 1845. 2-104.sz. – Gödöllő: 1832. 1-34., 36-104.sz.; 1834. 1-103.sz.; 1835. 27-28., 38-40.sz.; 1838. 1-8., 10-25., 27-28., 31-100.sz.; 1839. 3., 6-15., 18-36., 39., 49., 55., 73-74., 77., 79-81., 87., 104.sz.; 1840. 2-5., 7., 9., 14., 25., 27., 29., 32., 34-35., 37., 39-40., 42-43., 46., 48-49., 52., 54., 56-60., 62., 64-65., 67., 70., 72-73., 76., 81., 85-88., 94., 102.sz.; 1841. 1., 40-52., 78., 86.sz.; 1847-1848.=ts.; – Gyöngyös: 1837. 1-89., 91-92., 94-104.sz.; 1838. 1-29., 31-52., 54-104.sz.; 1842. 1-39., 41-50., 52.sz.; 1843. 1-102.sz.; 1845. 1-43., 45-104.sz.; 1848. 1-11., 13-26.sz. – Kalocsa: 1840.=ts. – Keszthely: 1832.=ts.; 1833. 1., 48-52.sz.; 1834. 1-92., 94-100., 102-103.sz.; 1835. 3-24., 26., 28-104.sz.; 1836. 1-89., 91-104.sz.; 1837-1842.=ts.; 1843. 1-51.sz. – Pannonhalma: 1832.=ts.; 1834.=ts.; 1835. 1-89., 91-104.sz.; 1837-1841.sz.=ts.; 1842. 1-36., 40-85., 88-104.sz.; 1843.=ts.; 1844. 1-38., 40-104.sz.; 1845. 1-43., 45-104.sz. – Pápa: 1832-1844.=ts.; 1846-1848.=ts. – Pécs: 1835.=ts.; 1836. 1-5., 7-12., 16-17., 19-46., 50-88., 90-104.sz.; 1837. 1-75., 77-104.sz.; 1838.=ts.; 1839. 1-28., 30., 34-57., 60-61., 64-104.sz. – Sárospatak: 1832. 23-24., 53-65., 67-104.sz.; 1833. 1-21., 23., 25-27., 29-41., 43-47., 49-104.sz.; 1836. 1-103.sz.; 1837. 1-56., 58-100.sz.; 1841. 1-52., 57-104.sz.; 1842. 1-27., 29-55., 57-97., 99-104.sz.; 1843.=ts.; 1846. 1-12., 14-34., 36-104.sz.; 1847. 1-65., 67-88., 90-104.sz. – Sopron ÁL: 1832. 21-104.sz.; 1833-1844.=ts. – ELK: 1833. 1-10., 12-18., 20-34., 36-43., 45-47.sz. – Szeged EK: 1833-1835.=ts.; 1836. 1-100.sz.; 1837-1843.=ts. – SK: 1832-1847.=ts.; 1848. 1-12., 16-26.sz. – Szolnok: 1843.=ts. – Szombathely ÁL: 1833-1836.=ts.; 1838-1841.=ts. – PK: 1838. 1-50., 52., 54-104.sz.; 1839. 1-102.sz.; 1841. 1-60., 62-104.sz.; 1842.=ts. – Veszprém: 1835. 53-104.sz. – Zirc: 1832. 1-10., 12-35., 37-104.sz.; 1833. 1-16., 18-68., 70-104.sz.; 1834-1837.=ts.; 1839. 1-37., 39-60., 62-102.sz. – X X X Novi Sad: 1838. 23-38., 40-104.sz. – Zagreb: 1834-1835.=ts.

Főlap

– Jelenkor, 1832-1848.

Társlap

– Értesítő, 1832-1841.

402.

Tatranka. Alcím, Spis pokračujicy rozličneho obsahu, pre učené, preučené y neučené. 1841. 1.sz.: Spis pokračujicy zwlásta pro Slowaky, Cechy a Morawany, 1844. 3.sz.: Spis pokračujicy rozličného obsahu zwláste pro učené, preucené y neucené. Presspurk. 1832. k.n.-1846/1847. k.n., 4.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1833., 1835-1836., 1838-1840. évben. Szerk. Kiadó, Juraj Palkowič. Ny. Pismem Belnayho Belnay dedicu, 1841. 1.sz.: Pismem urozenéhó Antonjna Smied, 1846/1847.4.sz.: Pismem Belnayho Belnay dedicu. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1832. 2.sz.; 1837. 4.sz.=ts.; 1841. 1.sz.=ts.; 1842. 2-4.sz.=ts.; 1843. 1.sz.=ts.; 1844. 2.sz.=ts.; 1845. 3.sz.=ts.; 1846/1847. 4.sz.=ts. – EK: 1832. 1-2.sz.=ts.; 1834. 3.sz.=ts.; 1837-1846/1847.=ts. – X X X Bratislava Lyc: 1832-1846/1847.=ts. – Martin:=ts. – Zagreb: 1832.=ts.; 1841-1843.=ts.

403.

Der Telegraph. Alcím, Volksblatt für Politik und Tagesinteressen. Freiheit. Wahrheit. Gesez. Ordung. Pest – Buda 1848. júl. 2-1848. szept. 29. Megj. "rendszertelenül hetenként háromszor, ilI. négyszer". Szerk. Kiadó, Samuel Rosenthal. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-50.sz.=ts. – FSZEK: 1-34., 36-41., 43-50.sz. – X X X Cluj-Napoca EK: 10., 13., 15., 17., 20-49.sz.

Megjegyzés

– Petrik Ill.köt. 613.p.; és Réz szerint megszűnt 1848.dec.-ben.

Főlap

– Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode, 1830-1849.

Társlap

– Der Schmetterling, 1832-1849.

Temeswarer Anzeiger – L. Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt

Temeswarer Merkur. Temeswar. 1787. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Joseph Eisenführer. 8r.

Nem található. Facsimile melléklet van az 1787. egyik sztl. számáról. – L. Gabriel-Mangold i.m. 8.p. – Berkeszi a Temesvári Vásori Levéltár jegyzőkönyveinek adataival bizonyítja megjelenését. Eml. Mo bibliogr. VI.köt. 478.p. i.m. 57.p.

Temeswarer Anzeiger. – L. Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt

404.

Temeswarer Nachrichten. Temeswar. 1771. ápr. 18. Megj. hetenként. Kiadó, Ny. Mattheus Heimerl. 4r.

Lelőhely

Wiener Hofkammerarchiv 1-13.sz. – Eml. Josef Wüst: Die Anfänge des Buchdruckes und des Pressewesens im Banat. Wien. 1954. 82.p.

Temeswarer Wochenblatt. Temeswar. 1805. Kiadó, Ny. Ludwig Jonas. 4r.

Nem található. Eml. Berkeszi; Réz; Die Zeit in der Zeitung. 249.p.

Temeswarer Wochenblatt. Temeschburg. 1831. márc.-1840. jún. 27. Megj. hetenként. Kiadó, Ny. Josef Beichel. 4r.

Nem található. Eml. Berkeszi; Csontosi; Réz.

Megjegyzés

– Berkeszi eml. 1-52.számot.

– Az 1840. júl. 4-én indult Temeswarer Wochenblatt új évfolyammal indult, így nem előzménye az 1831.márc.-ban indult, azonos címnek.

405.

Temeswarer Wochenblatt. 1848. jan. 1.: Temesvarer Wochenblatt. Alcím, Zeitschriftliches für Wissen, Kunst und Industrie, 1848. jan. 1.: Zeitschriftliches für nützliche Unterhaltung und heimatliche Interessen. Temeswar. 1840. júl. 4-1849. júl. 27. Megszűnt. Megj. hetenként. Új folyam, 1848. jan. 1-től. Szerk. Joseph Klapka, 1848. jan. 1.: Moricz Stockinger – David Wachtel, 1849. jan. 1.: Gottfried Feidinger – Karl Hirschfels. Kiadó, Ny. Joseph Beichel. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 14-26.sz.; 1841. 28-38., 40-52.sz.; 1848. 1-40.sz.; 1849. 1-14., 16-26.sz.

Megjegyzés

– Berkeszi szerint szerk. 1842. 8.sz.: Karl Beichel, 1843-ban David Wachtel, 1844-1845-ben Joseph Klapka, 1846-1847-ben David Wachtel.

– Stockinger Móricz magyarosított neve Sulyok Mór.

– "Siebenbürger Bote a Temesvári Wochenblatt a hó 1847. jan. 1-ső napjától fogva egyesülve lenni mondatnak, felváltva jövén ki hetenként egy-egy szám Nagyszebenben, a másik Temesvárott." = Hond.. 1847. jan. 5., 1.sz.

– Berkeszi és Csontosi szerint megszűnt 1849. dec.-ben.

– Az 1840-1849-ben megj. Temeswarer Wochenblatt nem folytatása az azonos című, 1831-1840-ben megj. hetilapnak. – L. Berkeszi, Csontosi.

Társlap

– Anhang zum Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

– Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt, 1849.

– Temeswarer Anzeiger, 1849.

Temeswar – L. Temesvar

Temeswarer Zeitung. Temeschburg. 1784. Megj. hetenként. Kiadó, Johann Thomas Trattner.

Nem található. Berkeszi az impresszum-adatokat a Temesvári Vásori Levéltár jegyzőkönyveiből állította össze. Eml. Réz; Strasser 123.p.; Mo bibliogr. VI.köt. 447.p.

406.

Természet. Pest. 1838. "Tavasz hó" [ápr.] 3-1838. "Őszelő" [szept.] 28. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Kunoss Endre. Ny. Egyetemi. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-52.sz.=ts. – EK:=ts. – Debrecen EK:=ts. – Eger:=ts. – Esztergom:=ts.

Társlap

– Lombok, 1838.

Megjegyzés

– Társszerkesztő és főmunkatárs Stancsics [Táncsics] Mihály. Eml. T. M. irodalmi munkássága. = Száz 1948. 4.sz. 334.p.

– A Természet nem eml. hogy a Lombok társlapja, csak a sajtóbibliográfiák és az egykorú irodalom.

407.

Természetbarát, Természettudományi Folyóirat. 1848. jan. 1.: Természetbarát. 1848. júl. 2.: Ipar és Természetbarát. Kolozsvár. 1846. júl. 2-1848. nov. 9. Megszűnt. Új folyam, 1848. júl. 2-től. Megj. hetenként. 1848. júl. 9.: hetenként kétszer. Szerk. Berde Áron és Takács János, 1847. szept. 23.: Berde Áron, 1848. jún. 22.: Brassai Sámuel és Berde Áron, 1848. júl. 2.: Berde Áron. Kiadó, Berde Áron. Ny. Kir. Lyceum betűivel, 1848. júl. 2.: Kir. Főtanoda, 1848. okt. 26.: Ref. Collégium. 4r.

Nyh. 1848. okt. 26., 34.sz.=35.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1846. 1-27.sz.=ts.; 1848. I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-37.sz. – AK: 1846.=ts.; 1847. 28-79.sz.=ts.; 1848. l.=ts. – EK: 1846-1848. l.=ts.; 1848. II. 1-38.sz.=ts. – OK: 1846.=ts.; 1847. 28-52.sz. – X X Debrecen RK: 1846-1847.=ts. – Szeged EK: 1846.=ts.; 1847. 28-54., 56-57., 59-75., 78-79.sz. – SK: 1848. ll.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1846-1847.=ts.; 1848. I. 1., 3-26.sz.; ll.=ts.

408.

A' Természeti, Gazdasági és Mesterségi Esméretek' Tára. Fedőlapon ... Tára mellyet a' két nemes testvér haza' számára a' legjelesebb külföldi folyóírásokból és remekmunkákból, 's a' hazai természetvizsgálók', értelmes gazdák' és mesterségkedvellők' tudósításaiból, 's értekezéseiből szerkesztettek... Pest. 1829. jan. 3-1829. jún. 27. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Lánghy István és Lencsés Antal. Ny. Landerer Lajos. 8r.

Lelőhely

Budapest OK: I. 1-26.sz.=ts.; ll. 1-25.sz.=ts. – X X Debrecen RK:=ts. – Keszthely:=ts. – Sárospatak:=ts.

409.

Thalia. Alcím, Kritische Beurtheilung der Temesvarer Bühne- Leistungen für Gebildete. Temeschburg. 1830. nov. 4-1831. márc. Megj. hetenként. Szerk. Karl Schaubach. Kiadó, Ny. Josef Klapka, 1831. febr.: Josef Beichel. 8r.

Nem található. Berkeszi facsimilét közöl az 1830. nov. 18., 3.sz. címlapjáról. Eml. Réz; Sigerus.

Theater-Journal. Alcím, Zur kleinen Erinnerung den edlen Bewohnern. Oedenburg. 1810. Színházi zsebkönyv. Folyóiratként eml. Kereszty; Réz; Zuber.

Théatral Nachrichten – L. Théatral Wochenblatt

410.

Théatral Wochenblatt für das Jahr 1778. 12.sz.-on Théatral Nachrichten. Alcím 12.sz.-on Der Hüllverdingische Gesellschaft in Hermannstadt. Sönnern und Freunden der deutschen Schauspielkunst zum neuen Jahre gewidmet. Hermannstadt. 1778. ápr. 1-1779. jan. 1. Megj. rendszertelenül. Szerk. nincs feltüntetve. Kiadó, J. H. [!]. Ny. Samuel Schardi und Martin Hochmeister, 12.sz.-on Bartlischen Schriften. 8r.

Lelőhely

Budapest AK: 1-12.sz.=ts. mf. – Bruckental Museum:=ts. eredeti.

Die Theisz. Pest. 1849. Megj. rendszertelenül. Szerk. Ede Horn, Ignaz Wilchelm Beck.

Nem található. Eml. az 1-4. számot, Magyar Zsidó Lexikon (77.p.)

411.

Themis. Alcím, Értekezések a' jog' körében. 1839. 3.sz.: Értekezések a' jog' közgazdaság' körében. Pest, 1837. aug.-1839. k.n., 3.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1837. aug.-1839. k.n., 2.sz. Szerk. Szalay László. Kiadó, Ny. Heckenast Gusztáv. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1837. 1.sz.=ts.; 1839. 2-3.sz.=ts. – OK:=ts. – X X Sárospatak:=ts

Megjegyzés

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

TartaIomjegyzék Petrik III.köt. 487.p.

Tisza-Vidéki Emlék-Koszorú – L. Tisza-Vidéki Újság

412.

Tisza-Vidéki Újság. 1849. ápr. 21.-én: Tisza-Vidéki Emlék-Koszorú. Alcím 1849. ápr. 21-én Ápril tizennegyedikére. Politikai röpirat. Szeged. 1849. jan. 3-1849. ápr. 25. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Molnár Pál, 1849. ápr. 21-én Szalay József. Ny. Grünn János. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1., 7., 13-14., 19., 22., 29.sz. + 1 sztlsz. – X X Debrecen RK: 23-24.sz. – Szeged SK: 8., 13-30.sz.

Megjegyzés

– Az 1849. ápr. 21., sztlsz. sz.-on Nyilatkozat. Az eddigi tiszavidéki újság tanácsi határozat folytán ... betiltatott ... a lapok további megjelenéséig ... előfizetőimnek ... más lapok vagy röpiratok által kárpótlást nyújtani kötelességemnek ismerem... Molnár Pál, volt szerkesztő."

– Az 1849. ápr. 25., 30.sz. fejlécében: "A tanácsi tilalom miatt meg nem jelenhető Tisza – Vidéki Újság volt szerkesztőjétől emlékkoszorú ajánlva Földvári Sándor alezredes úrnak s parancsnoksága alatt Szent Tamásnál diadalmaskodott szegedi mozgócsapat hőseinek."

Todten Geheimer Brief-Wechsel zwischen den Lebendigen und den Todten = alcím. – L. a főcímnél. Politische Gespräche der Todten...

413.

Todten=Listen von Ofen und Pesth. Pest. 1831. jan. 1-1831. jún. 29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Josef Weber. Ny. Ludwig Landerer. 8r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1-51.sz.=ts.

Megjegyzés

– Nincs adatunk arról, hogy a fenti címnek kapcsolata van-e a Verzeichniss der Verstorbenen in Pesth c. 1832-ben megj. folyóirattal.

Főlap

– Die Biene, 1830-1831.

Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz – L. Neuwidi Újság

Toldalék a' Hazai 's [és] Külföldi Tudósításokhoz – L. Toldalék a' Külföldi 's [és] Hazai Tudósításokhoz

414.

Toldalék a' Külföldi és Hazai Tudósításokhoz. 1808. k.n., 4.sz.: Toldalék a' Hazai és Külföldi Tudósításokhoz. 1816. jan. 6.: rendszertelenül váltakozó címmel, Hirdetések a' Hazai 's Külföldi TudósításokhozToldalék a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. 1836. jan. 6.: Hirdetések a' Hazai és Külföldi Tudósításokhoz. Pest. 1808. ll.f.é., k.n.. 2-1839. k.n., 51.sz. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1808. II. 2., 4., 6., 10-13., 16., 18., 25., 27., 38.sz.; 1809. I. 17., 29., 32., 35., 38., 51.sz.; ll. 3., 10., 13., 23., 25., 28., 34.sz.; 1810. I. 3., 5., 8., 11., 13., 15., 17., 20., 24-25., 28., 30-31., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 50.sz.; ll. 1., 3., 5-8., 10-11., 13-16., 18., 21-22., 24., 26., 28., 30., 39., 42., 44., 47.sz.; 1811. I. 1., 3., 5., 7., 15., 28., 42-43., 48-49., 51.sz.; ll. 1.sz.; 1812. I. 16., 20-25., 46., 48., 50.sz.; II. 5., 10-13., 15-16., 18-20., 22., 24-25., 27., 31-32., 34., 43., 45-46., 48., 50., 52.sz.; 1813. I. 4., 6., 8., 13., 24-28., 38., 41-43., 45., 49.sz.; ll. 4-5., 12., 14., 19., 21., 23-24., 28., 32., 35., 38., 41., 43-44., 50., 52.sz.; 1814. I. 11., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 41-42., 44., 46-47., 49-50.sz.; ll. 4-5., 8., 10-11., 13., 19., 29., 42., 48., 50.sz.; 1815. I. 9., 15., 17., 19-22., 24., 26., 28., 30-31., 34., 36., 38., 40-42., 44., 46., 48., 50-51.sz.; ll. 1-5., 8-12., 14-16., 18-20., 22-23., 25., 27-28., 30., 32., 34., 37., 40-41., 47., 51-52.sz.; 1816. I. 1., 4-5., 7-8., 11., 13-15., 18., 20-25., 27., 29-30., 32., 34., 36., 38., 40-44., 46., 49-51.sz.; ll. 2., 6-18., 20., 22., 25., 28-30., 32., 37-38., 40., 42-43., 45., 49., 52.sz.; 1817. I. 2., 4., 6-7., 11-27., 29., 34-37., 39-52.sz.; ll. 1-17., 19-23., 25., 31-34., 36., 40-41., 44., 46., 50-51.sz.; 1818. I. 1., 3., 7-17., 21., 23-28., 31-32., 36-43., 45-47., 50-51.sz.; ll. 1-18., 21-25., 29-30., 37., 42-43., 45-46., 51-52.sz.; 1819. I. 1-3., 5-6., 9-16., 18-23., 28., 31-42., 44-52.sz.; ll. 1-14., 16-22., 24-26., 28., 31-37., 39-51.sz.; 1820. I. 1-2., 4-16., 18-52.sz.; 1821. I. 1-19., 11-33., 35-49., 51-52.sz.; ll. 1-28., 30-31., 34., 37-51.sz.; 1822. I. 1-9., 11-14., 16., 18-26., 30-52.sz.; ll. 1-17., 21-45., 47.sz.; 1823. I. 1-40., 43-46., 50-52.sz.; ll. 1-38., 40-47., 49-51.sz.; 1824. I. 1-4., 6., 10-16., 18-21., 23-30., 32-52.sz.; lI. 1-25., 27-42., 45., 47-48., 50-52.sz.; 1825. I. 1-17., 19-23., 27., 29-52.sz.; lI. 1-16., 20-50.sz.; 1826. I. 1-51.sz.; II. 2-11., 13-51.sz.; 1827. I. 2-52.sz.; II. 1-50.sz.; 1828. I. 3-6., 8-52.sz.; II. 1-44., 46-51.sz.; 1829. l. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-51.sz.; 1830. I. 1-5., 7-52.sz.; ll. 1-52.sz.=ts.; 1831. I. 1-8., 10-51.sz.; II. 1-10., 13-14., 16.sz.; 1832. I. 1-52.sz.=ts.; 1833. I. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1834. 1-52.sz.=ts.; II. 1-52.sz.=ts.; 1835. I. 2-5., 7-8., 11., 13., 16., 19-25., 29., 31-38., 40., 43-52.sz.; ll. 1-3., 5., 7-8., 10-16., 18-22., 29., 31-35., 37., 39-42., 44-46., 48., 50-51.sz.; 1836. I. 1-2., 8., 10., 16., 19-21., 23-25., 30-32., 34., 36-37., 39-51.sz.; Il. 1-2., 4-8., 12-24., 29., 30., 39., 42., 46-49.sz.; 1837. I. 1-22., 24-29., 31-52.sz.; II. 1-4., 6-51.sz.; 1838. I. 1-3., 32-36., 40., 46-48., 51.sz.; ll. 14., 16., 19., 31-32., 35., 47.sz.; 1839. I. 1-52.sz.=ts.; II. 4-51.sz. – HtK: 1830. I. 3., 18-19., 38., 40.sz. – RGy: 1839. I. 1-3., 5-17., 20-46., 50-52.sz. – X X Pápa: 1818. I. 1., 3-4., 7-17., 21., 25., 27-28., 30-31., 33-34., 36-39., 44-51.sz.; Il. 1-17., 21-26., 29., 37-38., 42-43., 45-46., 49., 51.sz. – Sárospatak: 1834. 17.sz.; 1838. 40.sz. – Szombathely ÁL: 1830. I. 1-4., 7-8., 10-52.sz.; Il. 1-5., 8-16.sz.; 1833. I. 1-4., 7-26., 29-31., 34-51.sz.; ll. 1-13., 15-23., 25-51.sz.; 1834. I. 1-4., 6., 8-52.sz.; 1836. I. 1-52.sz.=ts.; Il. 1-45., 47-52.sz. – X X X Prešov: 1835. II. 1-51.sz.

Megjegyzés

– Néhány sz. a főlaptól független tartalommal, de a főlappal azonos sorszámozású "Sz.-hoz" meghatározással jelent meg. Egy-egy sz. követi a főlap lapszámozását.

– A Neuwidi Újság-ból részletek megj. 1810-ben.

– A címlap színes nyomású 1845. szept. 23-án.

Főlap

– Hazai s' [és] Külföldi Tudósítások, 1808-1809.

– Hazai 's [és] Külföldi Tudósítások, 1810-1814.

– Hazai 's [és] Külföldi Tudósítások. Nemzeti Újság, 1815-1839.

Társlap

– Hasznos Mulatságok, 1817-1842.

415.

Toldalék a Magyar Gazda ... évi ... számához. Pest. 1842. jan. 13-1842. dec. 11. Megj. kéthetenként, 1842. szept. 25.: havonként. Szerk. Török János. Kiadó, "Magyar Gazdasági Egyesület." Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-20.sz.=ts. – EK:=ts. – KKK:=ts. – KSZEK:=ts. – NM:=ts. – OK:=ts. – RGy:=ts. – X X Debrecen RK: 3-5., 8., 10-12., 15.sz. – Esztergom: 13-16., 19-20.sz. – Gödöllő: 1-18.sz. – Gyöngyös: 1-12.sz. – Keszthely:=ts. – Sárospatak: 1-19.sz. – Sopron ÁL:=ts. – Zirc: 1-12.sz.

Főlap

– Magyar Gazda, 1841-1848.

Társlap

– Hirdető, 1841-1843.

Toldalék a Magyar Hírmondónak. Bécs 1800. Követi a főlap paginaszámozását. Önálló folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 516.p.

Toldalék a Múlt és Jelenhez – L. Hon és Külföld

416.

Toldalék az Erdélyi Magyar Hír-Vívó ...dik Számához. Nagyszeben. 1790. k.n.-1790. okt. 16. Megj. rendszertelenül. Szerk. Fábián Dániel és Cserey Elek. Kiadó, Ny. Hochmeister Márton Kolozsvár. 8r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 2., 5-6., 23., 29., 31., 36.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 3-5., 10-12.sz.

Főlap

– Erdélyi Magyar Hír-Vivő, 1790.

417.

Topographisches Archiv des Königreichs Ungern. Wien. 1821. k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Johann Csaplovics. Ny. Anton Doll. 8r., CI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – X X X Novi Sad:=ts. – Zagreb:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 111-112.p.

Topographisches Taschenbuch für Ungarn... második kiadása a Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn 1803. 2.számának.

Történeti Könyvtár. Budapest 1844-1845. Sorozat. Eml. Szalády folyóiratként.

418.

Törvényhozási és Törvénykezési Lapok. Pest. 1848. júl. 1. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Tóth Lőrinc. Kiadó, Ny. Landerer – Heckenast. 2r.

Nem található Eml. Petrik II.köt. 551.p.

Megjegyzés

– "Figyelemre méltó Tóth Lőrincnek ... újsága melly július elején indul meg." = Nemzetőr 1848. jún. 11., 736.p.

– A munkatársak nevének felsorolása; Fábián Gábor, Friebeisz István, Halász Józsa, Horváth Ferenc, Jászay Pál, Sárosi Gyula. = PH 1848. 81.sz. 546.p.

419.

Transsilvania, periodische Zeitschrift für Landeskunde. Alcím, 1840. jan. 3.: Beiblatt zum Siebenbürgen Boten. Hermannstadt, 1838. k.n., 1.sz.: Kronstadt, 1840. jan. 3.: Hermannstadt. 1833. k.n.-1849. márc. 10. Megj. rendszertelenül, 1840. jan. 3.: hetenként kétszer. Szünetelt 1835-1837. évben, 1838. k.n. 1.sz.-1840. jan. 3.: 1849. márc. 10-1851. dec. 17. Szerk. Joseph Benigni und Karl Neugeboren, 1840. jan. 3.: nincs feltüntetve, 1843. márc. 14.: J. K. Schuller, 1844. nov. 22.: nincs feltüntetve, 1845. jan. 10.: Friedrich Hann, 1846. jan. 2.: Daniel Roth, 1848. jan. 3.: Theodor Steinhausen 1848. márc. 27.: F. Hann, 1848. máj. 5.: Th. Steinhausen, 1848. okt. 2.: Jakab Rannischer. Kiadó, W. H. Thierry'sche Buchhandlung, 1838. k.n., 1.sz.: Johann Gott, 1840. jan. 3.: Martin Edler von Hochmeister'schen Erben, Th. Steinhausen. Ny. S. Filtsch, 1838. k.n., 1.sz.: J. Gott, Kronstadt, 1840. jan. 3.: Martin Edler von Hochmeister'sche Erben. 8r. 1840. jan. 3.: 4r. – Utolsó sz. 1863. k.n., 8.sz.

Nyh. 1844. 98.sz. nem készült, 1848. aug. 18., 69.sz.=66.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1833. l. k. 1-2.sz.=ts.; ll.k. 1.sz.=ts.; 1834. 2.sz.=ts.; 1838. 1.sz.=ts.; 1840-1841. évenként 1-102.sz.=ts.; 1842-1843. évenként 1-103.sz.=ts.; 1844. 1-104.sz.=ts.; 1845. 1-103.sz.=ts.; 1846. 1-104.sz.=ts.; 1847. 1-103.sz.=ts.; 1848. 1-101.sz.=ts.; 1849. 8., 10-11., 18.sz. – EK: 1833-1838.=ts.; 1849. 1-19.sz.=ts. – FSZEK: 1833-1834.=ts. – KPK: 1834.=ts. – KSHK: 1833. l.k.=ts. – OK: 1833-1838.=ts. – X X Debrecen EK: 1848. 1-24., 27-65., 67-74., 77-83., 87-98., 100-101.sz. – Sárospatak: 1833. l.k.=ts. – X X X Bucureşti: 1833.=ts. – Cluj-Napoca AK: 1833.=ts. – Zagreb: 1837. 1-2.sz.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 678.p.

Főlap

– Der Siebenbürger Bote, [1833]-1848.

TársIap

– [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849.]

– Anhang zur TranssiIvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1840.

– Anzeige kritischer Beobachtungen, zur Erweiterung dramatischer Kenntnisse, 1791.

– Beilage zum Kriegsboten, 1789-1791.

– Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelsthätigkeit, 1840.

– Deutsches Volksblatt für Landwirschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1844-1847.

– Gratis=beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

– Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1848-1849.

– [Siebenbürger Bürgerblatt, 1838-1839.]

– Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1795-1805.

Trnavski Posel. Trnava. 1848-1849. Megj. hetenként.

Nem található. Eml. Kereszty.

Tudakozási és Árverési Hírlap. Egyk.eln. Eml. Hírn 1837. dec. 22. Eredeti címe, Kunschafts= und Auctionsblatt.

420.

Tudományos Gyűjtemény. Pest. 1817. jan.-1841. dec. Megj. havonként. Szerk. Fejér György, 1818. jan.: Thaisz András, 1828. jan.: Vörösmarty Mihály, 1833. jan.: Horvát István. Kiadó, Ny. Trattner János Tamás, 1824. ápr.: Trattner Mátyás, 1828. jan.: Trattner – Károlyi. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1817-1841. évenként 1-12.sz.=ts. – AK:=ts. – EK+:=ts. – EöK: 1817-1818.=ts.; 1819. 1-4., 9-12.sz.; 1820.=ts.; 1821. 1-8.sz.; 1822-1831.=ts.; 1832. 1-4., 9-12.sz.; 1833-1841.=ts.; – FSZEK:=ts. – HtK: 1817.=ts.; 1825.=ts.; 1827-1828.=ts.; 1833.=ts. – KEK: 1817-1822.=ts.; 1825-1826.=ts.; 1828-1829.=ts.; 1831.=ts.; 1833-1834.=ts. – KKK:=ts. – MEKK:=ts. – NM: 1817-1838.=ts.; 1840.=ts. – OEK:=ts. – OK:=ts. – PIM:=ts. – RGy:=ts. – SZM:=ts. – TtM: 1817-1818.=ts.; 1819. 3-5., 8., 12.sz.; 1820.=ts.; 1821. 1., 7., 9.sz.; 1822-1840.=ts. – X X Debrecen EK:=ts. – RK:=ts. – Eger:=ts. – Gödöllő: 1817-1822.=ts.; 1823. 2-12.sz.; 1824-1830.=ts.; 1831. 1-10.sz. – Gyöngyös:=ts. – Kalocsa:=ts. – Kecskemét: 1817-1831.=ts.; 1833-1838.=ts. – Keszthely: 1817-1828.=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pápa:=ts. – Pécs EK:=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ÁL: 1817-1830.=ts.; 1832-1833.=ts.; 1835-1841.=ts. – ELK:=ts. – Szeged EK:=ts. – Szombathely PK: 1817-1839.=ts. – Vác: 1817-1839.=ts. – Zirc:=ts.

Megjegyzés

– Előszó. 1817. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 88-91.p.

Tartalomjegyzék – L. Petrik II. 17-36.p.

Szép Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. 1828: Koszorú. Alcím, 1828: Szép Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez. Pest. 1821-1841. Megj. évenként. Szerk. Szemere Pál, 1828: Vörösmarty Mihály. Kiadó, Ny. Trattner János Tamás, 1825: Trattner Mátyás, 1835: Trattner – Károlyi. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1821-1841.=ts. – AK: 1821-1822.=ts.; 1838.=ts.; 1840.=ts. – EK: 1821-1839.=ts. – FSZEK: 1833.=ts. – KKK: 1821-1825.=ts.; 1833-1834.=ts.; 1836.=ts.; 1838.=ts. – NM: 1837-1841.=ts. – OK:=ts. – PIM: 1822.=ts.; 1829-1841.=ts. – SZM: 1828.=ts.; 1832-1833.=ts. – X X Debrecen EK:=ts. – RK: 1821.=ts.; 1823.=ts.; 1825.=ts.; 1835-1838.=ts.; 1841.=ts. – Eger: 1822.=ts.; 1826-1831.=ts. – Kalocsa: 1833-1836.=ts.; 1841.=ts. – Kecskemét: 1824.=ts.; 1830-1831.=ts.; 1833.=ts. – Keszthely:=ts. – Miskolc LJK:=ts. – Pannonhalma: 1821-1839.=ts. – Pápa: 1821-1822.=ts.; 1827.=ts.; 1829.=ts.; 1834.=ts. – Sárospatak: 1821-1822.=ts. – Sopron ÁL:1823-1830.=ts.; 1839.=ts. – ELK:=ts. – Szeged SK:=ts. – Szombathely ÁL: 1828-1833.=ts. – PK: 1832-1833.=ts.; 1835-1838.=ts. – Vác: 1829.=ts. – Zirc: 1821-1823.=ts.; 1825-1826.=ts.; 1828-1833.=ts.; 1838.=ts.

Megjegyzés

– A fenti kiadvány évkönyv, a bibliográfiák eddig folyóiratnak tekintették.

Tartalomjegyzék – L. Petrik I.köt. 32-34.p.

Tudományos Hadász. H.n. 1837. Újságtervezet. Eml. A magyar sajtótörténet ... bibliográfiája. (Bp. 1972.) 75.p.

421.

Tudománytár. Buda. 1834. ápr.-1844. dec. Megszűnt. Megj. negyedévenként, 1839. jan.: havonként. Új folyam, 1837. 1.sz.-tól A/Értekezések, B/Literatura. Szerk. Schedel [Toldy] Ferenc, 1836. 9.sz.: Csató Pál, 1837. 1.sz.: Luczenbacher János és F. Almási Balogh Pál. Kiadó, Magyar Tudós Társaság. Ny. Egyetemi. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1834. 1-4.sz.=ts.; 1835. 5-8.sz.=ts.; 1836. 9-12.sz.=ts.; 1837. 1-2.sz.=ts.; 1838. 3-4.sz.=ts.; 1839-1844. évenként 1-12.sz.=ts. – AK:=ts. – EK:=ts. – HtK: 1834.=ts. – KSZEK: 1837-1838.=ts.; 1839. 5-6.sz.; 1840. 8.sz.; 1843.=ts. – MEKK: 1834.=ts.; 1835. 6-7.sz.; 1836. 10.sz.; 1839. 3., 5-6.sz.; 1840. 6-8.sz.; 1841. 9-10.sz.; 1842. 6., 12.sz.; 1843.=ts.; 1844. 8.sz. – OK:=ts. – NM:1834-1843.=ts. – X X Debrecen EK:=ts. – RK:=ts. – Gödöllő: 1834-1837.=ts. – Gyöngyös:=ts. – Győr PK: 1834-1838.=ts. – Keszthely: 1834-1837.=ts.; 1842.=ts.; 1843. 1-6.sz. – Pécs EK: 1834-1835.=ts. – Sárospatak:=ts. – Sopron ÁL: 1835-1837.=ts.; 1839-1844.=ts. – ELK: 1834-1838.=ts.; 1841-1843.=ts. – Szeged EK:=ts. – Szombathely ÁL: 1834-1839.=ts.; 1840. 1., 3-4.sz. – PK: 1834.=ts.; 1840.=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts. – X X X Subotica: 1834-1836.=ts.

Megjegyzés

– Vezérszó. Bevezetés az 1834. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 105-106.p.

Tartalomjegyzék – L. Petrik III.köt. 691-695.p.

422.

A' Tudós Palótz. avagy' Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógorurához írtt levelei. Buda. 1803. k.n.-1804. k.n., 6.sz. Megj. havonként. Szerk. Gaál György. Kiadó, Ny. Hartleben Konrád Adolf. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1803. 1-4.sz.=ts.; 1804. 5-6.sz.=ts. – X X X Prešov Ev. Lyc.:ts.

423.

Týdenník. aneb Cýsaršké Králowské Národnj Nowiny, 1817. jún. 6.: Týdenník, aneb Presspurské Slowenské Nowiny. Prešspurk. 1812. júI. 3-1818. jún. 30. Megj. hetenként. Szerk. Juraj Palkóvič. Kiadó, Cerwen. Ny. Belnay örökösök 8r.

Nyh. 1816. 13.sz. nem készült.

Lelőhely

Bratislava Lyc.: 1813. 1-25.sz.; 1814. 1-52.sz.=ts.; 1815. 1-51.sz.; 1816. 1-52.sz.=ts.; 1817. 1-52.sz.=ts.; 1818. 1-25.sz.=ts. – Martin: 1813. 1-32., 34-51.sz.; 1814. 1-42., 44., 47., 50-52.sz.; 1816-1818.=ts. – Zagreb: 1812. 1-26.sz.=ts.; 1816-1817.=ts.

Týdenník aneb Presspurské Slowenské Nowiny – L. Týdenník, aneb Cýsarské Králowské Národnj Nowiny

424.

[Úi] Az Újj Bétsi Magyar Múzsa. 1793. k.n., 2.sz.: Magyar Múzsa. Béts. 1793. k.n., 9.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Pántzél Dániel. Ny. "Bétsben". 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1793-1794. 1-9.sz.=ts. – FSZEK: 1-5., 7-8.sz. – OEK:=ts. – RGy: I-4., 6-7.sz.

Megjegyzés

– Nagy Sándor, K.: Sándorfi József ... 1793-ban Az Újj Bétsi Magyar Múzsa kiadója. = VÚ 1884. 2.sz. 17-18.p.

Főlap

– [Bécsi] Bétsi Magyar Merkurius, 1793-1798.

– Magyar Merkurius, 1793.

Társlap

– [Bécsi] A' Bétsi Magyar Bibliotheca, 1793-1794.

425.

Az Új Holmi. Pest. 1810. jan.-1810. febr. Megj. havonként. Szerk. Czinke Ferenc. Ny. Trattner Mátyás. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. – FSZEK: 1.sz.

Megjegyzés

– Az egész folyóiratot a szerkesztő írta.

– Az OSZK példány 2.sz., 3. pagináján Horvát István (autogr) írása, "A' Hirsch halálára íratott Verséből Czinke Profeszszornak készítette Vitkovics Mihály Barátunk. E' mellé Szemére Palink Recensiót készített, melly Kultsár István újsága mellett fog megjelenni."

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 485.p.

426.

Der Ungar. 1846. jan. 2.: Der Ungar, Zeitschriftliches Organ für magyarische Interessen, für Kunst, Eleganz, Literatur. Theater und Mode. 1848. okt. 1.: Der Ungar. Időközben 1848. júl. 7-én Pesther Reichstags-Zeitung Ergänzungsblatt zum "Ungar". 1849. máj. 1.: Der Ungar, Allgemeine Zeitung. 1849. máj. 5.: Der Ungar, Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik. Fedőlap- és alcím 1843. jan. 2-1843. dec. 30-ig és 1846. jan. 2-1848. jún. 29-ig Zeitschriftliches Organ für magyarische Interessen, für Kunst, Eleganz, Literatur, Theater und Mode, 1848. okt. 1.: Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik, 1849. máj. 1.: Allgemeine Zeitung, 1849. máj. 5.: Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik. Pesth. 1842. jan. 1-1849. júl. 3. Megj. naponként. Új folyam, 1848. okt. 1-től. Szerk. Hermann Klein. Fel.szerk. 1848. okt. 1.: Gustav Zerffi. Társszerk. Johann Bangya und H. Klein, 1848. nov. 9.: J. Bangya. Főmunkatárs, 1842. jan. 1-1842. jan. 17-ig Carl Beck. Kiadó, Hermann Klein, 1848. okt. 1.: Vazul Kozma. Ny. Egyetemi, 1845. jan. 1.: Trattner – Károlyi, 1846. jan. 2.: Josef Beimel, 1848. júl. 1.: Rudolf Eisenfels, 1848. okt. 1.: Vazul Kozma. 4r., 1849. jan. 3-án 2r., 1849. jan. 4.: 4r., 1849. máj. 1.: 2r. FI.

Nyh. 1842. aug. 6., 170.sz.=180.sz.; 1842. 232.sz. nem készült, 1845. márc. 26., 71.sz.=72.sz.; 1845. máj. 28., 124.sz.=125.sz.; 1845. nov. 22., 277.sz.=278.sz.; 1848. jún. 24., 146.sz.=147.sz.; 1848. szept. 10., 210.sz.=211.sz.; 1848. dec. 14., 63.sz.=64.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1842. 1-148., 150-165., 167-301.sz.; 1843. 150-302.sz.; 1844. 1-149.sz.; 1845. 1-308.sz.=ts.; 1846. 1-44., 46-307.sz.; 1847. 1-301.sz.=ts.; 1848. 1-227.sz., szept. 29.=ts.; 1848. okt. 1., 1-78.sz.; 1849. 1-126.sz. – EK: 1845. 212., 240., 242-299., 301-308.sz.; 1848. 1-50., 53-63., 65-116., 118-120., 122., 124-131., 133., 135., 138., 140-141., 145-146., 149-150.sz. – FSZEK: 1842. 1-26., 28-34., 36-52., 54-132., 134-296., 299-301.sz.; 1843. 1-302.sz.=ts.; 1844. 1-304.sz.=ts.; 1845. 1-125., 127-308.sz.; 1846. 1-127., 130-141., 143-307.sz.; 1847. 1-207., 210-301.sz.; 1848. 155-203.sz. – HtK: 1848. 71-74., 76., 79., 81., 85., 91-92., 115.sz.; okt. 1., 11., 13., 17., 19-20., 22-23., 26., 30., 36-37., 52-53., 55.sz. – PIM: 1844. 4-29., 32-149.sz.; 1845.=ts.; 1846. 1-307.sz.=ts.; 1847. 1-105., 107-135., 137-301.sz.; 1848. 1-277.=ts.; okt. 1-6., 8-78.sz. – X X Debrecen EK: 1844. 150-304.sz.; 1845. 1-52.sz. – RK: 1849. 125.sz. – Keszthely: 1844. 1-149.sz. – Pannonhalma: 1842. 1-74.sz. – Pécs EK: 1847.=ts. – Szeged SK: 1849. 10., 114-131.sz.

Társlap

– Literatur=Blatt, 1844.

– Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst u.s.w., 1846-1848.

– Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Literatur, Kunst, der Industrie und des Handels, 1844-1845.

Ungarische Agrikultur Zeitung. Pressburg. 1778. Egyk.eln. Eml. Sándor István: Magyar könyvesház. Ebben a Megj. éve 1783. Eredeti címe, Königlich-Hungarische Agrikultur Zeitung.

Ungarische Historische Bibliothek. Pest. 1789. Könyvkereskedői katalógus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 375.p.

427.

Der Ungarische Israelit. Alcím 1848. jún. 30-ig, Wochenschrift zur Beförderung des politischen, sozialen und religiösen Fortschrittes unter den ungarischen Israeliten. Pest. 1848. ápr. 15-1848. szept. 26. Megj. hetenként. 1848. szept. 26., 35.sz.: havonként. Szerk. Ignaz Einhorn. Kiadó 1848. jún. 30-ig Gustav Kilian. Ny. Joseph Beimel, 1848. jún. 30.: Basil Kozma, 1848. szept. 26.: Rudolf Eisenfels. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 1-12., 35.sz.

Megjegyzés

– Einhorn Ignác [Horn Ede] hetilapjának magyar nyelvű kiadását tervezte. – L. uo. 1848. I. 6.sz.

428.

Ungarische Miscellen. Alcím, Aus dem Archiv für Geographie, Historie, Staatsund Kriegskunst. Wien. 1817. k.n.-1818. k.n., 3.sz. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Anton Strauss. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1817. k.n., 1.sz.=ts.; 1818. k.n., 2-3.sz.=ts. – EK:=ts. – RGy: 1817.=ts.; 1818. 3.sz. – X X Debrecen EK:=ts. – Eger: 1818. 3.sz. – Keszthely:= ts. – Pápa: 1818. 2.sz. – Sárospatak:=ts. – Vác:=ts. – Zirc:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt. 755.p.

429.

Ungarische Oekonomische Zeitung. Pozsony. 1789. júl. "közepe". Szerk. Szabó Sándor.

Nem található. Az 1.számot eml. Neuer Kurír 1789. júl. 18.; Ofnen und Pester Frag= und Kundschaftsblatt 1789. júl. 16.; Kósa János: A neuer Kurír ... és Ungarische Oekonomische Zeitung. = MKsz 1941. 156. és 390.p.

430.

Ungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten. 1792. jan. 4.: Hungarische Staats und Gelehrte Nachrichten. Ofen. 1787. jan. 3-1797. dec. 31. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Jacab Schickmayer. Ny. Catharina Landererin, Wittwe, 1797. júl. 5.: Egyetemi. 4r.

Nyh. 1793. jún. 19., 8.sz.=48.sz.; 1794. febr. 22., 51.sz.=15.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1787. 1-101.sz.=ts.; 1789. 31-38.sz.; 1792. 23.sz.; 1792.[!] 34.sz. (PressbZ 1794. 9.sz.-hoz kötve.) – AK: 1787. 1-51.sz.; 1790. 1-52.sz. – EK:1787.=ts.; 1788. 1-103.sz.=ts.; 1789. 1-4., 6-79., 81-102.sz.; 1790. 1-91., 93-103.sz.; 1791. 1-23., 25-103.sz.; 1792. 1-75., 77-83., 85-100.sz.; 1793. 1-68., 70-102.sz.; 1794. 1-43., 45-51.sz. – FSZEK: 1797. 54., 56-57., 59-60., 62-64., 66-69., 71-74., 76-77., 80-81., 83-85., 87-90., 93., 95-98., 100-101., 103-104.sz. – X X Sárospatak: 1790. 1-51., 54-56., 58-68., 71-74., 76-78., 82-94., 96-98., 100-102.sz. – Sopron ELK: 1797. 1-104.sz.=ts. – Zirc: 1787. 1-50., 52-58., 60-79., 81-100.sz.; 1788. 1-51.sz. – X X X Dolný Kubin: 1788.=ts.

Megjegyzés

– A fejlécen Magyarország címere a Koronával és lombokkal, 1792. jan. 4.: a Korona, karddal és jogarral.

Társlap

– [Beilage] Beylage zum ... Stück der "Ungarische Staats und Gelehrten Nachrichten," 1787-1794.

Utóbb Ofner Zeitung, 1798-1799.

Ungarisches Magazin – L. Ungrisches Magazin

431.

Ungarn und Deutschland. Alcím, Tageblatt. 1848. júl. 24.: Interesse beider Nation. Wien. 1848. júl. 5-1848. aug. 30. Megj. hetenként hatszor. Fel.szerk. Nikolaus Töltényi. Kiadó, Hugel Jasper und Manz. Ny. Franz Schmid, Pressburg. 4r.

Nyh. 1848. júl. 10., 3.sz.=5.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1-22., 24-33., 35-47.sz. – HtK: 10.sz. – X X Esztergom: eredeti pld. 1-22., 24-33., 35-47.sz.

432.

Ungarn und seine Völker in Original-Abbildungen. Alcím, Geographisch-ethnographische und historische Zeitschrift. Pesth. 1846. k.n., 1.sz. Megj. havonként. Szerk. Alexius Fényes, Johannes Luczenbacher und Emmerich Vahot. Kiadó, Emmerich Vahot. Ny. Josef Beimel. Haránt 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. – NM:=ts.

Megjegyzés

– Magyarföld és Népei Eredeti Képekben c. folyóirat részben azonos szövegváltozata. Ford. Henszelmann, Emmerich.

Ungarns Morgenröthe – L. Morgenröthe

433.

Ungrische Miscellen. Pesth. 1805. febr.-1807. k.n., 5.sz. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Johann Karl Lübeck. Ny. Konrád Adolf Hartleben. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1805. 1-3.sz.=ts.; 1806/1807. 4-5.sz.=ts. – AK: 1805. 1-2.sz. – EK:=ts. – FSZEK: 1805. 1.sz. – RGy: 1805.=ts. – X X Pannonhalma: 1805. 1.sz. – Vác: 1805.=ts. – Zirc:=ts.

434.

Ungrisches Magazin. 1791. k.n., 1.sz.: Neues Ungrisches Magazin. Fedőlapcím,

Ungrisches Magazin, oder Beyträge zur vaterländischen Geschichte, Erdebeschreibung, und Naturwissenschaft, 1792. k.n., 1.sz.: Ungrisches Magazin, oder Beyträge zur ungrischen Geschichte, Geographie, Naturwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Pressburg. 1781. szept. 1-1798. k.n., 4.sz. Megszűnt. Megj. negyedévenként, 1791. k.n., 1.sz.: félévenként. Szünetelt, 1784-1786. évben, 1787. 4.sz.-1791. 1.sz.; 1793., 1795-1797. évben. Új folyam, 1791. 1.sz.-tól. Szerk. Carl Gottlieb Windisch. Kiadó, Anton Löwe, 1791. k.n., 1.sz.: Schauffische Kunsthandlung. Ny. Anton Löwe, 1791. k.n., 1.sz.: Ignaz Alberti in Wien. 8r. Fl. Tj.

Lelőhely

Budapest. OSZK+: 1781-1783. és 1787. évenként 1-4.sz.=ts.; 1791. 1.sz.=ts.; 1792. 2.sz.=ts.; 1794. 3.sz.=ts.; 1798. 4.sz.=ts. – AK: 1791-1792.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KKK: 1781-1783. és 1787.=ts. – KSHK: 1781.=ts. – NM: 1781-1782. és 1787.=ts. – OK: 1781. 1-2.sz. – X X Debrecen RK: 1781-1783. és 1787.=ts. – Kalocsa: 1781-1783. és 1787.=ts. – Keszthely: 1781-1783. és 1787.=ts. – Pannonhalma:=ts. – Sárospatak: 1781-1783. és 1787.=ts. – Szeged EK: 1781.=ts.; 1787. 4.sz. – Vác: 1781. 1-2.sz.; 1782. 2.sz. – Zirc: 1781-1783. és 1787.=ts.; 1791-1792.=ts. – X X X Cluj-Napoca AK: 1781.=ts.; 1782. 1-3.sz. – EK: 1791-1798.=ts. – Zagreb: 1781.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 635-638.p.

Ungvári Értesítő.Ungvári Hirdetményi Lap. Kassa. 1845-1849. között.

Nem található. Eml. Kereszty. Feltételezhető, hogy a két cím a Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap c. ugyancsak nem található kiadvány egykorú elnevezése.

Ungvári Hirdetményi Lap – L. Ungvári Értesítő

435.

Unterhaltungen aus der Gegenwart. Alcím, Periodische Schrift in zwanglosen Heften. Hermannstadt. 1848. máj. 8-1848. okt. 11. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Rudolf Krabs. Ny. Heinrich Schmidt. 8r.

Lelőhely

Cluj-Napoca AK: 2-5., 9-10., 13., 20.sz. – EK Apor Gyűjt.: 1-20.sz.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 715.p.

436.

Unterhaltungen aus der Geschichte Siebenbürgens. Hermannstadt. 1840. aug. 1., 9.sz.-1843. k.n., 15.sz. Megj. nincs feltüntetve. Szünetelt, 1840. okt. 1-1841. jan. 31.; 1841. febr. 28-1843. k.n., 15.sz. Szerk. J. K. Benigni v. Mildenberg. Kiadó, Thierry'sche Buch= und Kunsthandlung. Ny. Georg v. Glosius. 8r.

Lelőhely

Aiud: 1840. 9-10., 11-12.sz.; 1841. 13-14.sz.=ts.; 1843. 15.sz.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 231.p. az 1839-1841. évről. Szerinte indult 1839-ben.

437.

Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung. 1813. jan. 1.sz.: Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung. 1814. febr. 15.: Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1812. jan.-1826. dec. 29. Megszűnt. Megj. hetenként, 1813. jan. 1.sz.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, nincs feltüntetve. Ny. nincs feltüntetve, 1813. jan. 1.sz.: Peter Simon Weber und Sohn, 1820. jan. 7.: E. Karl Snischek, 1826. jan. 5.: Belnay's Erben. 8r., 1826. jan. 5.: 4r.

Nyh. 1814. jún. 7., 44.sz.=45.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1812. I. 1-51.sz.=ts.; 1813. l-II. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1814-1816. évenként 1-103.sz.=ts.; 1817-1818. évenként 1-102.sz.=ts.; 1819-1820. évenként 1-104.sz.=ts.; 1821. 1-103.sz.=ts.; 1822. 1-104.sz.=ts.; 1823. 1-51., 59-62., 67-68., 71-72., 74-76., 78-79., 81., 84-87., 89., 94-97., 99-100., 102-103.sz.; 1825-1826. évenként 1-103.sz.=ts. – FSZEK: 1813. I. 2-8., 10-22., 42., 46., 48.sz.; II. 14-44., 46-49.sz.; 1815. 1., 3., 5-9., 11., 13-14., 16-21., 23-28., 30., 34., 36-47., 49-50.sz.; 1816. 1-27., 29-44., 52-56., 58-70., 74-103.sz.; 1818. 1-51.sz.; 1820. 28-32., 36-37., 39., 41-44., 46-47., 49., 52.sz. – OK: 1814. 1-15., 17-88., 90-103.sz.; 1815.=ts.; 1816. 1-23., 25-50., 52-51., 63-88., 90-103.sz.; 1817.=ts.; 1818. 1-102.sz.; 1819. 1-95.sz.; 1820. 1-69., 71-104.sz. – X X Eger: 1812. I. 1-2., 4-51.sz.; ll. 1-14.sz. – Győr PK: 1813. 37.sz.; 1814. 5-73., 75-102.sz. – Pannonhalma: 1813. l-lI.=ts.; 1815-1816.=ts. – Pápa: 1818. 1-28., 30-62., 72-76., 80-102.sz.; 1821. 1., 3-53.sz. – Vác: 1813. I. 1-10., 13-14., 23., 45., 49., 51-52.sz.; ll. 1-2., 4-6., 8-10., 12-18., 20-22., 25-28., 30-32., 37., 40-42., 45-47., 50-52.sz.; 1814. 1-30., 32., 35-49., 51-58., 60-71., 73-91., 94-100., 102-103.sz.; 1815. 1-30., 33-76., 78-79., 82-103.sz. – Zirc: 1817. 53-68., 70-82., 84-89., 91-100.sz.; 1818. 1-28., 30-34., 36-102.sz.; 1819.=ts.; 1820. 1-52.sz. – X X X Bratislava ÁL: 1813-1815.=ts.; 1818-1820.=ts. – Zagreb: 1813. I. 1-19., 21-24., 26-42., 45., 47-52.sz.; ll. 1-9., 11-52.sz.; 1815. I. 1-34., 36-50.sz.; 1816. 52-59., 61-81., 83-103.sz.; 1817. 1-10., 13-23., 25-62., 65-67., 70., 72-73., 75-77., 80-81., 85-88., 91-102.sz.; 1821. 1-4., 6., 8-16., 18-19., 21-22., 25-34., 36-57., 60-64., 66-70., 72-75., 77-91., 94-99., 101-103.sz.; 1824. 31-61., 63-101., 103-104.sz.; 1825. 51-52., 54-58., 61-67., 69-81., 83-90., 92-103.sz.; 1826. I. 1-4., 6-11., 14-21., 23-39., 41-42., 51.sz.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

TársIap

– Kriegsbegebenheiten, 1805-1814.

Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung – L. Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung

438.

Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität. 1838. jan. 5.: Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. Kronstadt. 1837. jún., 3.sz.-1848. nov. 20. Megj. hetenként. Szünetelt, 1848. nov. 21-1853. k.n., 1.sz. Szerk. Kiadó, Johann Gött, Wilchelm Németh. Ny. Johann Gött. – Utolsó sz. 1857. júl. 1.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1837. 3-13.sz.; 1838-1847. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848. 1-46.sz.=ts. – EK: 1842. l.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK: 1838-1839.=ts.; 1840. 1-26., 28-31., 33-41., 43-52.sz.; 1841. 1-5.sz.; 1842-1844.=ts.; 1845. 1-27., 29-52.sz.; 1846. 1-14., 16-52.sz.; 1847.=ts.; 1848. 1-7., 9-44., 46.sz.

Főlap

– Kronstädter Zeitung, 1849.

– Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

– Beilage zu den Blättern für Geist Gemüth und Vaterlandskunde, 1845.

– Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt, 1838-1839., 1846-1847.

– Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt, 1843-1845.

– Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt, 1840-1842.

– Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie, 1838.

– Der Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.

439.

Uránia. Pest. 1794. szept.-1795. ápr. Megj. negyedévenként. Ny. Gottlieb Antal, Vác. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1794. 1-2.sz.=ts.; 1795. 3.sz.=ts. – AK:=ts. – PIM: 1794. 2.sz. – X X Debrecen RK:=ts. – Kalocsa: 1794. 1.sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma: 1794.=ts. – Pécs: 1794. 2.sz. – Sárospatak: 1794. 2.sz.; 1795.=ts. – Sopron ELK: 1794. 2.sz.; 1795.=ts. – Szeged SK: 1794.=ts.

Megjegyzés

– A szerk. és kiadó Kármán József, Pajor Gáspár, nevüket a folyóiratban nem tüntették fel, eml. Rózsa Bódog. i.m. Szerinte az "Uránia háromnegyedét Kármán József írta."

– Az Uránia "Bévezetés"-e megj. Némedi Lajos és Némedi Lajosné Dienes Éva: Kármán József válogatott művei. Bp. 1955. 69-74.p.

– Bévezetés. 1794. 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 74-80.p.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 719.p.

440.

Utasító. Pest. 1840. aug. 23-1840. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Munkácsy János. Kiadó, Ny. Beimel József. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840. 1-6., 22., 26., 31-32., 37., 39., 47.sz. (Sürgönyhöz kötve.) – OK: 17., 28., 33-36., 38., 40-45., 49-52.sz. (Literariai Csarnokhoz kötve)

Főlap

– Sürgöny, 1840.

Társlap

– Literariai Csarnok, 1840.

441.

Vallásbarát. Fedőlap és alcím, Vallásbarát, vagy is elme 's szívképző munkálatok gyűjteménye. A' keresztény év. Olaszból a' velencei kiadás szerint. Pest, 1845. júl.: Buda, 1845. okt.: Pest. 1843. jan.-1845. dec. Megj. havonként. Szünetelt, 1843. febr.-1845. jan. Szerk. Kiadó, Gyarmathy Chrysostomos János. Ny. Beimel József, 1845. júl.: Egyetemi, 1845. okt: Trattner – Károlyi. 8r. Tj. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1843. I.köt. jan.=ts.; 1845. II.köt. febr.-ápr.; III.-köt. júl.-szept.=ts.; IV.köt. okt.-dec.=ts. – EK: 1845. II.köt. márc.-ápr. – X X Kalocsa: 1843.=ts.; 1845. ll.köt. febr.-ápr. – Vác: 1843.=ts.; 1845. II.köt. febr.-márc. – X X X Nitra: 1843.=ts.; 1845. II-IV.köt. febr.-dec.=ts.

Megjegyzés

– A fordító neve, valamint az eredeti olasz munka szerzője és a mű címe ismeretlen.

– A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

442.

Vallási és Egyházi Tár. 1833. 4.sz.: Egyházi Tár. Pest, 1835. 6.sz.: Pozsony, 1836. 7.sz.: Pest. 1832. k.n.-1839. dec. Megszűnt. Megj. félévenként, 1834.: évenként, 1836.: félévenként, 1838. jan.: havonként. Új folyam 1835. 6.sz.-tól. Szerk. Guzmics Izidor, 1839. okt. 14.: Briedl Fidél. Kiadó, 1835. 6.sz.: Beimel József. Ny. Beimel József, 1835. 6.sz.: Belnay-örökösök, Pozsony, 1837. 9.sz.: Beimel József. Pest. 8r. Cl. Tj.

Nyh. 1835. 7.sz.=8.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1832. 1-2.sz.=ts.; 1833. 3-4.sz.=ts.; 1834. 5.sz.=ts.; 1835. 6.sz.= ts.; 1836. 7-8.sz.=ts.; 1837. 9-10.sz.=ts.; 1838. I. 1-6.sz.=ts.; ll. 1-6.sz.=ts.; 1839. l. 1-6.sz.=ts.; ll. 1-6.sz.=ts. – EK:=ts. – EöK: 1832-1835.=ts.; 1838-1839.=ts. – KKK: 1832-1838.=ts.; 1839. I. 1-6.sz.=ts. – OK: 1832-1837.=ts. – X X Debrecen RK: 1832-1834.=ts.; 1837-1839.=ts. – Eger: 1832-1833.=ts.; 1836-1839. l.=ts. – Kalocsa: 1835.=ts.; 1837-1839.=ts. – Pécs EK: 1834.=ts.; 1836-1839.=ts. – Sárospatak: 1832-1838.=ts. – Szeged EK:=ts. – Szombathely PK: 1832-1833.=ts.; 1837-1839.=ts. – Vác: 1832-1835.=ts.; 1837-1838.=ts. – Zirc.=ts.

Második kiadás 1832. 1.sz. (L. Zoltványi L. I.: Guzmics Izidor életrajza 290.p.)

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 584-586.p.

443.

A' Való czímű katonai lap' programmja. Pest. 1849. jún. Megj. hetenként négyszer. Szerk. Kecskeméthy Aurél. 2r.

Lelőhely

OSZK: 1.sz. – FSZEK: Kisnyomtatványok gyűjteményében; Cluj-Napoca EK

444.

Vasárnapi Újság. Fedőlap- és alcím 1848. jún. 19-ig; Közhasznú ismeretek' terjesztésére. Kolozsvár. 1834. ápr. 6-1848. nov. 9. Mutatványszám, 1834. febr. 22. Megj. hetenként. Új folyam, 1848. jún. 23., 7.sz. Szünetelt; 1838. szept. 30-1838. okt. 14-ig. Szerk. Brassai Sámuel, 1838. júl. 1.: Erdélyi Híradó Szerkesztősége, Méhes Sámuel, 1838. okt. 14.: Brassai Sámuel. Kiadó, Erdélyi Híradó Szerkesztősége, Méhes Sámuel, 1847. jan. 10.: Brassai Sámuel. Ny. Erdélyi Híradó Intézet Nyomdája, 1847. jan. 3.: Ev. Ref. Főoskola Könyvnyomó Intézete, 1848. júl. 23.: Főtanoda Nyomdája. 4r. Tj. FI.

Nyh. Nem készült, 1835. 66.sz.; 1843. 503.sz.; 1844. 555.sz. – Hibás, 1848. ápr. 16., 724.sz.=725.sz.; 1849. ápr. 23., 725.sz.=726.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1834. 1-39.sz.=ts.; 1835. 40-72., 76-90.sz.; 1836. 91-141.sz.=ts.; 1837. 142-193.sz.=ts.; 1838. 194-244.sz.=ts.; 1839. 245-295.sz.=ts.; 1840. 296-321.sz.; 1841. 348-399.sz.=ts.; 1842. 400-451.sz.=ts.; 1843. 452-504.sz.=ts.; 1844. 505-555.sz.=ts.; 1845. 556-607.sz.=ts.; 1846. 608-658.sz.=ts.; 1847. 659-709.sz.=ts.; 1848. l. 710-733.sz.=ts.; ll. 7., 9., 12., 16., 25., 29., 31.sz. – AK: 1834.=ts.;1835. 40-90.sz.=ts.; – EK: 1834.=ts.; 1846.=ts.; 1847. 659-679., 682-689., 690-709.sz. – FSZEK: 1840. 297-308., 310., 312-320.sz. – OK: 1836. 91-114., 116-141.sz.; 1838.=ts. – RGy: 1842. 417-439., 441-446., 448., 451.sz.; 1843. 452-453., 455-485., 487-502.sz.; 1844. 507-513., 525-544., 546-548.sz.; 1845. 556-576., 580-583., 589-591., 593., 595.sz.; 1847. 662-667., 670-681., 683-689., 691-709.sz. – X X Debrecen EK: 1834.=ts.; 1835. 40-46., 49., 51-52., 62., 65., 67., 69-71., 74-86., 88-89.sz.; 1836. 92-94., 98., 101-104., 110-112., 114-115., 117., 120., 123-129., 131-134., 136., 138-139.sz.; 1837. 142-167.sz.; 1838. 194-219.sz.; 1840. 326., 328-346.sz.; 1841. 348-366., 368-373.sz.; 1848. I. 711-712., 717-719., 725-726.sz.; ll. 12.sz. – RK: 1840. 296-347.sz.=ts.; 1841.=ts.; 1848. II. 31-32., 34-35., 37-38.sz. – Eger: 1834.=ts.; 1836-1843.=ts.; – Kecskemét: 1834. 13-39.sz.; 1835. 40-64., 66-90.; 1836.=ts.; 1838. 194-212., 214-244.sz.; 1839. 245-269., 271-295.sz.; 1840.=ts. – Sárospatak: 1845. 50-52., 54., 59-61., 63-65., 67-68., 70-82., 84., 86-87.sz. – X X X Cluj-Napoca AK: 1834-1848. l.=ts. – EK: 1848. II. 1-38.sz.=ts. – EK Apor Gyűjt.: 1848. l.=ts.; II. 5-34.sz.

Megjegyzés

– "Figyelmeztetés a Vasárnapi Újságot 1838. júl. 1-1838. szept. 30-ig szerk. az Erdélyi Híradó Szerkesztősége." = VÚ 1838. II. 219.sz.

– "A' Vasárnapi Újság ezentúl ... csak külön magára kapható..." kezd. közlem, szerint az Erdélyi Híradó nélkül. = VÚ 1846. 654., 656.sz.

– A Vasárnapi Újság segédszerkesztője 1848-ban Már Ludwig. = Ungar 1848. II. 195.sz. 1923.h.

Főlap

– Erdélyi Híradó, 1828-1848.

– Kolozsvári Híradó, 1848.

Társlap

– Nemzeti Társalkodó, 1830-1844.

445.

Das Vaterland. 1847. jan. 2.: Hazánk. Alcím, Belletristisch – commercielle Zeitschrift, 1847. jan. 2.: Kereskedelmi és szépirodalmi lap. Fedőlap- és alcím, 1848. ápr. 6.: Politikai 's irodalmi közlöny. 1848. júl. 1.: Győri hírlap. Raab. 1844. jan. 2-1848. aug. 10. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Richard Noisser, 1847. jan. 2.: Kovács Pál, fel.szerk. 1848. júl. 1.: Kovács Pál. Kiadó, Richard Noisser, 1848. júl. 1.: nincs feltüntetve. Ny. Witwe Clara Streibig. 2r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1844. 1-54.sz.=ts.; 1845. 1-52.sz.=ts.; 1846. 1-153.sz.=ts.; 1847. 1-90., 114-150.sz.; 1848. I. 155-230.sz.=ts.; ll. 1-18.sz.=ts. – EK: 1847. 1-154.sz.=ts.; 1848. I. 155-191., 193-230.sz.; II. 1-16.sz. – FSZEK: 1845.=ts. – OK: 1844.=ts. – PIM: 1847. 3-74., 76.sz.; 1848. I. 155-195., 197-230.sz.; 1848. II.=ts. – X X Debrecen EK: 1847. 32-33., 36., 44-46., 54-65., 69-71., 85-89., 91., 98., 104-116., 121.sz. – Győr MK: 1844-1845.=ts.; 1847-1848.=ts. – Keszthely: 1847. 77-154.sz.; 1848. I. 155-168., 171-195., 197-230.sz. – Pannonhalma: 1844-1847.=ts.; 1848. I. 155-225., 227., 229-230.sz. – Pápa: 1848. I. 190-197.sz. – Pécs EK: 1845.=ts.; 1846. 1-91., 93-153.sz.

Megjegyzés

– Csontosi szerint megszűnt, 1848. aug. 14.

Társlap

– Beilage zum Vaterland, 1844.

Venkrs' Monatschrift für das Jahr 1792. Pest. Könyvkereskedői Katalógus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI.köt. 376.p.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung – L. Ofner und Pester Zeitung

Vereinigte Ofner und Pester Frag= Kundschaft= Anzeig= und Auctions= Blätter – L. Pester Kundschafts Blatt

Vereinigte Ofner und Pester Zeitung – L. Ofner und Pester Zeitung

Vereinigtes Ofner und Pester Kundschafts=Blatt – L. Pester Kundschafts Blatt

Vereinigtes Pester Kundschafts= und Auctions Blatt – L. Pester Kundschafts Blatt

446.

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 1849. nov.-1849. dec. Megj. havonként. Szerk. Der Verienausschluss. Kiadó, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Ny. Georg. v. Closius, 8r. CI. Tj. – Utolsó sz. 1928. k.n., 78.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 767-770.p.

Der Vernünftige Zeitvertreiber. Pressburg. 1770. jan. 3. Megj. hetenként. Szerk. Karl Gottlieb Windisch. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 4r.

Nem található. Eml. Potemra; Réz; Zuber.

Főlap

– Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Versammlung der Buda-Pester Tratschlerinnen. Eml. tévesen Csontosi J.: Adalékok... MKsz 1877. 35.p. Eredeti címe, Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Buda-Pest...

Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Buda-Pest abgelauscht von E. März. Eml. tévesen Csontosi J.: Adalékok... MKsz 1877. 35.p. Eredeti címe, Die erste [zweite ... stb.] grosse Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Buda-Pest... Eml. még Réz.

Versuch über das Glück der Welt zwischen A. und B. in Briefen abgefasst: oder Beweis, dass die Künste und Wissenschaften den Menschen glücklicher machen, als der blosse Stand der Natur den Mann ohne Vorurtheil – L. Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung

447.

Verzeichniss der Verstorbenen in Pesth. 1832. jan. 5-1832. dec. 27. Megj. hetenként. Kiadó, Ny. Joseph Weber. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1832. 1-50., 52.sz.

Megjegyzés

– Nincs adatunk arról, hogy a fenti címnek kapcsolata van-e a Todten=Listen von Ofen und Pesth. 1831. c. folyóirattal.

Főlap

– Kundschafts= und Auctions=Blatt, 1831-1832.

– Pester Kundschafts= und Auctions Blatt, 1832-1834.

448.

Vestnik Vojvodstva Serbie. Pest. 1848. máj.: Novi Sad. 1848. k.n., 17.sz.; Karlovci. 1849. jún.: Zemun. 1848. k.n., 13.sz.-1849. jún., 36.sz. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Konstantin Bogdanovič, 1848. dec., 57.sz.: Konstantin Markovič, 1849. k.n., 8.sz.: Daniló Medakovič, 1849. k.n., 23.sz.: K. Bogdanovič. Ny. D. Medakovič. Sremski Karlovci. 4r.

Lelőhely

Novi Sad: 1848. 13-18., 20-23., 25-62.sz.; 1849. 1-36.sz.=ts.

Megjegyzés

– Jugoslovenski knjizevni leksikon szerint megj. 1848. márc. 21-én, szerk. 1848. szept.-1848. dec.-ig Igmjatovic, Jakov. L. 159-160.p.

– Szinnyei: Hírlapirodalmunk 1848-49-ben szerint betiltották 1849. június "közepén".

449.

Vierteljahrschrift aus und für Ungarn. Leipzig. 1843. jan.-1844. jan. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Emerich Henszelmann. Ny. Bernhardt Tauchnitz. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1843. I.köt. 1-2.sz.=ts ; II.köt. 1-2.sz.=ts.; 1844. III.köt. 1-2.sz.=ts.; IV.köt. 1.sz.=ts. – EK:=ts. – FSZEK:=ts. – KSHK:=ts. – OPK:=ts. – X X Eger:=ts. – Esztergom:=ts. – Kalocsa:=ts. – Keszthely:=ts. – Sárospatak:=ts. – Szeged EK:=ts. – X X X Ljubljana:=ts. – Zagreb:=ts.

Második kiadás 1843. I.köt. 1.sz. (OSZK-ban.)

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 787.p.

450.

Der Vierzehnte April. Alcím, 1849. júl. 7-én: Abend-Blatt. Pest. 1849. jún. 1-1849. júl. 7. Megj. naponként. Fel.szerk. Erns Hazai – Heiml Kiadó, Ny. Ladislaus Lukács. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-24., 26., 29-33.sz. – FSZEK: 1-2.sz. – HML: 12., 25., 33.sz. – X X Debrecen RK: 15.sz. – Esztergom: 8-15.sz. – Győr PK: 15.sz. – Szeged SK: 1-33.sz.=ts. – X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt: 1-19., 21-22., 24-33.sz.

451.

Világ. 1844. júl. 2.: Budapesti Híradó. 1848. júl. 19.: Figyelmező. Fedőlapcím, Politikai tudományos és népművészeti lap. Pest. 1847. nov. 9.: Pozsony, 1848. júl.: Pest, 1849. júl. 2.: Pozsony, 1849. nov. 13.: Pest. 1841. jan. 2-1849. dec. 30. Megj. hetenként kétszer, 1844. júl. 2.: hetenként négyszer, 1848. jan. 1.: naponként, 1848. júl. 19.: hetenként háromszor, 1849. jan. 21.: naponként, 1849. júl. 9.: hetenként háromszor, 1849. júl. 18.: naponként. Szünetelt, 1848. dec. 10-1849. jan. 21.; 1849. ápr. 22-1849. júl. 2.; 1849. aug. 1-1849. nov. 13. Szerk. Borsos Márton és Vajda Péter, 1841. máj. 5.: Borsos M., 1841. aug. 18.: Jablonoczy Ignácz, 1842. jún. 4.: Borsos M., 1842. jún. 18.: Szenvey József, 1844. júl. 2.: Dessewffy Emil "vezérlete mellett" Szenvey J., 1847. nov. 9.: Szenvey J., 1848. márc. 18.: Vida Károly. Kiadó, Borsos M., 1848. jún. 26.: Vida K. Ny. Landerer Lajos, 1841. júl. 3.: Landerer és Heckenast, 1842. jan. 1.: Trattner – Károlyi, 1844. júl. 2.: Landerer és Heckenast, 1848. júl. 1.: Egyetemi, 1848. júl. 28.: Kozma Vazul, 1849. júl. 2.: Wigand Károly Fridrik, 1849. júl. 9.: Schmid Ferenc (Pozsony), 1849. nov. 13.: Kozma Vazul. 2r., 1849. júl. 2.: 4r., 1849. nov. 13.: 2r.

Nyh. 1844. jan. 2., 106.sz.=1845. jan. 2., 106.sz.; 1844. máj. 1., 35.sz.=36.sz.; 1848. aug. 30., 16.sz.=19.sz.; 1849. febr. 7., 15.sz.=16.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1841-1843. évenként 1-104.sz.=ts.; 1844. I. 1-52.sz.=ts.; ll. 1-105.sz.=ts.; 1845. 106-310.sz.=ts.; 1846. 311-516.sz.=ts.; 1847. 517-722.sz.=ts.; 1848. 723-888.sz. júl. 15.=ts.;1.sz. (júl. 19.)-63.sz.=ts.; 1849. 1-142.sz.=ts. – EK: 1841. 1-52.sz.; 1842-1844.=ts.; 1845. 106-249., 251-252., 254-310.sz.; 1846. 311-470., 472-516.sz.; 1847. 517-721.sz.; 1848. 723-724., 726-727., 729-810., 812-815., 817-853., 855-874.sz.; 1849. 1-112., 114-116., 118-142.sz. – EöK: 1844.=ts.; 1846. 311-412.sz. – FSZEK: 1841. 53-104.sz.; 1842.=ts.; 1843. 1-35., 39-40., 44-45., 50-51., 53-66., 68-75.sz.; 1844. II. 1-41., 43-103.sz.; 1845. 106-110., 120-148., 150-308.sz.; 1847. 517-537., 541-556., 558-605., 608-643., 646-667., 669-671., 674-676., 678-683., 694-722.sz.; 1848. 723-754., 756-758., 760-785., 778-788., 790-792., 794-796., 798-799., 803., 805-836., 842-843., 849-859., 866-868., 870.sz.; 1.sz. (júl. 19.) 63.sz.=ts.; 1849. 1-77., 102-110., 112-142.sz. – HAK: 1848. 723-875.sz.; 1849. 21-77.sz. – KHAK: 1846. 311-326., 328-412., 415-438., 440-456., 459-516.sz.; 1847. 517-557., 600-686., 688-597., 699-721.sz.; 1848. 723-771., 773-830., 832-843., 847-857., 860-871., 874.sz. – OK: 1842-1846.=ts.; 1847. 417-443., 445-555., 557-591., 593-676., 678-692., 694-722.sz.; 1848. 723-736., 738-868., 870-875.sz.; 1849. 1-77.sz. – PIM: 1848. 788-811., 814-815., 843-845., 847-853., 855-856., 858., 860-861., 864-867., 869-875.sz.; 1.sz. (júl. 19.) 42.sz. – SZtM: 1849. 102-142.sz. – RGy: 1846. 311-514., 516.sz.; 1848. 723-888.sz. – X X Debrecen EK+: 1847. 517-518., 520-613., 615-644., 646-658., 660-662., 669-672., 674-713., 716-718., 720-722.sz.; 1848. 723-864.sz. – RK+: 1841-1842.=ts.; 1843. 1-7., 9-10., 12-47., 49-104.sz.; 1844.=ts.; 1845. 106-229., 234-240., 246-253., 256-310.sz.; 1846. 311-370., 372-438., 440-464., 466-514., 516.sz.; 1847. 517-572., 576-657., 662-681., 683-689.sz.; 1848. 724-868., 870-875.sz. – Eger: 1842. 1-23., 25-104.sz.; 1843-1847.=ts. – Gyöngyös: 1842. 53-60., 62-76., 78-83., 85-99., 101.sz. – Kalocsa: 1841. 53-104.sz.; 1842.=ts. – Keszthely: 1841. 1-40.sz.; 1846. 413-516.sz.; 1847. 517-591., 593-612., 614-722.sz.; 1848. 723-733., 735-837.sz.; 1849. 1-4., 9-10., 12., 15-42., 44-46., 65-66., 68., 70-95.sz. – Miskolc MK: 1847. 517-628., 630-662., 664-670., 672-721.sz. – Pannonhalma: 1841-1847.=ts.; 1848. 723-888.sz. 1.sz. (júl. 19.) 63.sz.=ts.; 1849. 1-48., 50-75., 102-112., 114-127., 130-133.sz. – Pécs EK: 1841. 1-5., 17-104.sz.; 1842.=ts.; 1844-1845.=ts.; 1846. 311-313., 315-516.sz. – Sárospatak: 1844. II. 1-78., 81-105.sz.; 1845. 106-203., 205-252., 254., 256-266., 268-310.sz.; 1846. 311-392., 394-415., 417-419., 430., 432-438., 440-516.sz.; 1847. 517-523., 525-629., 632-648., 650-694., 696-711., 713-722.sz.; 1848. 723-735., 737-774., 779-852., 854-875.sz. – Sopron ÁL: 1841-1843.=ts.; 1844. I. 1-2., 4-52.sz.; ll.=ts. – Vác: 1842.=ts. – Zirc: 1841-1842.=ts.; 1846-1847.=ts. – X X X Nitra: 1841-1844.=ts.; 1845. 106-303., 305., 307-310.sz.; 1846. 301-353., 356-516.sz.; 1847.=ts.; 1848-1849.=ts. – Subotica: 1843. 26-52., 79-104.sz.; 1848. 723-875.sz. – Utolsó sz. 1850. jan. 8.

Megjegyzés

– A főcímváltozások évfolyamszámozása folytatólagos, ennek ellenére egyes bibliográfiákban külön-külön címfelvétellel tartották nyilván.

– Dessewffy Aurél gr. "1841. júl. elején a Világ czímű politikai lap vezetését vállalván magára, azt a conservativek orgánumává tette." = Ferenczy – Danielik I.köt. 103.p.

Társlap

– Ismertető a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben, 1841.

Előbb Sürgöny, 1840.

Vi'sgálódó Magyar Gazda – L. Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a' Mezei Gazdaságot és Szorgalmatosságot erányozza

Vjesnik – L. Vestnik Vojvodstva Serbie

452.

Der Volksfreund. Alcím, Wochen=Schrift für Belehrung und Erheiterung des Volkes. Budapest. 1848. jún. 1-1848. nov. 15. Megj. hetenként. Fel.szerk. Alexander Czigler. Kiadó, "Budapesti Középponti Választmány." Ny. Josef Beimel, 1848. júl. 13.: Vazul Kozma. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1848. 1-18.sz. – FSZEK: 9.sz. – HML: 18., 20.sz.

Megjegyzés

– Réz szerint megszűnt, 1848. dec.

– A Nép Barátja német nyelvű kiadása.

– Valószínű, hogy a Pozsonyban 1848. jún. 23-án megj. Der Volksfreund a budapesti Der Volksfreund egyik száma. Tekintve, hogy a budapesti kiadvány hiányos, a pozsonyinak csak az egyetlen számát ismerjük, a feltevésünk nem bizonyítható.

453.

Der Volksfreund. Alcím, Zeitschrift für Aufklärung und Erheiterung des Volkes. Pressburg. 1848. jún. 23., 42.sz. Megj. naponként, Fel.szerk. Joseph Rank. Fel.kiadó, Jasper, Hügel und Manz. Ny. Franz Schmid. 8r.

Lelőhely

Debrecen RK: 42.sz.

454.

Die Volkstimme. Alcím 1848. júl. 26-án: Ein Tagebuch für politische und sociale Interessen. Pest. 1848. júl. 26., 2.sz.-1848. aug. 3. Megj. havonként "tizenkétszer", 1848. aug. 1.: naponként. Szerk. Steiniz und Schindler. Kiadó, Michael Magyar. Ny. Rudolf Eisenfels, 1848. aug. 1.: Vazul Kozma. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2., 5., 7.sz.

455.

Volks-Tribüne. Alcím, Beilage zu Nro ... der Pester Zeitung. Budapest. 1848. máj. 14-1848. júl. 13. Megj. rendszertelenül. Fel.szerk. Albert Hugo und Ede Glatz. Kiadó, Ny. Landerer und Heckenast. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 670., 682., 688., 694., 702., 711., 720.sz. – X X Pécs EK: 682., 694.sz.

Megjegyzés

– Kereszty; Réz szerint megszűnt 1849-ben.

Főlap

– Pester Zeitung, 1845-1849.

Die Volksversammlung im Redouten-Saale am 16 April 1848. – L. Der grosse Pfaffenzwicker

456.

Völkerbund. Alcím, Sociales Blatt mit besonderen Hinblick auf Ungarn. Wien. 1848. máj. 30-1848. júl. 10. Megj. hetenként háromszor. Szerk. Joseph Orosz. Ny. Franz Edler von Schmid. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1., 12., 14., 18.sz.

Megjegyzés

– Zenker szerint megszűnt 1848. júl. 31-én.

Der Wahlbürger wie er nie hätte sein sollen – L. Der grosse Pfaffenzwicker

457.

Der wahre Ungar. Alcím, Tagblatt. Zeitschrifliches Organ für politische und sociale Interessen. Pest. 1848. okt. 3-1849. jan. 9. Megj. naponként. Szünetelt, 1848. nov. 30-1848. dec. 13. Fel.szerk. Siegmund Saphir. Kiadó, S. Saphir und Rudolf Eisenfels. Ny. Rudolf Eisenfels. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 1-77.sz.; 1849. 1-4., 6.sz. – FSZEK: 1848. 1-53., 55-62., 66-75., 77.sz. – HtL: 1848. 32., 36., 75.sz.

Főlap

– Der Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode, 1830-1849.

– Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode, 1828-1829.

Társlap

– Pesther Handlungszeitung, Kommerzial= und lndustrie=Anzeiger, 1838-1848.

– Der Schmetterling, 1832-1848.

– Der Telegraf, 1848.

458.

Walachische Zeitung für den Landmann. Hermannstadt. 1791. Szerk. Georgiu Bariţiu. Kiadó, Ny. Martin Hochmeister.

Nem található. Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Bariţiu György levele Jakab Eleknek eml. hogy "megj. az első szám 1791-ben, de mert nem volt engedélye, betiltották. Megtalálták 1. számát Vízaknán, 1852-ben az oláh templomban."

Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst u.s.w. – L. Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebeite der Literatur, Kunst, der Industrie und des Handels

459.

Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Literatur, Kunst, der Industrie und des Handels. 1846. jan. 4.: Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst u.s.w. Pest. 1844. jan. 5-1848. dec. 31. Megj. rendszertelenül, 1846. jan. 4.: hetenként kétszer, 1848. júl. 1.: naponként. Szünetelt, 1848. jún. 19-1848. okt. 3. Szerk. Kiadó, Hermann Klein. Ny. Egyetemi, 1845. jan. 1.: Trattner – Károlyi, 1846. jan. 2.: Josef Beimel. 1848. júl. 1.: Rudolf Eisenfels. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1844. 1-50.sz.=ts.; 1845. 1-104.sz.=ts.; 1846. 1-110.sz.=ts.; 1848. 1-227.sz.=ts. – EK: 1848. 2-17., 19-41., 45-50., 52.sz. – FSZEK: 1844.=ts.; 1845. 1-52.sz.; 1848. 9-10.sz. – PIM: 1844. 25-26., 30-31., 35., 39-40.sz.; 1848. 152-227.sz.

Főlap

– Der Ungar, 1842-1849.

TársIap

– Literatur=Blatt, 1844.

Wieder ein Blatt ohne Titel – L. Der grosse Pfaffenzwicker

Wiener Ephemerides. Egyk.eln. Eml. Bitnitz. Eredeti címe, Ephemerides Vindobonenses

Wiener lateinische Zeitung. Egyk.eln. Eml. Bitnitz. Eredeti címe, Ephemerides Vindobonenses

Wienerische Anzeigen aus den k. k. Erbländen. Egyk.eln. Eml. Bitnitz. Eredeti címe, Kaiserlich-königlich allergnädigst privilegirte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erländen

Wochenblatt für die Liebhaber der Geschichte... – L. Wochenschrift für die Liebhaber der Geschichte, der Erdbeschreibung, der Naturkunde, der Weltweissheit und der schönen Wissenschaften

Wochenblatt für Kinder zur angenehmen und lehrreichen Beschäftigung in ihren Freistunden. Pest. 1787. Szerk. Joseph May. Kiadó, Köpff.

Nem található. Eml. Réz; Zuber.

460.

Wochenschrift für die Liebhaber der Geschichte der Erdbeschreibung, der Weltweissheit und der Schönen Wissenschaften. Fedőlapcím, Wochenblatt für die Liebhaber... Oedenburg. 1779. k.n.-1779. k.n., 24.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Joseph Siess. 8r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK+: 1-24.sz.=ts.

Megjegyzés

– A főcím kezdőszava a fedőlapon Wochenblatt..., a címlapokon Wochenschrift.., ez utóbbit tekintettük főcímnek.

– Dezsényi B.: A m. hírlapirod... szerint megszűnt 1787-ben.

461.

Wöchentlich zweymal neue=ankommender Mercurius. Die sowol in= als ausser Europa neu= eingelaufene Affaire und Begebenheiten in sich enthaltend. Ofen. 1731. ápr. 2., 27.sz.-1738. dec. 31. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Georg Nottenstein, 1737. ápr. 10.: Veronika Nottenstein. 4r.

Lelőhely .

Budapest OSZK: 1736. I.köt. 37.sz. – EK: 1731. 27-35., 37-47., 49-52., 54-62., 64., 66-76., 78-97., 99., 100., 104-105.sz.; 1735. 1-27., 29-43., 46-78., 80-81., 83-100., 102-104.sz.; 1736. 1., 3-4., 6-7., 9-10., 12-42., 44-47., 49-55., 57-58., 60-64., 66-94., 96-105.sz.; 1737. 1-5., 7-8., 10-21., 23-30., 32-84., 86-104.sz.; 1738. 1-21., 23-30., 32-35., 37-44., 46-58., 60-75., 77-84., 86-100., 102-105.sz.

Megjegyzés

– Réz szerint megj. 1730-1739-ben.

462.

Wöchentlich Bögen zum Nutzen und Vergnügen. Pressburg. 1787.

Nem található. Eml. UngNachr 1787. 67.sz.; Mo bibliogr. VI.köt. 447.p.; Réz; Zuber.

463.

Wudce ž Trnawi. Trnawe. 1848. aug. 9., 5.sz.-1848. aug. 16. Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Ferdinand Pelikan. Ny. Michael Spanraft. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848. 6.sz. – X X X Martin: 1848. 5.sz.

Megjegyzés

– Potemra szerint az 1.sz. megjelent 1848. júl. 12-én.

Társlap

– Bohumil, 1848.

464.

Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung. 1819. ápr. 2.: Sonnenblume. Alcím, Ein christlich – religiöses Zeitblatt für Freunde wahrer Menschenbildung. Ofen. 1818. júl. 3-1820. dec. 31. Mutatványszám, 1818. máj. 1. Megj. hetenként kétszer. Kiadó, Johann Ludwig Folnesics. Ny. Egyetemi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: Mutatványszám. – AK: 1819. 27-52.sz. – EK: 1818. 1-52.sz.=ts.; 1819. 1-105.sz.=ts.; 1820. 1-104.sz.=ts. – FSZEK: 1820.=ts. – X X Debrecen EK: 1818-1819.=ts. – Eger: 1819. 27-37., 41., 46., 48-49.sz. – Esztergom: 1818.=ts.; 1819. 1-27., 29-105.sz. – Kalocsa: 1820.=ts. – Szombathely PK: 1818.=ts. – X X X Zagreb:=ts.

Társlap

– Beilage zur Sonnenblume, 1820.

465.

Der Zeitgeist. Alcím, Humoristische Zeitschrift, 1848. k.n., 1.sz.: Illustriertes Blatt, 1848. k.n., 3.sz.: Gleichheit, Verbruderung und Freiheit. Pest. 1846. k.n.-1848. k.n., 7.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Wilchelm Beck, 1847. k.n., 1.sz.: W. Beck és Izidor Heller, In Commission bei Gustav Emich. 1848. k.n., 1.sz.: I. Heller. Kiadó, Ny. A. F. Walzel. 4r.

Nem található. Eml. Hord 1847. 6., 14.sz.; HonilrodHird 1847. 4., 8.sz. Kereszty; Petrik; Réz; Szinnyei Mírók. I. 735.h.

466.

Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn, für Weinbergsbesitzer, Winzer und Landwirthe. 1838. k.n., 3.sz.: Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn und Siebenbürgen, für Weinbergsbesitzer, Winzer, Landwirthe und Weinhändler. Buda, 1837. k.n., 2.sz.: Pest. 1836. k.n.-1838. k.n., 3.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Franz Schams. Kiadó, Georg Kilián. Ny. Egyetemi, 1837. k.n., 2.sz.: Ludwig Landerer. 8r. Cl. Tj. Illusztrált.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1836. 1.sz.=ts.; 1837. 2.sz.=ts.; 1838. 3.sz.=ts. – EK: 1836.=ts. – FSZEK:=ts. – KEK:=ts. – X X Eger: 1836-1837.=ts. – Gödöllő: 1837.=ts. – Keszthely: 1836-1837.=ts. – X X X Novi Sad: 1837.=ts. – Zagreb: 1836.=ts.

Megjegyzés

– Magyar nyelvű, részben azonos szövegű kiadása, Magyarország Bortermesztését 's Kikészítését Tárgyazó Folyóírás, 1838. k.n., 3.sz.: Magyar és Erdélyország' Bortermesztését 's Borkészítését Tárgyazó Folyóírás

Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn und Siebenbürgen, für Weinbergsbesitzer, Winzer, Landwirthe und Weinhändler – L. Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn, für Weinbergsbesitzer Winzer, Landwirthe und Weinhändler

467.

Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der Vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur. Pest. 1802. jan.-1804. dec. Megj. kéthavonként. 1803. jan. havonként. Szerk. Ludwig Schedius. Kiadó, L. Schedius, 1804. jan.: Konrad Adolf Hartleben. Ny. Franz Joseph Patzkó. 1804. jan.: K. A. Hartleben. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1802. I. 1-3.sz.=ts.; lI. 1-3.sz.=ts.; 1803-1804. félévenként 1-6.sz.=ts. – AK:=ts. – EK: 1802. I.=ts.; lI. 1-2.sz.; 1803. I. 1-4.sz.; Il. 1-3.sz.; 1804. I. 1-2.sz.; ll. 1-5.sz. – FSZEK: 1802. l.=ts.; 1803-1804.=ts. – HIK: 1802-1803.=ts. – KSHK: 1802.=ts.; 1803. I. 1-3.sz.; 1804. I-II.=ts. – OEK:=ts. – OK: 1802. l-ll.=ts.; 1803. I. 1-3.sz.; II. 1-4.sz.; 1804. I. 1-4.sz.; ll.=ts. – RK: 1802-1803.=ts.; 1804. I. 1-3.sz.; ll. 1-5.sz. – X X Debrecen RK: 1802-1803. I.=ts.; 1803. II. 1-5.sz. – 1804.=ts. – Eger: 1802. I. 1-3.sz.; 1803. I. 1-3.sz.; 1804. I.=ts.; ll. 1., 3-6.sz. –Győr: 1803. I. 3.sz.; 1804. I. 1., 3-6.sz.; ll. 1-5.sz. – Keszthely:=ts. – Pannonhalma:=ts. – Pápa: 1803. l.=ts.; ll. 1.sz.; 1804. l.=ts. – Pécs EK: 1802. I.=ts.; ll. 2-3.sz.; 1803. l.=ts.; 1804. l.=ts. – Sárospatak:=ts. – Szombathely: 1802-1804. I.=ts.; ll. 2., 4-5.sz. – Zirc: 1802. I.=ts.; ll. 1.sz. – X X X Bratislava Lyc.=ts. – Novi Sad: 1802. I. 1-3.sz.; ll. 1-3.sz.; 1803. II. 4-6.sz.; IV. 1., 3-4.sz. – Prešov: 1802-1803.=ts. – Zagreb:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik III.köt. 874-877.p.

Zeitung als Kriegsbote. Hermannstadt. 1788-1791. Egyk.eln. Eml. Mo bibliogr. VI.köt. 238.p. Eredeti címe, Der Kriegsbote.

468.

Zeitung für Damen. 1809. k.n., 1.sz.: Neue Zeitung für Damen und Leser Ausgebildeten Ständen. Fedőlapcím 1806-1807. évben: Proza und Poesie sowohl in ausgewählten gut gelungenen Original-Aufsätzen bestehend, als auch in einen Auszuge aus den besten auswärtigen Journalen und Zeitschriften, in Hinsicht für die gebildete Welt, 1808. évben: Ein Auszug der gelungensten Aufsätze aus den besten ausländischen Journalen und Zeitschriften, 1809. évben: Neue Zeitung für Damen und Leser ausgebildeten Ständen. Pest. 1806. nov. 12-1809. k.n., 15.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Joseph Leyrer. 4r. Tj. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1806-1809. mikrofilm=ts. – OK: 1806. 2-8.sz.; 1807. 9-60.sz.=ts.; 1808. 1-26.sz.=ts.; 1809. 1-15.sz. – X X Eger: 1806. 1-8.sz.=ts.; 1807. 9-19., 21-22., 24-26.sz.

Megjegyzés

– A sajtóbibliográfiák eddig tévesen Damen Zeitung címmel tartották nyilván. Dezsényi B.: A m. hírlapirod első százada 57.p.; Réz; Zuber.

– A Zeitung für Damen 1807. 39., 43.sz.-ban, 1808. 3., 6.sz.-ban "Musikblatt" és az 1808. 6.sz.-ban "Moden=Zeitung" megjelenését hirdeti. Mind a két cím valószínű nem folyóirat, hanem melléklet. A két kiadvány nem található.

Társlap

– Zeitung für Herren und Damen, 1807.

469.

Zeitung für Herren und Damen. Pest. 1807. febr. 28-1807. júl. 25. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Joseph Leyrer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1-22.sz.=ts. – OK: eredeti pld.2-5.sz. – X X Csurgó: eredeti pld. 1-22.sz.=ts. – Eger: eredeti pld.=ts.

Főlap

– Zeitung für Damen, 1806-1808.

470.

Žitva. Listi pre lud hospodarski. Škalica. 1849. ápr. 7-1849. ápr. 28. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Daniel Lichard. Ny. Fr. Xaver Skarnicel. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2., 4.sz.

Főlap

– Slowensky Pozornjk, 1849.

Zur Nachricht címmel jelent meg a Siebenbürger Wochenblatt két száma a betiltása idején: 1842. 17., 18.sz.

Der [zwanzigste] 20ste Júli – L. Das junge Ungarn

Die zweite Volksversammlung am Ostersonntags – L."Der grosse Pfaffenzwicker

Zsebbe való könyv. Pest. 1798. Valószínű az alcímben jelzett "folyóirat" szó miatt került a sajtóbibliográfiákba. – L. Bitnitz Tud.Gyűjt. 1821. 12.sz.; Mo bibliogr. VI.köt. 377.p.

 


Táblázat a szabadságharc 1848-1849. évének hónapjaiban megjelent hírlapokról ésFolyóiratokról

Monatliche Aufstellung der Zeitungen und Zeitschriften, welche wärend des Freiheitskrieges d.h. in den Jahren 1848-1849 erschienen sind

Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-1849

1848

1849

Cím

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

k.n.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

kn.

Ábrázolt Folyóirat

––

––

––

                                             

Alföldi Csaták

             

––

––

––

––

––

                           

Alföldi Hírlap

           

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

         

Allgemeine Zeitung

                                       

––

––

––

––

––

 

Amicul Poporului

         

––

––

––

––

––

––

                             

[Amts u. Intelligenzblatt]

                       

––

                       

––

Anhang z.Temeswarer Wbt.

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

                 

Arad

           

––

––

––

––

––

––

                           

Arader Kundschafts-Blatt

––––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

             

Aradi Hirdető

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

             

Aradi Tudakozó...

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

             

Archiv des Vereins

                       

––

                       

––

Aufruf der ... Freiheit...

                       

––

                       

––

Der Ausmarsch der Raaber...

           

––

                                     

Ausserordentliche Beilage

       

––

                                         

Beiblatt z. Temeswarer...

                                         

––

––

––

––

 

Beiblatt z. ... Volksfreundes

––

                     

––

                         

Berichte von Rathaus

                     

––

                           

Blätter für Geist...

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

[Blätter vom Baume...]

                     

––

                           

Bohumil

           

––

––

                                   

Brassói Lap

                               

––

––

               

Briefe eines Magyaren

           

––

                                     

Budapesti Divatlap

           

––

––

––

––

––

––

                           

Budapesti Híradó

––

––

––

––

––

––

––

                                     

Charivari

           

––

––

––

                                 

Die Christen u. die Juden

       

––

                                         

Die Constitution

   

––

––

––

                                         

Die Constution des Tierreiches

                       

––

                         

[Constitutionelles Tageblatt]

                 

––

                               

Csiki Gyutacs

                                   

––

             

Debreczeni Lapok

                           

––

––

––

                 

Debreczeni Vásárfia

                                                 

––

Debreczen-Nagyváradi Értesítő

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

Démocratiea

                                   

––

             

Egyh. Literaturai Lap

––

––

––

––

––

––

                                       

Ein Blatt Ohne Titl.

         

––

                                       

Ein Glas Märzenbier...

       

––

                                         

Ein Jeder muss es wissen

                       

––

                         

Ein Portion Schinken...

       

––

                                         

Einzig wahre weder vornoch ... Darstellung

                       

––

                         

Életképek

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

Ellenőr

       

––

––

––

––

––

––

––

                             

[Eltern Zeitung]

             

––

––

––

––

––

                           

Der Emancipierte Satanas

           

––

––

                                   

Erdélyi Híradó

––

––

––

––

––

                                         

Die Erste Epistel...

                   

––

                             

Die Erste ... Versammlung der Spatzen

                       

––

                         

Espatriatul

                             

––

––

––

––

             

Esti Lapok (Debrecen)

                           

––

––

––

                 

Esti Lapok (Pest)

                               

––

––

               

Der evangelische Christ

   

––

––

––

––

––

––

––

––

                               

Extra=Blatt z. Pester Courier

                             

––

                   

Figyelmező

           

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

Foae pentru minte...

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

Forradalom (Budapest)

                     

––

                           

Forradalom (Pest)

                                       

––

         

Forradalom (Debrecen)

                               

––

               

––

Frei von der Leber weg

                       

––

                         

Freiheitsbote

                                       

––

         

Futár

                                       

––

         

Fünfkirchner Zeitung

           

––

––

––

––

                               

Gazdasági Lapok

                         

––

––

––

––

––

––

             

Gazeta de Transilvania

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

Gazeta Transilvania

                         

––

––

––

                   

Geheim-Archiv der ungarischen Revolution

                                         

––

––

     

Genneinnützigge Blätter...

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

Der grosser Peter

     

––

                                           

Der grosse Pfaffenzwicker

     

––

                                           

Gyógyszerészi Hírlap

             

––

––

––

                               

Hadi Lap

       

––

––

––

                                     

Hazánk

––

––

––

––

––

––

––

––

                                   

Hetilap

––

––

––

––

                                           

Hon és Külföld

––

––

––

––

––

                                         

Honderű

––

––

––

––

                                           

La Hongrie

             

––

––

                                 

Honi Irodalmi Hirdető

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                           

[Honunk Állapota]

                       

––

                         

Honvéd

                     

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

         

Hölgyfutár

                                             

––

––

 

Hungária

           

––

––

                                   

Intelligenzblatt der Morgenröthe

––

––

––

                                             

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten

                 

––

––

––

                           

Inventiatoriulu Poporului

       

––

––

––

––

––

––

                               

Jelen

     

––

––

                                         

Jelenkor

––

––

––

––

––

––

                                       

Jövő

                     

––

                           

Der junge Pesther Spatz...

                       

––

                         

Das junge Ungarn

     

––

––

––

––

                                     

[Kaschau=Eperiescher Kundschaftsblatt]

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

[Kassa-Eperjesi Értesítő]

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

Katholikus Iskolai Lap

                         

––

––

––

––

––

––

             

Katholikus Néplap

           

––

––

––

––

––

––

   

––

––

––

––

       

––

––

––

 

Der Katholische Christ

       

––

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

               

Katolicke Nowiny...

                                             

––

––

 

Képesújság

   

––

––

––

––

                                       

Kis Követ

––

––

––

                                             

Kolozsvári Hetilap

––

––

––

––

                                           

Kolozsvári Híradó

         

––

––

––

––

––

––

                             

Kolozsvári Lap

                                             

––

––

 

Komáromi Értesítő

                         

––

––

––

––

––

––

––

           

Komáromi Lapok

                                     

––

––

––

––

     

Kossuth Hírlapja

           

––

––

––

––

––

––

                           

Közlöny

         

––

––

––

––

––

––

––

 

––

––

––

––

––

––

––

––

         

Közlöny des Teufels

               

––

                                 

Közlönykivonata

                               

––

––

––

––

––

––

––

––

   

Köztársasági Lapok

                 

––

––

                             

Közügyvéd

       

––

                                         

Kronstädter Zeitung

                             

––

                   

Legújabb a Városháznál

                     

––

                           

Die liberale u. die conservative Parthei

       

––

                                         

Das Lied "Von den Fürsten von Gottes Gnaden"...

                       

––

                         

Magyar Academiai Értesítő

––

––

––

                                             

Magyar Gazda

––

––

––

––

––

––

––

––

––

                                 

Magyar Hírlap

                                             

––

––

 

Magyar Őr

                         

––

––

––

––

                 

Magyarország Képekben

                       

––

                         

Marczius Tizenötödike (Debrecen)

                             

––

––

––

––

             

Marczius Tizenötödike (Pest)

   

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

       

––

––

––

––

      &n