Az
OLAJOKNAK
Több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben,
mellyek az Ember' egésségére mind kivül 's mind belöl igen hasznoson szolgálhatnak,
DECLARATIÓJA.

Mellyeknek-is különös hasznok
mind itt VÁRALJÁN,
mind a MAGYAR KORONA alatt
lévö minden Tartományokban
tapasztalhatóképen
Observaltatott,
Comprobaltatott.


 

Nyomtattatott 1744-dik esztendöben.


 


 

A' Krumpholtz Olajnak Haszna.

1. Használ Hurut ellen reggel és estve éget borba bé-venni.

2. Használ Fuladozás ellen 4. vagy 6. tseppet ha ember reggel és estve bévészen.

3. Használ Arena ellen és az elromlott vagy fájdalmas gyomornak-is erösítésére reggel és estve 6. vagy 8. tseppet borban bé-vévén.

4. Használ a' Háta gerintzi fájdalmai ellen, mindenféle tagainak és tsontjainak nyilallási ellen-is, kivált ha ebbe az Olajba mosatlan szappant elegyítesz és azután éget borral-is fel elegyíted, 's meg-gyújtod azután a' fájdalmas részeket vélle kened.

5. Használ hideglelés ellen-is akárminémü légyen az, söt még a' Pestises betegség ellen-is 6. vagy 8. tseppet jó borban bévévén reggel v. estve, de ugy hogy reá hamar se ne egyék, se ne igyék a' patiens, hanem magát jól bé-takarván, izzadjon.


A' Venetziai Terjéknek Hasznai.

1. Ez a' Terjék igen jó és hasznos minden Contagio ellen, reggel egy nagy borsónyit meleg serben bévenni, a' kis gyermek pedig félannyit bévévén jól nyugszik utána.

2. A' Gyomorban való rágás ellen igen jó, úgy egyéb belsö tagjainak-is igen hasznos, fenn emlitett módon bé venni.

3. Mindenféle rosz nedvességektöl megtisztitja az embert, és nem engedi az embernek semmi részét rothadni.

4. A' megromlott vért meg-állítja, az uton járókat meg óltalmazza minden rosz és hideg szelek ellen, a' gyenge gyomort-is megmelegíti az emlitett Dosis szerint.


Rosmarint Olajnak Haszna.

Ez igen hasznos a' Fönek minden fájdalmiban a' kinek a' szemei fájnak, azoknak szemei alatt megkenvén, megtisztítja a' vért és minden rosz fluxust eloszlat. És ha a' haragból az epéje megháborodik és indúl, végyen-bé 3. vagy 4. tseppet meleg serben vagy pálinkában igen hasznos lészen.


Limbus Olajnak Haszna.

1. Használ a' Fönek szédelgése ellen a' vak szemeit és füle mellett véle megkenni.

2. A' Siketség ellen, vagy a' fülben való zúgás ellen 4. tseppet belé tsepegtetvén.

3. A' szívnek fájdalma és nyilallása ellen estve és reggel 4. v. 5. tseppet bé-vévén.

4. A' beleknek szakadása ellen az öreg emberek 6. v. 8. tseppet, a' gyermekek 2. tseppet az annyok tejében vagy másféle téjben bé-vévén.

5. Fog fájás ellen 3. tseppet fejér pamutban eresztvén és a' fognak jukában tévén hamar idön a' fájdalmat el-állítja.

6. A' Sárgaság ellen 6. v. 8. tseppet bé-venni.

7. Mind az embereknek 's mind az oktalan állatoknak külsö sebeikre-is kenegetni igen hasznos, és jól gyógyit.


Fenyö mag Olajnak Haszna.

Ez sok rosz szelek és minden Contaggio ellen igen hasznos reggel 3. 4. tseppet serben vagy borban bé-venni, úgy a' megromlott tüdö ellen-is 6. tseppet bé-venni. Megállitja a' kolikát, a' rosz nedvességet a' gyomorból ki-viszi és a' flatust kihajtja. A' melancholiat, a' szivnek nehézségét és a' sárgaságot el-üzi a' fenn emlitett Dosist bé-vévén, egyszóval az embernek minden tagjainak nyavajája ellen igen hasznos.


Kömény-mag Olajnak Haszna.

Ez mindennémü fö fájdalmat el-vészen, ha ember Borban v. Rosa-vizben 3. v. 4. tseppet reggel és éjtszakára bé-vészen. Az Agya-veleit erösitvén siketségét és a' Fülnek zúgását el-oszlatja. A' Gyomort nagyon conserválja, ha reggel 4. tseppet meleg serben bé-vészesz, a' vizelletet igen inditja ha 6. tseppet meleg serbe vészesz, és ha a' gyermeknek rágása vagy geleszta háborgása vagyon, kend-meg a' köldökét véle, mind el-üzi töle és megtsendesiti.


Büdös-kö Olaj v. Balsamus Sulphuris.

Használ ez minden Öreg idejü mind Ifjú idejü embereknek Görts és Calculus ellen 4. v. 8. tseppet idejekhez képest meleg borban a' betegnek bé-adni estve és reggel a' Calculust el-rontja és ki-viszi.


Szem-kö Olaj.

Mindenféle forró betegségben ez az embernek igen hasznos, az Aszszony-embernek nádráját meg-erösiti, a' Kolikát és rágást le-tsendesiti, akármi meleg italban 6. v. 8. tseppet nem tsak reggel és estve hanem valamikor érzi a' nyavalyát, mindenkor végyen-bé a' beteg, ha egyéb nintsen, meleg téjben-is jó lészen, a' Kolikát szemlátomást el-öli.


Terpentina Olaj Haszna.

Ez felette igen hasznos a' Rüh ellen ha 5. v. 6. tseppet bévészesz és kivül is magadat megkened véle, úgy a' hideglelés ellen akár mindennapi akár másféle lejénd is, ha 8. v. 10. tseppet az idejéhez képest az embernek vagy gyermeknek meleg italba bé-adsz. És ha az inak az emberben meg-merednek és nehezen lélegzelnek nagyon megkönnyebbiti, minden rosz nedvességet meg-emészt az emberben, a' flatust oszlatja, a' veséket tisztitja, a hojag kövét eloszlatja és megemészti. Ezeken kivül-is sok és elö-számlálhatatlan nyavajákban használ, többi között a' Lovaknak turja és fekélje ellen, ha véle kenegeted igen hasznos.


Üröm Olajnak Haszna.

A' le-szakadott hasát és nádráját az Aszszonyoknak felragasztja 4. v. 6. tseppet ha meleg serben v. meleg téjben innya bé-adnod. Hasznos a' geleszta ellen-is mind öreg mind ifjú rendü embereknek, ha a' köldökét meg kened vele. A' gyomort-is igen conserválja és melegiti 7. v. 8. tseppet meleg borban bé-vévén.


Scorpio Olajnak Haszna.

Igen hasznos a' marháknak, mellyek valami mérges eledelt vagy italt bé-találnak venni, 10. és 20. tseppet reggel délbe és estve egy kevés darab kenyérben bé-adni. Használ az embereknek-is kik vizi-betegségben veszödnek, véle magokat kenegetni, és ugyan ebböl 8. v. 10. tseppet bé-venni.


Kö Téjnek Haszna.

Az emberben lévö Calculus ellen igen hasznos, ha ebböl megtörvén a' kés hegyén napjában háromszor 6. vagy 7. napokig egymás után bé-vévén, a' követ hamar ki-hajtja, és ha tiszta kut-vizben meg-áztatod, és a' holyagos szemedet véle meg-mosod, igen használ.


Agaricum.

Ez olly Gomba, a' melly Váralja körül terem, mellynek ha úgy hasznát akarod venni, törd-meg mosárban, és vagy borban, vagy erös pálinkában, vagy éget borban három kés hegynit, vagy egy lotnak harmad részét keverd és ásztasd-bé, és mind reggel s' mind estve, egyébkor-is, midön szomjuhozol idd-meg, azon napon minden mely-fájás és fuladozás ellen és tüdö rothadás ellen igen hasznos lesz.


Medve Háj.

Hasznos a' gyermekeknek a' béli szakadása ellen, azoknak a' derekát, kereszt tsontját vélle jól megkenvén. A' méheknek-is igen hasznos, hogy a' farkas vagy tolvaj méhek azoknak ne ártsanak, ha azoknak bé-járó jukát ezen hájjal meg-kened.


Alkermesnek Confectioja.

Az ember szívének nagy Confortatiojára vagyon ez, midön ájulás vagy sziv-dobogás szorongatja, ha t. i. ebböl 10. tseppet vagy borban v. serben v. téjben bévészen. Reficiálja a' gyenge gyomort is ha 10. v. 12. tseppet valami meleg italban vagy pálinkában bé vészen. Hasonlóképen a' tüdönek flegmas részeit megtisztitja és nagy könnyebséget szerez ha az ember v. 14. tseppet ketske-téjben v. Herba-téjben bé-vészen.


Nehéz nyavaja vagy Epilepsia ellen való Por.

Ha valamelly koros embernek vagy gyermeknek hirtelen minden ok nélkül való forósága érkezik, mindjárt ezen pornak felét tiszta hideg vizben végye-bé ha gyermek lejénd. Ha pedig koros ember lejénd, mind az egész Dosist végye-bé, és igy mind a' forróságot el-üzi, s' mind a' nehéz nyavalyától meg-örizi.


Calculus ellen való mesterséges és hasznos Porotska.

Ezen porotskából egy kés hegyen vegyen a' kinek Calculussa vagyon és tiszta vizbe elegyitvén minden reggel és estve hat napoknak elfolyása alatt éljen vele, és a' Calculussából meg-szabaditja.


Hideg-lelés ellen való Por.

Mindenféle hideglelés ellen ezen por igen hasznos ha vagy tiszta vizben v. pálinkában egyszer bévészi a' beteg, de ugyhogy ez után jól bé-takarja magát, hogy megizzadhasson, ha pedig az ágyban nem maradhatna, tehát járjon-fenn mind addig mig jól meg-melegszik.


Fog-fájás ellen való Por.

A' kinek a' foga fáj, végyen egy kés hegyén ezen porból és kenje egy kevés pamutra, azután tégye a' fájós fogára v. udvában, mint a' férget ha vagyon benne megöli 's mind a' fájdalmat elüzi.


Lubestig Virág Geleszta ellen.

Akármely gyermeknek ha gelesztája vagyon, adjanak ezen virágból éh gyomorra meleg italban, kiváltképen szeredán és pénteken, mind a' gelesztát meg-öli 's mind e' gyomrát megtsendesiti.


Lubestig Olajnak Haszna.

Ez a' gyomornak erötlensége és abból származó fájdalma ellen igen hasznos, kivált mikor a' miatt ájulása és elhalása-is érkezik az embernek, végyen 8. vagy 10. tseppet akármi rendes italban.


Szent János Gyökerének Haszna.

1. A' ki ezt a' gyükeret magánál hordozza vagy házában tartja, semmi boszorkányságtól ne félljen.

2. A' ki a' boszorkányos embert meg-akarja esmérni akár lakodalomban 's akár más vendégségben, tégye ezen gyükeret az abrosz alá, hogy senki ne lássa, ha valaki ottan boszorkányos ember találtatik, ottan elhalványodik, és a' félelem miatt elkelletik onnét menni.

3. Akármely szarvas marháknak és lovaknak, mellyek a' vesztés miatt semmit nem ehetnek, tsak el-száradnak, igen használ, ha t. i. ezen gyükeret tiszta vizben jól meg-ásztatod és ruhát belé mártván, az elszáradott marhát véle mosogatod, viszont meg-hizik és meg-gyógyul.

4. A' kinek a' böv hideg és nedves fluxus miatt a' feje fáj, ezen gyükeret borban áztassa-bé, és abban ruhát mártván kösse a' nyakára és reggelig tartsa ott, a' feje fájdalma szépen el-mulik.

5. A' kolikával veszödöknek-is igen használ kivált a' belsö rágás ellen. Az aszszony ember midön a' nádrája mozog és fáj, végye ezen gyükérnek famineusát, és akár borban akár serbe áztatván, igyék belöle és meg-gyógyul.

6. Akár koros ember, akár gyermek, akár marhák midön meg-igéztetnek ezen gyükérnek porával füstöltessenek-meg egynehányszor, hathatóson használ és gyógyít.

7. A' melly Aszszony ember nehezen szül, a' tégyen ezen gyükérböl egy keveset etzetbe 3szor v. 4szer igyék belöle, a' terhétöl meg-szabadul.

8. Jegyezd-meg: ezen gyükér háromszor virágzik esztendeig, Karátsö szombatján, Husvétkor, Sz. János napján; ezen idökben kell haszonra ásni.


Szem könek Popiumja.

Ez az Ir, vagy flastrom igen hasznos minden föfájás ellen ha flastrom formán a' füled mellé és vak szemeidre kötöd a' szemednek is használ. E' mellett vagyon igen hasznos vizetske-is minden dagadás ellen, bé is veheti 6. 8. vagy 10. tseppet akarmi italban 's hathatósabb lészen.


Gyanta Olajnak Haszna.

A' melly ember Hagymázban vagyon, kenje ezzel az orrát és két vak-szemeit. A' Sárgaság ellen-is igen hasznos ha 3. tseppet akármi italba bé-vészen, magát-is egészen vélle meg-kenetni igen hathatós orvosság lészen.


Kö Olaj.

A' melly embernek nyilallása vagy sérvése vagyon 5. 6. 7. vagy 8. tseppet akár minémü italba végyen estve és reggel; mindjárt meg-könnyebbedik.


Tégla Olaj.

Torokfájástól, sülytöl, orbántztól hasznos, járó-gyermeknek hogyha süllyös kevesebbet, az állapodott ember 9. v. 10. tseppet italba végyen hasznos, hogyha pedig kivül vannak ezen nyavalyák, mind az orbántztól 's mind a' torokfájástól, tsak kivül kell véle kenni.


Veres Olaj.

A' melly ember testének dagadása vagyon v. felpuffadása, ezzel az olajjal kennye-meg, és ha testének rothadását érezni fogja, ez által elébeni egésségére juthat.


Essentia Dulcis.

Nehéz nyavalyától 15. vagy 20. tseppet bé-vehetni.


Brustin 'Sir.

Haj-nevelésre igen jó, gyakran kenni vélle új vajjal elegyitve.


Agstan 'Sir.

A' melly embernek gyakorta nagy fö fájdalma vagyon, ezzel kenje-meg mind a' két vak-szemét, a' fájdalmát enyhíti.


V É G E.