TERMÉSZETTUDOMÁNYI
KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT
A M. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SEGÍTKEZÉSÉVEL
KIADJA
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

MEGINDULT 1872-BEN
XX. KÖTET

AZ IV-IK (1881-1883. ÉVI)
CZIKLUS
ELSŐ KÖTETE
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT ALÁIRÓI SZÁMÁRA


A FIZIKA TÖRTÉNETE
ÉLETRAJZOKBAN


IRTA
CZÓGLER ALAJOS
A SZEGEDI FŐREÁLISKOLA TANÁRA

ELSŐ KÖTET
TIZENKÉT ARCZKÉP-MELLÉKLETTEL

BUDAPEST, 1882.
KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA


Elektronikus kiadás:
Németh Ferenc, 2006.
TARTALOM

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

LEONARDO
Irodalom
KOPERNIKUS
I. Kopernikus élete
II. Kopernikus világrendszere.
Irodalom
PORTA
Irodalom
GALILEI
I. Galilei ifjúsága. Tanulmányai.
II. Galilei a pisai egyetemen tanár.
III. Galilei Páduában.
IV. Galilei fölfedezései a messzelátóval.
V. Galilei visszamegy Pizába, - Asztronomiai újabb fölfedezései.
VI. A Galilei elleni viharok előjelei. - Galilei Rómába utazik. - Hydrostatikai műve.
VII. Nyilt támadások Galilei ellen. - Galilei Rómába megy, hol Kopernikus tanát átokkal sújtják. - Vitája Sarsival.
VIII. Galilei kiadja a Dialogo-t és Rómába idéztetik.
IX. A Galilei pöre.
X. Galilei fogsága. - Dinamikai munkája. - Szenvedései és halála.
XI. Galilei személyisége; fia. - Iratainak kiadása.
XII. A dynamika megalapítása.
XIII. Az egyenletesen gyorsuló mozgás.
XIV. Mozgási általános törvények. - Hajítás. - Ingamozgás.
XV. A virtuális sebességek elve. Ütközés. - Hydrostatika.
XVI. A testek szilárdsága. - A levegő nyomása. - Hőmérés. - Akusztika.
XVII. A fizikai módszer megalapítása. - Verulami Baco.
Irodalom
KEPLER
I. Kepler élete.
II. Kepler asztronómiája
III. Kepler fizikai vizsgálatai. - A messzelátók története.
IV. Kepler világnézlete.
Irodalom
GILBERT
Irodalom
STEVIN
Irodalom
SNELL
Irodalom
GASSENDI
I. Gassendi élete
II. Gassendi érdemei a fizika körül
Irodalom
DESCARTES
I. Descartes élete
II. Descartes mechanikája és világnézlete
III. Descartes optikai vizsgálatai
Irodalom
TORRICELLI
I. Torricelli életrajza.
II. Torricelli fizikai vizsgálatai.
Irodalom
BORELLI
I. Borelli élete.
II. Borelli fizikai munkái.
Irodalom
GRIMALDI
I. Grimaldi élete. - Ricciolival közösen végrehajtott munkái.
II. Grimaldi optikai vizsgálatai.
Irodalom
PASCAL
Irodalom
GUERICKE
Irodalom
BOYLE
I. Boyle élete.
II. Boyle dolgozatai a légszivattyúval. - A levegő rugalmassága.
III. Boyle fizikai egyéb találmányai.
IV. Boyle chemiája.
Irodalom
MARIOTTE
Irodalom
AMONTONS
Irodalom
HOOKE
I. Hooke ifjúsága. - Találmányai a gyakorlati mechanika és az időmérés terén.
II. Hooke a Royal Society tagjává és a mechanika tanárává lesz. Találmányai az optikai és asztronómiai műszerek terén.
III. Hooke asztronomiai észleletei. - Az állócsillagok évi parallaxisa.
IV. Elméleti optikai vizsgálatok.
V. A gravitáczió elmélete.
VI. Hookenak egyéb fizikai vizsgálatai és találmányai.
VII. Hooke mint építő. Titkári hivatala a Royal Societyban. - Jelleme, halála.
Irodalom
HUYGHENS
I. Huyghens ifjúsága. Mathematikai tanulmányai és fölfedezései.
II. Az ingás óra. - Optikai eszközök. - A Saturnus rendszere.
III. Huyghens Párisban.
IV. Huyghens Hollandiában. - Találkozása Newtonnal.
V. Az égitestek lakhatóságának kérdése. - A Kosmotheoros s ennek utóhatásai.
VI. Huyghens halála. - Jelleme.
VII. A Horologium oscillatorium. - Az ingás órák. - A mathematikai és fizikai inga elmélete.
VIII. A czentrifugális erő. -- A földgömb alakja.
IX. Az ütközés. - Az eleven erő megmaradásának elve.
X. A hullámelméletet elősegítő újabb kísérleti tények. - Huyghens elmélete. - A polározódás.
XI. Meteorológiai optika. A hullámelmélet további sorsa. - Párhuzam Newton és Huyghens között.
Irodalom
NEWTON
I. Newton születése és gyermekkora.
Newton Cambridge-ben. - Tanulmányai.
III. Newton mint professzor és a Royal Society tagja. - Viszálya Hooke-kal. Politikai szereplése.
IV. Newton visszatérése a tudományokhoz. Szellemi erejének hanyatlása.
V. Newton a pénzverő hivatal igazgatója. - A chemia iránti hajlama. - Kitüntetései. - Halála.
VI. Newton jelleme. - Theológiai munkái
VII. A Philosophia Naturalis. - Az általános gravitáczió.
VIII. A gravitáczió elmélete Newtonnál.
IX. Az ég mechanikájára vonatkozó egyéb problémák. - A Philosophia naturalis sorsa. - Newton filozófiai felfogása a gravitáczióról.
X. A Philosophia naturalisban tárgyalt fizikai feladatok.
XI. Abszolut erőmérés. - A mechanikai mértékrendszer.
XII. Newton optikája. - A színszórás.
XIII. Az emisszió-elmélet. - A sugártörés és a szivárvány elmélete.
XIV. A vékony lemezek színei. - A testek természetes színei. - A diffrakczió és a kettős törés.
XV. Newton egyéb fizikai dolgozatai.
XVI. Newton érdemei a mathematikában. - Vitája Leibniz-czel. - Chronologiája. - Összes műveinek kiadásai.
Irodalom
HALLEY
I. Halley élete. - Asztronomiai fölfedezései.
II. Barométeres magasságmérés. - A barométerállás változásai. - A szelek elmélete.
III. Halley optikai vizsgálatai.
IV. A hőmérő. - Fahrenheit.
V. Halley mágnességi vizsgálatai. - Graham. - Az északi fény.
Irodalom
BRADLEY
Irodalom
BERNOULLI DÁNIEL
I. A Bernoulliak. - Bernoulli Dániel élete.
II. Az eleven erők megmaradásának elve.
III. A hidrodinamika alaptétele. - A gáz-elmélet.
IV. Akusztikai vizsgálatok. - Brook Taylor.
Irodalom
WATT
I. Watt ifjúsága. - Watt a glasgowi egyetem mechanikusává lesz.
II. A régi gőzgép története.
III. Az újabb gépek története.
IV. Watt gőzgépe.
V. A víz chemiai összetétele.
VI. Watt magánélete. - Kitüntetései. - Halála.
Irodalom
FRANKLIN
I. Franklin ifjúsága.
II. Franklin a közügyek terére lép s a tudományokkal foglalkozik.
III. Az elektromos tünemények ismeretének fejlődése Gilbert óta. - Hawksbee.
IV. Gray és Dufay. - Az elektromosság terjedése és kétféle minősége.
V. Az elektromos gép. - A sűrítő palaczk.
VI. Franklin és a sűrítő palaczk. - Az elektromosság elmélete.
VII. A légköri elektromosság és a villámhárító.
VIII. Franklinnak az elektromosságra vonatkozó egyéb vizsgálatai.
IX. Franklin politikai pályafutása. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
COULOMB
I. Coulomb élete a franczia forradalom kitöréseig.
II. Az elektrométerek. - Az elektromos sorok. - A megosztás elmélete. - Symmer elmélete.
III. Coulomb vizsgálatai.
IV. Coulomb nézetei a mágnesség mibenlétéről. - Működése a forradalom után. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
VOLTA
I. Volta ifjúsága. - Első vizsgálatai. - Az elektrofor.
II. Volta chemiai munkái. - Volta Páviában tanár. - A szalmaszál-elektroskop és a kondenzátor. - Az eudiométer s egyéb találmányok.
III. A légköri elektromosság forrásai.
IV. Érintkezésbeli elektromosság.
V. Az elektromos oszlop.
VI. Az elektromos oszlop elmélete.
VII. Volta kisérletei Párisban. - Kitüntetései. - Egyéni és tudományos jelleme. - Halála.
Irodalom
CHLADNI
I. Chladni ifjúsága és tanulmányai. - Hangszerei.
II. A fizikai akusztika fejlődése a XVIII. században.
III. Chladni akusztikája.
IV. A pálczák transverzális és longitudiuális rezgései; a hangmagasság mérése. - Lapok rezgései. - Forgó rezgések.
V. A hang sebessége és visszaverődése. - Hallócsövek. - Meteorok és üstökösök.
VI. Chladni utazásai. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
LAVOISIER
I. Lavoisier ifjúsága. - Első munkái. - Lavoisier az akadémia tagjává s főhaszonbérlővé lesz.
II. A flogiszton-elmélet. - Lavoisier új elmélete.
III. Az új elmélet következményei. - Az anyagmennyiség állandósága. - Lavoisier viszonya a többi chemikushoz.
IV. A chemiai nomenklatura. - A Chemia Elemei.
V. A rejtett hő és a fajhő története.
VI. A testek hőokozta kitágulása.
VII. A hő mivoltára vonatkozó hipothézisek
VIII. Lavoisier tevékenysége adminisztratív pályáján.
IX. Lavoisier pöre és kivégeztetése. - Jelleme és családi viszonyai.
Irodalom
LAPLACE
I. Laplace élete.
II. Az asztronómia állapota Laplace föllépése idejében.
III. Az ár és az apály. - A praeczesszio. - A Hold librácziója. - A Jupiter és Saturnus egyenletlenségei. - A Jupiter-holdak törvényei.
IV. A naprendszer állandósága. - A nehézségi erő szukczessziv terjedése. - A Földnek a Naptól való távolsága. - A földgömb közép-lapúltsága. - A Föld forgás-sebessége. - A Saturnus-gyűrűk.
V. Laplace kozmogoniája - Az "Exposition du Système du Monde."
VI. Hajcsövesség. - A hang terjedés-sebessége. - A valószínűségek elmélete.
Irodalom
RUMFORD
I. Rumford ifjúsága. - Katonai és politikai pályafutása.
II. Rumford Bajorországban.
III. Rumford hőtani vizsgálatai.
IV. Fotométria.
V. Rumford érdemei a tudományok terjesztése körül. - Visszavonulása a nyilvános élettől. - Halála; jelleme.
Irodalom
GAY-LUSSAC
I. Gay-Lussac ifjúsága és tanulmányai. - Chemiai első munkái.
II. Gay-Lussac légutazásai.
III. A gázok kiterjedése.
IV. Gay-Lussac és Humboldt. - Utazásuk Olasz- és Németországban.
V. Dalton atómos elmélete. - Gay-Lussac-nak a gázok egyesülésére vonatkozó törvénye.
VI. Gay-Lussac a politechnikai iskolán tanár. - Egyéb chemiai találmányai.
VII. Gay-Lussac meteorológiai vizsgálatai. - Tevékenysége a gyakorlati téren.
VIII. Gay-Lussac tanári működése. - Magánélete. - Halála.
Irodalom
DAVY
I. Davy ifjúsága. - Chemiai első munkája.
II. A nitrogén-monoxidra vonatkozó vizsgálatok. - Davy a Royal Institution tanárává és a Royal Society tagjává lesz.
III. Davy vizsgálatai az elektromos oszloppal.
IV. Az ammoniak-amalgám. - A chlór. - A gyémánt elégetése. - Biztosító lámpa.
V. Az elektromos oszlop elmélete. - Az elektromos fény. - Hőtani vizsgálatok.
VI. Davy hivatalai és kitüntetései. - Chemiai művei. - Utazásai. - Jelleme; halála.
Irodalom
WOLLASTON
Irodalom
DULONG
I. Dulong ifjúsága és tanulmányai. - Chemiai munkái.
II. Dulong és Petit. - A testek kiterjedése és kihűlése.
III. A szilárd testek és a gázok fajheve. - Dulong és Petit törvénye. - A gázok hirtelen térfogat-változására vonatkozó törvény.
IV. Mariotte törvénye. - A vízgőzök feszítő ereje. - Sugártörés a gázokban.
V. Dulong és Berzelius. - A gázok sűrítése fémek által. - Égési és állati hő. - Dulong mint tanár. - Halála.
Irodalom
YOUNG
I. Young ifjúsága. - Tanulmányai, rendkívüli tehetségei. - A látás elmélete.
II. Az interferencziák elve.
III. Young különböző művei. - Orvosi pályája és hivatalai. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
MALUS
I. Malus ifjusága. - Katonai pályafutása.
II. Malus optikai munkái. - Polározódás a visszaverődés és egyszerű törés által.
III. Malus kitüntetései. - Halála. - Jelleme.
Irodalom
BIOT
I. Biot ifjúsága és tanulmányai. - Hivatalai. - Fokmérések.
II. Biot fizikai munkái.
III. Biot mint tanár és író. - Kitüntetései. - Halála.
Irodalom
ARAGO
I. Arago ifjúkora. - Belépése a politechnikai iskolába. - Arago az obszervatórium titkárává lesz.
II. A spanyolországi fokmérés.
III. Arago fogsága. - Kalandjai Spanyolországban és Afrikában. - Visszatérése Francziaországba.
IV. Arago az akadémia tagjává, a Bureau des Longitudes adjunktusává és politechnikai iskolai tanárrá lesz.
V. Az aberráczió és a fényhipothézisek. - Aragonak interferencziai kísérletei.
VI. A színes polározódás.
VII. A forgató polározódás.
VIII. A polariszkóp. - Fotométeres vizsgálatok. - A polariméter, czianométer s egyéb alkalmazások.
IX. A fénysebesség kísérleti meghatározása.
X. Elektromágnesség.
XI. A forgás-mágnesség.
XII. Az asztronómiára, meteorológiára és fizikai geografiára vonatkozó vizsgálatok.
XIII. A hang sebessége.
XIV. Arago biografiai és történelmi művei.
XV. Arago mint akadémikus. - Politikai tevékenysége. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
FRESNEL
I. Fresnel ifjúsága. - Mérnöki pályája. - Első munkái.
II. Fresnel műveinek általános elvi jelentőssége. - A fény interferencziája.
III. A fény polározódása. - A tranzverzális rezgések elve.
IV. A körös polározódás.
V. A fény kettőstörése.
VI. A polározott fény visszaverődése és törése. - Az éterre vonatkozó vizsgálatok.
VII. Világító tornyok. - Fresnel hivatalai és külső életviszonyai. - Halála.
Irodalom
BREWSTER
I. Brewster ifjúsága és tanulmányai. - Első vizsgálatai. - Irodalmi vállalata és optikai munkája.
II. A polározódás szögének törvénye. - Visszaverődés a fémek s a kettőstörő közegek fölületéről.
III. Színgyűrűk kristálylemezekben. - Esetleges kettőstörés. - A kristályok optikai rendszere.
IV. A fény abszorpcziója. - A fluoreszkálás. - A kaleidoszkóp és a stereoszkóp. Világító tornyok.
V. Brewster irodalmi tevékenysége. - Kitüntetései, jelleme, halála.
OERSTED
I. Oersted ifjúsága és tanulmányai. - Első munkái.
II. Oersted külföldi első útja. - Oersted és Ritter.
III. Oersted mint tanár. - Különböző vizsgálatai. - Második utazása. - A folyadékok összenyomhatósága.
IV. Az elektromágnesség feltalálása.
V. Oersted egyéb fizikai munkái. - Utazásai. - Irodalmi működése. - Kitüntetései, halála.
Irodalom
AMPÈRE
I. Ampère ifjúsága és tanulmányai. - Atyjának sorsa s ennek következményei. - Ampère mint magán- és nyilvános tanár.
II. Ampère dolgozata a valószínűség elméletéről. - Állomása a politechnikai iskolán mint repetitor, később mint tanár.
III. Ampère-nek az elektrodinamikára vonatkozó fölfedezései és dolgozatai.
IV. Ampère mathematikai munkái. - Tudományos egyénisége.
V. Ampère jelleme. - Halála.
Irodalom
SEEBECK
I. Seebeck ifjúsága. - Optikai munkái.
II. A hőelektromos oszlop. - Seebeck egyéb dolgozatai.
III. Seebeck élete. - August Seebeck.
Irodalom
MELLONI
I. Melloni ifjúsága. - A sugárzó hő története. - Melloni munkái.
II. Melloni élete és iratai. - Jelleme. - Halála.
Irodalom
OHM

FARADAY
I. Faraday ifjúsága. - Alkalmazása a Royal Institution-ben. - Első kísérletei.
II. A mágnesek és az áramok forgása. - A gázok megsűrítése. - Egyéb dolgozatok. - Faraday kitüntetései.
III. Az indukált áramok.
IV. Faraday elektrochemiai fölfedezései. - Az elektromos áram, a vezetés, és az indukczió elmélete.
V. A mágnesség hatása a polározott fényre.
VI. A diamágnesség. - A kristályok, a lángok és a gázok mágnessége. - A légköri mágnesség.
VII. Faraday egyéb művei. - Tudományos jelleme.
VIII. Faraday magánélete, jelleme. - Halála.
ROBERT MAYER
I. Mayer ifjúsága; tanulmányai s ezek irányzata. - Orvosi pályája. - Utazása Jáva szigetére.
II. A hő mechanikai egyenértéke.
III. Mayer elveinek bővebb kifejtése és alkalmazása a természettudományok különféle ágaira.
IV. Az ég dinamikája.
V. Mayer elvének történelmi előzményei.
VI. Mayer életviszonyai. - Tudományos jogaiért vívott küzdelme s ennek közvetetlen eredményei.
VII. Családi és társadalmi intrigák, melyek miatt Mayer az őrültek házába kerül. - Mayer ez ügygyel kapcsolatos magatartása s nyilatkozatai. - További tevékenysége. - Jogainak elismerése. - Halála.
NÉV-MUTATÓ

TÁRGY-MUTATÓ

JEGYZETEK
Előre