Kezdőlap

Abt Antal,

bölcselettudor, a kolozsvári egyetem rendes tanára, szül. 1828. nov. 4. Rézbányán, Biharmegyében, hol atyja bányatiszt volt. Nagyváradon a hat osztályú gymnasiumot a premontreieknél és Szegeden a két évi lyceumot a piaristáknál végezte. 1850-től az öt évi technikai cursust Bécsben hallgatta. Azután a tanári pályára lépett és a bécsi egyetemen 1½ évi elméleti és gyakorlati készülés után 1856-ban letette a tanári vizsgálatot a mennyiségtan- és természettanból. 1857-től az ungvári, 1861-72-ig a budai állami gymnasiumnál volt alkalmazva mint rendes tanár. 1869-ben letette a bölcselet-tudori szigorlatot Budapesten és 1870-ben magántanárrá képesíttetett a pesti egyetemen a kisérleti természettanból. Ugyanezen tanszékre neveztetett ki 1872-ben a kolozsvári egyetemhez rendes tanárnak. Budapesten a középiskolai tanáregylet alakulásánál részt vett és egy időben annak, továbbá a természettudományi s a földtani társulatnak választmányi tagja volt. Kolozsvárt, miután a természettani intézetet tudományos vizsgálatokra is berendezte és felszerelte, részt vett 1876-ban a kolozsvári Orvos-Természettud-Társulat alakításában, melynek elnökévé választatott. 1877-1882-ig a kolozsvári orsz. tanár-vizsgáló bizottságnak elnöke volt és 1883-84-ben az egyetemnek rectora.

Természettudományi értekezései a következő folyóiratokban jelentek meg: Term. Társ. Közlönye 1865., az Orsz. Középt. Tanáregylet Közl. 1868-70., 1872., Természet 1870., Erdélyi Múzeum 1874-75., Mathem. és Term. Értesítő 1877., Műegyetemi Lapok 1877., Orvos-Term.-Társulat Értesítője, Kolozsvár 1877-től, Akad. Értes. 1876-79., Math. und Naturw. Berichte aus Ungarn 1883.; továbbá az Annalen der Physik und Chemie 1877., 1883. és Beiblätter-jében 1879., 1885., Repertorium der Physik von Elsner, 1885., Central-Zeitschrift für Optik und Mechanik 1881. külföldi szaklapokban. Számos népszerű tudományos felolvasása, melyeket a kolozsvári orvos-természettudományi társulat estélyein tartott, a népszerű szakértesítőben jelentek meg 1876-84-ig.

Rectori beszéde az 1883/4. tanév megnyitásánál az Acta Univ. Claud. Fasc. I-ben.

Emlékbeszéde dr. Fleischer Antal felett a Kolozsvár 1888. 124. 125. sz.

Munkái:

1. Kisérleti természettan gymnasiumok és reál-tanodák számára. Kunzek után magyarra fordítva. Pest, 1863. (Teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1882. A természettan elemei kisérleti alapon, középtanodai használatra 7-ik átdolgozott kiadása Physika a középiskolák felső osztályai számára czimmel. U. ott, 1887.)

2. Pótfüzet Kunzek-Abt természettanához. Középtanodák felsőbb osztályai számára. U. ott, 1865. (A 3. jav. és bőv. kiadás 1875-ben jelent meg.)

3. A pesti egyetem ásványtárában levő földpátok jegeczsorozatai és az ide vonatkozó két jegeczrendszer. U. ott, 1873. (Értek. a term. tud. kör. III. 15. sz.)

4. Jelentés a kolozsvári egyetem természettani intézetének jelen állapotáról. Kolozsvár, 1875.

5. A gyakorlati természettan vezérfonala dr. Kohlrausch F. után ford. Budapest. 1877. (Wagner Alajos társaságában.)

6. A természettan elemei kisérleti alapon, középiskolák számára. U. ott. 1882.

7. Dr. Abt Antal rectori beköszöntője. Kolozsvár, 1883.

Szinnyei Repertoriuma II. oszt. Term. és Könyvészete.

Acta reg. scient. univ. Claudiop. 1873/4-től.

Term. Társ. Közlönye, V. VII. és Term. Közlöny, I. XV.

Magyar Könyvészet, 1882. 1887.

Petrik Könyvészete, 1860-75.

Paed. Plutarch. II. 151. l. arczk.