Kezdőlap

Adamovich Ádám,

ügyvéd, szül. 1827. decz. 24 Oszuszkón, Nyitramegyében; a gymnasiumi osztályokat Komáromban, a jogot Győrben és a fővárosban végezvén, ügyvédi vizsgát tett. Az 1848-49. szabadságharczban mint tüzér-főhadnagy vett részt. Az 50-es évek elején Komáromban telepedett le mint ügyvéd; később városi képviselő s a honvédegylet elnöke lett. Meghalt 1886. aug. 19. Komáromban.

1848-tól, midőn a Katholikus Néplapba egy vallásos elbeszélést írt, működött az irodalmi téren. Irt történeti elbeszéléseket a Családi Lapokba (1852-53), czikkeket az Idők Tanujába (1864), Pesti Hirnökbe (1865-67). Ezután a Győri Közlönynek lett rendes munkatársa Dongó álnév alatt; ugyanennek első évi folyamában irta a Csallóközi Kukko leveleit. Időnként irt még a Komáromi Lapok, Komárom és Vidéke s a Függetlenségbe czikkeket, történeti értekezést és levelezést.

Munkája: A tűzoltó. Komárom, 1877. (Mint a tűzoltó-egyesület alparancsnoka irta.)

1876/77-ben szerkesztette a Komárom hetilapot és 1877. márcz. 7-től a Jókay Lajos által kiadott Komárom-ot, melyből csak nehány szám jelent meg.

Komáromi Lapok 1886. 36. sz.

Komárommegyei Lapok 1886. 34. sz.

Gyászjelentés és önéletr. adatok.