Kezdőlap

Agh István (sepsi-szentkirályi),

unitárius püspök Erdélyben, szül. 1709. Sepsi-Szentkirályon nemes szülőktől; ott tanult a poézisig, aztán Kolozsvárt az unitáriusok főiskolájában. 1834-ben külföldi akadémiára választatott és közköltségen oda küldték; három évig volt az amsterdámi egyetemen, aztán átutazólag többeket is meglátogatott; 1737-ben tért vissza. 1738-tól kezdve évek során át a kolozsvári unitárius kollégium tanára volt. Az egyház őt 1758-ban Szent-Ábrahámi püspöknek márcz. 3. történt halála után annak székébe emelte. Meghalt 1786 jan. 22.

Munkái:

1. Szívben elrejtett ember. Vagy halotti prédikáczió, melylyel jó emlékezete tiszteltetett n.-iklódi Dési Judith asszonynak, néhai Kmita János urnak igen kedves élete párjának. Kolozsvár, 1770.

2. Summa universae theologiae christianae secundum unitarios. 2 kötet Kolozsvár, 1787. (Jakab Elek szerint ezen munkát Szent-Ábrahámi püspök írta.)

Szakmája minden tárgyából írt tankönyvet, melyeket előadásaiban használt s a melyek kéziratban fönmaradván, későbbi tanárok és következő nemzedékek is használtak. Ezek a következők: Institutiones metaphysicae. Compendium physicae. Institutio geographica. Notae quaedam in logicam. Grammatica hebraica. Loca veteris foederis explicata. Notae in theologiam Szent-Abrahamianam. Commentarius in epistolam ad Romanos et caeteros Paulinas. Ünnepi, vasárnapi s halotti prédikácziók, magyarúl és latinúl. Historia regis Borusciarum, Friderici II., francziából latinra fordítva.

Legjelesebb műve azonban: Theologia christiana 5 részben. Ismeretes az ő II. József császárral, mint corregenssel Kolozsvárott 1773. jun. 5. folytatott beszélgetése. (Lásd Keresztény Magvető IV. k 228-235. l.)

Allg. Literatur-Zug. Jena, 1786. 61. sz.

Benkő, Transsilvania II. 529.

Székely, Unitaria vallás története 171.

Szilágyi Sándor, Erdély Irodalomtört. (Bud. Szemle VI. 1859.)

Magyar Plutarch.

Kereszt. Magvető 1876.

Jakab Elek, Agh István unitárius püspök élete és kora. (Keresztény Magvető 1882.)

Petrik Bibliographiája.