Kezdőlap

Albach József,

szerzetesi néven Szaniszló, Assisi sz. Ferencz-rendi szerzetes hitszónok, szül. 1795. jan. 28. Pozsonyban, hol atyja A. Ádám, közrendű polgár volt; iskoláit szülőhelyén végezte. Mint első éves bölcselethallgató a szent-ferencziek szerzetébe lépvén, 1810. okt. 8. a szent-lászlói zárdában novitius lett; 1811-ben a második évi bölcseleti tudományok hallgatására Székesfehérvárra küldték. A theologiai tanpálya első és második évét a boldogasszonyi zárdában, a harmadikat és negyediket Pozsonyban végezte el. Tanulmányai bevégezte után évei hiánya miatt orgonistának rendeltetett 1816-ban Szombathelyre, 1817-ben Érsekujvárra. Áldozó pappá szenteltetett 1818. márcz. 9. Mocsonokon, Kluch József nyitrai püspök által. Ugyanazon év aug. havában megkezdte hitszónoki pályáját Érsekujvárt, folytatta 1820-22-ben Nagyszombatban, 1823-24-ben Kis-Martonban, 1825-38-ig Pesten. Azontúl állandó lakhelyéül a kismartoni zárda jelöltetvén ki neki, nem működött mint rendes hitszónok, hanem mint missionárius és pedig 1839-ben Győrött, 1840-ben Esztergomban a nagybőjt alatt. Az 1840. pozsonyi országgyűlésre József nádor meghívására ment egyházi szónokúl. Ezután erejében megfogyván, kismartoni magányában a tudományoknak élt; a természettudományok és kivált a fűvészet volt kedvencz foglalkozása. Meghalt 1853. nov. 12.

Munkái:

1. Ueber manschliche Unzufriedenheit. Gesprochen in der Ordenskirche der Dominicaner zu Oedenburg. Eisenstadt, 1825. (A. J. S. betűkkel.)

2. Was ist der Ablasz? Ist es der Mühe werth selben zu gewinnen? Beantwortet bei Gelegenheit des feierlichen Jubiläums 1826. zu Pest in der innern Stadtpfarrkirche. Pest, 1826.

3. Heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen. U. ott, 1828. (Több mint 20 dísz- és közönséges kiadást ért. Magyarúl G(egő) E(lek) fordításában előbb Szent Hangok, Kassa, 1834, majd Szent Hangzatok czím alatt a 14. eredeti kiadás után Sujánszky A. fordítássában látott világot Pesten 1849-ben és szintén számos kiadást ért, a 7-dik 1876-ban jelent meg. Lefordíttatott tót és franczia nyelvre; ez utóbbi Harmonies religieuses czímmel Pesten 1864-ben jelent meg.)

4. Erinnerungen an Gott, Tugend und Ewigkeit. in Predigten. Pest, 1831. (Bécs, 1833. Stunden der Andacht czímmel. 2. kiadás Pest, 1864.) Magyar fordításban is megjelent, ezen czímmel: Emlékezetek az Istenről, virtusról, örökkévalóságról. A. D. G. által. Kolozsvár, 1835. (Ism. Figyelmező 1836.) és Toldy László által fordítva: Áhitat órái. Elmélkedések. Isten, erény és örökkévalóság felett. Pest, 1864.

5. Kurze Geographie von Ungarn. Zum Unterrichte für Kinder. Pest, 1834. (Magyarúl Gegő Elek fordításában ezen czím alatt: Magyarország rövid földleirása gyermekek oktatására. Pest, 1834.

6. Kurze mathematische, physische und politische Geographie. Als Einleitung zur Erdbeschreibung überhaupt und besonders zur Geographie von Ungarn. Zum Unterrichte für Kinder. U. ott, 1834. (Magyarúl Schultz-Birányi Istvántól. U. ott, 1844.)

7. Der Weise in der Zeit der Trübsal Ein Wort der Stärkung u. des Trostes. Pest, 1838. (Melyhez az akkori pesti árviz és pusztulásainak pontos leirása van csatolva.)

8. Himmelstöne auf dem Wege zur Glückseligkeit. Würzburg 1855.

Kéziratban maradt Spányik Glycér latin nyelven irt Magyarország történetének német forditása. Ezenkivül botanikája s egyéb jegyzetei a nemzeti múzeum kézirattárába kerültek.

Arczképe, melyet Barabás rajzolt, 1836-ban jelent meg s egy másik halála után.

Gemeinnützige Blätter, 1836. 81.

Pesti Napló, 1853. 1120.

Jelenkor, Encyclopaedia.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irok I.

Egyetemes M. Encycl. II.

Ország Tükre, 1865. 30. sz. arczk.

Képes Ujság, 1865. 17. sz. arczk.

Fata Morgana, 1865. 31. sz. arczk.

Fővárosi Lapok, 1866. 73. 74. sz.

Farkas, Scriptores.

Kazinczy, Pályám Emlékezete 156.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Horváth Ignácz M. Könyvészete és gyászjelentés.