Kezdőlap

Ambrózy (Ambrosius) György,

ág. ev. superintendens, szül. 1694. ápr. 18. Alsó-Kubinban, Árvamegyében, hol atyja A. Mátyás szegény köznemes volt; tanult szülőhelyén Petrovics Zachariás alatt, kit kiüzetése alkalmával Lestinára az artikuláris helyre követett. 1712-ben Késmárkra ment a német nyelv kedvéért. 1715-ben Rozsnyó mellé Berzétére vetődött, hol mint segédtanító működött és a magyar nyelvet tette sajátjává. Innét Eperjesre ment, hol a tanulók közé beiratkozott, utóbb a nyelvtani osztály köztanítója volt. 1718 pünkösdjén a vittenbergai akadémiára ment; 1721-ben hazájába akarván visszatérni, rövidebb utat választott és Szilézián, a lengyel határon át szándékozván jutni Alsó-Kubinba, Bielában mint az új vallás terjesztőjét elfogták és csak 16 heti bebörtönöztetés után aug. 2. bocsátották szabadon. Hazájába visszakerülvén, előbb Neczpálon iskolamester, 1724-ben Verbóczon, Kis-Hontban ev. prédikátor lett s mint ilyen Krmann Dánielt az Agenda és tót Biblia fordításában segítette, mely általa kiadva jelent meg 1734-ben. Midőn e vidéken 1733 elején az ev. templomokat elszedték, jan. 21. bujdosni kényszerült, egész 1738-ig, mely évnek szept. 17. Csetnekre hivatott meg. 1741. febr. 16. Tisza-kerületi ág. ev. superintendenssé választatott. Meghalt 1746. jul. 5. Csetneken.

Munkái:

1. De causis turbarum in ecclesia. Wittebergae, 1721.

2. Katechysmus včeni krestanského pro mladež wetsaj y měnsj. (Katekizmus keresztényi oktatásúl nagyobb és kisebb ifjak számára.) 1738.

3. Gruntownj wyswetlenj Katechysmu. (A katekizmus alapos magyarázata.) 1738.

4. Rozebranj častek katechysmu D. Martina Luthera. (Luther katekizmusa czikkelyeinek fejtegetése.) 1742.

4. Prjprawa k smrti. (Előkészület a halálra.) 1742. Másodszor Pozsonyban, 1778.

6. Gadro Krestanského evangélického vcenj. (A keresztény hittan foglalatja.) 1745. A hely megnevezése nélkül kiadott könyveit Brüggeben vagy Vittenbergában nyomatta.

Kéziratban maradt munkáit elősorolja Fabó, Monumenta Evang. Hist. IV.

Horányi, Memoria.

Bartholomaeides, Memorabilia Prov. Csetnek 103.

Tablic, Poezye. II.

Schafarik, Gesch. d. slav. Sprache u. Literatur 391.

Talvj, Gesch. d. slav. Sprache u. Liter. 168. 183.

Lelki Kincstár 1860. 12. sz.

Fabó, Monum. Evang. Aug. Conf. in Hung. Historica I., III., IV.

Slovenské Pohlady 1887. 131. l. (Munkáinak czímeit latinúl közli Horányi után.)

Hörk, Az Evang. Tisza-Kerület Püspökei 43.