Kezdőlap

Antolik Károly,

gymn. tanár Aradon, szül. 1843. jan. 28. Kolbachon, Szepesmegyében; a gymn. osztályokat Lőcsén, Eperjesen és Nagyváradon járta s tanári képesítését a budapesti egyetemen nyerte 1867-ben. Tanári alkalmazása előtt félévig mint távirász működött a pesti főtáviró állomáson. 1868-ban a kaposvári gymnásiumnál, 1869-től 1874-ig a kassai főreáliskolánál a természettan és mennyiségtan tanára volt. Onnan államköltségen 1874-75-ben külföldre küldetett és a téli féléven a berlini egyetemen Helmholtz természettani laboratoriumában dolgozott; a nyári félévben pedig a heidelbergai egyetemen Bunsen, Blum és Quincke előadásait hallgatta és ez utóbbinak laboratoriumában dolgozott. Ezen évben beutazta még Németország fővárosait, Belgiumot és Svájczot és ugyanazon év aug. kinevezték az aradi gymnásiumhoz a természettan tanárának, hol jelenleg is működik.

A természettudományok körébe vágó czikkei megjelentek a következő folyóiratokban: Természettud. Közlöny (1873 óta), az aradi Ált. Tanügyi Közlöny (1881), melynek természettudom. tárczaczikkezője; aradi Középisk. Szemle (1882) melynek szerkesztőtársa volt, Műegyetemi Lapok (1877), Akad. Értesítő (1885), Poggendorff, Annalen der Physik u. Chemie (1874-75), Wiedemann, Annalen (1882-83) és a párisi La Lumiere Électrique (1884); továbbá a kassai főreálisk. Értesítőben (1874) és a Haladás, Abauj-Kassai Közlöny, Alföld, Arad és Vidéke, Kaschauer Zeitung, Pannonia és Arader Zeitung lapok tárczáiban, hol Alcyone álnevet használt. Az aradi Kölcsey-egyesületnek elnöke s az Évkönyveknél szintén közreműködik. Legújabban pedig a Pesti Hirlap egyik rovatvezető munkatársa.

Az orvosok és természetvizsgálók debreczeni vándorgyűlésén a villám hatásairól és a légköri villamosságról tartott előadása 100 frtnyi jutalomban részesült és megjelent kivonatban a m. orv. és természetvizsgálók Munkálataiban 1883. Bpesten. A Párisban tartott nemzetközi villamossági kiállításon mint kiállító szerepelt, valamint a bpesti országos kiállításon is. Jelenleg a Villám cz. munkáján dolgozik.

Munkái:

1. Kisérleti természettan a középiskolák III. és IV. oszt. számára és magánhasználatra 672 ábrával. Arad, 1880.

2. Természettan és vegytan alapelemei felsőbb leányiskolák számára 305 ábrával. U. ott, 1880. (4. kiadás. U. ott, 1884.)

3. A természettan és természettani földrajz elemei a gymn. III. oszt. számára 214 ábrával. U. ott, 1881. (2. kiad. 1882., 3. kiadása 1884.)

Szinnyei Repertoriuma. Term. és Könyvészete.

Lakatos, Arad Története III. 41.

Szőllőssy és E. Illés, Huszonötév egy magyar lap életében. 13.

M. Tud. Akad. Értesítője XIX. 47.

M. Könyvészet II. 1875-86.

P. Hirlap 1886. 80.