Kezdőlap

Apostol Pál,

a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület superintendense és miskolczi lelkipásztor, szül. 1787. okt. 3. Zsarnón, Tornam.; tanulmányait Sárospatakon végezte, hol 1813-ban a collegium seniora lett; azért erre szánt idejét szellemi művelődésére Bécsben töltötte. 1815-ben Losonczra hívatott meg a hittani s azzal kapcsolatos tudományok tanszékére. 1817-ben a berzétei egyház lelkészévé választatván, azon évben pappá szenteltetett. 1826-ban a jánosi, 1827. a miskolczi lelkészi állomásokra lépett; ez utóbbival összekötött hittanári hivatalt is viselte egy évig. 1831-ben a tiszáninneni kerület főjegyzőjévé, 1848-ban superintendenssé választották. Meghalt 1860 márczius 14. Miskolczon.

Munkái:

1. A keresztyén vallás igazságainak csalhatatlansága, egy prédikáczióban. Miskolcz, 1827.

2. A valódi hazaszeretet utolsó tisztességtetelére. T. Gömör- és Kis-Hont vármegye első alispánjának hamvai felett mondott beszéd. Sárospatak, 1830.

3. Könyörgés Borsodvármegye tisztújítása alkalmával. Miskolcz, 1831.

4. Könyörgés... Bató Biri felett. U. ott, 1846.

5. Gyászbeszéd... József főherczeg nádor felett. U. ott. 1847.

6. Egyházi beszédek. Sajtó alá rendezte Nyilas Samu. 2 füzet. U. ott, 1864.

Szombathi János, A Sárospataki Ref. Collegyiom Hist. 61.

Sárospataki Füzetek 1860. 287.

Lelki Kincstár 1860. 138.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1860. 12., 13. sz.

Protestáns Naptár 1861. 17. l. arczk.

Borsodm. Lapok 1884. 33. sz.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.