Kezdőlap

Arányi Miksa, előbb Aufricht,

bölcselettudor és tanár, szül. 1858. május 13-án Trencsénben, tanulmányait szülővárosában kezdte s folytatta Budapesten, hol az egyetemen a jogi tanfolyamot is befejezvén, 1882-ben a m. kir. közoktatási miniszterium megbizásából, államköltségen két évig tartózkodott Párisban tanulmányainak folytatása czéljából.

Innen levelezett a Pesti Naplóba (1883. 164., 307., 347. 1884. 124., 230. sz.) és P. Hirlapba. Hazájába visszatérvén, 1884-ben a Gazette de Hongrie szerkesztését vette át, melyet 1887-ig folytatott. 1885-ben a franczia akadémia officierjévé nevezte ki. Jelenleg a m. kir. orsz. mintarajziskola és rajztanárképző iskola tanára. Tárczaczikkeket irt még az Ország-Világba (1885.), Koszorúba (1885.), P. Hirlapba (1885. 89. sz.) és a M. Salonba (1886.)

Munkái:

1. Le petit agneau. Bpest, 1885. (Berczik Árpád után.)

2. Du Bellay és Ronsard. U. ott, 1886.

3. Eloges de Lukács, Mignet et Thiers. U. ott, 1886. (Trefort Ág. után.)

4. Description financiere et commerciale des forêts du royaume de Hongrie. U. ott, 1886. (Bedő Albert után 3 kötet.)

Továbbá lefordította még franczia nyelvre Gaal Jenő munkáját: Az amerikai verseny nyersterményeinkre, és György Endre művét: A magyar kis földbirtokos osztály hiteléről 1885-ben.

Vágvölgyi Lap 1882. 14. sz.

M. Könyvészet 1886. és önéletr. adatok.