Kezdőlap

Árvay Gergely,

csornai premontrei kanonok és a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1790. nov. 4. Vajtán, Fehérmegyében; középiskolai tanúlmányait elvégezvén, a kegyestanitó rendbe lépett 1806. szept. 26-án Kecskeméten. Kitöltve itt az előkészitő évet, Kőszegre küldetett tanárnak, hol az 1807-1808. tanévtől kezdve 3 éven át működött 1810-ben Sátoralja-Ujhelyen tanárkodott. Ekkor végezve a tanévet, Csornán a premontrei rendbe lépett; itt ujra egy előkészítő évet állott ki s azután a bölcseleti osztályokat Szombathelyen, a hittudományiakat pedig a központi papnevelő intézetben Pesten végezte. 1816-tól, midőn áldozó pappá avattatott, előbb mint türjei lelkész, majd pedig Csornán mint prépostsági titkár nyert alkalmazást. Utóbb 1823-tól tiz éven át részint Keszthelyen, részint Szombathelyen mint költészettanár s másik tiz éven át mint a szombathelyi gymnasium igazgatója szolgált a köznevelési ügynek, miglen 1843-ban a prépostság jánoshidai s később csornai birtokainak kormányzására szólíttatván el, 13 évet töltött a mezei gazdaság terén is. Ezután nyugalomba vonult Csornára, hol még a könyvtárosi tisztet viselte. Meghalt 1871. jul. 7. Budán. Szvorényi József tartott fölötte emlékbeszédet a m. tud. akadémia 1872. márcz. 26. összes ülésén.

Az írói pályára 1825-ben lépett; első kisérlete a Román-kórság cz. eredeti beszélye volt, mely a kassai Felső-Magyarországi Minervában jelent meg; néhány epigrammát adott még ugyane folyóiratban (1830-31.) s azután a szépirodalmi téren csakis a műfordítás körűl fáradozott; közölt görög, latin és franczia irókból fordításokat a F. M. Minerva 1826. és 1827. évfolyamaiban és az akadémia számára fordított színműveket.

Sikereiért a m. t. akadémia 1834. nov. 8. tagjai közé választotta. Ezen évben Guzmics Egyházi Tárába dolgozott és utoljára az Athenaeumban (1840-41.) jelent meg két dolgozata.

Munkái:

1. Honoribus... Pauli Gyöngyösy ord. canon. reg. praemonstratensium praelati... Sabariae, 1820.

2. Nők iskolája. Vígj. 5 felv. Moliere után magyarosítva. Pest, 1833. (Külföldi Játékszin. Kiadja a m. t. társaság II. kötet.)

3. Tancred. Szomj. 5 felv. Voltaire után ford. Buda, 1834. (Külf. Játékszin VI.)

4. Carmen honoribus cels Josephi Kopácsy, archiepiscopi Strigoniensis. Ginsii, 1839.

Corneille Cid-jének műfordítása kéziratban maradt.

Tudom Gyüjt. 1821. X. 130.

M. Tud. Társ. Névkönyv. 1842. II. 51. 1843. 201.

M. Tud. Akad. Almanach 1861. 112.

Ujabbkori Ismeretek Tára I. 191.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 10.

Szvorényi J., Emlékbeszéd A. G. felett, Pest, 1872.

Petrik Bibliographiája és gyászjelentés.