Kezdőlap

Árvay József,

kir. tanácsos, előbb a sárospataki főiskolában akadémiai tanár, utóbb Zemplénmegye kir. tanfelügyelője, szül. 1823. decz. 13. Kis-Ráskán, Felső-Zemplénben, hol atyja Á. András ref. lelkész volt. 1831. tavaszán Sárospatakra jött, hol a középiskolai évek eltöltése után 1839-ben a felsőbb tudományok hallgatói közé lépett, s a bölcseleti, jogi s hittudományi előadásokat közel hét évig hallgatta. Azután házi nevelő volt. 1848-ban félévig Megyaszón káplánkodott; azután Téglásra, Degenfeld Imre gróf házához ment nevelőnek, honnan 1849. nyarán betegen távozott golopi rokonaihoz. 1850-ben a golopi ref. egyházban előbb segéd-, majd rendes lelkészi hivatalt viselt. 1851. szept. 19. a sárospataki főiskolába gymnasiumi tanárrá választatott. Mint a mennyiségtan szaktanára 1853-ban, ennek tanulmányozása végett, néhány hónapot Bécsben töltött. 1857-ben felállíttatván a sárospataki főiskolában a tanítóképző intézet, ennek igazgatója lett. Előbb azonban az egyházkerület külföldre küldte az iskolák és tanügyi irodalom tanulmányozása végett. Ekkor látogatta meg Németországot, Belgiumot és Svájczot. 1863-ban az egyházkerület akadémiai tanári ranggal tisztelte meg s 1869-ben kir. tanácsos és Zemplénmegye tanfelügyelője lett. Meghalt 1879. márcz. 21. Sárospatakon.

A sárospataki tanárok által az ötvenes években megindított Népiskolai Könyvtár egyik munkatársa volt. A Sárospataki Füzetekben, melynek 1857-től rendes munkatársa s 1859-60-ban társszerkesztője volt, 1858-59-ben Népiskolai tervezet cz. hosszabb dolgozata jelent meg. A Prot. Népiskolai Közlönybe (1866) mint főmunkatárs számos czikket irt és azt 1867-ben szerkesztette. Irt még a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1859-66.) és a Néptanítók Lapjába (1868.)

Munkái:

1. Számtan, fejlesztő rendszeren, népszerű modorban. S.-Patak. 1852.

2. Vezérkönyv az elemi számtanításban. Néptanítók számára. 2 füzet. U. ott, 1856. (Ezen czímmel is: Sárospataki Népiskolai Könyvtár VII. Azóta többször nyomatott, így az első füzet 2. kiadása u. ott. 1859. 3. kiadás U. ott, 1871. Második füzet 2. kiadás u. ott. 1870.)

3. Népiskolai tanterv. U. ott, 1858.

4. Vezérkönyv az ó- és új-testamentomi szent történetek előadásában. U. ott, 1859. (Ezen czímmel is: Sárospataki Népiskolai Könyvtár IX. U. ott, 1862. Jutalmat nyert pályamű. 2. kiadás két kötetben. U. ott, 1868.)

5. Ó és új testamentomi szent történetek. Olvasókönyv. U. ott, 1859. (Azóta a ref. egyetemes tanügyi bizottmánytól jutalmazva megjelent többször, így Pesten 1862., 1865. és 1872-ben.)

6. Számtan egész és törtszámokkal. U. ott, 1859.

7. Beszéd- és értelem-gyakorlatok a szemléltetés alapján. U. ott, 1862. (Ezen czímmel is: Sárosp. Népisk. Könyvtár X.)

8. Földrajz I. kötet. Pest, 1863.

9. ABC az irvaolvastató tanmód szerint összeállítva. Elsőrendű jutalmat nyert pályamű Pest, 1864. (2. kiadás. U. ott, 1870. 3. kiadás. Sárospatak. 1878. Azóta többször sok ezer példányban.)

10. ABC és vezérkönyv az irvaolvasás tanításában és ütemírásban. Elsőrendű jutalmat nyert pályamű. Pest, 1865. (és Pápa, 1866.)

11. Magyar nyelvtan népiskolák számára. Elsőrendű jutalmat nyert pályamű. Pápa, 1865. (2. kiadás. U. ott, 1871. Uj kiadás, átdolgozta Kapitány János. Népiskolai Könyvtár IV. köt. Sárospatak, 1885. Ism. Népnevelők Lapja.)

12. Magyar nyelvtan a mondattan alapján. Iskolatanítók számára. Pápa, 1864. (Elsőrendű jutalmat nyert pályamunka.)

13. Mértani földrajz. Kézikönyv népiskolák számára. S.-A.-Ujhely, 1871.

14. Vezérkönyv a mértani földrajz előadásában tanítók számára. Sárospatak, 1871.

15. Példatár, azaz számfeladatok gyűjteménye. 2. füzet. U. ott, 1872.

16. Rosenmayer Izsákkal: Bibliai történetek az izraelita iskolák számára. S.-A.-Ujhely. 1865. (2. kiadás. U. ott, 1869. 6. kiadás. U. ott, 1881. 7. kiadás. U. ott. 1883. Jav. és bőv. 8. kiadás. U. ott, 1887.)

Danielik, Magyar Irók. II. 8.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1866. I. 2. 17. sz. 1879. 13. sz.

Szinnyei Repertoriuma. Tört. és Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet, 1878. 1881. 1883.

Uj. M. Athenás.

Kis Áron, M. Népisk. Tanitás Tört. 190. 350. 401. 407.

Néptanítók Lapja, 1879. 6. sz.

Horváth Ignácz, M. Irodalom 1885.

Paedag. Plutarch II. 41. arczk.

Petrik Bibliographiája.

Önéletr. adatok és gyászjelentés.