Kezdőlap

Baerenkopf Ignácz,

hittudor, cz. püspök, szül. 1741. jul. 13. Komáromban; 1758-ban a jezsuita-rendbe lépett; a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát Bécsben végezvén, itt hittudor lett; tanított Pozsonyban, Pécsett, azután a bécsi, majd nagyszombati nemes ifjak collegiumának volt igazgatója. A szerzet föloszlatása után Illésházy István gróf házában volt nevelő. 1783-ban pozsonyi kanonok lett és II. Lipót gissingeni cz. apáttá nevezte ki. 1795. jul. 15. Pozsonyból Esztergomba áttétetvén, szent Tamásról nevezett préposttá s 1805-ben, jan. 4. a pesti egyetemen ujra helyreállított theologiai karnak tagja lett; nov. 1. pedig az életbe lépett papnevelő intézet első rectorává neveztetett ki s a következő év jan. 5. rizanói püspöki czímet nyert. Meghalt 1809. ápr. 19. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis, contra nuperos quosdam scriptores. Augustae Vind., 1787. (Flaminius Cephalius névvel.)

2. De dominio nobilium Hungariae deque cladis ad Mohácsium causa. Posonii et Comaromii, 1790.

3. De jure coronandarum reginarum Hungariae disquisitio. Posonii, 1792.

4. Methodus recte gubernandi parochiam et dirigendi animas in s. tribunali. Tyrnaviae, 1803.

Kéziratban hagyott: De tolerantia czimű vaskos kötete, továbbá: Publico-politica projecta és Recursus ad suam majestatem contra impunitatem apostasiae (1790.) cz. kéziratai az esztergomi főegyház könyvtárában őriztetnek.

Horányi, Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi I. 57. Suppl. II. 328.

Katona, Historia Critica XLI. 555. 556. XLII. 578.

Fejér, Historia Acad. Pazm. 79.

Stoeger, Scriptores.

Pauer, Az Egyházi Rend Érdemei 420.

Egyetemes M. Encycl. V. 172.

M. Könyv-Szemle VII. 326. 327.

Pauler T. A budapesti m. k. tud. egyetem története 324. 365. 382. 406. 435.

Zelliger, Esztergom Várm. Irók.

Petrik Bibliog. (Hibásan irja egyik mű szerzőjének B. Jánost, a ki nem létezett.)

Sommervogel, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Paris, 1884. 320. 1265.