Kezdőlap

Balásházy János (balásházi),

ügyvéd, Zemplénmegye szolgabírája, s a m. tud. Akadémia r. tagja, szül. 1797. márcz. 6. Sátoralja-Ujhelyen Zemplénmegyében, hol atyja, B. Mihály, megyei pénztárnok volt. Iskoláit szülőföldén kezdte, Sárospatakon a ref. főiskolában és Lőcsén folytatta a jogot s Kassán végezte. 1816-ban Keszthelyre ment gazdászati tanulmányokra; egy év mulva megvált az intézettől, haza ment és gazdasággal foglalkozott. 1820-ban Pestre tette át lakását és ügyvédkedett. 1824-ben Zemplénmegye táblabírája, 1827-ben szolgabírája lett. Ez ideig folyvást Zemplénben lakott; 1836-ban eladta öröklött birtokát és Debreczenben tett ujabb szerzeményeket, egyszersmind Vay Ábrahám gr. jószágainak igazgatója lett; Debreczenben visszavonulva töltötte utolsó éveit s ott is halt meg 1857. nov. 19. A m. tudom. Akadémia 1830. nov. 17. egyszerre rendes taggá választotta.

Már 1824-ben jelentek meg tőle encycl. és történ. czikkek s polemiák a hirlapokban; irt még a Felső M.-Orsz. Minervába, gazdasági czikkeket a Mezei Gazdák Barátjába és az Athenaeumba (1839.), A honi vízszabályozásokról az Akad. Évkönyveibe. Emlékbeszéde Angyalffy Mátyás felett. (U. ott VIII. 78.)

Munkái:

1. Gyűjtemény a juhtenyésztésről. Kassa, 1827. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1833., 3. kiadás. Pest, 1836. Három rész egy kötetben.)

2. Tanácslatok a magyarországi mezei gazdák számára. Sárospatak, 1829. (Marczibányi-jutalomban részesült. Uj jegyzetekkel bővített és átdolgozott kiadása;.

3. Észrevételek a honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól és orvoslási módjáról czímmel. Pest. 1831. Dercsényi Pál báró alapítványából 70 aranynyal jutalmazott munka. 3. (2.) bőv. kiadás. U. ott. 1835., 3. (4.) bőv. kiadás. U. ott, 1853.)

4. Az okos gazda, vagy gazdasági tudomány. Pest, 1830. (2. kiadás. U. ott, 1833.)

5. Az adó és még valami. U. ott, 1830. (2. kiadás. U. ott, 1833. Német nyelven is megjelent Vojdisek József ford. Pest, 1830.)

6. Az 1831-dik esztendei felső-magyarországi zendülésnek történeti leirása. U. ott. 1832.

7. Ujabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában. Sárospatak, 1833.

8. A háztartás és mezei gazdaság tudománya. Debreczen. 1838-39. Két kötet. (A m. tud. Akadémia nagy jutalmában részesült, mely ez évben e mű közt és Vörösmarty Marót bán színműve közt osztatott meg.)

9. Elárult pályairat. A tagosztály... U. ott. 1841. (2., toldalékkal bőv. kiadás. U. ott, 1845.)

10. Debreczen a mint van s jövendője. U. ott. 1844.

11. Politikai és statusgazdasági nézetek. U. ott, 1847. Két kötet.

12. A pinczegazdászatról és borkereskedésről. Pest, 1856.

13. A tagosztályban való zavarok tisztába hozataláról. U. ott, 1857. (Ism. Törvénykezési Lapok 1858.)

Kéziratban: Nézetek a magyar- és erdélyországi eladósodott föld- és házbirtokosoknak sülyedéstőli megmentésökről. 1846. (Censurai példány). A magyarországi környülállásokhoz alkalmazott gazdasági tudomány kérdésekben és feleletekben. 1829-30. (A m. nemzet muzeum kézirattárában.)

Névaláirás: Vasárnapi Ujság 1889. 44. sz.

Névkönyv a M. Tud. Társ. 1832.

Thewrewk József, Magyarok szül. Napjai 26. (Születését márcz. 7-re teszi.)

Csokonai-Album 224.

M. Tud. Akadémia Almanachja 1863. 287.

Szinnyei Repertóriuma Term. és Tört. II. és Könyvészete.

Moenich és Vutkovich, M. Irók Névtára 85. 360.

Toldy, M. Nemzeti Irod. Tört. 1878.

Galgóczy Károly, Magyar Gazd. Egyesület Emlékkönyve III. 74.

Vázlatok a M. Tud. Akad. Történetéből 5. l. és gyászjelentés.