Kezdőlap

Balogh Péter,

ev. ref. superintendens, szül. 1792. febr. 12. Nábrádon, Szatmármegyében; a gymnasiumi pályát 1804 óta a debreczeni főiskolában végezte s 1809-ben a felsőbb tudományok hallgatására bocsáttatott, mire 1815-ben a második grammatikai osztály köztanítójává választatott. 1818-ban a karczagi iskola igazgatója lett. 1821-ben a politikai pályára lépett és Pesten a kir. tábla jegyzőjévé esküdött fel. Ismét a papi pályára térvén, Bécsbe utazott; külföldi egyetemre az akkori szigoru tilalom miatt nem mehetvén, a protestáns theologiai intézet látogatása végett egy évet Bécsben töltött. 1822. tavaszán vissza térvén hazájába, a nagy-szalontai gyülekezet hivta meg lelkészűl; 1832-ben azon egyházmegye esperese, 1855-ben helyettes, 1860. máj. 15. pedig a tiszántúli ref. egyházkerület valóságos superintendensévé választatott. A pátens idejében a superintendensek közt ő vitte az ellenállásban a vezérszerepet. Meghalt 1870. nov. 23. Debreczenben.

Munkái:

1. Reggeli gondolatok a ker. vallások e gyesülhetésekről. Pest, 1823.

2. Gyászünnepély, mely tartatott néh. borosjenői id. Tisza Lajos urnak temetése alkalmával... Debreczen, 1857.

Az egyházi irodalom terén számos eredeti s fordított dolgozata maradt kéziratban, különösen kiemelendők Jób könyvére és Pál leveleire irt magyarázatai.

Szinnyei Repertóriuma Tört. I. 1042.

Vasárnapi Ujság 1860. 35. sz. arczk. 1870. 49. sz. arczk.

Ország Tükre 1862. 9. sz. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1870. 50. sz. arczk.

Hazánk és a Külföld 1871. 1. sz. arczk.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 76.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.