Kezdőlap

Bárány György (szeniczei),

ev. ág. prédikátor, szül. 1682-ben Beleden, Sopron-megyében, szegény nemes szülőktől; tanult Győrött és 1705. Pozsonyban, hol a görög és zsidó nyelvet tanulta; 1706. Eperjesen, honnét azon évben külföldi egyetemekre Halleba s Jenába ment, hol az 1708. nyári félévben mint a Roth és Zimmermann fiuk nevelője iratkozott be. Visszatérvén hazájába, a győri iskolánál alkalmazták, hol 1711-ben aligazgató lett; 1714-ben Nagy-Vázsonyba ment papnak, 1718. Gyönkre (Tolnam.), 1719. Györkönybe s 1723. Szent-Lőrinczre; innen elüzetvén, 1725. Dörgicsére (Zalam.) hívták meg, de 3 év mulva ismét Sz.-Lőrinczre ment, hol 1757. jul. 1. meghalt. Nehány évig Tolnamegye seniora is volt.

Munkái:

1. Augustus Herman Franckenak... Oktatása a gyermeknevelésről... Közbeszélgetésbe foglaltatott. Halle, 1711. (B. G. betűkkel.)

2. Atyafiságos serkentések az ujonnan rendeltetett tanítókhoz. Rogallen Fridrik és Wolf Ábrahám után németből. Jena, 1736.

3. Gyermekeknek kézikönyvecskéjek, mely magában foglalja az idvesség rendit, az idvesség kincseit, keresztényi élet száz reguláit és az imádságos könyvecskét. Rombach J. után németből. U. ott, 1740.

4. Augustana confessio, az az: a hitnek azon vallása, mely V. Károlynak az augusztai gyűlésben 1530-ban németül nyújtatott (Bayer D. által.) U. ott, (Sopron) 1740.

5. Arndt Jánosnak az igaz keresztyénségről irott négy könyvei. Ford. Vásonyi Márton, jobbítá Bárány György, bővíté Szabó János. U. ott, 1741.

6. Luther kis kathechismusa. Laubán, 1750.

7. Luther (nagyobb) katechismusa. U. ott, 1750.

8. A mi Urunk Jézus Krisztusnak uj testamentoma, most görög nyelvből ujonnan magyarra fordíttatott és némely... magyarázatokkal és jegyzetekkel... kibocsáttatott. U. ott, 1754. (Torkos András, győri ev. prédikátorral együtt.)

Sartorius (Szabó) János nemescsói prédikátorral és Bárány János dunántuli superintendenssel szövetkezve lefordította az ó-szövetségi szentirást is, de ez kiadatlan maradt. Az evang. gradualéhoz is több magyar ének szerzésével járult.

Kézirati munkái: Epistolae athleticae inter r. d. Joh. Bárányium et cl. d. Joh. Ribini... de Quest. 16. Cathechesia. 1767. és Relatio de ortu, propagatione evangelicorum in incl. com. Tolnensi et Somogyensi. (Nemzeti muzeum kézirattárában.)

Bod, M. Athenas.

Wallaszky, Conspectus 297. Katona, Historia XXXIX. 936.

Horányi, Memoria és Nova Memoria.

Sándor István, M. Könyvesház 89. 93. 111. 253.

Haan, Jena Hung. 39.

Fabó, Monumenta IV.

Ferenczy és Danielik M. Irók I. 21. (Sándor István után Baranyinak irja.) II. 396.

Kiss Áron, M. Népisk. Tanítás Tört. 95. 96.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 36.

Petrik Bibliogr.