Kezdőlap

Bárány János (szeniczei),

ág. ev. superintendens, tolnamegyei származású; 1737. téli félévre a jenai egyetemre iratkozott be; 1740-ben visszatérvén hazájába, a felpéczi ág. ev. gyülekezet hívta meg lelkészeül; később dunántuli superintendenssé választatott. Meghalt?

Munkái:

1. Midőn nemz. Nagy György a Jenai orvos rendtől, a nemes doctor nevet érdemesen elnyerte volna... akarta hozzá mint jóakaró urához való kötelességét és szeretetét csekély énekében megmutatni. Jena, 1740. (Költemény.)

2. Az isten házában égő és világító világosság. Azaz: A tiszteletes... Sartorius (Szabó) János, győri evang. prédikátor, hideg tetemei fölött tartott halotti elmélkedés. H. n., 1756.

Lefordította Bárány György és Sartorius János társaságában az ó-testámentomot, de ez kéziratban maradt; valamint a Dissertationes theologicae is (Sopronii. 1753), mely a m. n. muzeum kézirattárában őriztetik.

Haan, Jena Hungarica 59.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Mokos, Magyarországi Tanulók Külföldön I. 50.

Petrik Bibliographiája.