Kezdőlap

Barczafalvi Szabó Dávid,

sárospataki ref. tanár, született Bodrog-Keresztúron, Zemplén-megyében; tanult Sárospatakon, hol az akadémiai tanfolyamot 1770. jan. 20. kezdte s 1783-ban végezte. Ezután darab ideig Pozsonyban lákott. Meglátogatta a külföldi akadémiákat Németországban és Belgiumban, honnan 1790-ben hazájába visszatérvén, 1791. január 26. Patakra a mathesis és physika tanárának választatott. Hogy szaktudományára alaposan elkészülhessen, még azon évben az egyházkerülettől száz arany utiköltséget nyervén Göttingába ment. Esztendei ott időzés után tanári székét 1792. máj. 1. elfoglalta s tantárgyait magyarul adta elő s az egyházkerületi gyűlés azon óhajtásának adott kifejezést, hogy a tanár ne neologizáljon. 1802. jul. 16. a kollegium rectorának választatott. 1805. jul. 16. hivataláról leköszönt és ezentúl magányba vonulva élt Sárospatakon, hol 1828. évi márcz. 20. meghalt, 75. (mások szerint 73.) évében. Hirhedett szó-gyártó volt. Mint zenei képesség is említendő; ő hozta be Sárospatakon az összhangzatos éneklést a főiskola énekkarába.

Munkái:

1. Szigvart klastromi története. Németből ford. Pozsony, 1787. Két darab. (Mindkét darab végén új szavak tárával. Kazinczy a Szigvartnak sokat csúfolt nyelvét a tulzó purizmus paródiájának sejteti.)

2. Dissertatio inauguralis multiplicibus scientiarum naturalium in omni vita utilitatibus. U. ott, 1792. (Tanári székfoglaló.)

3. A tudományok magyarúl. U. ott, 1792.

Szerkesztette Szacsvai előtt és Révai után a pozsonyi Magyar Hirmondót (1784. máj., jun. és 1786. jun. 21.-decz. 30.)

A Szegedi Hiradó (1877. 291. sz.) egy levelét közli Dugonicshoz 1789-ből. A m. t. akadémiához 39 népdalt küldött be népdal-gyűjteménye számára.

M. Hirmondó 1784. 415. l.

M. Kurir 1791. I. 12. sz. 1828. I. 28. sz. Szombathy János, Historia Scolae Sárospatak. 118. 212. 220. 222.

Tudom. Gyűjtemény 1828. IV. 121.

Kis János Emlékezései I. 105.

Danielik, M. Irok. II.

Budapesti Szemle VI. 1859. 40.

Nefelejts 1860. 5. sz. (Fáy A.)

Figyelő II. V. VI. IX. XII. XIII. XV. XVII. XIX. XXII.

Toldy, M. Nemz. Irodalom Tört. 1878.

Beöthy Zsolt, Szépprózai Elbeszélés II.

Sárospataki Lapok 1890. 10. (László János.)

Kazinczy Ferencz Levelezése Budapest, 1890. I.