Kezdőlap

Bársony György (lovasberényi),

nagyváradi, később egri püspök. Szülei előkelő nemesek voltak, atyja B. János, anyja Csorba Anna ág. ev. hitű nő. Szül. 1626. márcz. 3. Péterfalván, Nyitramegyében; tanult Nyitrán és Nagyszombatban, az iskolai tanfolyam végeztével fölvétetett az esztergommegyei papok közé; a theologiát Rómában kezdte hallgatni, de betegsége miatt Bécsben a Pázmány intézetében végezte; pappá fölszenteltetvén, Vág-Szerdahelyen plébános lett; 1653-ban esztergomi kanonoknak neveztetett ki; azután barsi, majd tornai s gömöri főesperes, 1663-ban szent-györgy-mezei prépost, 1665. ápr. 2. nagyváradi püspök és szepesi prépost, majd kir. tanácsos lett. 1675. decz. 13. az egri püspöki székbe helyeztetett. Meghalt 1678. jan. 11. a szepesi káptalanban, hova betegen, felgyógyulás és üdülés végett ment.

Munkái:

1. Magyarország tüköre. Kass, 1671. (Névtelenül.)

2. Veritas toti mundo declarata. U. ott, 1671. (G. B. E. V. P. S. S. C. R. M. C. C jegyek alatt, azaz Georgius Bársony, Episcopus Varadiensis, Praepositus Scepusiensis, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius Cameralis. 2. kiadása Bécs, 1672. 3. kiadása Nagy-Szombat, 1706. neve alatt. Ezen munkát németre lefordította 1683-ban az álnevű Krestianski Jób, Freibergből, azon czélból, hogy mindjárt a másik hasábon czáfolhassa is ugyanazt. E mű ellen még egy névtelen valószínűleg Bethlen Miklós irt czáfolatot: Falsitas toti mundo detecta czímmel, mely 1672-ben jelent meg; ennek czáfolatára irta egy névtelen katholikus 1681-ben a soproni országgyűlés alatt az ott megjelent katholikusok megbizásából a Veritas toti mundo declarata cz. vitairatot). Lubomirszky Szaniszlóval váltott levelezése a válaszokkal együtt megvan a vittenbergai magyar könyvtárban.

Czivittinger Specimen 31.

Horányi, Memoria I. 122.

Genersich Merkur d. k. Freistadt Késmárk II. 193.

Katona, Historia Critica XXX. 717.

Egyet. M. Encycl. V. 721.

Fabó, Monumenta II-IV.

M. Állam 1878. 239. sz.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 463. II. 347. 407. 613.

Figyelő VIII.

Uj. M. Sion 1886. 94. l.

Zelliger, Esztergomvárm. Irók.