Kezdőlap

Báthory Gábor,

hittudor, dunamelléki ev. ref. püspök, szül. 1755. január 26. Solton, Pest-megyében, hol atyja B. Ferencz városi főjegyző volt. 1768-ban Kecskemétre ment tanulni; innen a debreczeni főiskolába, majd a német és svájczi egyetemekre. Külföldön harmadfél évet töltött; hazájába visszatérvén, papi pályára lépett és előbb a tassi egyház, három év mulva pedig a dunapataji egyház hivta meg lelkészének. 1796-ban pesti ev. ref. pap és egyházkerületi aljegyző lett; ő szentelte föl az itteni uj ref. templomot 1830-ban. 1805-ben a pesti egyházmegye alesperesévé, 1808. egyházkerületi főjegyzőjévé, 1814. a dunamelléki ev. ref. egyházkerület püspökévé választatott. Az 1838. árvíz elpusztítván parochiáját, előbb a gróf Teleki-házba, majd innét Nagy-Kőrösre Gábor fiához vonult, lemondván a pesti lelkészi hivatalról. Meghalt 1842. febr. 12. Nagy-Kőrösön. Koporsója fölött beszédet mondottak Polgár Mihály ev. ref. lelkész, Tatai András kecskeméti tanár és Fitos Pál nagykőrösi tanár, mely beszédek 1842-ben Kecskeméten kinyomattak.

Munkái:

1. A szenteknek igaz tiszteletek. Pest, 1796. (Halotti beszéd gr. Teleki József fölött.)

2. Lucifernek az égről lett leesésén való öröm, melyet fels. II. Ferencz római csász. és kir. győzedelmeiért... a pesti ecclesiában aug. 25. 1799. tartatott Te Deum laudamus alkalmatosságával előadott. U. ott. 1799.

3. A megholt csecsemő gyermekeiken kesergő keresztyén szüléknek vigasztalások, melyet méltóságos Beleznay Sámuel úr és b. Barsi Susanna asszony kedves csecsemő gyermekek Ferencz úrfi eltemettetése alkalmatosságával... előadott. U. ott, 1803.

4. Árnyék módjára járó és hiába szorgalmatoskodó ember, kit... sárói Szabó Sámuel... eltemettetése alkalmatosságával... lerajzolt. U. ott, 1804.

5. A keresztyén vallás igazságának annak erkölcsi tudományából való megmutatása. Vácz, 1807. (A keresztyén vallás igazsága cz. füzetben Megyei Pál és Mocsi István prédikáczióival)

6. A megholtak szabados siratásoknak határai, melyeket... Gyürky István ur eltemettetése alkalmatosságával... szent Mihály havának 27. 1807. tartatott tanításban kimutatott. U. ott, 1808. (Sárvári Pál halotti beszédével együtt.)

7. A hűséges és okos lelki pásztor és annak jutalma, melyet főtiszt. Tormássy János úrnak 1808, eszt. püspöki fölszenteltetése alkalmatossagával a kis-kún-halasi ref. ekklezsiában tartott. Szeged, 1809. (Benedek Károly beszédével együtt.)

8. A csalárdság nélkül való igaz keresztyén, kit mélt. nagy-réti Darvas Ferencz urnak utolsó tisztessége megadatásának szomorú alkalmatosságával... leirt. Pest, 1810.

9. A jó asszony minden karbunbulusokat sokkal felyül haladó drága kincs, melyet néh. mélt. gr. l. b. tóth-prónai Prónay Lajos úr volt kedves élete párjának gr. Wartensleben Katalin utolsó tisztessége megadattatása alkalmatosságával halotti beszédében előadott Pesten, bőjtelő-havának 14. 1808. U. ott, 1812.

10. A nagy emberektől viselt püspöki hivatal nehéz terhe. U. ott, 1815. (Ez harmadik része azon füzetnek, mely magában foglalja a püspökké történt fölszentelésekor mondott beszédeket.)

11. Néhai orvos doctor... Cseh Szombathi József úr sirhalma. U. ott. 1815.

12. Az úr Istennek tetsző evangeliumi szolgálat. U. ott. 1816.

13. A rajtunk eshető csapásokhoz előre való készület és rajtunk esteknek békességes szenvedése... Pest, 1816. (Roffi Borbély Borbála, bizaki Puky Simon élete párja felett mondott halotti beszéd.)

14. Az életnek helyes meggyűlölése. U. ott. 1816. (Ludányi Bay Francziska, losonczi Gyürky Pál élete párja felett mondott halotti beszéd.)

15. Emlékezet kövekkel megrakott temető-kert. U. ott, 1820-21. Két kötet. (Halotti prédikácziók.)

16. Az evangeliumi keresztyén tolerantia két prédikáczióban előadva. U. ott, 1822.

17. Lehet-e, van-e egyedül idvezítő ecclesia? Ha lehet és van, hol van, melyik az? U. ott. 1822.

18. Nem emberekre, hanem angyalokra bizatott főpásztori hivatal. Veszprém, 1828. (A Főtiszt. Tóth Ferenc dunántuli h. h. superintendens fölszentelésén mondott beszédek utolsó része.)

A Fördős Lajos által szerkesztett Papi Dolgozatok Gyászesetekre cz. 12. füzetben van két halotti beszéde. Ezenkivül kiadta a nagyváradi bibliát némi javításokkal Pesten.

Kéziratban 620 darab közönséges, alkalmi s ünnepi prédikáczió 13 kötetben; mintegy 200 darab halotti prédikáczió; a heidelbergi káté magyarázata; továbbá beszédek és imák.

Alvinczi József fölött tartott gyászbeszéde (Buda, 1810.) a m. n. múzeum kézirattárában van.

Arczképe megjelent a dunamelléki ref. egyházkerület 1836. Névtárában.

Sándor István, M. Könyvesház 214.

Tud. Gyűjt. 1821. V. 127.

Közh. Esmeretek Tára II. 117.

A dunamelléki ref. egyházker. Névtára 1848-ra.

M. Prot. Figyelmező. 1872. 520.

Figyelő I. II. V.

Uj M. Athenás 36.

Petrik Bibliographiája.