Kezdőlap

Batthyány Ignácz (németujvári gróf),

erdélyi püspök, B. Imre gróf tárnokmester és gr. Sauer Anna fia, szül. 1741. jún. 30. Német-Ujvárott, Vas-megyében; alsóbb iskoláit a költészetig Pesten végezte, mire az ékesszólás tanulása végett a nagy-szombati nemes ifjak növelőjébe ment, hol 1760-ban a theologia egy részét is hallgatta. Bővebb képzés végett Rómába az Apollinare collegiumba küldetett. Tanulmányai befejezte után tudorrá lett és fölszenteltetett. Az akadémia philalethorum cz. római tudós társaság tagjává választotta. Kollár Ádámmal és Cornidessel már akkor levelezett. Honába visszaérkezvén egri kanonok és nagyprépost, 1780. aug. 28-án pedig erdélyi püspök lett. 1781-ben az Erdélyben felállítandó tudós-társaságról tervezgetett; de erről Mártonfi József, a szebeni iskolák főigazgatója, lebeszélvén őt, a tud. társaságra szánt összeget csillagász-torony építésére fordította s hogy ezen intézet állandóan fönmaradhasson, arra alapítványúl fekvő jószágokban 38,200 v. frtot hagyományozott; vett hozzá még 30 ezer forinton 18,000 kötetből álló könyvtárt és 1785-ben a kolozsvári püspöki könyvnyomó műhely tetemes részét is ide átszállította. Meghalt 1798. nov. 17. Kolozsvártt.

Munkái:

1. Agamantis palladii Academiae Philalethorum socii responsio ad dubia Anonymi adversus privilegium S. Stephani abbatiae S. Martini de S. Monte Pannoniae anno MI. concessum, proposita. Agriae, 1779. (Névtelenűl.)

2. Norma vitae cleri... U. ott, 1780. (Beuvelet franczia munkája után.)

3. Edictum episcopale circa regulationem cleri... Cibinii, (1781.)

4. Homilia... ad clerum. U. ott, 1781.

5. Leges ecclesiasticae regni Hungariae... Tomus I. Albae-Carolinae, 1785. (Ism. Mindenes Gyűjtemény 1789. II. 209. Allg. Liter. Ztg. 1789. I. 18. sz.) Tom II. III. Claudiopoli, 1827.

6. Verophili sinceri brevis responsio ad succinctam privati veridici deductionem iurium acatholicorum. H. n., 1790. (Névtelenűl.)

7. Declaratio sincera ad quaestionem: an sic dicta apostasia inter delicta civilia referenda. H. n., 1790. (Névtelenűl.)

8. Acta et scripta S. Gerardi episcopi Csanadiensis hactenus inedita cum serie episcoporum Csanadiensium. Albae-Carolinae, 1790. (Névtelenül.)

9. Praerogativa episcoporum Transilv. in excelso regio gubernio. H. n., 1790. (Névtelenűl.)

Kéziratban maradt: Dissertationes de rebus gestis inter Ferdinandum et Sigismundum Zápolya regem; Isabellam reginam et Georgium Martinusium episcopum Magno-Varadiensem, ejusque caedo in Alvincz. Egyéb kézirati munkáit felsorolja Beke Antal Index Manuscriptorum Bibl. Batthyanianae cz. könyvében.

Arczképe Nagy Sámuel által rézbe metszve az Erdélyi Múzeum II. füzete mellett (1815.)

Névaláirása a Hebe (1825.) mellékletein.

Siebenb. Quartalschrift 1790. 276.

Horányi, Nova Memoria I. 329.

M. Kurir 1798. II. 46. sz.

Allg. Liter. Zeitung 1799. Intelligenzblatt 94. sz.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi Suppl. I. 12.

Katona, Historia Critica XLI 559. (szül. évét 1740-re teszi.)

Ersch u. Gruber, Allg. Encycl. VIII. 104. (Rumy.)

Erdélyi Múzeum II. füzet 1815.

Kölcsey és Melczer, Nemzeti Plutarkus IV.

Közhasznú Esmeretek Tára II. 123. (Döbrentei.)

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 66.

Pauer, Egyházi Rend Érdemei.

Gyulafehérvári Füzetek 1861. 67.

Wurzbach, Biogr. Lexikon.

Bud. Szemle 1859. 304.

Nagy Iván, Magyarország Családai I. 250. 253.

Petrik Bibliogr.