Kezdőlap

Batthyán József (németujvári gróf),

esztergomi bibornok-herczegprimás, B. Lajos gróf, a későbbi nádor és gr. Kinsky Terézia fia, szül. 1727. jan. 30. Bécsben; a gymnasiumot Kőszegen, a bölcseletet, jogot és theologiát Nagyszombatban végezte. 1752-ben esztergomi kanonok, 1755. pozsonyi prépost, barsi főesperes, 1759. erdélyi püspök, 1760. máj. 22. kalocsai, 1776. jan. 1. esztergomi érsek, 1778. jún. 1. S. Bartholomeai czímmel bibornok. 1790. nov. 15. II. Lipótot, 1792. jún. 6. I. Ferenczet megkoronázta Budán. Meghalt 1799. okt. 23. Pozsonyban, hol a decz. 10-12. tartott gyászünnepélyen Vantsai János esztergomi kanonok magyar, Somogyi Lipót győri kanonok német emlékbeszédet tartott fölötte. Majláth Antal, győri kanonok pedig latint 1800-ban.

Munkái:

1. Panegyricus divo Ladislao regi Hungariae apostolico dictus... Viennae, 1746.

2. Carmen dno Luvovico e comitibus de Batthyán, regni Hungariae palatino. Posonii, 1751.

3. Exercitatio academica de conciliis altero juris eclesiastici fonte... Vindobonae, 1757.

4. Sermo dum pallium archiepiscopale suscepit... Tyrnaviae, 1776. (Ugyanez magyarul is.)

5. Kanzelrede... Pressburg, 1783.

6. Hirtenbrief... H. n., 1787.

7. Dictio in sessione dietali 5. martii 1791. Posonii. (Ugyanez magyarúl és németűl.)

8. Egyéb országgyűlési beszédei. Pest, 1795.

A Recensio cz. munka (mely 1782-ben latin nyelven, német és olasz fordításban jelent meg neve alatt) szerzősége ellen tiltakozik a Pressburger Zeitungban (1782. 98. sz.)

Arczképét Flor Antal rajzolta Pesten és Cetter Sámuel metszette rézbe 1798. Bécsben.

M. Hirmondó 1782. 96. sz.

Mindenes Gyűjtemény 1789. III. 105. l. (A magyar nyelv iránti buzgósága.)

Siebenb. Quart. I. 374.

Molnár János, M. Könyv-Ház XIV. 9. (szül. évét 1729-re teszi.)

N. Courir aus Ungarn 1799. 130. sz.

Katona, Historia Critica XL. 561. (szül. helyéül Rohonczot irja.)

Horányi, Nova Memoria I. 351. l. (szül. 1723-ba Rohonczra helyezi.)

Ersch u. Gruber Allg. Encyclopaedie VIII. 105. (Gamauf.)

Pauer, Egyházi Rend Érdemei.

Egyet. M. Encycl. V. 820.

Wurzbach, Biogr. Lexicon. I. 177.

Vasárnapi Ujság 1868. 8. sz.

M. Könyvszemle VIII. 1883. 298.

Ballagi Géza, Politikai Irodalom 139. 749.

Zelliger, Esztergom Várm. Irók 13.

Necrologium Strigoniense.

Petrik bibliogr.