Kezdőlap

Beély (Briedl) Fidél József,

szent Benedekrendi áldozó-pap és a m. tud. Akadémia lev. tagja, szül. 1807. jul. 5. Székesfehérvártt, hol atyja Briedl János polgár és kereskedő volt; középiskoláit születése helyén 1816-22-ben járta; a szent Benedek szerzetébe 1822. okt. 16. vétetett fel Pannonhalmán, hol előbb a nyelvtani osztályok tanulmányain kivül a szerzet történetét és szabályait tanulta, mire a bölcseletet Győrött hallgatta. 1826. Bakonybélben a költészetet és ékesszólást, Pannonhalmán a theologiát bevégezvén, 1830. aug. 6. misés pappá szenteltetett. Betegeskedése után 1832-ben Pannonhalmán mint lelkész-segéd egyházi szónoklattal lett megbizva. Ugyanazon év aug. havában Guzmics Izidor apát kivánságára Bakonybélbe tétetett át, hol a nevelés, széptan és oklevéltan tanára s a könyvtár őre lett. 1833-34-ben beutazta Alsó-Ausztriát és Stájerországot. 1839. nov. 23. a m. tud. Akadémia lev. taggá választotta a bölcseleti osztályba. 1848. végével az apátsági javak igazgatásával bizatott meg. 1855-ben Kőszegre ment, hol a szerzet házának főnöke és a gymnasium igazgatója volt haláláig, mely 1863. jún. 20. történt. Emlékbeszédet Horváth Cyrill mondott fölötte az Akadémia 1860. nov. 10. ülésén. (Értesítő Uj Folyam IV. 1864.)

Az irodalmi térre Guzmics buzdítására lépett; első értekezése: Néhány szó az erkölcsi nevelésről, annak Egyházi Tárában (1835.) jelent meg; irt még sok nevelési, aesthetikai s történeti czikket, verset és beszélyt a Tudom. Tárba (1837-44.), Regélőbe és Honművészbe (1836-39.), Athenaeumba (1839-43.), Religio és Nevelésbe (1841-48.), Életképekbe (1844-46.), Világba (1844.), Kath. Iskolai Lapokba (1849.), Kath. Néplapba (1849.) és Családi Lapokba (1852-55.)

Munkái:

1. Költészeti képek. Pest, 1837-38. Két kötet. (Guzmicscsal és Vaszary Egyeddel.)

2. Guzmics Izidor életrajza. U. ott, 1839.

3. Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról, különös tekintettel a tan történeti viszontagsága s literaturájára. Pozsony, 1848.

Szerkesztette 1839. nov. 1-től az Egyházi Tár hátralevő füzeteit.

Kéziratban 30 értekezése, önéletrajza s egy kész munkája maradt.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 36.

M. tud. Akadémiai Almanach 1861. 135. 1864. 277. (Életrajza s munkálatainak jegyzéke 1840. aug. 3-ig.)

Vasárnapi Ujság 1863. 30. sz. arczk.

Falusi Gazda 1863. II. 6. sz. arczk.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II. k.

Uj M. Sion 1879. 850.

Scriptores Ord. 8. Benedicti.

Petrik Bibliographiája és gyászjelentés.