Kezdőlap

Bein Károly,

a budapesti országos rabbiképző-intézet tanára, szül. 1853. ápr. 7. Mágocson, Baranyamegyében; középiskoláit Pécsett, felsőbb tanulmányait a budapesti József-műegyetemen és a tud. egyetem bölcseleti karában végezte. 1875. okt. 14. a tanárképző rendes tagjául vétetett f el. 1877. decz. 14. nyert főgymn. tanári oklevelet a mathematikából és physikából. 1877-ben a kir. tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiumában volt tanár; 1878 óta az orsz. rabbiképző-intézet főgymnasiumában mint a mathematika és a természettudományok rendes tanára működik; ezenkivül 1881 óta ugyanezen tantárgyaknak az orsz. izr. tanítóképző-intézetben rendkivüli tanára.

1873-75-ig a Fünfkirchener Zeitungnak volt munkatársa. Természettudományi, mathematikai, tanügyi s életrajzi czikkei s értekezései a következő szaklapokban és folyóiratokban jelentek meg: Műegyetemi Lapok (1876.), Polgári Iskola (1880.), Nemzeti Nőnevelés (1880. 1883.), Természettudományi Közlöny (1881. 1884-85.), Magyar Tanügy (1884-85.), Egyetértés tanügyi rovatában (1885-86.), Pester Lloyd (1886. 348. 1887. 11. 34. 216. 288. 1888. 186. 1889. 109. sz.), Magyar Zsidó-Szemle (1886.), Néptanítók Lapja (1887.); több névtelen czikke a Magyar Molnár-ban, a Honban (1879.) és a Zeitschrift für math. und naturw. Unterrichtben jelent meg.

Munkái:

1. Természettan a népiskolák és az ismétlő iskolák számára. Bpest, 1887. (2. kiadás. U. ott, 1890.)

2. Naturlehre für Volks- und Wiederholungsschule. U. ott, 1890.

3. Természettan polgári és a f elsőbb leányiskolák számára U. ott, 1890.

4. Természettan a tanító- és a tanítónő-képzőintézetek számára. U. ott, 1890.

5. Képes természetrajz. Berge F. után ford. és a hazai viszonyokra alkalmazva. U. ott, 1891.

6. A kis lepkegyűjtő. U. ott, 1891. (Ford.)

Beszédek a kir. József-Műegyetemen az 1875-86. tanév megnyitásakor 16.

Budapesti Orsz. Rabbiképző-Intézet X. Értesítője 1887. 79. l. és önéletrajzi adatok.