Kezdőlap

Bél (Belius) Mátyás,

ág. ev. prédikátor, B. Mátyás mészárosmester fia, szül. 1684. márcz. 24. Ocsován, Zólyommegyében; hét éves korában Losonczra került iskolába, innét Kálnóra, majd Alsó-Sztregovára s 1695-ben Beszterczebányára, majd a humaniorák tanulása végett Pozsonyba ment; itt végezte az első évi bölcseletet is. 1700 végén, hogy a magyar nyelvben magát tökéletesítse, Veszprémbe, innét pedig egy előkelő úr fiával, mint nevelő, Pápára ment; itt egy évet töltött. 1702-ben Pilarik segedelmével Beszterczebányán végezte a bölcseletet. 1704 nyarán indult Németországba; Halléban a héber és görög nyelvet, hittant és egyháztörténelmet hallgatta. Betegsége miatt 1707-ben hazájába visszatért és előbb Pilarik mellett Beszterczebányán conrectori s lelkészi hivatalt viselt; Pilarik halála után 1710. márcz. 12. a gymnasium rectorává választatott. Ellenségei s versenytársai az épen ez időben ott kegyetlenkedő Heister előtt bevádolták őt és 1709. jan. 21. nagy nehezen menekült a fejével játszó vád alól. 1714 tavaszáig hivataloskodott Beszterczebányán; ekkor a pozsonyi ág. ev. egyház az ottani gymnasium rectori hivatalát ajánlotta föl neki, hogy a sülyedésnek indult iskolát jobb rendbe hozza. Itt tanított mint az ág. ev. gymnasium igazgatója 1719-ig; azontúl az egyháznak német lelkésze lőn. 1742-ben szélütés érte. 1749. jún. 5. ötszáz forintnyi évi díjjal nyugalomba helyezték; melyet azonban csak rövid ideig élvezhetett; egészsége helyreállítása végett a Pozsonyhoz hét órányira fekvő német-óvári fürdőt látogatta meg, itt azonban aug. 29. nagyobb mérvben érte a szélütés, úgy hogy félholtan kocsira tették és mielőtt Pozsonyba ért volna, útközben meghalt. Halotti beszédet mondott felette lelkésztársa Serpilius, bucsúztatót pedig tanítványa Thomka-Szászky János; mindkettő nyomtatásban is megjelent.

Munkái:

1. Forma sacrorum verborum. Halle, 1707.

2. Compendium avagy rövid summája az egész keresztény tudománynak. U. ott, 1713. (Glauch után.)

3. Invitatio ad symbola conferenda dum historia linguae hungaricae libri II... edere parat... Berolini, 1713.

4. Grammatica latina... Leutschoviae, 1717.

5. Rhetorices veteris et novae praecepta... Lipsiae, 1717.

6. Institutiones linguac germanicae et slavicae in Hungaria ortu... Leutschoviae, 1718. (2. kiadás. Halle, 1730. 3. k. Pozsony, 1755.)

7. De vetera literatura hunnoscythica exercitatio. Lipsiae, 1718.

8. Christophori Cellarii latinitatis probatae et exercitae liber memorialis naturali ordine dispositus. Norimbergae, 1719. (2. kiadás... 1735. 3. kiadás. Pozsony, 1775.)

9. Flos medicinae scholae Salernitanae. Posonii, 1721.

10. Hungariae antiquae et novae prodromus... Norinbergae, 1723.

11. Preces christianae. Lipsiae, 1728.

12. Die Gatt suchende Seele. U. ott, 1729. (B. M. névbetűkkel.)

13. Der ungarische Sprachmeister. Pressburg, 1729. (Maliböi névvel. 2. kiadás Kolozsvár, 1731. 3. k. Buda, 1734. 4. k. Pozsony, 1763. 5. k. 1774. 6. k. 1779. 7. k. 1787. 8. k. 1805. 9. k. 1805. 12. k. 1817. 13. k. 1829. U. ott.)

14. Adparatus ad historiam Hungariae. Decades II. Posonii, 1735-46. (Tizenkét történelmi emlék kiadása.)

15. Notitia Hungariae novae historico-geographica. Partis I. Tom. I-IV. Partis II. Tom. V. Viennae, 1735-42. a szerző arczképével. Az 5. kötetből csak kevés példány maradt fönn és a munka Bél halálával félbeszakadt. Az első négy kötet eredeti kézirata a pozsonyi ág. ev. lyceum könyvtárában őriztetik 17 kis ivrét kötetben; a munka többi részének kézirata az esztergomi főegyházmege könyvtárában van; több megye leirása másolatban megvan a n. muzeumnak kézirattárában is.

16. Compendium Hungariae geographicum. Posonii, 1753. (Kiadta Tomka-Szászky. 2-4. kiadása. U. ott és Kassán, 1767-92.)

17. Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche in Ungarn (Névtelenűl. 2. kiadás... 1746.)

18. Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Gallicae et Lodomeriae. Posonii et Cassoviae, 1777. (2. és 3. kiadás. U. ott, 1779. és 1792.)

Kisebb értekezései a Miscellanea Berolinensia (1734), Schwandtner Scriptores (III. köt.), Philosophical Transactions (1743-44.), Nova Lipsiensia (XV. k. 2. rész) és Krause, Nova Literaria (1718) cz. vállalatokban jelentek meg.

Kiadta Arndt Jánosnak Keresztényi jóságos cselekedetekkel teljes paradicsom kertecske megjobbítva (Norimberga, 1724.), szintúgy az Uj-Testamentum Károlyi fordítását a görög eredetivel összevetvén, ujra kiadta. (Lipcse, 1727.) Többi fordításait, különféle munkákhoz irt előbeszédeit és kiadásait felsorolják Horányi és Haan Lajos. De servitute Hungarica cz. kiadatlan kéziratát, mely a primási könyvtárban van, kivonatilag és kritikailag ismertette ormai Ortmair (Ortvai) Tivadar. (Pest, 1868. Ism. M. Sion. 1869.) Kéziratban maradt többi munkáit és gyűjteményét felsorolja Haan Lajos alább idézett munkájában.

Szerkesztette a Nova Posoniensia cz. első rendszeres hazai hirlapot, melyet Marth Mátyás és Beer Frigyes Vilmos társaival együtt ő inditott meg 1721. márcz. 15-kén; de a következő évben kénytelen volt azt a jezsuitáknak átengedni, kiknek kezei közt az csakhamar megszünt. Ezen hirlap ma a legnagyobb ritkaságok közé tartozik; eddig Thaly Kálmánnak sikerült abból 55 számot szerezni; található nehány száma a pozsonyi ág. ev. lyceum és a m. tud. Akadémia könyvtárában.

Arczképe Kupeczky által festve s Haid János Jakab által rézbe metszve Brucker Bilder-Saal-jában Augsburgban 1741-ben; másik Schmutzer András János által rajzolva s rézbe metszve Bécsben a Notitiae Hungariae cz. munkájának II. kötetében.

Acta Societatis Latinae Jenensis II. és III. 301-310.

Rathlof, Geschichte jetztleb. Gelehrten VII. 190-211.

Bod, M. Athenas.

Horányi, Memoria és Nova Memoria.

Klein, Nachrichten II. 38.

Schadius, Zeitschrift von und für Ungern IV. 297.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopädie VIII. 402.

Catalogus Bibl. Hung. Fr. Com. Széchényi I. Suppl. II.

Solennia X. Bibl. Kis-Hont. 112.

Ballus, Pressburg und seine Umgebung 161.

Thewrewk József, Hazai Elmélkedések 29.

Wurzbach, Biogr. Lexikon.

Vasárnapi Ujság 1865. 11. sz. arczk.

Toldy, M. Nemz. Irod. Története 1878.

Magyar Tud. Értekező 1862.

Id. Szinnyei József, Hirlapirodalmunk a XVIII. században. (Vasárn. Ujság 1862) és Reform. 1872. jun. 2.

Pozsony és Környéke 193.

Fabó, Monumenta I. II.

Moenich és Vutkovich, Magyar Irók Névtára 102. 249.

Századok 1862. 427. 1868. 355. 1875. 282.

Szinnyei Repertóriuma Tört. I.

Payer, Bibliotheca Carpatica.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia VI. 7.

Harmath Károly, A pozsonyi ev. lyceum régi nyomtatványai 28. l. és kéziratgyüjteménye 23. l.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk Története 1711-1772.

Haan Lajos, Bél Mátyás. Budapest, 1879.

Paedagogiai Plutarch I. arczk. (Márki Sándor.)

Tört. Tár 1882.

M. Könyv-Szemle 1882. 329.

Figyelő V. VII. XVII.

Uj M. Athenás.

Petrik Bibliographiája.