Kezdőlap

Bellecius (Belleczi) Péter,

bölcselettudor, jezsuita áldozó-pap, szül. 1602-ben Pozsonyban nemes szülőktől; középiskoláit végezvén, 1618-ban a jezsuita rendbe lépett és előbb nehány évig az alsóbb osztályokban oktatta az ifjuságot; azután mint hitszónok bejárta Magyarországot és Erdélyt, 1626-ban Győrött gymnasiumi rector lett; azután Nagyszombatban magyar hitoktató és hitszónok; 1640-44. egyetemi rector. Meghalt 1649. május 10. Pozsonyban.

Nyomtatásban nehány munkája jelent meg, többi közt a nagyszombati rendház története, mint ezt a szerzet naplói bizonyítják; jóllehet azok czíme-, megjelenési helye- s idejéről nem nyerünk fölvilágosítást.

Horányi, Nova Memoria 377.

Stoeger, Scriptores.

Pauler Tivadar, Egyetem Rectorai és Cancellárjai 12.