Kezdőlap

Benedek Mihály,

ev. ref. püspök és debreczeni prédikátor, B. András és Látos Erzsébet nemes szülők fia, szül. 1748-ban Nagy-Dorogon Tolnamegyében; gymnasiumi tanulmányait Modorban kezdte s a theologiát Debreczenben végezte; a latin, német, tót, görög és héber nyelven kivül az arabs, franczia és czigány nyelvet is megtanulta. Három évet a helvét, holland, angol és német (bázeli, utrechti, franekerai, oxfordi, hálai s göttingai) egyetemeken töltött; hazajövén 1777-ben debreczeni lelkész lett, 1791-ben egyházkerületi al-, majd (1798.) főjegyző; 1806-ban superintendenssé választatott. Meghalt 1821. ápr. 23. Debreczenben; utolsó tisztességtételén Péczeli József, Csató Gergely és Nagy István lelkészek tartottak fölötte gyászbeszédet (megjelentek Debr. 1821.)

Munkái:

1. Különös isteni gondviselés. Pest, 1789. (Halotti beszéd.)

2. Magyar grammatika. Bécs, 1795. (A hires debreczeni grammatika, melyet többek közreműködésével ő szerkesztett.)

3. A tanítók kötelességei. Debreczen, 1795.

4. Utmutatás a ker. vallás előadására. U. ott, 1804-1808.

5. Közönséges isteni tiszteletre rendelt énekes könyv. U. ott, 1806.

6. Az egyházi tisztviselők szükséges voltáról. Szeged. 1809. (Egyházi beszéd.)

7. Rövid beszéd Báthori Gábor püspökké szenteltetésekor. Pest. 1815.

Mint főjegyző a tanügyre vonatkozólag számos jegyzőkönyvet sat. szerkesztett; a tanítás módszerének javításában, iskolai törvények hozásában, a kisebb és nagyobb tanulók kézikönyveinek készítésében vagy készíttetésében befolyt. Az egyházkerület megbizásából ő készíté azt a népiskolai vallás-tankönyvet, mely a tiszántúli kerületben ma is használatos; szintén ő szerkesztette a magyarországi négy egyházkerület megbizásából a maig is használatban levő énekkönyvet s irt ahhoz előszót s könyörgéseket, javított vagy teljesen átdolgozott több éneket. Domokos Lajos Deductio regiminis ecclesiastici in Hungaria cz. munkája is az ő segítségével készült. A Mondolatot is az ő unszolására irta Szentgyörgyi József, melyet aztán Somogyi adott ki 1813-ban.

Tóth Ferencz, Tul a tiszai püpökök élete.

Tud. Gyűjt. 1821. VI. 129. XII. 118. l.

Kis János, Emlékezései I. 89.

Szücs István, Debreczen város története 913.

Révész Imre, Magyarországi ref. egyház énekes könyveiről. 30.

Balogh Ferencz, M. Prot. Egyház Irodalma.

Főv. Lapok 1871. 68. sz. (Höke L.)

Kiss Áron, Adalékok 52.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Figyelő 1878. (Békesi Emil.)

Uj M. Athenás.

Petrik Bibliogr. és Reizner János szives közlése.